Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter"

Transkript

1 Forslag til nye vedtægter Nuværende vedtægter Kommentarer Vedtægter for Frederikssund Lystbådehavn LOVE FOR FREDERIKSSUND A. m. b. a. december 2010 LYSTBADEHAVN A.m.b.A. 1 Navn 1.1. Selskabets navn er Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a Frederikssund Lystbådehavn, i det følgende kaldet "havnen", er et andelsselskab med begrænset ansvar for andelshaverne. Selskabet har hjemsted i Frederikssund kommune. 2 Formål 2.1. Havnens formål er drift af lystbådehavn i Kalvøbugten i Frederikssund med havneanlæg, optagning, vinteropbevaring, søsætning og formidling af service, som er nødvendige for driften Havnen ejer de i vandet byggede værker samt de på land, ligeledes af havnen anskaffede anlæg og bygninger. Jordarealerne, der benyttes af havnen, ejes af Frederikssund kommune og er stillet til rådighed af denne i henhold til kontrakt indgået mellem kommunen og havnen. 3 Kapitalforhold 3.1. Havnens kapital og aktiver tilvejebringes fortrinsvis ved optagelse af indskud fra andelshavere og om nødvendigt med ekstra indskud fra andelshaverne samt ved lån Andelshavere skal være aktiv sejlsportsudøvere og medlem af en sejlklub, organiseret under Dansk Sejlunion. 1 Frederikssund Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar, i det følgende kaldet "havnen" med hjemsted i Frederikssund kommune. 1 Havnens formål er drift af lystbådehavn i Kalvøbugten i Frederikssund med havneanlæg, optagning vinteropbevaring og formidling i øvrigt af sådanne faciliteter, som er nødvendige for driften. 2 Havnen ejer de i vandet byggede værker samt de på land, ligeledes af havnen anskaffede anlæg og bygninger. Jordarealerne, der benyttes af havnen, ejes af Frederikssund kommune og er stillet til rådighed af denne i henhold til kontrakt indgået mellem kommunen og havnen. De for havnen givne love og reglementer gælder både for vand- og landarealerne i det omfang de ikke strider mod ovennævnte kontrakt. 3 Havnens kapital og aktiver tilvejebringes fortrinsvis ved optagelse af andelshavere og om nødvendigt med lån. Som andelshavere kan optages enhver aktiv sejlsportsudøver, der er medlem af en klub under Dansk Sejlunion. Andelens værdi fastsættes på den årlige generalforsamling jfr. 6. Ad 2: Baseret på hidtidige 1 og 2 Ad 3.2: Bestemmelserne om medlemskab af en sejlklub er tydeliggjort. Oplysningerne skal registreres på andelshaverens profil på havnens hjemmeside. Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

2 Andelshavere er forpligtet til at oplyse om klubmedlemskabet og på forlangende over for havnen - at forevise medlemsbevis samt kvittering for betaling af kontingent Andelens værdi fastsættes på den årlige generalforsamling jfr Andelsbeviset 4.1. Ved køb af en andel udstedes en kvittering, og købet registreres i havnens administrationssystem Andelsbeviset kan udskrives fra havnens hjemmeside. 5 Andel 5.1. Hvert andelsbevis med dertil knyttede andel giver ret til tildeling af 1 havneplads Såfremt en andelshaver ønsker at overdrage sin andel, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til havnen, der herefter formidler videresalg af andelen med rettigheder og forpligtelser Havnen formidler den pågældende andel til den fastlagte pris. Havnen kan i forbindelse med formidling beregne sig et gebyr. Andelshaver hæfter for forpligtelsen, indtil andelen er overdraget til ny andelshaver Når havnen fra en andelshaver har modtaget skriftlig henvendelse med ønske om at afhænde sin andel, skal havnen senest efter 3 uger give den andelshaver, som ønsker at overdrage sin andel, meddelelse om havnen ønsker at formidle salget Såfremt havnen ikke ønsker at formidle salget, kan andelshaveren selv varetage dette. Selve salget skal dog altid gennemføres ved havnens mellemkomst. 18 Der oprettes en kontrakt med hver enkelt andelshaver. 27 Der udstedes bevis for indskuddets størrelse. 18 Ingen må disponere over en plads i havneanlægget, før en sådan er anvist, og de krævede beløb betalt. 16 Ønsker en andelshaver at sælge sin andel, er andelshaveren pligtig til at rette henvendelse til bestyrelsen eller den af bestyrelsen udpegede person og opfordre havnen til at meddele, om den ønsker at formidle et videresalg. Svar fra havnens side skal foreligge senest 3 uger efter modtagelsen af opfordringen. Havnen kan bestemme, at man ønsker at formidle salget, hvorefter beløbet udbetales til andelshaveren, senest 1 måned efter at andelen er solgt, med et fradrag af et ekspeditionsgebyr på 2,5 % af andelsværdien. Ved udbetaling modregnes evt. restancer. Med mindre andet aftales, hæfter den udtrædende, jfr. 4, indtil pladsen er tildelt en ny andelshaver. Ønsker havnen ikke at formidle salget, kan andelshaveren selv foretage salg til anden side. En andelshaver må ingensinde opnå en højere pris, end den på den ordinære generalforsamling fastsatte andelsværdi. 4 og 5: Baseret på nuværende 18, 27 og 16. Bestemmelserne om overdragelse af andele er tydeliggjort. Som noget nyt er åbnet mulighed for i forbindelse med salg af båd at udleje og eller sælge andelen sammen med båden. Dette vil gøre det lettere at sælge en båd. Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

3 Prisen for andelen må ikke overstige den på generalforsamlingen fastsatte andelsværdi 5.6. Bestyrelsen er berettiget til ikke at acceptere salg eller overdragelse af andel til en bådejer, hvis denne vil anvende havnens faciliteter til en båd af sådan størrelse og karakter, at bestyrelsen skønner at havnens faciliteter ikke kan anvendes De anførte regler om overdragelse af andele gælder i alle tilfælde også, når andele skal realiseres gennem en andelshavers konkurs-, akkord-, likvidations- eller dødsbo eller gennem kreditorers individualforfølgning Overdragelse af andel til ægtefælle og/eller livsarvinger kan dog i alle tilfælde finde sted, når der gives havnen skriftlig meddelelse herom. Overdragelse skal ske ved havnens mellemkomst Såfremt en andelshaver sælger sin båd, er han berettiget til at give køber ret til uanset venteliste at leje pladsen for den udlejningssæson, hvori overdragelsen finder sted. Det er dog en betingelse, at køber benytter bådpladsen til den købte båd, og i øvrigt accepterer de for pladsen gældende lejevilkår. Efter udløbet af denne periode har køber fortrinsret til køb af pladsen uanset venteliste Såfremt en andelshaver sælger sin båd, er han berettiget til at give køber ret til uanset venteliste at købe andelen Ved salg af andele fradrages eventuelle skyldige beløb til havnen inden udbetaling til sælger. 18 Bestyrelsen bestemmer i kontrakten hvorvidt en båd kan optages, idet der tages hensyn til bådens størrelse og vægt. Bestyrelsen er berettiget til såvel at nægte optagelse af en andelshaver, som til at bortvise en andelshaver, hvis denne vil anvende havnens faciliteter til en båd af sådanne dimensioner, at bestyrelsen skønner, at der herved opstår unormalt slid og brækage på havn og anlæg. 15 Retten til Pladsen er personlig. Andelshaveren kan dog overdrage den til sin ægtefælle, samlever eller livsarvinger, således at disse indtræder i alle rettigheder og forpligtelser. 16 Ved udbetaling modregnes evt. restancer. 6 Havneplads 6.1. En andelshaver, anvises en plads i havnen og har ret til denne, så længe bådens størrelse betinger det. Bestyrelsen kan dog bestemme, at andelshaveren skal flytte til en anden plads, når forholdene kræver det, 15 En andelshaver, som har fået anvist en plads i havneanlægget har en ubetinget ret til denne, så længe bådens størrelse betinger det. Den anviste plads forbliver således andelshaverens, med mindre Ad 6: Reglerne om flytning og pladsbytte er tydeliggjort. Indbyrdes bytte lettes. Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

4 og bestyrelsen kan anvise en for helheden mere hensigtsmæssig plads under hensyn til bådens størrelse. Skyldes flytningen midlertidig anskaffelse af en mindre båd, har vedkommende ret til at få anvist den første ledige større plads, når en større båd anskaffes Andelshaverne har ret til indbyrdes at bytte pladser med dertil hørende andelsbeviser. Pladsbytte skal dog godkendes af havnen, der kun kan nægte et pladsbytte, såfremt væsentlige hensyn for helheden taler imod. ombygninger eller ændringer kræver forandringer. Bestyrelsen kan bestemme, at andelshaveren skal flytte til en anden plads, når forholdene kræver det, og bestyrelsen kan anvise en for helheden mere hensigtsmæssig plads under hensyn til bådens størrelse. Skyldes flytningen midlertidig anskaffelse af en mindre båd, har vedkommende ret til at få anvist den første ledige større plads, når en større båd anskaffes. 7 Udlejning 7.1. En andelshaver er berettiget til at lade pladsen udleje for 1 år ad gangen. Anmeldelse sker skriftligt til havnen inden den 1. april i den sæson, hvor pladsen ønskes udlejet. Havnen forestår udlejning til den, der står først på den af havnen oprettede venteliste for interesserede lejere. Er meddelelse om udlejning ikke modtaget rettidigt, kan havnen udleje pladsen efter retningslinjer fastlagt af bestyrelsen. Andelshaveren er ikke berettiget til selv at leje pladsen ud Lejeafgiften opkræves af havnen og godtgøres andelshaveren efter regler fastlagt af bestyrelsen. Uanset udlejning hæfter andelshaveren for selskabsafgiften Lejen fastsættes af bestyrelsen og fremgår af havnens prisliste. Havnen kan opkræve et gebyr for at forestå udlejning En andelshaver kan højst udleje sin plads for en sammenhængende periode af 5 år Benytter andelshaveren ikke selv pladsen og er pladsen ikke udlejet, har havnen ret til at disponere over pladsen. 17 En andelshaver er berettiget indenfor 5-års perioder, at lade pladsen udleje eller udlåne i ialt 3 år, når formålet er bevarelse af pladsen ved salg af båd med senere anskaffelse af anden for øje. Der må dog ingensinde opnås fortjeneste herved. Anmeldelse sker til bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før fremleje ønskes. Andelshaveren hæfter for de pålignede afgifter. Benytter andelshaveren ikke selv pladsen i et kortere tidsrum f.eks. weekends og ferier, har havnen ret til at disponere over pladsen til gæster, jfr For pladser, der er lejet ud til ikke-andelshavere, fastsættes afgiftens størrelse af bestyrelsen. Andelshaveren er ikke berettiget til selv at leje pladsen ud. 19 Havnen har ret til at opkræve afgift af gæstende sejlere. Afgiftens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Ad 7: Bestemmelserne vedr. udlejning er tydeliggjort og svarer til den praksis, der er opstået. Tidsrummet, hvor man kan udleje sin plads er udvidet til en sammenhængende periode på 5 år. 19 nuværende vedtægter udgår Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

5 8 Forsikring 8.1. Andelshavere er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for sin båd, dækkende såvel personskade som tingskade. 8.2 Andelshavere er forpligtet til at oplyse om forsikringen og på forlangende over for havnen at forevise forsikringspolice samt vilkår tillige med præmiekvittering. 9 Hæftelse, underskud, pantsætning 9.1. Andelshavere er andelsberettiget i forhold til andelsbevisets forholdsmæssige del af den i 3.1. anførte andelskapital For havnens forpligtelser hæfter alene havnens formue, således at andelshaverne ikke personligt hæfter for havnens gældsforpligtelser samt eventuelle underskud. Andelshaverne hæfter med ovenstående begrænsninger overfor myndighederne i det omfang, der måtte blive forlangt andelsselskabets ophør, fjernelse af havneanlæggene eller lignende Andele kan ikke underkastes kreditorforfølgning ligesom en andelshavers kreditorer ikke kan disponere over en tildelt plads. 10 Eksklusion Såfremt en andelshaver groft overtræder bestemmelserne i havnens vedtægter eller ordensreglement, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse. 18 Enhver bådejer med hjemsted i havnen er pligtig til at holde sin båd ansvarsforsikret. 4 Andelshaverne hæfter alene med det indskudte beløb for havnens gæld. Indskuddet kan ikke underkastes kreditorforfølgning, ligesom en andelshavers kreditorer ikke kan disponerer over en tildelt plads. Andelshaverne hæfter overfor myndighederne, herunder overfor ministeriet for offentlige arbejder, i det omfang, der måtte blive forlangt andelsselskabets ophør, fjernelse af havneanlæggene eller lignende. 23 Såfremt en andelshaver eller lejer ikke overholder de lovligt vedtagne reglementer, ikke efterkommer de af myndighederne givne påbud, eller ikke betaler de pålagte afgifter til forfaldstid uden at henstand er givet, er bestyrelsen berettiget til at bortvise vedkommende. Ad 8: Bestemmelserne om forsikring er tydeliggjort. Forsikringsoplysningerne skal registreres på andelshaverens profil på havnens hjemmeside. Ad 9: Bestemmelserne om andelshavernes hæftelse er tydeliggjort. Der er ingen realitetsændringer. Ad 10: Bestemmelserne om eksklusion er tydeliggjort. Der er beskrevet en formaliseret forretningsgang. I denne indgår som noget nyt at andelshaveren skal have adgang til at udtale sig på et bestyrelsesmøde. Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

6 10.2. Det samme gælder, såfremt en andelshaver på trods af en rykkerskrivelse fortsat er i restance til havnen Eksklusion kan dog ikke finde sted, før den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde En ekskluderet andelshaver er berettiget til at kræve eksklusionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende under sagens behandling er berettiget til at være til stede og udtale sig Såfremt den ekskluderede andelshaver giver skriftlig tilladelse hertil, kan det inddragne andelsbevis af bestyrelsen afhændes til anden side, inden den ordinære generalforsamling har været afholdt Efter generalforsamlingen skal den ekskluderede sælge sin andel i overensstemmelse med reglerne i 5. Såfremt bortvisningen ikke skyldes restance, og den bortviste er andelshaver, kan den bortviste kræve at få forelagt beslutningen på en generalforsamling, og bortvisningen har, såfremt den bliver stadfæstet, virkning fra dette tidspunkt. 23 Den bortviste skal herefter sælge sin andel, i overensstemmelse med reglerne i paragraf Generalforsamling Havnens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i tidsrummet mellem den 15. november og den 15. december Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skrivelse til hver enkelt andelshaver. Andelshavere kan tilkendegive at de er indforstået med at indkaldelse og materiale alternativt fremsendes via Indkaldelse skal indeholde tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse, en dagsorden med emner der ønskes behandlet, samt regnskab for det forløbne år. Kun punkter og forslag angivet i indkaldelsen kan tages under afstemning Forslag fra andelshaverne skal, for at kunne behandles af generalforsamlingen, fremsendes 5 Generalforsamlingen er havnens øverste myndighed. 6 Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling i tidsrummet mellem den 15. november og den 15. december. Andelshaverne indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal, foruden tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse, indeholde en dagsorden, og kun punkter og forslag angivet i indkaldelsen kan tages under afstemning. 6 Forslag, jfr. punkt 4, der ønskes behandlet på Ad 11: Som noget nyt er der åbnet mulighed for, at andelshavere kan tilkendegive, at de er indforstået med at få materialet tilsendt pr. i stedet for i sædvanlig skriftlig form. Desuden er fristen for fremsendelse af forslag udskudt fra 15.oktober til 1.november. Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

7 skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. november. generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. oktober Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om havnens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af havnens reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Bestyrelsens orientering om, samt fastsættelse af værdien af andele og størrelsen af afgifter, administrationsgebyrer, herunder eventuelle ekstraordinære indskud og afgifter. 6. Bestyrelsens orientering om budget for det kommende regnskabsår 7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 8. Valg af eksterne og interne revisorer. 9. Eventuelt. 6 Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af værdien af indskud og størrelsen af afgifter, administrationsgebyrer, herunder eventuelle ekstraordinære indskud og afgifter. 6. Valg af formand og/eller bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og revisorer. 7. Eventuelt Ad 12: Det er formaliseret, at der orienteres om budgettet for det kommende år. Desuden er det præciseret, at der skal vælges både ekstern og intern revisor. Generalforsamlingens valg af ekstern revisor svarer til praksis i andre selskaber Ekstraordinær generalforsamling afholdes når en generalforsamling, formanden, et flertal af bestyrelsen, eller mindst 10 andelshavere anmoder herom. Anmodningen skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet af den ekstraordinære generalforsamling. 14 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsen eller 10 andelshavere forlanger det. Varslet er som til en ordinær generalforsamling, og der indkaldes uden unødigt ophold efter anmodningens modtagelse. Ad 13: Ingen realitetsændringer. Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

8 13.2. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt eller per , jævnfør 11.2, til andelshaverne senest 14 dage fra anmodningens modtagelse. Varslet er som til en ordinær generalforsamling Indkaldelsen skal foruden tid og sted mindst indeholde følgende punkter: Indkaldelsen skal foruden tid og sted mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Årsagen til indkaldelsen med et eventuelt forslag. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er bestemt i disse love. For afstemningen gælder de for den ordinære generalforsamling vedtagne regler. Fremgår af 15 nye vedtægter 1. Valg af dirigent. 2. Årsagen til indkaldelsen med et eventuelt forslag Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og disses resultat Stemmeafgivningen foregår ved håndsoprækning, med mindre formanden, dirigenten, et flertal af bestyrelsen eller 10 andelshavere forlanger skriftlig afstemning En andelshaver har en stemme pr. andel uanset andelens størrelse Enhver andelshaver, der ikke er i restance til havnen, er berettiget til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling Stemmeafgivning kan ske iflg. skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog højst udover sin egen andel kan afgive stemme for 1 andelshaver. På fuldmagten skal angives navn, adresse og pladsnummer såvel for den andelshaver, der giver fuldmagt som for den andelshaver som fuldmagten gives til. 5 Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre formanden, dirigenten eller et flertal af bestyrelsen eller 10 andelshavere forlanger skriftlig afstemning. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt. 5 En andelshaver har en stemme pr indbetalt andel uanset indskuddets størrelse. 5 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ad 14: Svarer til nuværende 5. Ad 15: Bestemmelserne i nuværende 5 er tydeliggjort. Som noget nyt foreslås, at andelshavere, der er i restance til havnen ikke er berettiget til at stemme. Ligeledes foreslås det muligt at stemme ved fuldmagt. Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

9 På generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden eller de ændringsforslag, der fremkommer til lovligt stillede forslag De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre nærværende vedtægter kræver særligt stemmeflertal. Ved stemmeflertal forstås i disse Vedtægter, at mere end 50 % af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen kan sende et således bortfaldet forslag til urafstemning Der laves referat af generalforsamlingen. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten samt formand for bestyrelsen. Referatet gøres tilgængeligt for andelshaverne. 17 Bestyrelse Havnen ledes af bestyrelsen, der består af en formand og 5 medlemmer. Formanden og 4 medlemmer vælges af generalforsamlingen. Frederikssund Sejlklub udpeger 1 medlem Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne således: I lige år vælges formanden og 2 medlemmer. I ulige år vælges øvrige 2 medlemmer Frederikssund Sejlklub bestemmer selv, hvor lang tid det af dem udpegede medlem skal sidde i bestyrelsen Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter og 2 interne revisorer for en periode på 2 år. En suppleant indtræder i det afgående medlems plads og sidder valgperioden ud. Såfremt formanden afgår indenfor valgperioden, suppleres han af næstformanden til 24 Ved stemmeflerhed forstås i disse love, at mere end 50 % af de mødte stemmer for forslaget. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet. 8 Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen, og denne består af en formand og 7 medlemmer. Formanden og 4 medlemmer vælges af generalforsamlingen. Frederikssund byråd udpeger 2 medlemmer og Frederikssund Sejlklub udpeger 1 medlem. Såfremt byrådet giver helt eller delvis afkald på retten til at udpege medlemmer, nedsættes medlemstallet svarende hertil. Formanden og de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 års periode og kan genvælges. Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer på generalforsamlingen for en periode på 2 år. En suppleant indtræder i det afgående medlems plads og sidder valgperioden ud. Såfremt formanden afgår indenfor valgperioden, suppleres Ad 16: Proceduren ved generalforsamlingen er tydeliggjort. Der er ingen ændringer i forhold til den praktiserede fremgangsmåde. Ad 17: Tydeliggørelse af nuværende 8. Det er præciseret, at bestyrelsesmedlemmer skal være andelshavere. Kommunens mulighed for at have bestyrelsesmedlemmer fjernes, idet byrådet i en årrække ikke har gjort brug af muligheden. Herved nedskrives jævnfør paragraffen også antallet af medlemmer. I øvrigt ingen realitetsændringer. Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

10 førstkommende ordinære generalforsamling Bestyrelsesmedlemmer skal bortset fra det af Frederikssund Sejlklub udpegede være andelshavere. han af næstformanden til førstkommende ordinære generalforsamling Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær Det af Frederikssund Sejlklub udpegede medlem indgår i bestyrelsesarbejdet som menigt medlem på lige fod med de øvrige og med stemmeret på bestyrelsesmøderne Bestyrelsen afholder møder efter indkaldelse fra formanden, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer blandt hvilke formanden er til stede.. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Bestyrelseshvervet er ulønnet, dog dækkes dokumenterede udgifter, der følger med hvervet Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til havnens drift Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. I disse udvalg kan optages medlemmer uden for bestyrelsens kreds Der udfærdiges for hvert bestyrelsesmøde et referat, der er tilgængeligt for andelshaverne. 19 Tegning af andelsselskabet Formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening tegner andelsselskabet, herunder ved pantsætning og salg af fast ejendom Den samlede bestyrelse meddeler prokura og træffer samtidig bestemmelse om dens omfang. 8 Bestyrelses konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. 9 Bestyrelsen afholder møder efter indkaldelse fra formanden, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. 12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer blandt hvilke formanden er til stede. 10 Bestyrelseshvervet er ulønnet, dog dækkes dokumenterede udgifter, der følger med hvervet. 11 Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til havnens drift 13 Bestyrelsen kan ansætte en administrator og antager en autoriseret revisor. 10 Den samlede bestyrelse meddeler prokura og træffer samtidig bestemmelse om dens omfang. Formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen i forening tegner andelsselskabet, herunder ved pantsætning og salg af fast ejendom. Ad 18: Tydeliggørelse af indholdet i 9, 12, 10, 11 og 13. De interne revisorers opgaver (nuværende 13) er præciseret i 22. Da kommunens medlemmer udelades, gøres bestyrelsen naturligt beslutningsdygtig med færre antal medlemmer til stede. Ad 19: Svarer til nuværende 10. Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

11 20 Ordensreglement Bestyrelsen udfærdiger et ordensreglement for havnen og sørger herunder for, at det til enhver tid gældende ordensreglement er tilstillet de relevante myndigheder til godkendelse. 21 Regnskab/revision Havnens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne for god regnskabsskik. De eksterne revisorer udarbejder og reviderer årsregnskabet, samt udfører løbende revision. De interne revisorer foretager kritisk kontrol af bilag og beholdninger. De har til enhver tid uanmeldt adgang til regnskaberne Revisionen udfærdiger revisionsprotokollat, der er tilgængeligt for andelshaverne. 23 Vedtægtsændringer m.v Til vedtagelse om forslag om ændring af havnens vedtægter eller ændringer af andelsindskud kræves, at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af andelshavernes stemmer Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling På sidstnævnte ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte 7 Havnens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. 13 Regnskabet føres omhyggeligt i overensstemmelse med reglerne for ordentligt bogholderi. De på generalforsamlingen valgte, interne revisorer har adgang til regnskaberne uanmeldt. 25 Til lovændringer og/eller ændringer af allerede erlagte indskud, kræves dog mindst 2/3 af andelshavernes stemmer herfor. Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, og mindst 2/3 af de fremmødte, stemmer for forslaget, skal der snarest indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 2 ugers varsel, og såfremt 2/3 af de der fremmødte stemmer for forslaget, er det vedtaget. Ad 20: Havnens brugere er forpligtet til at overholde bestemmelserne i det såkaldte småbådsreglement. Det er en bekendtgørelse udstedt af Kystinspektoratet. En del havne har valgt at udarbejde et ordensreglement baseret på denne bekendtgørelse og med tilføjelse af bestemmelser som er aktuelle for den pågældende havn. Frederikssund Lystbådehavn vil også udarbejde et sådant ordensreglement. Gode råd, henstillinger o.s.v. vil fortsat fremgå af havnens hjemmeside. Ad 21: Uændret i forhold til nuværende 7. Ad 22: Der er tale om en præcisering af forhold, der er fastsat i generel lovgivning. Som noget nyt er der en formaliseret adgang til at se revisionsprotokollater. Ad 23: Svarer til nuværende ændres således at Frederikssund kommune fremover ikke skal godkende vedtægtsændringer, men blot orienteres om disse. Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

12 stemmer herfor Frederikssund kommune orienteres om stedfundne vedtægtsændringer. 28 Frederikssund kommune er tilsynsførende myndighed overfor havnen, således at ændringer i havnens vedtægter først har gyldighed efter byrådets godkendelse. 24 Opløsning Til opløsning af havnen kræves, at mindst 3/4 af andelshaverne på 2 med 4 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger stemmer herfor. Denne bestemmelse kan kun ændres med det i denne paragraf anførte flertal, på den i første stykke anførte måde Ved opløsning af havnen udloddes den seneste af generalforsamlingen fastsatte værdi af indskuddet. Udlodningen kan først finde sted, når hæftelsen i paragraf 9.2 stk. 2 er opfyldt, og et eventuelt herefter værende overskud hensættes til et fond til støtte af sejlsportsformål i Frederikssund og/eller på Roskilde eller Isefjord. 25 Revisionsbestemmelse Således vedtaget på Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.`s stiftende generalforsamling den 4. februar 1969, senere ændret ved generalforsamling af , , og Til opløsning af havnen kræves, at mindst 3/4 af andelshaverne på 2 med 4 ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger stemmer herfor. Denne bestemmelse kan kun ændres med det i denne paragraf anførte flertal på den i første stykke anførte måde. Ved opløsning udloddes den seneste af generalforsamlingen fastsatte værdi af indskuddet. Udlodningen kan først finde sted, når hæftelsen i paragraf 4 stk. 2-3 er opfyldt, og et eventuelt herefter værende overskud hensættes til et fond til støtte af sejlsportsformål i Frederikssund og/eller på Roskilde eller Isefjord. Vedtaget på den stifter4e generalforsamling den 4. februar 1969, senere ændret ved generalforsamling af , , og Alle, der benytter havnens faciliteter, skal rette sig efter de anvisninger og henstillinger, der gives ved reglementer vedtaget af generalforsamlingen eller bestyrelsen. 22 Kun fritidsfartøjer må benytte havnen, og der må ikke drives erhvervsmæssig virksomhed med eller fra bådene. Undtaget Ad 24: Svarer til nuværende nuværende vedtægter medtages i ordensregler Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

13 herfra er sådanne af bestyrelsen eller generalforsamlingen godkendte erhvervsvirksomheder, som oprettes til betjening af havn og sejlere. 22 nuværende vedtægter medtages i ordensregler Forslag til nye vedtægter sammenstilling med nuværende vedtægter version 2 rettet d /13

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen.

Afdelingsbestyrelsen kan, af hensyn til havneanlæggets overordnede udnyttelse, flytte medlemmernes pladstildeling inden for havnen. VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN: KANALHAVNEN UNDER NÆSTVED SEJLKLUB 1. : NAVN OG TILHØRSFORHOLD. Afdelingens navn er: Kanalhavnen., herefter kaldet afdelingen. Afdelingen er etableret i henhold til "Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet, der er stiftet i 1903, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gundsømagle Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bækmarksbro Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lemvig Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn Vedtægter & Havnereglement samt Regler for Medlemshuse for Egense Sejlklub & Lystbådehavn 1 Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. Navn og hjemsted.

Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. Navn og hjemsted. Planetvej 35 DK-4040 Jyllinge Tel. +45 46 78 85 55 www.jyllingehallerne.dk info@jyllingehallerne.dk Vedtægter for Jyllingehallerne a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted. Selskabet der er stiftet d. 28.03.1968,

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK 1 Selskabet, der er stiftet i 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Rørbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Selskabets formål

Læs mere