FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSMINISTERIET. Timelønnet undervisning. Censorvederlag"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag 2001

2 INDHOLD Side Cirkulære om timelønnet undervisning Indledende bemærkninger... 1 Område... 1 Løn mv Forberedelse, opgaveretning, eksamination mv... 3 Feriegodtgørelse... 4 Sygdom, barsel og omsorgsdage... 5 Opsigelse... 6 Generelle bemærkninger... 6 Bilag 1. Vejledning om satsindplacering... 9 Bilag 2. Ansættelseskontrakt for timelønnede lærere Bilag 3. Timelønsatser Cirkulære om censorvederlag Indledende bemærkninger Område Censorsatser Normer for tidsforbrug Feriegodtgørelse Rejsegodtgørelse Generelle bemærkninger... 21

3 1 CIRKULÆRE OM TIMELØNNET UNDERVISNING Hermed fremsendes Personalestyrelsens cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning. Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2001 og træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 17. september 1998 om timelønnet undervisning. Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere cirkulære er, at der er sket en generel forhøjelse af timelønssatserne. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der med udgangen af år 2000 ikke længere kan dispenseres fra reglen om, at ledige fuldtidsforsikrede undervisningsassistenter, der ansættes efter cirkulære om timelønnet undervisning skal indsende en frigørelsesattest til a-kassen inden 10 hverdage fra ansættelsestidspunktet for at blive berettigede til at modtage supplerende dagpenge. Ansættelsesmyndighederne bedes således i forbindelse med imødekommelse af anmodninger om udstedelse af frigørelsesattest fremsende denne så betids, at den ansatte får mulighed for at overholde 10-dages fristen. Efter drøftelser med Centralorganisationernes Fællesudvalg fastsættes nedenstående regler for vederlæggelse mv. af timelønnet undervisning. Område 1. Cirkulæret omfatter undervisning inden for områder, hvor undervisningen varetages af lærere, der ikke er aflønnet med tjenestemandsløn, overenskomstløn, honorar el.lign., men som vederlægges med en timelønsats pr. arbejdstime. Cirkulæret finder ikke anvendelse for eksterne lektorer på universiteter,

4 2 ingeniørhøjskoler mv., idet der for disse er indgået særlige aftaler. Ligeledes er der for timelønnede akkompagnatører ved musikkonservatorierne indgået en særlig aftale (Aftale af 10. marts 1995 mellem Kulturministeriet og Dansk Musikerforbund). Løn mv. 2. Ud fra en vurdering af undervisningens niveau er de forskellige undervisningsområder indplaceret på 7 forskellige satser (sats I-VII). Fagministeriet - eller hvem der måtte være blevet bemyndiget - foretager indplaceringen af nye uddannelser på et af de 7 satsniveauer. Indplaceringen skal ske i overensstemmelse med de i bilag 1 anførte principper. Endvidere forudsættes det, at fagministerierne i fornødent omfang selv koordinerer indplaceringen for sammenlignelige uddannelser. Eventuelle tvivlsspørgsmål om indplaceringen af en uddannelse forelægges for Personalestyrelsen. Indplaceringen af en uddannelse kan kun ændres, hvis der sker så væsentlige omlægninger af uddannelsen, at uddannelsens niveau må henføres til en anden sats. En sådan ændring skal kunne dokumenteres ved en ny studiebekendtgørelse el.lign. Vurderes det med andre begrundelser (f.eks. en mere gradvis udvikling af en uddannelses niveau eller satsændringer for sammenlignelige uddannelser), at der er behov for ændret indplacering af et fag, skal forslag herom rejses i forbindelse med Personalestyrelsens indkaldelse af krav til de generelle overenskomstfornyelser. Undervisning på niveau I-III forudsætter generelt akademisk uddannelse på grund af undervisningens niveau. For undervisning inden for undervisningsområder, hvor disse satser kan anvendes, vil der derfor også skulle ydes vederlag efter sats I-III, selvom læreren i det konkrete tilfælde ikke har akademisk uddannelse.

5 Omvendt kan lærere med akademisk uddannelse ikke få vederlag efter sats I-III, hvis de underviser inden for områder, hvor undervisningen ikke forudsætter akademisk uddannelse. 3. Timelønnen pr. arbejdstime samt den tid, der forudsættes normalt at medgå til forberedelse pr. undervisningstime, udgør på de forskellige satser (grundbeløb pr. 1. oktober 1997): Sats Timeløn Forberedelsestid kr. minutter I 173,16 90 II 173,16 60 III 173,16 40 IV 150,93 40 V 146,63 25 VI 135,62 15 VII 126,32 0 Lønsatser inkl. forberedelse fremgår af bilag 3. Timelønsatserne procentreguleres efter den for statens tjenestemænd gældende lønjusteringsaftale. De regulerede timelønsatser fremgår af Finansministeriets lønoversigter. Forberedelse, opgaveretning, eksamination mv. 4. De anførte satser er timelønsatser pr. arbejdstime (60 min.). De i pkt. 3 anførte forberedelsestider kan ikke overskrides. Såfremt den til undervisningen ved erhvervsskoler nødvendige forberedelsestid afviger fra den under pkt. 3 forudsatte eller den for de fastansatte lærere fastsatte, kan vedkommende fagministerium bemyndige institutionen til at fastsætte forberedelsestiden for timelærere ud fra samme principper som for fastansatte lærere. 3

6 4 5. Tidsforbruget for opgavestillelse, der ikke indgår i den løbende undervisning, herunder eksamensopgaver, betales alene med den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimelønsats. Dvs. at der ikke beregnes forberedelsestid. 6. For opgaveretning ydes ligeledes alene den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimelønsats for den tid, der medgår til retning af opgaverne. Dette gælder også for lærere, der alene antages til opgaveretning. Vederlaget for opgaveretning forudsættes som hidtil omregnet på grundlag af særligt fastsatte normer til en betaling pr. opgave, opgavesæt el.lign. 7. For mundtlig eksamination ydes der eksaminator pr. medgået time den for faget fastsatte arbejdstimelønsats med tillæg af den i pkt. 3 fastsatte forberedelsestid, dog for så vidt angår sats I højst 60 minutter. Der ydes altid betaling for mindst 1 eksaminationstime. Vederlaget forudsættes som hidtil omregnet på grundlag af særligt fastsatte normer, der beregnes på grundlag af det gennemsnitlige tidsforbrug, således at normerne for timelønnede lærere er i overensstemmelse med normerne for fastansatte lærere for opgaver i samme fag og på samme niveau. 8. Herudover kan der i mindre omfang ydes honorering for andre, særligt pålagte arbejdsopgaver, der ikke er undervisning eller indgår som led i egen undervisning. Der ydes alene betaling for den tid, der medgår til arbejdet. 9. For den tid, der deltages i møder i kollegiale organer, ydes der ikke særskilt betaling. Feriegodtgørelse 9. Til timelønningerne ydes en feriegodtgørelse på 12,5 pct. Hvis der er tale om vederlæggelse af merarbejde for lærere, der er fastansat ved institutionen, jf. pkt. 13, ydes der dog feriegodtgørelse i henhold til Finansministeriets Cirkulære om Ferieaftalen.

7 Sygdom, barsel og omsorgsdage 10. Såfremt der ved en timelønnet lærers ansættelse inden for et undervisningsår er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover, ydes der: a) Løn under sygdom for det antal arbejdstimer, der ville være forbundet med den undervisning, som læreren på grund af sygdommen har været ude af stand til at varetage. Sygdommen kan kræves dokumenteret ved lægeattest. Sådan sygeløn kan højst ydes i 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, skal aflyste timer i videst muligt omfang søges læst senere. For de timer, der tidligere er betalt med sygeløn, ydes ikke ny betaling. b) Hel eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning til pasning af et sygt barn, når 1) det er barnets første sygedag, 2) hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, 3) forholdene på tjenestestedet tillader det, 4) barnet er under 18 år, og 5) barnet er hjemmeværende Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder samme regler om læsning af aflyste timer som nævnt 5

8 6 ovenfor under a). c) Løn under barsel, adoption og omsorgsdage efter Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Denne bestemmelse gælder ikke for personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds. Til personer, der er deltidsbeskæftiget andetsteds, ydes der ikke løn under barsel, adoption og omsorgsdage i det omfang den pågældende inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad. Løn under barsel, adoption og omsorgsdage kan højst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb. Opsigelse 11. Den ansatte kan inden for ansættelsesperioden opsige ansættelsesforholdet med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ansættelsesmyndigheden kan opsige ansættelsesforholdet med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Generelle bemærkninger 12. Arbejdstimetallet for en timelønnet lærers undervisning må ikke overstige 780 timer årlig. Ansættelse med mere end 780 arbejdstimer årligt kan således ikke ske i henhold til timelønscirkulæret, men skal ske på kvotalønsbasis i henhold til de i vedkommende overenskomst mv. fastsatte bestemmelser herom. 13. Såfremt en timelærers ansættelse påregnes at ville vare mere end 1 måned, skal der forud for ansættelsen træffes skriftlig aftale om ansættelsesvilkårene, jf. lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Personalestyrelsen henstiller i øvrigt, at der tillige anvendes ansættelses-

9 7 kontrakt på ansættelsesforhold af under 1 måneds varighed. Ansættelse kan som hidtil ske med forbehold for, at der oprettes et hold i det pågældende fag. Det samlede arbejdstimetal, der fastsættes i ansættelseskontrakten, bør omfatte eventuelle opgaveretningstimer. Såfremt det ikke på ansættelsestidspunktet er muligt at angive omfanget af opgaveretningstimer, kan der i stedet henvises til muligheden for sådanne efter nærmere aftale. 14. Cirkulæret kan normalt ikke benyttes til fastansatte læreres merarbejde ved samme undervisningsinstitution. De anførte timelønsatser kan derfor kun anvendes til eventuelt merarbejde for lærere, der er fastansat ved undervisningsinstitutionen, hvis der indgås aftale herom mellem institutionen og den forhandlingsberettigede organisation. Ministerierne anmodes om at påse, at timelønscirkulæret kun anvendes til fastansatte lærere, hvis det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, at undervisningen varetages af fastansatte lærere som ekstraundervisning ud over den tjenstlige arbejdsforpligtelse. Ansatte i ledende stillinger uden højeste tjenestetid vil ikke kunne honoreres efter timelønscirkulæret for undervisning ved egen institution. 15. Skabelonen i bilag 2 for timelønnede læreres ansættelseskontrakt findes i elektronisk form på Personalestyrelsens hjemmeside under blanketter. 16. Cirkulæret har virkning fra 1. januar Finansministeriets cirkulære af 17. september 1998 om timelønnet undervisning ophæves samtidig. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende cirkulæret forelægges Personalestyrelsen.

10 8 Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 17. januar 2001 P.M.V. E.B. Marianne Brinch-Fischer

11 9 Bilag 1 Vejledning om satsindplacering Indplacering på timelønsatserne I-VII sker efter forudgående vurdering af undervisningens niveau på de forskellige undervisningsområder. Satserne anvendes som hovedregel for undervisning på følgende niveauer, idet forberedende kurser/uddannelse altid er indplaceret lavere: Sats I Sats II Sats III Sats IV Sats V Sats VI Sats VII Universitets- og ingeniørhøjskoleniveau Seminarieniveau Gymnasieniveau, videregående teknikeruddannelser Etatsskoleniveau, kvalificeret Etatsskoleniveau, almindeligt Instruktion med forberedelse Instruktion uden forberedelse Anvendelse af sats I-III forudsætter generelt, at underviseren har en akademisk uddannelse. For undervisning inden for områder, hvor sats I-III kan anvendes, skal der ydes vederlag efter sats I-III, selvom underviseren i det konkrete tilfælde ikke har en akademisk uddannelse. Omvendt ydes der ikke en underviser med akademisk uddannelse vederlag efter sats I-III, hvis undervisningen sker på områder, der ikke forudsætter, at underviseren har akademisk baggrund. I det følgende er anført nogle typiske eksempler på anvendelsen af sats I- VII. Det understreges, at der er tale om eksempler på satsindplaceringer fra Finansministeriets praksis. Nedenstående er således ikke udtømmende, men har alene til formål at illustrere satsindplacering for nogle konkrete uddannelsesniveauer.

12 10 INSTITUTIONER MED FORSKNINGSFORPLIGTELSE: Bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser: Propædeutisk undervisning/forberedende kurser: Efteruddannelse: Sats I Sats III Sats I 1-årigt kursus ved Syddansk Universitets Institut for Idræt i praktiske discipliner for seminarieuddannede lærere (bortset fra undervisningsøvelser af mere rutinemæssigt præg) samt specialkursus i husholdning ved Århus Universitet: Sats II INSTITUTIONER UDEN FORSKNINGSFORPLIGTELSE: Generelt: 3½-4½-årige uddannelser: 2½-3½-årige uddannelser, som forudsætter akademisk uddannelse hos læreren: 2½-3½-årige uddannelser, som ikke forudsætter akademisk uddannelse hos læreren: Efter-/videreuddannelse, som forudsætter akademisk uddannelse hos læreren: Efter-/videreuddannelse, som ikke forudsætter akademisk uddannelse hos læreren: Sats II Sats III Sats IV Sats I Sats II Gymnasieskoler, HF-kurser: Den overvejende del af undervisningen vederlægges i henhold til reglerne herom i overenskomst for lærere i gymnasieskolen mv. eller med særligt fastsat honorar. Såfremt der er behov for at honorere timelønnet undervisning anvendes: Seminarier: Undervisning på seminarieniveau: Efter-/videreuddannelse: Sats III Sats II Sats I

13 11 Håndarbejdsseminarier og pædagogseminarier: Undervisning, der forudsætter akademisk uddannelse: Øvrig undervisning: Sats III Sats IV Journalistuddannelse: Undervisning i kursusfag på Danmarks Journalisthøjskole: Sats I Undervisning i de journalistiske discipliner på 1. og 2. del af journalistuddannelsen: Sats II Efter-/videreuddannelse (Journalisthøjskolen): Sats I Terapeutskoler: Undervisning, der kræver ganske særlige kvalifikationer hos læreren: Undervisning i teoretiske fag i almindelighed: Sats IV Sats V Merkantile og tekniske uddannelser inkl. landbrugsuddannelser: Sats I anvendes kun, hvor der sker undervisning på højt niveau, og hvor det pågældende uddannelsesniveau normalt kun gennemføres på universitetet eller højere læreanstalt, f.eks. visse fag inden for revisoruddannelsen. Sats II anvendes, hvor der er tale om en undervisning på et niveau, hvor uddannelsen er en overbygning på en videregående teknikeruddannelse, som f.eks. bygningskonstruktøruddannelsen, eller hvor der er tale om en videregående merkantil uddannelse som f.eks. markedsøkonomuddannelsen. Sats III anvendes, hvor der er tale om undervisning på de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx (bortset fra fag på erhvervsuddannelsesniveau) eller videregående teknikeruddannelser. På landbrugsskoler benyttes sats III til undervisning på akademisk niveau på grunduddannelser og overbygningsuddannelser. Sats IV anvendes ved undervisning på erhvervsuddannelsesniveau ifølge

14 12 aftale af 25. juni 1991 om indtægtsdækket virksomhed på tekniske skoler. På landbrugsskoler benyttes sats IV til undervisning på ikke-akademisk niveau på grunduddannelser og overbygningsuddannelser. Sats V anvendes til efteruddannelse af faglærte. Etatsskolerne: Undervisning på højere etatsniveau: Undervisning på alm. etatsniveau, f.eks. grunduddannelse: Instruktion med forberedelse: Instruktion uden forberedelse: Sats IV Sats V Sats VI Sats VII

15 13 Bilag 2 ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR TIMELØNNEDE LÆRERE... ansætter (institution) (den timelønnede lærers navn) (den timelønnede lærers adresse) 1. som timelønnet lærer fra den som timelønnet lærer for perioden i faget Det samlede arbejdstimetal inkl. forberedelsestid, opgaveretning mv. udgør... arbejdstimer i alt pr. uge Undervisningen skal foregå på (undervisningsstedets adresse) Ansættelse sker i henhold til Personalestyrelsens cirkulære af 17. januar

16 om timelønnet undervisning. Betalingen er henført til cirkulærets sats..., hvorefter der ydes... pr. arbejdstime. Aflønning ydes kun for læste timer. For timer, der ikke læses, fordi de falder på skæve helligdage eller fridage, ydes ingen betaling. Endvidere ydes ingen betaling for enkelte timer, der aflyses af institutionen med en uges varsel eller derover. Udbetaling finder sted (udbetalingsterminer) Tidsforbruget for opgavestillelse, der ikke indgår i den løbende undervisning, herunder eksamensopgaver, betales alene med den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimelønsats. For opgaveretning ydes ligeledes alene den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimelønsats for den tid, der medgår til retning af opgaverne. Vederlaget for opgaveretning omregnes på grundlag af særligt fastsatte normer til en betaling pr. opgave, opgavesæt el.lign. For mundtlig eksamination ydes der eksaminator pr. medgået time den for det pågældende fag fastsatte arbejdstimelønsats med tillæg af forberedelsestid, dog højst 60 minutter. Der ydes betaling for mindst 1 eksaminationstime. For deltagelse i møder i kollegiale organer ydes ikke særskilt betaling. Til timelønningerne ydes feriegodtgørelse med 12,5 pct. Såfremt der ved en timelønnet lærers ansættelse inden for et undervisningsår er aftalt en undervisningsperiode på 4 måneder eller derover eller et undervisningstimetal på 50 eller derover, ydes der: a) Løn under sygdom, der kan kræves dokumenteret ved lægeattest, for det antal arbejdstimer, der ville være forbundet med den undervisning, som

17 15 læreren på grund af sygdommen har været ude af stand til at varetage. Sådan sygeløn kan højst ydes i 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder. For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, skal aflyste timer i videst muligt omfang søges læst senere, og der skal ikke ydes ny betaling for timer, der tidligere er betalt med sygeløn. b) Hel eller delvis tjenestefrihed med fuld løn til pasning af sygt barn, når 1) det er barnets første sygedag, 2) hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, 3) forholdene på tjenestestedet tillader det, 4) barnet er under 18 år, og 5) barnet er hjemmeværende. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug. c) Løn under barsel, adoption og omsorgsdage efter Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Denne bestemmelse gælder ikke for personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds. Til personer, der er deltidsbeskæftiget andetsteds, ydes ikke løn under barsel, adoption og omsorgsdage i det omfang den pågældende inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad. Løn under barsel, adoption og omsorgsdage kan dog højst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb. Ansættelsesforholdet kan inden for ansættelsesperioden fra lærerens side

18 16 opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned og fra institutionens side med 2 måneders varsel til udgangen af en måned...., den (institutionen) (læreren) (institutionens adresse)

19 17 Bilag 3 Timelønnet undervisning Normal for- Samlet løn pr. Timeløn beredelses- undervisnings- (grund- tid pr. un- time (grundbeløb pr. dervisnings- beløb pr. Sats 1/ ) time 1/ ) Kr. Minutter Kr. I 173, ,91 II 173, ,33 III 173, ,60 IV 150, ,55 V 146, ,72 VI 135, ,52 VII 126, ,32 Der kan for undervisning i enkelte fag være aftalt eller fastsat en forberedelsestid, der er lavere end den normale. Den samlede løn pr. undervisningstime kan kun anvendes til aflønning af de undervisningstimer, hvortil der er knyttet forberedelse, hvorimod den samlede løn pr. arbejdstime anvendes til aflønning af andre arbejdsopgaver, hvis aflønning er hjemlet i cirkulæret.

20 18

21 19 CIRKULÆRE OM CENSORVEDERLAG Hermed fremsendes Personalestyrelsens cirkulære af 17. januar 2001 om censorvederlag. Cirkulæret har virkning fra 1. januar 2001 og træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 17. september 1998 om vederlæggelse af censorvirksomhed. Den væsentligste ændring i forhold til det tidligere cirkulære er, at der er sket en generel forhøjelse af censorsatserne. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter. Efter drøftelser med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) fastsættes følgende: Område 1. Vederlag, jf. cirkulæret, ydes til beskikkede eller særligt tilkaldte censorer: ved skriftlige eksaminer. ved mundtlige eksaminer ved universiteter, højere uddannelsesinstitutioner samt i visse tilfælde ved lærer- og pædagogseminarier og lærere ved diplomingeniør- og eksportingeniøruddannelserne 1. ved mundtlige eksaminer inden for andre undervisningsområder, medmindre den pågældende har ansættelse som lærer inden for undervisningsområdet. 1 I forhold til tidligere er det en nyskabelse, at censur ved mundtlige eksaminer ved diplomingeniør- og eksportingeniøruddannelserne kan omfattes af cirkulæret.

22 20 Bortset fra universiteter, højere uddannelsesinstitutioner og lærer- og pædagogseminarier samt lærere ved diplomingeniør- og eksportingeniøruddannelserne kan cirkulæret således ikke anvendes ved mundtlige eksaminer, hvis censoren har et fast ansættelsesforhold inden for samme undervisningsområde. Censorsatser 2. Vederlaget ved eksamen udgør pr. censortime (grundbeløb pr. 1. oktober 1997): Sats A B C D E F Grundbeløb 316,18 kr. 261,60 kr. 217,53 kr. 189,44 kr. 156,58 kr. 129,57 kr. For nye områder og for områder, hvor anden censorvederlag har været gældende, henføres vederlæggelse til en af grupperne A-F. Censortaksterne A-F korresponderer som hovedregel med timelønsatserne I-VI i Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning. Censorsatserne procentreguleres efter den for statens tjenestemænd gældende lønjusteringsaftale. Normer for tidsforbrug 3. Ved både skriftlig og mundtlig eksamen forudsættes det, at fagministeriet (eller hvem der er bemyndiget hertil) fastsætter normer for det tidsforbrug, der afsættes til censur af hver enkel skriftlig eksamensopgave, henholdsvis mundtlig eksamenspræstation. På grundlag af disse tidsnormer og de i punkt 2 fastsatte satser beregnes censorvederlag. Der vil således ikke kunne ydes særskilt vederlag for den tid, hvori censo-

23 rer forbereder eksamensstoffet, til forudgående eller efterfølgende censormøder mv. Honorering herfor er inkluderet i censorvederlaget (jf. punkt 2). Normerne forudsættes fastsat således, at de angiver det faktiske gennemsnitlige tidsforbrug, og at betalingen pr. censortime kommer til at svare til de i punkt 2 angivne satser. Hvis fagministeriet/institutionen ønsker normændring, fastsættes denne efter drøftelse med vedkommende forhandlingsberettigede organisation. Samme fremgangsmåde anvendes ved fastsættelse af normer på nye områder. Ændring af en gældende norm kan alene ske, hvis ændring i arbejdsindsatsen ved censur begrunder det, eller hvis normfastsættelsen er sket på et fejlagtigt grundlag. Feriegodtgørelse 4. Der ydes feriegodtgørelse på 12½ pct. af censorvederlaget. Rejsegodtgørelse 5. Der ydes godtgørelse for rejseudgifter (befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge) efter Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseaftalen. Generelle bemærkninger 6. Ved tilrettelæggelse af censur skal det tilstræbes, at der så vidt muligt ikke tillægges den enkelte censor et højere timetal end 125 censortimer pr. semester/halvår. For nye undervisningsområder skal indplacering på satser (jf. punkt 2) ske efter forelæggelse for det enkelte fagministerium, eller hvem ministeriet måtte bemyndige hertil. Eventuelle tvivlsspørgsmål om indplaceringen af en uddannelse forelægges for Personalestyrelsen. 7. Cirkulæret har virkning fra 1. januar

24 22 Finansministeriets cirkulære af 17. september 1998 om vederlæggelse af censorvirksomhed ophæves samtidig. Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 17. januar 2001 P.M.V. E.B. Marianne Brinch-Fischer

25 Cirkulære af 17. januar 2001 Perst. nr Henvendelse om dette cirkulære rettes til Personalestyrelsen, Lønpolitisk kontor Adresse: Frederiksholms Kanal København K Telefon Telefax J.nr / PKAT Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes ved henvendelse til Schultz Information, tlf Pris: 15,00 kr.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære af 9. august 2011 Perst.nr. 035-11 PKAT 0223, 0230, 0237, 0241 J.nr. 10-330-90 Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere