I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik."

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Selskabsmeddelelse nr. 14/ CVR nr.: november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september PRODUKTION IGANGSAT PÅ NY FABRIK Eksekveringen af vores strategi fortsætter som planlagt, og som en væsentlig milepæl i kunne vi igangsætte egentlig produktion fra den nye fabrik. Omsætningen steg med 27% i i forhold til samme periode i, som dog var præget af ekstraordinær svag efterspørgsel. Driftsresultatet før afskrivninger på 4 mio. kr. levede op til ledelsens forventninger. Siliciummarkedet er uændret præget af lav visibilitet samt øget priskonkurrence. Kalle Hvidt Nielsen, CEO HOVEDPUNKTER I KVARTALET Topsils samlede omsætning udgjorde 79,4 mio. kr. i mod 62,6 mio. kr. i samme periode sidste år (+26,8%). For årets første ni måneder var omsætningsfremgangen på 9,4%. Dækningsgraden for udgjorde 42,4% mod 43,3% i samme periode. Resultatet var positivt påvirket af en række omkostningsforbedringer modvirket af ændringer i produktmix og tiltagende prispres fra kunderne. Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger blev opgjort til 29,7 mio. kr. mod 28,8 mio. kr. i. inkluderede midlertidige omkostninger i niveauet 1 mio. kr. forbundet med parallel produktion på 2 lokationer i Frederikssund. Resultat af den primære drift før afskrivninger (EBITDA) blev på 4,0 mio. kr. i mod et underskud på 1,6 mio. kr. i samme periode året før, svarende til en EBITDA-margin på 5,0% mod (2,6)%. Arbejdskapitalen blev reduceret med 15,6 mio. kr. pr. 30. september i forhold til udgangen af 2. kvartal. Faldet skyldes væsentligst lavere debitorer samt øget gæld til kreditorerne. Pengestrømme vedrørende drift udgjorde 20,9 mio. kr. i mod (8,3) mio. kr. i den tilsvarende periode. Der blev i kvartalet aktiveret 4,5 mio. kr. i produktionsudstyr og produktudvikling. I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik. Ledelsen iværksatte initiativer til etablering af eget salgskontor i Japan. Ledelsen indledte genforhandling af kreditfaciliteter med Topsils hovedbankforbindelse. FORVENTNINGER TIL ÅRET I forhold til opjusteringen af 27. august præciserer Topsil en omsætning i niveauet 310 mio. kr. Resultat af den primære drift før afskrivninger (EBITDA) er uændret i størrelsesordenen 20 mio. kr. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 1 af 14

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (UREVIDERET) Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (1.647) Resultat af primær drift (EBIT) (3.070) (8.189) (802) (6.388) (13.913) Resultat af finansielle poster, netto (4.304) (4.174) (3.728) Periodens resultat efter skat (688) (5.930) (5.202) (10.546) (24.670) Moderselskabets aktionærers andel heraf (703) (5.950) (4.998) (10.545) (24.596) Pengestrømme: Pengestrømme vedrørende drift (8.331) (3.820) (3.827) Pengestrømme vedrørende investeringer (4.533) (25.465) (16.139) ( ) ) Investeringer i materielle aktiver Balance: Aktiekapital Moderselskabets aktionærers andel af egenkapital Minoritetsaktionærers andel af egenkapital Koncernens egenkapital i alt Balancesum Investeret kapital Nettorentebærende gæld Nettoarbejdskapital (NWC) Nøgletal: EBITDA margin (%) 5,0 (2,6) 8,0 5,9 4,4 EBIT-margin/overskudsgrad (%) (3,9) (13,1) (0,3) (2,9) (4,9) Afkast af investeret kapital (%) 0,7 (0,3) 3,4 2,6 2,5 Dækningsgrad (%) 42,4 43,3 46,8 48,6 47,6 Soliditetsgrad Egenkapitalens forrentning (%) (0,2) (1,4) (1,3) (2,5) (6,3) Antal aktier, aktuelt (t. stk.) Resultat pr. aktie (kr.) 0,00 (0,01) (0,01) (0,02) (0,05) Børskurs, DKK pr. aktie 0,68 0,41 0,68 0,41 0,38 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 2 af 14

3 FINANSIEL UDVIKLING SALGS- OG MARKEDSUDVIKLING Topsils kunder fastholder forventningerne om en beskeden vækst i. Samtidigt er siliciummarkedet for tiden præget af tiltagende prispres, hvilket også bekræftes af brancheorganisationen SEMI, der løbende rapporterer på udviklingen i antal solgte siliciumskiver til halvlederindustrien. Kilder i halvlederindustrien (Gartner, IDC, WSTS m.fl.) forventer uændret, at markedet for halvledere vil vokse med 2-6% i værdi i forhold til. Yole Developpement, som beskæftiger sig med analyser specifikt for powermarkedet, forventer uændret, at markedet for powerelektronik vil vokse i omegnen af 5% i i forhold til året før. STRATEGI Topsils strategi Executing on Opportunities, lanceret i august, bygger på de fire nedenstående hovedelementer: 1. At øge fokus på de produkttyper, der forventes at udvise de højeste vækstrater de kommende år, særligt PFZ 2. At etablere en stærkere position på de strategisk vigtige markeder, Japan og Kina 3. At gennemføre væsentlige effektiviseringer af waferproduktionen 4. At sikre et forbedret cash flow Eksekveringen af Topsils strategi forløb i henhold til forventningerne i : I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på ny fabrik. Det første 200 mm HPS materiale blev afsendt til kundekvalifikation. 200 mm PFZ forventes udsendt i forlængelse heraf. For at styrke positionen på det japanske marked har Topsil igangsat initiativer, der vil resultere i etableringen af eget salgskontor i Japan. Forhandlinger med selskabets råvareleverandører til siliciumproduktion er forløbet tilfredsstillende. I den resterende del af året forventes dette at udmønte sig i lempede indkøbsforpligtelser. I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport vil der blive givet en mere uddybende opfølgning på de opnåede resultater relateret til eksekvering af Topsils strategi. NETTOOMSÆTNING Den samlede omsætning i udgjorde 79,4 mio. kr. mod 62,6 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en organisk vækst på 16,8 mio. kr. (+26,8%). Omsætningen i fulgte forventningerne. Salget af silicium i udgjorde 76,3 mio. kr. mod 58,8 mio. kr. året før (+29,8%). Den høje vækst i forhold til sidste år tilskrives dels en positiv salgsudvikling i kvartalet samt at sidste års var negativt påvirket af en ekstraordinær svag efterspørgsel hos Topsils store kontraktkunder. For de første 9 måneder af androg den samlede omsætning 237,4 mio. kr. mod 217,1 mio. kr. i samme periode sidste år (+9,4%). Heraf udgjorde siliciumomsætningen 227,1 mio. kr. mod 205,7 mio. kr., svarende til en stigning på 21,4 mio. kr. (+10,4%). OMKOSTNINGER De direkte produktionsomkostninger udgjorde 45,8 mio. kr. i mod 35,5 mio. kr. i, væsentligst som følge af den stigende omsætning. Dækningsgraden blev 42,4% mod 43,3% i samme periode sidste år. Resultatet var positivt påvirket af en række omkostningsforbedringer modvirket af ændringer i produktmix og tiltagende prispres fra kunderne. Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger blev på 29,7 mio. kr. i mod 28,8 mio. kr. i samme periode sidste år. var negativt påvirket af midlertidige omkostninger forbundet med parallel produktion på to lokationer i Frederikssund i niveauet 1 mio. kr. Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger blev på 92,3 mio. kr. i årets første 9 måneder, hvilket er en reduktion TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 3 af 14

4 på 0,3 mio. kr. i forhold til samme periode. Der er midlertidige omkostninger forbundet med parallel produktion på to lokationer i Frederikssund i niveauet 1 mio. kr. pr. kvartal. For de første 9 måneder af var der gennemsnitligt 342 fuldtidsansatte, hvilket er en reduktion på 24 medarbejdere i forhold til samme periode sidste år. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) blev på 4,0 mio. kr. mod (1,6) mio. kr. i. Akkumuleret blev EBITDA 18,9 mio. kr. for de første 9 måneder af mod 12,7 mio. kr. i samme periode. s afskrivninger udgjorde 7,0 mio. kr. mod 6,5 mio. kr. i sidste år. Sidste års afskrivninger var påvirket af øgede afskrivninger på aktiver, som ikke skulle overflyttes til den nye fabrik. Dette medførte en merafskrivning pr. kvartal på 0,4 mio. kr. i. De nyinstallerede maskiner på den nye fabrik i Frederikssund blev taget i brug i, og investeringen er reklassificeret fra materielle aktiver under opførelse til de respektive aktivgrupper. Der er blevet afskrevet på de nye maskiner fra september og disse vil fremadrettet medføre en årlig afskrivning på 3,6 mio. kr. Resultat af primær drift (EBIT) androg (3,1) mio. kr. i mod (8,2) mio. kr. i samme periode sidste år. FINANSIELLE POSTER De finansielle poster blev en indtægt på 1,5 mio. kr. i mod en indtægt på 0,2 mio. kr. i. De finansielle poster blev positivt påvirket af kursreguleringer på 2,6 mio. kr. i (2,2 mio. kr. i ) samt aktivering af 1,0 mio. kr. i renter i forbindelse med nyt produktionsudstyr. For de første 9 måneder af androg de finansielle poster (4,3) mio. kr. mod (4,2) mio. kr. i samme periode sidste år. Finansielle poster var for de første tre kvartaler positivt påvirket af kursreguleringer med 0,4 mio. kr. ((3,7) mio. kr. i ). RESULTAT EFTER SKAT Topsil realiserede et resultat efter skat på (0,7) mio. kr. i mod (5,9) mio. kr. i samme periode sidste år. Akkumuleret for de første er blev resultatet efter skat (5,2) mio. kr. mod (10,5) mio. kr. i den tilsvarende periode. BALANCE Topsils balance udgjorde pr. 30. september 667,3 mio. kr. mod 684,8 mio. kr. pr. 30. september. Udviklingen dækker over en reduktion af de langfristede aktiver på 19,2 mio. kr. Der blev investeret 16,1 mio. kr. i de første 9 måneder af, hvoraf de 11,1 mio. kr. vedrørte materielle aktiver og 5,0 mio. kr. udviklingsprojekter. Materielle aktiver under opførelse blev reduceret med 52,7 mio. kr. i. Reduktionen er en følge af, at det nye produktionsudstyr på den nye lokation i Frederikssund blev kvalificeret og meldt klar til produktion i. Materielle aktiver under opførelse androg 11,8 mio. kr. pr. 30. september, væsentligst bestående af aktiver under opførelse i Polen. Arbejdskapitalen udgjorde pr. 30. september 142,0 mio. kr., svarende til en reduktion på 15,6 mio. kr. i forhold til 30. juni. Reduktionen skyldes primært et fald i debitorerne på 9,8 mio. kr. samt en forøgelse af leverandørgæld med 4,9 mio. kr. Arbejdskapitalen er forøget med 6,3 mio. kr. siden starten af året. Lagrene androg 147,1 mio. kr. pr. 30. september, hvilket var 13,4 mio. kr. lavere end samme tidspunkt sidste år. Nettorentebærende gæld androg 156,4 mio. kr. pr. 30. september, og blev således reduceret med 14,5 mio. kr. i kvartalet. Den rentebærende gæld pr. 30. september var 4,1 mio. kr. højere end ved årets begyndelse. Kreditfaciliteterne hos Topsils hovedbankforbindelse på 185 mio. kr. med udløb i marts 2014 samt midlertidig ramme på 55 mio. kr. med udløb 31. december er under genforhandling. Ledelsen forventer et positivt udfald heraf. På balancedagen androg egenkapitalen 395,3 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 59. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 4 af 14

5 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme vedrørende drift blev 20,9 mio. kr. i mod (8,3) mio. kr. i samme periode. Pengestrømme i 3. kvartal var positivt påvirket af det forbedrede driftsresultat samt en væsentlig reduktion af arbejdskapitalen. Pengestrømme vedrørende investeringer blev (4,5) mio. kr. i mod (25,5) mio. kr. i. Investeringen fordeler sig med henholdsvis 2,7 mio. kr. på materielle aktiver og 1,8 mio. kr. på udviklingsprojekter. Pengestrømme vedrørende finansiering blev en reduktion af pengemarkedslån på 16,5 mio. kr. i mod optagelse af lån på 21,0 mio. kr. i samme periode sidste år. FORVENTNINGER TIL I forhold til opjusteringen af 27. august præciserer Topsil en omsætning i niveauet 310 mio. kr. Resultat af den primære drift før afskrivninger (EBITDA) er uændret i størrelsesordenen 20 mio. kr. Effektivisering af skiveproduktionen forventes at påvirke indtjeningen i positivt, men modsvares dog af tiltagende prispres, midlertidige omkostninger forbundet med parallel produktion på to lokationer i Frederikssund, kundernes kvalifikation af den nye fabrik samt overflytning af produktion. Forventningerne er baseret på en dollarkurs på DKK 575/USD 100 og en zlotykurs på DKK 180/PLN Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne er bl.a., men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i siliciummarkedet, markedets accept af nye produkter samt lancering af konkurrerende produkter. Topsil er alene forpligtet til at opdatere og justere de anførte forventninger såfremt dette kræves af dansk lovning, herunder værdipapirhandelsloven m.v. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 5 af 14

6 IR-KOMMUNIKATION Kalle Hvidt Nielsen, CEO, og Jesper Bodeholt, CFO, fremlægger regnskabet ved et investormøde fredag 29. november kl (dansk tid) hos SEB Enskilda Bank, København. Yderligere information vedrørende denne selskabsmeddelelse fra CEO og CFO via Communications Manager Christina Fris Bjørling, tlf , Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er det den danske udgave, som er gældende. Forud for offentliggørelse af en kvartalsmeddelelse har Topsil vedtaget en fire ugers stilleperiode. SERVICE På Topsils hjemmeside under fanebladet kontakt er der mulighed for at til- og framelde sig Topsils elektroniske service for modtagelse af årsrapporter, kvartalsrapporter og øvrige selskabsmeddelelser. SELSKABSMEDDELELSER FOR ÅRET Ændring af finanskalender Delårsrapport, 2. kvartal Indberetning af insideres transaktioner Delårsrapport, 1. kvartal Warrantprogram ændrede vedtægter Opdaterede vedtægter Topsil etablerer warrantprogram til direktion og ledende medarbejdere Ændring i ledelsen Referat fra generalforsamling Indberetning af insideres transaktioner Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsrapport Næste generation siliciumskiver udsendt til kundekvalifikation TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 6 af 14

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli september for Topsil Semiconductor Materials A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen står overfor. Frederikssund, den 28. november DIREKTION: Kalle Hvidt Nielsen Jørgen Bødker Jesper Bodeholt CEO EVP, Logistik, Salgs- og CFO Marketingdirektør BESTYRELSE: Jens Borelli-Kjær Eivind Dam Jensen Jørgen Frost Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Michael Hedegaard Lyng Jens Balslev Olesen Jesper Leed Thomsen Bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 7 af 14

8 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Direkte produktionsomkostninger (45.774) (35.459) ( ) ( ) ( ) Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger (29.694) (28.763) (92.299) (92.645) ( ) Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (1.647) Afskrivninger og nedskrivninger (7.047) (6.542) (19.732) (19.135) (26.708) Resultat af primær drift (EBIT) (3.070) (8.189) (802) (6.388) (13.913) Finansielle poster, netto (4.304) (4.174) (3.728) Resultat før skat (1.599) (8.000) (5.106) (10.562) (17.641) Skat af periodens resultat (96) 16 (7.029) Periodens resultat (688) (5.930) (5.202) (10.546) (24.670) Fordeling af periodens resultat: Moderselskabets aktionærer (703) (5.950) (4.998) (10.545) (24.596) Minoritetsinteresser (204) (1) (74) (688) (5.930) (5.202) (10.546) (24.670) Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (kr.) 0,00 (0,01) (0,01) (0,02) (0,05) Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) 0,00 (0,01) (0,01) (0,02) (0,05) TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat (688) (5.930) (5.202) (10.546) (24.670) Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder (6.024) Totalindkomst for perioden (524) (11.226) (895) (12.063) Moderselskabets aktionærer (1.923) (10.404) (3.654) (15.006) Minoritetsinteresser (822) (524) (11.226) (895) (12.063) TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 8 af 14

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE Resultat af primær drift (EBIT) (3.070) (8.189) (802) (6.388) (13.913) Af- og nedskrivninger Ændring i nettoarbejdskapital (6.758) (4.608) (3.139) (10.240) Øvrige 184 (115) 749 (4.393) Pengestrømme vedrørende primær drift (8.520) Betalt skat (291) 0 (291) (4.861) (3.791) Finansielle poster, netto (4.317) (4.174) (3.728) Pengestrømme vedrørende drift (8.331) (3.820) (3.827) Køb m.v. af immaterielle aktiver (1.831) (2.384) (4.978) (5.252) (9.206) Køb m.v. af materielle aktiver (2.702) (23.081) (11.161) ( ) ( ) Pengestrømme vedrørende investeringer (4.533) (25.465) (16.139) ( ) ( ) Optagelse af pengemarkedslån (16.530) Opkøb minoritetsinteresser (12.129) (12.374) Pengestrømme vedrørende finansiering (16.530) Ændring i likvider (123) (12.796) (2.790) (22.269) (22.907) Likvider, primo Kursregulering, likvide beholdninger (1.407) (352) (444) (144) Likvider, ultimo (754) 736 (754) Specifikation af likvider: Likvide beholdninger Træk på kassekreditter (10.598) (10.666) (10.598) (10.666) (10.474) Netto likvider, ultimo (754) 736 (754) TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 9 af 14

10 BALANCE, AKTIVER 30. sept. 30. sept. Færdiggjorte udviklingsprojekter Goodwill Øvrige immaterielle aktiver Igangværende udviklingsprojekter Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Andre langfristede tilgodehavender Finansielle aktiver Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 10 af 14

11 BALANCE, PASSIVER 30. sept. 30. sept. Aktiekapital Reserve for valutakursregulering (18.833) (23.464) (13.427) Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Øvrige langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Langfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Hensatte forpligtelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 11 af 14

12 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Overført resultat Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritets -interesser Egenkapital i alt Egenkapital (23.017) Periodens totalindkomst 0 (447) 0 (3.207) (3.654) (895) Aktiebaseret vederlæggelse Opkøb minoritetsinteresser (19.199) (12.291) Egenkapital (23.464) Egenkapital (13.427) Periodens totalindkomst 0 (5.406) 0 (4.998) (10.404) (822) (11.226) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital (18.833) TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 12 af 14

13 NOTER TIL REGNSKAB 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG RISICI M.V. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapport, hvor den fulde beskrivelse af anvendt praksis er beskrevet. Vedrørende regnskabsmæssige skøn og estimater henvises til Årsrapporten, note 2, side 42. For så vidt angår risici henvises til Årsrapport, note 35, side samt afsnittet om særlige risici, side I henhold til regnskabsreguleringen skal ledelsen tage stilling til, om kvartalsmeddelelsen kan aflægges som Going Concern, det vil sige under forudsætning af fortsat drift. Topsils ledelse har, ud fra skønnede fremtidsudsigter, herunder gennemgang af seneste ordreforecast, forventninger om fremtidigt cash flow og genforhandlinger af kreditfaciliteter m.v. vurderet, at det eksisterende kapitalberedskab og de forventede fremtidige pengestrømme er tilstrækkelig til at opretholde driften og finansiere de planlagte tiltag. Yderligere information om Topsils likviditets- og kapitalberedskab findes i Årsrapport, note 35, side SEGMENTOPLYSNINGER Topsil har to segmenter Salg af siliciumstænger og -skiver samt Ejendomsdrift, se nedenfor: omsætning Salg af siliciumstænger og -skiver Ejendomsdrift I alt Salg af siliciumstænger og -skiver Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (2.865) Af- og nedskrivninger (6.863) (5.952) (17.909) (17.225) (21.198) Resultat af primær drift (EBIT) (3.088) (8.817) (907) (7.979) (13.443) Finansielle poster, netto (4.509) (4.383) (4.024) Resultat før skat (1.611) (8.714) (5.416) (12.362) (17.467) Aktiver Heraf tilgang af materielle aktiver Forpligtelser i alt TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 13 af 14

14 2 SEGMENTOPLYSNINGER - FORTSAT Ejendomsdrift Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (184) (590) (1.823) (1.910) (5.510) Resultat af primær drift (EBIT) (470) Finansielle poster, netto (6) Resultat før skat (175) Aktiver Heraf tilgang af materielle aktiver Forpligtelser i alt Der blev i perioden fortsat arbejdet på frasalg af Cemat 70 S.A., idet Topsil uændret ønsker at få aktivet afhændet. 3 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen. 4 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings nøgletalsvejledning De enkelte beregningsformler fremgår af Årsrapport, note 1, side 41. Topsil kort fortalt Topsil fremstiller ultrarent silicium i form af skiver, som bidrager til energieffektiv styring af strøm i avancerede elektriske komponenter. Her indgår det i forskellige slutbrugerapplikationer, fx eldistributionsnet, produktionsmaskiner, vindmøller, el- og hybridbiler og elektriske tog. Renheden i silicium er så høj, at det globalt set kun er en håndfuld virksomheder, der har den nødvendige viden og evne til at producere den. Kunderne er især store multinationale virksomheder i halvlederindustrien og i mindre grad universiteter og andre forskningsinstitutioner verden over. Topsil adresserer primært de højeste spændingsniveauer på powermarkedet, som udgør cirka 10% af det samlede siliciummarked, svarerende til 5,2 mia. kr. i. Markedet drives fremad af faktorer som befolkningstilvækst og øget velstand. Flere mennesker og en større middelklasse vil medføre øget efterspørgsel efter energi og en funktionel energiinfrastruktur, investeringer i transport, grøn energi og energieffektivitet. Topsil Semiconductor Materials A/S Siliciumvej 1 DK-3600 Frederikssund Denmark Tel.: Fax: Internet: CVR no.: Topsils strategi Executing on Opportunities sigter mod at udnytte det langsigtede markedspotentiale til vækst, herunder at øge salget af de typer silicium, der forventes at udvise de højeste vækstrater de kommende år og forbedre markedspositionen på to strategisk vigtige markeder, Japan og Kina. Samtidigt skal cashflow fra driften øges og skiveproduktionen effektiviseres. Strategien bygger på tidligere foretagne investeringer i kapacitet i form af bygninger, teknologi og udstyr. Topsil har produktion og hovedkontor i Copenhagen Cleantech Park, Frederikssund, og produktion i Warszawa, Polen. Topsil blev grundlagt i 1959 og havde gennemsnitligt 358 medarbejdere i. Læs mere på TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 14 af 14

DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL januar 31. marts 2013

DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL januar 31. marts 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2013 28. maj 2013 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL 2013 1. januar 31. marts 2013 ÅRETS

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Dækningsgraden udgjorde 48,6%, svarende til en stigning på 6,3%-point i forhold til 2. kvartal 2014.

Dækningsgraden udgjorde 48,6%, svarende til en stigning på 6,3%-point i forhold til 2. kvartal 2014. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 10/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. august TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. april 30. juni POSITIV UDVIKLING I

Læs mere

Michael Lisby Jensen er 1. september 2014 tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats.

Michael Lisby Jensen er 1. september 2014 tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 16/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september KVARTAL MARKANT

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE 3. KVARTAL MEN UDFORDRENDE 4. KVARTAL

TILFREDSSTILLENDE 3. KVARTAL MEN UDFORDRENDE 4. KVARTAL Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/ CVR nr.: 24 93 28 18 24. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september TILFREDSSTILLENDE

Læs mere

Arbejdskapitalen udgjorde 136,1 mio. kr. pr. 30. juni 2014, hvilket var en reduktion på 19,5 mio. kr. i forhold til 30. juni 2013.

Arbejdskapitalen udgjorde 136,1 mio. kr. pr. 30. juni 2014, hvilket var en reduktion på 19,5 mio. kr. i forhold til 30. juni 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. august TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. april 30. juni UDFORDRENDE KVARTAL

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 2. 2012 Topsils omsætning for første halvår bekræftede billedet af et afdæmpet marked, dog blev salget samlet set lidt bedre end oprindeligt estimeret. Der forventes et fortsat udfordrende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 1. 2012 Topsils 1. kvartal udviklede sig som forventet, og de første ordrer på et nyt forbedret PFZ produkt til mellemspændingsområdet er nu bekræftet. Besparelsesprogrammet, som blev iværksat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 3. 2012 Topsils primære marked, powermarkedet, udviste fortsat svag efterspørgsel i årets 3., og salget udviklede sig i henhold til de seneste udmeldte forventninger. Det igangsatte arbejde

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 30/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. august CEMAT A/S Delårsrapport, 1. januar 30. juni NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1. 2011

KVARTALSRAPPORT 1. 2011 KVARTALSRAPPORT 1. 2011 Markedsudviklingen er fortsat positiv, og vores udviklingsaktiviteter følger planen. Forsinkelse af kvalificering hos en række nye kunder og planmæssige kapacitetsudvidelser hos

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN

TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/2016 CVR nr.: 24 93 28 18 31. maj 2016 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2016 1. januar 31. marts

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Resumé for 3. kvartal 2010

Resumé for 3. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen 18.11.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 28/10 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR FORVENTNINGER TIL 2017

FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR FORVENTNINGER TIL 2017 Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 13/2017 CVR nr.: 24 93 28 18 11. august 2017 CEMAT A/S Delårsrapport for 1. halvår 2017 1. januar-30. juni 2017 FOKUS PÅ OPTIMERING

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 NASDAQ OMX Copenhagen 12.11.2009 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 15/09 Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2009 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere