ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41"

Transkript

1 ESF 2200 DW DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

2 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på Sikkerhedsanvisninger 2 Produktbeskrivelse 4 Betjeningspanel 5 Brug af apparatet 5 Brug af filtersalt 5 Brug af vaske- og afspændingsmiddel 6 Placering af bestik og service 8 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. SIKKERHED FOR BØRN OG ANDRE UDSATTE PERSONER Advarsel Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet. Lad ikke personer, herunder børn, med nedsat fysisk sanseapparat, nedsatte mentale evner eller manglende erfaring og viden betjene maskinen. De skal være under opsyn af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller instrueres i at bruge maskinen. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben. INSTALLATION Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kommer under 0 C. Indstilling og start af et program 9 Programmer 10 Vedligeholdelse og rengøring 10 Hvis noget går galt 11 Tekniske data 13 Miljøhensyn 13 Installation 14 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Tilslutning, vand Pas på du ikke beskadiger vandslangerne. Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges. Inden du tilslutter apparatet til nye rør eller rør, som ikke har været i brug i lang tid, skal du lade vandet løbe, indtil det bliver klart. Kontrollér, at der ikke er nogen utætheder, første gang du bruger apparatet. Tilslutning, el Advarsel Risiko for brand og elektrisk stød. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Pas på, du ikke beskadiger netstikket og ledningen. Kontakt servicecentret eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal udskiftes. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.

3 electrolux 3 Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten. BRUG Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.: Kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer Gæstehuse Af kunder på hoteller, moteller og andre miljøer af indkvarteringstypen Miljøer af Bed and Breakfast-typen. Advarsel Fare for personskade. Apparatets specifikationer må ikke ændres. Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret. Sørg for, at spidserne ikke stikker ud fra bestikkurvens bund. Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at undgå, at nogen falder over den. Undgå at sidde eller stå på den åbne låge. Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage. Drik og leg ikke med vandet i apparatet. Tag ikke opvasken ud af apparatet, før opvaskeprogrammet er slut. Der kan være opvaskemiddel på servicet. Advarsel Risiko for elektrisk stød, brand eller forbrændinger. Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette. Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet. Der kan komme meget varm damp ud af apparatet, hvis du åbner lågen, mens programmet er i gang. SERVICECENTER Reparation eller arbejde på apparatet må kun udføres af en godkendt tekniker. Kontakt servicecentret. Brug kun originale reservedele. BORTSKAFFELSE Advarsel Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip ledningen af, og kassér den. Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

4 4 electrolux PRODUKTBESKRIVELSE Saltbeholder 2 Beholder til vaskemiddel 3 Beholder til afspændingsmiddel 4 Spulearm 5 Filtre 6 Typeskilt 7 Afløbsslange 8 Tilslutning af tilløbsslange 9 Netledning 10 Kurv 11 Bestikkurv Tilbehør A B C D E

5 electrolux 5 A) Tilløbsslange B) Plastikholder til afløbsslange C) Salttragt D) Målebeholder til afspændingsmiddel E) Måleske til opvaskemiddel BETJENINGSPANEL Delay Program Start Tænd-/Sluk-lampe 2 Lamper 3 Lamper 4 Programlamper Lamper 5 Knap, START 6 Programknap 7 Knap til senere start 8 Til-/fra-knap Lampe for forskyl. Lyser, når forvasken er i gang, eller når senere start er indstillet. Lampe for vask. Lyser, når opvasketrinnet er i gang. Lampe for skyl. Lyser, når skylletrinnet er i gang. Lampe for tørring. Lyser, når tørrefasen er i gang. Salt-lampe. Den lyser, når der skal påfyldes salt i saltbeholderen. Når beholderen er fyldt, kan Salt-lampen fortsætte med at lyse i nogle timer. Dette indvirker dog ikke negativt på apparatets drift. Lampe for afspændingsmiddel. Lyser, når beholderen til afspændingsmiddel skal fyldes. BRUG AF APPARATET 1. Fyld saltbeholderen op med filtersalt. 2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op. 3. Sæt bestik og tallerkener i opvaskemaskinen. 4. Åbn for vandhanen. BRUG AF FILTERSALT Hårdt vand indeholder en høj mængde af mineraler, som kan skade apparatet og give dårlige opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler. Kontakt det lokale vandværk angående information om det lokale vands hårdhed. 5. Vælg det program, der passer til opvaskens art og graden af snavs. 6. Fyld den rette mængde opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel. 7. Start af program. Bemærk Brug kun salt til opvaskemaskiner. Andre typer salt kan skade apparatet. Påfyld salt i beholderen, inden du starter et program. Resterende salt i apparatet kan bevirke korrosion.

6 6 electrolux Påfyldning af saltbeholderen 1. Drej hætten mod uret for at åbne saltbeholderen. 2. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen (kun første gang, du påfylder salt). 3. Brug tragten til at fylde salt i beholderen. 4. Fjern salt rundt om saltbeholderens åbning. 5. Luk saltbeholderen ved at dreje hætten med uret. Det er normalt, at vandet i saltbeholderen løber over, når der påfyldes salt. BRUG AF VASKE- OG AFSPÆNDINGSMIDDEL BRUG AF OPVASKEMIDDEL Bemærk Brug kun opvaskemidler til opvaskemaskiner. Brug ikke mere end den mængde opvaskemiddel, producenten af opvaskemidlet anbefaler, af hensyn til miljøet. Påfyldning af opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel 1. Tryk på udløserknappen (A) for at åbne låget (B) på beholderen til opvaskemiddel. 25 g). Læg opvasketabs i del (E) af rummet. C A B 2. Fyld opvaskemiddel (ca. 15 g) i rummet til opvaskemiddel (C). Rummet har to dele (D) og (E), der refererer til forskellige mængder opvaskemiddel (15 g og

7 electrolux 7 D E 3. Når programmet er afsluttet, skal positionen af beholderen til afspændingsmiddel indstilles. 3. Luk beholderen til opvaskemiddel. Tryk på låget, indtil udløserknappen låses fast. 4. Hvis programmet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel (ca. 3 g) på låget til beholderen til opvaskemiddel. Opvasketabs opløses ikke helt med korte programmer, og der kan være rester af opvaskemiddel på servicet, når programmet er afsluttet. Vi anbefaler at bruge opvasketabs til lange programmer. BRUG AF KOMBITABLETTER Disse tabletter indeholder vaskemiddel, afspændingsmiddel og filtersalt. Nogle typer tabletter kan indeholde andre stoffer. Når du bruger tabletter, der indeholder salt og afspændingsmiddel, skal du ikke fylde beholderne til salt og afspændingsmiddel. Beholderen til afspændingsmiddel og beholderen til salt forbliver aktive, mens apparatet er tændt. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til stilling 1. Vær sikker på, at disse tabletter er velegnede til det lokale vands hårdhedsgrad (se instruktionerne på produkternes emballage). Kontakt det lokale vandværk angående information om det lokale vands hårdhed. Sådan bruges opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel separat igen. 1. Fyld saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel op. 2. Start et program med tom maskine. BRUG AF AFSPÆNDINGSMIDDEL Bemærk Fyld ikke beholderen til afspændingsmiddel med andre produkter end afspændingsmiddel. Det kan skade apparatet. Afspændingsmiddel gør det muligt at tørre tallerkener og fade, uden at de får pletter og striber. Beholderen til afspændingsmiddel tilføjer automatisk afspændingsmiddel under det sidste skylletrin. Påfyldning af beholderen til afspændingsmiddel 1. Drej hætten (F) modsat uret og tag den ud. 2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel (G) op. Påfyld kun til "Max"-mærket. 3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget skum under programmet. 4. Sæt hætten på igen, og drej den mod uret, indtil den låses fast. Sørg for, at tegnene på hætten og på beholderen er nivelleret. G F

8 8 electrolux Drej på vælgeren til afspændingsmiddel (H) for at sætte doseringen ned eller op. H INDSTIL DOSERINGEN AF AFSPÆNDINGSMIDDEL Fabriksindstilling: position 4. Doseringen af afspændingsmiddel kan indstilles fra position 1 (laveste dosering) til position 4 (højeste dosering). PLACERING AF BESTIK OG SERVICE RÅD OG TIP Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude). Fjern tiloversbleven mad fra servicet. Blødgør tiloversbleven brændt mad på disse ting. Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad. Sørg for, at vandet ikke samler sig i beholdere eller skåle. Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke står tæt op ad hinanden. Sørg for, at glas ikke rører andre glas. Læg små ting i bestikkurven. Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen. Sørg for, at vandet kan komme til alle overflader, når du stiller tingene i kurven. Sørg for, at lette genstande ikke kan flytte sig. Vanddråber kan samle sig på ting i plast og på "slip-let"-pander og gryder. FYLDNING AF KURVEN Rækkerne af tænder i kurven kan sænkes, så der bliver plads til gryder, pander og skåle. Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.

9 electrolux 9 Bestikkurven har 2 bestiknet, som du nemt kan tage ud. Bemærk Sørg for, at spulearmen kan bevæge sig frit, før du starter et program. INDSTILLING OG START AF ET PROGRAM Start af et program uden udskudt start 1. Luk lågen til apparatet. 2. Åbn for vandhanen. 3. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Tænd-/sluk-lampen tændes. 4. For at indstille et program skal du trykke på programknappen, indtil lampen for det ønskede program lyser. 5. Tryk på startknappen for at starte programmet. Start af et program med udskudt start 1. Luk lågen til apparatet. 2. Åbn for vandhanen. 3. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet. Tænd-/sluk-lampen tændes. 4. Indstil et program. 5. Tryk på knappen til senere start for at udskyde starten af programmet med 3 timer. 6. Tryk på Start-knappen for at starte nedtællingen. Når nedtællingen er slut, starter programmet automatisk. Annullering af senere start Tryk på senere start-knappen, og lampen for forvask bliver slukket. Programmet starter automatisk. Afbrydelse af programmet 1. Åbn lågen til apparatet. Programmet stopper. 2. Luk lågen til apparatet. Programmet fortsætter det sted, hvor det blev afbrudt. Annullering af program Tryk på start-knappen og hold den nede i ca. 3 sekunder for at annullere programmet. Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program. Programslut Når programmet er slut, udsendes en række lydsignaler i ca. 8 sekunder. 1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at deaktivere apparatet. 2. Luk for vandhanen. Lad opvasken køle af, før du tager den ud af apparatet. Tallerkener m.m. er skrøbelige, når de er meget varme. Der kan være vand på apparatets sider og låge. Det rustfri stål køler hurtigere af end tallerkenerne.

10 10 electrolux PROGRAMMER Program Intensiv Normal Grad af snavs Type af vask Meget snavset Service, bestik, kogegrej Normalt snavset Service, bestik, kogegrej 55 Økonomi 1) Normalt snavset Service og bestik Finvask Kort 2) Normalt eller let snavset Finere porcelæn og glas Frisk snavset Service og bestik Program beskrivelse Forskyl Opvask 70 C Skylninger Tørring Forskyl Opvask 60 C Skylninger Tørring Forskyl Opvask 55 C Skylninger Tørring Opvask 45 C Skylninger Tørring Opvask 40 C Skylninger Varighed (min) Energi (kwh) Alle Kold forvask Vand (l) Skyllestop 3) 1) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs. (Dette er standardprogrammet, som anvendes til test). 2) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid. 3) Brug dette program til hurtig skylning af tallerkener. Det forhindrer, at madrester sætter sig fast på tallerknerne, og at der trænger ubehagelig lugt ud fra apparatet. Brug ikke opvaskemiddel til dette program. Oplysninger til testinstitutter For alle nødvendige oplysninger til test, send en til: Skriv produktnummeret (PNC) ned, som findes på mærkepladen. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING SÅDAN FJERNES OG RENSES FILTRE Advarsel Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Tilsmudsede filtre og en tilstoppet spulearm forringer vaskeresultaterne. Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om nødvendigt. 1. Drej det fine filter (B) mod uret, og tag det ud af hovedfilteret (A). A B

11 electrolux Fjern grovfilteret (C) ved at holde godt fast i det fine filter (B) og trykke på begge sider af grovfilteret (C). 3. Træk grovfilteret (C) ud af det fine filter (B). C B 4. Vask de to filtre grundigt med vand og en børste. 5. Fjern hovedfilteret (A) og vask det grundigt med vand. 6. Anbring hovedfilteret (A) i den oprindelige position. Sørg for, at det samles korrekt. 7. Sæt grovfilteret (C) ind i det fine filter (B). Sørg for, at delene samles korrekt. 8. Sæt det fine filter (B) ind i hovedfilteret (A), og drej det mod uret, indtil det låses fast. Bemærk Brug ikke maskinen uden filtrene. Sørg for at sætte filtrene rigtigt i. Hvis filtrene sidder forkert, vil det give dårlige opvaskeresultater og skade apparatet. SÅDAN RENGØRES SPULEARMEN Fjern ikke spulearmen. Hvis hullerne i spulearmen tilstoppes, kan det tiloversblevne snavs fjernes med en spids genstand. SÅDAN RENGØRES DE YDRE OVERFLADER Rengør opvaskemaskinens udvendige sider og betjeningspanelet med en blød, fugtig klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler (f.eks. acetone). HVIS NOGET GÅR GALT Maskinen starter ikke eller stopper under betjening. Prøv først at finde en løsning på problemet (se tabellen). Kontakt servicecentret, hvis dette ikke hjælper. Lampen for programmet 'Skyllestop' blinker meget hurtigt. Der udsendes et uregelmæssigt lydsignal i ca. 30 sekunder. Lampen for programmet 'Finvask 45 ' blinker meget hurtigt. Der udsendes et uregelmæssigt lydsignal i ca. 30 sekunder. Advarsel Sluk for apparatet, inden du udfører eftersynet. Ved nogle funktionsfejl vises der alarmkoder: Maskinen ikke tager vand ind. Overløbssikringen er blevet udløst. Fejl Mulig årsag Mulig løsning Programmet starter ikke. Stikket er ikke sat rigtigt i kontakten. Sæt stikket rigtigt i stikkontakten. Lågen til apparatet er åben. Lågen til apparatet er åben. Sikringen på husets eltavle (sikringsboks) er gået. Udskift sikringen.

12 12 electrolux Fejl Mulig årsag Mulig løsning Der er valgt senere start. Annullér den senere start, eller vent til nedtællingen er afsluttet. Maskinen ikke tager vand ind. Der er lukket for vandet. Åbn for vandhanen. Vandtrykket er for lavt. Kontakt det lokale vandværk. Apparatet tømmes ikke for vand. Tilløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Tilløbsslangen er beskadiget. Afløbsslangen er ikke rigtigt tilsluttet. Filtrene er tilstoppet. Køkkenvasken er tilstoppet. Overløbssikringen er blevet udløst. Tænd for apparatet, når det er kontrolleret. Indstil og start programmet igen. Kontakt servicecenteret, hvis problemet opstår igen. Kontakt servicecenteret, hvis andre alarmkoder vises. Kontroller, at tilslutningen er i orden. Sørg for, at tilløbsslangen er intakt. Kontroller, at tilslutningen er i orden. Kontrollér, at filtrene er rene. Sørg for, at køkkenvasken udtømmes korrekt. Ellers bør du tilkalde en blikkenslager. Luk for vandhanen, og kontakt servicecentret. De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet. Gem denne information: Serienummer (SN.)... OPVASKE- OG TØRRINGSRESULTATERNE ER UTILFREDSSTILLENDE Opvasken er ikke ren. Der er kalkaflejringer på servicet. Fejl Mulig årsag Mulig løsning Der er striber, matte pletter eller en blålig belægning på glas og service. Der er spor efter indtørrede vanddråber på glas og service. Det valgte program passer ikke til opvaskens art og graden af snavs. Kurven blev ikke fyldt korrekt, vandet overspulede ikke alle overflader. Spulearmen kunne ikke dreje frit, da opvasken ikke blev anbragt korrekt. Filtrene er tilstoppet. Filtrene er ikke samlet og monteret korrekt. Der er brugt for lidt eller intet opvaskemiddel. Saltbeholderen er tom. Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket. Doseringen af afspændingsmiddel er for høj. Doseringen af afspændingsmiddel er for lav. Sørg for, at det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens art og graden af snavs. Fyld kurven korrekt. Kontroller, at en ukorrekt anbringelse af opvasken ikke blokerer for spulearmen. Kontrollér, at filtrene er rene. Sørg for, at filtrene er samlet og monteret korrekt. Sørg for, der er tilstrækkeligt med opvaskemiddel. Fyld saltbeholderen op med filtersalt. Sørg for, at saltbeholderens hætte er lukket korrekt. Sæt dosering af afspændingsmiddel ned. Øg doseringen af afspændingsmiddel.

13 electrolux 13 Opvasken er våd. Opvasken er våd og mat. TEKNISKE DATA Fejl Mulig årsag Mulig løsning Det kan skyldes opvaskemidlet. Du har indstillet et program uden en tørrefase. Beholderen til afspændingsmiddel er tom. Brug en anden type opvaskemiddel. Indstil et program med tørrefasen. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op. Mål Bredde 550 mm Højde 438 mm Dybde 500 mm Tilslutning, el Se typeskiltet Spænding V Frekvens 50 Hz Vandtilførslens tryk 1) Minimum 0.03 MPa Maks. 1 MPa Kapacitet Antal kuverter 6 Strømforbrug Tændt-tilstand 0.34 W Slukket-tilstand 0.29 W 1) Forbind tilløbsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind. MILJØHENSYN Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.

14 14 electrolux INSTALLATION TILSLUTNING TIL AFLØB max. 750 mm Slut afløbsslangen til et afløbsrør med en diameter på mindst 40 mm Læg afløbsslangen direkte i vasken. Brug den specielle plastikstøtte Afløbsslangen skal befinde sig mindre end 750 mm fra bunden af apparatet for at forhindre problemer under udtømningsfaserne. Tag proppen i vasken op, mens maskinen pumper, så vandet ikke bliver suget tilbage i maskinen. Afløbsslangens forlængerledning må højst være 2 m. Den indre diameter må ikke være mindre end afløbsslangens diameter. Hvis afløbsslangen sluttes til studsen på en vandlås under vasken, skal plastikmembranen (A) fjernes. Hvis ikke hele membranen fjernes, vil der samle sig madrester, der til sidst blokerer studsen til opvaskemaskinens afløbsslange. A

15 SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 15 Laitteen kuvaus 17 Käyttöpaneeli 18 Laitteen käyttö 19 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö 19 Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen käyttö 19 Ruokailuvälineiden ja astioiden järjestäminen koneeseen 21 Electrolux. Thinking of you. Lue lisää osoitteessa electrolux 15 Ohjelman asettaminen ja käynnistäminen 22 Ohjelmat 23 Hoito ja puhdistus 24 Käyttöhäiriöt 24 Tekniset tiedot 26 Ympäristönsuojelu 27 Asennus 27 Oikeus muutoksiin pidätetään. TURVALLISUUSOHJEET Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUS Varoitus! Tukehtumis-, henkilövammatai pysyvän vammautumisen vaara. Laitetta ei saa antaa fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden, ei myöskään lasten, käyttöön. Ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Pidä kaikki pesuaineet lasten ulottumattomissa. Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luukun luota silloin, kun se on auki. ASENNUS Poista kaikki pakkausmateriaalit. Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää. Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0 C. Vesiliitäntä Varmista, etteivät vesiletkut vaurioidu. Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen. Ennen laitteen liittämistä uusiin putkiin tai putkiin, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden valua, kunnes se on puhdasta. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla tulee varmistaa, ettei laitteessa ole vuotoja. Sähköliitäntä Varoitus! Tulipalo- ja sähköiskuvaara. Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan. Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja. Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi. Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

16 16 electrolux Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta. KÄYTTÖ Laite on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa yksityisessä kotitaloudessa tai vastaavassa käytössä, kuten: henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä. kodinomainen käyttö maatilalla hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden kodinomainen käyttöympäristö kodinomainen Bed and Breakfast -ympäristö. Varoitus! Henkilövahingon vaara. Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia. Aseta veitset ja teräväpäiset ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin teräpuoli alaspäin tai vaakasuoraan asentoon. Varmista, etteivät päät tule ulos ruokailuvälinekorin alaosasta. Älä pidä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta siihen ei kompastuta. Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä. Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Lue konetiskiaineen pakkauksen turvallisuusohjeet. Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki sillä. Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Astioissa voi olla pesuainejäämiä. Varoitus! Sähköiskun, tulipalon tai palovammojen vaara. Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä. Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen. Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä. HUOLTOPALVELU Vain pätevä henkilö voi korjata tai huoltaa laitetta. Ota yhteyttä huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. HÄVITTÄMINEN Varoitus! Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara. Irrota pistoke pistorasiasta. Leikkaa virtajohto irti ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät lukkiudu laitteen sisälle.

17 electrolux 17 LAITTEEN KUVAUS Suolasäiliö 2 Pesuainelokero 3 Huuhtelukirkastelokero 4 Suihkuvarsi 5 Sihdit 6 Arvokilpi 7 Tyhjennysletku 8 Vedenottoletkun liitäntä 9 Virtajohto 10 Kori 11 Ruokailuvälinekori

18 18 electrolux Varusteet A B C D E A) Vedenottoletku B) Tyhjennysletkun muovituki C) Suolasuppilo D) Huuhtelukirkasteen mittakuppi E) Pesuaineen mittalusikka KÄYTTÖPANEELI Delay Program Start Virran merkkivalo 2 Merkkivalot 3 Merkkivalot 4 Ohjelman merkkivalot Merkkivalot 5 Käynnistyspainike 6 Ohjelmanvalintapainike 7 Ajastimen painike 8 Virtapainike Esipesun merkkivalo. Syttyy, kun esipesuvaihe on käynnissä tai kun ajastin on asetettu. Pesun merkkivalo. Syttyy, kun pesuvaihe on käynnissä. Huuhtelun merkkivalo. Syttyy, kun huuhteluvaihe on käynnissä. Kuivauksen merkkivalo. Syttyy, kun kuivausvaihe on käynnissä. Suolan merkkivalo. Merkkivalo syttyy, kun suolaa on lisättävä suolasäiliöön. Merkkivalo voi palaa edelleen muutaman tunnin ajan sen jälkeen, kun suolaa on täytetty säiliöön. Tämä ei vaikuta millään tavalla laitteen toimintaan.

19 electrolux 19 LAITTEEN KÄYTTÖ Merkkivalot Huuhtelukirkasteen merkkivalo. Syttyy, kun huuhtelukirkastetta on lisättävä huuhtelukirkastelokeroon. 1. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoissuolalla. 2. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella. 3. Aseta astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen. ASTIANPESUKONEEN ERIKOISSUOLAN KÄYTTÖ Kovassa vedessä on huomattavasti mineraaleja, jotka voivat vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa huonoja pesutuloksia. Vedenpehmennin neutralisoi kyseiset mineraalit. Kysy lisätietoa paikallisesta vedenkovuudesta paikalliselta vesilaitokselta. Huomio Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua suolaa. Muut suolat voivat vaurioittaa laitetta. Täytä suolasäiliö ennen ohjelman käynnistämistä. Laitteeseen jäävä suola voi aiheuttaa korroosiota. Suolasäiliön täyttäminen 1. Avaa suolasäiliön korkki kiertämällä sitä vastapäivään. 2. Kaada suolasäiliöön litra vettä (vettä lisätään vain suolan ensimmäisen täytön yhteydessä). 4. Avaa vesihana. 5. Aseta astioiden tyypille ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma. 6. Annostele pesuainelokeroon oikea määrä konetiskiainetta. 7. Käynnistä ohjelma. 3. Täytä suolasäiliö suolalla suppilon avulla. 4. Poista suolasäiliön suun ympärille roiskunut suola. 5. Sulje suolasäiliön korkki kiertämällä sitä myötäpäivään. On normaalia, että suolasäiliöstä vuotaa vettä suolan lisäyksen yhteydessä. PESUAINEEN JA HUUHTELUKIRKASTEEN KÄYTTÖ KONETISKIAINEEN KÄYTTÖ Huomio Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua konetiskiainetta. Suojele ympäristöä käyttämällä vain pesuaineen valmistajan suosittelemaa pesuainemäärää. Pesuainelokeron täyttäminen 1. Paina vapautuspainiketta A) pesuainelokeron kannen (B) avaamiseksi. A B

20 20 electrolux 2. Laita konetiskiaine (noin 15 g) lokeroon (C). Lokerossa on kaksi osaa (D) ja (E), jotka vaativat eri määrän konetiskiainetta (15 g ja 25 g). Aseta pesuainetabletit lokeron osaan (E). C KÄYTÄ YHDISTELMÄPESUTABLETTEJA Yhdistelmäpesuainetabletti sisältää pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja astianpesuaineen suolan. Jotkin pesutabletit voivat sisältää muitakin aineita. Jos käytät suolaa ja huuhtelukirkastetta sisältäviä pesutabletteja, älä täytä suolasäiliötä ja huuhtelukirkastelokeroa. Huuhtelukirkasteen merkkivalo ja suolan merkkivalo palavat, kun laite on kytketty toimintaan. Säädä huuhtelukirkastelokero asentoon 1. Varmista, että tabletit sopivat alueesi veden kovuuteen (katso ohjeet tuotepakkauksesta). Kysy lisätietoa paikallisesta vedenkovuudesta paikalliselta vesilaitokselta. D E Pesuaineen, suolasäiliön ja huuhtelukirkasteen käyttäminen erikseen 1. Täytä suolasäiliö ja huuhtelukirkastelokero. 2. Käynnistä ohjelma ilman astioita. 3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, säädä huuhtelukirkastelokeron asento. HUUHTELUKIRKASTEEN KÄYTTÖ Huomio Älä laita huuhtelukirkastelokeroon muita aineita. Ne vahingoittavat laitetta. Huuhtelukirkasteen ansiosta kuivissa astioissa ei ole raitoja ja läiskiä. Huuhtelukirkastelokero lisää huuhtelukirkastetta automaattisesti viimeisen huuhteluvaiheen aikana. Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen 1. Kierrä korkkia (F) vastapäivään ja poista se. F 3. Sulje pesuainelokero. Paina kansi niin, että vapautuspainike napsahtaa kiinni. 4. Jos ohjelmassa on esipesuvaihe, aseta pieni määrä (noin 3 g) konetiskiainetta pesuainelokeron kanteen. Pesuainetabletit eivät liukene kokonaan lyhyissä ohjelmissa ja pesuainejäämiä voi jäädä astioihin ohjelman päätyttyä. Suosittelemme pesuainetablettien käyttämistä pitkissä ohjelmissa. 2. Täytä huuhtelukirkastelokero (G) huuhtelukirkasteella. Max-merkki ilmaisee maksimitason.

21 electrolux 21 G 3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla välttääksesi liiallisen vaahdonmuodostuksen ohjelman aikana. 4. Aseta korkki takaisin paikoilleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu. Varmista, että korkin ja lokeron merkit kohdistuvat. HUUHTELUKIRKASTEEN ANNOSTELUN SÄÄTÄMINEN Tehdasasetus: asento 4. Voit säätää huuhtelukirkasteen annostelun asennon 1 (pienin) ja asennon 4 (suurin) välille. Suurenna tai pienennä annostelua kääntämällä huuhtelukirkasteen osoitinta (H). H RUOKAILUVÄLINEIDEN JA ASTIOIDEN JÄRJESTÄMINEN KONEESEEN VIHJEITÄ JA NEUVOJA Älä aseta astianpesukoneeseen esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat). Poista ruokajäämät astioista. Pehmennä astioihin palaneet ruokajäämät. Aseta kupit, lasit, padat yms. alassuin. Varmista, ettei vesi keräänny astioihin tai kulhoihin. Varmista, etteivät ruokailuvälineet ja astiat tartu kiinni toisiinsa. Varmista, etteivät lasit kosketa toisiaan. Aseta pienet esineet ruokailuvälinekoriin. Aseta lusikoiden joukkoon muita ruokailuvälineitä, jotta lusikat eivät tartu toisiinsa. Kun asetat välineitä koriin, varmista, että vesi voi koskettaa niiden kaikkia pintoja. Tarkista, että kevyet astiat eivät pääse liikkumaan. Vesipisaroita voi jäädä muoviastioihin ja pannuihin, joissa on tarttumaton pinta. KORIN TÄYTTÄMINEN Korin lautastelineet voidaan kääntää alas, jolloin kattilat, pannut ja kulhot mahtuvat paremmin.

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 17

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 17 RENGÖRA DK NO DANSK 4 NORSK 20 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine FAVORIT VI1P

Brugsanvisning Opvaskemaskine FAVORIT VI1P DA Brugsanvisning Opvaskemaskine FAVORIT 88705 VI1P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Læs mere

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESF 2200 DW... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESF 2200 DW...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 15 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 28 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine FAVORIT 78420VI0P

Brugsanvisning Opvaskemaskine FAVORIT 78420VI0P DA Brugsanvisning Opvaskemaskine FAVORIT 78420VI0P 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZDI121X

Din brugermanual ZANUSSI ZDI121X Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på ADG 185 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 8 20 24 25 1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51

FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51 EDH3676GW3 DA TØRRETUMBLER FI KUIVAUSRUMPU NO TØRKETROMMEL SV TORKTUMLARE BRUGSANVISNING 2 KÄYTTÖOHJE 19 BRUKSANVISNING 35 BRUKSANVISNING 51 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWW1686HDW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583718

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWW1686HDW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583718 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLD. Registrere dit produkt for bedre service:

INDHOLD. Registrere dit produkt for bedre service: ESL6350LO...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 FR LAVE-VAISSELLE NOTICE D'UTILISATION 31 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 47 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 61 2 www.electrolux.com

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Side 1 af 29 HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Brugsanvisning Kære Kunde Læs venligst denne vejledning for en korrekt anvendelse af opvaskemaskinen og for at undgå og for at undgå risikoen for uheld eller

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

CDP 4729-86/CDP 4729X-86

CDP 4729-86/CDP 4729X-86 CDP 4729-86/CDP 4729X-86 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

EDPP47401DW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDPP47401DW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDPP47401DW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

Oversigt. P Programmer Anbefalet fyldning Liter kwh Minutter 1) 1 Forvask Kold Service, der skal vaskes senere. --- 5,0 0,02 10 NEJ.

Oversigt. P Programmer Anbefalet fyldning Liter kwh Minutter 1) 1 Forvask Kold Service, der skal vaskes senere. --- 5,0 0,02 10 NEJ. Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! (se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) OPVASKEMASKINENS

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Installation. Tilslutning af vand

Installation. Tilslutning af vand Installation Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden. Tilslutning af vand Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Slangerne til tilførsel

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX RC1500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

OMI 458 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risiko

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere