Hensættelser til tab på usikrede lån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hensættelser til tab på usikrede lån"

Transkript

1 Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende: Louise Bjørkmann Jacob Green Rasmussen Vejleder: Jens Marcus-Møller Censor: Afleveringsdato: Copenhagen Business School 2011

2 EXECUTIVE SUMMARY In 2007 the world experienced a global financial crisis. In the years before 2007, the global economy was showing no sign of any major concerns or issues. Corporations were experiencing growth, expanding, hiring people and delivering great financial results. The general public was riding the wave of these great times. The unemployment rates were at an all-time low, housing prices were high as never before, and interest rates were kept at a low rate. When the financial crisis rolled in, it hit the world harder than anyone would ever imagine. It all started when a few banks were questioning other banks, their need for liquidity, and their underlying loan portfolios. At the end they were refused funding, and several banks collapsed as they could not provide funding for their customers, who in return defaulted on their loans. When corporations were suddenly refused new funding or an extension of their line of credit, they were either forced to file for bankruptcy, or to cut back elsewhere. This meant layoffs, profit turned to loss, and again they defaulted on their obligations with their bank or funding provider. By defaulting on their obligations, the banks were suffering great losses, and in some cases, individual corporations brought down entire banks. Main reason: no one had expected a global financial crisis like this, and no one questioned how long the economic upturn experienced all the way up through the 2000 s would continue. This resulted in losses on financial assets that were not adequately provided for. The financial industry was not holding back on claiming the International Accounting Standards for being the ones to blame. The IAS 39, which describes how financial assets are recognized and measured, does not allow provision for losses that have not occurred. It is based on an incurred loss -model which in short terms only allows for loss provisions based on historical data. 2

3 During a financial upturn like the world experienced in the 2000 s, all historical data was looking good there was no way an incurred loss -model would have been able to predict the downturn seen in After the financial crisis, the IASB quickly started the work on IFRS 9 - a new standard which would phase out the IAS 39. One of the main purposes was to simplify the standard, and change the incurred loss - model to an expected loss -model, which would allow the users of the accounting standard to better provide for losses. This time it would be based on a mix of historical data and future estimates. This thesis will focus on the shift from IAS 39 to IFRS 9 by describing the differences, the major changes, and finally give examples of how the IFRS 9 can be implemented once approved by the EU. As the IFRS 9 is yet to be fully accepted by the EU, this thesis will serve as a preparation tool for financial corporations which are currently using the IAS 39 in their financial statement. Our aim with this thesis is to help make this transition as easy and smooth as possible. 3

4 Executive Summary Del 1 Introduktion og opbygning af kandidatafhandling Indledning Styring af kandidatafhandlingsprocessen Problemstilling Problemformulering Afgrænsning Definitioner Struktur og metode Projektstyring Undersøgelsesproces og -design Dataindsamling Afhandlingens opbygning Kildekritik Del 2 Indhold af IAS IAS 39 Indregning & Måling Første indregning Klassifikation og måling efter første indregning Første indregning af finansielle forpligtelser Klassifikation og måling af finansielle forpligtelser efter første indregning Amortiseret kostpris Nedskrivninger/værdiregulering Udskiftning af IAS Hvorfor udskiftning af IAS 39? Debatoplæg Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments Problemer med måling Midlertidig løsning til måling af alle typer finansielle instrumenter Langsigtet løsning en fælles målemetode til alle finansielle instrumenter Tilbagemeldinger på debatoplægget comment letters Delkonklusion Del 3 IFRS

5 3.1. Projektplan for udarbejdelse af IFRS Fase 1 klassificering og måling Fase 2 Amortiseret kostpris og nedskrivninger af finansielle aktiver Fase 3 Regnskabsmæssig sikring Hvad sker der med IFRS 9? Foreløbig IFRS Første indregning af finansielle instrumenter Efterfølgende måling af finansielle instrumenter Efterfølgende måling af finansielle forpligtelser Ophør af indregning af finansielle aktiver Ophør af indregning af finansielle forpligtelser Derivater Reklassifikation Forskelle mellem IAS 39 og IFRS Delkonklusion Del 4 - Implementering af IFRS 9 i praksis hensættelser til tab Finansielle aktiver (udlån) indregnet til amortiseret kostpris Fremtidige pengestrømme afgørende for tabshensættelsen Enkeltstående eller grupperede finansielle aktiver Enkeltstående finansielle aktiver Grupperede finansielle aktiver Incurred loss og expected loss metoderne Del 5 - Hensættelser til tab på udlån i praksis i henhold til IFRS Individuelt vurderet udlån praktiske eksempler i henhold til IFRS Fast forrentet udlån indregning til amortiseret kostpris Variabelt forrentet udlån indregning til amortiseret kostpris Fastforrentet udån hensættelser til forventede tab Variabelt forrentet udån hensættelser til forventede tab Gruppevis vurderet udlån praktisk modelopbygning i henhold til IFRS Dataindsamling til en expected loss -model Opbygning af tabhensættelsesmodel på grupperede finansielle aktiver (udlån) Definitioner

6 5.2.4 Interne og eksterne data vedrørende udlån Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Figur, tabel og grafoversigt

7 1. DEL 1 INTRODUKTION OG OPBYGNING AF KANDIDATAFHANDLING 1.1 Indledning De seneste år har den internationale økonomi haft det rigtig svært, og mange lande har været ekstra hårdt ramt af finanskrisen. Dette har medført stor fokus på de internationale regnskabsstandarder og udstederne af disse. Specielt IAS 39 Finansielle Instrumenter, har været udsat for stor kritik, da man mente at denne havde været med til at forværre finanskrisen. Nogle af anklagerne gik på, at IAS 39 var for kompleks, for svær at forstå og at anvende. International Accounting Standards Boards (IASB) har derfor besluttet i samarbejde med det amerikanske Financial Accountning Standards Board (FASB) at påbegynde arbejdet med en erstatning for IAS 39 med udarbejdelsen af IFRS 9, så man fremover får en ensartet standard, alle kan benytte. IAS 39 foreskriver, at hensættelser til tab skal baseres på historiske data, men som når der under finanskrisen sker store og meget hurtige ændringer i den globale økonomi, og dermed også i befolkningens betalingsevne, giver dette anledning til problemer, da man ifølge IAS 39 ikke må indarbejde forventninger til fremtidige tab. IAS 39 benytter sig nemlig af incurred loss -metoden. Det er blandt andet dette, som IASB og FASB med udviklingen af den nye standard gerne vil rette op på, og de har iværksat et projekt i 3 faser til udviklingen af denne nye standard. Man forventer at IFRS 9 vil benytte expected loss -metoden. Ud fra ændringerne i IFRS 9 vil vi se hvilke konsekvenser det kan have for virksomhedernes hensættelser til tab, og hvordan de fremover ved hjælp af en hensættelsesmodel kan sikre, at deres oparbejdede hensættelser er store nok, til at kunne afdække deres tab, således at man undgår samme problem, som vi så under finanskrisen. 7

8 1.2 Styring af kandidatafhandlingsprocessen Med udgangspunkt og inspiration fra Ib Andersens Den Skinbarlige Virkelighed, beskriver dette afsnit hvorledes denne kandidatafhandling er opbygget, samt hvordan den bagvedliggende process for kandidatafhandlingen er udformet. Afsnittet afdækker en fundamental del af selve afhandlingen, og indeholder blandt andet information omkring problemstillingen ved det valgte emne, selve problemformuleringen, afgrænsning samt valg af metode og struktur Problemstilling Tilbage i juni 2002 blev EUs Ministerråd enige om, at alle EUs børsnoterede selskaber (på det tidspunkt cirka ) pr. 1. januar 2005 skulle aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IAS. Kort efter beslutningen i 2002, blev IAS 39 godkendt af EU i november 2004, og den skulle dermed implementeres af alle børsnoterede selskaber i deres 2005-årsrapporter. IAS 39 var en af de mere kontroversielle nye internationale regnskabsstandarder. Den satte helt nye normer for indregning og måling af finansielle instrumenter, og gjorde mere eller mindre op med den velkendte frase: tag et tab når det truer og en indtægt når den er sikker. Netop reglerne for nedskrivninger og hensættelser til tab på lån og tilgodehavender er essensen i denne kadidatafhandling. Den før så velkendte ordlyd Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab kunne pludselig ikke længere bruges, for IAS 39 gjorde det meget specifikt, at tab på lån og tilgodehavender kun kunne indregnes i resultatopgørelsen såfremt der var en klar indikation af, at der var opstået et tab ved værdiforringelse af lån eller tilgodehavender. Med IAS 39 skulle der altså foreligge en helt klar, objektiv begrundelse for fremtidige tab, før hensættelsen kunne indregnes. 8

9 Overgangen til IAS betød for mange virksomheder, at deres tidligere oparbejdede hensættelser til fremtidige tab var oppustede da de var opgjort efter forsigtighedsprincippet, og i årene umiddelbart efter 2004 så man mange regnskaber, hvor tidligere hensættelser til fremtidige tab blev tilbageført, hvilket førte til nogle uhørt flotte regnskaber. I 2008/2009 gik det for alvor op for mange, at vi befandt os midt i en alvorlig finansiel krise. Bankerne så allerede problemerne i 2007, hvor effekterne af den globale bolig-bobble, de lave rentesatser og høje udlånsrater viste tegn på svagheder. I årene op til finanskrisen var forbrugernes opfattelse af den globale økonomi, at alt var godt. Der var gang i byggerierne, renterne var lave, bankerne og andre udlånsvirksomheder var villige til at låne penge ud og huspriserne var konstant høje og havde i flere år været stigende alle var murstensmillionærer. Finanskrisen ændrede denne opfattelse. Alt blev sat i stå, forbrugsfesten var slut, befolkningen var tilbageholdende med luksusgoder, hvilket stoppede både import- og eksportvarer. Dette slog igennem hos virksomhederne, som ligeledes måtte holde igen, og i visse tilfælde optimere deres drift ved at lave nedskæringer, som ledte til højere arbejdsløshed. Set fra fra mange virksomheders side betød den stigende arbejdsløshed, at mange af deres tilgodehavender ikke kunne betales, og de måtte sande at deres tidligere hensættelser, ikke var store nok til at dække de faktiske tab. Flere virksomheder måtte på grund af de store tab stoppe eller mindske deres aktiviteter, mens andre gik konkurs, hvilket igen forværrede situationen. I den optimale situation, ville virksomhederne naturligvis have afdækket deres risiko ved at have foretaget hensættelser til imødegåelse af realiserede tab, men en global krise som den vi så i 2008, var der ingen der kunne forudse, og IAS 39 gav kun mulighed for at hensætte til tab baseret på historiske data. 9

10 Som en direkte konsekvens af finanskrisen nedsatte IASB (The International Accounting Standards Board) et specielt udvalg, som netop skulle vurdere, om de gældende standarder for finansielle aktiver samt hensættelser til tab på disse, var tidssvarende og effektive i en global økonomi, som med meget kort frist kan ændre karakter. Formålet med denne afhandling er, at belyse de gældende regler i form af IAS 39 og de forventede ændringer og retningslinjer udstukket i den kommende IFRS 9, som skal erstatte IAS 39. For at tilføje en praktisk tilgangsvinkel, vil vi sammenligne de teoretiske og regnskabsmæssige standarder med anvendt regnskabspraksis i en større dansk bank, samt vise hvorledes denne og andre virksomheder kan hensætte til tab på lån og tilgodehavender i henhold til IFRS Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling vil vi belyse problematikken ved behandlingen af hensættelser til tab på lån med overgangen fra IAS 39 til IFRS 9. Da ovenstående ændringer har betydning for alle finansielle virksomheder med hensættelser til tab, og som aflægger årsrapport efter de internationale regnkabsstandarder, vil vi i denne kandidatafhandling behandle følgende hovedspørgsmål: - Hvordan skal en finansiel udlånsvirksomhed forholde sig i forhold til hensættelser til tab på usikrede lån når IAS 39 bliver til IFRS 9? 10

11 For at kunne besvare ovenstående hovedspørgsmål, vil følgende underspørgsmål ligeledes blive besvaret: - Hvilke regler gælder i IAS 39 i dag? - Hvorfor skal IAS 39 udskiftes med IFRS 9? - Hvad er arbejdsplanen for indførslen af IFRS 9? - Hvad er de væsentligste forskelle mellem IAS 39 og IFRS 9? Ydermere vil vi lette overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 for de mange finansielle virksomheder som aflægger årsrrapport efter de internationale regnskabsstandarder, ved at illustrere hvorledes en tabhensættelsesmodel opbygget efter den kommende IFRS 9 kan se ud. Specifikt vil vi gå i dybden med følgende: - Hvordan påvirkes anvendt regnskabspraks for hensættelser til tab når IFRS 9 implementeres? - Hvorledes kan tabshensættelser styres i praksis, samt hvilke data er nødvendige, for at kunne leve op til forslaget om en expected loss -model i IFRS 9? Afgrænsning Ethvert valg inkluderer et fravalg, hvilket er derfor at vi i dette afsnit vil specificere og begrunde, hvorledes vi har afgrænset os i denne afhandling. Målet med denne afhandling er at belyse hvorledes overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 vil have effekt på hensættelser til tab på lån og tilgodehavender i en udlånsvirksomhed, som aflægger regnskab efter de internationale regnskabsstandarder. Den danske årsregnskabslov er ikke berørt i denne afhandling, ligesom afhandlingen ikke ser på skattebehandlingen af hensættelser til tab på lån og tilgodehavender. Afhandlingen behandler ej heller lov om finansiel virksomhed. 11

12 Afhandlingens praktiske eksempler er således målrettet mod en udlånsvirksomhed. Med udlånsvirksomhed mener vi, en finansiel virksomhed som har finansielle aktiver i form af udlån. Dette kunne være en bank eller en decideret lånevirksomhed. I denne afhandling ser vi udelukkende på usikret udlån, og der er derfor ikke taget højde for lån med sikkerhedsstillelser i form af for eksempel pant eller lignende. Eftersom afhandlingen beskæftiger sig med IAS 39 og IFRS 9 ser vi naturligvis kun på virksomheder, som aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder. Da de internationale regnskabsstandarder benyttes i hele EU, er afhandlingen ikke afgrænset til danske forhold. Ligeledes kan vores modelopbygning i afhandlingens del 5, benyttes i alle lande og af alle virksomheder, som aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder. Da afhandlingens primære formål er, at belyse overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 i forhold til hensættelser til tab på udlån, afgrænses afhandlingens praktiske eksempler i kapitel 5 til udelukkende gå i dybden med finansielle aktiver som jf. IAS 39 klassificereres som lån og tilgodehavender, og som ved første indregning måles til dagsværdi og ved efterfølgende målinger til amortiseret kostpris. I kapitel 2 og 3 ses dog på hele IAS 39 og sammenligninger til IFRS 9. IFRS 9 er under udarbejdelse, og endnu ikke endeligt godkendt. Vi ser udelukkende på områder af IFRS 9, som kan henføres til ovenstående punkter i IAS

13 1.2.4 Definitioner IASB bliver nævnt flere steder i denne kandidatafhandling. IASB er en forkortelse af International Accounting Standards Board 1. FASB bliver nævnt flere steder i denne kandidatafhandling. FASB er en forkortelse af Financial Accounting Standards Board 2. Når vi i kandidatafhandlingen nævner Exposure Draft, henfører vi til IASBs Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment (The Exposure Draft) udgivet den 5. november CIBOR er en forkortelse af Copenhagen InterBank Offered Rate. Betegnelsen benyttes i kapital 5. LIBOR er en forkortelse af London InterBank Offered Rate. Betegnelsen benyttes i kapital Struktur og metode Projektstyring I en kadidatafhandling som vores, er der 2 faktorer som styrer hvorledes afhandlingens udformning og forløb kontrolleres, således at den røde tråd gennem hele afhandlingen sikres samt at formalia overholdes. Rammestyringsfaktorerne er de mere officielle rammer, som denne afhandling er underlagt. Det er CBS s studieordning for kandidatuddannelsen i revision samt studievejledningen for cand.merc.aud. Disse skrivelser udgør tilsammen denne afhandlings rammestyringsfaktorer. 1 Se mere på: 2 Se mere på: 13

14 Processtyringsfaktorerne i denne kandidatafhandling er de faktorer, som styrer selve afhandlingens tilvirkning. Det er faktorer som vi som forfattere, er med til at styre, og som blandt andet udspringer fra vores problemformulering. Problemformuleringen, vores teoretiske viden, samt vores adgang til data er sammenlagt de faktorer, som bringer vores afhandling fra problem og idé til færdig viden Undersøgelsesproces og -design Denne kandidatafhandling forsøger at undersøge og give indblik og forståelse i de lovmæssige reguleringer som ligger bag nedskrivninger og hensættelser til tab på lån i en finansiel virksomhed, og tager derfor udgangspunkt i allerede tilgængeligt materiale og data. Det vil sige, at vi i denne kandidatafhandling vil foretage induktive konklusioner; vi vil henholde os til generel lovmæssighed, og tage udgangspunkt i empirien, som allerede findes på dette område. Vores kandidatafhandling er altså en induktiv undersøgelse i forhold til den viden vi forholder til os, mens arbejdet med denne viden er beskrivende og problemløsende/normativt. Undersøgelsen er beskrivende, fordi vi vælger at forklare forskellene mellem IAS 39 og IFRS 9 med hensyn til nedskrivninger og hensættelser til tab på udlån, og den er problemløsende/normativ, fordi vi vælger at bringe denne viden videre i form af et praktisk eksempel og en model til hvorledes hensættelser til tab på lån kan styres i praksis. Vores udersøgelsesdesign er baseret på et dynamisk studie i form af et sæligt fremadrettet forløbsstudie. Denne form for fremadrettet forløbsstudier kaldes ex ante facto -studier, og kan bedst beskrives som før- og efterstudier, hvor vi i vores afhandling ønsker at se nærmere på effekten af overgangen fra IAS 39 til IFRS 9. Herunder menes IAS 39 som i sin nuværende form er gældende for nedskrivning og hensættelser til tab på, samt IFRS 9 i de stadier og forarbejder, som er tilgængelige i 2. halvår af

15 Vi vil bruge et praktisk eksempel for at vise hvorledes ændringer i IAS 39 og den kommende IFRS 9 kan påvirke anvendt regnskabspraksis. De praktiske eksempler vil tage udgangspunkt i større dansk bankvirksomhed Dataindsamling Denne kandidatafhandling bygger på både kvalitative og kvantitative data, samt primære og sekundære data. Disse gennemgås kort i dette afsnit. Primære data: Vores primære data er kvantitative og benyttes i vores praktiske modeleksempel. De bygger på et selvudviklet datasæt til brug for analyse af forskellene mellem IAS 39 og den kommende IFRS 9 samt til at belyse, hvordan en virksomhed i praksis kan bruge data til at beregne hensættelser til tab på lån. Sekundære data: Vores sekundære data er kvalitative data og er rammerne udstukket i regnskabsvejledningerne IAS 39 og den kommende IFRS 9. Disse data er sekundære idet de er indsamlet og udarbejdet af andre end os. De sekundære data er primært klassificeret som proces- og forskningsdata. Kandidatafhandlingens primære fokusområde ligger på IAS 39 og IFRS 9, og vi har dermed kunne benytte os af litteratur udgivet af IASB. 15

16 1.3.4 Afhandlingens opbygning For bedre at give overblik over kandidatafhandlingen, henvises til nedenstående figur, som kort illustrerer, hvorledes de forskellige elementer i afhandlingen er forbundet. Problemformulering/ spørgsmål Analyse Teori Empiri/data Tolkning Konklusioner/ svar Figur 1: kandidatafhandlingens hovedelementer (kilde: Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed) Det ses, at afhandlingen starter med at stille spørgsmål i form af en problemformulering (øverste boks i figur 1) dette er afhandlingens kapitel 1. Derefter følger teorien (venstre boks i figur 1) samt analyse af empiri og data (højre boks i figur 1). Disse 2 dele af afhandlingen bliver belyst i kapitel 2, 3, 4 og 5. Endelig følger en konklusion (nederste boks i figur 1). Dette af afhandlingens kapitel 6. Nedenfor følger en præsentation af afhandlingens kapitler. Kapitel 2 Indhold af IAS 39 Kapitlet består af en kort gennemgang af den nuværende IAS 39, herunder behandling af indregning, måling og tabsreguleringer. Herudover gennemgår vi i dette kapitel nogle af de problemer, der har været i forbindelse med anvendelsen af IAS 39, og hvorfor mange mener at den har været alt for kompleks og svær at benytte. Vi ser blandt andet nærmere på debatudlægget Reducing Complexity in Reporting Financial Instruments som blandt andet er en af bevæggrundene for beslutningen om at ændre IAS

17 Ud fra gennemgangen af ovenstående, vil kapitlet besvare, hvilke overvejelser der har været medvirkende til, at IASB har valgt at foretage ændringer af IAS 39, samt at få en forståelse for disse. Formålet med denne gennemgang er, at give et overblik over nuværende regler og problemerne med disse, så man kan sammenligne med de ændringer som ventes i IFRS 9. Kapitel 3 IFRS 9 Dette kapitel indeholder en gennemgang af den projektplan man har opstillet for udarbejdelsen af IFRS 9, samt en gennemgang af faserne i dette projekt. Udgangspunktet for dette kapitel er at få et overblik over det nuværende arbejde med projektet, da det er en længerevarende proces, for dermed at kunne følge hvor langt man er med udarbejdelsen den nye standard. Endvidere ser vi på indregningen og måling efter de nye regler, og hvilke ændringer man har foretaget i den forbindelse. Kapitlet vil ligeledes foretage en analyse af forskellene mellem de nuværende regler i IAS 39, samt de nye regler i IFRS 9. Kapital 4 Implementering af IFRS 9 i praksis Dette kapitel indeholder en gennemgang af de praktiske udfordringer i forbindelse med overgangen fra IAS 39 til den kommende IFRS 9 i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af finansielle aktiver (udlån), samt hvorledes udlån kan kvalificeres og vurderes. Samtidig giver kapitelet et indblik i begreberne incurred loss - og expected loss -model, som vil bliver gennemgået med eksempler i kapitel 5, hvorfor kapitel 4 kan anses som en introduktion til kapitel 5. Kapitel 5 Hensættelser til tab på udlån i praksis i henhold til IFRS 9 I dette kapitel samler vi teorien bag standardene IAS 39 og IFRS 9 og omdanner den til praktiske eksempler. Her vil blive set nærmere på både indregning til amortiseret kostpris, på hensættelser til tab, samt hvorledes både fastforrentet og variabelt forrentet udlån skal behandles forskelligt. 17

18 Samtidig ses der nærmere på, hvordan en virksomhed med grupper af enslignende udlån kan opbygge en model til beregning af hensættelser til tab. Kapitlet udmunder i en model, som beviser hvorledes en udlånsvirksomhed og revisor kan følge data fra både interne og eksterne kilder, fra udlånet er indregnet og til det endeligt betales eller nedskrives som tab. Kapitel 6 Konklusion Vores konklusion kommer i kapitel 6. Det er her vi opsamler på hele kandidatafhandlingen og sikrer, at alle stillede spørgsmål i problemformuleringen bliver besvaret Kildekritik Alle data og kilder brugt i denne afhandling kommer fra velkendte organisationer og revisionsfirmaer som IASB, FASB, Deloitte, KPMG med videre. Vi betragter informationerne i de brugte kilder som troværdige og objektive, da mange af vores kilder bygger på allerede godkendte internationale regnskabsstandarder. IFRS 9 er stadig i udkastform, og endnu ikke godkendt. Den bliver udstedt af IASB, mens mange holdninger og fortolkninger af den kommende standard kommer fra store, velkendte revisionsfirmaer. Disse fortolkninger er et udtryk for deres holdninger og ønsker om implementering, og kan derfor betragtes som subjektive idet standarden stadig er under udarbejdelse. Vi stiller os ikke direkte kritiske overfor disse udtryk og holdninger, men det skal alligevel tages med i betragtning, når denne kandidatafhandling læses. 18

19 2. DEL 2 INDHOLD AF IAS IAS 39 Indregning & Måling IAS 39 omfatter indregning og måling af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, og beskriver hvilke regler og principper, der er inden for dette område. For at få styr på definitionen på finansielle forpligtelser og finansielle aktiver, skal IAS 39 ses i sammenhæng med IAS 32 Præsentation og oplysninger af finansielle instrumenter. Formålet med IAS 32 er at fastlægge principperne for præsentation af finansielle instrumenter som forpligtelser og egenkapital, og for modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Definition af et finansielt aktiv er i IAS 32 defineret som enhver aftale, der udgør et finansielt aktiv i en virksomhed og en modsvarende finansiel forpligtelse eller et egenkapitalinstrument i en anden virksomhed 3. Som udgangspunkt anvendes IAS 39 af alle virksomheder og på alle finansielle instrumenter, dog med følgende undtagelser jf. IAS 39 nr. 2 a-j 4 Investeringer i dattervirksomheder (IAS 27) Investeringer i associerede virksomheder (IAS 28) Kapitalandele i joint ventures (IAS 31) Leasingkontrakter (IAS 17) Pensionsordninger (IAS 19) Egenkapitalinstrumenter, der er udstedt af den regnskabsaflæggende virksomhed og er klassificeret som egenkapital (IAS 32) Forsikringskontrakter og finansielle garantier (IFRS 4) Andre lånetilsagn (IAS 37) Aftaler om betinget købspris ved virksomhedssammenslutninger (IFRS 3) Aktiebaseret vederlæggelser (IFRS 2) 3 IAS 32 Finansielle instrumenter: Oplysning og Præsentation. 4 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling. 19

20 IAS 39 omfatter således alle finansielle forpligtelser med undtagelse af ovennævnte. Her ud over giver IAS 39 en grundig beskrivelse af indbyggede afledte finansielle instrumenter, og hvordan disse skal behandles. Indbyggede afledte finansielle instrumenter kan være aftaler om køb, salg eller leasingkontrakter, og kan derfor opstå i mange forskellige varianter. Som udgangspunkt opdeler man disse, så de kan måles hver for sig. IAS 39 indeholder en vejledning, som kan benyttes til at vurdere, om de indbyggede afledte finansielle instrumenter skal skilles, og dermed måles til dagsværdi. Vi vil kun komme kort ind på indbyggede afledte finansielle instrumenter videre i vores afhandling, og vil ikke analysere yderligere på disse. Dette vil være for omfattende, da vores emne primært vedrører udlån Første indregning Ifølge IAS 39 skal indregning ske til dagsværdi første gang der indregnes, og dette skal ske fra det tidspunkt hvor der for virksomheden, er tale om en aftalemæssig rettighed eller pligt. Første indregning vil være på det tidspunkt, hvor virksomheden indgår en kontrakt, for eksempel et lånedokument. Til opgørelsen af dagsværdi benyttes den pris der er betalt eller modtaget for det enkelte vederlag, og hvis dette ikke er muligt skal værdien skønnes ud fra brug af værdiansættelsesmetoder. De transaktionsomkostninger der måtte være i forbindelse med de finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser, skal tillægges dagsværdien, med mindre der i indregningen er medtaget værdiændringer over resultatet. Indbyggede afledte finansielle instrumenter skal også ved første indregning indregnes til dagsværdi. Hvis det ikke er muligt at måle dagsværdien af det afledte finansielle instrument særskilt, så skal hele kontrakten indregnes til dagsværdi med værdiændringer over resultatet. IAS 39 indeholder en vejledning og eksempler til disse afledte finansielle instrumenter. 20

21 2.1.2 Klassifikation og måling efter første indregning Den efterfølgende måling vil være på balancedagen, og når et finansielt aktivt skal indregnes, er det vigtigt at man får opdelt de finansielle aktiver korrekt, da den regnskabsmæssige behandling er forskellig, alt efter hvilken kategori aktiverne opdeles efter. De fire kategorier jf. IAS 39 nr.9 5 er: A. Finansielle aktiver til dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet: Denne kategori omfatter aktiver som benyttes til handel (handelsbeholdninger), det vil sige aktiver som man forventer på kortere sigt vil give gevinst ved salg, afledte finansielle instrumenter og aktiver som ved første indregning er medtaget som dagsværdi med indregning af værdiændringer i resultatet. Man kan dog også vælge denne kategori, hvis man mener at det giver et mere retvisende billede at anvende denne indregning, frem for den gruppe hvor aktivet ellers ville høre til. Disse aktiver måles ved efterfølgende indregning til dagsværdi, som overskriften også indikerer. B. Hold til udløb investeringer: Hvis der er tale om aktiver som har fast udløbsdato, faste betalinger og som man forventer at beholde til udløb, kan man benytte denne kategori. Normalt kunne dette være obligationer, da disse har fast udløbsdato. Aktier kan ikke anvendes i denne kategori, da aktier aldrig har løbetid. Selvom virksomhederne har anskaffet aktierne med henblik på at beholde dem, så længe virksomheden eksisterer, vil det stadig ikke være muligt at anvende hold til udløb 5 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling 21

Erhvervsøkonomisk Institut Jane Thorhauge Møllmann. IFRS 9, fase 2: Amortiseret kostpris og nedskrivning af finansielle aktiver

Erhvervsøkonomisk Institut Jane Thorhauge Møllmann. IFRS 9, fase 2: Amortiseret kostpris og nedskrivning af finansielle aktiver Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Anita Pedersen Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann IFRS 9, fase 2: Amortiseret kostpris og nedskrivning af finansielle aktiver Aarhus

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet 3/4 2017 FIRA/fp Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Almindelige bemærkninger

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

IFRS 9: Financial instruments

IFRS 9: Financial instruments IFRS 9: Financial instruments Konsekvenser for klassifikation, måling og nedskrivninger HD(R) afgangsprojekt forår 2014 Af Vibe Åkerström Nielsen Resume Denne afhandling har som omdrejningspunkt den kommende

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere