25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25 Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen."

Transkript

1 Thisted Amts Tidende 23. Marts Aar paa Fyret. Fyrmester Jessen, Lodbjerg, fortæller om sit eventyrlige Liv om Torturen paa Kasernen om Opstanden i Sydafrika og om Genforeningen. Den 1. April kan Fyrmester N. Th. Jessen, Lodbjerg Fyr, fejre 25 Aars Dagen for sin Ansættelse ved Fyrvæsenet. Det var ganske vist ikke i dansk Tjeneste, men det er jo i denne Forbindelse ligegyldigt, og det er i hvert Fald ikke Hr. Jessens Skyld, at han først var tysk Tjenestemand. Fyrmester Jessen er født paa Røddingegnen i Sønderjylland den 15. marts 1882, altsaa mens Sønderjylland var under tysk Herredømme. Han mistede meget tidligt sine Forældre og kom derfor i Pleje hos Fremmede. Allerede i en ganske ung Alder maatte han arbejde for Føden, og indtil han var 21 Aar tjente han sit Brød ved Landbruget. I 1903 blev han Soldat, han blev taget til Husar ved Regiment 16 i Slesvig. Og det var med oprejst Pande, jeg gik ind til denne Tjeneste, fortæller Jubilaren, for som saa mange unge havde jeg lyst til Militærtjenesten. Men min Interesse forsvandt dog forbavsende hurtigt. De første Dage gik udmærket, men saa var det også forbi, for da begyndte den tyske Militærhumanitet at røre paa sig. Naar vi om Morgenen havde fodret Hestene, begyndte Pudsningen af dem. I løbet af en Time skulde der nedpudses 12 Striber Støv, 1 Meter lang og 1 Finger tyk. Det var lettere sagt end gjort, men var Stregerne der ikke, var Straffen der til Gengæld omgaaende. Den uheldige Synder blev stillet ud på Staldgulvet med knæene i bøjet Stilling og Armene udstrakt til Siderne, indtil han sank sammen af Udmattelse. Og det var kun en ringe Trøst, at de skyldige altid havde Selskab i denne Stilling. Daglig Omgang paa Torturtrappen Men det var kun en lille Forløber. Naar vi efter Staldtjenesten forlod Stalden Kl. 18, maatte vi tage Ridetøjet med op paa Værelset for at gøre det i Stand til næste Dag. De første Dage naaede vi op i Fred, men derefter tog nogle af de værste Tyranner de ældre Rekrutter Opstilling ved Opgangen, og med deres Ridestøvler slog de i Blinde løs paa Rekrutterne, der var paa Vej op, og man maa forundres over, at ingen blev slaaet ihjel. Men vi blev saa at sige alle sammen hurtigt forsynet med Knuder og Blodstriber paa hele Kroppen. Paa Værelset skulde Rekrutterne skaffe Lys. Varede det for længe, før vi fandt nogle Tændstikker frem, slog vore Bødler løs paa os med Spanskrørsstokke. Stimlede vi saa sammen paa ét Sted, var det rigtig Vand paa deres Mølle, for saa slog de løs, til Udmattelsen tvang dem til at holde op. Og skulde det uheldigvis saa ske, at der ikke var Petroleum paa Lampen, gik det løs igen, til én af os havde hentet noget af den kostbare Væske for vores egne surt fortjente skillinger. 1

2 De stjal som Ravne Paa Kasernen blev der stjaalet efter alle Kunstens Regler. Naar vi havde vasket vort Tøj og hængt det ud, blev meget af det ofte fisket af en Tyv paa Etagen ovenover. En Dag fandt jeg mit Skab opbrudt, og et par nye Støvler, jeg havde købt for at tage paa under Orlov, var borte. Kasernen blev undersøgt, men Støvlerne var allerede skaffet af Vejen; derimod kom en masse andre Tyvekoster frem. Fra den Dag blev det rent galt for mit vedkommende, jeg maatte i lange Tider undgælde for denne Undersøgelse. Allerede næste Morgen fik jeg den første Paamindelse i Form af en Spand kold Vand ned i Sengen til mig. Skjorten maatte tørres paa Kroppen, da jeg ikke havde andre. En aften kom der et par berusede Gefrejter hjem, de stillede sig straks op ved min Seng, én ved hver Side; de trak Tæpperne af mig og med det samme raslede deres lange sabler ned over mig, til jeg vridende mig af Smerter tumlede ud paa Gulvet. Jeg forskansede mig bag vore Vaskegrejer, men fik straks en Spand koldt Vand ned over mig, og skønt det var Vinter og hundekoldt, maatte jeg indtil videre blive der for at være i Sikkerhed. - Kunde De ikke have klaget over en saadan Behandling? -Jo, men det havde intet ført til, for Straffen stod ikke i Forhold til Forseelsen, og det vilde jo ogsaa kun have gjort ondt værre. Var vort Fodtøj ikke tilstrækkeligt blankt efter den overordnedes Mening, puttede han det i en Spand Vand og vi Kunde begynde forfra, og var en Knap ikke syet godt nok fast eller et Hul bødet fint nok, rev han det helt op, ofte fra øverst til nederst og i alle Tilfælde stod den tillige paa Prygl. En Rekrut blev pryglet, til hans Ryg var et blodigt Kød, fordi han henvendte sig paa Skrædderstuen efter Ordre for at faa en Knap syet i, en anden blev klædt af til Skindet og børstet med en amerikansk Børste over hele Kroppen. Det kunde ske, at vi blev jaget ud af vore senge midt om Natten og beordret ned til Slien med Borde og Bænke for at skure disse, og naar vi kom tilbage, stod vore Bøller Parat og slog løs paa os med deres stokke. En Morgen, da jeg maatte op på Stuen efter noget, der var glemt, blev jeg slaaet bevidstløs, saa jeg den Dag maatte blive hjemme. Fra Asken og i Ilden Frivillig Deltager i Kampene mod Oprørerne i Sydafrika Men alt faar en Ende, ogsaa Tyranniet paa Kasernen; en Dag blev vi spurgt, om nogen ville melde sig frivilligt til Afrika. Det var Soldater, der Skulde sættes ind under Opstanden i Sydvest-Afrika, mod Herereos og Vidtbojs. Og for at slippe for Kasernens Helvede meldte jeg mig og var blandt de heldige. Efter en Maskingeværuddannelse i Spandau rejste vi fra Hamborg i November 1904 med den store Damper Palatia. Der fandt en meget bevæget Afsked Sted for mange blev det jo ogsaa et sidste Farvel. Vi naaede Svakopmund efter en meget haard Overfart med megen Søsyge om Bord. Der var her ulideligt varmt og vanskeligt at tænke paa, at Julen var forestaaende. Udlosningen var meget besværlig, da saavel Heste som Mandskab maatte flaades i Land. Efter tre Ugers Instruktionskursus i Svakopmund begyndte den besværlige Tur med at komme ind i det vilde Land. Transporten foregik til at begynde med pr. Jernbane. Der var kun 60 Centimeter mellem Skinnerne, og Vognene var aabne. Først blev Provianten losset paa, og saa blev Militæret anbragt ovenpaa. Saa snart det gik 2

3 lidt op af Bakke, maatte vi af og skubbe paa. Det var en besværlig Rejse. Sand, Sten og lidt Buskvækst var de samme kedelige Udsigter, vi havde hver Dag. I Januar 1905 naaede vi Hovedstaden Vinhug, og herfra fortsatte vi pr. Hesteryg. Vi fulgte Karavanesporene, langs hvilke, der laa mangen Okse, segnet af Tørst, og i de mange Vandhuller, vi passerede, laa døde Kreaturer, der havde drukket sig ihjel. Vi var straks bleven gjort opmærksom paa, at vi ikke maatte vaske os i Vand, der ikke var kogt, men det var uigennemførligt. Ofte blev vi ikke vasket i flere Dage, skønt vi stadig maatte ride i tætte Støvskyer, saa vi til Tider var ganske ukendelige. Vi havde meget lidt Undertøj at skifte med, og det varede ikke længe, før vi var fyldt med Utøj. Klæderne kom ikke af Kroppen i to Aar, undtagen naar vi lige vaskede en Uldtrøje i koldt Vand og derefter tørrede den paa Kroppen. Naar vi skulde sove, laa vi paa den bare Jord. Sadlen var vor hovedpude og Tæppet, der laa under Sadlen om Dagen, vart eneste Tildækningsmateriale foruden en Mantel og Teltplan, der tjente som Underlag. Guerillakrig i Regntiden Efter at have passeret Okahanja begyndte vort egentlige Virkefeldt, den saakaldte Guerillakrig. Samtidig satte regnen ind og det regnede i tre Maaneder, og i den første Tid, indtil den tørre Jord kunde optage den megen væde, red vi ofte i alenhøjt Vand. En Nat blev jeg sendt ud med en Patrulje, jeg kørte en Æselkærre med 25 sække Havre; den var forspændt med 8 Mulddyr. I Regn og Mørke snoede vi os afsted, til Kærren kørte over en stor Sten. De øverste Sække faldt ned og jeg med. Min Bøsse, som jeg havde paa Ryggen knækkede midt over, og det samme var Tilfældet med mit ene Ben. Jeg blev forbundet og baaret hen til et Baal, men det kneb med at holde Ilden vedlige. Vi kunde lige saa godt have lagt os i en Bæk. Jeg laa vaagen og frøs hele Natten. Næste Dag blev jeg transporteret tilbage til Militærlazarettet. Skræmmeblus og Skræmmefugl Uheldet kostede mig tre Ugers Ophold paa Lazarettet, og derefter blev Kompagniet beordret længere sydpaa. Vi kom ud for mange besværligheder. En aften kørte vi fast i en Flod med vor Proviantvogn og vore Trækdyr og for resten vor Officer med var nær druknede ved denne Lejlighed. Bagefter havde vi nær mistet hele Provianten til de Indfødte. Rationen af Levnedsmidler pr. Mand bestod daglig af ½ Pund Kød og 1 Pund Mel og hver Uge en Flaske Rom eller 2 Flasker Vin, 3 Plader Tobak eller 6 Cigarer og 12 Stk. Sukker. Men som Følge af de store Transportvanskeligheder fik vi næsten aldrig denne Ration, og jo længere vi kom ind i Landet, des værre blev det. -Var de aldrig ude for Træfninger med de Indfødte? -Jo. En Nat, da vi var paa Vej til et meget efterspurgt Vandhul, hvor der var Vand hele Aaret, opdagede vi Baal i det fjerne. Vi steg af Hestene og sneg os til Fods ind paa dem. Paa nært Hold beordrede Kompagniføreren os at samle Græs og brænde et Blus af! Vi var meget forbavsede over denne Fremgangsmaade, og kunde ikke faa andet ud af det, end at de Indfødte skulde skræmmes bort, og det blev da også resultatet. Vi fandt kun et slagtet Mulddyr, som de havde været i færd med at tilberede. Dagen efter fangede vi en Hottentotdreng, som vi fik til at vise os Vej til Stammen. Den laa i dyb Søvn nedenfor et 3

4 Bakkedrag. Vi besatte Bakkerne for at omringe dem, men det mislykkedes, fordi en Kakkelhøne fløj op og advarede dem. Efter en kort Kamp flygtede de, efterladende en Del døde og saarede. Saavel Kvinder som Mænd tog Del i Opstanden. Kvinderne passede Kvæget, som de med stor Færdighed forstod at føre bort, naar Faren nærmede sig. Udsugningen der medførte oprøret -Hvad var Aarsagen til Opstanden? - Efter Sigende den Udsugning, der havde fundet Sted. En Missionær forlangte efter hvad der blev fortalt op til 4-5 Faar eller Okse for at døbe et Barn, og for at faa en Flaske Snaps eller Rom hos Købmændene, maatte de betale lige saa meget. Og det fandt de Indfødte jo efterhaanden som Oplysningen steg, var en skrap Betaling. 20 Guldmark for et Brød! Paa vor videre Færd slap vor Proviant op, og i 14 Dage fik vi ikke Brød. Det muntrede derfor op, da vi fandt en Station, hvor vi kunde købe Mælk, en sand Delikatesse. Vi fik oplyst, at en Missionær skulde sidde inde med noget Brød, men skønt vi bød ham 20 Mark i Guld for ét, nægtede han at afgive noget. Et Par Mænd gik paa Jagt for at skaffe os Kød. Men vi saa dem aldrig mere. Hungertyfus Endelig kom Proviantvognen, men vore Maver var saa udmattede, at vi daarligt kunde taale at spise os mætte. Sygdomme, navnlig Tyfus, den saakaldte Hungertyfus, begyndte at gøre sig gældende. Vi fik Kininpiller, men de fleste spyttede dem ud. Sammen med 6 andre blev jeg beordret til en Station, Ritmund, hvor jeg fik Hvervet som Kok, Slagter og Bager, et Hverv, der ikke altid var let som Følge af Mangelen paa Kød og Mel. Af og til passerede en Karavane, og da kunde vi gøre Indkøb, om end til meget betydelige Priser. Saaledes kostede en Daase Frugt med 1 ½ Pære 5 Mark. Den blev dog købt alligevel, for vi havde Penge nok. To Maaneder efter blev Kompagniet atter samlet. Da var de oprindelige 150 Mand skrumpet ind til 35. De, der ikke var fladet, laa syge af Tyfus, Ruhr eller Malaria. Efter en sidste fortvivlet Modstand maatte Hottentotterne til sidst give op. Det var i Slutningen af Vi kom derefter paa en 3 Ugers March, og under den maate jeg ogsaa give op; det sidste Stykke maatte jeg køre paa en Oksevogn. Paa Lazarettet viste det sig, at jeg var angrebet af Tyfus. Nedslaaet Temperatur. Efter et par maaneders Sygeleje lykkedes det mig, ved at slaa Temperaturen ned, at komme med en Transportbaas til Tyskland. Undervejs forværredes min Tilstand og syntes haabløs. I Februar 1907 kom vi til Kokshavn, hvor der laa Sne; det var en slem Forandring for os, der kom fra det varme Klima. I de følgende 2 Aar var jeg meget syg, blev flyttet rundt til forskellige Militærhospitaler og Kuranstalter. En Overgang var det særlig slemt, og det værste var, at Lægerne ikke kunde finde ud af, hvad jeg fejlede. 4

5 Da jeg endelig kom op igen, blev jeg afskediget fra Militæret og ansøgte om Tjeneste som Statstjenestemand. Kort efter fik jeg Besked om at tiltræde Stillingen som Fyrpasser paa Teksensand Fyr paa Als, og denne Stilling overtog jeg pr. 1.April Sprogkamp og Forflyttelser Fyrmesteren her var Tysker, og det medførte naturligvis, at det ikke altid gik, som det skulde. To Aar senere kom Kaptajnen paa Inspektionsskibet Sperber, Petersen, en Dag. Han spurgte mig i Samtalens Løb, hvad mine Børn skulde lære, Tysk eller Dansk. Jeg svarede: Begge Sprog. Han svarede dertil, at jeg som tysk Statstjenestemand skulde skamme mig. Samtalen fik en eftervirkning, idet jeg blev forflyttet til Staberhuk Fyr paa Femern, og der var ikke andet for end at lystre Ordre. Forflyttelsen skulde naturligvis dræbe mit danske Sindelag, men det lykkedes dog ikke. I 1915 kom jeg en Dag hos en Købmand i Diskussion med en tysk Soldat, der rakkede vældigt ned paa det franske og engelske Militær. Jeg blev gal og talte lige ud af Posen om det tyske efter mit Kendskab dertil. Der faldt haarde Ord, men jeg holdt mig til Sandheden. Det fik en Afhøring til Følge, og derefter blev jeg forflyttet til Hiller ved den hollandske Grænse, hvor jeg blev Slusemester. Jeg protesterede kraftigt, men opnaaede kun at blive klar over, at man hverken som tysk Soldat eller Tjenestemand har nogen Ret. Den festlige Genforening De fire Aar, jeg var i Hiller, gik langsomt, men Haabet om at komme tilbage til mit kære Sønderjylland forsvandt ikke. Krigens Afslutning kom, og dermed blussede mit Haab stærkt op. Jeg skrev til H.P. Hansen og bad om Oplysninger om, hvorledes der vilde blive handlet over for Tjenestemænd, der var bleven tvangsforflyttet paa Grund af deres danske Sindelag. Svaret gik ud paa, at Tyskland vilde blive gjort pligtigt til at flytte dem tilbage igen. Men det opnaaedes ikke, og min Tilbagevenden syntes derfor umulig. Poulsen vilde ikke have en Tysker i sit Hus Men endelig oprandt Afstemningsdagen. Jeg vilde naturligvis med for enhver Pris og var bleven udstyret med en Fribillet til denne Rejse. Stedet, hvor jeg skulde stemme, var Brendstrup ved Rødding. Jeg kom i Kvarter hos Gdr. Peder Paulsen, en meget dansksindet Mand. Han havde troet, at jeg var tysksindet og derfor skrevet, at han ikke vilde se mig i sit Hus. Men da han blev klar over mit Sindelag, modtag han mig meget gæstfrit. Paa Afstemningsdagen kørte han os til Kirke i Rødding. Det var et forrygende Vejr, og der faldt mange muntre Bemærkninger som: Nu blæser alle Tyskere ud af Landet. Efter Prædikenen tog Paulsen Ordet og skildrede Dagens Alvor paa en meget hjertegribende Maade, og der var næppe nogen i Kirken, der ikke græd. 5

6 Slaget vundet -Hvordan kom De saa tilbage til Sønderjylland? Jeg søgte om det efter at jeg først med Sorg i Sind efter Afstemningen var rejst Sydpaa, dog med den Tilfredsstillelse, at slaget var vundet for os, Sønderjylland atter var dansk. Og da jeg nåede tilbage til Hiller, saa jeg, at Stormen også havde raset her Militæret, som havde bevogtet Overgangene ved Slusen, var borte. Min Ansøgning gik ud paa, at jeg ønskede at komme tilbage til Taksensand Fyr, men det lykkedes mig desværre ikke. Pladsen var bleven besat med en anden. Jeg fik saa i Stedet for Stillingen som Fyrmester af tredje Grad paa Nordborg Fyr paa Als. Fra 1. August 1920 fratraadte jeg tysk Tjeneste og gav ved min Underskrift afkald paa enhver tysk statsborgerlig Rettighed med Undtagelse af min Ret til Militærrente paa 29,50 Mark om Maaneden, et Beløb, der tilkom mig efter min Deltagelse i den afrikanske Opstand. Renten var tilkendt mig for Livstid, men fra 1926 er den ikke blevet mig tilsendt. - Hvor længe har De været her på Lodbjerg Fyr? - Siden Indtil da, den 1. April, gjorde jeg Tjeneste paa Nordborg Fyr. Saa skete der en Forflyttelse, men denne Gang var det ikke en Tvangsforflyttelse, men en Forfremmelse. Og i det hele taget maa jeg jo sige, at de Overordnede, man nu har, er til at tale med Efter denne noget ejendommelige Jubilæumssamtale forlader vi Fyrmesteren paa Lodbjerg Fyr, hvis kostbare Lamper og Prismer er mindst lige saa blankpudsede som knapperne paa Husaruniformen i sin tid. Meise. Digitaliseret af Anne Lei. 6

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket.

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket. For eller fordi For er en forklaring, dvs. en hjælp til at forstå det, der sker i helsætningen. Fordi er en årsag eller en intention, som tidsmæssigt ligger forud for helsætningen. 1) Der havde været nogen,

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Min vej til hylderne. Forlaget Ordleg CVR-Nummer: 35292314 Telefon: 21457269 mrklaes@gmail.com www.enforbandetvej.dk

Min vej til hylderne. Forlaget Ordleg CVR-Nummer: 35292314 Telefon: 21457269 mrklaes@gmail.com www.enforbandetvej.dk Min vej til hylderne Hvordan får man som en lille nystartet forlægger sin bog på hylderne i kæder som Arnold Busck, Bog og Idé og lignende, hvis man ikke har et forlag som Gyldendal, Rosinante eller Politikkens

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere