NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN"

Transkript

1 Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Selskabsmeddelelse nr. 30/ CVR nr.: august CEMAT A/S Delårsrapport, 1. januar 30. juni NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN Salget af siliciumforretningen til GlobalWafers blev godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 17. juni og gennemført pr. 1. juli. Efterfølgende er omkostningerne i den fortsættende virksomhed blevet tilpasset. Selskabet råder over overskudslikviditet, som forventes at muliggøre, at 120 mio. kr. kan udloddes til Cemats aktionærer. Fremadrettet vil der være fokus på optimering og salg af ejendomsporteføljen i Polen. Kalle Hvidt Nielsen, CEO HOVEDPUNKTER I KVARTALET Den 17. juni blev salget af Topsils siliciumaktiviteter til GlobalWafers godkendt på en ekstraordinær generalforsamling, og det børsnoterede selskab Topsil Semiconductor Materials A/S med de tilbageværende aktiviteter skiftede navn til Cemat A/S. Den 1. juli blev salget gennemført, og i umiddelbart forlængelse blev omkostningerne i Cemat tilpasset bl.a. ved indgåelse af fratrædelsesaftaler med direktionen og reduktion af bestyrelsen. Salgssummen blev på 355 mio. kr. på gældfri basis, og efter gennemførsel af transaktionen, indfrielse af bankgæld og tilpasning af omkostningsniveauet forventes selskabet at råde over overskudslikviditet, som muliggør, at 120 mio. kr. kan udloddes til Cemats aktionærer. Da transaktionen først er gennemført i 3. kvartal skal halvårsrapporten opdeles i fortsættende og ophørende aktiviteter. EBITDA fra ejendomsdriften androg 1,9 mio. kr. i mod 1,7 mio. kr. i samme periode. Periodens resultat udgjorde 33,6 mio. kr. for og (58,8) mio. kr. for, hvoraf (33) mio. kr. kan henføres til frikøb af leverandørkontrakt og (7,1) mio. kr. til nedskrivning af aktiverne i siliciumforretningen. FORVENTNINGER TIL ÅRET Omsætningen for Cemat A/S forventes at udgøre 36 mio. kr. i. I disse forventninger forudsættes det, at den polske siliciumforretning (Topsil GlobalWafers) fortsætter som lejer gennem hele, og at de køber utilities (brint, elektricitet, vand m.v.) af Cemat 70 på samme niveau som tidligere. Driftsresultatet (EBITDA) fra den polske ejendomsdrift (Cemat 70) forventes at udgøre omkring 6 mio. kr. Omkostningerne i Cemat A/S er væsentligt højere end forventet i de kommende år, da omstruktureringen skete midt på året. For hele året forventes et driftsresultat (EBITDA) på (15) mio. kr., der vil være negativt påvirket af omstruktureringsomkostninger på ca. 12 mio. kr. I dette skøn forventes Cemat A/S driftsomkostninger før omstruktureringsomkostninger at udgøre 9 mio. kr., der som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 28/16 af 3. august forventes reduceret til ca. 2 mio. kr. i de kommende år. Forventningerne er baseret på en zlotykurs på DKK 170/PLN 100. Side 1 af 16

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (UREVIDERET) t.kr. Jan.-Dec. Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (156) (2.807) (2.931) (5.546) (8.976) Resultat af primær drift (EBIT) (1.282) (4.024) (5.258) (7.944) (13.711) Resultat af finansielle poster (5.048) (2.778) (7.600) (5.932) (12.534) Periodens resultat for fortsættende aktivitet (6.452) (6.945) (12.990) (14.041) (26.752) Periodens resultat for ophørende aktivitet (45.832) (4.739) (63.313) Periodens resultat (5.032) (58.822) (18.779) (90.065) Moderselskabets aktionærers andel heraf (5.156) (59.114) (18.911) (90.298) Pengestrømme: Pengestrømme vedrørende drift (24.492) (7.073) (30.830) (5.062) (16.668) Pengestrømme vedrørende investeringer (364) (324) (667) (774) (1.473) Investeringer i materielle aktiver (364) (324) (667) (774) (1.473) Balance: Aktiekapital Moderselskabets aktionærers andel af egenkapital Minoritetsaktionærers andel af egenkapital Koncernens egenkapital i alt Balancesum Investeret kapital Nettorentebærende gæld Nettoarbejdskapital (NWC) Nøgletal: EBITDA margin (%) (4,4) (78,0) (40,8) (74,4) (62,1) EBIT-margin/overskudsgrad (%) (36,4) (111,8) (73,2) (106,5) (94,8) Afkast af investeret kapital (%) (0,3) (0,8) (1,2) (1,5) (2,8) Soliditetsgrad 35,6 51,4 35,6 51,4 46,9 Egenkapitalens forrentning (%) 19,1 (1,5) (26,3) (5,5) (29,8) Antal aktier, aktuelt (t. stk.) Resultat pr. aktie (kr.) 0,06 (0,01) (0,11) (0,04) (0,17) Børskurs, DKK pr. aktie 0,29 0,44 0,29 0,44 0,28 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Side 2 af 16

3 SALG AF SILICIUMFORRETNING Topsils aktionærer godkendte salget af siliciumforretningen til GlobalWafers på den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni. I forlængelse heraf er handlen blevet gennemført pr. 1. juli, og det børsnoterede holdingselskab har skiftet navn til Cemat A/S. Salgsprisen blev 355 mio. kr. på gældfri basis. Efter gennemførsel af transaktionen samt indfrielse af bankgæld (191 mio. kr. inkl. renter på 8 mio. kr.), betaling af transaktionsomkostninger (17 mio. kr.), tilpasning af ledelsen (12 mio. kr.) samt driftsomkostninger i holdingselskabet forventes det børsnoterede selskab at råde over overskudslikviditet, som muliggør, at 120 mio. kr. kan udloddes til selskabets aktionærer. Tidsplanen for eksekvering af udlodning af overskudslikviditet til aktionærerne ser således ud: September : Generalforsamlingsbeslutning om hvordan overskudslikviditet skal udloddes (aktietilbagekøbsprogram eller ekstraordinært udbytte). Hvis aktionærernes beslutning bliver at udlodde ekstraordinært udbytte forventes dette at ske i oktober, og hvis aktietilbagekøbsprogrammet besluttes vil det følge nedenstående tidsplan: Oktober : Generalforsamlingsbeslutning om annullering af aktier som er solgt tilbage til selskabet (hvis aktietilbagekøbsprogram besluttes). November : Udbetaling til aktionærer. Der henvises til fondsbørsmeddelelse nr. 28/16 af 3. august for en detaljeret redegørelse af salgsprocessen samt beskrivelse af den fortsættende ejendomsforretning. Eftersom salget ikke var endeligt gennemført pr. 30. juni medfører dette, ifølge IFRS, at Topsils resultat, balance og pengestrømme pr. 30. juni skal opdeles i en fortsættende og en ophørende aktivitet. Sammenligningstallene i resultatopgørelsen er således tilrettet, så de afspejler den fortsættende aktivitet. Sammenligningstal for balancen er ikke tilrettet, og viser derfor forretningen pr. henholdsvis 31. december og 30. juni. FORTSÆTTENDE AKTIVITET Cemat A/S aktiviteter består af et børsnoteret holdingselskab i Danmark for ejendomsdriften i Polen, der drives via det 77,66%-ejede datterselskab Cemat'70 S.A. Der er ingen andre forretningsaktiviteter i det danske børsnoterede selskab. De igangværende bestræbelser på at realisere værdierne i den polske ejendomsforretning fortsætter med uformindsket kraft. Cemat'70 ejer 133 tusinde m 2 jord og 41 tusinde m 2 bygninger på Wólczynska 133 i Bielany distriktet, der ligger ca. 10 km nordvest for centrum i Warszawa. Bielany er gennem den seneste årrække blevet udviklet betydeligt, og der er etableret mange nye boliger samt detailhandel i området. Cemat'70 s jord er for nærværende klassificeret som industriområde, men selskabet arbejder på at få det omklassificeret til beboelse og servicevirksomheder, således at det kan indgå i distriktets igangværende udvikling. Cemat 70 s aktivitet består af udlejning af lokaler og jord samt forsyning af forskellige utilities til selskabets lejere. Utilities omfatter blandt andet forsyning af el, vand, tekniske gasser, servicering af anlæg m.m. Cemat'70 har ca. 90 lejere og har en belægningsprocent på ca. 75%. Topsil GlobalWafers er den største lejer, og større ændringer i Topsil GlobalWafers aktiviteter vil påvirke Cemat 70 tilsvarende. Omsætningen udgjorde 3,5 mio. kr. i andet kvartal mod 3,6 mio. kr. i samme kvartal året før. Omkostningerne udgjorde 3,7 mio. kr. i (: 6,4 mio. kr.) og 10,1 mio. kr. for første halvår (: 13,0 mio. kr.). Denne post inkluderer driftsomkostninger i det polske ejendomsselskab samt administrationsomkostninger i holdingselskabet relateret til det at være børsnoteret herunder honorarer til bestyrelse og direktion. Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) blev på (0,2) mio. kr. mod (2,8) mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) for ejendomsdriften blev 1,9 mio. kr. i og 3,5 mio. kr. for første halvår Side 3 af 16

4 . I samme periode var EBITDA henholdsvis 1,7 mio. kr. i 2 kvartal og 2,9 mio. kr. for første halvår. Resultat af primær drift er opgjort i henhold til IFRS og de regnskabsregler, der er i forhold til overgangsperioden. Dette medfører, at der fortsat elimineres for samhandel med Topsil Global- Wafers. Derudover inkluderer resultat af primær drift de fulde omkostninger til den nuværende ledelse. Primo juli blev der indgået fratrædelsesaftaler med direktionen, og i august blev det besluttet at reducere bestyrelsen til 3 medlemmer. Michael Hedegaard Lyng og Jørgen Frost er udtrådt og Joanna Iwanowska-Nielsen er blevet valgt til bestyrelsen. Joanna Iwanowska-Nielsen tilføjer bestyrelsen stærke kompetencer og viden inden for ejendomsmarkedet i Polen og internationalt. Fratrædelsesomkostninger i forbindelse med den gennemførte restrukturering forventes at andrage i størrelsesordenen 12 mio. kr. Denne omkostning er ikke inkluderet i andet kvartal, eftersom eksekveringen af restruktureringen først er sket primo juli. Afskrivninger for udgjorde 1,1 mio. kr., hvilket var samme niveau som samme periode sidste år. De finansielle poster udgjorde (5,0) mio. kr. i 2. kvartal mod (2,8) mio. kr. samme periode sidste år. Stigningen var et resultat af øget nettorentebærende gæld samt væsentligt højere rentesatser som følge af genforhandling af selskabets kreditfaciliteter. Der er ingen kursreguleringseffekter af betydning i den fortsættende aktivitet, da den væsentligst er baseret på aktiviteter i polske zloty. Periodens resultat af den fortsættende aktivitet udgjorde (6,5) mio. kr. mod (6,9) mio. kr. i samme periode. Periodens resultat for ophørende aktivitet udgjorde 40,1 mio. kr. Cemat realiserede samlet et resultat efter skat på 33,6 mio. kr. i, og for 1. halvår et underskud 58,8 mio. kr., hvoraf (33) mio. kr. kan henføres til frikøb af leverandørkontrakt og (7,1) mio. kr. til nedskrivning af aktiverne i siliciumforretningen. PENGESTRØM OG BALANCE Pengestrømme fra driften blev (24,5) mio. kr., og investeringerne udgjorde 0,4 mio. kr. i 2. kvartal. Koncernens langfristede aktiver androg 57,7 mio. kr. pr. 30. juni, og består af grunde & bygninger, brugsrettigheder og produktionsudstyr i ejendomsforretningen. Den ophørende aktivitet er vist i balancen i to poster, henholdsvis Aktiver bestemt for salg på 459,5 mio. kr. og Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg på 69,5 mio. kr. Netto er ophørende aktiviteter værdiansat til 390 mio. kr. og inkluderer den aftalte salgspris på 355 mio. kr., foreløbig opgørelse af kompensation for siliciumdriften for på 52 mio. kr. fratrukket salgsomkostninger på 17 mio. kr. Den indgåede salgsaftale med GlobalWafers er baseret på balancen pr. 1. januar, og dermed har GlobalWafers påtaget sig en driftsmæssig risiko for siliciumforretningen for første halvår. Baseret på aftalte vilkår og den foreløbige opgørelse af siliciumdriften for første halvår skal GlobalWafers kompensere Cemat i størrelsesordenen 52 mio. kr. herfor, som er inkluderet i de 120 mio. kr., der forventes udbetales til aktionærerne. GlobalWafers er i gang med at validere opgørelsen og endelig accept heraf samt overførsel af beløbet forventes afsluttet i løbet af 3. kvartal. RENTEBÆRENDE GÆLD Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde 252,8 mio. kr. pr. 30. juni, hvilket er en stigning på 70,3 mio. kr. i forhold til udgangen af. Koncernens rentebærende gæld er fuldt indfriet i juli. EGENKAPITAL Koncernens egenkapital udgjorde186,6 mio. kr. den 30. juni, hvoraf 171 mio. kr. henføres til aktionærer i Topsil Semiconductor Materials A/S og 15,6 mio. kr. til minoritets-interesser i Cemat 70 S.A. Soliditetsgraden udgjorde ultimo kvartalet 35,6%. Side 4 af 16

5 OPHØRENDE AKTIVITET Markedssituationen i siliciummarkedet er fortsat præget af prispres, hvilket også er afspejlet i omsætningen for. Den samlede omsætning i udgjorde 64,3 mio. kr. mod 72,8 mio. kr. i samme periode. De direkte produktionsomkostninger udgjorde 43,3 mio. kr. mod 37,8 mio. kr. i og dækningsgraden androg 32,6% mod 48,1% i samme periode. Dækningsgraden var blandt andet negativt påvirket af det fortsatte prispres, mix effekter, salg af remelt for 3,8 mio. kr. med negativ indtjening. Genforhandling af råvarekontrakter med selskabets anden råvareleverandører blev afsluttet ultimo juni. Som en del af aftalen, skulle der betales et engangsbeløb på 5 mio. USD (33 mio. kr.) for at kunne frigøre sig fra tidligere forpligtelser. Engangsbeløbet indgår under andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger udgjorde 60,4 mio. kr. i mod 26,0 mio. kr. i samme periode. Stigningen skyldes væsentligst engangsbeløbet for at frigøre sig fra omtalte råvareaftale. Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i den ophørende aktivitet androg 290 i, hvilket var en reduktion på 18 i forhold til samme periode sidste år. Nettoaktiverne er nedskrevet til forventet salgsværdi efter omkostninger m.m. på 390 mio. kr., hvilket har resulteret i, at de bogførte værdier er blevet nedskrevet med (7,1) mio. kr. Pengestrømme vedrørende drift af ophørende aktiviteter blev (37,9) mio. kr. i mod (0,5) mio. kr. i samme periode sidste år. Andet kvartal var negativt påvirket af engangsbetaling til frigørelse fra tidligere råvarekontrakt. De samlede investeringer udgjorde 2,7 mio. kr. i, og den ophørende aktivitet genererede således en negativ pengestrøm på 40,7 mio. kr. FORVENTNINGER TIL Omsætningen for Cemat A/S forventes at udgøre 36 mio. kr. i. I disse forventninger forudsættes det, at den polske siliciumforretning (Topsil GlobalWafers A/S) fortsætter som lejer gennem hele, og at de køber utilities (brint, elektricitet, vand m.v.) af Cemat 70 på samme niveau som tidligere. Driftsresultatet (EBITDA) fra den polske ejendomsdrift (Cemat 70) forventes at udgøre omkring 6 mio. kr. Omkostningerne i Cemat A/S er væsentligt højere end forventet i de kommende år, da omstruktureringen skete midt på året. For hele året forventes et driftsresultat (EBITDA) på (15) mio. kr., der vil være negativt påvirket af omstruktureringsomkostninger på ca. 12 mio. kr. I dette skøn forventes Cemat A/S driftsomkostninger før omstruktureringsomkostninger at udgøre 9 mio. kr., der som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 28/16 af 3. august forventes reduceret til ca. 2 mio. kr. i de kommende år. Forventningerne er baseret på en zlotykurs på DKK 170/PLN 100. Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne er blandt andet, men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne, de finansielle markeder, lovgivning, ændringer i efterspørgsel efter selskabets produkter og konkurrenceforhold. Side 5 af 16

6 IR-KOMMUNIKATION Spørgsmål til denne selskabsmeddelelse kan rettes til CEO Kalle Hvidt Nielsen eller CFO Jesper Bodeholt via Direktionssekretær Susanne Hesselkjær, tlf , AKTIONÆRPORTAL Via Cemats aktionærportal på kan selskabets aktionærer få adgang til aktiebeholdning samt mulighed for at registrere deres til brug for elektronisk udsendelse af generalforsamlingsmateriale og øvrigt investorrelevant materiale. SERVICE På Cemats hjemmeside under fanebladet kontakt er der mulighed for at til- og framelde sig Topsils elektroniske service for modtagelse af årsrapporter, kvartalsrapporter og øvrige selskabsmeddelelser. Forud for offentliggørelse af en kvartalsmeddelelse har Cemat vedtaget en fire ugers stilleperiode. SELSKABSMEDDELELSER FOR ÅRET Forløb af ekstraordinær generalforsamling Information til aktionærerne forud for den ekstraordinære generalforsamling Revideret indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Opgivet købstilbud på aktier i Cemat A/S Indgåelse af fratrædelsesaftaler med direktionen i Cemat A/S Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Gennemførelse af aftalen med GlobalWafers Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse Ny råvarekontrakt Modtagelse af anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Opdaterede vedtægter Forløb af ekstraordinær generalforsamling Meddelelse om forhøjet tilbud og frivilligt offentligt købstilbud Offentligt købstilbud fra National Silicon Industry Group Bestyrelsens vurdering af tilbud fra National Silicon Industri Group Tilbud på Topsils siliciumforretning Fuldmagter til ekstraordinær generalforsamling 17. juni Storaktionærmeddelelse Delårsrapport, 1. kvartal Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Storaktionærmeddelelse Warrantprogram og opdaterede vedtægter Udsættelse af delårsrapport for 1. kvartal Aftale om salg af siliciumforretningen Warrantprogram til direktion og ledende medarbejdere Reviderede vedtægter Referat af ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsrapport FINANSKALENDER Bestyrelsen har besluttet ikke at aflægge kvartalsmeddelelser, og vil fremover kun aflægge halvårs og årsrapport. Finanskalenderen opdateres i overensstemmelse hermed. Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er det den danske udgave, som er gældende. Side 6 af 16 6

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni for Cemat A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 1. halvår. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen står overfor. Frederikssund, den 25. august DIREKTION: Kalle Hvidt Nielsen Jesper Bodeholt Michael Lisby Jensen CEO CFO CSO BESTYRELSE: Jens Borelli-Kjær Eivind Dam Jensen Joanna Iwanowska Nielsen Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Side 7 af 16 7

8 RESULTATOPGØRELSE t.kr. Jan.-Dec. Nettoomsætning Omkostninger (3.680) (6.406) (10.118) (13.004) (23.432) Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (156) (2.807) (2.931) (5.546) (8.976) Afskrivninger og nedskrivninger (1.127) (2.327) (2.398) (4.735) Resultat af primær drift (EBIT) (1.282) (4.024) (5.258) (7.944) (13.711) Finansielle poster, netto (5.048) (2.778) (7.600) (5.932) (12.534) Resultat før skat (6.330) (6.802) (12.858) (13.876) (26.245) Skat af periodens resultat (122) (143) (132) (165) (507) Periodens resultat for fortsættende aktiviteter (6.452) (6.945) (12.990) (14.041) (26.752) Periodens resultat for ophørende aktivitet (45.832) (4.739) (63.313) Periodens resultat inklusiv ophørende aktivitet (5.032) (58.822) (18.779) (90.065) Fordeling af periodens resultat: Moderselskabets aktionærer (5.156) (59.114) (18.911) (90.298) Minoritetsinteresser (5.032) (58.822) (18.779) (90.065) Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (kr.) 0,06 (0,01) (0,11) (0,04) (0,17) Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) 0,06 (0,01) (0,10) (0,03) (0,16) TOTALINDKOMSTOPGØRELSE t.kr. Jan.-Dec. Periodens resultat (5.032) (58.822) (18.779) (90.065) Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder (12.961) (5.071) (15.973) Totalindkomst for perioden (10.103) (74.795) (12.444) (85.161) Moderselskabets aktionærer (9.778) (73.665) (12.517) (85.358) Minoritetsinteresser (469) (325) (1.130) (10.103) (74.795) (12.444) (85.161) Side 8 af 16

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE t.kr. Jan.-Dec. Resultat af primær drift (EBIT) (1.282) (4.024) (5.258) (7.944) (13.711) Af- og nedskrivninger Resultatført aktiebaseret vederlæggelse Ændring i nettoarbejdskapital (21.743) (1.524) (23.477) Betalt/modtaget skat (125) (155) (253) (252) (508) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (2.847) (3.038) (4.921) (9.250) (15.789) Pengestrømme vedrørende drift (24.492) (7.073) (30.830) (5.062) (16.668) Køb m.v. af immaterielle aktiver Køb m.v. af materielle aktiver (364) (324) (667) (774) (1.473) Pengestrømme vedrørende investeringer (364) (324) (667) (774) (1.473) Optagelse af lån og kreditter Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider fortsættende aktivitet (2.074) (14.369) Ændring i likvider ophørende aktivitet (40.653) (2.378) (38.580) Ændring i likvider (3.639) (4.623) Likvider, primo Kursregulering, likvide beholdninger (123) (1.515) (212) Likvider, ultimo Side 9 af 16

10 BALANCE, AKTIVER t.kr Jan.-Dec. Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Brugsrettigheder Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Andre langfristede tilgodehavender Finansielle aktiver Udskudt Skatteaktiv Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Aktiver bestemt for salg Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Side 10 af 16

11 BALANCE, PASSIVER t.kr Jan.-Dec. Aktiekapital Reserve for valutakursregulering (34.050) (18.044) (19.499) Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Øvrige langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Langfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver Side 11 af 16

12 EGENKAPITALOPGØRELSE t.kr. Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital (24.439) Årets resultat (18.912) (18.912) 132 (18.780) Anden totalindkomst (59) Totalindkomst (18.044) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital (18.044) Egenkapital (19.499) Årets resultat (59.115) (59.115) 292 (58.823) Anden totalindkomst - (14.551) - - (14.551) (1.422) (15.973) Totalindkomst (34.050) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital (34.050) Side 12 af 16

13 NOTER TIL REGNSKAB 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG RISICI M.V. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapport, hvor den fulde beskrivelse af anvendt praksis er beskrevet. Vedrørende regnskabsmæssige skøn og estimater henvises til Årsrapporten, note 2, side 38. For så vidt angår risici henvises til Årsrapport, note 32, side 56-58, samt afsnittet om risikostyring side Salgsproces med henblik på at afhænde koncernens siliciumsegment medfører, at Cemats resultat, balance og pengestrømme pr. 30. juni opdeles i en fortsættende (Ejendomssegmentet) og en ophørende aktivitet (Siliciumsegmentet). Sammenligningstallene i resultatopgørelsen er tilrettet, så de afspejler den fortsættende aktivitet. Sammenligningstallene på balancen er ikke tilrettet og viser således den samlede forretning pr. henholdsvis 31. december og 30. juni. I henhold til regnskabsreguleringen skal ledelsen tage stilling til, om kvartalsmeddelelsen kan aflægges som Going Concern, det vil sige under forudsætning af fortsat drift. Cemats ledelse har, ud fra skønnede fremtidsudsigter for den fortsættende aktivitet vurderet, at det eksisterende kapitalberedskab og de forventede fremtidige pengestrømme er tilstrækkeligt til at opretholde driften og finansiere de planlagte tiltag. 2 OPHØRENDE AKTIVITET Sammenligningstallene i resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen er tilrettet, så de afspejler den ophørende aktivitet. Der er i foretaget en pro rata nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver på totalt 7,1 mio. kr. Nedskrivningen er foretaget som en konsekvens af GlobalWafers købstilbud. t.kr. Resultatopgørelse ophørende aktivitet Jan.-Dec. Nettoomsætning Direkte produktionsomkostninger (43.325) (37.826) (74.229) (66.050) ( ) Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger (60.424) (25.981) (84.323) (51.557) (95.781) Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (39.442) (38.573) Afskrivninger og nedskrivninger (6.478) (7.112) (12.700) (90.538) Resultat af primær drift (EBIT) (45.686) (1.205) (63.930) Finansielle poster, netto (320) (1.255) (541) (4.137) (5.964) Resultat før skat (46.227) (5.342) (69.894) Skat af periodens resultat (1.058) Periodens resultat (45.832) (4.739) (63.313) Nøgletal Dækningsgrad (%) 32,6 48,1 38,1 48,8 44,9 EBITDA margin (&) (61,3) 12,4 (32,2) 8,9 9,8 EBIT-margin/overskudsgrad (%) 64,5 3,5 (38,1) (0,9) (23,4) Antal aktier, aktuelt (t.stk.) Resultat pr. aktie (kr.) 0,08 0,00 (0,09) (0,01) (0,12) Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Side 13 af 16

14 t.kr. Pengestrømme ophørende aktivitet Jan.-Dec. Resultat af primær drift (EBIT) (45.686) (1.205) (63.930) Af- og nedskrivninger (80.920) Ændring i nettoarbejdskapital (9.567) (3.762) (4.987) Betalt/modtaget skat Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Pengestrømme vedrørende drift (37.917) (531) (34.425) Køb af immaterielle aktiver (2.578) (1.413) (3.866) (2.140) (5.961) Køb af materielle aktiver (158) (434) (289) (1.773) (2.201) Salg af materielle aktiver Pengestrømme vedrørende investeringer (2.736) (1.847) (4.155) (3.913) (7.919) Optagelse af lån og kreditter Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider (40.653) (2.378) (38.580) Ændring i likvider vedrørende fortsættende aktivitet (finansielle omkostninger) (3.820) (15.716) Ændring i likvider ophørende aktivitet Likvider primo Kursregulering, likvide beholdninger Likvider ultimo Side 14 af 16

15 t.kr. Aktiver bestemt for salg Færdiggjorte udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 698 Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Andre langfristede tilgodehavender Finansielle aktiver Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger - Kortfristede aktiver Aktiver t.kr. Forpligtelser associeret med aktiver bestemt for salg Øvrige langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Langfristede forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger for kunder Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Side 15 af 16

16 3 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Efter balancedagen er salget af siliciumforretningen til GlobalWafers gennemført, ligesom der er indgået fratrædelsesaftaler med direktionen og bestyrelsen er blevet reduceret til 3 medlemmer. Der henvises til de specifikke selskabsmeddelelser for yderligere detaljer, ligesom der henvises til listen over selskabsmeddelelser for året under IR-Kommunikationsafsnittet i denne kvartalsmeddelelse. 4 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens nøgletalsvejledning. De enkelte beregningsformler fremgår af Årsrapport, note 1, side 37. Cemat kort fortalt Cemat A/S (tidligere Topsil Semiconductor Materials A/S) er et børsnoteret holdingselskab, hvis aktivitet er drift, udvikling og salg af det polske ejendomsselskab CeMat 70 S.A. i Warszawa. Det er CeMat 70s formål at salgsmodne og realisere værdierne i ejendomsforretningen. CeMat 70 ejer ca m 2 jord i udkanten af Warszawa med m2 bygninger. Området ligger ca. 8 km nordvest for centrum i Bielany-distriktet, som gennem en årrække er udviklet betydeligt, og der er opført mange nye boliger i området. CeMat 70s jord er klassificeret som industriområde. CeMat 70 arbejder på at få jorden omklassificeret til beboelse og detailhandel, så det kan indgå i distriktets igangværende udvikling. Cemat A/S Siliciumvej 1 DK-3600 Frederikssund Denmark Tel.: Internet: CVR no.: CeMat 70 har ca. 90 lejere. CeMat 70s aktivitet er udlejning af lokaler og land samt forsyning af forskellige utilities til selskabets lejere. Utilities omfatter blandt andet el, vand, gas, servicering af anlæg, m.m. Læs mere på: Side 16 af 16

FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR FORVENTNINGER TIL 2017

FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR FORVENTNINGER TIL 2017 Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 13/2017 CVR nr.: 24 93 28 18 11. august 2017 CEMAT A/S Delårsrapport for 1. halvår 2017 1. januar-30. juni 2017 FOKUS PÅ OPTIMERING

Læs mere

TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN

TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/2016 CVR nr.: 24 93 28 18 31. maj 2016 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2016 1. januar 31. marts

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE 3. KVARTAL MEN UDFORDRENDE 4. KVARTAL

TILFREDSSTILLENDE 3. KVARTAL MEN UDFORDRENDE 4. KVARTAL Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/ CVR nr.: 24 93 28 18 24. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september TILFREDSSTILLENDE

Læs mere

Dækningsgraden udgjorde 48,6%, svarende til en stigning på 6,3%-point i forhold til 2. kvartal 2014.

Dækningsgraden udgjorde 48,6%, svarende til en stigning på 6,3%-point i forhold til 2. kvartal 2014. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 10/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. august TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. april 30. juni POSITIV UDVIKLING I

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL januar 31. marts 2013

DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL januar 31. marts 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2013 28. maj 2013 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL 2013 1. januar 31. marts 2013 ÅRETS

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik.

I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 14/ CVR nr.: 24 93 28 18 28. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september PRODUKTION

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 2. 2012 Topsils omsætning for første halvår bekræftede billedet af et afdæmpet marked, dog blev salget samlet set lidt bedre end oprindeligt estimeret. Der forventes et fortsat udfordrende

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 1. 2012 Topsils 1. kvartal udviklede sig som forventet, og de første ordrer på et nyt forbedret PFZ produkt til mellemspændingsområdet er nu bekræftet. Besparelsesprogrammet, som blev iværksat

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads København K Frederikssund, 20. oktober 2016 SELSKABSMEDDELELSE nr. 39/16

Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads København K Frederikssund, 20. oktober 2016 SELSKABSMEDDELELSE nr. 39/16 Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Frederikssund, 20. oktober 2016 nr. 39/16 INFORMATION TIL AKTIONÆRERNE I CEMAT A/S FORUD FOR DEN EKSTRAORDINÆ- RE GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 NASDAQ OMX Copenhagen 12.11.2009 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 15/09 Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2009 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 3. 2012 Topsils primære marked, powermarkedet, udviste fortsat svag efterspørgsel i årets 3., og salget udviklede sig i henhold til de seneste udmeldte forventninger. Det igangsatte arbejde

Læs mere

Michael Lisby Jensen er 1. september 2014 tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats.

Michael Lisby Jensen er 1. september 2014 tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 16/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september KVARTAL MARKANT

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 24. oktober 2016

CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 24. oktober 2016 CEMAT A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. oktober 2016 Kort introduktion af Abdelmottaleb Doulan Adm. direktør for Cemat A/S og Cemat'70 (og Topsil Semiconductors Sp Z. O.O., Poland) 2 Balance aktiver

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Selskabsmeddelelse nr. 13 2014 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. august 2014 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere