Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2011) 326 endelig 2011/0154 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse {SEK(2011) 686 endelig} {SEK(2011) 687 endelig}

2 BEGRUNDELSE 1. INDLEDNING 1. Dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv har til formål at fastsætte fælles minimumsstandarder for de rettigheder, som mistænkte og tiltalte i straffesager overalt i Den Europæiske Union har til at få adgang til advokatbistand og til ved anholdelsen at kommunikere med en tredjemand, f.eks. et familiemedlem, en arbejdsgiver eller en konsulær myndighed. Forslaget er det næste skridt i den række af foranstaltninger, der er indeholdt i Rådets resolution af 30. november 2009 om en køreplan med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager, som er bilagt Stockholmprogrammet og godkendt af Det Europæiske Råd den december I køreplanen opfordres Kommissionen til at fremlægge forslag "et ad gangen". Forslaget bør derfor ses som led i en omfattende lovgivningspakke, der skal fremlægges inden for de kommende år og indføre et sæt minimumsregler for processuelle rettigheder under straffesager i Den Europæiske Union. Spørgsmålet om retshjælp, som i køreplanen blev knyttet sammen med spørgsmålet om adgang til advokatbistand, bør behandles i et forslag for sig, da det er et meget specifikt og kompliceret emne. 2. Det første skridt var direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager Det næste skridt bliver et direktiv, som for tiden er under drøftelse på grundlag af et forslag fra Kommissionen 2, om ret til information under straffesager, der vil fastsætte minimumsregler om retten til at få information om sine rettigheder og om tiltalen samt retten til at få adgang til sagsakterne. 4. Dette forslag har i lighed med de to foregående foranstaltninger til formål at forbedre mistænktes og tiltaltes rettigheder. Hvis der er fælles minimumsregler om disse rettigheder, burde det øge den gensidige tillid mellem de retslige myndigheder og dermed fremme anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse. En vis grad af overensstemmelse mellem medlemsstaternes lovgivning er af central betydning for en forbedring af det retlige samarbejde i EU. 5. Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 82, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). I denne artikel fastsættes det, at "[i] den udstrækning det er nødvendigt for at lette den gensidige anerkendelse af domme og retsafgørelser samt det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager med en grænseoverskridende dimension, kan Europa-Parlamentet og Rådet fastsætte minimumsregler ved direktiver efter den almindelige lovgivningsprocedure. Disse minimumsregler tager hensyn til forskellene mellem medlemsstaternes retstraditioner og retssystemer. 1 2 EUT L 280 af , s. 1. KOM(2010) 392 af DA 1 DA

3 Reglerne vedrører: a) gensidig anerkendelse af bevismidler mellem medlemsstaterne b) enkeltpersoners rettigheder inden for strafferetsplejen c) kriminalitetsofres rettigheder d)[ ]." 6. I artikel 47 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (herefter "chartret") er der fastsat en ret til adgang til en upartisk domstol. Artikel 48 sikrer forsvarets rettigheder og har samme betydning og anvendelsesområde som de rettigheder, der er sikret ved artikel 6, stk. 3, i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (herefter "EMRK") 3. I henhold til artikel 6, stk. 3, litra b), skal enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, have ret til "at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar", mens der ved artikel 6, stk. 3, litra c), anerkendes en ret til "at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som [man] selv har valgt". Artikel 14, stk. 3, i Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (herefter "den internationale menneskerettighedskonvention") 4 indeholder ganske tilsvarende bestemmelser. Både retten til at få adgang til advokatbistand og retten til kommunikation ved anholdelsen giver formelle garantier til sikring mod mishandling og beskytter derved mod en eventuel krænkelse af artikel 3 i EMRK (forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling). Retten til kommunikation ved anholdelsen fremmer retten til respekt for privatliv og familieliv i artikel 8 i EMRK. Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser 5 bestemmer, at udenlandske statsborgere ved anholdelse eller frihedsberøvelse har ret til at anmode om, at deres konsulat får meddelelse herom, og til at få besøg af konsulatets embedsmænd. 7. Kommissionen har foretaget en konsekvensanalyse til at understøtte dette forslag. Rapporten om konsekvensanalysen findes på: 2. BAGGRUND 8. I artikel 6, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (herefter "TEU") fastsættes det, at de grundlæggende rettigheder, som de er garanteret ved menneskerettighedskonventionen, og som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper i EU-retten. I henhold til artikel 6, stk. 1, i TEU anerkender Den Europæiske Union de rettigheder, friheder og principper, der findes i Unionens charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000 som tilpasset den 12. december i Strasbourg, der har samme juridiske værdi som EUT C 303 af , s. 30. Forklaringer til Chartret om grundlæggende rettigheder. United Nations Treaty Series, bd. 999, s Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder er en konvention, som der ved en resolution fra De Forenede Nationers generalforsamling den 16. december 1966 blev givet adgang til undertegnelse af, og som er blevet ratificeret af alle EUmedlemsstaterne og dermed er bindende for dem i henhold til folkeretten. United Nations Treaty Series, bd. 596, s EUT C 303 af , s. 1. DA 2 DA

4 TEUF og TEU. Chartret gælder for EU-institutionerne og medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, som for eksempel inden for retligt samarbejde i straffesager inden for Den Europæiske Union. 9. I 2004 fremsatte Kommissionen et samlet forslag 7 til lovgivning, der dækkede de vigtigste rettigheder for tiltalte i straffesager. Dette forslag blev ikke vedtaget af Rådet. 10. Den 30. november 2009 vedtog Rådet (retlige og indre anliggender) en køreplan med henblik på at styrke den mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager 8, hvorefter der skulle vedtages foranstaltninger vedrørende de mest grundlæggende processuelle rettigheder, som skulle behandles én ad gangen, og Kommissionen blev opfordret til at fremlægge de nødvendige forslag hertil. Rådet erkendte, at der endnu ikke var blevet gjort nok på EU-plan til at sikre individets grundlæggende rettigheder under straffesager. Den fulde fordel ved EU-lovgivning på området vil først kunne mærkes, når alle foranstaltningerne er blevet gennemført i lovgivningen. Den tredje og den fjerde foranstaltning i køreplanen vedrører retten til at få adgang til advokatbistand og retten til kommunikation med tredjemand, f.eks. et familiemedlem, en arbejdsgiver eller en konsulær myndighed. 11. I Stockholmprogrammet, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd den december , bekræftes betydningen af individets rettigheder i straffesager som en grundlæggende værdi i EU og et væsentligt element i den gensidige tillid mellem medlemsstaterne og i borgernes tillid til EU. Det vil også fjerne hindringer for den frie bevægelighed, hvis individets grundlæggende rettigheder beskyttes. I Stockholmprogrammet omtales køreplanen som en integreret del af det flerårige program, og Kommissionen opfordres til at fremsætte forslag til hurtig gennemførelse heraf. 3. RETTEN TIL AT FÅ ADGANG TIL ADVOKATBISTAND, JF. CHARTRET OG EMRK 12. I chartrets artikel 6 ret til frihed og sikkerhed fastsættes, det, at: "Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed." I chartrets artikel 47 adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol bestemmes der følgende: "( )Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov. Enhver skal have mulighed for at blive rådgivet, forsvaret og repræsenteret. ( )" I chartrets artikel 48 uskyldsformodning og ret til et forsvar fastsættes, det, at: "2. Respekt for retten til et forsvar er sikret enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse." KOM(2004) 328 af EUT C 295 af , s. 1. EUT C 115 af DA 3 DA

5 Inden for sit anvendelsesområde sikrer og afspejler chartret de tilsvarende rettigheder i EMRK. Artikel 6 retten til en retfærdig rettergang - fastsætter følgende: "3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, skal mindst have ret til følgende: b) at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar c) at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som han selv har valgt[ ]". 13. I en række nyere domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er anvendelsesområdet for disse bestemmelser blevet klarlagt. Domstolen har ved flere lejligheder fastslået, at artikel 6 finder anvendelse på perioden inden domsafsigelsen i straffesager 10, og at en mistænkt skal have tilbudt advokatbistand i de indledende faser af politiets afhøring 11 og så snart, han berøves sin frihed, uanset om der foretages afhøring 12. Domstolen fastslog også, at disse garantier skal anvendes på vidner, hvis de i realiteten mistænkes for at have begået en forbrydelse, idet den formelle betegnelse for personens stilling er uden betydning 13. I Panovits-sagen 14 fandt Menneskerettighedsdomstolen, at artikel 6 var blevet tilsidesat ved, at de forklaringer, den mistænkte havde afgivet, mens hans advokat ikke var til stede, blev brugt til at få ham dømt, til trods for, at de ikke var det eneste bevismateriale, der forelå. Domstolen fandt, at afhøring af den pågældende, uden at denne fik juridisk bistand, udgjorde et indgreb i forsvarets rettigheder, idet der ikke forelå tvingende grunde, der samlet set ikke var til hinder for en retfærdig rettergang 15. Antallet af klager angående retten til at få adgang til advokatbistand er steget støt i de seneste år. Hvis medlemsstaterne ikke foretager en korrekt implementering af Menneskerettighedsdomstolens retspraksis, er det sandsynligt, at de vil blive påført betydelige omkostninger ved, at Domstolen ikender klagere erstatning I overensstemmelse med køreplanen for proceduremæssige rettigheder fastsætter dette direktiv mindstekrav på EU-plan til mistænktes og tiltaltes ret til at få adgang til advokatbistand. Det fremmer således anvendelsen af chartret om grundlæggende rettigheder, særligt artikel 6, 47 og 48, og bygger derved på artikel 6 i EMRK, således som denne bestemmelse er blevet fortolket af Menneskerettighedsdomstolen. 4. RETTEN TIL KOMMUNIKATION VED ANHOLDELSE 15. En mistænkt eller tiltalt, der frihedsberøves, bør have ret til ved anholdelsen at kommunikere med mindst en person efter den pågældendes valg, såsom et familiemedlem eller en arbejdsgiver. Medlemsstaterne bør også sikre, at repræsentanten for et barn, der er under mistanke eller tiltalt for at have begået en Dom af 27. november 2008, sag 36391/02, Salduz mod Tyrkiet, præmis 50. Samme sted, præmis 52. Dom af 13. januar 2010, sag 7377/03, Dayanan mod Tyrkiet, præmis 32. Dom af 14. oktober 2010, sag 1466/07, Brusco mod Frankrig, præmis 47. Dom af 11. december 2008, sag 4268/04, Panovits mod Cypern, præmis Samme sted, præmis 66. Se konsekvensanalysen, der ledsager dette forslag, afsnit 7 på s. 12. DA 4 DA

6 forbrydelse, snarest muligt informeres om, at barnet er blevet varetægtsfængslet, og om grundene hertil, medmindre hensynet til barnets tarv taler herimod. Denne ret bør kun fraviges under meget begrænsede omstændigheder. 16. Hvis den frihedsberøvede person ikke er statsborger i landet, bør personens hjemlands konsulære myndigheder underrettes. Udenlandske mistænkte og anklagede er en udsat gruppe, som er let at identificere, og som af og til har brug for supplerende beskyttelse som den, der tilbydes i Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser, der fastsætter, at en udenlandsk statsborger ved arrestation eller frihedsberøvelse har ret til at anmode om, at vedkommendes konsulat underrettes om frihedsberøvelsen, og til at modtage besøg af konsulære embedsmænd. 5 DE ENKELTE BESTEMMELSER Artikel 1 Formål 17. Direktivet har til formål at fastsætte regler om retten for mistænkte, tiltalte og personer, for hvem der er udstedt en europæisk arrestordre, til at få adgang til advokatbistand i straffesager imod dem og regler om retten for mistænkte og tiltalte, der frihedsberøves, til ved anholdelsen at kommunikere med en tredjemand. Artikel 2 - Anvendelsesområde 18. Direktivet finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor en person af de kompetente myndigheder i en medlemsstat ved en officiel meddelelse eller på anden måde bliver gjort opmærksom på, at han er mistænkt eller tiltalt for at have begået en lovovertrædelse, og indtil sagens afslutning (inklusive en eventuel appel). 19. Sager om fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre 17 er udtrykkeligt omfattet. Direktivet bestemmer, at de processuelle garantier i chartrets artikel 47 og 48 og artikel 5 og 6 i EMRK også finder anvendelse i sager om overgivelse på grundlag af en europæisk arrestordre. Artikel 3 - Retten til at få adgang til advokatbistand under straffesager 20. Denne artikel fastsætter det almindelige princip, at alle mistænkte og tiltalte under straffesager bør have adgang til advokatbistand hurtigst muligt, i tide og på en måde, så de kan benytte forsvarets rettigheder. Der skal gives adgang til advokatbistand senest ved frihedsberøvelsen, så snart det er muligt under hensyn til omstændighederne i den konkrete sag. Uanset om der er sket frihedsberøvelse, bør der gives adgang til advokatbistand ved afhøringer. Der bør også gives adgang til advokatbistand, når der træffes en processuel foranstaltning eller en foranstaltning til indsamling af beviser, der kræver eller giver mulighed for, at den mistænkte eller tiltalte er til stede, undtagen hvis de beviser, der skal indsamles, kunne blive forvansket, fjernet eller ødelagt, mens der ventes på, at advokaten når frem. Dette afspejler Menneskerettighedsdomstolens retspraksis, hvorefter en mistænkt skal have 17 Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, EFT L 190 af , s. 1. DA 5 DA

7 tilbudt advokatbistand "allerede i de indledende faser af politiets afhøring", og så snart han frihedsberøves, uanset om der foretages afhøring. Artikel 4 - Indholdet af retten til at få adgang til advokatbistand 21. Denne artikel fastlægger, hvad en advokat, der repræsenterer en tiltalt eller en mistænkt, skal have ret til at foretage sig for at sikre, at forsvarets rettigheder udøves effektivt, herunder at mødes med den mistænkte eller tiltalte i tilstrækkelig lang tid og tilstrækkeligt hyppigt til at sikre, at forsvarets rettigheder udøves effektivt, være til stede under eventuelle afhøringer eller retsmøder, være til stede under alle foranstaltninger til efterforskning eller indsamling af beviser, når gældende national ret kræver eller udtrykkeligt tillader, at den mistænkte eller tiltalte er til stede, dog ikke i det ovennævnte undtagelsestilfælde, hvor opsættelse kan have konsekvenser for beviserne, og få adgang til det sted, frihedsberøvelsen sker, for at kontrollere forholdene under frihedsberøvelsen Bestemmelserne i denne artikel afspejler en række domme fra Menneskerettighedsdomstolen, hvori det er fastslået, at udøvelsen af forsvarets rettigheder skal være effektiv, og de aktiviteter 18, som en advokat, der repræsenterer en mistænkt eller tiltalt, skal have lov til at udføre, nærmere er bestemt. Artikel 5 - Retten til kommunikation ved anholdelse 22. Denne artikel indeholder en ret for personer, der frihedsberøves under en straffesag, til snarest muligt efter anholdelsen at kommunikere med en person efter deres eget valg som sandsynligvis vil være et familiemedlem eller en arbejdsgiver for at give den pågældende besked om frihedsberøvelsen. Repræsentanter for børn, der frihedsberøves bør underrettes hurtigst muligt om frihedsberøvelsen og grundene hertil, medmindre hensynet til barnets tarv taler imod det. Hvis det ikke er muligt at kommunikere med den person, den frihedsberøvede har bedt om at kommunikere med, eller at underrette den pågældende trods bestræbelser herpå (f.eks. hvis den pågældende ikke besvarer telefonopkald), skal den frihedsberøvede have besked om, at den pågældende ikke er blevet underrettet. Det overlades til national ret at bestemme, hvad konsekvenserne heraf skal være. Denne ret kan kun fraviges under de begrænsede omstændigheder, der er fastsat i artikel 8. Artiklens bestemmelser afspejler Europa-Kommissionens ønske om at gøre retssystemet mere børnevenligt i Europa 19 og bestemmelserne i retningslinjerne for børnevenlig retspleje fra Europarådets ministerkomité, samtidig med at de tager hensyn til, at komitéen til forebyggelse af tortur gentagne gange har påpeget, at retten til, at der gives underretning om frihedsberøvelse, er en vigtig garanti mod mishandling 20. Artikel 6 - Retten til at kommunikere med konsulære eller diplomatiske myndigheder 23. Denne artikel fastsætter endnu en gang retten til kontakt med de konsulære myndigheder. Den forpligter medlemsstaterne til at sikre, at alle udlændinge, der bliver frihedsberøvet, har mulighed for at få underrettet de konsulære myndigheder i Dom af 13. januar 2010, sag 7377/03, Dayanan mod Tyrkiet, præmis 32. Meddelelse fra Kommissionen om en EU-dagsorden for børns rettigheder, KOM(2011) 60 af Europarådets "Guidelines on child-friendly justice" af 17. oktober DA 6 DA

8 deres hjemland om frihedsberøvelsen, hvis de ønsker dette. Det er kun muligt at fravige denne rettighed under de begrænsede omstændigheder i artikel 8. Artikel 7 - Fortrolighed 24. Forsvarets rettigheder beskyttes ved forpligtelsen til at sikre, at al kommunikation, uanset i hvilken form, mellem en mistænkt eller tiltalt og dennes advokat kan foregå i fuld fortrolighed, uden mulighed for fravigelse. Menneskerettighedsdomstolen har påpeget, at en af de væsentligste faktorer for, om en advokat effektivt kan repræsentere sin klients interesser, er princippet om beskyttelse af fortroligheden af de oplysninger, der udveksles mellem dem. Den har fastslået, at fortrolig kommunikation med ens advokat er beskyttet ved EMRK, idet dette er en væsentlig garanti for forsvarets rettigheder 21. Artikel 8 - Fravigelser 25. Under hensyn til vigtigheden af de rettigheder, der anerkendes i dette direktiv, bør medlemsstaterne som udgangspunkt ikke kunne fravige dem. Imidlertid har Menneskerettighedsdomstolen i sin praksis indrømmet en begrænset adgang til at fravige artikel 3, artikel 4, stk. 1, 2 og 3, artikel 5 og artikel 6 i forbindelse med de indledende skridt i straffesagen. Menneskerettighedsdomstolen har fastslået, at selv om den, der er tiltalt for en forbrydelse, ikke har en absolut ret til at blive effektivt forsvaret af en advokat, skal enhver undtagelse fra udøvelsen af denne rettighed være klart afgrænset og begrænset til det strengt nødvendige tidsrum 22, og den må ikke under hensyn til hele sagens forløb medføre, at den tiltalte ikke får en retfærdig rettergang 23. Denne bestemmelse bygger på den nævnte retspraksis, idet den kun giver medlemsstaterne mulighed for at gøre undtagelse fra retten til at få adgang til advokatbistand under ekstraordinære omstændigheder, når det er nødvendigt, og under ydelse af processuelle garantier. Enhver fravigelse skal være begrundet i tvingende hensyn til hurtigt at afværge fare for et eller flere menneskers liv eller fysiske integritet. Derudover skal enhver fravigelse være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, hvilket indebærer, at den kompetente myndighed altid skal vælge det alternativ, der griber mindst ind i retten til at få adgang til advokatbistand, og skal begrænse indgrebets varighed mest muligt. Efter Menneskerettighedsdomstolens praksis kan en fravigelse ikke alene begrundes i lovovertrædelsens art eller grovhed, og for at der kan træffes afgørelse om fravigelse, skal den kompetente myndighed have foretaget en konkret vurdering. Under ingen omstændigheder må en fravigelse medføre en risiko for, at der ikke sker en retfærdig rettergang, og forklaringer, den pågældende har afgivet, mens advokaten ikke var til stede, må aldrig bruges som bevis mod ham. Endelig kan der efter bestemmelsen kun tillades fravigelser, der sker i henhold til en begrundet afgørelse fra en retslig myndighed, hvilket betyder, at afgørelsen ikke kan træffes af politiet eller andre retshåndhævende myndigheder, der ikke anses for retslige myndigheder i henhold til national ret og menneskerettighedskonventionen. Det samme princip og de samme begrænsninger gælder for fravigelser fra retten til at kommunikere med en tredjemand ved anholdelsen Dom af 13. marts 2007, sag 23393/05, Castravet mod Moldova, præmis 49, og af 27. marts 2007, sag 8721/05, 8705/05, 8742/05, Istratii m.fl. mod Moldova, præmis 89. Dom af 27. november 2008, sag 36391/02, Salduz mod Tyrkiet, præmis 55. Samme sted, præmis 52. DA 7 DA

9 Artikel 9 - Afkald på rettigheder 26. Menneskerettighedsdomstolen har fastslået, at hvis et afkald skal have virkning i forhold til EMRK, skal det gives frivilligt, være utvetydigt og støttes af et mindstemål af garantier under hensyn til afkaldets vigtighed 24. Retspraksis er afspejlet i artikel 9, hvorefter et afkald (som skal noteres på sagen med angivelse af omstændighederne herfor) skal være frivilligt og utvetydigt og afgives med fuldt kendskab til konsekvenserne heraf, som den pågældende kan have fået gennem juridisk rådgivning om retsvirkningerne eller på anden måde. Den pågældende skal også være i stand til at forstå konsekvenserne. Artikel 10 - Beskyttelse af andre end mistænkte og tiltalte 27. Denne artikel yder beskyttelse til personer, såsom vidner, som under en afhøring eller et retsmøde bliver mistænkt eller tiltalt, og træffer bestemmelse om deres adgang til retsmidler. Dette bygger på Menneskerettighedsdomstolen praksis, hvorefter retten til en retfærdig rettergang, herunder adgang til advokatbistand, skal gælde for vidner, hvis de i realiteten mistænkes for at have begået en forbrydelse, idet den formelle betegnelse for personens stilling er uden betydning 25. Artikel 11 Retten til advokatbistand under sager angående europæiske arrestordrer 28. Denne artikel afspejler de beføjelser, som traktatens artikel 82, stk. 2, tillægger til at vedtage direktiver om minimumsregler i "den udstrækning, det er nødvendigt for at lette den gensidige anerkendelse af domme og retsafgørelser samt det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager med en grænseoverskridende dimension". Det er et centralt punkt i Kommissionens tredje rapport om gennemførelse af Rådets rammeafgørelse om den europæiske arrestordre 26, at ordningen med den europæiske arrestordre skal forbedres. Denne artikel bygger på artikel 11 i rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre 27, der bestemmer, at en eftersøgt, der anholdes med henblik på fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre, har ret til bistand af en juridisk rådgiver i overensstemmelse med national lovgivning i den fuldbyrdende medlemsstat. Bestemmelsen ville ikke være til skade for gensidig anerkendelse; advokaten i den udstedende medlemsstat vil nemlig ikke beskæftige sig med sagens substans på dette stadium, idet hans rolle kun vil være at gøre det muligt for den, som arrestordren angår, at udøve sine rettigheder i henhold til rammeafgørelsen. I den forbindelse har advokaten i den udstedende medlemsstat kun til opgave at yde bistand og give information til advokaten i den fuldbyrdende medlemsstat. Fremme af den gensidige tillid, der er af afgørende betydning for gensidig anerkendelse, opnås ved, at det bestemmes, at personer, der anholdes i henhold til en Dom af 27. november 2008, sag 36391/02, Salduz mod Tyrkiet, præmis 59, dom af 11. december 2008, sag 4268/04, Panovits mod Cypern, præmis 68, dom af 23. februar 2010, sag 27503/04, Yoldaş mod Tyrkiet, præmis 52. Dom af 14. oktober 2010, sag 1466/07, Brusco mod Frankrig, præmis 47. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen siden 2007 af Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne, KOM(2011) 175 af EFT L 190 af , s. 1. DA 8 DA

10 europæisk arrestordre, skal have underrettet den udstedende medlemsstat om anholdelsen, så hans rettigheder kan varetages af en advokat i den udstedende medlemsstat, der skal bistå advokaten i den fuldbyrdende medlemsstat, så hans rettigheder kan udøves så effektivt som muligt i den fuldbyrdende medlemsstat i overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA. Denne bistand kan fremme den effektive udøvelse af individets rettigheder i henhold til rammeafgørelsen i den fuldbyrdende medlemsstat, herunder f.eks. muligheden for at påberåbe sig en grund til ikke at foretage fuldbyrdelse af den europæiske arrestordre i henhold til artikel 3 og 4: Bistand fra en advokat i den udstedende medlemsstat kan være vigtig for at skaffe beviser for en tidligere dom, som kunne medføre, at princippet om "ne bis in idem" i artikel 3, stk. 2, skal anvendes. Sager om fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre vil ikke blive forsinket, idet artiklen er uden betydning for rammeafgørelsens frister. Tværtimod vil medvirken af en advokat i den udstedende medlemsstat føre til et hurtigere samtykke, fordi den, der kræves udleveret, vil få mere fyldige oplysninger om sagen i den udstedende medlemsstat og om retsvirkningerne af samtykket. Artikel 12 - Retshjælp 29. I chartrets artikel 47, stk. 3, fastsættes følgende: "Der ydes retshjælp til dem, der ikke har tilstrækkelige midler, hvis en sådan hjælp er nødvendig for at sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse." I henhold til artikel 6, stk. 3, i EMRK skal enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, modtage juridisk bistand uden betaling, "hvis han ikke har tilstrækkelige midler til at betale for [den], [ ], når dette kræves i retfærdighedens interesse". Selv om direktivet ikke skal regulere spørgsmålet om retshjælp, indeholder det en bestemmelse om, at medlemsstaterne fortsat skal anvende deres nationale retshjælpsordninger. Disse nationale retshjælpsordninger skal være på linje med chartret og EMRK. Derudover må medlemsstaterne ikke anvende mindre gunstige betingelser for retshjælp i de tilfælde, hvor der i henhold til nærværende direktiv er ret til adgang til advokatbistand, end i tilfælde, hvor der allerede var adgang til advokatbistand i henhold til national ret. Artikel 13 - Retsmidler i tilfælde af tilsidesættelse af retten til adgang til advokatbistand 30. Denne artikel afspejler Menneskerettighedsdomstolens retspraksis, hvorefter det mest hensigtsmæssige retsmiddel mod tilsidesættelse af retten til en retfærdig rettergang i EMRK er at sikre, at den mistænkte eller tiltalte i videst muligt omfang stilles, som om den pågældendes rettigheder ikke var blevet tilsidesat 28. Menneskerettighedsdomstolen har fastslået, at selv når det af tvingende grunde undtagelsesvis kan være berettiget at nægte adgang til advokatbistand, må dette indgreb uanset hvad begrundelsen for indgrebet måtte være ikke i urimeligt omfang skade den tiltaltes rettigheder i henhold til artikel 6 i EMRK, og disse rettigheder vil som udgangspunkt blive uopretteligt skadet, når inkriminerende 28 Dom af 27. november 2008, sag 36391/02, Salduz mod Tyrkiet, præmis 72. DA 9 DA

11 forklaringer, der blev afgivet under politiets afhøring, uden at der var givet adgang til advokatbistand, bruges til at få den pågældende dømt 29. Artiklen forbyder derfor som udgangspunkt brug af beviser, der er indhentet i situationer, hvor der blev nægtet adgang til advokatbistand, undtagen i ekstraordinære tilfælde, hvor brugen af beviserne ikke vil gribe ind i forsvarets rettigheder. Artikel 14 - Direktivets forhold til det eksisterende beskyttelsesniveau 31. Formålet med denne artikel er at sikre, at det, de fælles minimumsstandarder i dette direktiv ikke fører til lavere standarder i visse medlemsstater, og at de standarder, der er indeholdt i chartret og EMRK, opretholdes. Eftersom direktivet indeholder minimumsregler, jf. artikel 82 i TEUF, står det stadig medlemsstaterne frit for at sætte højere standarder end i dette direktiv. Artikel 15 - Gennemførelse 32. Denne artikel kræver, at medlemsstaterne gennemfører direktivet senest den xx/xx/20xx og senest samme dato sender de bestemmelser, der gennemfører direktivet i national ret, til Kommissionen. Artikel 16 - Ikrafttrædelse 33. Det fastsættes i denne artikel, at direktivet træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 6. NÆRHEDSPRINCIPPET 34. Forslagets mål kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne hver for sig, da der stadig er væsentlig forskel på, nøjagtigt hvordan og hvornår der indrømmes ret til at få adgang til advokatbistand under straffesager rundt om i EU. Da formålet med forslaget er at fremme gensidig tillid, er det kun foranstaltninger, der træffes af Den Europæiske Union, der kan opstille sammenhængende fælles minimumsstandarder, der finder anvendelse overalt i Den Europæiske Union. Forslaget vil tilnærme medlemsstaternes processuelle regler med hensyn til, hvornår og hvordan mistænkte og tiltalte samt personer, for hvem der er udstedt en europæisk arrestordre, kan få adgang til advokatbistand, idet målet er at fremme gensidig tillid. Forslaget er således i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 7. PROPORTIONALITETSPRINCIPPET 35. Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, idet det ikke går ud over det minimum, der skal til for at nå de tilsigtede mål på EU-plan, og hvad der er nødvendigt til dette formål. 29 Dom af 27. november 2008, sag 36391/02, Salduz mod Tyrkiet, præmis 55. DA 10 DA

12 2011/0154 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 2, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 30, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 31, efter den almindelige lovgivningsprocedure, og ud fra følgende betragtninger: (1) Artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (herefter "chartret"), artikel 6 i Den Europæiske Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder (herefter "EMRK") og artikel 14 i Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (herefter "den internationale menneskerettighedskonvention") beskytter retten til en retfærdig rettergang. Chartrets artikel 48 sikrer retten til et forsvar. (2) Princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser er hjørnestenen i det retlige samarbejde i straffesager inden for EU. (3) Den gensidige anerkendelse kan kun fungere effektivt, hvis der er gensidig tillid, hvilket kræver detaljerede regler om beskyttelse af de processuelle rettigheder og om garantier, som er tillagt ved chartret, EMRK og den internationale menneskerettighedskonvention. Fælles minimumsregler bør føre til øget tillid til alle medlemsstaternes strafferetssystemer, hvilket igen bør føre til et mere effektivt retligt samarbejde på grundlag af gensidig tillid og til, at der fremmes en kultur med respekt for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. De bør tillige fjerne hindringer for borgernes frie bevægelighed. Disse fælles minimumsregler bør gælde EUT C... af..., s. EUT C... af..., s. DA 11 DA

13 for retten til at få adgang til advokatbistand og retten til kommunikation ved anholdelse. (4) Selv om medlemsstaterne alle er parter i EMRK og den internationale menneskerettighedskonvention, har erfaringerne vist, at dette ikke altid i sig selv giver en tilstrækkelig grad af tillid til andre medlemsstaters strafferetlige systemer. (5) Den 30. november 2009 vedtog Rådet en køreplan med henblik på at styrke den mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager (herefter "køreplanen") 32. I Stockholmprogrammet, der blev vedtaget den 11. december , så Det Europæiske Råd med tilfredshed på køreplanen og besluttede at lade den indgå i programmet (punkt 2.4). Med henblik på at behandle spørgsmålene et ad gangen opfordres der i køreplanen til, at der vedtages foranstaltninger vedrørende ret til oversættelse og tolkning 34, ret til oplysninger om rettigheder og om tiltalen 35, ret til juridisk rådgivning og retshjælp, og ret til kommunikation med pårørende, arbejdsgivere og konsulære myndigheder samt foranstaltninger vedrørende særlig beskyttelse af mistænkte eller tiltalte, som er sårbare. I køreplanen understreges det, at rækkefølgen af rettighederne kun er vejledende, hvilket indebærer, at den kan ændres under hensyn til prioriteringen. Det er hensigten, at køreplanen skal fungere som en helhed; først når alle komponenterne er blevet gennemført, vil nyttevirkningen fuldt ud kunne mærkes. (6) Direktivet fastsætter minimumsregler om retten til adgang til advokatbistand og retten til ved anholdelse at kommunikere med en tredjemand under straffesager dog ikke i forvaltningssager, der kan føre til sanktioner, såsom konkurrence- og skattesager og i sager om fuldbyrdelse af europæiske arrestordrer. Direktivet fremmer således anvendelsen af chartret, særligt artikel 4, 6, 7, 47 og 48, og bygger derved på artikel 3, 5, 6 og 8 i EMRK, således som disse bestemmelser er blevet fortolket af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. (7) Retten til at få adgang til advokatbistand er indeholdt i artikel 6 i EMRK og i artikel 14, stk. 2, i den internationale menneskerettighedskonvention. Retten til at kommunikere med en tredjemand er en af de vigtige garantier mod mishandling i strid med artikel 3 i EMRK, og retten til at få sit konsulat informeret om frihedsberøvelsen bygger på Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser. Direktivet bør gøre det lettere at anvende disse rettigheder i praksis med henblik på at beskytte retten til en retfærdig rettergang. (8) Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i fast praksis fastslået, at den mistænkte eller tiltalte bør have adgang til advokatbistand ved begyndelsen af politiets afhøring og i det mindste fra begyndelsen af frihedsberøvelsen med henblik på at beskytte retten til en retfærdig rettergang og særligt retten til ikke at inkriminere sig selv og for at undgå mishandling EUT C 295 af , s. 1. EUT C 115 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager, EUT L 280 af , s. 1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/XXX/EU om ret til information under straffesager. DA 12 DA

14 (9) Der bør indrømmes en tilsvarende ret til advokatens tilstedeværelse, hver gang national ret udtrykkeligt tillader eller kræver den mistænktes eller tiltaltes tilstedeværelse under et processuelt skridt eller i forbindelse med indhentning af beviser, såsom under en ransagning. I disse tilfælde kan advokatens tilstedeværelse faktisk styrke forsvarets rettigheder, uden at det strider mod hensynet til fortrolighed af visse efterforskningsforanstaltninger, idet den pågældendes tilstedeværelse udelukker, at de pågældende foranstaltninger kan være fortrolige; denne ret bør dog ikke stride mod hensynet til sikre beviser, som der på grund af deres beskaffenhed er en risiko for vil blive forvansket, fjernet eller ødelagt, hvis den kompetente myndighed skulle vente på, at advokaten kom. (10) For at der kan være effektiv adgang til advokatbistand, bør advokaten kunne udføre alle de forskellige opgaver, der hører med til juridisk rådgivning, hvilket også er fastslået af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dette bør omfatte aktiv deltagelse i enhver afhøring og ethvert retsmøde, møder med klienten for at drøfte sagen og forberede forsvaret, søgning efter diskulperende beviser, moralsk støtte til klienten og kontrol af forholdene under frihedsberøvelsen. (11) Varigheden og hyppigheden af møderne mellem den mistænkte eller tiltalte og dennes advokat afhænger af omstændighederne i den konkrete sag og navnlig af, hvor kompliceret sagen er, og hvilke processuelle skridt der kan tages. Der bør derfor ikke foretages nogen generelle begrænsninger heri, da de kunne være til skade for en effektiv udnyttelse af forsvarets rettigheder. (12) Mistænkte og tiltalte, der frihedsberøves, bør have ret til straks ved anholdelsen at kommunikere med en person efter deres eget valg, såsom et familiemedlem eller en arbejdsgiver, for at informere dem om frihedsberøvelsen. (13) Mistænkte og tiltalte, der frihedsberøves, bør også have ret til at kommunikere med eventuelle relevante konsulære eller diplomatiske myndigheder. Retten til konsulær bistand er hjemlet i artikel 36 i Wienerkonventionen fra 1963 om konsulære forbindelser, hvorefter det er en ret, der tilkommer stater til at have adgang til deres statsborgere. Direktivet giver den frihedsberøvede en ret hertil, hvis den pågældende ønsker det. (14) Eftersom fortroligheden af kommunikationen mellem en mistænkt eller tiltalt og dennes advokat er af central betydning for at sikre, at forsvarets rettigheder kan udnyttes effektivt, bør medlemsstaterne have en forpligtelse til at værne om og sikre, at møder mellem advokaten og klienten og alle andre former for kommunikation, der er tilladt i henhold til national ret, kan foregå i fortrolighed. Der bør ikke kunne gøres undtagelse fra den fortrolige behandling. (15) Fravigelser af retten til at få adgang til advokatbistand og retten til kommunikation ved anholdelse bør efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis kun tillades under ekstraordinære omstændigheder, når der foreligger tvingende hensyn til hurtigt at afværge alvorlige konsekvenser for et andet menneskes liv eller fysiske integritet, og der ikke er mindre indgribende midler til at nå det samme resultat, såsom hvor der er en risiko for, at det er en medskyldig ved at sætte en anden advokat på sagen end den, den mistænkte eller tiltalte har valgt, eller ved at udpege en anden tredjemand til at kommunikere med. DA 13 DA

15 (16) En sådan fravigelse bør kun føre til, at den oprindelige adgang til advokatbistand udsættes mindst muligt, og den bør ikke få materiel betydning for denne ret. Den kompetente retslige myndighed bør foretage en konkret vurdering af fravigelsen og bør begrunde sin afgørelse. (17) Fravigelser bør ikke gribe ind i retten til en retfærdig rettergang, og navnlig bør de aldrig føre til, at forklaringer, som den mistænkte eller tiltale har afgivet uden sin advokats tilstedeværelse, bruges til at få den pågældende dømt. (18) Den mistænkte eller tiltalte bør kunne give afkald på retten til at få adgang til advokatbistand, hvis den pågældende fuldt ud er bevidst om konsekvenserne af afkaldet, især fordi han har søgt råd hos en advokat, inden han traf afgørelsen, og har de nødvendige evner til at forstå konsekvenserne, dog kun hvis afkaldet gives af fri vilje og er utvetydigt. Den mistænkte eller tiltalte bør kunne tilbagekalde sit afkald når som helst under sagen. (19) En person, som har afgivet forklaring til den kompetente myndighed i sin egenskab af andet end mistænkt eller tiltalt, f.eks. som vidne, bør straks have adgang til advokatbistand, hvis myndigheden finder, at den pågældende under afhøringen er blevet genstand for mistanke, og forklaringer, den pågældende har fremsat, inden han blev mistænkt eller tiltalt, bør ikke kunne bruges imod ham. (20) For at det retlige samarbejde inden for Den Europæiske Union kan fungere bedre, bør de rettigheder, der fastsættes i dette direktiv, finde tilsvarende anvendelse på sager angående fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre, jf. Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne 36. (21) Den, som den europæiske arrestordre angår, bør have ret til at få adgang til advokatbistand i den fuldbyrdende medlemsstat, så han kan udøve sine rettigheder i henhold til Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA effektivt. (22) Den pågældende bør også have mulighed for at få en advokat i den udstedende medlemsstat til at bistå advokaten i den fuldbyrdende medlemsstat i særlige sager under overgivelsesproceduren, uden at dette bør gribe ind i fristerne i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA. Den pågældende advokat bør kunne bistå advokaten i den fuldbyrdende medlemsstat i forbindelse med udøvelsen af rettigheder i henhold til Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA i den fuldbyrdende medlemsstat, særligt med hensyn til grundene til at afslå fuldbyrdelsen i henhold til artikel 3 og 4. Eftersom den europæiske arrestordre bygger på princippet om gensidig anerkendelse, bør dette ikke medføre nogen ret til at anfægte sagen i fuldbyrdelsesmedlemsstaten i substansen. Da der ikke er nogen uforenelighed mellem forsvarets rettigheder og gensidig anerkendelse, vil en styrkelse af rettighederne til en retfærdig rettergang både i den fuldbyrdende og i den udstedende medlemsstat øge den gensidige tillid. (23) For at der kan være en effektiv ret til at få adgang til advokatbistand i den udstedende medlemsstat, bør den fuldbyrdende retslige myndighed straks underrette den 36 EFT L 190 af , s. 1. DA 14 DA

16 udstedende retslige myndighed om anholdelsen af den pågældende og om hans anmodning om at få adgang til advokatbistand i den udstedende medlemsstat. (24) Så længe der ikke foreligger nogen lovgivningsmæssig retsakt om retshjælp i EU, bør medlemsstaterne fortsat anvende deres nationale bestemmelser om retshjælp, der bør være i overensstemmelse med chartret, EMRK og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Hvis nye nationale bestemmelser, der indføres for at gennemføre dette direktiv, indrømmer en videre ret til at få adgang til advokatbistand, end der tidligere var i national ret, bør de regler der på nuværende tidspunkt gælder om retshjælp, finde anvendelse uden forskel på de to situationer. (25) Princippet om den effektive virkning af EU-retten bør kræve, at medlemsstaterne indfører egnede, effektive retsmidler i tilfælde af tilsidesættelse af en ret, EU-retten tillægger den enkelte. (26) Den Europæiske Menneskerettighedsdomstolen har igennem fast praksis udtalt, at alle skadelige virkninger af en tilsidesættelse af retten til at få adgang til advokatbistand skal afhjælpes, således at den pågældende stilles, som om tilsidesættelsen ikke havde fundet sted. Dette kan nødvendiggøre, at retssagen går om, eller tilsvarende foranstaltninger, hvis der skete endelig domfældelse i strid med retten til adgang til advokatbistand. (27) Eftersom Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at forsvarets rettigheder lider uoprettelig skade ved brug af en inkriminerende forklaring, som den mistænkte eller tiltalte har afgivet uden at have fået adgang til advokatbistand, bør medlemsstaterne som udgangspunkt være forpligtede til at forbyde brug af forklaringer, der er afgivet under tilsidesættelse af retten til at få adgang til advokatbistand, som bevis imod den mistænkte eller tiltalte, medmindre brugen af disse beviser ikke ville være til skade for forsvarets rettigheder. Dette bør være uden betydning for brugen af forklaringer til andre formål, som er tilladt i henhold til national ret, såsom når det er nødvendigt for at tage hastende skridt i efterforskningen, for at undgå, at der begås andre forbrydelser, eller at afværge alvorlige konsekvenser for et andet menneske. (28) Direktivet fastsætter minimumsregler. Medlemsstaterne kan udvide rettighederne i dette direktiv for at give et højere beskyttelsesniveau i situationer, der ikke udtrykkeligt omhandles i dette direktiv. Beskyttelsesniveauet bør aldrig være lavere end de standarder, der er fastsat i chartret og EMRK, som konventionen er fortolket i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis. (29) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender, herunder forbuddet mod tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling, retten til frihed og sikkerhed, respekten for privatliv og familieliv, retten til respekt for menneskets integritet, børns rettigheder, retten til integration af mennesker med handicap, retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, uskyldsformodningen og retten til et forsvar. Direktivet skal gennemføres i overensstemmelse med disse rettigheder og principper. (30) Direktivet fremmer børns rettigheder og tager hensyn til Europarådets retningslinjer om børnevenlig retspleje, særligt bestemmelserne heri om information og rådgivning. DA 15 DA

17 Direktivet sikrer, at børn ikke kan give afkald på deres rettigheder i henhold til direktivet, når de ikke er i stand til at forstå konsekvenserne af et afkald. Repræsentanten for et mistænkt eller tiltalt barn bør altid snarest muligt underrettes om barnets frihedsberøvelse og have oplysninger om grunden til frihedsberøvelsen, medmindre barnets tarv taler herimod. (31) Medlemsstaterne bør sikre, at dette direktivs bestemmelser, hvor de svarer til de rettigheder, der sikres ved EMRK, gennemføres i overensstemmelse med rettighederne i EMRK som udviklet i retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. (32) Målet for dette direktiv, som er at indføre fælles minimumsstandarder, kan ikke opfyldes af medlemsstaterne alene, hverken på nationalt, regionalt eller lokalt plan, og kan kun gennemføres på EU-plan; Europa-Parlamentet og Rådet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. (33) [I medfør af artikel 1, 2, 3 og 4 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv] ELLER [Det Forenede Kongerige og Irland deltager ikke i vedtagelsen af dette direktiv, og det er ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland, jf. dog artikel 4 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde] 37. (34) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark VEDTAGET DETTE DIREKTIV: Artikel 1 Formål Direktivet fastsætter regler om de rettigheder, som mistænkte og tiltalte under straffesager og personer, som er genstand for sager i henhold til Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA, skal have til at få adgang til advokatbistand og til ved anholdelse at kommunikere med en tredjemand. 37 Den endelige affattelse af denne betragtning i direktivet vil afhænge af, hvilken holdning Det Forenede Kongerige og Irland faktisk indtager i henhold til protokollens bestemmelser (nr. 21). DA 16 DA

18 Artikel 2 Anvendelsesområde 1. Direktivet finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor de kompetente myndigheder i en medlemsstat ved en officiel erklæring eller på anden måde gør personen bekendt med, at han er mistænkt eller tiltalt for at have begået et strafbart forhold, og indtil straffesagens afslutning i betydningen den endelige afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt den mistænkte eller tiltalte har begået det strafbare forhold, herunder efter omstændighederne domsafsigelsen og afgørelsen i en eventuel appelsag. 2. Direktivet finder anvendelse på personer, der er genstand for en sag i henhold til rammeafgørelse 2002/584/RIA, fra det tidspunkt, hvor de bliver anholdt i den fuldbyrdende medlemsstat. Artikel 3 Retten til at få adgang til advokatbistand under straffesager 1. Medlemsstaterne sikrer, at mistænkte og tiltalte kan få advokatbistand snarest muligt og i det mindste: a) inden politiets eller andre retshåndhævende myndigheder påbegynder en afhøring b) når der træffes en processuel foranstaltning eller en foranstaltning til indhentning af beviser, og national ret kræver, at den mistænkte eller tiltalte er til stede, eller giver den pågældende ret til at få mulighed herfor, medmindre dette ville være til skade for opnåelsen af beviserne c) fra frihedsberøvelsen begynder. 2. Der skal indrømmes ret til advokatbistand i så lang tid og på en sådan måde, at den mistænkte eller tiltalte effektivt kan udøve sin ret til forsvar. Artikel 4 Indholdet af retten til at få adgang til advokatbistand 1. Den mistænkte eller tiltalte skal have ret til at mødes med den advokat, der repræsenterer ham. 2. Advokaten skal have ret til at være til stede under alle afhøringer og retsmøder. Han skal have ret til at stille spørgsmål, bede om forklaringer og afgive udtalelser, og disse skal noteres på sagen i overensstemmelse med national ret. 3. Advokaten skal have ret til at være til stede under alle andre foranstaltninger til efterforskning eller indhentning af beviser, når national ret kræver, at den mistænkte eller tiltalte er til stede under foranstaltningerne, eller giver den pågældende ret til at være til stede, medmindre dette ville være til skade for opnåelsen af beviser. DA 17 DA

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 6.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 294/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 2013/0409 (COD) PE-CONS 33/16 DROIPEN 124 COPEN 232 CODEC 1009 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 14. juli 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: AMC41255 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende forslag til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt i straffesager EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 822 final 2013/0408 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om retssikkerhedsgarantier for børn, der er mistænkt eller tiltalt

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0392 Offentligt DA EN EN EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.7.2010 KOM(2010) 392 endelig 2010/0215 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ret til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 821 final 2013/0407 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om styrkelse af visse

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0215(COD) fra Retsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/0215(COD) fra Retsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 27.1.2011 2010/0215(COD) UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K jteu@um.dk benera@um.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 29. september 2015 SAGSNR.: 2015-3078 ID NR.: 364853 Høring -

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0821 Bilag 1 Offentligt Dato: 19. februar 2014 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0111 Dok.: 1043454 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) 15571/1/11 REV 1 COPEN 272 PARLNAT 278 CODEC 1695 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2010 (OR. en) 9288/10 Interinstitutionel sag: 2010/0817 (COD) COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 11. december 2013 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 28. november

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 618 final 2013/0304 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B

8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. april 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 NOTE fra: dato: 19. marts 2015 til: Vedr.: Hr. generaldirektør Alfonso Dastis, ambassadør og fast

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I

P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave

EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave EU-retningslinjer vedrørende dødsstraf: revideret og ajourført udgave I. INDLEDNING i) De Forenede Nationer har opstillet strenge betingelser for anvendelse af dødsstraf, bl.a. i den internationale konvention

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0057 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0057 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0057 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.2.2014 COM(2014) 57 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om medlemsstaternes gennemførelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. marts 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2008/2125(INI) 16.10.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Luca Romagnoli (PE414.048v01-00) med henstillinger til Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0822 Bilag 1 Offentligt Dato: 19. februar 2014 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0112 Dok.: 1049077 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Bemærkninger til konventionen

Bemærkninger til konventionen Bemærkninger til konventionen 1. Indledning Baggrunden for den nordiske konvention er et ønske om på grundlag af konklusionerne fra det nordiske justitsministermøde på Svalbard i juni 2002 at forenkle

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

NÆRHEDSPRINCIPPET RETSGRUNDLAG MÅLSÆTNINGER RESULTATER

NÆRHEDSPRINCIPPET RETSGRUNDLAG MÅLSÆTNINGER RESULTATER NÆRHEDSPRINCIPPET Nærhedsprincippet (undertiden kaldet subsidiaritetsprincippet), der er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union, definerer betingelserne for, hvornår Unionen har fortrinsret i forhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 718 endelig 2004/0251 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om visse aspekter af mægling på det civil-

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere