Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN"

Transkript

1 Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse for andelshaverne. FORMÅL Lynæs Havn A.m.b.a. har til formål af Halsnæs kommune at overtage og drive en havn med tilhørende søsportsfaciliteter i Lynæs, samt i samarbejde med Halsnæs kommune evt. at forestå en udvidelse af den eksisterende havn, alt med skyldig hensyntagen til de omkringliggende naboer samt miljøet i og omkring havnen Udvidelse af eller ændringer på havnens faste værker kræver godkendelse fra Trafikministeriet. ANDELSKAPITAL Selskabets andelskapital skal andrage et beløb, der svarer til den samlede overtagelsessum for lystbådehavnen med tilhørende anlæg og med et tillæg, der muliggør fornøden istandsættelse samt vedligeholdelse og finansiering af havnens drift det første år efter havnens overtagelse Andelskapitalen forventes at andrage kr ,00, der opdeles i andele á kr. 500,00 pr. stk.

2 3.3. For hver havneplads udstedes et andelsbevis, der angiver de til havnepladsen knyttede antal andele Andelskapitalen - der min. skal udgøre kr ,00 - forudsættes tegnet i perioden 1. jan 1990 til 1. maj Ovennævnte beløb skal være tegnet og indbetalt inden bestyrelsens endelige accept af overtagelsen af havnen med tilhørende anlæg og arealer Såfremt ovennævnte minimumsandelskapital er tegnet og indbetalt er bestyrelsen bemyndiget til at optage lån til realisation af formålet i henhold til vedtægternes Den seneste indbetalingsdag for restbeløbet fastsættes af bestyrelsen og meddeles de tegnende andelshavere ved anbefalet skrivelse mindst 1 måned før fristens udløb Bestyrelsen er bemyndiget til - det være sig ved en omlægning af havnepladserne i den eksisterende havn, eller ved en udvidelse af havnen - at forøge antallet af andele tilsvarende mod en tilsvarende regulering af andelsselskabets samlede andelskapital Såfremt en andelshaver - efter at have tegnet sig - ikke opfylder sine forpligtelser til at indbetale den til havnepladsen knyttede andelskapital - jfr. 3 - er bestyrelsen berettiget til at overdrage det pågældende andelsbevis med rettigheder og forpligtelser til anden side I sådanne tilfælde udbetales den af den tegnede andelshaver indbetalte del af andelskapitalen med fradrag af påviseligt påløbne omkostninger. Udbetalingen finder sted i takt med indbetalingen til selskabet fra den andelshaver, som har overtaget det pågældende andelsbevis Betalingsfristen fastsættes af bestyrelsen Andelsbeviset skal lyde på navn, som noteres i selskabets bøger Hver havneplads/andelsbevis giver på selskabets generalforsamlinger 1 stemme, uanset hvor mange andele der måtte være knyttet til det enkelte andelsbevis Andelsbeviserne er ikke frit omsættelige I forbindelse med tegningen udstedes foreløbige andelsbeviser. Disse andelsbeviser ombyttes senere med endelige andelsbeviser på det endelige andelsbeløb Ingen andel har særlige rettigheder Inden andelshaver er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist, bortset fra tilfælde af lovlig eksklusion af selskabet.

3 5.7. Såfremt en andelshaver over for selskabets bestyrelse sandsynliggør, at hans andelsbevis er bortkommet, kan mortifikation finde sted efter forudgående indkaldelse i Statstidende med mindste 3 måneders varsel. Endvidere kan bestyrelsen efter eget skøn indrykke tilsvarende indkaldelser i et eller flere dagblade Såfremt ingen inden senest 14 dage efter indkaldelsesvarslets udløb har anmeldt og dokumenteret sin besiddelse af og/eller sin bedre ret til det pågældende andelsbevis, er bestyrelsen forpligtet til at erklære det pågældende andelsbevis for mortificeret med den virkning, at et tilsvarende nyt andelsbevis udstedes til den berettigede andelshaver Den der begærer mortifikationen, er forpligtet til at betale enhver udgift, der er forbundet hermed og med udstedelsen af det nye andelsbevis. Bestyrelsen kan som betingelse for at videre foretages forlange, at den pågældende andelshaver indbetaler et passende depositum til dækning af de forventede omkostninger ved mortifikation m.v Såfremt en andelshaver ønsker at overdrage sit andelsbevis, skal dette ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen tilbydes selskabet, der herefter videresælger andelsbeviset/havnepladsen med rettigheder og forpligtelser til den der står som nummer 1 på den dertil oprettede venteliste for opnåelser af havneplads Bestyrelsen afhænder den pågældende havneplads til den for salgsåret fastlagte pris. Hertil kommer de påløbne omkostninger i forbindelse med afhændelsen af andelsbeviset. Disse omkostninger betales af køber. Andelsbeviset afregnes kontant Når bestyrelsen fra en andelshaver har modtaget skriftlig henvendelse med tilbud om at afhænde sin havneplads, skal bestyrelsen inden 1 måned ved anbefalet skrivelse give den andelshaver, som ønsker at overdrage sin andel meddelelse om til hvem selskabet skal formidle den pågældende havneplads med tilhørende andelsbevis De anførte regler om overdragelse af havnepladser gælder i alle tilfælde også, når andele skal realiseres gennem en andelshavers konkurs-, akkord-, likvidations- eller dødsbo eller gennem kreditorers individualforfølgning Overdragelse af havnepladser til ægtefælle og/eller livsarvinger kan dog i alle tilfælde finde sted til priser og på betalingsvilkår uden godkendelse af selskabets bestyrelse, når der gives bestyrelsen skriftlig meddelelse om den nye andelshavers navn og adresse tilligemed fornøden dokumentation for, at overdragelsen er sket til ægtefælle og/eller livsarvinger, der skal opfylde betingelserne for at være andelshavere - jfr Når bestyrelsen modtager tilbud om formidling af en havneplads, skal bestyrelsen under iagttagelse af ovennævnte tidsfrister staks søge andelsbeviset formidlet til den som står øverst på ventelisten. Hvis denne ikke er interesseret tilbydes den næste på listen og så fremdeles.

4 6.7. Såfremt der ikke forefindes interesserede købere til andelsbeviset, kan selskabets bestyrelse selv købe andelsbeviset Det skal tilstræbes, at selskabet ikke på noget tidspunkt ejer mere end 10 % af den til enhver tid gældende andelskapital. Der kan dog bortses herfra i de første år efter selskabets stiftelse Såfremt andelsbeviset ikke kan sælges eller ønskes overtaget af andelsselskabet søges pladsen udlejet - dog max. for 1 kalenderår ad gangen - til den, der står første på den af bestyrelsen oprettede venteliste for interesserede lejere. Bestyrelsen har ved udgangen af lejeperioden/kalenderåret pligt til at søge pladsen solgt i overensstemmelse med 6.1. Kun såfremt der ikke forefindes en køber til andelsbeviset, kan lejekontrakten forlæges for et yderligere kalenderår Uanset evt. venteliste har andelshaverne ret til indbyrdes at bytte pladser. Pladsbytte skal dog godkendes af bestyrelsen, der kun kan nægte et pladsbytte, såfremt væsentlige hensyn taler derimod Såfremt en andelshaver sælger sin båd, er han berettiget til at giver køber ret til - uanset ventelisten - at fremleje pladsen for det kalenderår, hvori overdragelsen finder sted, samt for det efterfølgende kalenderår. Det er dog en betingelse at køber benytter bådpladsen til den købte båd og i øvrigt accepterer de for pladsen gælden lejevilkår. Efter udløbet af denne periode har køber/fremlejer ingen fortrinsret til pladsen, medmindre han står først på ventelisten.

5 ANDELSHAVERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER Hvert andelsbevis giver ret til tildeling af 1 havneplads Hvert medlem kan kun tegne sig for 1 andelsbevis med dertil knyttet havneplads Undtaget fra ovennævnte bestemmelse er dog selskabets evt. køb af andelsbeviser, jfr. 6 stk Enhver yderligere dispensation fra denne regel kræver enighed i bestyrelsen samt efterfølgende godkendelse på en generalforsamling Den tildelte havneplads må alene videreoverdrages i overensstemmelse med andelsselskabets vedtægter Den tildelte havneplads må alene benyttes af andelshaveren selv og må ikke udlånes og/eller fremlejes medmindre der er udtrykkelig hjemmel i nærværende vedtægter, herunder Såfremt havnepladsen måtte stå ubenyttet i en kortere periode, er andelsselskabet berettiget til at disponere over pladsen som gæsteplads, uden afregning over for andelshaveren Enhver andelshaver af en havneplads er ubetinget forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for sin båd Størrelsen af ansvarssummen fastsættes hvert år af bestyrelsen og bekendtgøres på generalforsamlingen. Hver bådejer er forpligtet til - på forlangende - over for bestyrelsen at forvise/udlevere kopi af forsikringspolice samt vilkår tilligemed præmiekvittering Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, foretage ændringer i fordelingen af havnepladser, og såfremt dette medfører at en andelshaver flyttes fra en havneplads til en anden, skal dette ske med min. 3. mdrs. varsel. Medfører denne flytning, at andelshaveren flyttes en mindre havneplads, skal andelshaveren have udbetalt differencen mellem andelsbevisernes værdi pr. dato for flytningen. Flytte en andelshaver fra en mindre havneplads til en større havneplads, er andeshaverne forpligtet til kontant at indbetale differencen op til prisen for den større havneplads. Bestyrelsen kan i denne situation indrømme afdragsvis betaling, og ikke ud over 10 måneder. 9.

6 9.1. Hver andelshaver er andelsberettiget i selskabets formue i forhold til andelsbevisets forholdsmæssige de af den samlede andelskapital Andelsselskabets overskud forbliver indestående i Andelsselskabet For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue, således at andelshaverne ikke personligt hæfter for selskabets gældsforpligtelser Bestyrelsen er berettiget til at lade notere, at en bank eller en sparekasse har sikkerhed i en andelshavers andelsbevis, således at den pågældende bank eller sparekasse i påkomne tilfælde på andeshaverens vegne kan overdrage andelsbeviset efter reglerne i Såfremt en andelshaver groft overtræder havnevedtægterne eller ordensreglementet, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere vedkommende, hvilket skal ske skriftligt og med begrundelse Det samme gælder, såfremt en andelshaver efter gentagne henstillinger er i restance til selskabet Eksklusion kan ikke finde sted før den pågældende har haft lejlighed til at udtale sig på et bestyrelsesmøde En ekskluderet andelshavers andelsbevis med de dertil hørende rettigheder inddrages i forbindelse med eksklusionen mod betaling af andelsbevisets værdi, med fradrag af eventuelle restancer til selskabet En ekskluderet andelshave er berettiget til at kræve eksklusionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor vedkommende undersagens behandling er berettiget til at være til stede og udtale sig Såfremt den ekskluderede andelshaver ikke giver skriftlig tilladelse hertil, kan det inddragne andelsbevis af bestyrelsen ikke afhændes til anden side før efter at den ordinære generalforsamling har været afholdt Betalingen af værdien af det inddragne andelsbevis skal ske efter reglerne i 6.

7 GENERALFORSAMLING Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Halsnæs kommune hvert år inden udgangen af marts måned Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skrivelse til hver enkelt andelshaver Indkaldelse skal indeholde dagsorden med angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet af generalforsamlingen Forslag fra andelshaverne skal for at kunne behandles af generalforsamlingen fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. febr Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets årsregnskab samt fremlæggelse og godkendelse af drifts- og kapitalbudget for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, jfr Valg af en statsaut. eller reg. revisor samt 1 suppleant. 7. Bestyrelsens orientering om den foretagne værdiansættelse af andelene/andelsbeviserne. 8. Bestyrelsens orientering om de fastsatte minimumskrav til andelshavernes bådansvarsforsikringer. 9. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning herom eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af indehaverne

8 af andelsbeviser. Denne anmodning skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet af den ekstraordinære generalforsamling Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til andelshaverne senest 14 dage fra anmodningens modtagelse og med kortest muligt varsel, dog mindst 14 dage Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, når mindst 10 andelshavere stiller krav herom Hver havneplads med dertil hørende andelsbevis giver een stemme, uanset antallet af de tilknyttede andele Enhver andelshaver, der ikke er i restance til selskabet, er berettiget til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling Stemmeafgivning kan ske iflg. skriftlig fuldmagt til en andelshaver, der dog højst - udover sin egen andel - kan afgive stemme for 3 andelshavere På generalforsamlingen kan kun vedtages de forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden eller de ændringsforsalg der fremkommer til lovligt stillede forslag De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre nærværende vedtægter kræver særligt stemmeflertal Om det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af formanden for bestyrelsen. BESTYRELSE Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer vælges af andelsselskabets generalforsamling for 2 år ad gangen.

9 To bestyrelsesmedlemmer udpeges af Halsnæs kommune. Et bestyrelsesmedlem udpeges af Lynæs Fiskeriforening blandt de aktive fiskere i Lynæs Havn Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer således; I lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer Genvalg af formanden og af øvrige bestyrelsesmedlemmer kan finde sted Der vælges to suppleanter for de af generalforsamlingen valgte medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand/sekretær og en kasserer Bestyrelsen, der varetager den daglig ledelse af selskabet, fastsætter selv de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Generalforsamlingen kan fastsætte et rimeligt vederlag til de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp, herunder især til udførelse af praktisk arbejde på lystbådehavnen og til udførelse af administrative opgaver Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlig opgaver. I disse udvalg kan optages medlemmer uden for bestyrelsens kreds Formanden for bestyrelsen tilser, at der for hvert bestyrelsesmøde udfærdiges et protokollat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen sørger for, at det til enhver tid gældende ordensreglement for havnen er indsendt og godkendt af Trafikministeriet samt at enhver ændring i havnevedtægten indsendes til Ministeriets orientering Havneafgift: Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med udarbejdelse af drifts- og kapitalbudgettet, jfr. 12 punkt 3 havneafgifterne for det indeværende budgetår. Denne afgift forfalder - efter endelig godkendelse på selskabets generalforsamling - den 1. april.

10 Ved fastsættelsen af havneafgiften skal der tages hensyn til, at havnepladserne evt. har forskellige størrelser Værdiansættelse af andelsbeviser: Bestyrelsen fastsætter hvert år i januar måned værdien af andelsbeviserne på grundlag af en regulering af de underliggende andele. Der skal ske en regulering i overensstemmelse med det den almindelig prisudvikling i samfundet berettiger til, dog maximalt i overensstemmelse med udvikling i det lønregulerende pristal. Regulering foretages hvert års 1. januar, første gang pr. 1. januar 1992, beregnet med den stigning der er sket i pristallet fra okt. måned okt. måned TEGNINGSRET Selskabet tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen Alle væsentlige dispositioner, der rækker udover det på sidste ordinære generalforsamling godkendt drifts- og kapitalbudget kræver enighed i bestyrelsen. REGNSKAB/REVISION Selskabets regnskabsår er kalenderåret, dog således, at første regnskabsår er perioden fra stiftelsen til 31/ Årsregnskabet skal revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Denne skal være statsaut. eller registreret revisor. Halsnæs kommunes revisor har dog til enhver tid adgang til selskabets regnskaber samt bogholderi Revisionen udfærdiger revisionsprotokollat, der med det årlige regnskab tillige fremsendes til orientering for byrådet i Halsnæs kommune.

11 FORKØBSRET Andelsselskabet, subsidiært andelshaverne, kan på intet tidspunkt overdrage, det være sig ved salg eller på anden måde, hele eller dele af havneanlægget med tilhørende landarealer til trediemand uden at Halsnæs kommune v/byrådet først skriftligt har godkendt dette Halsnæs kommune har endvidere en køberet til andelsbeviserne, såfremt det måtte vise sig, at andelsbeviserne sælges enten samlet eller successivt til en ny ejerkreds, der måtte være direkte eller indirekte forbundet, og som ikke hver for sig må antages at have en personlig og indirekte interesse i at have bådeplads i Lynæs Havn Havnen / dele af denne kan på intet tidspunkt overtages af en panthaver, det være sig til brugelig pant, administration eller på anden måde uden byrådets skriftlige godkendelse. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at den enkelte andelshaver kan stille sit andelsbevis til sikkerhed for et lån til finansiering af anskaffelsen af andelsbeviset, jfr. 9 stk. 3. OPLØSNING M.V Til vedtagelse af forslag om ændring af selskabets vedtægter eller om opløsning af selskabet kræves, at mindst 2/3 af andelshaverne er til stede - personligt eller ved befuldmægtiget - på generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de tilstedeværende andelshavere Er 2/3 af andelshaverne ikke til stede, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling På sidstnævnte ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor Alle ændringer i nærværende vedtægter skal endeligt godkendes af såvel Halsnæs kommune som af Trafikministeriet, førend de kan træde i kraft Såfremt det vedtages at opløse selskabet vælges en eller flere likvidatorer, der forestår likvidationen Forinden likvidationen iværksættes af likvidatorerne, er kommunen berettiget til administration i op til 6 måneder med henblik på i samarbejde med den eller de af

12 generalforsamlingen valgte likvidatorer at søge en rekonstruktion gennemført. Halsnæs kommune hæfter ikke for evt. oparbejdet underskud i administrationsperioden Lykkes det ikke at rekonstruere selskabet i ovennævnte administrationsperiode, eller ønsker Halsnæs kommune ikke at medvirke til en rekonstruktion, er kommunen førsteberettiget til at overtage samtlige af selskabets aktiver mod at tilsvare selskabets gæld og andelskapital Ønsker kommunen ikke at overtage selskabets aktiver og gældsforpligtelser incl. et beløb svarende til andelskapitalen, skal selskabets aktiver søges afhændet bedst muligt. Forinden endelig accept af et købstilbud kan accepteres af likvidator, skal købstilbuddet med specificerede vilkår skriftligt forlægges Halsnæs kommune, der herefter har forkøbsret på samme vilkår. Forkøbsretten skal af Halsnæs kommune gøres gældende seneste inden 6 uger fra tilbuddets modtagelse Likvidationsprovenuet fordeles i forhold til andelshavernes omsætning med selskabet Overdragelse af anlæg kræver godkendelse af Trafikministeriet. Således vedtaget på Andelsselskabet Lynæs Havns stiftende generalforsamling den 25. marts 1990 med efterfølgende ændringer vedtaget marts 1991, marts 1999 samt marts 2008.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER December 2005

VEDTÆGTER December 2005 J.nr.. 025145-0018 sli/hkj VEDTÆGTER December 2005 For Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere