INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011

2 Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelesespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i første halvår Udsigterne for de finansielle markeder i Risici og usikkerhedsfaktorer...5 Afdelingsfusioner samt ændring af afdelingstype...5 Halvårsregnskaber...6 Anvendt regnskabspraksis...6 Nøgletalsdefinitioner...7 Afdeling Danske Aktier...8 Afdeling Danske Indeks Afdeling Emerging Markets Obligationer Afdeling Europæiske Aktier Afdeling Global Minimum Variance Afdeling High Yield Obligationer Afdeling Lange Danske Obligationer Afdeling Nordiske Aktier Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling Rusland Afdeling Sektorallokering Danmark Afdeling USA Foreningsoplysninger

3 LEDELESESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato godkendt halvårsrapport for første halvår 2011 for Investeringsforeningen Alfred Berg Invest, herunder foreningens 17 afdelinger. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Halvårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger Halvårsregnskaberne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt resultat for første halvår Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 24. august 2011 Bestyrelsen Morten Riise-Knudsen Formand Niels Ulrik Heine Lars Andersen Direktion Thomas Einfeldt Administrerende direktør Alfred Berg Administration A/S 3

4 LEDELSESBERETNING UDVIKLINGEN I FØRSTE HALVÅR 2011 Oplysningerne i de følgende afsnit er relevante for alle afdelinger Krisen har forplantet sig til den globale offentlige sektor Den finansielle og økonomiske krise, der ramte den globale økonomi i er endnu ikke overstået. Det er konklusionen efter to år med massive økonomisk-politiske indgreb fra såvel regeringer som centralbanker. Finanskrisen, der satte ind i 2007, var isoleret til den private sektor og finanssektoren, der måtte have store og budgettunge redningspakker fra regeringer over hele verden. Problemet er, at disse ekspansive initiaver og budgetvirkningen af den voksende arbejdsløshed tynger statsbudgetterne i de vestlige økonomier, og at den offentlig gæld derfor er skudt i vejret. Den 4 år gamle finansielle og økonomiske krise er således ikke overstået. Den har på mange måder blot forplantet sig fra den private sektor til den offentlige sektor. Optimisme i 1. kvartal... De lande, der i forvejen kæmpede med relativ stor gæld, er i 2011 kommet særligt i fokus. Til denne kategori hører bl.a. Grækenland, Italien og Portugal samt verdens største økonomi, USA. Det har præget 2011, der ellers begyndte med optimisme. I årets første måneder tegnede det globale opsving nemlig lovende, omend væksten var aftaget en smule i forhold til Tyskland, USA og til dels Kina så ud til (på det tidspunkt) at kunne levere stabil fremgang. Især Tyskland trak et stort læs med en vækstrate på mere end 6% p.a. i første kvartal som følge af stærk eksport og høje indenlandske investeringer. USA klarede sig OK med en vækst på ca. 2 % p.a. Den tyske fremgang og stigende inflation på grund af energiprisudviklingen, fik i april den europæiske centralbank ECB til at hæve styringsrenten uagtet den stadig meget usikre europæiske gældssituation. Optimismen i markedet var dog stadig stor, for ECB fortsatte tildelingen af likviditet på de pengepolitiske auktioner. Samtidig opkøbte den amerikanske centralbank FED amerikanske statsobligationer....blev afløst af nervøsitet og og volatilitet i 2. kvartal Jordskælvet og tsunamien i Japan samt uroen i mellemøsten ødelagde imidlertid den gode økonomiske stemning. Japans vækst blev hårdt ramt af tsunamiødelæggelserne, og uroen i mellemøsten pressede olieprisen voldsomt i vejret med store konsekvenser for det globale privatforbrug. Disse begivenheder samt en genopblussen af gældskrisen i Europa ramte derfor de globale finansielle markedet hårdt, og markedsvolatiliteten voksede markant. Det skyldtes ikke mindst dramaet om Grækenland, som trods en enorm, skræddersyet hjælpepakke ikke kunne finansiere sine offentlige udgifter og gæld på det private marked. Flere måneders politisk tovtrækkeri om en løsning på Grækenlands gældsproblem har fastholdt markedsusikkerheden på højeste niveau. Det var først efter udgangen af første halvår, at problemet har fundet en (midlertidig) EU-politisk løsning. Samtidig offentliggøres stadig mere kritiske konjunkturdata fra både USA og Europa. I USA er arbejdsløsheden over 9%, og økonomien taber vækstmomentum. Første kvartals BNP blev således nedrevideret til 0,4% p.a. (fra 2% p.a.), mens andet kvartal foreløbig er opgjort til kun 1,3% p.a. Den makroøkonomiske udfordring Det er privatforbruget og virksomheders investeringslyst, der er afgørende for den selvbærende vækst. Begge disse størrelser har svært ved at finde momentum. Det gælder især privatforbruget, for trods rekordlave realrenter er opsparingstilbøjeligheden alt for høj. Alt i alt et udfordrende udgangspunkt for resten af 2011, og et dystert vækstperspektiv for de kommende år, hvor risikoen for recession efterfulgt af en lang periode med lavvækst er helt reel. Vi forventer i år i bedste fald vækstrater på mellem 1 % og 2 % i Europa (under ét) og i USA, hvilket efter al sandsynlighed ikke er nok til at reducere arbejdsløsheden. Der vil derfor fortsat være behov for ekspansive økonomiske initiativer. Da den voldsomme offentlige gældsopbygning reelt forhindrer nye finanspolitiske stiumli, er der behov for flere pengepolitiske initiativer, der kan booste værdien af aktiverne og dermed skabe den formueffekt, der kan vække privatforbruget til live igen. 4

5 UDSIGTERNE FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2011 Udsigt til beskedent come-back for aktier efter kurskorrektionen i august Det dramatiske stemningsskift i markedet fra grønt til rødt i foråret 2011 har forøget investorernes krav til risikopræmien på aktier ganske betydeligt. Det har trykket verdens aktiekurser ganske betydeligt. De fleste af verdens aktiemarkedsindeks har mistet % siden nytår, mens obligationerne generelt har leveret positive afkast på mellem 2 % og 7 % i samme periode. Der er udsigt til fortsat volatilitet i resten af 2011, først og fremmest drevet af krisefygt og spekulationer om holdbarheden af ophørende og påtænkte politiske initiativer. Vi vurderer dog, at den aktuelle, relativt lave aktieprissætning har skabt grundlag for positive afkast i størrelsesordenen 5-10 % (i lokal valuta) efter den betydelige negative kurskorrektion i august Derfor forudser vi, at aktiemarkeder i 2011 vil levere årsafkast på mellem -10 % og -20 %. Vi anser det for sandsynligt, at obligationsmarkederne vil skabe positive omend beskedne afkast i andet halvår på mellem 0,5 % og 4 %, og at obligationsmarkederne dermed i hele 2011 vil kunne præstere afkast på mellem 5 % og 10 %. Udsagn om forventninger Disse forventninger til den økonomiske og finansielle udvikling er udtryk for foreningens aktuelle vurderinger, der i sagens natur er forbundet med stor usikkerhed og derfor ikke kan betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er risiko for, at den realiserede udvikling afviger fra foreningens forventninger. Der bør derfor ikke træffes ureflekterede beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner alene med udgangspunkt i foreningens forventninger. Foreningen opfordrer til at søge professionel rådgivning i forbindelse med investeringsbeslutninger og andre større økonomiske dispositioner. Foreningen påtager sig ikke noget ansvar, hvis markederne udvikler sig anderledes end forventet. RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Årsrapporten for 2010 indeholder en detaljeret beskrivelse af foreningens væsentligste risici. Der er ikke ændret væsentligt på foreningens risici siden da, hvorfor der henvises til årsrapportens beskrivelse. Der er ved afiæggelsen af halvårsregnskabet ikke konstateret væsentlig usikkerhed ved indregning og måling, da hovedparten af værdipapirerne udgør børsnoterede værdipapirer på effektive markeder. AFDELINGSFUSIONER SAMT ÆNDRING AF AFDELINGSTYPE På en ekstraordinær generalforsamling 30. juni 2011 traf foreningen endelig beslutning om at fusionere afdelingerne USA, Nordiske Aktier, Europæiske Aktier og Global Minimum Variance med afdeling Europæiske Aktier som fortsættende afdeling. I forbindelse med fusionen ændrer afdeling Europæiske Aktier navn til afdeling Global Minimum Variance og samtidig ændres investeringsområdet således, at det svarer til investeringsområdet for den ophørende afdeling Global Minimum Variance, der investerer i en portefølje af globale aktier med henblik på at begrænse volatiliteten i værdien af afdelingens formue. På samme generalforsamling blev det besluttet at fusionere afdeling Danske Aktier og Sektorallokering Danmark med afdeling Sektorallokering Danmark som fortsættende afdeling. Formålet med begge disse fusioner er at sikre, at investorerne også på langt sigt er medlemmer i en afdeling med en tilstrækkelig stor formue, der gør det muligt dels at sammensætte en veldiversificeret portefølje af investeringer, dels at nyde godt af stordriftsfordele. På den ekstraordinære generalforsamling blev det samtidig endeligt besluttet at ændre vedtægternes 6 vedrørende afdeling Danske Indeks, således at afdelingen er udloddende og ikke akkumulerende. Ændringen, der alene er begrundet af skattehensyn, får skattemæssig virkning fra 1. januar 2012.

6 HALVÅRSREGNSKABER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., Finanstilsynets Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Hovedpunkterne i denne regnskabspraksis følger nedenfor- Resultatopgørelsen Indtægter og omkostninger er periodiseret og indeholder således de beløb, der kan henføres til regnskabsåret, bortset fra udbytte som først indtægtsføres, når udbyttet modtages. Modtagne bruttoudbytter korrigeres for ikke-refunderbar udbytteskat. Kursgevinster og -tab Idet regnskabsmæssige resultat indgår såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab. De realiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem salgsværdien og værdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsperioden. De urealiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo regnskabsåret og kursværdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsåret. Under handelsomkostninger føres alle direkte omkostninger relateret til handler udført i forbindelse med den løbende porteføljepleje. Handelsudgifter i forbindelse med emissioner eller indløsninger føres som en emissions-/indløsningsomkostning på formuen. Handelsomkostningerne er opgjort i overensstemmelse med IFRs anbefalinger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til deres højeste formueværdi i hver af afdelingerne indenfor regnskabsåret, jf. vedtægternes 22. Balancen Børsnoterede værdipapirer er optaget til børskurs ultimo regnskabsperioden. Dog optages udtrukne obligationer til kurs 100. Udenlandske værdipapirer er omregnet efter valutakursen ultimo regnskabperioden. Ved køb eller salg af værdipapirer indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Værdien af sådanne poster er opført under betegnelsen mellemværende vedrørende handelsafvikling. Under aktiver indgår værdien af emissioner og solgte værdipapirer, mens der under passiver indgår værdien af indløsninger og købte værdipapirer. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, værdiansættes til beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdi. Afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi er opført under aktiver, mens afledte finansielle instrumenter med negativ dagsværdi er opført under passiver. Beholdningsspecifikationer En specifikation af afdelingernes værdipapirer kan rekvireres ved henvendelse til foreningens administrationsselskab 6

7 NØGLETALSDEFINITIONER Indre værdi Indre værdi Medlemmernes formue Cirkulerende andele ultimo året Afkast i procent Årets afkast i procent hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning Indre værdi umiddelbart Indre værdi ultimo året geninvesteret udlodning Indre værdi primo året, Indre værdi ultimo året efter udlodning Omkostningsprocent Omkostningsprocent Årets administrationsomkostninger 100, Medlemmernes gennemsnitlige formue hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. Omsætningshastighed Omsætningsastighed 1 Kursværdi af køb Kursværdi af salg, 2 Medlemmernes gennemsnitlige formue hvor kursværdi af køb og salg opgøres på baggrund af de realiserede købs- og salgspriser inkl. kurtage. Kun køb og salg i forbindelse med løbende porteføljepleje medtages i beregningen. Medlemmernes gennemsnitlige formue opgøres som beskrevet under omkostningsprocenten. ÅOP (årlige omkostninger i procent) ÅOP Seneste årlige administrationsomkostninger i procent Seneste direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent 1 Maksimalt emissionstillæg i procent Maksimalt 7 indløsningsfradrag i procent Standardafvigelse/Volatilitet Standardafvigelsen er et mål for afkastets udsving over tiden. Jo større volatilitet, jo større er usikkerheden omkring investeringens fremtidige afkast. Volatiliteten er således et risikomål. Volatiliteten udtrykkes sædvanligvis i procent pr. år. Volatiliteten er et mål for afkastets spredning omkring sin middelværdi - afkastets standardafvigelse. Hvis afkastet er normalfordelt kan det forventes, at ca. 2/3 af alle afkastobservationer falder mellem middelværdien plus standardafvigelsen og middelværdien minus standardafvigelsen. Der opgøres kun standardafvigelse/volatilitet for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. Sharpe Ratio Sharpe Ratio beregnes ved at dividere investeringens merafkast med dens volatilitet/standardafvigelse. Sharpe Ratio måler investeringsafkastet i forhold til investeringsrisiko. Jo større positiv Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast. Ved hjælp af Sharpe Ratio kan afkastet af investeringer med forskellige risikoniveauer sammenlignes. Der opgøres kun Sharpe Ratio for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. 7

8 AFDELING DANSKE AKTIER Afdeling Danske Aktier investerer i danske aktier med målsætningen at skabe et langsigtet merafkast i forhold til benchmark. Afdelingen investerer i kvalitetsselskaber med potentiale for vækst i salg, indtjening og cashflow. Investeringerne bygger på fundamental branche- og selskabsanalyse. Benchmark Afdelingens benchmark er OMXCCAP. Periodens afkast og performance Afdeling Danske Aktier realiserede i første halvår 2011 et afkast på -6,49%, mens benchmark gav et afkast på -6,64%. Afdelingen har dermed leveret et merafkast på 0,15% i forhold til benchmark. På trods af denne positive performance har afdelingen endnu ikke været i stand til at leve op til de tidligere udtrykte forventninger om et årsafkast på 5-10 % i Det skyldes den overraskende negative udvikling i den globale økonomi og på de finansielle markeder (se nærmere omtale på side 4). Markedsudvikling Danske aktier havde det svært i første halvår Efter et nogenlunde stabilt første kvartal tabte aktiemarkederne for alvor terræn i det sene forår under den græske gældskrise. Skuffende nøgletal fra USA trak markederne yderligere ned, og i juni sænkede den amerikanske centralbank sit estimat for den økonomiske vækst for anden gang i løbet af kort tid. Også vækstfoventningerne for 2012 blev nedjusteret. Denne udvikling ramte det danske aktiemarked hårdt som følge af de danske selskabers cykliske eksponering og en høj prisfastsættelse. Da virksomhederne samtidig meldte om pres på indtjeningen på grund af stigende råvarepriser, sluttede første halvår med tab for det danske aktiemarked. Periodens investeringsaktivitet Flyreservedelsdistributøren Satair var den helt store vinder på det danske aktiemarked i første halvdel af Aktien steg med 42% og blev dermed den største positive bidragsyder i porteføljen. Selskabet kunne fremlægge et stærkt regnskab for 2010, et forslag om ekstraordinært udbytte til aktionærerne og en ny ambitiøs vækststrategi, der blev meget positivt modtaget af investorerne. Selskabet kunne desuden melde om stor opkøbsinteresse fra flere aktører; en interesse, der efter halvåret krystalliserede sig i Airbus køb af selskabet. Biotekselskaberne har haft det svært i første halvår, hvor investorerne reducerede investeringsrisikoen. En svag nyhedsstrøm fra Genmab og en manglende myndighedsgodkendelse af Neurosearch s Huntextil førte til markante kursfald for disse selskaber. Endnu værre gik det for Bavarian Nordic, der faldt med 65 % efter skuffende nyheder om prostatakræftmidlet Prostvac. Vores overvægt i Neurosearch og Genmab bidrog negativt til performance, mens undervægten i Bavarian Nordic bidrog positivt. Med kursstigninger på henholdsvis 30 % og 17 %, bidrog vores overvægtning af de defensive forsikringsselskaber Topdanmark og Tryg positivt til performance. Også overvægten i Danisco har bidraget positivt som følge af salget til amerikanske DuPont. Forventninger til 2011 Afdeling Danske Aktier har ligesom det danske aktiemarked allerede tabt op imod 20 % i den forløbne del af andet halvår. Foreningen forventer dog, at afdelingen vil kunne indhente en del af dette tab, således at årets samlede afkast bliver mellem -15 % og -20 %. Fusion Under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse vil afdelingen fusionere med afdeling Sektorallokering Danmark i løbet af andet halvår Se nærmere omtale på side 5. 8

9 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark OMXCCAP Renter og udbytter Afdelingsformue t.kr. Kursgevinster og -tab Indre værdi 170,71 DKK Administrationsomkostninger Cirkulerende mængde stk. Startdato Resultat før skat Seneste udbytte 0,00 DKK/andel Skat 26 0 Risiko Halvårets nettoresultat (60 måneder) Afdeling Benchmark Standardafvigelse (% p.a.) 21,30 21,75 Sharpe-Ratio -0,24-0,05 Balance (1.000 kr.) Afdelingens ti største beholdninger (%) AKTIVER Novo Nordisk B ( m) 9,8 Carlsberg B 9,1 1 Likvide midler Danske Bank 8,0 1 Kapitalandele Coloplast B (18m) 4,9 Andre aktiver FLS Industries B. 4,7 A.P. Møller - Mærsk A 4,6 Aktiver i alt Novozymes B ( m) 4,2 H. Lundbeck 3,9 DSV 3,9 PASSIVER A.P. Møller - Mærsk B 3,9 Medlemmernes formue Anden gæld Aktivfordeling i afdelingen (%) Passiver i alt Sektor Industri 30,01 2 Hoved- og nøgletal Medicinal 23,49 Finans 22,45 Konsumentvarer 9,68 Materialer 7,56 Forbrugsgoder 3,77 Informationsteknologi 1,29 Øvrige incl. kontant 1,74 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 97,99% 98,91% Øvrige finansielle instrumenter 2,01% 1,09% I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 170,71 163,38 182,57 Afkast (pct.) -6,50 3,89 16,09 Benchmarkafkast (pct.) -6,64 8,76 25,25 Omkostningspct. 0,75 0,78 1,50 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio -0,24-0,11-0,12 Standardafvigelse i pct. 21,30 21,14 21,47 *) Er beregnet på 60 mdrs. udvikling. 9

10 AFDELING DANSKE INDEKS Afdeling Danske Indeks investerer i de aktier, som indgår i OMX C20-indekset. Målsætningen er at følge indeksets udvikling med mindst mulige administrationsomkostninger. Afdelingen blev etableret 7. marts Benchmark Afdelingens benchmark OMX C20. Periodens afkast og performance Afdeling Danske Indeks realiserede i første halvår 2011 et afkast på -8,24 %, mens benchmark gav et afkast på -7,94 %. Afdelingen har dermed haft et underafkast på -0,30 % i forhold til benchmark. Markedsudvikling og investeringsaktivitet Afdelingen indledte investeringsaktiviteterne 7. marts Investeringsmålet er at replikere benchmark-afkastet med mindst mulige administrationsomkostninger. Af hensyn til spredningskravet i lovgivningen har afdelingen dog ikke altid mulighed for at replikere vægtningen af de største selskaber i benchmark. Det gælder fx aktierne Novo Nordisk og NovoZymes, der tilsammen fyldte mere i benchmark i første halvdel, end afdelingen har mulighed for at investere. Afdelingen må derfor sommetider acceptere en vis afkastforskel i forhold til benchmark (tracking error). Det ventes dog, at denne tracking error vil kunne holdes på et lavt niveau (under 1 %). Forventninger til 2011 På baggrund af afkastresultatet i første halvår samt den globale kurskorrektionen i august forventer vi et samlet årsafkast på omkring 20 %. 10

11 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark OMX C20 Renter og udbytter 130 Afdelingsformue t.kr. Kursgevinster og -tab -990 Indre værdi 91,34 DKK Administrationsomkostninger -59 Cirkulerende mængde stk. Startdato Resultat før skat -919 Risiko Opgøres kun for afdelinger, der har eksisteret mere end 36 måneder. Skat 20 Halvårets nettoresultat -939 Afdelingens ti største beholdninger (%) Balance Novo Nordisk B ( m) 29,8 Danske Bank 12,3 Carlsberg B 10,4 (1.000 kr.) A.P. Møller - Mærsk B 8,4 Novozymes B ( m) 4,7 AKTIVER DSV 4,4 Vestas Wind Systems 4,2 1 Likvide midler 88 FLS Industries B. 4,0 1 Kapitalandele Coloplast B (18m) 3,1 Andre aktiver 30 Topdanmark 2,3 Aktiver i alt Aktivfordeling i afdelingen (%) PASSIVER Sektor Medlemmernes formue Medicinal 37,92 Anden gæld 0 Industri 23,33 Finans 17,29 Passiver i alt Konsumentvarer 10,37 Materialer 6,60 Telekommunikation 2,02 2 Hoved- og nøgletal Forbrugsgoder 1,64 Øvrige incl. kontant 0,83 * Afdeling Danske Indeks' regnskabsperiode var I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 99,38% Øvrige finansielle instrumenter 0,62% I alt finansielle instrumenter 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) -939 Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 91,34 Afkast (pct.) -8,66 Benchmarkafkast (pct.) -7,94 Omkostningspct. 0,47 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio - Standardafvigelse i pct. - *) Opgøres kun for afdelinger der har eksisteret mere end 36 mdr. 11

12 AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER Afdeling Emerging Markets Obligationer investerer hovedsageligt i likvide statsobligationer, der er nomineret i USD og EUR og noteret på regulerede markeder i en stat, der er medlem af den Europæiske Union eller noteret på regulerede markeder, der er medlemmer af WFE (World Federation of Exchanges). Hovedparten af udstederlandene i afdelingens investeringsunivers er udviklingslande (emerging markets) med en kreditvurdering, der er ringere end Standard & Poors BBB. Målsætningen er at skabe et merafkast i forhold til benchmark. Valutaeksponering mod USD afdækkes som hovedrege l. Benchmark Afdelingens benchmark er JP Morgan EMBI Global Composite Index (DKK). Periodens afkast og performance Afdeling Emerging Markets Obligationer realiserede i første halvår 2011 et afkast på 4,64 %, mens benchmark gav et afkast på 5,17 %. Afdelingen har dermed haft et underafkast på -0,53 % i forhold til benchmark. Med dette afkastresultat i første halvår lever afdelingen foreløbig op til de tidligere udtrykte forventninger om et årsafkast på mellem 0 % og 8 % i kreditvurdering. Afdelingens vigtigste investeringer omfatter Argentina, Indonesien, Mexico, Venezuela, Colombia, Ukraine og Rusland. Afdelingen er dermed taktisk eksponeret for det strukturelle potentiale i både Sydamerika og udvalgte østeuropæiske økonomier, der forventes at kunne fastholde stærk økonomisk vækst, ikke mindst i kraft af stigende råstofpriser. Forventninger til 2011 Foreningen forventer, at afdelingen vil kunne levereet afkast i andet halvår på op til 5 %, således at årets samlede afkast bliver mellem 6 % og 10 %. Markedsudvikling og investeringsaktivitet Den voksende uro på de finansielle markeder har også præget markedet for statsobligationer med lav 12

13 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark JP Morgan EMBI Global Composite Index (DKK) Renter og udbytter Afdelingsformue t.kr. Kursgevinster og -tab Indre værdi 111,31 DKK Administrationsomkostninger Cirkulerende mængde stk. Startdato Halvårets nettoresultat Seneste udbytte 7,25 DKK/andel Risiko (60 måneder) Afdeling Benchmark Balance Standardafvigelse (% p.a.) 14,28 11,23 (1.000 kr.) Sharpe-Ratio 0,25 0,51 AKTIVER Afdelingens ti største beholdninger (%) 1 Likvide midler Obligationer ,65% Ukraine Govt. 11/06/13 5,4 1 Afledte finansielle instrumenter ,875 Reb of Uruguay 15/01/33 5,0 Andre aktiver ,5% Indonesia 12/10/35 4,3 8,7% Transneft 07/08/18 4,0 Aktiver i alt ,95% United Mexican 19/03/19 3,7 6,875% Turkey Rep 17/03/36 3,6 8,75% Rep of Peru 21/11/33 3,4 PASSIVER 8,125% Colombia Rep. 21/05/24 2,8 7,375% Rep. Colombia 18/03/19 2,7 Medlemmernes formue ,375% Rep of Poland 15/07/19 2,5 1 Afledte finansielle instrumenter 0 48 Anden gæld Landeallokering i afdelingen (%) Passiver i alt Rusland 10,29 Colombia 6,70 2 Hoved- og nøgletal Indonesien 6,70 Brasilien 6,63 Mexico 6,59 Ukraine 5,42 Venezuela 5,16 Uruguay 4,97 Sydafrika 4,62 Argentina 4,62 Peru 4,49 Øvrige inkl. kontant 33,81 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 88,66% 94,87% Øvrige finansielle instrumenter 11,34% 5,13% I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 111,31 106,83 113,55 Afkast (pct.) 4,63 6,67 13,08 Benchmarkafkast (pct.) 5,17 5,42 11,67 Omkostningspct. 0,59 0,61 1,16 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio 0,25 0,15 0,16 Standardafvigelse 14,28 14,29 14,44 *) Er beregnet på 60 mdrs. udvikling. 13

14 AFDELING EUROPÆISKE AKTIER Afdeling Europæiske Aktier investerer i europæiske børsnoterede aktier med en målsætning om at skabe et langsigtet merafkast i forhold til benchmark. Der investeres hovedsageligt i selskaber med høje, stabile og voksende udbytter. Resultatet er en portefølje af forholdsvis defensiv karakter. Der investeres fortrinsvis i selskaber fra udviklede markeder, men indtil 20% af afdelingens aktiver kan investeres i emerging markets. Benchmark Afdelingens benchmark er S&P Citigroup High Income Europe Net TR (DKK). Periodens afkast og performance Afdeling Europæiske Aktier realiserede i første halvår 2011 et afkast på -0,42 %, mens benchmark gav et afkast på 0,77 %. Afdelingen har dermed haft et underafkast på 1,19 % i forhold til benchmark. Afdelingen har således endnu ikke været i stand til at leve op til de tidligere udtrykte forventninger om et årsafkast på 5-10 % i Det skyldes den overraskende negative udvikling i den globale økonomi og på de finansielle markeder (se nærmere omtale på side 4). Markedsudvikling og investeringsaktivitet De europæiske aktiemarkeder udviklede sig i gennemsnit forholdsvis fladt i første halvår. Der er dog store afkastforskelle markederne imellem; primært fordi gældskrisen pressede de perifere markeder mere end kernemarkederne. Afdelingen fastholdt fokus på Nordeuropa igennem halvåret, hvilket har bidraget positivt til afkast og performance. Overvægten i IT-sektoren, specielt eksponeringen i Nokia har imidlertid trukket noget ned i performance. Overvægtningen og udvalget af selskaber i energisektoren har også kostet på performance-kontoen. Det samme gælder flere af porteføljens industriselskaber, først og fremmest Philips. Til gengæld bidrog investeringerne i både forsyningsselskaber (National Grid, UK and Snam Rete Gas, Italien) og forbrugsgoder (Reckitt Benckiser, UK) positivt til porteføljeafkastet. Porteføljen havde halvårsskiftet taktiske eksponeringer i blandt andet medicinalselskaber, ikkecykliske forbrugsaktier samt telecom-selskaber. Vi fastholder overvægtningen af de nordeuropæiske markeder, primært Tyskland, Holland og Norge, mens vi undervægter Italien og Spanien. Forventninger til 2011 Efter kurskorrektionen på de europæiske aktiemarkeder er forskellen i direkte afkast mellem obligationer og aktier udvidet markant. Det giver interessante invsteringmuligheder i selskaber med et direkte afkast, der overstiger afkastet på lange statsobligationer. Det indikerer, at aktier er relativt billige i forhold til obligationer. Vi forventer derfor, at investorinteressen vil vende tilbage til aktier i løbet af efteråret, hvilket vil understøtte aktiekursudviklingen. Vi forventer, at afdelingens samlede afkast i år bliver mellem -10 % og 15 %. Fusion Under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse vil afdelingen fusionere med afdelingerne USA, Global Minimum Variance og Nordiske Aktier i løbet af andet halvår Se nærmere omtale på side 5. 14

15 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark S&P/Citigroup High Income Europe Net TR (DKK) Renter og udbytter Afdelingsformue t.kr. Kursgevinster og -tab Indre værdi 59,01 DKK Administrationsomkostninger Cirkulerende mængde stk. Startdato Resultat før skat Seneste udbytte 1,25 DKK/andel Skat Risiko Halvårets nettoresultat (60 måneder) Afdeling Benchmark Standardafvigelse (% p.a.) 17,62 18,08 Sharpe-Ratio -0,51-0,28 Balance Afdelingens ti største beholdninger (%) (1.000 kr.) Royal Dutch Shell Plc -A 5,6 AKTIVER Roche Holding SA.Genusscheine 4,3 HSBC (GBP) 4,2 1 Likvide midler BP PLC 4,2 1 Kapitalandele Vodafone Group PLC 3,9 Andre aktiver Novartis AG-Reg. 3,9 Philips Electronics NV 2,9 Aktiver i alt Unilever NV CVA 2,9 Koninklijke KPN NV 2,6 British American Tobacco Ord 2,6 PASSIVER Medlemmernes formue Aktivfordeling i afdelingen (%) Anden gæld Sektor Passiver i alt Finans 19,96 Energi 16,51 2 Hoved- og nøgletal Konsumentvarer 14,52 Medicinal 11,37 Telekommunikation 9,96 Industri 8,44 Forsyning 6,05 Forbrugsgoder 5,38 Materialer 2,63 Informationsteknologi 1,88 Øvrige incl. kontant 3,29 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 96,92% 98,36% Øvrige finansielle instrumenter 3,08% 1,64% I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 59,01 54,42 60,66 Afkast (pct.) -0,67-5,41 5,43 Benchmarkafkast (pct.) 0,77-3,31 6,74 Omkostningspct. 0,90 0,89 1,68 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio -0,51-0,45-0,45 Standardafvigelse 17,62 17,91 17,73 *) Er beregnet på 60 mdrs. udvikling. 15

16 AFDELING GLOBAL MINIMUM VARIANCE Afdeling Global Minimum Variance investerer i de aktier, som indgår i MSCI World indekset. Afdelingens målsætning er at minimere afkastvariationen og dermed skabe et højt risikojusteret aktieafkast. Afdelingen blev etableret 7. marts Benchmark Afdelingens benchmark er MSCI World NR Index (DKK). Periodens afkast og performance Afdeling Global Minimum Variance realiserede i første halvår 2011 et afkast på -2,74 %, mens benchmark gav et afkast på -2,96 %. Afdelingen har dermed leveret et merafkast på 0,22 % i forhold til benchmark. Markedsudvikling og investeringsaktivitet Afdelingen indledte investeringsaktiviteterne 7. marts Investeringsmålet er at sammensætte en global aktieportefølje med mindre afkastvolatilitet end benchmark. Der er empirisk dokumentation for, at en sådan investeringsstrategi kan sikre et attraktivt risikojusteret afkast, navnlig i høj-volatile markedssituationer som i Det største bidrag til afdelingens performance kommer fra investeringerne i Health Care og ikke-cyklisk forbrug, der begge er defensive sektorer. Afdelingen havde også glæde af undervægtningen i IT og finans. Til gengæld reducerede forsyningsselskaberne afdelingens performance en smule, blandt andet som følge af jordskælvskatastrofen i Japan, der ramte japansk kraftproduktion umåde hårdt. Bortset fra en lavere risikoeksponering og en beskeden overvægting af mindre selskaber er afdelingens porteføljesammensætning neutral i forhold til benchmark, både med hensyn til selskabsnøgletal, vækstforventninger, lønsomhed, indtjeningsstabilitet og momentum. Forventninger til 2011 På baggrund af afkastresultatet i første halvår samt et yderligere meget stort merafkast i forbindelse i den globale kurskorrektionen i august forventer vi et positivt helårsafkast på mellem 5 % og 10 %. Fusion Under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse vil afdelingen fusionere med afdelingerne USA, Europæiske Aktier og Nordiske Aktier i løbet af andet halvår Se nærmere omtale på side 5. 16

17 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark MSCI TR Net World Index (DKK) Renter og udbytter 420 Afdelingsformue t.kr. Kursgevinster og -tab Indre værdi 97,74 DKK Administrationsomkostninger -248 Cirkulerende mængde stk. Startdato Resultat før skat Seneste udbytte 0,00 DKK/andel Skat 45 Risiko Halvårets nettoresultat Opgøres kun for afdelinger, der har eksisteret mere end 36 måneder. Afdelingens ti største beholdninger (%) Balance Abbott Labs 2,1 TransCanada Corp 2,1 (1.000 kr.) Kimberly-Clark Corp. 2,1 Mc Donalds Corp Com 2,0 AKTIVER Teva Pharmaceuticals 2,0 General Mills Inc. 1,9 1 Likvide midler 190 Exxon Mobil Corp. 1,9 1 Kapitalandele Enbridge Inc 1,9 Andre aktiver Berkshire Hathaway 1,7 Procter & Gamble 1,6 Aktiver i alt Aktivfordeling i afdelingen (%) PASSIVER Sektor Medlemmernes formue Anden gæld Konsumentvarer 19,28 Medicinal 18,65 Passiver i alt Forbrugsgoder 13,21 Forsyning 12,29 Finans 12,28 2 Hoved- og nøgletal Energi 7,42 Industri 5,53 Materialer 4,19 * Afdeling Global Minimum Variance's regnskabsperiode var Telekommunikation 3,55 Informationsteknologi 2,10 Øvrige incl. kontant 1,49 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 99,61% Øvrige finansielle instrumenter 0,39% I alt finansielle instrumenter 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 97,74 Afkast (pct.) -2,26 Benchmarkafkast (pct.) -2,96 Omkostningspct. 0,58 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio - Standardafvigelse - *) Opgøres kun for afdelinger der har eksisteret mere end 36 mdr. 17

18 AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER Afdeling High Yield Obligationer investerer primært i højt forrentede virksomhedsobligationer med en rating hos Standard & Poor s på BB+ til CCC på investeringstidspunktet. Målsætningen er at skabe et langsigtet merafkast i forhold til benchmark. Afdelingen handler globalt på børser og andre markeder som Finanstilsynet har godkendt. Derudover investeres i Rule 144Audstedelser med ombytningsret til papirer, der indenfor 1 år registreres hos Securities and Exchange Commission, og som omsættes på OTC-Fixed Income Markedet. Afdelingen hedger investeringer i fremmed valuta til euro. Benchmark Afdelingens benchmark er JP Morgan EMBI Global Composite Index (DKK). Periodens afkast og performance Afdeling High Yield Obligationer realiserede i første halvår 2011 et afkast på 3,64 %, mens benchmark gav et afkast på 4,97 %. Afdelingen har dermed haft et underafkast på -1,33 % i forhold til benchmark. Med dette afkastresultat i første halvår lever afdelingen foreløbig op til de tidligere udtrykte forventninger om et årsafkast på mellem 0 % og 8 % i Markedsudvikling og investeringsaktivitet Det stadigt svagere globale konjunkturbillede i første halvår har holdt renteudviklingen under kontrol. Da virksomhederne samtidig i hvert fald indtil videre synes i stand til at fastholde eller ligefrem forbedre indtjeningen, har markedet for virksomhedsobligationer udviklet sig forholdvis stabilt i perioden. Afdelingen har i perioden været overvægtet obligationer med en single B rating og har desuden haft en eksponering i CCC-ratede papirer. I lyset det svækkede makroøkonomiske billede er begge disse eksponeringer reduceret i slutningen af halvåret. Vi forventer først at øge eksponeringen i disse segmenter igen, når der er tydeligere tegn på, at det kan lykkes at undgå en egentlig recession. Afdelingens største eksponering er det amerikanske high yield marked, der udgør 79 % af aktiverne, mens eupæiske obligationer fylder 18 %. Afdelingen har blandt andet investeret i råstofrelaterede selskaber, hvor vi fortsat ser et vækstpotentiale. Vi har til gengæld undervægtet virksomheder inden for byggeri og byggematerialermaterialer. Forventninger til 2011 Foreningen forventer, at afdelingen vil kunne levere et afkast i andet halvår på op til 6 %, og at årets samlede afkast bliver mellem 6 % og 10 %. 18

19 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark Merrill Lynch Global High Yield Renter og udbytter Constrained Index (DKK) Kursgevinster og -tab Afdelingsformue t.kr. Administrationsomkostninger Indre værdi 101,03 DKK Cirkulerende mængde stk. Resultat før skat Startdato Seneste udbytte 10,25 DKK/andel Skat 0 3 Risiko Halvårets nettoresultat (60 måneder) Afdeling Benchmark Standardafvigelse (% p.a.) 11,59 14,50 Sharpe-Ratio 0,33 0,38 Balance (1.000 kr.) Afdelingens ti største beholdninger (%) AKTIVER 10% Libby Glass Inc 15/02/15 1,0 11% Lyondell Chemica 01/05/18 1,0 1 Likvide midler ,25% Calpine Corp 15/10/17 1,0 1 Obligationer ,5% Polypore Int 15/11/17 0,9 1 Kapitalandele ,75% NCL Corp 15/11/16 0,9 1 Afledte finansielle instrumenter ,5% Dineequity 30/10/2018 0,9 Andre aktiver ,875% James River 01/04/19 0,9 8,625% Breitburn 15/10/2020 0,9 Aktiver i alt ,5% HCA Inc 15/04/2019 0,9 7,375% Nextel Conmn. 01/08/15 0,9 PASSIVER Aktivfordeling i afdelingen (%) Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter 0 0 Sektor Anden gæld Forbrugsgoder 31,80 Passiver i alt Kommunikation 21,80 Energi 12,50 Industri 11,90 2 Hoved- og nøgletal Materialer 10,00 Forsyning 4,30 Finans 3,40 Teknologi 2,00 Øvrige incl. kontant 2,30 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 96,51% 95,07% Øvrige finansielle instrumenter 3,49% 4,93% I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 101,03 98,69 107,43 Afkast (pct.) 3,64 3,32 12,47 Benchmarkafkast (pct.) 4,97 4,95 14,54 Omkostningspct. 0,50 0,49 0,96 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio 0,33 0,12 0,24 Standardafvigelse 11,59 11,40 11,58 *) Er beregnet på 60 mdrs. udvikling. 19

20 AFDELING LANGE DANSKE OBLIGATIONER Afdeling Lange Danske Obligationer investerer i danske børsnoterede obligationer for at skabe et langsigtet merafkast i forhold til benchmark. Den overordnede investeringsstrategi styres af afdelingens forventninger til den globale økonomiske udvikling og dermed renteudviklingen. Vægtning af markedssegmenter og udvalg af obligationer er baseret på fundamental markedsanalyse. Benchmark Afdelingens benchmark er 60 % Effas > 1 Year og 40 % Nordea Bank Danmark A/S realkreditobligationsindeks. Periodens afkast og performance Afdeling Lange Danske Obligationer realiserede i første halvår 2011 et afkast på -0,33 %, mens benchmark gav et afkast på -0,27 %. Afdelingen har dermed leveret et underafkast på -0,06 % i forhold til benchmark. Med dette afkastresultat i første halvår har afdelingen endnu ikke levet op til de tidligere udtrykte forventninger om et årsafkast på mellem 3 % og 5 % i Markedsudvikling og investeringsaktivitet De danske renter steg massivt i første kvartal som følge af overraskende gode økonomiske nøgletal, der signalerede momemtum i den globale økonomi. I marts signalerede ECB overraskende en snarlig renteforhøjelse, hvorfor de korte renter steg mere end de lange. Stemningen i rentemarkedet vendte dog i løbet af april, da stigende gældsbekymringer sendte renterne ned, og ledende vækstindikatorer fra både USA og Europa pegede på, at væksten vil aftage mere end tidligere forventet. Afdelingen havde oen lavere renterisiko end benhcmark i en stor del af periodensamt en overvægt af 30-årige statsobligationer på forventning om en fladning af rentekurven. De faldende renter samt en stejling af rentespændet mellem den 30-årige rente og den 10-årige rente medførte, at afdelingen gav et lavere afkast end benchmark i andet kvartal. Vi har generelt i første halvår haft en lav andel af konverterbare realkreditobligationer i forhold til benchmark pga. stor usikkerhed i segmentet som følge af Solvens II, Basel III samt den fremadrettede kreditvurdering. Det har bidraget positiv til afdelingens performance. Porteføljen har i hele første kvartal været overvægtet i korte inkonverterbare realkreditobligationer, som har givet et højere afkast end korte statsobligationer. Det har også bidraget til performance. Forventninger til 2011 På baggrund af afkastet i første halvår og faldende renter efter halvårsskiftet forventer foreningen, at afdelingen vil kunne levere et helafkast i 2011 på mellem 4 % og 6 %. 20

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Delårsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Global Fokus

Delårsrapport 2006. Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Stabil Global Fokus Delårsrapport 2006 Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg Stabil Global Fokus Indhold Foreningsoplysninger... 3 Den globale udvikling... 5 Forventninger... 8 Ledelsespåtegning... 9 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Nordea Invest Special

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Nordea Invest Special Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Nordea Invest Special Forening Investeringsforeningen Nordea Invest Special CVR.-nr: 73 41 00 10 Nyropsgade 17, st. 1602 København V. Tlf: 33 36 06 00 Fax: 33

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Investeringsforeningen ABN AMRO Invest. Årsrapport. Investeringsforeningen ABN AMRO Invest. Årsrapport 2006

Investeringsforeningen ABN AMRO Invest. Årsrapport. Investeringsforeningen ABN AMRO Invest. Årsrapport 2006 Investeringsforeningen ABN AMRO Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen ABN AMRO Invest Årsrapport 2006 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 3 Ledelsesberetning Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere