INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 Offentliggjort 24. august 2011

2 Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Halvårsrapport 2011 Offentliggjort 24. august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelesespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i første halvår Udsigterne for de finansielle markeder i Risici og usikkerhedsfaktorer...5 Afdelingsfusioner samt ændring af afdelingstype...5 Halvårsregnskaber...6 Anvendt regnskabspraksis...6 Nøgletalsdefinitioner...7 Afdeling Danske Aktier...8 Afdeling Danske Indeks Afdeling Emerging Markets Obligationer Afdeling Europæiske Aktier Afdeling Global Minimum Variance Afdeling High Yield Obligationer Afdeling Lange Danske Obligationer Afdeling Nordiske Aktier Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling PensionPlanner Afdeling Rusland Afdeling Sektorallokering Danmark Afdeling USA Foreningsoplysninger

3 LEDELESESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato godkendt halvårsrapport for første halvår 2011 for Investeringsforeningen Alfred Berg Invest, herunder foreningens 17 afdelinger. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Halvårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger Halvårsregnskaberne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt resultat for første halvår Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 24. august 2011 Bestyrelsen Morten Riise-Knudsen Formand Niels Ulrik Heine Lars Andersen Direktion Thomas Einfeldt Administrerende direktør Alfred Berg Administration A/S 3

4 LEDELSESBERETNING UDVIKLINGEN I FØRSTE HALVÅR 2011 Oplysningerne i de følgende afsnit er relevante for alle afdelinger Krisen har forplantet sig til den globale offentlige sektor Den finansielle og økonomiske krise, der ramte den globale økonomi i er endnu ikke overstået. Det er konklusionen efter to år med massive økonomisk-politiske indgreb fra såvel regeringer som centralbanker. Finanskrisen, der satte ind i 2007, var isoleret til den private sektor og finanssektoren, der måtte have store og budgettunge redningspakker fra regeringer over hele verden. Problemet er, at disse ekspansive initiaver og budgetvirkningen af den voksende arbejdsløshed tynger statsbudgetterne i de vestlige økonomier, og at den offentlig gæld derfor er skudt i vejret. Den 4 år gamle finansielle og økonomiske krise er således ikke overstået. Den har på mange måder blot forplantet sig fra den private sektor til den offentlige sektor. Optimisme i 1. kvartal... De lande, der i forvejen kæmpede med relativ stor gæld, er i 2011 kommet særligt i fokus. Til denne kategori hører bl.a. Grækenland, Italien og Portugal samt verdens største økonomi, USA. Det har præget 2011, der ellers begyndte med optimisme. I årets første måneder tegnede det globale opsving nemlig lovende, omend væksten var aftaget en smule i forhold til Tyskland, USA og til dels Kina så ud til (på det tidspunkt) at kunne levere stabil fremgang. Især Tyskland trak et stort læs med en vækstrate på mere end 6% p.a. i første kvartal som følge af stærk eksport og høje indenlandske investeringer. USA klarede sig OK med en vækst på ca. 2 % p.a. Den tyske fremgang og stigende inflation på grund af energiprisudviklingen, fik i april den europæiske centralbank ECB til at hæve styringsrenten uagtet den stadig meget usikre europæiske gældssituation. Optimismen i markedet var dog stadig stor, for ECB fortsatte tildelingen af likviditet på de pengepolitiske auktioner. Samtidig opkøbte den amerikanske centralbank FED amerikanske statsobligationer....blev afløst af nervøsitet og og volatilitet i 2. kvartal Jordskælvet og tsunamien i Japan samt uroen i mellemøsten ødelagde imidlertid den gode økonomiske stemning. Japans vækst blev hårdt ramt af tsunamiødelæggelserne, og uroen i mellemøsten pressede olieprisen voldsomt i vejret med store konsekvenser for det globale privatforbrug. Disse begivenheder samt en genopblussen af gældskrisen i Europa ramte derfor de globale finansielle markedet hårdt, og markedsvolatiliteten voksede markant. Det skyldtes ikke mindst dramaet om Grækenland, som trods en enorm, skræddersyet hjælpepakke ikke kunne finansiere sine offentlige udgifter og gæld på det private marked. Flere måneders politisk tovtrækkeri om en løsning på Grækenlands gældsproblem har fastholdt markedsusikkerheden på højeste niveau. Det var først efter udgangen af første halvår, at problemet har fundet en (midlertidig) EU-politisk løsning. Samtidig offentliggøres stadig mere kritiske konjunkturdata fra både USA og Europa. I USA er arbejdsløsheden over 9%, og økonomien taber vækstmomentum. Første kvartals BNP blev således nedrevideret til 0,4% p.a. (fra 2% p.a.), mens andet kvartal foreløbig er opgjort til kun 1,3% p.a. Den makroøkonomiske udfordring Det er privatforbruget og virksomheders investeringslyst, der er afgørende for den selvbærende vækst. Begge disse størrelser har svært ved at finde momentum. Det gælder især privatforbruget, for trods rekordlave realrenter er opsparingstilbøjeligheden alt for høj. Alt i alt et udfordrende udgangspunkt for resten af 2011, og et dystert vækstperspektiv for de kommende år, hvor risikoen for recession efterfulgt af en lang periode med lavvækst er helt reel. Vi forventer i år i bedste fald vækstrater på mellem 1 % og 2 % i Europa (under ét) og i USA, hvilket efter al sandsynlighed ikke er nok til at reducere arbejdsløsheden. Der vil derfor fortsat være behov for ekspansive økonomiske initiativer. Da den voldsomme offentlige gældsopbygning reelt forhindrer nye finanspolitiske stiumli, er der behov for flere pengepolitiske initiativer, der kan booste værdien af aktiverne og dermed skabe den formueffekt, der kan vække privatforbruget til live igen. 4

5 UDSIGTERNE FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2011 Udsigt til beskedent come-back for aktier efter kurskorrektionen i august Det dramatiske stemningsskift i markedet fra grønt til rødt i foråret 2011 har forøget investorernes krav til risikopræmien på aktier ganske betydeligt. Det har trykket verdens aktiekurser ganske betydeligt. De fleste af verdens aktiemarkedsindeks har mistet % siden nytår, mens obligationerne generelt har leveret positive afkast på mellem 2 % og 7 % i samme periode. Der er udsigt til fortsat volatilitet i resten af 2011, først og fremmest drevet af krisefygt og spekulationer om holdbarheden af ophørende og påtænkte politiske initiativer. Vi vurderer dog, at den aktuelle, relativt lave aktieprissætning har skabt grundlag for positive afkast i størrelsesordenen 5-10 % (i lokal valuta) efter den betydelige negative kurskorrektion i august Derfor forudser vi, at aktiemarkeder i 2011 vil levere årsafkast på mellem -10 % og -20 %. Vi anser det for sandsynligt, at obligationsmarkederne vil skabe positive omend beskedne afkast i andet halvår på mellem 0,5 % og 4 %, og at obligationsmarkederne dermed i hele 2011 vil kunne præstere afkast på mellem 5 % og 10 %. Udsagn om forventninger Disse forventninger til den økonomiske og finansielle udvikling er udtryk for foreningens aktuelle vurderinger, der i sagens natur er forbundet med stor usikkerhed og derfor ikke kan betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er risiko for, at den realiserede udvikling afviger fra foreningens forventninger. Der bør derfor ikke træffes ureflekterede beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner alene med udgangspunkt i foreningens forventninger. Foreningen opfordrer til at søge professionel rådgivning i forbindelse med investeringsbeslutninger og andre større økonomiske dispositioner. Foreningen påtager sig ikke noget ansvar, hvis markederne udvikler sig anderledes end forventet. RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Årsrapporten for 2010 indeholder en detaljeret beskrivelse af foreningens væsentligste risici. Der er ikke ændret væsentligt på foreningens risici siden da, hvorfor der henvises til årsrapportens beskrivelse. Der er ved afiæggelsen af halvårsregnskabet ikke konstateret væsentlig usikkerhed ved indregning og måling, da hovedparten af værdipapirerne udgør børsnoterede værdipapirer på effektive markeder. AFDELINGSFUSIONER SAMT ÆNDRING AF AFDELINGSTYPE På en ekstraordinær generalforsamling 30. juni 2011 traf foreningen endelig beslutning om at fusionere afdelingerne USA, Nordiske Aktier, Europæiske Aktier og Global Minimum Variance med afdeling Europæiske Aktier som fortsættende afdeling. I forbindelse med fusionen ændrer afdeling Europæiske Aktier navn til afdeling Global Minimum Variance og samtidig ændres investeringsområdet således, at det svarer til investeringsområdet for den ophørende afdeling Global Minimum Variance, der investerer i en portefølje af globale aktier med henblik på at begrænse volatiliteten i værdien af afdelingens formue. På samme generalforsamling blev det besluttet at fusionere afdeling Danske Aktier og Sektorallokering Danmark med afdeling Sektorallokering Danmark som fortsættende afdeling. Formålet med begge disse fusioner er at sikre, at investorerne også på langt sigt er medlemmer i en afdeling med en tilstrækkelig stor formue, der gør det muligt dels at sammensætte en veldiversificeret portefølje af investeringer, dels at nyde godt af stordriftsfordele. På den ekstraordinære generalforsamling blev det samtidig endeligt besluttet at ændre vedtægternes 6 vedrørende afdeling Danske Indeks, således at afdelingen er udloddende og ikke akkumulerende. Ændringen, der alene er begrundet af skattehensyn, får skattemæssig virkning fra 1. januar 2012.

6 HALVÅRSREGNSKABER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., Finanstilsynets Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Hovedpunkterne i denne regnskabspraksis følger nedenfor- Resultatopgørelsen Indtægter og omkostninger er periodiseret og indeholder således de beløb, der kan henføres til regnskabsåret, bortset fra udbytte som først indtægtsføres, når udbyttet modtages. Modtagne bruttoudbytter korrigeres for ikke-refunderbar udbytteskat. Kursgevinster og -tab Idet regnskabsmæssige resultat indgår såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab. De realiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem salgsværdien og værdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsperioden. De urealiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo regnskabsåret og kursværdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsåret. Under handelsomkostninger føres alle direkte omkostninger relateret til handler udført i forbindelse med den løbende porteføljepleje. Handelsudgifter i forbindelse med emissioner eller indløsninger føres som en emissions-/indløsningsomkostning på formuen. Handelsomkostningerne er opgjort i overensstemmelse med IFRs anbefalinger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til deres højeste formueværdi i hver af afdelingerne indenfor regnskabsåret, jf. vedtægternes 22. Balancen Børsnoterede værdipapirer er optaget til børskurs ultimo regnskabsperioden. Dog optages udtrukne obligationer til kurs 100. Udenlandske værdipapirer er omregnet efter valutakursen ultimo regnskabperioden. Ved køb eller salg af værdipapirer indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Værdien af sådanne poster er opført under betegnelsen mellemværende vedrørende handelsafvikling. Under aktiver indgår værdien af emissioner og solgte værdipapirer, mens der under passiver indgår værdien af indløsninger og købte værdipapirer. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, værdiansættes til beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdi. Afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi er opført under aktiver, mens afledte finansielle instrumenter med negativ dagsværdi er opført under passiver. Beholdningsspecifikationer En specifikation af afdelingernes værdipapirer kan rekvireres ved henvendelse til foreningens administrationsselskab 6

7 NØGLETALSDEFINITIONER Indre værdi Indre værdi Medlemmernes formue Cirkulerende andele ultimo året Afkast i procent Årets afkast i procent hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning Indre værdi umiddelbart Indre værdi ultimo året geninvesteret udlodning Indre værdi primo året, Indre værdi ultimo året efter udlodning Omkostningsprocent Omkostningsprocent Årets administrationsomkostninger 100, Medlemmernes gennemsnitlige formue hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. Omsætningshastighed Omsætningsastighed 1 Kursværdi af køb Kursværdi af salg, 2 Medlemmernes gennemsnitlige formue hvor kursværdi af køb og salg opgøres på baggrund af de realiserede købs- og salgspriser inkl. kurtage. Kun køb og salg i forbindelse med løbende porteføljepleje medtages i beregningen. Medlemmernes gennemsnitlige formue opgøres som beskrevet under omkostningsprocenten. ÅOP (årlige omkostninger i procent) ÅOP Seneste årlige administrationsomkostninger i procent Seneste direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent 1 Maksimalt emissionstillæg i procent Maksimalt 7 indløsningsfradrag i procent Standardafvigelse/Volatilitet Standardafvigelsen er et mål for afkastets udsving over tiden. Jo større volatilitet, jo større er usikkerheden omkring investeringens fremtidige afkast. Volatiliteten er således et risikomål. Volatiliteten udtrykkes sædvanligvis i procent pr. år. Volatiliteten er et mål for afkastets spredning omkring sin middelværdi - afkastets standardafvigelse. Hvis afkastet er normalfordelt kan det forventes, at ca. 2/3 af alle afkastobservationer falder mellem middelværdien plus standardafvigelsen og middelværdien minus standardafvigelsen. Der opgøres kun standardafvigelse/volatilitet for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. Sharpe Ratio Sharpe Ratio beregnes ved at dividere investeringens merafkast med dens volatilitet/standardafvigelse. Sharpe Ratio måler investeringsafkastet i forhold til investeringsrisiko. Jo større positiv Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast. Ved hjælp af Sharpe Ratio kan afkastet af investeringer med forskellige risikoniveauer sammenlignes. Der opgøres kun Sharpe Ratio for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. 7

8 AFDELING DANSKE AKTIER Afdeling Danske Aktier investerer i danske aktier med målsætningen at skabe et langsigtet merafkast i forhold til benchmark. Afdelingen investerer i kvalitetsselskaber med potentiale for vækst i salg, indtjening og cashflow. Investeringerne bygger på fundamental branche- og selskabsanalyse. Benchmark Afdelingens benchmark er OMXCCAP. Periodens afkast og performance Afdeling Danske Aktier realiserede i første halvår 2011 et afkast på -6,49%, mens benchmark gav et afkast på -6,64%. Afdelingen har dermed leveret et merafkast på 0,15% i forhold til benchmark. På trods af denne positive performance har afdelingen endnu ikke været i stand til at leve op til de tidligere udtrykte forventninger om et årsafkast på 5-10 % i Det skyldes den overraskende negative udvikling i den globale økonomi og på de finansielle markeder (se nærmere omtale på side 4). Markedsudvikling Danske aktier havde det svært i første halvår Efter et nogenlunde stabilt første kvartal tabte aktiemarkederne for alvor terræn i det sene forår under den græske gældskrise. Skuffende nøgletal fra USA trak markederne yderligere ned, og i juni sænkede den amerikanske centralbank sit estimat for den økonomiske vækst for anden gang i løbet af kort tid. Også vækstfoventningerne for 2012 blev nedjusteret. Denne udvikling ramte det danske aktiemarked hårdt som følge af de danske selskabers cykliske eksponering og en høj prisfastsættelse. Da virksomhederne samtidig meldte om pres på indtjeningen på grund af stigende råvarepriser, sluttede første halvår med tab for det danske aktiemarked. Periodens investeringsaktivitet Flyreservedelsdistributøren Satair var den helt store vinder på det danske aktiemarked i første halvdel af Aktien steg med 42% og blev dermed den største positive bidragsyder i porteføljen. Selskabet kunne fremlægge et stærkt regnskab for 2010, et forslag om ekstraordinært udbytte til aktionærerne og en ny ambitiøs vækststrategi, der blev meget positivt modtaget af investorerne. Selskabet kunne desuden melde om stor opkøbsinteresse fra flere aktører; en interesse, der efter halvåret krystalliserede sig i Airbus køb af selskabet. Biotekselskaberne har haft det svært i første halvår, hvor investorerne reducerede investeringsrisikoen. En svag nyhedsstrøm fra Genmab og en manglende myndighedsgodkendelse af Neurosearch s Huntextil førte til markante kursfald for disse selskaber. Endnu værre gik det for Bavarian Nordic, der faldt med 65 % efter skuffende nyheder om prostatakræftmidlet Prostvac. Vores overvægt i Neurosearch og Genmab bidrog negativt til performance, mens undervægten i Bavarian Nordic bidrog positivt. Med kursstigninger på henholdsvis 30 % og 17 %, bidrog vores overvægtning af de defensive forsikringsselskaber Topdanmark og Tryg positivt til performance. Også overvægten i Danisco har bidraget positivt som følge af salget til amerikanske DuPont. Forventninger til 2011 Afdeling Danske Aktier har ligesom det danske aktiemarked allerede tabt op imod 20 % i den forløbne del af andet halvår. Foreningen forventer dog, at afdelingen vil kunne indhente en del af dette tab, således at årets samlede afkast bliver mellem -15 % og -20 %. Fusion Under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse vil afdelingen fusionere med afdeling Sektorallokering Danmark i løbet af andet halvår Se nærmere omtale på side 5. 8

9 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark OMXCCAP Renter og udbytter Afdelingsformue t.kr. Kursgevinster og -tab Indre værdi 170,71 DKK Administrationsomkostninger Cirkulerende mængde stk. Startdato Resultat før skat Seneste udbytte 0,00 DKK/andel Skat 26 0 Risiko Halvårets nettoresultat (60 måneder) Afdeling Benchmark Standardafvigelse (% p.a.) 21,30 21,75 Sharpe-Ratio -0,24-0,05 Balance (1.000 kr.) Afdelingens ti største beholdninger (%) AKTIVER Novo Nordisk B ( m) 9,8 Carlsberg B 9,1 1 Likvide midler Danske Bank 8,0 1 Kapitalandele Coloplast B (18m) 4,9 Andre aktiver FLS Industries B. 4,7 A.P. Møller - Mærsk A 4,6 Aktiver i alt Novozymes B ( m) 4,2 H. Lundbeck 3,9 DSV 3,9 PASSIVER A.P. Møller - Mærsk B 3,9 Medlemmernes formue Anden gæld Aktivfordeling i afdelingen (%) Passiver i alt Sektor Industri 30,01 2 Hoved- og nøgletal Medicinal 23,49 Finans 22,45 Konsumentvarer 9,68 Materialer 7,56 Forbrugsgoder 3,77 Informationsteknologi 1,29 Øvrige incl. kontant 1,74 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 97,99% 98,91% Øvrige finansielle instrumenter 2,01% 1,09% I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 170,71 163,38 182,57 Afkast (pct.) -6,50 3,89 16,09 Benchmarkafkast (pct.) -6,64 8,76 25,25 Omkostningspct. 0,75 0,78 1,50 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio -0,24-0,11-0,12 Standardafvigelse i pct. 21,30 21,14 21,47 *) Er beregnet på 60 mdrs. udvikling. 9

10 AFDELING DANSKE INDEKS Afdeling Danske Indeks investerer i de aktier, som indgår i OMX C20-indekset. Målsætningen er at følge indeksets udvikling med mindst mulige administrationsomkostninger. Afdelingen blev etableret 7. marts Benchmark Afdelingens benchmark OMX C20. Periodens afkast og performance Afdeling Danske Indeks realiserede i første halvår 2011 et afkast på -8,24 %, mens benchmark gav et afkast på -7,94 %. Afdelingen har dermed haft et underafkast på -0,30 % i forhold til benchmark. Markedsudvikling og investeringsaktivitet Afdelingen indledte investeringsaktiviteterne 7. marts Investeringsmålet er at replikere benchmark-afkastet med mindst mulige administrationsomkostninger. Af hensyn til spredningskravet i lovgivningen har afdelingen dog ikke altid mulighed for at replikere vægtningen af de største selskaber i benchmark. Det gælder fx aktierne Novo Nordisk og NovoZymes, der tilsammen fyldte mere i benchmark i første halvdel, end afdelingen har mulighed for at investere. Afdelingen må derfor sommetider acceptere en vis afkastforskel i forhold til benchmark (tracking error). Det ventes dog, at denne tracking error vil kunne holdes på et lavt niveau (under 1 %). Forventninger til 2011 På baggrund af afkastresultatet i første halvår samt den globale kurskorrektionen i august forventer vi et samlet årsafkast på omkring 20 %. 10

11 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark OMX C20 Renter og udbytter 130 Afdelingsformue t.kr. Kursgevinster og -tab -990 Indre værdi 91,34 DKK Administrationsomkostninger -59 Cirkulerende mængde stk. Startdato Resultat før skat -919 Risiko Opgøres kun for afdelinger, der har eksisteret mere end 36 måneder. Skat 20 Halvårets nettoresultat -939 Afdelingens ti største beholdninger (%) Balance Novo Nordisk B ( m) 29,8 Danske Bank 12,3 Carlsberg B 10,4 (1.000 kr.) A.P. Møller - Mærsk B 8,4 Novozymes B ( m) 4,7 AKTIVER DSV 4,4 Vestas Wind Systems 4,2 1 Likvide midler 88 FLS Industries B. 4,0 1 Kapitalandele Coloplast B (18m) 3,1 Andre aktiver 30 Topdanmark 2,3 Aktiver i alt Aktivfordeling i afdelingen (%) PASSIVER Sektor Medlemmernes formue Medicinal 37,92 Anden gæld 0 Industri 23,33 Finans 17,29 Passiver i alt Konsumentvarer 10,37 Materialer 6,60 Telekommunikation 2,02 2 Hoved- og nøgletal Forbrugsgoder 1,64 Øvrige incl. kontant 0,83 * Afdeling Danske Indeks' regnskabsperiode var I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 99,38% Øvrige finansielle instrumenter 0,62% I alt finansielle instrumenter 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) -939 Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 91,34 Afkast (pct.) -8,66 Benchmarkafkast (pct.) -7,94 Omkostningspct. 0,47 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio - Standardafvigelse i pct. - *) Opgøres kun for afdelinger der har eksisteret mere end 36 mdr. 11

12 AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER Afdeling Emerging Markets Obligationer investerer hovedsageligt i likvide statsobligationer, der er nomineret i USD og EUR og noteret på regulerede markeder i en stat, der er medlem af den Europæiske Union eller noteret på regulerede markeder, der er medlemmer af WFE (World Federation of Exchanges). Hovedparten af udstederlandene i afdelingens investeringsunivers er udviklingslande (emerging markets) med en kreditvurdering, der er ringere end Standard & Poors BBB. Målsætningen er at skabe et merafkast i forhold til benchmark. Valutaeksponering mod USD afdækkes som hovedrege l. Benchmark Afdelingens benchmark er JP Morgan EMBI Global Composite Index (DKK). Periodens afkast og performance Afdeling Emerging Markets Obligationer realiserede i første halvår 2011 et afkast på 4,64 %, mens benchmark gav et afkast på 5,17 %. Afdelingen har dermed haft et underafkast på -0,53 % i forhold til benchmark. Med dette afkastresultat i første halvår lever afdelingen foreløbig op til de tidligere udtrykte forventninger om et årsafkast på mellem 0 % og 8 % i kreditvurdering. Afdelingens vigtigste investeringer omfatter Argentina, Indonesien, Mexico, Venezuela, Colombia, Ukraine og Rusland. Afdelingen er dermed taktisk eksponeret for det strukturelle potentiale i både Sydamerika og udvalgte østeuropæiske økonomier, der forventes at kunne fastholde stærk økonomisk vækst, ikke mindst i kraft af stigende råstofpriser. Forventninger til 2011 Foreningen forventer, at afdelingen vil kunne levereet afkast i andet halvår på op til 5 %, således at årets samlede afkast bliver mellem 6 % og 10 %. Markedsudvikling og investeringsaktivitet Den voksende uro på de finansielle markeder har også præget markedet for statsobligationer med lav 12

13 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark JP Morgan EMBI Global Composite Index (DKK) Renter og udbytter Afdelingsformue t.kr. Kursgevinster og -tab Indre værdi 111,31 DKK Administrationsomkostninger Cirkulerende mængde stk. Startdato Halvårets nettoresultat Seneste udbytte 7,25 DKK/andel Risiko (60 måneder) Afdeling Benchmark Balance Standardafvigelse (% p.a.) 14,28 11,23 (1.000 kr.) Sharpe-Ratio 0,25 0,51 AKTIVER Afdelingens ti største beholdninger (%) 1 Likvide midler Obligationer ,65% Ukraine Govt. 11/06/13 5,4 1 Afledte finansielle instrumenter ,875 Reb of Uruguay 15/01/33 5,0 Andre aktiver ,5% Indonesia 12/10/35 4,3 8,7% Transneft 07/08/18 4,0 Aktiver i alt ,95% United Mexican 19/03/19 3,7 6,875% Turkey Rep 17/03/36 3,6 8,75% Rep of Peru 21/11/33 3,4 PASSIVER 8,125% Colombia Rep. 21/05/24 2,8 7,375% Rep. Colombia 18/03/19 2,7 Medlemmernes formue ,375% Rep of Poland 15/07/19 2,5 1 Afledte finansielle instrumenter 0 48 Anden gæld Landeallokering i afdelingen (%) Passiver i alt Rusland 10,29 Colombia 6,70 2 Hoved- og nøgletal Indonesien 6,70 Brasilien 6,63 Mexico 6,59 Ukraine 5,42 Venezuela 5,16 Uruguay 4,97 Sydafrika 4,62 Argentina 4,62 Peru 4,49 Øvrige inkl. kontant 33,81 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 88,66% 94,87% Øvrige finansielle instrumenter 11,34% 5,13% I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 111,31 106,83 113,55 Afkast (pct.) 4,63 6,67 13,08 Benchmarkafkast (pct.) 5,17 5,42 11,67 Omkostningspct. 0,59 0,61 1,16 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio 0,25 0,15 0,16 Standardafvigelse 14,28 14,29 14,44 *) Er beregnet på 60 mdrs. udvikling. 13

14 AFDELING EUROPÆISKE AKTIER Afdeling Europæiske Aktier investerer i europæiske børsnoterede aktier med en målsætning om at skabe et langsigtet merafkast i forhold til benchmark. Der investeres hovedsageligt i selskaber med høje, stabile og voksende udbytter. Resultatet er en portefølje af forholdsvis defensiv karakter. Der investeres fortrinsvis i selskaber fra udviklede markeder, men indtil 20% af afdelingens aktiver kan investeres i emerging markets. Benchmark Afdelingens benchmark er S&P Citigroup High Income Europe Net TR (DKK). Periodens afkast og performance Afdeling Europæiske Aktier realiserede i første halvår 2011 et afkast på -0,42 %, mens benchmark gav et afkast på 0,77 %. Afdelingen har dermed haft et underafkast på 1,19 % i forhold til benchmark. Afdelingen har således endnu ikke været i stand til at leve op til de tidligere udtrykte forventninger om et årsafkast på 5-10 % i Det skyldes den overraskende negative udvikling i den globale økonomi og på de finansielle markeder (se nærmere omtale på side 4). Markedsudvikling og investeringsaktivitet De europæiske aktiemarkeder udviklede sig i gennemsnit forholdsvis fladt i første halvår. Der er dog store afkastforskelle markederne imellem; primært fordi gældskrisen pressede de perifere markeder mere end kernemarkederne. Afdelingen fastholdt fokus på Nordeuropa igennem halvåret, hvilket har bidraget positivt til afkast og performance. Overvægten i IT-sektoren, specielt eksponeringen i Nokia har imidlertid trukket noget ned i performance. Overvægtningen og udvalget af selskaber i energisektoren har også kostet på performance-kontoen. Det samme gælder flere af porteføljens industriselskaber, først og fremmest Philips. Til gengæld bidrog investeringerne i både forsyningsselskaber (National Grid, UK and Snam Rete Gas, Italien) og forbrugsgoder (Reckitt Benckiser, UK) positivt til porteføljeafkastet. Porteføljen havde halvårsskiftet taktiske eksponeringer i blandt andet medicinalselskaber, ikkecykliske forbrugsaktier samt telecom-selskaber. Vi fastholder overvægtningen af de nordeuropæiske markeder, primært Tyskland, Holland og Norge, mens vi undervægter Italien og Spanien. Forventninger til 2011 Efter kurskorrektionen på de europæiske aktiemarkeder er forskellen i direkte afkast mellem obligationer og aktier udvidet markant. Det giver interessante invsteringmuligheder i selskaber med et direkte afkast, der overstiger afkastet på lange statsobligationer. Det indikerer, at aktier er relativt billige i forhold til obligationer. Vi forventer derfor, at investorinteressen vil vende tilbage til aktier i løbet af efteråret, hvilket vil understøtte aktiekursudviklingen. Vi forventer, at afdelingens samlede afkast i år bliver mellem -10 % og 15 %. Fusion Under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse vil afdelingen fusionere med afdelingerne USA, Global Minimum Variance og Nordiske Aktier i løbet af andet halvår Se nærmere omtale på side 5. 14

15 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark S&P/Citigroup High Income Europe Net TR (DKK) Renter og udbytter Afdelingsformue t.kr. Kursgevinster og -tab Indre værdi 59,01 DKK Administrationsomkostninger Cirkulerende mængde stk. Startdato Resultat før skat Seneste udbytte 1,25 DKK/andel Skat Risiko Halvårets nettoresultat (60 måneder) Afdeling Benchmark Standardafvigelse (% p.a.) 17,62 18,08 Sharpe-Ratio -0,51-0,28 Balance Afdelingens ti største beholdninger (%) (1.000 kr.) Royal Dutch Shell Plc -A 5,6 AKTIVER Roche Holding SA.Genusscheine 4,3 HSBC (GBP) 4,2 1 Likvide midler BP PLC 4,2 1 Kapitalandele Vodafone Group PLC 3,9 Andre aktiver Novartis AG-Reg. 3,9 Philips Electronics NV 2,9 Aktiver i alt Unilever NV CVA 2,9 Koninklijke KPN NV 2,6 British American Tobacco Ord 2,6 PASSIVER Medlemmernes formue Aktivfordeling i afdelingen (%) Anden gæld Sektor Passiver i alt Finans 19,96 Energi 16,51 2 Hoved- og nøgletal Konsumentvarer 14,52 Medicinal 11,37 Telekommunikation 9,96 Industri 8,44 Forsyning 6,05 Forbrugsgoder 5,38 Materialer 2,63 Informationsteknologi 1,88 Øvrige incl. kontant 3,29 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 96,92% 98,36% Øvrige finansielle instrumenter 3,08% 1,64% I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 59,01 54,42 60,66 Afkast (pct.) -0,67-5,41 5,43 Benchmarkafkast (pct.) 0,77-3,31 6,74 Omkostningspct. 0,90 0,89 1,68 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio -0,51-0,45-0,45 Standardafvigelse 17,62 17,91 17,73 *) Er beregnet på 60 mdrs. udvikling. 15

16 AFDELING GLOBAL MINIMUM VARIANCE Afdeling Global Minimum Variance investerer i de aktier, som indgår i MSCI World indekset. Afdelingens målsætning er at minimere afkastvariationen og dermed skabe et højt risikojusteret aktieafkast. Afdelingen blev etableret 7. marts Benchmark Afdelingens benchmark er MSCI World NR Index (DKK). Periodens afkast og performance Afdeling Global Minimum Variance realiserede i første halvår 2011 et afkast på -2,74 %, mens benchmark gav et afkast på -2,96 %. Afdelingen har dermed leveret et merafkast på 0,22 % i forhold til benchmark. Markedsudvikling og investeringsaktivitet Afdelingen indledte investeringsaktiviteterne 7. marts Investeringsmålet er at sammensætte en global aktieportefølje med mindre afkastvolatilitet end benchmark. Der er empirisk dokumentation for, at en sådan investeringsstrategi kan sikre et attraktivt risikojusteret afkast, navnlig i høj-volatile markedssituationer som i Det største bidrag til afdelingens performance kommer fra investeringerne i Health Care og ikke-cyklisk forbrug, der begge er defensive sektorer. Afdelingen havde også glæde af undervægtningen i IT og finans. Til gengæld reducerede forsyningsselskaberne afdelingens performance en smule, blandt andet som følge af jordskælvskatastrofen i Japan, der ramte japansk kraftproduktion umåde hårdt. Bortset fra en lavere risikoeksponering og en beskeden overvægting af mindre selskaber er afdelingens porteføljesammensætning neutral i forhold til benchmark, både med hensyn til selskabsnøgletal, vækstforventninger, lønsomhed, indtjeningsstabilitet og momentum. Forventninger til 2011 På baggrund af afkastresultatet i første halvår samt et yderligere meget stort merafkast i forbindelse i den globale kurskorrektionen i august forventer vi et positivt helårsafkast på mellem 5 % og 10 %. Fusion Under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse vil afdelingen fusionere med afdelingerne USA, Europæiske Aktier og Nordiske Aktier i løbet af andet halvår Se nærmere omtale på side 5. 16

17 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark MSCI TR Net World Index (DKK) Renter og udbytter 420 Afdelingsformue t.kr. Kursgevinster og -tab Indre værdi 97,74 DKK Administrationsomkostninger -248 Cirkulerende mængde stk. Startdato Resultat før skat Seneste udbytte 0,00 DKK/andel Skat 45 Risiko Halvårets nettoresultat Opgøres kun for afdelinger, der har eksisteret mere end 36 måneder. Afdelingens ti største beholdninger (%) Balance Abbott Labs 2,1 TransCanada Corp 2,1 (1.000 kr.) Kimberly-Clark Corp. 2,1 Mc Donalds Corp Com 2,0 AKTIVER Teva Pharmaceuticals 2,0 General Mills Inc. 1,9 1 Likvide midler 190 Exxon Mobil Corp. 1,9 1 Kapitalandele Enbridge Inc 1,9 Andre aktiver Berkshire Hathaway 1,7 Procter & Gamble 1,6 Aktiver i alt Aktivfordeling i afdelingen (%) PASSIVER Sektor Medlemmernes formue Anden gæld Konsumentvarer 19,28 Medicinal 18,65 Passiver i alt Forbrugsgoder 13,21 Forsyning 12,29 Finans 12,28 2 Hoved- og nøgletal Energi 7,42 Industri 5,53 Materialer 4,19 * Afdeling Global Minimum Variance's regnskabsperiode var Telekommunikation 3,55 Informationsteknologi 2,10 Øvrige incl. kontant 1,49 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 99,61% Øvrige finansielle instrumenter 0,39% I alt finansielle instrumenter 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 97,74 Afkast (pct.) -2,26 Benchmarkafkast (pct.) -2,96 Omkostningspct. 0,58 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio - Standardafvigelse - *) Opgøres kun for afdelinger der har eksisteret mere end 36 mdr. 17

18 AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER Afdeling High Yield Obligationer investerer primært i højt forrentede virksomhedsobligationer med en rating hos Standard & Poor s på BB+ til CCC på investeringstidspunktet. Målsætningen er at skabe et langsigtet merafkast i forhold til benchmark. Afdelingen handler globalt på børser og andre markeder som Finanstilsynet har godkendt. Derudover investeres i Rule 144Audstedelser med ombytningsret til papirer, der indenfor 1 år registreres hos Securities and Exchange Commission, og som omsættes på OTC-Fixed Income Markedet. Afdelingen hedger investeringer i fremmed valuta til euro. Benchmark Afdelingens benchmark er JP Morgan EMBI Global Composite Index (DKK). Periodens afkast og performance Afdeling High Yield Obligationer realiserede i første halvår 2011 et afkast på 3,64 %, mens benchmark gav et afkast på 4,97 %. Afdelingen har dermed haft et underafkast på -1,33 % i forhold til benchmark. Med dette afkastresultat i første halvår lever afdelingen foreløbig op til de tidligere udtrykte forventninger om et årsafkast på mellem 0 % og 8 % i Markedsudvikling og investeringsaktivitet Det stadigt svagere globale konjunkturbillede i første halvår har holdt renteudviklingen under kontrol. Da virksomhederne samtidig i hvert fald indtil videre synes i stand til at fastholde eller ligefrem forbedre indtjeningen, har markedet for virksomhedsobligationer udviklet sig forholdvis stabilt i perioden. Afdelingen har i perioden været overvægtet obligationer med en single B rating og har desuden haft en eksponering i CCC-ratede papirer. I lyset det svækkede makroøkonomiske billede er begge disse eksponeringer reduceret i slutningen af halvåret. Vi forventer først at øge eksponeringen i disse segmenter igen, når der er tydeligere tegn på, at det kan lykkes at undgå en egentlig recession. Afdelingens største eksponering er det amerikanske high yield marked, der udgør 79 % af aktiverne, mens eupæiske obligationer fylder 18 %. Afdelingen har blandt andet investeret i råstofrelaterede selskaber, hvor vi fortsat ser et vækstpotentiale. Vi har til gengæld undervægtet virksomheder inden for byggeri og byggematerialermaterialer. Forventninger til 2011 Foreningen forventer, at afdelingen vil kunne levere et afkast i andet halvår på op til 6 %, og at årets samlede afkast bliver mellem 6 % og 10 %. 18

19 PERIODEREGNSKAB, FØRSTE HALVÅR 2011 Nøgletal pr Resultatopgørelse (1.000 kr.) 1H H 2010 Benchmark Merrill Lynch Global High Yield Renter og udbytter Constrained Index (DKK) Kursgevinster og -tab Afdelingsformue t.kr. Administrationsomkostninger Indre værdi 101,03 DKK Cirkulerende mængde stk. Resultat før skat Startdato Seneste udbytte 10,25 DKK/andel Skat 0 3 Risiko Halvårets nettoresultat (60 måneder) Afdeling Benchmark Standardafvigelse (% p.a.) 11,59 14,50 Sharpe-Ratio 0,33 0,38 Balance (1.000 kr.) Afdelingens ti største beholdninger (%) AKTIVER 10% Libby Glass Inc 15/02/15 1,0 11% Lyondell Chemica 01/05/18 1,0 1 Likvide midler ,25% Calpine Corp 15/10/17 1,0 1 Obligationer ,5% Polypore Int 15/11/17 0,9 1 Kapitalandele ,75% NCL Corp 15/11/16 0,9 1 Afledte finansielle instrumenter ,5% Dineequity 30/10/2018 0,9 Andre aktiver ,875% James River 01/04/19 0,9 8,625% Breitburn 15/10/2020 0,9 Aktiver i alt ,5% HCA Inc 15/04/2019 0,9 7,375% Nextel Conmn. 01/08/15 0,9 PASSIVER Aktivfordeling i afdelingen (%) Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter 0 0 Sektor Anden gæld Forbrugsgoder 31,80 Passiver i alt Kommunikation 21,80 Energi 12,50 Industri 11,90 2 Hoved- og nøgletal Materialer 10,00 Forsyning 4,30 Finans 3,40 Teknologi 2,00 Øvrige incl. kontant 2,30 I alt 100,00 Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 96,51% 95,07% Øvrige finansielle instrumenter 3,49% 4,93% I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Alfred Berg Administration A/S 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 101,03 98,69 107,43 Afkast (pct.) 3,64 3,32 12,47 Benchmarkafkast (pct.) 4,97 4,95 14,54 Omkostningspct. 0,50 0,49 0,96 Nøgletal for risiko *) Sharpe ratio 0,33 0,12 0,24 Standardafvigelse 11,59 11,40 11,58 *) Er beregnet på 60 mdrs. udvikling. 19

20 AFDELING LANGE DANSKE OBLIGATIONER Afdeling Lange Danske Obligationer investerer i danske børsnoterede obligationer for at skabe et langsigtet merafkast i forhold til benchmark. Den overordnede investeringsstrategi styres af afdelingens forventninger til den globale økonomiske udvikling og dermed renteudviklingen. Vægtning af markedssegmenter og udvalg af obligationer er baseret på fundamental markedsanalyse. Benchmark Afdelingens benchmark er 60 % Effas > 1 Year og 40 % Nordea Bank Danmark A/S realkreditobligationsindeks. Periodens afkast og performance Afdeling Lange Danske Obligationer realiserede i første halvår 2011 et afkast på -0,33 %, mens benchmark gav et afkast på -0,27 %. Afdelingen har dermed leveret et underafkast på -0,06 % i forhold til benchmark. Med dette afkastresultat i første halvår har afdelingen endnu ikke levet op til de tidligere udtrykte forventninger om et årsafkast på mellem 3 % og 5 % i Markedsudvikling og investeringsaktivitet De danske renter steg massivt i første kvartal som følge af overraskende gode økonomiske nøgletal, der signalerede momemtum i den globale økonomi. I marts signalerede ECB overraskende en snarlig renteforhøjelse, hvorfor de korte renter steg mere end de lange. Stemningen i rentemarkedet vendte dog i løbet af april, da stigende gældsbekymringer sendte renterne ned, og ledende vækstindikatorer fra både USA og Europa pegede på, at væksten vil aftage mere end tidligere forventet. Afdelingen havde oen lavere renterisiko end benhcmark i en stor del af periodensamt en overvægt af 30-årige statsobligationer på forventning om en fladning af rentekurven. De faldende renter samt en stejling af rentespændet mellem den 30-årige rente og den 10-årige rente medførte, at afdelingen gav et lavere afkast end benchmark i andet kvartal. Vi har generelt i første halvår haft en lav andel af konverterbare realkreditobligationer i forhold til benchmark pga. stor usikkerhed i segmentet som følge af Solvens II, Basel III samt den fremadrettede kreditvurdering. Det har bidraget positiv til afdelingens performance. Porteføljen har i hele første kvartal været overvægtet i korte inkonverterbare realkreditobligationer, som har givet et højere afkast end korte statsobligationer. Det har også bidraget til performance. Forventninger til 2011 På baggrund af afkastet i første halvår og faldende renter efter halvårsskiftet forventer foreningen, at afdelingen vil kunne levere et helafkast i 2011 på mellem 4 % og 6 %. 20

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Månedsrapport November 2016

Månedsrapport November 2016 Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Månedsrapport December 2016

Månedsrapport December 2016 Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere