Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 OMI T OMI T Opvaskemaskine Brugsvejledning

2 Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for uheld og/eller beskadigelse af maskinen Opbevar vejledningen på et sikkert sted til fremtidig brug Øverste kurv Spærre på øverste kurvs skinner Øverste spulearm Dæksel til blødgøringsmiddelbeholder Nederste kurv Bestikkurv Nederste spulearm Filtre Rum til opvaskemiddel og afspændingsmiddel 1

3 INDHOLDSFORTEGNELSE! 1. Afsnit Advarsler og oplysninger om sikkerhed 3 Elektrisk sikkerhed 3 Børnesikring 3 Generelle råd 4 Oplysninger om miljøhensyn 5 Uegnet service 5 2. Afsnit Før første gangs brug 6 3. Afsnit Tilslutninger 6 Tilslutning af elektricitet 6 Tilslutning af vand 7 4. Afsnit Brugsanvisning 7 Blødgøringsmiddel 7 Opvaskemiddel 10 Afspændingsmiddel Afsnit Fyldning af opvaskemaskinen 13 Tømning af opvaskemaskinen Afsnit Rengøring af opvaskemaskinen 14 Rengøring af filtrene 14 Rengøring af spulearmene 15? 7. Afsnit Flytning af opvaskemaskinen Afsnit Fejlfindingsoversigt Afsnit Standard- og testoplysninger 16 2

4 ! Advarsler og oplysninger om sikkerhed Elsikkerhed Opvaskemaskinen skal anvendes ved den angivne driftsspænding. Af hensyn til elsikkerheden skal der udelukkende anvendes ekstrabeskyttede stik og stikkontakter. Anvend altid det beskyttede stik, der følger med opvaskemaskinen. Det påhviler brugeren at sørge for disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Maskinens levetid og brugerens sikkerhed afhænger af, at der foretages elinstallation i overensstemmelse med forskrifterne. Benyt ikke forlængerledninger. Når stikket tages ud af stikkontakten, skal man holde i selve stikket, ikke i ledningen. Børnesikring Lad aldrig børn lege med opvaskemaskinen. Opvaskemidlerne indeholder slibende og hudirriterende stoffer. Disse indholdsstoffer kan have en ætsende effekt i øjne, mund og hals. Hold opvaskemidlerne uden for børns rækkevidde, og fyld først opvaskemiddel i maskinen umiddelbart inden start af programmet Vandet i opvaskemaskinen er uegnet som drikkevand, og derfor bør børn holdes borte fra maskinen, når lågen er åben. Lad aldrig børn sidde eller lege på den åbne låge. Når opvaskemaskinen er pakket ud, skal emballagen holdes uden for børns rækkevidde. 3

5 ! Advarsler og oplysninger om sikkerhed Generelt Denne opvaskemaskine er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Brug aldrig opløsningsmidler i opvaskemaskinen på grund af eksplosionsfare. Brug aldrig andre midler end de specifikt beregnede salte i opvaskemaskinens saltbeholder. Brug kun opvaskemidler, afspændingsmidler og salt, der er specifikt beregnet hertil i beholderne i opvaskemaskinen. Hvis der er behov for at flytte opvaskemaskinen, skal man følge alle de nævnte advarsler i dette afsnit efter at have sikret sig, at opvaskemaskinen er tømt. Vær omhyggelig ved bortskaffelse af emballage og skrotning af gamle maskiner. Sørg for, at gamle maskiner ikke er til fare for børn. Der er eksempler på, at børn er blevet lukket inde i kasserede maskiner. For at undgå dette skal maskinen gøres ubrugelig ved at klippe kablet over og ødelægge lågens lås. Den åbne låge er beregnet til at kunne bære vægten af den fuldt udtrukne kurv inklusive service. Brug ikke den åbne låge som støtte, da opvaske maskinen kan vælte. 4

6 ! Advarsler og oplysninger om sikkerhed Oplysninger om miljøhensyn Bortskaffelse Når dette produkt er udtjent, må det ikke bortskaffes via normalt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Symbolet på produktet, brugervejledningen eller emballagen henviser til det. Materialerne er genanvendelige ifølge deres mærkning. Ved genbrug, genanvendelse af stoffer eller andre former for genanvendelse af udtjente produkter bidrager du væsentligt til at beskytte miljøet. Oplysninger om rette bortskaffelsespladser for udtjente elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse til de offentlige myndigheder. Vand- og energibesparelser Fjern madrester (ben, kerner osv.) fra det snavsede service. Start først opvaskemaskinen efter at have fyldt den helt op. Anvend kun forvaskeprogrammet, når det er absolut nødvendigt. Vælg program i henhold til graden af tilsmudsning angivet i programtabellen på programoversigten. x Hvis der er et indtag til varmt vand på maskinen, kan man anvende en direkte varmtvandskilde (vand opvarmet med centralvarme eller solenergi) på op til 60 C. Det vil spare energi og hjælpe med til at bevare jordens naturlige ressourcer. (Læs i afsnittet om tilslutning af tilløbsslangen.) Uegnet service Undlad at vaske ting, der er tilsmudset af cigaretaske, stearin, farvestoffer osv., da det kan beskadige opvaskemaskinen. Vask ikke bestik med træ- eller benskafter, genstande sammenhæftet med tape, plastservice der ikke er varmebestandigt samt kobber og tin i opvaskemaskinen Visse typer porcelæn med glasur samt aluminium og sølv har en tendens til at blive misfarvet eller bleget. Ligeledes kan visse typer glas og krystal miste glansen og blive matte med tiden. Vær omhyggelig med kun at vaske ting i opvaskemaskinen, der er egnet hertil. Fyld ikke for meget i opvaskemaskinen, og fyld kun de dele i maskinen, som er omtalt i denne vejledning. 5

7 Før første gangs brug Efter at emballagen er fjernet, kontrolleres det, om maskinen har lidt skade under transporten. Beskadigede maskiner må aldrig installeres eller bruges. Hvis opvaskemaskinen er beskadiget, skal man straks kontakte forhandleren eiler et autoriseret serviceværksted. Få altid opvaskemaskinen installeret af autoriserede serviceteknikere for at sikre korrekt installation Enhver form for reparation og vedligeholdelse på denne opvaskemaskine skal foretages af autoriserede serviceteknikere. Reparationer foretaget af andre er ikke kun farlig, men kan medføre bortfald af garantien. De autoriserede serviceteknikere er dog ikke ansvarlige for udbedring af husets elektriske installationer. Sørg for, at husets el- og vandtilslutninger er passende til opvaskemaskinen, før der tilkaldes en servicetekniker til installation af maskinen. Kontrollér, at el- og vandtilslutningerne til opvaskemaskinen er i overensstemmelse med monteringsvejledningen i den pågældende del af denne brugervejledning. Eventuelt resterende vand i opvaskemaskinen efter fremstillingen fjernes omhyggeligt af hygiejne-mæssige årsager. Vælg derfor altid forvask eller et program med forvask, før du benytter maskinen første gang. Før den første vask skal der tilsættes 1 l vand i maskinens saltbeholder Hvis vandets hårdhed er højere end 60 df (fransk hårdhed), eller hvis der anvendes brøndvand, anbefales det, at man anvender filtre og vandrensemidler. Tilslutninger Elektricitet Oplysninger om opvaskemaskinens elektriske specifikationer findes på mærkaten indvendigt på højre side af lågen. Hvis det er nødvendigt at foretage en anden form for tilslutning af opvaskemaskinen til elnettet end den, der er angivet på mærkaten, skal der anvendes en passende transformer. Hvis husets sikring er mindre end 16 A, skal der installeres en 16 A sikring af en autoriseret installatør. Tilkald altid en autoriseret servicetekniker, når opvaskemaskinens kabel skal udskiftes. 6

8 Tilslutning Vandtilslutning Tilslutning af tilløbsslangen 3/4 min 10 Der er to forskellige typer tilløbsslanger: -Tilløbsslange til koldt vand (op til 25 C) - Tilløbsslange til varmt vand (op til 60 C) Kontrollér hvilken type, der kan anven-des på den pågældende model op-vaskemaskine. 3/4 3/4 1/2 CH S N SF Hvis man ønsker at slutte maskinen til en vedvarende energikilde eller til centralvarmeanlægget, skal man først undersøge, om den pågældende tilløbsslange er anvendelig ved at se på temperaturværdierne angivet på slangen. Hvis slangen ikke er anvendelig, kon-taktes serviceafdelingen for en udskiftning. Vandtilløbsslangen sluttes direkte til vandhanen. Vandtrykket i vandhanen skal være mindst 0,3 og højst 10 bar. 3/4 min 10 Der skal anvendes en ventil, hvis vandtrykket overskrider 10 bar. Efter tilslutning af slangen lukkes der op for vandet for at kontrollere for udslip. Af sikkerhedsmæssige grunde (hvis opvaskemaskinen ikke er udstyret med en Acquastop-anordning) skal man sørge for, at der er lukket for vandet, når maskinen ikke er i brug. For modeller med WATERSAFE Hvis vandtilslutningen er foretaget korrekt, vil dette system beskytte mod oversvømmelse. Plastboksen om WATERSAFE tilløbsslangen indeholder elkomponenter. Den må således aldrig komme i kontakt med vand. Slangen må aldrig skæres over. 7

9 Tilslutninger Tilslutning af afløbsslangen Forbind afløbsslangen til afløbet uden at bøje den. max 1100 min 500 min 120 Hvis slangen ikke er lang nok, kontaktes serviceafdelingen for at få en forlænger af samme materiale som originalen. Husk på, at slangen ikke må være længere end 4 meter inklusive forlængeren. Hvis afløbsslangen er læn-gere end 4 meter, bliver servicet ikke ordentligt rent Fastgør slangen godt til afløbet, så den ikke kan springe af under maskinens drift. Brugsanvisning Blødgøringsanlæg Vandets hårdhed Opvaskemaskinen kræver vand uden kalk. Hårdt vand efterlader striber på servicet. Opvaskemaskinen er udstyret med et særlig system til blødgøring af vandet. (Blødgøringsanlæg) Når vandhårdheden indstilles, skal man følge anvisningerne i monterings-vejledningen, der følger med brugervejledningen. 8

10 Brugsanvisning Påfyldning af blødgøringsmiddel SEL SA LT SALZ TUZ Brug kun salt, som er beregnet til denne opvaskemaskine. Brug ikke bordsalt eller andet køkkensalt, der indeholder stoffer, der er uopløselige i vand. I modsat fald vil blødgøringsanlægget blive beskadiget med tiden. Når opvaskemaskinen er i brug, vil blødgøringsanlægget være fyldt med vand. Af denne grund skal tilsætning af salt altid ske, lige før maskinen startes. Hver gang der tilsættes salt, skal man køre et forvaskeprogram, hvis opvaske-maskinen ikke skal anvendes lige med det samme. På den måde vil overskydende saltopløsning straks blive skyllet væk. Der kan fyldes ca. 2 kg salt i blødgøringsanlægget. Hvis der anvendes salttabletter, må beholderen ikke fyldes helt op. Det anbefales at bruge småkornet eller pulveriseret salt. Når der fyldes salt i maskinen for første gang, vil kontrollampen for lavt saltniveau (hvis den findes) være slukket. 9

11 Brugsanvisning Brug af opvaskemiddel Opvaskemiddel Brug kun opvaskemiddel beregnet for husholdningsopvaskemaskiner. Opbevar opvaskemidlerne på et køligt og tørt sted og uden for børns rækkevidde. Der skal fyldes opvaskemiddel i rummet før hver vask. En overdosering af opvaskemiddel kan medføre ridser på servicet, og der kan være vaskemiddelrester i maskinen. Opvaskemidler inddeles i to grupper: fosfatholdige og fosfatfrie opvaske-midler. Begge typer kan anvendes. Øko/Bioprogrammer og enzymholdige opvaskemidler I modsætning til traditionelle opvaske-midler indeholder de nye opvaskemidler naturlige enzymer i stedet for kaustiske kemikalier Enzymholdige opvaskemidler er biologisk nedbrydelige. Herudover har de en større vaskeevne ved lavere temperaturer end de traditionelle opvaskemidler. Man kan opnå samme resultat som med normalt opvaskemiddel ved 65 C, ved brug af det korrekte Øko/Bio-program med et enzymholdigt opvaskemiddel ved C. Hvis opvaskemaskinen har Øko/Bio-programmet skal der anvendes enzymholdigt opvaskemiddel. Advarsel! To-i-en", "Tre-i-en vaskemidler Vaskemidler, der er mærket som "To-i-en", "Tre-i-en", giver generelt ikke de bedst mulige resultater. De kan være effektive under særlige forhold. Man kan få oplysninger om disse forhold ved at kontakte producenten af vaskemidlerne. Disse vaskemidler indeholder forudbestemte mængder af vaskemiddel, blødgøringssalt og/eller skyllemiddel, og de kan derfor ikke reguleres til en sammensætning, der har den bedste virkning på det pågældende service eller vandforsyningen i husholdningen. Hvis man får problemer efter anvendelse af den form for vaskemidler, skal man kontakte producenten og bede om hjælp. Garantien dækker ikke skader hidrørende fra anvendelse af disse vaskemidler. Opvaskemaskinen er udstyret med justérbar skyllemiddeldosering og justérbar dosering af blødgøringssalt, og man kan ligeledes tilsætte den rette mængde vaskemiddel i vaskemiddelrummet. Ved denne metode opnås de bedst mulige resultater. 10

12 C C E Brugsvejledning Påfyldning af opvaskemiddel Hvis maskinen er fyldt op og servicet er relativt snavset, fyldes hovedbeholderen (A) op til mærket 25 cm³. Hvis maskinen ikke er helt fyldt og servicet blot er lettere snavset, fyldes hovedbeholderen (A) kun op til mærket 15 cm³. Hvis dit service har stået i opvaskemaskinen i længere tid og madresterne har sat sig fast, fyldes den lille beholder (B) op til mærket 5 cm³. Afhængig af mængden af snavs og vandets hårdhed, kan det være nødvendigt at påfylde mere opvaskemiddel. Pulver og flydende opvaskemidler hældes i beholderen. Hvis du benytter et opvaskemiddel i tabletform, bedes du læse fabrikantens anbefalinger på indpakningen for at finde ud af, hvor i maskinen tabletten skal placeres (sæbebeholder, bestikkurv osv.) Når opvaskemidlet er påfyldt, lukkes lågen på beholderen (D) - kontroller at du hører et klik. Under vaskeprogrammet tilføres opvaskemidlet automatisk. Lågen (D) forbliver åben, når programmet er færdigt. Benyt ikke opvaskmiddel når programmet forvask køres.. Anvendelse af afspændingsmiddel Afspændingsmiddel Benyt kun afspændingsmidler til husholdningsopvaskemaskiner. Afspændingsmidler er specielt fremstillet til at forebygge fremkomsten af kalkpletter på servicet samt til at forøge effektiviteten af opvaskemaskinens vaske- og tørringsprocesser. Derfor skal du kontrollere, at der er tilstrækkeligt med afspændingsmiddel i maskinens beholder til afspændingsmiddel. Du kan justere den mængde afspændingsmiddel, der benyttes i vaskeprogrammet ved at dreje regulatoren for afspændingsmidlet (C). Regulatoren til afspændingsmiddel (C) kan indstilles imellem 1 og 6 (hvor 6 er den maksimale mængde af afspændingsmiddel, der kan benyttes). Din maskine er indstillet til 3 fra fabrikken. Alt efter det færdige resultat, justeres doseringen af afspændingsmidlet ved hjælp af regulatorens seks indstillinger. (Indstilling 1: min. dosering, indstilling 6: maks. dosering).forøg gradvist doseringen, hvis der er vanddråber eller kalkpletter på tallerknerne efter vasken. Formindsk doseringen, hvis der er hvide klæbrige streger på tallerknerne. 11

13 Brugsvejledning Påfyldning af afspændingsmiddel i beholderen Åbn lågen til beholderen til afspændingsmiddel. Påfyld afspændingsmiddel indtil beholderen er fyldt til mærket max. Luk lågen (E) og kontroller at du hører et klik. Husk at LUKKE for lågen efter hver påfyldning. Sørg for at fjerne eventuelle rester af afspændingsmiddel. E Visual indikator Mørk = nok afspændingsmiddel Lys = påfyld afspændingsmiddel 12

14 Betjening af opvaskemaskinen Påfyldning af opvaskemaskinen Når opvaskemaskinen er fyldt korrekt, øges maskinens vaske- og tørreevne samtidig med at der spares energi. Læs oplysningerne i dette afsnit og oplysningerne på kortet til dagligbrug i denne håndbog. Placer store eller meget snavsede dele i den nederste kurv og små eller skrøbelige ting i den øverste kurv. Kom knive og skeer i bestikkurven. Placer høje, smalle ting midterst i kurven. Glas med lange stilke bør lænes imod kurven eller hylder eller støttes af holdere og ikke støttes imod service. Under påfyldningen af maskinen skal du sørge for at de høje glas (og/eller vinglas) hviler mod glasholderne eller den øverste kurvs sider.tillad ikke at glassene hviler imod hinanden, da de kan blive beskadiget under vasken, hvis de ikke understøttes ordentligt. Tømning af opvaskemaskinen Tallerknerne bør afkøle i ca. 15 minutter når programmet er færdigt. Tallerkner afkøles hurtigere, hvis lågen åbnes lidt på klem. Forsigtig: Pas på damp, hvis du åbner lågen straks efter endt vask. Tøm først den nederste bakke og derefter den øverste. Herved undgår man at gøre servicet i den nederste kurv vådt, når servicet i den øverste kurv fjernes. 13

15 Rengøring af opvaskemaskinen Regelmæssig rengøring af opvaskemaskinen sikrer længere levetid og mindsker risikoen for tilbagevendende problemer. Ved enhver form for rengøring skal opvaskemaskinen altid slukkes på hovedafbryderen, og der skal lukkes for vandet. Tør kontrolpanelet af med en blød, fugtig klud. Der må ikke anvendes slibende rengøringsmidler. Tør lågens tætning af med en fugtig klud. Rengøring af filtrene For at sikre effektiv drift af opvaskemaskinen bør man kontrollere filtre og spulearme før hver vask. Der er tre forskellige filtre i opvaskemaskinen Hovedfilter Grovfilter Mikrofilter Rengøring af filtrene: Tag grovfilteret ud ved at dreje det mod uret. Skil mikrofilteret fra grovfilteret ved at frigøre låsene. Træk hovedfilteret af. Rengør alle tre filtre under rindende vand med en børste. Sæt hovedfilteret på plads. Sæt mikrofilteret ind i grovfilteret. Sørg for, at mærkerne flugter helt. Drej hovedfilteret med uret, til der høres et klik. For at opnå det bedst mulige vaskeresultat er det vigtigt, at filtrene sidder korrekt. 14

16 Rengøring af opvaskemaskinen Rengøring af spulearmene Øverste spulearm: Drej møtrikken mod uret, og fjern både møtrik og spulearm. Skyl madrester væk under rindende vand. Sæt spulearmen på plads, og drej på møtrikken, til der høres et klik. Nederste spulearm: Fjern spulearmen fra dens leje ved at frigøre låsene og trække den opad. Skyl madresterne væk under rindende vand. Sæt spulearmen tilbage i dens oprindelige stilling Flytning af opvaskemaskinen Tøm maskinen, og luk for tilløbsventilen. Afmontér tilløbsslangen og afløbsslangen. Afmontér alle andre slanger/kabler, der kan forhindre flytningen af maskinen. Sørg for, at slangerne ikke bliver viklet sammen under flytningen. Hold maskinen i opret stilling eller liggende på bagsiden under flytningen for at forhindre, at der kommer vand ind i kontrolpanelet. Hvis der kommer vand ind i kontrolpanelet, kan det medføre, at maskinen ikke vil fungere. 15

17 ? Fejlfindingsoversigt Undersøg følgende, før serviceværkstedet kontaktes:? Er maskinen sluttet til elnettet? + Virker sikringen. Eller er sikringen sprunget? Er der åbnet helt for vandhanen? Er der tændt for opvaskemaskinen? Er lågen rigtigt lukket? Er filtrene tilstoppet? EU overensstemmelseserklæring 2006/95/EØF 89/336/EØF 93/68/EØF IEC 436/DIN EN Maskinen er projekteret, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedskravene i følgende EF-direktiver. 16

18 Gram Norge A/S Gram Sverige AB Gram Finland OY Gram A/S Vojens Tlf B3-

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

OMI 458 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risiko

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OM 60-00 T OM 60-01 T OM 60-02 T OM 60-00 T RF OM 60-01 T RF OM 60-02 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

Opvaskemaskine Brugsvejledning

Opvaskemaskine Brugsvejledning Opvaskemaskine Brugsvejledning Læs denne brugsanvisning inden du tager maskinen i brug. Kære kunde, Vi håber, at du bliver glad for vores produkt, der er fremstillet i moderne faciliteter og gennemgik

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Installation. Tilslutning af vand

Installation. Tilslutning af vand Installation Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden. Tilslutning af vand Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Slangerne til tilførsel

Læs mere

Opvaskemaskine. Brugsvejledning

Opvaskemaskine. Brugsvejledning Opvaskemaskine Brugsvejledning Opvaskemaskine Brugsvejledning Læs denne brugsanvisning inden du tager maskinen i brug. Kære kunde, Vi håber, at du bliver glad for vores produkt, der er fremstillet i moderne

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! (se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) OPVASKEMASKINENS

Læs mere

Oversigt. P Programmer Anbefalet fyldning Liter kwh Minutter 1) 1 Forvask Kold Service, der skal vaskes senere. --- 5,0 0,02 10 NEJ.

Oversigt. P Programmer Anbefalet fyldning Liter kwh Minutter 1) 1 Forvask Kold Service, der skal vaskes senere. --- 5,0 0,02 10 NEJ. Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start

Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start Hurtig oversigt Oversigt (se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne) PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen Programmer (en eller flere gange), til kontrollampen for det ønskede program lyser

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

OPVASKEMASKINE BRUGSVEJLEDNING GNL 41930 X FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9890 1100-DG/12-08-14

OPVASKEMASKINE BRUGSVEJLEDNING GNL 41930 X FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9890 1100-DG/12-08-14 OPVASKEMASKINE BRUGSVEJLEDNING GNL 41930 X DA FOR A GOOD REASON Document Number 17 9890 1100-DG/12-08-14 Læs denne brugsanvisning inden du tager maskinen i brug. Kære kunde, Tak for at vælge et Grundig

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 10 3. Rengøring og vedligeholdelse 23

Læs mere

CDP 4729-86/CDP 4729X-86

CDP 4729-86/CDP 4729X-86 CDP 4729-86/CDP 4729X-86 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011

ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011 ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg produkt

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGER Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet viser

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 11 3. Rengøring og vedligeholdelse 26

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Opvaskemaskine. Betjeningsvejledning DS 6402-60

Opvaskemaskine. Betjeningsvejledning DS 6402-60 Opvaskemaskine Betjeningsvejledning DS 6402-60 Indholdsfortegnelse Tekniske specifikationer...4 Sikkerhedsoplysninger og -anbefalinger...5 Installering af maskinen... 9 Klargøring af maskinen til brug...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet viser nummeret på det ønskede program (P1...Px) - se "Programtabel" nedenfor. KNAPPEN START/FORTSÆT Tryk på knappen

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Opvaskemaskine. Betjeningsvejledning DS 4911-60 T

Opvaskemaskine. Betjeningsvejledning DS 4911-60 T Opvaskemaskine Betjeningsvejledning DS 4911-60 T Indholdsfortegnelse Lær maskinen at kende...3 Tekniske specifikationer...6 Sikkerhedsoplysninger og -anbefalinger...7 Installering af maskinen... 11 Klargøring

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 13 5. Rengøring og vedligeholdelse 25 6. Fejlfinding

Læs mere

Opvaskemaskine. Betjeningsvejledning OM 45-07 T

Opvaskemaskine. Betjeningsvejledning OM 45-07 T Opvaskemaskine Betjeningsvejledning OM 45-07 T Indholdsfortegnelse Lær maskinen at kende...3 Tekniske specifikationer...4 Sikkerhedsoplysninger og -anbefalinger...5 Installering af maskinen... 9 Klargøring

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Användarmanual. DishDrawer Modellerne DS605 og DD605. DishDrawer DS605, DD605 Series mallit.

Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Användarmanual. DishDrawer Modellerne DS605 og DD605. DishDrawer DS605, DD605 Series mallit. Brugsanvisning DishDrawer Modellerne DS605 og DD605 Käyttöohje DishDrawer DS605, DD605 Series mallit Bruksanvisning DishDrawer Modellene DS605 og DD605 Användarmanual DishDrawer DS605- och DD605-seriens

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! FOR AT SPARE ENERGI SLUKKER BETJENINGSPANELET AUTOMATISK EFTER 30 SEKUNDER,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI DW6714 http://da.yourpdfguides.com/dref/666149

Din brugermanual ZANUSSI DW6714 http://da.yourpdfguides.com/dref/666149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere