Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering"

Transkript

1 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist) afslag på aktindsigt i mindst 600 sager, hvor asylansøgere havde fået afslag på sundhedsbehandling. De dokumenter, som var omfattet af anmodningen om aktindsigt, indeholdt bl.a. oplysninger om de pågældende asylansøgeres helbredsforhold, og dokumenterne indeholdt således oplysninger, som var undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr november 2014 Forvaltningsret Myndighederne havde i deres afgørelser lagt til grund, at Udlændingestyrelsen ville skulle anvende mindst 15 minutter pr. sag svarende til mindst 150 timer eller 20 fulde arbejdsdage på at besvare anmodningen om aktindsigt. Ombudsmanden fandt på den baggrund ikke grundlag for at kritisere, at Udlændingestyrelsen havde fundet, at anonymisering af de pågældende oplysninger ikke kunne ske uden nævneværdig brug af styrelsens ressourcer, og at der derfor var givet afslag efter offentlighedslovens 30, nr. 1, og et princip om meroffentlighed svarende til offentlighedslovens 14. Samtidig bemærkede ombudsmanden, at Udlændingestyrelsen forinden havde bedt journalisten om at afgrænse eller konkretisere sin anmodning om aktindsigt, hvilket han ikke ønskede. Journalisten klagede også over omfanget af den anonymisering, der var sket i 32 sager, som han fik delvis aktindsigt i. Ombudsmanden fandt heller ikke grundlag for at kritisere omfanget af anonymiseringen. (Sag nr. 14/03429) I det følgende gengives ombudsmandens svar til journalisten, bestående af ombudsmandens udtalelse efterfulgt af en sagsfremstilling:

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Ombudsmandens udtalelse Afgrænsning af sagen Sagen drejer sig om aktindsigt i sager, hvor asylansøgere har fået afslag på sundhedsbehandling i I en afgørelse af 15. maj 2014 meddelte Udlændingestyrelsen dig delvis aktindsigt i nogle af de sager, som var omfattet af din anmodning. Du fik således delvis afslag under henvisning til de ressourcer, som styrelsen ville skulle anvende, og der skete anonymisering af en række oplysninger i de sager, som du fik aktindsigt i. Den 7. august 2014 meddelte Justitsministeriet dig, at ministeriet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Udlændingestyrelsens afgørelse. Din klage til mig vedrører følgende: 1. Afslag på (delvis) aktindsigt i alle sager omfattet af din anmodning under henvisning til ressourceforbruget. 2. Omfanget af den anonymisering, der skete i de sager, som du fik delvis aktindsigt i. Det er disse klagepunkter, som min behandling af sagen drejer sig om. Jeg har fra Justitsministeriet modtaget de dokumenter, som sagen handler om dels i den udgave, som du har modtaget, dels i en udgave uden anonymisering (overstregninger). Ad 1. Ressourceforbruget Justitsministeriet har for så vidt angår spørgsmålet om aktindsigt i alle de sager, der var omfattet af din aktindsigtsanmodning, henvist til, at en behandling af anmodningen ville kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug (offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1). Udlændingestyrelsen har henvist til, at en anonymisering af de oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt, ikke ville kunne ske uden nævneværdig brug af styrelsens ressourcer (offentlighedslovens 30, nr. 1). Retsgrundlaget Ifølge 7, stk. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) kan enhver forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet 2/17

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE af en myndighed mv. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En anmodning om aktindsigt skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og den skal angive det tema, som sagen eller dokumentet vedrører (offentlighedslovens 9, stk. 1). Selv om disse betingelser er opfyldt, kan en anmodning om aktindsigt afslås, i det omfang behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug (offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1). I forarbejderne til 9, stk. 2, nr. 1, er der anført bl.a. følgende (lovforslaget til lov nr. 606 af 12. juni 2013, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, side 53): Det centrale for vurderingen af, om behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil nødvendiggøre et i forhold til ansøgerens interesse i at få indsigt i det konkrete tilfælde uforholdsmæssigt ressourceforbrug, vil være det forventede tidsforbrug i forbindelse med den pågældende myndigheds behandling af aktindsigtsanmodningen. Der må i den forbindelse lægges vægt på, hvor mange sager eller dokumenter anmodningen om aktindsigt vedrører, ligesom der må lægges vægt på, om aktindsigten på grund af dokumenternes og sagernes indhold vil være kompliceret at behandle. Adgangen til at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt vil forudsætte, at det vurderes, at det samlede tidsforbrug for myndighederne i forbindelse med behandlingen af anmodningen det vil sige såvel fremsøgningen af sagerne eller dokumenterne samt myndighedernes vurdering af, om der kan meddeles aktindsigt heri må forventes at overstige ca. 25 timer (svarende til mere end tre fulde arbejdsdage). Kravet om, at det skal påvises, at behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, indebærer, at såfremt den, der har søgt om aktindsigt, godtgør en særlig interesse i sagerne eller dokumenterne, vil myndigheden m.v. være forpligtet til i almindelighed og således uanset sagens eller dokumenternes omfang at behandle anmodningen. En myndighed vil i den forbindelse kun sjældent kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut, da sådanne medier og forskere i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigten, jf. også lovforslagets 28, stk. 2, nr. 1, og 29, stk. 2, hvorefter en myndighed kan undlade at foretage ekstrahering med henvisning til et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. 3/17

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Hvor der er tale om en anmodning om aktindsigt, der vil være ressourcekrævende at behandle, herunder uforholdsmæssig ressourcekrævende, vil en myndighed m.v. dog under alle omstændigheder og således også i forhold til bl.a. journalister kunne anmode den aktindsigtssøgende om at konkretisere, hvad det nærmere er, den pågældende interesserer sig for. Endvidere vil myndigheden efter omstændighederne kunne tilkendegive, at en manglende konkretisering hvor der ikke er tale om afslag på anmodningen som følge af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug vil indebære længere sagsbehandlingstid. Meddelelse af afslag på aktindsigt med henvisning til ressourceforbruget bør således meget ofte ikke være den første reaktion på en anmodning om aktindsigt, men myndigheden bør i første række indlede en dialog med den aktindsigtssøgende med henblik på at få afgrænset og konkretiseret anmodningen, således at et eventuelt ressourceproblem ikke længere foreligger. Se også Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), side 214 ff. Særligt om uforholdsmæssigt ressourceforbrug i forhold til ansøgere med en særlig interesse er der side 217 f anført bl.a. følgende: En myndighed vil i den forbindelse kun sjældent kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut, da sådanne medier og forskere i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigten, jf. de specielle bemærkninger til 9, stk. 2, nr. 1. Det vil sige, at myndigheden i sådanne tilfælde ikke med henvisning til tidsforbruget i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodningen (i almindelighed) kan afvise at behandle anmodningen, ligesom myndigheden heller ikke kan afvise at behandle anmodningen, fordi den pågældende har indgivet flere anmodninger end inden for det seneste halve år. Det forhold, at det i de specielle bemærkninger til 9, stk. 2, anføres, at en myndighed i almindelighed vil være forpligtet til at behandle en aktindsigtsanmodning, og at myndigheden kun sjældent kan undlade at behandle en aktindsigtsanmodning, indebærer, at det ikke kan udelukkes at meddele afslag med henvisning til ressourceforbruget, selvom den aktindsigtssøgende har en særlig interesse. Hvis f.eks. en journalist tilknyttet et massemedie anmoder om aktindsigt i samtlige byggetilladelser, der er meddelt i en kommune de seneste 10 år, må kommunen i lyset af aktindsigtsanmodningens meget omfattende karakter være berettiget til at anmode journalisten om at afgrænse anmodningen eksempelvis ved at angive en bestemt type byggetilladelser eller byggetilladelser meddelt i et nærmere afgrænset område. Hvis journalisten nægter at foretage en sådan afgrænsning må kommunen være berettiget til med henvisning til det uforholdsmæssige ressourceforbrug at meddele afslag på anmodningen. 4/17

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Det nævnte eksempel skal naturligvis ses i lyset af, at den pågældende kommune ikke har lagt bygetilladelserne på nettet, da kommunen i et sådant tilfælde blot vil kunne henvise journalisten til selv at finde tilladelserne, jf. 40, stk. 1, nr. 2. Efter offentlighedslovens 30, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. I forarbejderne til 30, nr. 1, er der anført bl.a. følgende (lovforslaget til lov nr. 606 af 12. juni 2013, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, side 75): I det omfang et dokument indeholder oplysninger omfattet af nr. 1, bør forvaltningsmyndigheden efter anmodning fra den aktindsigtssøgende gennemføre en anonymisering af de pågældende oplysninger efter et princip svarende til lovforslagets 14 (meroffentlighedsprincippet), hvis anonymiseringen kan foretages uden nævneværdig brug af myndighedens ressourcer. Det er dog en betingelse, at en eventuel anonymisering er tilstrækkelig effektiv, jf. betænkningens kapitel 17, pkt (side 703 ff.). Tilsvarende er anført i forarbejderne til bestemmelsen om meroffentlighed i offentlighedslovens 14. Det er ikke særskilt omtalt i forarbejderne mv., om 9, stk. 2, nr. 1, er tilsigtet anvendt i tilfælde, hvor hovedparten af den tid, der vil gå til behandlingen af sagen, vedrører anonymisering med henblik på meroffentlighed. Min opfattelse Din anmodning om aktindsigt vedrører sager/dokumenter, hvori der indgår en række oplysninger, som er omfattet af offentlighedslovens 30, nr. 1. Du har derfor ikke ret til aktindsigt i disse oplysninger, jf. nærmere pkt. 2 nedenfor. Som det fremgår ovenfor, følger det af forarbejderne til 30, nr. 1, at i det omfang et dokument indeholder oplysninger omfattet af bestemmelsen, bør forvaltningsmyndigheden efter anmodning fra den aktindsigtssøgende gennemføre en anonymisering af de pågældende oplysninger efter et princip svarende til offentlighedslovens 14 (meroffentlighedsprincippet), hvis anonymiseringen kan foretages uden nævneværdig brug af myndighedens ressourcer. Myndighederne har i deres afgørelser lagt til grund, at din anmodning om aktindsigt omfatter mindst 600 sager, og at Udlændingestyrelsen vil skulle anvende mindst 15 minutter pr. sag svarende til mindst 150 timer eller 20 fulde arbejdsdage på at besvare din anmodning om aktindsigt. Jeg har ikke grundlag for at tilsidesætte dette. 5/17

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Udlændingestyrelsen har på den baggrund fundet, at anonymisering af de pågældende oplysninger ikke kunne ske uden nævneværdig brug af styrelsens ressourcer. Samtidig bemærkede styrelsen, at du på styrelsens forespørgsel ikke havde ønsket at konkretisere din anmodning om aktindsigt nærmere, således at styrelsen kunne begrænse sit ressourceforbrug. Grænsen for, hvornår anonymisering i overensstemmelse med forarbejderne til 30, nr. 1, kræver mere end nævneværdig brug af myndighedens ressourcer, er ikke nærmere beskrevet i forarbejderne. Men den må efter min opfattelse i alle tilfælde antages at være nået tidligere end den grænse, der følger af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1. Jeg har på den baggrund ikke grundlag for at kritisere Udlændingestyrelsens vurdering af, at der ikke kunne gennemføres anonymisering uden nævneværdig brug af styrelsens ressourcer. Jeg bemærker i den forbindelse også, at Udlændingestyrelsen forinden havde bedt dig om at afgrænse eller konkretisere din anmodning om aktindsigt. Det ønskede du ikke. Da jeg således er enig i Udlændingestyrelsens begrundelse, har jeg ikke anledning til at tage stilling til den begrundelse, som Justitsministeriet har givet. Ad 2. Anonymisering Retsgrundlaget Som nævnt omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold (offentlighedslovens 30, nr. 1). I forarbejderne til 30, nr. 1, er der anført bl.a. følgende (lovforslaget til lov nr. 606 af 12. juni 2013, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, side 75): Omfattet af nr. 1 er særligt følsomme oplysninger, såsom oplysninger om race og religion, oplysninger om strafbare forhold, helbredsforhold og lignende. Endvidere er mindre følsomme oplysninger omfattet, f.eks. oplysninger om CPR-numre, beskyttede adresser i folkeregisteret, beskyttede telefonnumre og oplysninger om eksamenskarakterer. Bestemmelsen omfatter også oplysninger, der afspejler, at en person har været indstillet til Kongehuset til en orden, som den pågældende imidlertid ikke fik. Uden for bestemmelsen falder oplysninger af rent objektiv karakter, såsom oplysninger om udstedelse af pas og jagttegn, oplysninger om civilstand og oplysninger om indgåelse af ægteskab. Det samme gælder oplysninger om, hvem der har truffet afgørelse i en sag eller i øvrigt medvirket ved sagens behandling, samt oplysninger, der er offentligt tilgængelige, f.eks. i offentlige registre, såsom folkeregisteroplysninger. 6/17

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I det omfang et dokument indeholder oplysninger omfattet af nr. 1, bør forvaltningsmyndigheden efter anmodning fra den aktindsigtssøgende gennemføre en anonymisering af de pågældende oplysninger efter et princip svarende til lovforslagets 14 (meroffentlighedsprincippet), hvis anonymiseringen kan foretages uden nævneværdig brug af myndighedens ressourcer. Det er dog en betingelse, at en eventuel anonymisering er tilstrækkelig effektiv, jf. betænkningens kapitel 17, pkt (side 703 ff.). Om den nærmere rækkevidde af nr. 1 henvises i øvrigt til beskrivelsen af gældende ret i betænkningens kapitel 17, pkt. 2 (side 643 ff.) og pkt. 5.2 (side 700 ff.), hvor kommissionens overvejelser er gengivet. Forarbejderne til 30, nr. 1, henviser om den nærmere rækkevidde af bestemmelsen til beskrivelsen af gældende ret i Betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven. I betænkningen, side 704 f, er der bl.a. anført følgende om kravene til en eventuel anonymisering af oplysninger omfattet af bestemmelsen: Det anførte indebærer, at en forvaltningsmyndighed, når den foretager en anonymisering, skal sikre sig, at der er tale om en effektiv anonymisering, således at der ikke sker et brud på tavshedspligten eller videregivelse i strid med de nævnte regler i persondataloven. Kommissionen finder derimod i overensstemmelse med kravet inden for forvaltningsretten at en anonymisering navnlig kan være utilstrækkelig, hvis der trods anonymiseringen er risiko for, at den pågældende person vil kunne genkendes i en lidt videre kreds. Forvaltningsmyndigheden må således i forbindelse med en eventuel anonymisering, der finder sted som led i meroffentlighed efter et princip svarende til lovudkastets 14, sikre sig, at oplysningerne (dokumentet) ikke indeholder sådanne kendetegn, at en identifikation af den pågældende enkeltperson er mulig i en lidt videre kreds. Det er kommissionens opfattelse, at det nævnte anonymiseringskrav ikke vil være tilsidesat, hvis der blot er tale om, at nogle, der i forvejen kender oplysningerne f.eks. den privatperson, oplysningerne angår, eller den forvaltningsmyndighed, der udleverer oplysningerne kan identificere den person, de udleverede (og anonymiserede) oplysninger angår, jf. således også John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer (3. udgave, 2001), side 523, samt betænkning nr. 998/1984 om tavshedspligt, side 75 og side 96. 7/17

8 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Om det nævnte anonymiseringskrav i det enkelte tilfælde er opfyldt beror efter kommissionens opfattelse på en konkret vurdering, herunder navnlig en vurdering af karakteren af oplysningerne og den sammenhæng, hvori de optræder. Anonymiseringen består i øvrigt (typisk) i en udeladelse af personnavne, præcise adresseangivelser og eventuelt andre oplysninger, der kan anvendes enten direkte eller indirekte til at identificere den person, oplysningerne angår. Det er således i visse tilfælde nødvendigt at anonymisere oplysninger, der isoleret set ikke er omfattet af lovudkastets 30, nr. 1, eller andre af lovudkastets undtagelsesbestemmelser, fordi de pågældende oplysninger gør det muligt at identificere den pågældende enkeltperson. Se også Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), side 507 ff. Min opfattelse De dokumenter, som er omfattet af din anmodning om aktindsigt, indeholder bl.a. oplysninger om de pågældende asylansøgeres helbredsforhold. Dokumenterne indeholder således oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt efter 30, nr. 1. Hvis der skal gives delvis aktindsigt i dokumenterne, skal der derfor foretages anonymisering af visse af oplysningerne. Du klager ikke til mig over, at du ikke har fået udleveret de pågældende asylansøgeres navne, cpr-numre eller udlændingenumre. Du klager derimod over, at du ikke har fået udleveret oplysninger om læger, behandlere samt navne på asylcentre m.v., der har med de pågældende sager at gøre. Du mener ikke, at udlevering af disse oplysninger vil gøre det muligt at identificere de pågældende asylansøgere i en videre kreds. Udlændingestyrelsen har i forbindelse med sin afgørelse af 15. maj 2014 for hvert enkelt dokument vurderet, om karakteren af oplysningerne og den sammenhæng, hvori de indgår, kunne bidrage til at identificere den person, som oplysningerne angår, og dermed prisgive oplysninger om personens helbredsforhold (og anmodning om asyl). Styrelsen har således for hvert enkelt dokument vurderet, om en anonymisering af navn og eventuelt adresse var tilstrækkelig, eller om der på trods heraf var risiko for, at den pågældende ville kunne genkendes i en videre kreds. Styrelsen har i den forbindelse skullet sikre sig, at oplysningerne (dokumentet) ikke indeholdt sådanne kendetegn, at en identifikation af den pågældende asylansøger var mulig. Der er i forhold til hvert enkelt dokument foretaget en vurdering af, om dokumentets helbredsoplysninger herunder også navne på behandlingssted, sundhedspersonale mv. indebar sådanne kendetegn, at 8/17

9 OMBUDSMANDENS UDTALELSE identifikation af den pågældende asylansøger var mulig i en videre kreds, herunder i forhold til medpatienter. Justitsministeriet har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte Udlændingestyrelsens vurdering af, at overstregning af mere end ansøgerens navn og opholdssted var nødvendig for en tilstrækkelig effektiv anonymisering. Ministeriet har lagt vægt på, at en udlevering af oplysninger om navne på asylcentre, læger, sagsbehandlere mv. sammenholdt med de øvrige oplysninger i dokumenterne efter ministeriets opfattelse ville udvide antallet af personer, som ville kunne genkende de pågældende, i en sådan grad at de dermed ville kunne genkendes i en lidt videre kreds. Efter min gennemgang af de dokumenter, som du har fået delvis aktindsigt i herunder af de oplysninger, som er anonymiseret (overstreget) har jeg ikke grundlag for at kritisere myndighederne. Jeg har således ikke grundlag for at kritisere myndighedernes skøn over, at en udlevering af de undtagne oplysninger om navne på asylcentre, læger og sagsbehandlere mv. sammenholdt med de øvrige (udleverede) oplysninger, ville kunne udvide antallet af personer, som kan genkende de pågældende asylansøgere i en sådan grad, at de pågældende dermed ville kunne genkendes i en lidt videre kreds. Herunder andre asylansøgere, medpatienter og personale på asylcentrene, som ikke har haft med de pågældende asylansøgeres sager om sundhedsbehandling at gøre. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. 9/17

10 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Du anmodede den 25. marts 2014 Udlændingestyrelsen om aktindsigt i alle sager, hvor asylsøgere har fået afslag på sundhedsbehandling i årene 2010, 2011, 2012 og Ifølge et telefonnotat af 2. april 2014 spurgte Udlændingestyrelsen dig samme dag, om din anmodning kunne konkretiseres yderligere, herunder om der var særlige emner eller perioder, der var mere interessante end andre. Du ønskede imidlertid at fastholde anmodningen, som den var. Den 15. maj 2014 gav Udlændingestyrelsen dig delvis aktindsigt. Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende: Udlændingestyrelsen giver dig hermed delvis aktindsigt i et begrænset antal sager. Det begrænsede antal sager, som vi kan give dig aktindsigt i, er i anonymiseret stand vedlagt denne afgørelse. Nedenfor fremgår begrundelsen for afgørelsen. Begrundelse Udlændingestyrelsen har ved denne afgørelse lagt til grund, at din anmodning om aktindsigt opfylder identifikationskravet i offentlighedslovens 9. De dokumenter, som du har anmodet om aktindsigt i, indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold, og retten til aktindsigt omfatter derfor ikke disse oplysninger, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1. Dokumenterne indeholder således særligt personfølsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger, der umiddelbart er omfattet af 30, nr. 1. Hertil kommer, at helbredsoplysningerne indgår i afslag på kaution til sundhedsbehandling til navngivne asylansøgere, og at en oplysning om, at en person har søgt asyl, i sig selv er omfattet af 30, nr. 1. I forlængelse heraf har styrelsen overvejet, om styrelsen skal foretage en anonymisering af de pågældende oplysninger efter et princip svarende til offentlighedslovens 14 (meroffentlighedsprincippet). Som anført ovenfor fremgår det af vejledningens punkt til offentlighedsloven, at en forvaltningsmyndighed efter anmodning fra den aktindsigtssøgende bør gennemføre en sådan anonymisering, hvis anonymiseringen kan foreta- 10/17

11 BILAG SAGSFREMSTILLING ges uden nævneværdigt forbrug af styrelsens ressourcer, ligesom det er en betingelse, at en eventuel anonymisering er tilstrækkelig effektiv. Sidstnævnte indebærer, at styrelsen skal vurdere for hvert enkelt dokument, om karakteren af oplysningerne og den sammenhæng, hvori de optræder, kan bidrage til at identificere den person, som oplysningerne angår, og dermed prisgive oplysninger om personens helbredsforhold og anmodning om asyl. Styrelsen vil således skulle foretage en anonymisering af navnet på den person, der har søgt asyl, og efter omstændighederne også dennes opholdssted. I forhold til andre oplysninger i hvert enkelt dokument skal styrelsen endvidere vurdere, om en anonymisering af navn og eventuelt adresse er tilstrækkelig, eller om der på trods heraf er risiko for, at den pågældende asylansøger vil kunne genkendes i en lidt videre kreds. Styrelsen skal således sikre, at oplysningerne (dokumentet) ikke indeholder sådanne kendetegn, at en identifikation af den pågældende asylansøger er mulig i en lidt videre kreds. Dette vil f.eks. kunne være relevant i de sager, hvor de beskrevne helbredsforhold er mindre sædvanlige og dermed efter deres karakter eventuelt sammenholdt med oplysninger om behandlingssted, navne på sundhedspersonale mv. eller andre kvalificerende oplysninger er egnede til at identificere den pågældende asylansøger i en lidt videre kreds. Styrelsen vil derfor skulle foretage en anonymisering af de pågældende oplysninger efter et princip svarende til offentlighedslovens 14 i hver sag, som er omfattet af din anmodning om aktindsigt. Skønsmæssigt vil styrelsen skulle anvende ressourcer svarende til gennemsnitligt mindst 15 minutter pr. sag, da ikke alene navn og eventuelt adresse, men også andre oplysninger skal gennemgås, vurderes og eventuelt anonymiseres for at sikre, at identiteten på den asylansøger, som omfattes af dokumentet, ikke prisgives. Vi har foretaget en søgning i det elektroniske sagsbehandlingssystem, som vi har anvendt til sagsbehandling af sager om kaution til asylansøgeres sundhedsbehandling siden oktober Vi vurderer på baggrund af denne søgning, at din anmodning om aktindsigt i alle sager i Udlændingestyrelsen, hvor asylansøgere har fået afslag på kaution til sundhedsbehandling i perioden fra og med 2010 til og med 2013, omfatter mindst 600 sager. I lyset af antallet af sager omfattet af din anmodning om aktindsigt set i forhold til det skønsmæssigt fastsatte gennemsnitlige tidsforbrug ved behandlingen af hver sag vil vi ikke kunne foretage en effektiv anonymisering uden nævneværdigt forbrug af styrelsens ressourcer. 11/17

12 BILAG SAGSFREMSTILLING Vi kan derfor ikke give dig aktindsigt i overensstemmelse med din anmodning om aktindsigt efter et princip svarende til meroffentlighedsprincippet, jf. offentlighedslovens 14, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1, og punkt i vejledningen til offentlighedsloven. Det bemærkes, at du på vores forespørgsel ikke har ønsket at konkretisere din anmodning om aktindsigt nærmere, således at vi kunne begrænse vores ressourceforbrug. På denne baggrund har styrelsen fundet, at vi kan give dig aktindsigt i 32 sager, som kan anonymiseres ved brug af styrelsens ressourcer svarende til én dags arbejde for én medarbejder, jf. punkt i vejledningen til offentlighedsloven. De 32 sager er tilfældigt udvalgt, således at de er fordelt med 8 sager på hvert af de fire år, som din anmodning omfatter. Vi bemærker, at vi har undtaget interne dokumenter fra din ret til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Vi har i den forbindelse vurderet, at der ikke er grundlag for at meddele dig aktindsigt i oplysninger i de pågældende interne dokumenter om sagernes faktiske grundlag og om eksterne faglige vurderinger under henvisning til, at oplysningerne fremgår af andre dokumenter, som du har fået aktindsigt i, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2. Styrelsen har i den forbindelse overvejet at give aktindsigt i interne dokumenter efter meroffentlighedsprincippet, jf. offentlighedslovens 14, men finder, at afvejningen af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag bestemmelsen i 23, stk. 1, nr. 1, og på den anden side hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt, fører til, at der ikke er grundlag for at give aktindsigt i disse dokumenter efter meroffentlighedsprincippet. Du klagede den 19. maj 2014 til Justitsministeriet over Udlændingestyrelsens afgørelse af 15. maj Du skrev, at du klagede over styrelsens beslutning om ikke at meddele mig aktindsigt i alle 600 sager, og at du ingen bemærkninger havde til, at navnet på de pågældende ikke røbes, men klagen vedrører også beslutningen om anonymisering ud over det (samt cpr-nr/udlændinge-nummer mv.). Udlændingestyrelsen kvitterede den 21. maj 2014 for modtagelsen af din klage. Styrelsen bemærkede i den forbindelse, at den afgørelse af 15. maj 2014, som styrelsen havde sendt til dig, ved en fejl var et foreløbigt udkast, og at der i den endelige afgørelse alene var sket ændringer på enkelte punkter i afsnittet om begrundelse. Afgørelsens resultat var således uændret. Du modtog samtidig den endelige afgørelse. 12/17

13 BILAG SAGSFREMSTILLING Den udgave af afgørelsen af 15. maj 2014, som jeg har citeret fra ovenfor, svarer til den, som ud fra de bilag, som jeg har modtaget fra Justitsministeriet ser ud til at være sendt til dig sammen med en af 21. maj Jeg går derfor ud fra, at det er den endelige afgørelse, jeg har citeret fra. Den 7. august 2014 meddelte Justitsministeriet dig, at ministeriet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Udlændingestyrelsens afgørelse. Ministeret anførte bl.a. følgende: For så vidt angår Deres klage over Udlændingestyrelsens afgørelse om ikke at meddele Dem aktindsigt i alle 600 sager bemærkes, at det følger af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, at en myndighed mv., uanset at betingelserne i bestemmelsens stk. 1 er opfyldt, kan afslå at behandle en anmodning om aktindsigt efter 7, i det omfang behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Af forarbejderne (jf. de specielle bemærkninger til 9 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) til bestemmelsen i offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, følger, at det centrale for vurderingen af, om behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil nødvendiggøre et i forhold til ansøgerens interesse i at få indsigt i det konkrete tilfælde uforholdsmæssigt ressourceforbrug, vil være det forventede tidsforbrug i forbindelse med den pågældende myndigheds behandling af aktindsigtsanmodningen. Der må i den forbindelse lægges vægt på, hvor mange sager eller dokumenter anmodningen om aktindsigt vedrører, ligesom der må lægges vægt på, om aktindsigten på grund af dokumenternes og sagernes indhold vil være kompliceret at behandle. Adgangen til at afslå at behandle en anmodning om aktindsigt forudsætter, at det vurderes, at det samlede tidsforbrug for myndighederne i forbindelse med behandlingen af anmodningen det vil sige såvel fremsøgningen af sagerne eller dokumenterne samt myndighedens (de involverede personers) vurdering af, om der kan meddeles aktindsigt heri må forventes at overstige ca. 25 timer (svarende til mere end 3 fulde arbejdsdage). Af forarbejderne til bestemmelsen følger desuden, at kravet om, at det skal påvises, at behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, indebærer, at såfremt den, der har søgt om aktindsigt, godtgør en særlig interesse i sagerne eller dokumenterne, vil myndigheden mv. være forpligtet til i almindelighed og således uanset sagens eller dokumenternes omfang at behandle anmodningen. En myndighed vil i den forbindelse kun sjældent kunne undlade at behandle en anmodning om aktindsigt, der er fremsat af et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut, da sådanne medier og forskere i almindelighed må antages at have en særlig interesse i aktindsigten. 13/17

14 BILAG SAGSFREMSTILLING Af forarbejderne til bestemmelsen følger endvidere, at meddelelse af afslag på aktindsigt med henvisning til ressourceforbruget meget ofte ikke bør være den første reaktion på en anmodning om aktindsigt, men at myndigheden i første række bør indlede en dialog med henblik på at få afgrænset og konkretiseret anmodningen, således at eventuelle ressourceproblemer ikke foreligger. Justitsministeriet har på baggrund af det oplyste om, at Udlændingestyrelsen har identificeret mindst 600 sager omfattet af Deres aktindsigtsanmodning, og at styrelsen skønsmæssigt ville skulle anvende ressourcer svarende til gennemsnitligt mindst 15 minutter pr. sag, lagt til grund, at behandlingen af Deres anmodning om aktindsigt må forventes at overstige 150 timer (svarende til 20 fulde arbejdsdage). Det er på den baggrund Justitsministeriets opfattelse, at Udlændingestyrelsens behandling af Deres anmodning nødvendiggør et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, og at styrelsen uanset at anmodningen om aktindsigt er fremsat af et massemedie var berettiget til at afvise at behandle Deres anmodning. Ministeriet har herved også lagt vægt på, at styrelsen den 3. april 2014 telefonisk anmodede Dem om at afgrænse eller konkretisere, hvad det nærmere var, De ønskede at modtage oplysninger om, og at De i den forbindelse oplyste, at De ikke ønskede at konkretisere Deres anmodning om aktindsigt. At Udlændingestyrelsen som udtryk for meroffentlighed har anonymiseret og udleveret 32 sager som udvalgt af styrelsen giver ikke Justitsministeriet anledning til bemærkninger. 7. I forhold til Deres klage over, at Udlændingestyrelsen i forbindelse med anonymiseringen af de dokumenter, som styrelsen valgte at meddele Dem aktindsigt i, har fjernet mere end blot ansøgernes navn, bemærker Justitsministeriet, at der efter ministeriets opfattelse som udgangspunkt ikke er adgang til aktindsigt i de pågældende dokumenter, idet dokumenterne indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold, jf. offentlighedslovens 30, nr. 1. Ministeriet har herved lagt vægt på, at der af dokumenterne fremgår oplysninger om ansøgernes helbredsmæssige forhold og om, at de pågældende har søgt asyl i Danmark. Af forarbejderne (jf. de specielle bemærkninger til 30 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) til bestemmelsen i offentlighedslovens 30, nr. 1, fremgår, at i det omfang et dokument indeholder oplysninger omfattet af bestemmelsen, bør forvaltningsmyndigheden efter anmodning fra den aktindsigtssøgende gennemføre en anonymisering af de pågældende oplysninger efter et princip svarende til 14 (meroffentlighedsprincippet), hvis anonymiseringen kan foretages uden nævneværdig brug af myndig- 14/17

15 BILAG SAGSFREMSTILLING hedens ressourcer. Det er dog en betingelse, at en eventuel anonymisering er tilstrækkelig effektiv. Om det nævnte anonymiseringskrav i det enkelte tilfælde er opfyldt beror på en konkret vurdering, herunder navnlig en vurdering af karakteren af oplysningerne og den sammenhæng, hvori de optræder. Anonymiseringen består i øvrigt (typisk) i en udeladelse af personnavne, præcise adresseangivelser og eventuelt andre oplysninger, der kan anvendes enten direkte eller indirekte til at identificere den person, oplysningerne angår. Det er således i visse tilfælde nødvendigt at anonymisere oplysninger, der isoleret set ikke er omfattet af offentlighedslovens 30, nr. 1, eller andre af lovens undtagelsesbestemmelser, fordi de pågældende oplysninger gør det muligt at identificere den pågældende enkeltperson. En anonymisering kan navnlig være utilstrækkelig, hvis der trods anonymiseringen er risiko for, at den pågældende person vil kunne genkendes i en lidt videre kreds. Myndigheden må således i forbindelse med en eventuel anonymisering, der finder sted som led i meroffentlighed efter et princip svarende til offentlighedslovens 14, sikre sig, at oplysningerne (dokumentet) ikke indeholder sådanne kendetegn, at en identifikation af den pågældende enkeltperson er mulig i en lidt videre kreds. Anonymiseringskravet vil ikke være tilsidesat, hvis der blot er tale om, at nogle, der i forvejen kender oplysningerne f.eks. den privatperson, oplysningerne angår, eller den myndighed, der udleverer oplysningerne kan identificere den person, de udleverede (og anonymiserede) oplysninger angår. Justitsministeriet finder ikke grundlag for at tilsidesætte Udlændingestyrelsens vurdering af, at den foretagne overstregning af mere end blot ansøgerens navn og opholdssted var nødvendig for en tilstrækkelig effektiv anonymisering af de pågældende dokumenter. Ministeriet har herved lagt vægt på, at en udlevering af de undtagne oplysninger om navne på asylcentre, læger, sagsbehandlere mv. sammenholdt med de øvrige oplysninger i dokumenterne efter ministeriets opfattelse ville udvide antallet af personer, som ville kunne genkende de pågældende ansøgere, i en sådan grad, at de pågældende ansøgere dermed ville kunne genkendes i en lidt videre kreds. Jeg modtog den 11. august 2014 en klage fra dig. Du skrev bl.a. følgende: Klagen vedrører alene to forhold: 1) At udlændingestyrelsen har nægtet adgang til oplysninger om læger, behandlere samt navne på asylcentre m.v., der har med de pågældende sager at gøre. Det er ikke mediet A s opfattelse, at udlevering af disse oplysninger vil gøre det muligt at identificere de pågældende 15/17

16 BILAG SAGSFREMSTILLING i en videre kreds. Der er tale om ukendte mennesker af fremmed herkomst, der kun og kun i stærkt begrænset omfang er kendt og vil kunne identificeres og i øvrigt kun er kendte af en lille gruppe i asylsystemet. Navngivningen af læger, tandlæger m.v. er nødvendigt for at mediet A kan foretage den nødvendige research, herunder tale med lægerne om deres holdninger, medicinske vurderinger m.v., og det hensyn findes at måtte veje tungere end den helt teoretiske risiko for, at asylansøgerne kan identificeres. Justitsministeriet eller styrelsen har på intet tidspunkt godtgjort, at navngivningen af for eksempel en læge eller et asylcenter skulle gøre det muligt at identificere de pågældende. For en god ordens skyld skal det nævnes, at jeg ikke klager over, at jeg ikke har fået udleveret de pågældendes navne, cpr-numre eller udlændingenumre. 2) Jeg skal endvidere klage over, at Justitsministeriet ikke mener, at styrelsen skal anvende hvad der svarer til 20 fulde arbejdsdage på en aktindsigtsanmodning, men højst hvad der svarer til tre arbejdsdage. For det første er det vanskeligt at forstå, at tidsforbruget er så betydeligt, for det andet finder jeg det urimeligt, hvis et sådant krav står i vejen for en i øvrigt legitim aktindsigtsanmodning, og jeg finder, at hensynet til pressens arbejde i denne sag overstiger hensynet til ministeriets arbejdspres. I anledning af din klage bad jeg den 18. august 2014 Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen om en udtalelse i sagen. Jeg anførte, at din klage vedrørte to forhold, og at min anmodning om en udtalelse angik begge forhold. For så vidt angik det første forhold (graden af anonymisering) bad jeg specifikt om, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet i sin stillingtagen til det, som du havde anført, inddrog en udtalelse, som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, side 170. Udlændingestyrelsen har i en udtalelse af 11. september 2014 anført bl.a. følgende om dit første klagepunkt (graden af anonymisering): Vi har herved taget højde for ombudsmandens udtalelse gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, side 170. Der er i forhold til hvert enkelt dokument foretaget en vurdering af, om dokumentets helbredsoplysninger, herunder også navne på behandlingssted, sundhedspersonale mv., indebærer sådanne kendetegn, at identifikation af den pågældende asylansøger er mulig i en lidt videre kreds, herunder i forhold til medpatienter eller sundheds-, pleje- eller anden form for hospitals- eller lægepersonale. 16/17

17 BILAG SAGSFREMSTILLING I sager om asyl skal der efter styrelsens opfattelse anlægges en relativt vid sikkerhedsmargin for derved at minimere risikoen for eksponering i forhold til f.eks. agenter eller sympatisører for udenlandske regimer o. lign. I sådanne sager er hensynet således ikke alene at undgå, at tavshedsbelagte helbredsoplysninger spredes i en videre kreds, men også at undgå, at helbredsoplysninger måtte kunne anvendes til at identificere den pågældende som asylansøger i en lidt videre kreds. For så vidt angår dit andet klagepunkt (ressourceforbruget) har Udlændingestyrelsen henholdt sig til det, som er anført i styrelsens afgørelse af 15. maj Justitsministeriet har i en udtalelse af 17. september 2014 henholdt sig til sin afgørelse af 7. august Jeg sendte dig den 24. september 2014 en kopi af Udlændingestyrelsens udtalelse af 11. september 2014 og Justitsministeriets udtalelse af 17. september 2014 med henblik på dine eventuelle bemærkninger. Jeg modtog ikke bemærkninger fra dig, og den 14. oktober 2014 meddelte jeg dig, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og myndighederne. 17/17

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Statsforvaltningen skal efter en gennemgang af sagen anmode Region Syddanmark om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse.

Statsforvaltningen skal efter en gennemgang af sagen anmode Region Syddanmark om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afgørelse om aktindsigt Du har på vegne af X den 25. oktober 2015 anmodet Region

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter

Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter - 1 Aktindsigt efter offentlighedsloven - journalists aktindsigt i afslutningsrapporter for SKAT s kontrolprojekter Landsskatterettens kendelse af 14/1 2016, jr. nr. 15-3022061, jf. tidligere Skatteankestyrelsens

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere