Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport"

Transkript

1 Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk 4 Forventningertil2.halvår Udviklingeniforeningenihalvåret 7 Deøkonomiskeomgivelser 10 Øvrigeforhold 13 Halvårsregnskaber 14 BalanceDefensiv 14 BalanceModerat 16 BalanceOffensiv 18 Foreningensnoter 20 Anvendtregnskabspraksis 20 Hoved-ognøgletalsoversigt 21 Nærværende halvårsrapport for2015forkapitalforeningennykreditinvestindeholderforventningeromfremtiden,somforeningensledelseog rådgiverehavdemedioaugust2015.erfaringerneviser,atforudsigelservedrørendedenmakroøkonomiskeudviklingogmarkedsforholdforforeningensforskelligeinvesteringsuniverserløbendevilbliverevideretogkanværebehæftetmedstorusikkerhed.forventningerudtryktihalvårsrapportenmåsåledesikkeopfattessomenkonkretanbefaling. KapitalforeningenNykreditInvest 1

4 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger KapitalforeningenNykreditInvestblevstiftetden6.december 2001.Medio2015omfattedeforeningentreafdelinger: BalanceDefensiv BalanceModerat BalanceOffensiv KapitalforeningenNykreditInvest OttoMønstedsPlads9 1780KøbenhavnV Telefon: Fax: CVRnr: Finanstilsynetsreg.nr.: Hjemmeside: nykreditinvest.dk Forvalter Forvalter Forvalter Forvalter NykreditPorteføljeAdministrationA/S Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse DirektørCarstenLønfeldt(formand) Professordr.jur.JesperLauHansen ProfessorDavidLando DirektørTineRoed Depositar Depositar Depositar Depositar NykreditBankA/S Revision Revision Revision Revision DeloitteStatsautoriseretRevisionspartnerselskab Porteføljerådgiver Porteføljerådgiver Porteføljerådgiver Porteføljerådgiver NykreditAssetManagement 2 KapitalforeningenNykreditInvest

5 Ledelsespåtegning Foreningensbestyrelseogforvalterhardagsdatobehandletoggodkendthalvårsrapportenfor2015forKapitalforeningenNykredit Invest. Halvårsrapporteneraflagtioverensstemmelsemedlovomforvaltereafalternativeinvesteringsfondem.v.medtilvalgafregnskabsbestemmelserneilovominvesteringsforeningerm.v. Halvårsregnskabernefordeenkelteafdelingergiveretretvisendebilledeafdeenkelteafdelingersaktiver,passiver,finansiellestilling samtresultatetforperioden1.januar-30.juni2015. Foreningens ledelsesberetning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiskeforholdsamtenbeskrivelseafdevæsentligsterisiciogusikkerhedsfaktorer,somforeningenogderespektiveafdelinger kanblivepåvirketaf. København,den19.august2015 Forvalter NykreditPorteføljeAdministrationA/S JimIsagerLarsen TageFabrin-Brasted Bestyrelse CarstenLønfeldt Formand JesperLauHansen DavidLando TineRoed KapitalforeningenNykreditInvest 3

6 Ledelsesberetning Halvårsrapporten rapporten 2015ihovedtræk Afkasteneiforeningenstreafdelingerblevpå4,3%forafdelingBalanceDefensiv,8,1%forafdelingBalanceModerat og 10,4% for afdeling Balance Offensiv i 1. halvår2015.afkastudviklingeniforeningensafdelingervarbedre endventetprimoåret,primærtsomfølgeafdenpositiveudviklingpåaktiemarkederneogafkastetafafdelingernes obligationsinvesteringeriåretsførsteseksmåneder. Foreningensafdelingergavetafkast,dervarhøjereendafdelingernesrespektivebenchmarksomfølgeafenovervægtafemergingmarketsobligationerogdanskeaktiersamtafetmerafkastaflangedanskeobligationerogafen rækkeudenlandskeaktieinvesteringer.afkastudviklingeni2015findestilfredsstillende. Foreningensformuevar8.487mio.kr.ultimojuni2015mod7.882mio.kr.ultimo2014. Det samlede regnskabsmæssige resultat for foreningen var 484,3 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod 381,8 mio. kr. i sammeperiodeåretfør. Desamledeadministrationsomkostningerudgjorde11,3mio.kr.i2015mod8,9mio.kr.isammeperiode året før. Omkostningerne målt i procent af den gennemsnitlige formue var 0,13% i 1. halvår 2015 mod 0,12% i sammeperiodeåretfør. Denglobaleøkonomifortsatteidengradvisebedring,menvækstenblevlavereendforventet.Denhårde vinteriusabidrogtildenafdæmpedeudviklingibegyndelsenaf2015,menogsåmomentumidenkinesiskeøkonomivaraftagendetilstorbekymringfordekinesiskemyndigheder.euroområdetoplevedeetbegyndendecyklisk opsvingdrevetaffaldetioliepriserne,deneuropæiskecentralbankspengepolitiskelempelsersamtafsvækkelsenaf euroen. Definansiellemarkederblevihalvåretpåvirketafenrækkeforhold.Centralbankerneslempeligepengepolitikmedførtestigendeaktiekurser,menogsåfaldenderenterfremtilapril.Etskiftiforventningentildenøkonomiskevækst ogtilinflationenfikderefterrenternetilatstigefremmodultimohalvåret. Enrækkeenkeltståendeforholdpåvirkedemarkedernesærskilti.Spekulationmoddenschweiziskefrancfik denschweiziskenationalbanktilatopgivefastkurspolitikkenoverforeuroenmedenkraftigrevalueringafschweizerfrancentilfølge.derimodkunnedanmarksnationalbankholdestandoverforspekulationmoddendanskekrone vedhjælpafnegativerenterpåindskudsbeviser.ikinaopstodetkraftigtstigendeaktiemarkedfremtilmediojuni, hvorefterdetkinesiskeaktiemarkedoplevedeetkrakmedkursfaldpåover30%.markederneblevijuniendvidere påvirketnegativtafdentilspidsedesituationomkringgrækenland. Denglobaleøkonomiskevækstforventesatfortsætteidetkommendeår.DennevækstventesdrevetafdeudvikledeøkonomiersamtafolieforbrugendeemergingmarketslandesomKinaogIndien.Denamerikanskecentralbank forventespådenbaggrundathævestyringsrentenindenåretsudgang,ligesombankofenglandventesatindlede en normalisering af pengepolitikken. Øvrige betydende centralbanker skønnes at fortsætte en meget lempelig pengepolitik. På basis af disse forventninger til den økonomiske udvikling vurderes renten på de lange obligationer at forblive uændretelleraleneudviseensvagtstigendetendens.rentenpåkorteobligationerieuropaskønnesderimodatforblivepåetlavtniveausomfølgeafdenførtepengepolitik. Deglobalevirksomhederskønnesdetkommendeåratviseindtjeningsfremgang,hjulpetafdenøkonomiskevækst. Aktiemarkederne forventes derfor at udvikle sig positivt i det kommende halve år, dog noget mere afdæmpet sammenlignetmed2015.markederneskønnessamtidigatforblivemegetvolatile. 4 KapitalforeningenNykreditInvest

7 Ledelsesberetning Strategien i foreningens afdelinger i den kommende periode ventes at blive en moderat overvægtning af risiko. Aktivallokeringenforventesatafspejleenovervægttilkreditobligationermedhøjrenteogperiodevisttilaktierpå bekostningafstats-ogrealkreditobligationer. PåbasisafdisseforventningerskønnerforeningensledelseetbeskedentpositivtafkastiforeningensafdelingBalanceDefensivogmoderatpositiveafkastiafdelingBalanceModeratogafdelingBalanceOffensivi2.halvår2015. Ledelsensforventningertilrestenaf2015eromgærdetafusikkerhed,ogkursudsvingiforeningensafdelingermå forventes. KapitalforeningenNykreditInvest 5

8 Ledelsesberetning Forventningertil 2.halvår 2015 De ledende indikatorer tegner et billede af, at den globale økonomiske vækst vil fortsætte i det kommende år. Denne vækst ventes drevet af de udvikledeøkonomiersamtafolieforbrugendeemergingmarketslandesomkinaogindien. I USA forventes tiltagende vækst i de kommende kvartaler. Indtil videre har de negative effekter af olieprisfaldet på investeringerne overskygget de positive effekter på forbruget. Enøgetforplantningafdelaveoliepriseriforbrugetvilpotentielt resultere i, at amerikansk økonomi vil opleve tiltagende væksti2.halvår.aktivitetenpådetamerikanskeboligmarked er voksende og vurderes at ville tiltage yderligere i de næste parkvartaler. DesenestetillidstaliEuropaunderstøtter,atdereretstærkere fundament under det europæiske opsving end tidligere. Den EuropæiskeCentralbanksstimulansogdenlaveolieprisskønnessammenmeddensvageeuroatvilleunderstøttevæksten fremadrettet. Situationen i Grækenland har ikke givet større rystelser i den europæiske økonomi og forventesikkeatforstyrredetspirendeopsvingieuropa. DenøkonomiskevækstiDanmarkerlangsomttiltagetdeseneste par år, og udviklingen skønnes at fortsætte med en vækstrateiomegnenaf2%iårogi2016.vækstskønnetbaserespåenforventningomenbeskæftigelsesfremgangiårog næste år, der vil understøtte en stigning i privatforbruget. Fremgangiprivatforbrugetvurderesdogaleneatblivemoderat, idet forbrugerne fortsat vil have fokus på opsparing og gældsnedbringelse, grundet det fortsat høje gældsniveau i husholdningerne. Vækstudviklingenidenglobaleøkonomivilidetkommendeår afhænge af Kina. Omstillingen af den kinesiske økonomi fra eksport og investering til indenlandsk forbrug forløber ikke heltproblemfrit,ogdekinesiskemyndighederharadflereomgange i 1. halvår 2015 lempet pengepolitikken for at sikre væksten fremadrettet. I august måned har den kinesiske centralbank foretaget yderligere tiltag i form af tre mindre devalueringerafdenkinesiskerenminbi. Centralbankerne forventes det næste år at fortsætte med at spilleenvæsentligrolleiudviklingenpådefinansiellemarkeder.denamerikanskecentralbankventesathævestyringsrenteni2.halvår,ligesombankofenglandogsåvurderesatindledeennormaliseringafpengepolitikkeniårellerprimo2016. De øvrige betydende centralbanker skønnes at fortsætte den megetlempeligepengepolitikdetnæsteårstid. Påbasisafovennævnteforventningertildenøkonomiskeudvikling vurderes renten på de lange obligationer at forblive uændretelleraleneudviseensvagtstigendetendens.renten påkorteobligationerieuropaskønnesderimodatforblivepå etlavtniveausomfølgeafdenførtepengepolitik. Kreditobligationerforventesatnydegodtafdenøkonomiske fremgang, hvilket skønnes at indsnævre kreditspændet i begrænset omfang. Sammen med beherskede ændringer i det generellerenteniveauskønnesdetteatmedføremoderatpositiveafkastforkreditobligationeridekommendekvartaler. Denøkonomiskefremgangventesatpåvirkeindtjeningenide børsnoteredevirksomhederpositivt.isæreuropæiskeselskaber vurderes at opnå indtjeningsvækst som følge af den svage eurooverfordollaren.destoreamerikanskevirksomhederventes tillige atdragefordelafvækstenidetindenlandskemarked, men den stærke amerikanske dollar skønnes at dæmpe indtjeningsvækstenfradeudenlandskeaktiviteteridenkommendeperiode. Indtjeningsfremgangen vurderes at påvirke aktiemarkederne positivt. Udviklingen på aktiemarkederne i 1. halvår af 2015 skønnes imidlertid at have taget højde for en del af indtjeningsfremgangen, hvorfor kursudviklingen forventes at blive nogetmereafdæmpetdetnæstehalveårsetiforholdtilførste halvår af Markederne skønnes samtidig at forblive megetvolatile. Strategien i foreningens afdelinger i den kommende periode ventesatbliveenmoderatovervægtningafrisiko.aktivallokeringenforventesatafspejleenovervægttilkreditobligationer medhøjrenteogperiodevisttilaktierpåbekostningafstatsogrealkreditobligationer. Påbasisafdisseforventningerskønnerforeningensledelseet beskedent positivt afkast i foreningens afdeling Balance Defensiv og moderat positive afkast i afdeling Balance Moderat ogafdelingbalanceoffensivi2.halvår2015. Ledelsens forventninger til resten af 2015 er omgærdet af usikkerhed, og kursudsving i foreningens afdelinger må forventes. 6 KapitalforeningenNykreditInvest

9 Ledelsesberetning Udviklingeniforeningeni halvåret Afkastudviklingen Afkastudviklingen i foreningens afdelinger blev i 1. halvår 2015prægetafpositiveaktiemarkedersamtafrentestigning. Afdeling Balance Defensiv gav i 1. halvår 2015 et afkast på 4,3%, hvilket var højere end afdelingens benchmark, der i sammeperiodegavetafkastpå2,8%. Afdeling Balance Moderat gav i 1. halvår 2015 et afkast på 8,1%, hvilket var højere end afdelingens benchmark, der gav etafkastpå6,2%. Afdeling Balance Offensiv gav i 1. halvår 2015 et afkast på 10,4%,hvilketvarhøjereendafdelingensbenchmark,dergav etafkastpå8,6%. Oversigtoverafkastudviklingeni 2015 Obligationsdelafbenchmark NordeaGovt.CM5Y -0,5% Investeringsafkastiforeningen Korteobligationer 0,3% Langeobligationer 0,4% Erhvervsobligationer -0,8% EmergingMarketsobligationer 1,6% Aktiedelafbenchmark MSCIAllCountryWorld 11,7% Investeringsafkastiforeningen Globaleaktier 12,1% Amerikanskeaktier 11,2% AmerikanskeSmall/MidCapaktier 12,9% Europæiskeaktier 16,0% Danskeaktier 22,8% Japanskeaktier 24,9% EmergingMarketsaktier 10,3% Afkastudviklingeniforeningensafdelingervarbedreendventetprimoåret,primærtsomfølgeafdenpositiveudviklingpå aktiemarkederne. Relativttilbenchmarkgavforeningensafdelingeretmerafkast i 1. halvår Bidragyderne tilmerafkastetpåobligationssiden har været et allokeringsbidrag som følge af overvægt i emergingmarketsobligationersamtetforvalterbidragiformaf etmerafkastafafdelingernesinvesteringerilangeobligationer. Iaktiedelenafafdelingernesinvesteringerharenhøjallokering tildanskeaktierbidragetpositivt.dernæstharethøjereafkast endderespektivebenchmarkiflereafafdelingernesvæsentligeaktieinvesteringerøgetdetrelativeafkastiforeningensafdelinger. Foreningensledelsefinderafkastudviklingeniforeningensafdelingertilfredsstillende. Afkastogbenchmarkafkastforforeningensafdelingerervisti tabellen Afkastudviklingeni2015. Investeringeriforeningensafdelinger Foreningens investeringsstrategi var ved indgangen til 2015 moderatrisikobetonetmedenovervægtikreditobligationerog emergingmarketsobligationerogneutralallokeringtilaktieri forholdtilbenchmark.begrundelsenfordenmoderateallokeringtilrisikofyldteaktivervar,atkonjunkturbilledetindikerede enøkonomiskopbremsningsfase,derdogvurderedesatvære afmidlertidigkarakter. Regnskabsresultatogformueudviklingmv. I 1. halvår 2015 blev foreningens samlede regnskabsmæssige resultatpå484,3mio.kr.mod381,8mio.kr.isammeperiode åretfør. Den samlede formue i foreningen var mio. kr.ultimojuni2015mod7.882mio.kr.vedstartenafåret. Enoversigtoverresultat,formueogindreværdipr.andelfor foreningensafdelingerervistitabellen Resultatogformue1. halvår2015. IslutningenafjanuarkunnederikombinationmedDenEuropæiske Centralbanks kvantitative lempelse af pengepolitikken observeresenvisbedringidekonjunkturmæssigeomgivelser. Pådenbaggrundblevandelenafaktierøgettilovervægtvia afdelingernes investering i afdeling Taktisk allokering. Medio marts reduceredes aktieallokeringen igen til neutral vægt, da detvurderedes,atværdiansættelsenafaktierinddiskonterede denforventedefremgangiøkonomien.mediomajblevandelenafaktieriforeningensafdelingerigenøgettilovervægtpå basisafenforventningomfornyetfremdriftidenglobaleøkonomii2.halvår. I2015varforeningenssamledeomkostningertiladministration, markedsføring, investeringsrådgivning og depot mv.11,3mio.kr.mod8,9mio.kr.isammeperiodeåretfør. I 1. halvår 2015 var omkostningerne målt i procent af den gennemsnitlige formue 0,13% mod 0,12% i samme periode åretfør. KapitalforeningenNykreditInvest 7

10 Ledelsesberetning Afkastudviklingeni 2015 Afdeling Afkast Benchmark afkast BalanceDefensiv 4,3% 2,8% BalanceModerat 8,1% 6,2% BalanceOffensiv 10,4% 8,6% Resultatogformuei 2015 Afdeling Resultat Formue Indreværdi imio.kr. imio.kr. ikr.pr.andel BalanceDefensiv 176, ,2 193,73 BalanceModerat 284, ,9 196,50 BalanceOffensiv 23,5 285,4 142,03 Omkostningeri 2015 Afdeling Omk.procent 2014 Omk.procent 2015 BalanceDefensiv 0,13 0,13 BalanceModerat 0,12 0,13 BalanceOffensiv 0,16 0,16 8 KapitalforeningenNykreditInvest

11 Ledelsesberetning Fordelingiafdelingernesinvesteringerultimo juni2015 Aktiver Balance Balance Balance Defensiv Moderat Offensiv Korteobligationer 0,7% 0,0% 0,0% Langeobligationer 51,8% 28,5% 11,2% Erhvervsobligationer 5,1% 4,7% 4,6% EmergingMarketsobligationer 5,0% 3,2% 2,1% Obligationerialt 62,5% 36,4% 17,9% Globaleaktier 3,6% 8,0% 11,0% Amerikanskeaktier 7,1% 16,2% 22,0% AmerikanskeSmall/Midcapaktier 1,8% 4,0% 5,8% Europæiskeaktier 4,4% 9,8% 12,9% Danskeaktier 2,7% 5,3% 6,0% Japanskeaktier 1,6% 3,0% 3,4% EmergingMarketsaktier 2,4% 4,9% 7,7% Aktierialt 23,7% 51,2% 68,8% Alternativeinvesteringer 4,8% 2,8% 1,2% Blandedeaktiver 8,8% 9,6% 11,0% Kontanter 0,2% 0,0% 1,1% Ialt 100,0% 100,0% 100,0% KapitalforeningenNykreditInvest 9

12 Denglobaleøkonomifortsatteidengradvisebedring, menvækstenblevlavereendforventet.denhårdevinteriusa bidrog til den afdæmpede udvikling i begyndelsen af 2015, menogsåmomentumidenkinesiskeøkonomivaraftagendetil storbekymringfordekinesiskemyndigheder.øvrigeemerging markets lande havde også lavere end ventet vækstrater som følgeaffaldenderåvareeksporttilkinaoglaveråvarepriser. I 2. kvartal begyndte den globale økonomi imidlertid at vise bedretakter. Den amerikanske økonomi fik en overraskende svag start på året,hvorbådeenkoldvinterogdelaveoliepriserbidrogtil,at denøkonomiskevækstblevlavereendventet.denegativeeffekteraf denlaveolieprispåinvesteringerneoverskyggedede positiveeffekterafolieprisfaldetpåforbruget. I 2. kvartal viste amerikansk økonomi bedre takter. Beskæftigelsenogdetailsalget steg,og aktivitetenpådetamerikanske boligmarkedvoksede somtegnpåvækstefterstilstandenhen overvinteren. Gennem 1. halvår tilspidsede situationen omkring den store græskestatsgældsig.dengræskepremierministeralexistsip- rasforsøgpåkompromisløsforhandlingstaktikoverforkredito- rerneimf, EUogDen EuropæiskeCentralbankbar ikke frugt. Udeafstandtilatbetaleaftalteafdragpåstatsgældenogmed græskebanker,dervartvungettilatholdelukketpga.manglende tilførsel af likviditet fra Den Europæiske Centralbank, måttegrækerneijuliindgåenaftalemedkreditorerneomreformerforatfårettetoppådengræskeøkonomi. Omstillingenaf denkinesiskeøkonomifraeksportoginvesteringer til øget indenlandsk privatforbrug viste i halvåret svaghedstegn.selvomdenøkonomiskevækstharholdtsigpå7%, har dette alene været muligt med pengepolitisk indgriben ad flere omgange gennem, senest ultimo juni, hvor den kinesiske centralbank sænkede styringsrenten og selektivt reduceredebankernesreservekrav. Denlempeligepengepolitikharihaftkraftigindvirkning på det kinesiske aktiemarked, der målt med indekset for Shanghai børs steg med ca. 60% fra årets start til 12. juni, hvoreftermarkedetfaldtmedover30%idefølgendeuger,indenmyndighedernefikstoppetmarkedskrakket. Euroområdet befandt sig i 1. halvår i en gunstig periode med økonomiskvækstinæstenallelande.medfremgangenvarder taleometbegyndendecykliskopsvingdrevetaffaldetioliepriserne, Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske lempelser samtafsvækkelsenafeuroen.denprimærekildetilvækstvar privatforbruget, hvor husholdningerne i mange lande har haft et opsparet behov for forbrug efter mange år med smalhals. Forbrugerneersåledesblevetomdrejningspunktetidetspæde europæiske opsving, men holdbarheden heraf vil afhænge af, omvirksomhederneforalvorbegynderatinvestere. De finansielle og monetære forhold i Europa er gennem 1. halvår2015blevetforbedret.faldetiudlånettilvirksomhederneerophørt,ogsåvelbankernesudlånsforventningersomvirksomhedernesvurderingerafkreditmulighederneerblevetmere optimistiske.dettevarmestudprægetiitalien,menogsåsituationenispanienvaribedring. Deledendeøkonomiskeindikatorerharopmodultimohalvåret imidlertidværetblandede.indkøbschefernestillidsindeksskuffedelidtimajmedsvagheditysklandogfrankrig,menssituationen ispanienogitaliensåbedreud.denyestetalforjuni vistedogfremgangmedstigningibådeindustriogservicefor heleeuroområdet,trodsudviklingenigrækenland. Danskøkonomivistei2015fortsatfremgang.Dermed oplevededanmarkdenlængsteperiodemedbnp-vækstsiden år 2000, idet der ind til videre har været uafbrudt fremgang i syvkvartaler. Opsvingetidanskøkonomiharværetdrevetaf enfremgangi det danske privatforbrug. En af drivkræfterne bag det øgede privatforbrug har været en stigning i beskæftigelsen i alle landsdelei2015. Det økonomiske opsving tegner dog til at blive forholdsvis svagt, da der fortsat er mange danskere, der har stor gæld i forhold til deres formue. Samtidig har der over de seneste år væretentendenstil,atvirksomhederneharøgetdedirekteinvesteringer i udlandet i stedet for i Danmark. Fortsætter den tendens,vildethæmmeopsvingetidendanskeøkonomi. DenEuropæiskeCentralbank(ECB)påbegyndtei1.kvartaldet tidligere annoncerede opkøbsprogram. Med et månedligt opkøbafobligationerfor60mia.eurofremtilseptember2016er det et program af hidtil uset størrelse. Hensigten med programmeteratsættegangidenøkonomiskevækstieu,modvirkededeflationæretendenserognådenlangsigtedeinflationsmålsætningpå2%p.a. 10 KapitalforeningenNykreditInvest

13 Igangsættelsenafobligationsopkøbenepressederenternenedi Europa i1. kvartal,hvilketsamtidigmedførte ensvækkelseaf euroeniåretsførsteseksmåneder. EnafledteffektafECBskvantitativelempelsebleventilstrømningaflikviditettilsikreøkonomiermedvalutabundettileuroen, i første omgang Schweiz. Dette igangsatte en spekulation om revaluering af den schweiziske franc. Da presset blev for stort, valgte den schweiziske nationalbank at opgive fastkurspolitikken overfor euroen og lod schweizerfrancen stige med over20%indenforfåtimerijanuar2015. Efterdennestyrkelseafdenschweiziskefrancrettedeinteressensigmoddendanske krone. Internationalespekulanter håbedepåogdanskepensionskasserm.v.frygtedeentilsvarende opskrivningafdendanskekronemeddetresultat,atvalutareserverne voksede uhensigtsmæssigt meget. Danmarks Nationalbankreageredevedatsænkerentenpåindskudsbeviserad fleregangetil-0,75%.selvomdanmarksnationalbankharhaft etønskeomatnormaliseredendanskepengepolitik,holdtden negativerentepå0,75%halvåretud. Denamerikanskecentralbankhariafventetudviklingen i den amerikanske økonomi, og som ventet har den ikke foretaget justeringer iden førtepengepolitik.signaletfraden amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, er imidlertid, at centralbankenmåforventesathævestyringsrentensenereiår. KapitalforeningenNykreditInvest 11

14 I2015harderværetstoreudsvingiobligationsrenterne. Den Europæiske Centralbanks kvantitative lempelser medførte sammen med deflationsfrygt negative renter på korte statsobligationer i mange nordeuropæiske lande. Tro på økonomiskopsvingogøgetinflationieuropafikrentenpåstatsobligationertilatstigekraftigtiperiodenefterultimoapril. Over halvåret steg den 10-årige rente på statsobligationer i USA fra 2,2% til 2,4%. Renten på de 10-årige tyske eurostatsobligationer steg fra 0,5% til 0,8% ultimo halvåret, men varunder0,1%iaprilmåned.rentenpåden2-årigeamerikanskestatsobligationholdtsigderimodnogenlundeuændretiniveauet0,6%til0,7%i2015,mensrentenpåen2-årig tyskeuro-statsobligationfaldtfra-0,1%til-0,2%. Det danske obligationsmarked blev påvirket af spekulationen moddendanskekronesamtafudviklingenidetinternationale renteniveau. I halvåret faldt den 2-årige danske statsrente fra lidt under 0% til -0,3%, mens den 10-årige danske statsrente stegfra0,8%til1,0%,menvarpå0,1%ifebruar,daspekulationenmoddendanskekronevarpåsithøjeste. Det danskeobligationsmarked måltved J.P. Morgan ObligationsindeksDKgavetnegativtafkastpå-1,3%i2015 somfølgeafrentestigningenpådanskestatsobligationer. DanskerealkreditobligationermåltvedNordeaRealkreditindeks gavetnegativtafkastpå-1,9%i2015. Markedet for kreditobligationer nød godt af Den Europæiske Centralbanksopkøbsprogramogdetlaveniveauforkonkurseri 2015.Selvomkreditspændetharværetstortsetuændret siden begyndelsen af året, så har afkastudviklingen for kreditobligationerværetnegativtdrevetafrentestigninger,der foralvortogtilijuni.såledesharvirksomhedsobligationermålt medbofamerrilllyncheurocorporateindexgivetetafkastpå -1,2%iåretsførsteseksmåneder. Markedetforemergingmarketsobligationeroplevedeidanske kronerpositiveafkasti. Markedet for emerging markets obligationer begyndte i 1. halvåratindregneenforventetrentestigningiusaiprisansættelsenafobligationerne.ensvækkelseafeuroenogdendanske krone gav imidlertid aktivklassen positive afkast omregnet til danskekroner. Periodenslaveoliepriserhargenereltdæmpetinflationspresset imangeemergingmarketslande.dettemuliggjordeenlempelseafpengepolitikkenienrækkeøkonomiertilstøtteforvæksten. Således gennemførte den indiske central banken rentenedsættelsepå0,75%overperioden. Central-ogøsteuropæiskelandeharnydtgodtafdenbeskednevækstieuroområdet, mensøkonomiersombrasilienogruslandharlidtunderdelaveoliepriser. Aktiemarkedernebleviførstehalvåraf2015prægetafenpositiv kursudvikling. Lempelig pengepolitik og tro på økonomisk opsving understøttede aktiemarkederne. Mod slutningen af halvåretbegyndtedegræskegældsproblemeratpåvirkedefinansiellemarkeder. I første halvår af 2015 gav verdensmarkedsindekset, MSCI All CountryWorld,etafkastpå11,6%måltidanskekroner. AfkastudviklingenisammeperiodeiMSCIUSA,MSCIEuropa, MSCIJapanogMSCIEmergingMarketsFreevarligeledespositiv.De gavetafkastpåhenholdsvis10,2%,12,9%,23,5% og 11,9%. På det danske aktiemarked har afkastet i første halvår været 20,9%måltvedOMXCCapGI-indekset.Forsmå-ogmellemstore danske virksomheder målt ved KFMX-indekset har afkast været22,6%isammeperiode. 12 KapitalforeningenNykreditInvest

15 Ledelsesberetning Øvrigeforhold Samfundsansvar Foreningensinvesteringerskermedinddragelseafhensynettil miljø,socialansvarlighedoggodselskabsledelse.isamarbejde med Nykredit koncernen har foreningenformuleretenpolitik for bæredygtige investeringer (SRI/Socially Responsible Investments). Politikken er beskrevet i afsnittet Bæredygtige investeringer iforeningensårsrapportfor2014. ForeningenadministreresafNykreditPorteføljeAdministration A/S, der indgår i Nykredit koncernen. Administrationen af foreningenforegårindenforrammerneafnykreditkoncernens politik for samfundsmæssigt ansvar, hvortil der henvises på Nykreditshjemmeside nykredit.dk. Politikvedrørendedetunderrepræsenteredekøn Foreningenspolitiker,atbeggekønskalværerepræsentereti bestyrelsenmedetmåltalpå25%fordetunderrepræsenteredekøn.vedvalgafkandidatertilbestyrelsenskalderførstog fremmestsespåkvalifikationerogderefterkøn. Foreningenspolitikpåområdetvaropfyldti2015. Politikvedrørendeudøvelseafstemmerettigheder Aktivt ejerskab er en væsentlig del af foreningens politik for bæredygtigeinvesteringer. Foreningengørbrugafsinstemmeret,hvisdenudfraenkonkretvurderingskønner,atenaktivstillingtagen evt.isamarbejdemedandreinvestorer vilkunnegiveenpositiveffekt på afkastet eller bæredygtigheden i investeringen. Som udgangspunkt ønsker foreningens bestyrelse, at udøvelse af stemmeret sker over for virksomheder, der ikke lever op til foreningensbæredygtigeogetiskeinvesteringspolitik. Foreningenvilisinstemmeafgivelsealtidstøttevirksomheder, somledesmedetformålomattjeneaktionærernesoghermed foreningensinteresser. Usikkerhedvedindregningellermåling Deterledelsensvurdering,atderikkeervæsentligusikkerhed vedindregningellermålingafbalanceposter. Usædvanligeforholdderkanhavepåvirketindregnin- genellermålingen Dererikkekonstateretusædvanligeforholdiforeningensafdelinger, der kan have påvirket indregningen eller målingen heraf. Begivenhederefterregnskabsåretsudløb Dererfrabalancedagenogtildatoikkeindtrådtforhold,som forrykkervurderingenafhalvårsrapporten. Det er bestyrelsens holdning, at foreningen skal benytte den stemmeret på en generalforsamling, som følger med ejerskab af værdipapirer, hvis det kan være med til at opfylde målet medaktivtejerskab. KapitalforeningenNykreditInvest 13

16 BalanceDefensiv Afdelingsberetning Denneafdelingsberetningskallæsesisammenhængmedhalvårsrapportensøvrigeafsnitforatgiveetfyldestgørendebillede afudviklingeniafdelingen. Investeringsområdeogprofil Afdelingen investerer sine midler i en balanceret portefølje af investeringsforeningsafdelinger med såvel danske som udenlandskeobligationerogaktier.afdelingenharenaktivinvesteringsstilmeddetformålatopnåetafkast,dersomminimumer på linje med afdelingens benchmark over en markedscyklus. Afdelingen benytter et vægtet benchmark bestående af 28% MSCI All Country World ND og 72% NordeaGCM5Yobligationsindeksomregnettildanskekroner. Afdelingen er velegnet for investorer med en investeringshorisontpå5-10år. Udviklingi halvåret 2015 Afdelingen opnåede et afkast på 4,25%. Afdelingens benchmarkgavetafkastpå2,82%isammeperiode.afkasteterhøjereendledelsensforventningprimohalvåret,primærtsomfølgeafdenpositiveudviklingpåaktiemarkederne.afkastetfindestilfredsstillende. Afdelingensstørreafkastendbenchmarkihalvåretkantilskrivesenovervægtiemergingmarketsobligationersamtetmerafkastafafdelingensinvesteringerilangeobligationeriforhold til obligationsdelen af benchmark. Sekundært har en relativt høj allokering til danske aktier endvidere bidraget positivt til merafkastet.derudoverharforvalterbidragetiafdelingensvæsentlige aktieinvesteringer bidraget positivt til det relative afkastihalvåret. Viainvesteringeriunderliggendeafdelingererafdelingeneksponerettilsåvelrente-ogobligationsmarkedsrisiko,aktiemarkedsrisiko,valutarisikosamtrisikovedvalgafporteføljeforvaltere.Vedspredningpåforskelligeafdelingermedaktierogobligationersamtforskelligeforvalteresøgesrisikoeniafdelingen reduceret.derskeringenafdækningafrenterisikoen,aktiemarkedsrisikoenellervalutarisikoeniafdelingen. Risikofaktorerneerbeskrevetnærmereiforeningensårsberetningfor2014. Forventninger Deledendeindikatorertegneretbilledeaf,atdenglobaleøkonomiskevækstvilfortsætteidetkommendehalvår.Denglobalevækstforventesdrevetafdeudvikledeøkonomiersamtaf olieforbrugendeemergingmarketslandesomkinaogindien. Dekortemarkedsrenterventesatforblivelaveidenkommende periodesomfølgeafdenførtepengepolitik.derimodskønnes delangerenteratforbliveuændredeelleraleneatviseensvagt stigendetendens. De globale aktiemarkeder ventes at blive understøttet af den positive makroøkonomiske udvikling samt af den fortsat lempelige pengepolitiki2.halvår.denstærkeamerikanskedollar skønnes at styrke indtjeningsvæksten i europæiske virksomheder,mendæmpeudviklingenistoreamerikanskeselskaber. Derforventesderforkunmoderatpositiveafkastpåaktieridet kommendehalveår. På den baggrund skønnes afkastudviklingen i afdelingen at blivebeskedentpositivi2.halvår. Aktivfordeling Afdelingens nettoresultat blev på 176,8 mio. kr. Ultimo juni 2015udgjordeformueniafdelingen4.427,2mio.kr.svarende tilenindreværdipå193,73kr.pr.andel. Risiciiafdelingen Densamlederisikoforafdelingenmåltvedstandardafvigelsen på det ugentlige afkast har de seneste fem år til ultimo juni 2015været5,1%p.a.,svarendetilrisikoniveau4påenrisikoskalafra1til7,hvor1svarertillavrisiko,og7svarertilhøj risiko. Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen. 14 KapitalforeningenNykreditInvest

17 BalanceDefensiv Resultatopgørelsei1.000kr Renterogudbytter Kursgevinsterog-tab Administrationsomkostninger Resultatførskat Skat Halvåretsnettoresultat Balancei1.000kr. 30.juni dec Aktiver Likvidemidler Kapitalandele Andreaktiver Aktiverialt Passiver Medlemmernesformue Andengæld Passiverialt Finansielleinstrumenteriprocent Børsnoteredefinansielleinstrumenter 97,7 84,6 Øvrigefinansielleinstrumenter 2,3 15,3 100,0 99,9 Andreaktiver/Andengæld - 0,1 Finansielleinstrumenteriprocent 100,0 100,0 Nøgletal Periodensafkastiprocent 4,25 9,61 5,34 1,55 4,38-1,26 Indreværdipr.andel 193,73 185,84 178,59 164,53 156,81 145,51 Omkostningsprocent 0,13 0,27 0,13 0,13 0,24 0,33 Sharperatio 1,06 1,04 1,70 0,53 0,06 0,01 Periodensnettoresultat Medlemmernesformueultimo Andeleultimo(i1.000stk.) KapitalforeningenNykreditInvest 15

18 BalanceModerat Afdelingsberetning Denneafdelingsberetningskallæsesisammenhængmedhalvårsrapportensøvrigeafsnitforatgiveetfyldestgørendebillede afudviklingeniafdelingen. Investeringsområdeogprofil Afdelingen investerer sine midler i en balanceret portefølje af investeringsforeningsafdelinger med såvel danske som udenlandskeobligationerogaktier.afdelingenharenaktivinvesteringsstilmeddetformålatopnåetafkast,dersomminimumer på linje med afdelingens benchmark over en markedscyklus. Afdelingen benytter et vægtet benchmark bestående af 56% MSCI All Country World ND og 44% NordeaGCM5Yobligationsindeksomregnettildanskekroner. Afdelingenervelegnetforinvestorermedeninvesteringshorisontpåover10år. Udviklingi halvåret 2015 Afdelingen opnåede et afkast på 8,14%. Afdelingens benchmarkgavetafkastpå6,24%isammeperiode.afkasteterhøjereendledelsensforventningprimohalvåret,primærtsomfølgeafdenpositiveudviklingpåaktiemarkederne.afkastetfindestilfredsstillende. Afdelingensstørreafkastendbenchmarkihalvåretkantilskrivesenovervægtiemergingmarketsobligationersamtetmerafkastafafdelingensinvesteringerilangeobligationeriforhold til obligationsdelen af benchmark. Sekundært har en relativt høj allokering til danske aktier endvidere bidraget positivt til merafkastet.derudoverharforvalterbidragetiafdelingensvæsentlige aktieinvesteringer bidraget positivt til det relative afkastihalvåret. Viainvesteringeriunderliggendeafdelingererafdelingeneksponeret til såvel renterisiko, aktiemarkedsrisiko, valutarisiko samt risiko ved valg af porteføljeforvaltere. Ved spredning på forskellige afdelingermedaktierogobligationersamtforskelligeforvalteresøgesrisikoeaniafdelingenreduceret.dersker ingen afdækning af renterisikoen, aktiemarkedsrisikoen eller valutarisikoeniafdelingen. Risikofaktorerneerbeskrevetnærmereiforeningensårsberetningfor2014. Forventninger Deledendeindikatorertegneretbilledeaf,atdenglobaleøkonomiskevækstvilfortsætteidetkommendehalvår.Denglobalevækstforventesdrevetafdeudvikledeøkonomiersamtaf olieforbrugendeemergingmarketslandesomkinaogindien. Dekortemarkedsrenterventesatforblivelaveidenkommende periodesomfølgeafdenførtepengepolitik.derimodskønnes delangerenteratforbliveuændredeelleraleneatviseensvagt stigendetendens. De globale aktiemarkeder ventes at blive understøttet af den positive makroøkonomiske udvikling samt af den fortsat lempelige pengepolitiki2.halvår.denstærkeamerikanskedollar skønnesatstyrkeindtjeningsvækstenieuropæiskevirksomheder,mendæmpeudviklingenistoreamerikanskeselskaber.der forventes derfor kun moderat positive afkast på aktier i det kommendehalveår. Pådenbaggrundskønnesafkastudviklingeniafdelingenatblivemoderatpositivi2.halvår. Aktivfordeling Afdelingens nettoresultat blev på 284,0 mio. kr. Ultimo juni2015udgjordeformueniafdelingen3.774,9mio.kr.svarendetilenindreværdipå196,50kr.pr.andel. Risiciiafdelingen Densamlederisikoforafdelingenmåltvedstandardafvigelsen på det ugentlige afkast har de seneste fem år til ultimo juni 2015været8,4%p.a.,svarendetilrisikoniveau4påenrisikoskalafra1til7,hvor1svarertillavrisiko,og7svarertilhøj risiko. Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen. 16 KapitalforeningenNykreditInvest

19 BalanceModerat Resultatopgørelsei1.000kr Renterogudbytter 17 1 Kursgevinsterog-tab Administrationsomkostninger Resultatførskat Skat Halvåretsnettoresultat Balancei1.000kr. 30.juni dec Aktiver Likvidemidler Kapitalandele Andreaktiver Aktiverialt Passiver Medlemmernesformue Andengæld Passiverialt Finansielleinstrumenteriprocent Børsnoteredefinansielleinstrumenter 97,8 83,8 Øvrigefinansielleinstrumenter 2,1 16,1 99,9 99,9 Andreaktiver/Andengæld 0,1 0,1 Finansielleinstrumenteriprocent 100,0 100,0 Nøgletal Periodensafkastiprocent 8,14 11,95 5,60 4,20 5,11-2,65 Indreværdipr.andel 196,50 181,71 171,41 152,81 141,65 133,48 Omkostningsprocent 0,13 0,26 0,12 0,12 0,24 0,33 Sharperatio 1,06 0,98 1,48 0,35-0,13-0,05 Periodensnettoresultat Medlemmernesformueultimo Andeleultimo(i1.000stk.) KapitalforeningenNykreditInvest 17

20 BalanceOffensiv Afdelingsberetning Denneafdelingsberetningskallæsesisammenhængmedhalvårsrapportensøvrigeafsnitforatgiveetfyldestgørendebillede afudviklingeniafdelingen. Investeringsområdeogprofil Afdelingen investerer sine midler i en balanceret portefølje af investeringsforeningsafdelinger med såvel danske som udenlandskeobligationerogaktier.afdelingenharenaktivinvesteringsstilmeddetformålatopnåetafkast,dersomminimumer på linje med afdelingens benchmark over en markedscyklus. Afdelingen benytter et vægtet benchmark bestående af 75% MSCI All Country World ND og 25% NordeaGCM5Yobligationsindeksomregnettildanskekroner. Afdelingen er velegnet for investorer med en investeringshorisontpåover10år. Udviklingi halvåret 2015 Afdelingenopnåedeetafkastpå10,39%.Afdelingensbenchmarkgavetafkastpå8,58%isammeperiode.Afkasteterhøjereendledelsensforventningprimohalvåret,primærtsomfølgeafdenpositiveudviklingpåaktiemarkederne.Afkastetfindestilfredsstillende. Afdelingensstørreafkastendbenchmarkihalvåretkantilskrives en relativt høj allokering til danske aktier. Derudover har forvalterbidragetiafdelingensvæsentligeaktieinvesteringerbidragetpositivttildetrelativeafkastihalvåret.sekundærthar enovervægtiemergingmarketsobligationersamtetmerafkast afafdelingensinvesteringerilangeobligationeriforholdtilobligationsdelenafbenchmarkbidragetpositivttilhalvåretsmerafkast. Viainvesteringeriunderliggendeafdelingererafdelingeneksponeret til såvel renterisiko, aktiemarkedsrisiko, valutarisiko samt risiko ved valg af porteføljeforvaltere. Ved spredning på forskellige afdelingermedaktierogobligationersamtforskellige forvaltere søges risikoen i afdelingen reduceret. Der sker ingen afdækning af renterisikoen, aktiemarkedsrisikoen eller valutarisikoeniafdelingen. Risikofaktorerneerbeskrevetnærmereiforeningensårsberetningfor2014. Forventninger Deledendeindikatorertegneretbilledeaf,atdenglobaleøkonomiskevækstvilfortsætteidetkommendehalvår.Denglobalevækstforventesdrevetafdeudvikledeøkonomiersamtaf olieforbrugendeemergingmarketslandesomkinaogindien. Dekortemarkedsrenterventesatforblivelaveidenkommende periodesomfølgeafdenførtepengepolitik.derimodskønnes delangerenteratforbliveuændredeelleraleneatviseensvagt stigendetendens. De globale aktiemarkeder ventes at blive understøttet af den positive makroøkonomiske udvikling samt af den fortsat lempelige pengepolitiki2.halvår.denstærkeamerikanskedollar skønnes at styrke indtjeningsvæksten i europæiske virksomheder,mendæmpeudviklingenistoreamerikanskeselskaber. Derforventesderforkunmoderatpositiveafkastpåaktieridet kommendehalveår. På den baggrund skønnes afkastudviklingen i afdelingen at blivemoderatpositivi2.halvår. Aktivfordeling Afdelingens nettoresultat blev på 23,5 mio. kr. Ultimo juni 2015udgjordeformueniafdelingen285,4mio.kr.svarendetil enindreværdipå142,03kr.pr.andel. Risiciiafdelingen Densamlederisikoforafdelingenmåltvedstandardafvigelsen pådetugentligeafkastharsuppleretmedbenchmarkafkastde senestefemårtilultimojuni2015været10,3%p.a.,svarende tilrisikoniveau5påenrisikoskalafra1til7,hvor1svarertillav risiko,og7svarertilhøjrisiko. Beholdningsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til foreningen. 18 KapitalforeningenNykreditInvest

21 BalanceOffensiv Resultatopgørelsei1.000kr Renterogudbytter -6 - Kursgevinsterog-tab Administrationsomkostninger Halvåretsnettoresultat Balancei1.000kr. 30.juni dec Aktiver Likvidemidler Kapitalandele Aktiverialt Passiver Medlemmernesformue Andengæld Passiverialt Finansielleinstrumenteriprocent Børsnoteredefinansielleinstrumenter 96,6 85,1 Øvrigefinansielleinstrumenter 3,3 14,7 99,9 99,8 Andreaktiver/Andengæld 0,1 0,2 Finansielleinstrumenteriprocent 100,0 100,0 Nøgletal Periodensafkastiprocent 10,39 12,86 5,42 5,94 Indreværdipr.andel 142,03 128,66 120,18 105,94 Omkostningsprocent 0,16 0,38 0,16 0,33 Sharperatio 1, Periodensnettoresultat Medlemmernesformueultimo Andeleultimo(i1.000stk.) KapitalforeningenNykreditInvest 19

22 Foreningensnoter Anvendtregnskabspraksis Generelt Halvårsrapportenerudarbejdetioverensstemmelsemedregnskabsbestemmelserneilovomforvaltereafalternativeinvesteringsfondem.v.medtilvalgafregnskabsbestemmelserneilov om investeringsforeninger m.v., herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeningerm.v. Anvendtregnskabspraksiseruændretiforholdtilårsrapporten Årsrapporten 2014 indeholder den fulde beskrivelse af anvendtregnskabspraksis,hvortilderhenvises. Dererikkeforetagetreviewellerrevisionafhalvårsrapporten. Nøgletal Regnskabs-ognøgletaleropgjortihenholdtilbekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. samt retningslinjerfrainvesteringsfondsbranchen. Præsentationafregnskabstal Alle tal i regnskabet præsenteres i hele i afdelingens funktionelle valuta. Sumtotaler i regnskabet er udregnet på baggrundafdefaktisketalmedtotaler,hvilketerdenmatematiskmestkorrektemetode.enefterregningafsumtotalerne vilivissetilfældegiveenafrundingsdifference,somerudtryk for, at de bagvedliggende decimaler ikke fremgår for regnskabslæseren. Dereringenændringeriberegningsprincipperiforholdtilårsrapporten2014. Afkastiprocent Afkastiprocentangiverdetsamledeafkastidenpågældende afdelingiperioden.afkastetopgøressomændringiindreværdifraprimotilultimoperioden. Indreværdipr.andel Indreværdipr.andelberegnessominvestorernesformuedivideretmedantalcirkulerendeandeleultimoperioden. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostningerforperiodendivideretmedgennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuenopgøressometgennemsnit afdedagligeformueværdieriperioden. Sharperatio Sharperatioeretudtrykforenafdelingsafkastsetiforholdtil den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkastminusdenrisikofrirentedivideretmedstandardafvigelsen pådetmånedligeafkastiperioden.sharperatioopgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højstforen60-månedersperiode. 20 KapitalforeningenNykreditInvest

23 Foreningensnoter Hoved-ognøgletalsoversigt Periodens afkastiprocent BalanceDefensiv 4,25 9,61 5,34 1,55 4,38-1,26 BalanceModerat 8,14 11,95 5,60 4,20 5,11-2,65 BalanceOffensiv 10,39 12,86 5,42 5, Indreværdipr.andel BalanceDefensiv 193,73 185,84 178,59 164,53 156,81 145,51 BalanceModerat 196,50 181,71 171,41 152,81 141,65 133,48 BalanceOffensiv 142,03 128,66 120,18 105, Omkostningsprocent BalanceDefensiv 0,13 0,27 0,13 0,13 0,24 0,33 BalanceModerat 0,13 0,26 0,12 0,12 0,24 0,33 BalanceOffensiv 0,16 0,38 0,16 0, Sharperatio BalanceDefensiv 1,06 1,04 1,70 0,53 0,06 0,01 BalanceModerat 1,06 0,98 1,48 0,35-0,13-0,05 BalanceOffensiv 1, Periodensnettoresultat(i1.000kr.) BalanceDefensiv BalanceModerat BalanceOffensiv Medlemmernesformueultimo(i1.000kr.) BalanceDefensiv BalanceModerat BalanceOffensiv Andeleultimo(i1.000stk.) BalanceDefensiv BalanceModerat BalanceOffensiv KapitalforeningenNykreditInvest 21

24 Kapitalforeningen Nykredit Invest c/o Nykredit Portefølje Administration A/S Otto Mønsteds Plads København V Telefon Fax nykreditinvest.dk

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Halvårsrapporten i hovedtræk

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i 2015...4 Halvårsregnskaber...7 Balance

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk...4 Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen HP Hedge

Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen HP Hedge CVR-nr. 29 62 32 01 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 8... Optimal VerdensIndex Moderat 8...

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4 orventninger til 2. halvår

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport CVR nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskaber...9 Optimal

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 EuroKredit...10 Vækstlande...11 Højrente Europa...12

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2017 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere