ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41"

Transkript

1 ESF 2200 DW DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

2 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på Sikkerhedsanvisninger 2 Produktbeskrivelse 4 Betjeningspanel 5 Brug af apparatet 5 Brug af filtersalt 5 Brug af vaske- og afspændingsmiddel 6 Placering af bestik og service 8 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE PERSONER Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet. Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende erfaring og viden betjene maskinen. De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben. INSTALLATION Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kommer under 0 C. Indstilling og start af et program 9 Programmer 10 Vedligeholdelse og rengøring 10 Hvis noget går galt 11 Tekniske data 13 Miljøhensyn 13 Installation 14 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Tilslutning, vand Pas på du ikke beskadiger vandslangerne. Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges. Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart. Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet. Tilslutning, el Advarsel Risiko for brand og elektrisk stød. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Pas på, du ikke beskadiger netstikket og ledningen. Kontakt servicecentret eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal udskiftes. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

3 electrolux 3 Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. BRUG Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.: Kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer Gæstehuse Af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen Miljøer af Bed and Breakfast-typen. Advarsel Fare for personskade. Apparatets specifikationer må ikke ændres. Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret. Sørg for, at spidserne ikke stikker ud fra bestikkurvens bund. Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at undgå, at nogen falder over den. Undgå at sidde eller stå på den åbne låge. Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage. Drik og leg ikke med vandet i apparatet. Tag ikke opvasken ud af apparatet, før opvaskeprogrammet er slut. Der kan være opvaskemiddel på servicet. Advarsel Risiko for elektrisk stød, brand eller forbrændinger. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet. Der kan komme meget varm damp ud af apparatet, hvis du åbner lågen, mens programmet er i gang. SERVICECENTER Reparation eller arbejde på apparatet må kun udføres af en godkendt tekniker. Kontakt servicecentret. Brug kun originale reservedele. BORTSKAFFELSE Advarsel Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip ledningen af, og kassér den. Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

4 4 electrolux PRODUKTBESKRIVELSE Saltbeholder 2 Beholder til vaskemiddel 3 Beholder til afspændingsmiddel 4 Spulearm 5 Filtre 6 Typeskilt 7 Afløbsslange 8 Tilslutning af tilløbsslange 9 Netledning 10 Kurv 11 Bestikkurv Tilbehør A B C D E

5 electrolux 5 A) Tilløbsslange B) Plastikholder til afløbsslange C) Salttragt D) Målebeholder til afspændingsmiddel E) Måleske til opvaskemiddel BETJENINGSPANEL Delay Program Start Tænd-/Sluk-lampe 2 Lamper 3 Lamper 4 Programlamper Lamper 5 Knap, START 6 Programknap 7 Knap til senere start 8 Til-/fra-knap Lampe for forskyl. Lyser, når forvasken er i gang, eller når senere start er indstillet. Lampe for vask. Lyser, når opvasketrinnet er i gang. Lampe for skyl. Lyser, når skylletrinnet er i gang. Lampe for tørring. Lyser, når tørrefasen er i gang. Salt-lampe. Den lyser, når der skal påfyldes salt i saltbeholderen. Når beholderen er fyldt, kan Salt-lampen fortsætte med at lyse i nogle timer. Dette indvirker dog ikke negativt på apparatets drift. Lampe for afspændingsmiddel. Lyser, når beholderen til afspændingsmiddel skal fyldes. BRUG AF APPARATET 1. Fyld saltbeholderen op med filtersalt. 2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op. 3. Sæt bestik og tallerkener i opvaskemaskinen. 4. Åbn for vandhanen. BRUG AF FILTERSALT Hårdt vand indeholder en høj mængde af mineraler, som kan skade apparatet og give dårlige opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler. Kontakt det lokale vandværk angående information om det lokale vands hårdhed. 5. Vælg det program, der passer til opvaskens art og graden af snavs. 6. Fyld den rette mængde opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel. 7. Start af program. Bemærk Brug kun salt til opvaskemaskiner. Andre typer salt kan skade apparatet. Påfyld salt i beholderen, inden du starter et program. Resterende salt i apparatet kan bevirke korrosion.

6 6 electrolux Påfyldning af saltbeholderen 1. Drej hætten mod uret for at åbne saltbeholderen. 2. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen (kun første gang, du påfylder salt). 3. Brug tragten til at fylde salt i beholderen. 4. Fjern salt rundt om saltbeholderens åbning. 5. Luk saltbeholderen ved at dreje hætten med uret. Det er normalt, at vandet i saltbeholderen løber over, når der påfyldes salt. BRUG AF VASKE- OG AFSPÆNDINGSMIDDEL BRUG AF OPVASKEMIDDEL Bemærk Brug kun opvaskemidler til opvaskemaskiner. Brug ikke mere end den mængde opvaskemiddel, producenten af opvaskemidlet anbefaler, af hensyn til miljøet. Påfyldning af opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel 1. Tryk på udløserknappen (A) for at åbne låget (B) på beholderen til opvaskemiddel. 25 g). Læg opvasketabs i del (E) af rummet. C A B 2. Fyld opvaskemiddel (ca. 15 g) i rummet til opvaskemiddel (C). Rummet har to dele (D) og (E), der refererer til forskellige mængder opvaskemiddel (15 g og

7 electrolux 7 D E 3. Når programmet er afsluttet, skal positionen af beholderen til afspændingsmiddel indstilles. 3. Luk beholderen til opvaskemiddel. Tryk på låget, indtil udløserknappen låses fast. 4. Hvis programmet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel (ca. 3 g) på låget til beholderen til opvaskemiddel. Opvasketabs opløses ikke helt med korte programmer, og der kan være rester af opvaskemiddel på servicet, når programmet er afsluttet. Vi anbefaler at bruge opvasketabs til lange programmer. BRUG AF KOMBITABLETTER Disse tabletter indeholder vaskemiddel, afspændingsmiddel og filtersalt. Nogle typer tabletter kan indeholde andre stoffer. Når du bruger tabletter, der indeholder salt og afspændingsmiddel, skal du ikke fylde beholderne til salt og afspændingsmiddel. Beholderen til afspændingsmiddel og beholderen til salt forbliver aktive, mens apparatet er tændt. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til stilling 1. Vær sikker på, at disse tabletter er velegnede til det lokale vands hårdhedsgrad (se instruktionerne på produkternes emballage). Kontakt det lokale vandværk angående information om det lokale vands hårdhed. Sådan bruges opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel separat igen. 1. Fyld saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel op. 2. Start et program med tom maskine. BRUG AF AFSPÆNDINGSMIDDEL Bemærk Fyld ikke beholderen til afspændingsmiddel med andre produkter end afspændingsmiddel. Det kan skade apparatet. Afspændingsmiddel gør det muligt at tørre tallerkener og fade, uden at de får pletter og striber. Beholderen til afspændingsmiddel tilføjer automatisk afspændingsmiddel under det sidste skylletrin. Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel 1. Drej hætten (F) modsat uret og tag den ud. 2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel (G) op. Påfyld kun til "Max"-mærket. 3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget skum under programmet. 4. Sæt hætten på igen, og drej den mod uret, indtil den låses fast. Sørg for, at tegnene på hætten og på beholderen er nivelleret. G F

8 8 electrolux Drej på vælgeren til afspændingsmiddel (H) for at sætte doseringen ned eller op. H INDSTIL DOSERINGEN AF AFSPÆNDINGSMIDDEL Fabriksindstilling: position 4. Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra position 1 (laveste dosering) til position 4 (højeste dosering). PLACERING AF BESTIK OG SERVICE RÅD OG TIP Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude). Fjern tiloversbleven mad fra servicet. Blødgør tiloversbleven brændt mad på disse ting. Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad. Sørg for, at vandet ikke samler sig i beholdere eller skåle. Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke står tæt op ad hinanden. Sørg for, at glas ikke rører andre glas. Læg små ting i bestikkurven. Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen. Sørg for, at vandet kan komme til alle overflader, når du stiller tingene i kurven. Sørg for, at lette genstande ikke kan flytte sig. Vanddråber kan samle sig på ting i plast og på "slip-let"-pander og gryder. FYLDNING AF KURVEN Rækkerne af tænder i kurven kan sænkes, så der bliver plads til gryder, pander og skåle. Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.

9 electrolux 9 Bestikkurven har 2 bestiknet, som du nemt kan tage ud. Bemærk Sørg for, at spulearmen kan bevæge sig frit, før du starter et program. INDSTILLING OG START AF ET PROGRAM Start af et program uden udskudt start 1. Luk lågen til apparatet. 2. Åbn for vandhanen. 3. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Tænd-/sluk-lampen tændes. 4. For at indstille et program skal du trykke på programknappen, indtil lampen for det ønskede program lyser. 5. Tryk på startknappen for at starte programmet. Start af et program med udskudt start 1. Luk lågen til apparatet. 2. Åbn for vandhanen. 3. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Tænd-/sluk-lampen tændes. 4. Indstil et program. 5. Tryk på knappen til senere start for at udskyde starten af programmet med 3 timer. 6. Tryk på Start-knappen for at starte nedtællingen. Når nedtællingen er slut, starter programmet automatisk. Annullering af senere start Tryk på senere start-knappen, og lampen for forvask bliver slukket. Programmet starter automatisk. Afbrydelse af programmet 1. Åbn lågen til apparatet. Programmet stopper. 2. Luk lågen til apparatet. Programmet fortsætter det sted, hvor det blev afbrudt. Annullering af program Tryk på start-knappen og hold den nede i ca. 3 sekunder for at annullere programmet. Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program. Programslut Når programmet er slut, udsendes en række lydsignaler i ca. 8 sekunder. 1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet. 2. Luk for vandhanen. Lad opvasken køle af, før du tager den ud af apparatet. Tallerkener m.m. er skrøbelige, når de er meget varme. Der kan være vand på apparatets sider og låge. Det rustfri stål køler hurtigere af end tallerkenerne.

10 10 electrolux PROGRAMMER Program Intensiv Normal Grad af snavs Type af vask Meget snavset Service, bestik, kogegrej Normalt snavset Service, bestik, kogegrej 55 Økonomi 1) Normalt snavset Service og bestik Finvask Kort 2) Normalt eller let snavset Finere porcelæn og glas Frisk snavset Service og bestik Program beskrivelse Forskyl Opvask 70 C Skylninger Tørring Forskyl Opvask 60 C Skylninger Tørring Forskyl Opvask 55 C Skylninger Tørring Opvask 45 C Skylninger Tørring Opvask 40 C Skylninger Varighed (min) Energi (kwh) Alle Kold forvask Vand (l) Skyllestop 3) 1) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs. (Dette er standardprogrammet, som anvendes til test). 2) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid. 3) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter sig fast på tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet. Brug ikke opvaskemiddel til dette program. Oplysninger til testinstitutter For alle nødvendige oplysninger til test, send en til: Skriv produktnummeret (PNC) ned, som findes på mærkepladen. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING SÅDAN FJERNES OG RENSES FILTRE Advarsel Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Tilsmudsede filtre og en tilstoppet spulearm forringer vaskeresultaterne. Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om nødvendigt. 1. Drej det fine filter (B) mod uret, og tag det ud af hovedfilteret (A). A B

11 electrolux Fjern grovfilteret (C) ved at holde godt fast i det fine filter (B) og trykke på begge sider af grovfilteret (C). 3. Træk grovfilteret (C) ud af det fine filter (B). C B 4. Vask de to filtre grundigt med vand og en børste. 5. Fjern hovedfilteret (A) og vask det grundigt med vand. 6. Anbring hovedfilteret (A) i den oprindelige position. Sørg for, at det samles korrekt. 7. Sæt grovfilteret (C) ind i det fine filter (B). Sørg for, at delene samles korrekt. 8. Sæt det fine filter (B) ind i hovedfilteret (A), og drej det mod uret, indtil det låses fast. Bemærk Brug ikke maskinen uden filtrene. Sørg for at sætte filtrene rigtigt i. Hvis filtrene sidder forkert, vil det give dårlige opvaskeresultater og skade apparatet. SÅDAN RENGØRES SPULEARMEN Fjern ikke spulearmen. Hvis hullerne i spulearmen tilstoppes, kan det tiloversblevne snavs fjernes med en spids genstand. SÅDAN RENGØRES DE YDRE OVERFLADER Rengør opvaskemaskinens udvendige sider og betjeningspanelet med en blød, fugtig klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler (f.eks. acetone). HVIS NOGET GÅR GALT Maskinen starter ikke eller stopper under betjening. Prøv først at finde en løsning på problemet (se tabellen). Kontakt servicecentret, hvis dette ikke hjælper. Lampen for programmet 'Skyllestop' blinker meget hurtigt. Der udsendes et uregelmæssigt lydsignal i ca. 30 sekunder. Lampen for programmet 'Finvask 45 ' blinker meget hurtigt. Der udsendes et uregelmæssigt lydsignal i ca. 30 sekunder. Advarsel Sluk for apparatet, inden du udfører eftersynet. Ved nogle funktionsfejl vises der alarmkoder: Maskinen ikke tager vand ind. Overløbssikringen er blevet udløst. Fejl Mulig årsag Mulig løsning Programmet starter ikke. Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten. Sæt stikket rigtigt i stikkontakten. Lågen til apparatet er åben. Lågen til apparatet er åben. Sikringen på husets eltavle (sikringsboks) er gået. Udskift sikringen.

12 12 electrolux Fejl Mulig årsag Mulig løsning Der er valgt senere start. Annullér den senere start, eller vent til nedtællingen er afsluttet. Maskinen ikke tager vand ind. Der er lukket for vandet. Åbn for vandhanen. Vandtrykket er for lavt. Kontakt det lokale vandværk. Apparatet tømmes ikke for vand. Tilløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Tilløbsslangen er beskadiget. Afløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Filtrene er tilstoppet. Køkkenvasken er tilstoppet. Overløbssikringen er blevet udløst. Tænd for apparatet, når det er kontrolleret. Indstil og start programmet igen. Kontakt servicecenteret, hvis problemet opstår igen. Kontakt servicecenteret, hvis andre alarmkoder vises. Kontroller, at tilslutningen er i orden. Sørg for, at tilløbsslangen er intakt. Kontroller, at tilslutningen er i orden. Kontrollér, at filtrene er rene. Sørg for, at køkkenvasken udtømmes korrekt. Ellers bør du tilkalde en blikkenslager. Luk for vandhanen, og kontakt servicecentret. De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Gem denne information: Serienummer (SN.)... OPVASKE- OG TØRRINGSRESULTATERNE ER UTILFREDSSTILLENDE Opvasken er ikke ren. Der er kalkaflejringer på servicet. Fejl Mulig årsag Mulig løsning Der er striber, matte pletter eller en blålig belægning på glas og service. Der er spor efter indtørrede vanddråber på glas og service. Det valgte program passer ikke til opvaskens art og graden af snavs. Kurven blev ikke fyldt korrekt, vandet overspulede ikke alle overflader. Spulearmen kunne ikke dreje frit, da opvasken ikke blev anbragt korrekt. Filtrene er tilstoppet. Filtrene er ikke samlet og monteret korrekt. Der er brugt for lidt eller intet opvaskemiddel. Saltbeholderen er tom. Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket. Doseringen af afspændingsmiddel er for høj. Doseringen af afspændingsmiddel er for lav. Sørg for, at det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens art og graden af snavs. Fyld kurven korrekt. Kontroller, at en ukorrekt anbringelse af opvasken ikke blokerer for spulearmen. Kontrollér, at filtrene er rene. Sørg for, at filtrene er samlet og monteret korrekt. Sørg for, der er tilstrækkeligt med opvaskemiddel. Fyld saltbeholderen op med filtersalt. Sørg for, at saltbeholderens hætte er lukket korrekt. Sæt dosering af afspændingsmiddel ned. Øg doseringen af afspændingsmiddel.

13 electrolux 13 Opvasken er våd. Opvasken er våd og mat. TEKNISKE DATA Fejl Mulig årsag Mulig løsning Det kan skyldes opvaskemidlet. Du har indstillet et program uden en tørrefase. Beholderen til afspændingsmiddel er tom. Brug en anden type opvaskemiddel. Indstil et program med tørrefasen. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op. Mål Bredde 550 mm Højde 438 mm Dybde 500 mm Tilslutning, el Se typeskiltet Spænding V Frekvens 50 Hz Vandtilførslens tryk 1) Minimum 0.03 MPa Maks. 1 MPa Kapacitet Antal kuverter 6 Strømforbrug Tændt-tilstand 0.34 W Slukket-tilstand 0.29 W 1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind. MILJØHENSYN Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.

14 14 electrolux INSTALLATION TILSLUTNING TIL AFLØB max. 750 mm Slut afløbsslangen til et afløbsrør med en diameter på mindst 40 mm Læg afløbsslangen direkte i vasken. Brug den specielle plastikstøtte Afløbsslangen skal befinde sig mindre end 750 mm fra bunden af apparatet for at forhindre problemer under udtømningsfaserne. Tag proppen i vasken op, mens maskinen pumper, så vandet ikke bliver suget tilbage i maskinen. Afløbsslangens forlængerledning må højst være 2 m. Den indre diameter må ikke være mindre end afløbsslangens diameter. Hvis afløbsslangen sluttes til studsen på en vandlås under vasken, skal plastikmembranen (A) fjernes. Hvis ikke hele membranen fjernes, vil der samle sig madrester, der til sidst blokerer studsen til opvaskemaskinens afløbsslange. A

15 SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 15 Laitteen kuvaus 17 Käyttöpaneeli 18 Laitteen käyttö 19 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö 19 Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö 19 Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen 21 Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa electrolux 15 Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen 22 Ohjelmat 23 Hoito ja puhdistus 24 Käyttöhäiriöt 24 Tekniset tiedot 26 Ympäristönsuojelu 27 Asennus 27 Oikeus muutoksiin pidätetään. TURVALLISUUSOHJEET Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUS Varoitus! Tukehtumis-, henkilövammatai pysyvän vammautumisen vaara. Laitetta ei saa antaa fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden, ei myöskään lasten, käyttöön. Ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. ASENNUS Poista kaikki pakkausmateriaalit. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0 C. Vesiliitäntä Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu. Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa ole vuotoja. Sähköliitäntä Varoitus! Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

16 16 electrolux Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. KÄYTTÖ Laite on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa yksityisessä kotitaloudessa tai vastaavassa käytössä, kuten: henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä. kodinomainen käyttö maatilalla hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö kodinomainen Bed and Breakfast -ympäristö. Varoitus! Henkilövahingon vaara. Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai vaakasuoraan asentoon. Varmista, etteivät päät tule ulos ruokailuvälinekorin alaosasta. Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta siihen ei kompastuta. Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä. Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki sillä. Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa voi olla pesuainejäämiä. Varoitus! Sähköiskun, tulipalon tai palovammojen vaara. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä. HUOLTOPALVELU Vain pätevä henkilö voi korjata tai huoltaa laitetta. Ota yhteyttä huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. HÄVITTÄMINEN Varoitus! Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa virtajohto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät lukkiudu laitteen sisälle.

17 electrolux 17 LAITTEEN KUVAUS Suolasäiliö 2 Pesuainelokero 3 Huuhtelukirkastelokero 4 Suihkuvarsi 5 Sihdit 6 Arvokilpi 7 Tyhjennysletku 8 Vedenottoletkun liitäntä 9 Virtajohto 10 Kori 11 Ruokailuvälinekori

18 18 electrolux Varusteet A B C D E A) Vedenottoletku B) Tyhjennysletkun muovituki C) Suolasuppilo D) Huuhtelukirkasteen mittakuppi E) Pesuaineen mittalusikka KÄYTTÖPANEELI Delay Program Start Virran merkkivalo 2 Merkkivalot 3 Merkkivalot 4 Ohjelman merkkivalot Merkkivalot 5 Käynnistyspainike 6 Ohjelmanvalintapainike 7 Ajastimen painike 8 Virtapainike Esipesun merkkivalo. Syttyy, kun esipesuvaihe on käynnissä tai kun ajastin on asetettu. Pesun merkkivalo. Syttyy, kun pesuvaihe on käynnissä. Huuhtelun merkkivalo. Syttyy, kun huuhteluvaihe on käynnissä. Kuivauksen merkkivalo. Syttyy, kun kuivausvaihe on käynnissä. Suolan merkkivalo. Merkkivalo syttyy, kun suolaa on lisättävä suolasäiliöön. Merkkivalo voi palaa edelleen muutaman tunnin ajan sen jälkeen, kun suolaa on täytetty säiliöön. Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.

19 electrolux 19 LAITTEEN KÄYTTÖ Merkkivalot Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Syttyy, kun huuhtelukirkastetta on lisättävä huuhtelukirkastelokeroon. 1. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla. 2. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella. 3. Aseta astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen. ASTIANPESUKONEEN ERIKOISSUOLAN KÄYTTÖ Kovassa vedessä on huomattavasti mineraaleja, jotka voivat vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa huonoja pesutuloksia. Vedenpehmennin neutralisoi kyseiset mineraalit. Kysy lisätietoa paikallisesta vedenkovuudesta paikalliselta vesilaitokselta. Huomio Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua suolaa. Muut suolat voivat vaurioittaa laitetta. Täytä suolasäiliö ennen ohjelman käynnistämistä. Laitteeseen jäävä suola voi aiheuttaa korroosiota. Suolasäiliön täyttäminen 1. Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään. 2. Kaada suolasäiliöön litra vettä (vettä lisätään vain suolan ensimmäisen täytön yhteydessä). 4. Avaa vesihana. 5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma. 6. Annostele pesuainelokeroon oikea määrä konetiskiainetta. 7. Käynnistä ohjelma. 3. Täytä suolasäiliö suolalla suppilon avulla. 4. Poista suolasäiliön suun ympärille roiskunut suola. 5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä myötäpäivään. On normaalia, että suolasäiliöstä vuotaa vettä suolan lisäyksen yhteydessä. PESUAINEEN JA HUUHTELUKIRKASTEEN KÄYTTÖ KONETISKIAINEEN KÄYTTÖ Huomio Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua konetiskiainetta. Suojele ympäristöä käyttämällä vain pesuaineen valmistajan suosittelemaa pesuainemäärää. Pesuainelokeron täyttäminen 1. Paina vapautuspainiketta A) pesuainelokeron kannen (B) avaamiseksi. A B

20 20 electrolux 2. Laita konetiskiaine (noin 15 g) lokeroon (C). Lokerossa on kaksi osaa (D) ja (E), jotka vaativat eri määrän konetiskiainetta (15 g ja 25 g). Aseta pesuainetabletit lokeron osaan (E). C KÄYTÄ YHDISTELMÄPESUTABLETTEJA Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja astianpesuaineen suolan. Jotkin pesutabletit voivat sisältää muitakin aineita. Jos käytät suolaa ja huuhtelukirkastetta sisältäviä pesutabletteja, älä täytä suolasäiliötä ja huuhtelukirkastelokeroa. Huuhtelukirkasteen merkkivalo ja suolan merkkivalo palavat, kun laite on kytketty toimintaan. Säädä huuhtelukirkastelokero asentoon 1. Varmista, että tabletit sopivat alueesi veden kovuuteen (katso ohjeet tuotepakkauksesta). Kysy lisätietoa paikallisesta vedenkovuudesta paikalliselta vesilaitokselta. D E Pesuaineen, suolasäiliön ja huuhtelukirkasteen käyttäminen erikseen 1. Täytä suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero. 2. Käynnistä ohjelma ilman astioita. 3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, säädä huuhtelukirkastelokeron asento. HUUHTELUKIRKASTEEN KÄYTTÖ Huomio Älä laita huuhtelukirkastelokeroon muita aineita. Ne vahingoittavat laitetta. Huuhtelukirkasteen ansiosta kuivissa astioissa ei ole raitoja ja läiskiä. Huuhtelukirkastelokero lisää huuhtelukirkastetta automaattisesti viimeisen huuhteluvaiheen aikana. Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen 1. Kierrä korkkia (F) vastapäivään ja poista se. F 3. Sulje pesuainelokero. Paina kansi niin, että vapautuspainike napsahtaa kiinni. 4. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe, aseta pieni määrä (noin 3 g) konetiskiainetta pesuainelokeron kanteen. Pesuainetabletit eivät liukene kokonaan lyhyissä ohjelmissa ja pesuainejäämiä voi jäädä astioihin ohjelman päätyttyä. Suosittelemme pesuainetablettien käyttämistä pitkissä ohjelmissa. 2. Täytä huuhtelukirkastelokero (G) huuhtelukirkasteella. Max-merkki ilmaisee maksimitason.

21 electrolux 21 G 3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahdonmuodostuksen ohjelman aikana. 4. Aseta korkki takaisin paikoilleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu. Varmista, että korkin ja lokeron merkit kohdistuvat. HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELUN SÄÄTÄMINEN Tehdasasetus: asento 4. Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun asennon 1 (pienin) ja asennon 4 (suurin) välille. Suurenna tai pienennä annostelua kääntämällä huuhtelukirkasteen osoitinta (H). H RUOKAILUVÄLINEIDEN JA ASTIOIDEN JÄRJESTÄMINEN KONEESEEN VIHJEITÄ JA NEUVOJA Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat). Poista ruokajäämät astioista. Pehmennä astioihin palaneet ruokajäämät. Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin. Varmista, ettei vesi keräänny astioihin tai kulhoihin. Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja astiat tartu kiinni toisiinsa. Varmista, etteivät lasit kosketa toisiaan. Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin. Aseta lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu toisiinsa. Kun asetat välineitä koriin, varmista, että vesi voi koskettaa niiden kaikkia pintoja. Tarkista, että kevyet astiat eivät pääse liikkumaan. Vesipisaroita voi jäädä muoviastioihin ja pannuihin, joissa on tarttumaton pinta. KORIN TÄYTTÄMINEN Korin lautastelineet voidaan kääntää alas, jolloin kattilat, pannut ja kulhot mahtuvat paremmin.

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ESF2435 http://da.yourpdfguides.com/dref/628106

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ESF2435 http://da.yourpdfguides.com/dref/628106 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU

Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Betjeningsvejledning ICD 661 EU ICD 661 S EU Læs denne vejledning Kære kunde, Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager opvaskemaskinen i brug. Vejledningen fortæller, hvordan du anvender og vedligeholder

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A EAN13: 8017709202200 Højde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

CDP4609/4609X CSF 458 E

CDP4609/4609X CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 458 E Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A

ST2FABP2. 50's style retro 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A ST2FABP2 60 CM INTEGRERET OPVASKEMASKINE RETRO DESIGN, CREME MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166946 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE

ADELBERG OPVASKEMASKINE ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe på telefon +45 70 40 00 11 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD

OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD 420378 OPVASKEMASKINER TIPS & GODE RÅD Built as a professional En opvaskemaskine skal holde i mange år Vores opvaskemaskiner er udviklet, så alle de vigtigste komponenter er fremstillet af førsteklasses

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Opvaskemaskine J731OC

Opvaskemaskine J731OC Opvaskemaskine J731OC Brugermanual HN10080 10 kuverter Alt funktion Auto Læs denne brugervejledning Kære kunde Denne opvaskemaskine er beregnet til brug i private husholdninger. Læs denne brugervejledning

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere