BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017"

Transkript

1 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, j.nr. 13/ Senere ændringer til forskriften BEK nr 104 af 28/01/2015 Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. I medfør af 7 b i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 19. februar 2013, fastsættes efter aftale med beskæftigelsesministeren: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har i henhold til 7 b i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 165 af 19. februar 2013, truffet beslutning om, at loven også skal gælde for de uddannelser, der er berettiget til at modtage tilskud eller bevilling fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 2. Bekendtgørelsen omfatter betaling for uddannelse på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers lovgivning er berettiget til at modtage tilskud eller bevilling fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, men som i medfør af lovens 1, stk. 3, uanset tilskudsbestemmelserne i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers lovgivning, ikke modtager aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til uddannelse af de i 3 nævnte personer. 3. Bekendtgørelsen omfatter betaling for uddannelse af: 1) Personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenge ret. 2) Personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 3) Personer, der er omfattet af 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 4) Personer, der er omfattet af 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 5) Personer, der er omfattet af 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som i medfør af 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i uddannelse. 6) Personer, der er omfattet af 2, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik. 1

2 Kapitel 2 Fælles regler for tilmelding, opkrævning, betaling mv. 4. Tilmelding og betaling for uddannelse omfattet af 2 foretages af kommunerne eller af anden aktør, der af en kommune har fået overladt at udføre opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som opfylder betingelserne i 13. Stk. 2. Ved tilmelding skal de eventuelle adgangskrav mv., som gælder for ordinære studerende, være opfyldt. 5. Kommunen eller anden aktør skal ved tilmelding til uddannelse omfattet af 2 af en person, der er omfattet af personkredsen i 3, udfylde og underskrive en tilmeldingsblanket, jf. 9 og 11, og fremsende den til uddannelsesinstitutionen, hvor personen skal deltage i undervisning og uddannelse. 6. Påbegyndelse af et uddannelsesforløb forudsætter, at der er indgået aftale om proceduren for betalingen (betalingsaftalen) mellem uddannelsesinstitutionen og kommunen eller anden aktør, jf. lovens 2, stk. 3. Stk. 2. Betalingsfristerne skal fremgå af betalingsaftalen. For kommunen skal betalingsfristen være inden for rammerne i 10 og for anden aktør være inden for rammerne i Uddannelsesinstitutioner m.fl. beregner og opkræver betaling hos kommunen eller anden aktør efter de takster, der følger af finansloven og lovens 2, stk. 1, og 2, svarende til det statstilskud, der ville have været udløst efter de regler, som gælder for ordinære årsstuderende, hvis den uddannelsessøgende havde været ordinær studerende. Stk. 2. Betalingen opkræves for antallet af årsstuderende efter denne bekendtgørelse. For så vidt angår åben uddannelse og deltidsuddannelse opkræves tillige deltagerbetaling. Stk. 3. Taksterne offentliggøres i takstkataloger på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside (www.fivu.dk). Stk. 4. Opgørelsen af antallet af årsstuderende omfattet af kapitel 1 sker efter samme regler, som gælder for ordinære årsstuderende på heltidsuddannelser. Uddannelsesinstitutionen skal ved et semesters start registrere studerende under uddannelse efter denne bekendtgørelse. Opgørelsen på åben uddannelse og deltidsuddannelse skal følge de gældende regler for opgørelsen af ordinære studerende på åben uddannelse eller deltidsuddannelser. 8. Hvis et uddannelsesforløb ikke ville have udløst statstilskud efter de regler, som gælder for ordinære studerende, jf. 7, tilbagebetaler uddannelsesinstitutioner m.fl. eventuelt opkrævet betaling. Stk. 2. Der beregnes ikke renter ved tilbagebetaling efter stk. 1. Kapitel 3 Kommunens tilmelding og betaling 9. Kommunen skal ved tilmelding efter 5 bruge en tilmeldingsblanket, der indeholder de oplysninger, som fremgår af den standardblanket A med vejledning, der er optaget som bilag 1 til bekendtgørelsen. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan ved tilmelding efter 5 kræve, at kommunen bruger den standardblanket A med vejledning, der er optaget som bilag 1 til bekendtgørelsen. 10. For kommunen er betalingsfristen senest 1 måned efter uddannelsesforløbets afslutning, medmindre tidligere betalingsfrister er aftalt i betalingsaftalen, jf. 6. 2

3 Kapitel 4 Anden aktørs tilmelding og betaling 11. Anden aktør skal ved tilmelding efter 5 bruge en tilmeldingsblanket, der indeholder de oplysninger, som fremgår af den standardblanket B med vejledning, der er optaget som bilag 2 til bekendtgørelsen. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan ved tilmelding efter 5 kræve, at anden aktør bruger den standardblanket B med vejledning, der er optaget som bilag 2 til bekendtgørelsen. 12. For anden aktør er betalingsfristen senest 2 uger inden uddannelsesforløbets afslutning, medmindre tidligere betalingsfrister er aftalt i betalingsaftalen, jf. 6. Kapitel 5 Betingelser for andre aktørers adgang til at foretage tilmelding og betaling 13. Anden aktør, der af en kommune har fået overladt at udføre opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har adgang til at foretage tilmelding og betaling efter denne bekendtgørelse, hvis 1) aktøren har en gældende rammeaftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen, en beskæftigelsesregion eller en kommune, hvori indgår, at aktøren er forpligtet til at overholde lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., herunder at foretage tilmelding, iagttage aftalte betalingsfrister og overholde betalingsforpligtelser over for uddannelsesinstitutionerne, og 2) aktøren er optaget i anden aktør-kataloget, jf De andre aktører, der er omfattet af 13, nr. 1, kan optages i anden aktør-kataloget, der findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside på Stk. 2. Der skal i anden aktør-kataloget være oplysninger, der muliggør identifikation af aktøren, herunder aktørens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer samt en angivelse af den eller de rammeaftaler, der begrunder optagelsen i kataloget, herunder varigheden af disse aftaler. Stk. 3. Anden aktør-kataloget drives og opdateres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Kapitel 6 Anden aktørs manglende betaling 15. Uddannelsesinstitutioner m.fl. skal inden 10 dage eller hurtigst muligt derefter underrette kommunen, hvis en anden aktør ikke betaler for en uddannelsessøgende inden for en aftalt betalingsfrist, jf. 6 og 12, og uddannelsesforløbet ikke er afsluttet, jf. dog 18. Underretning gives til den kommune, der er anført på tilmeldingsblanketten, jf. 11. Stk. 2. Hvis kommunen er angivet fejlagtigt på tilmeldingsblanketten, jf. 11, gives underretning efter stk. 1 hurtigst muligt efter, at rette kommune er identificeret, jf Uddannelsesinstitutioner m.fl. skal hurtigst muligt ved anbefalet brev til anden aktør, jf. dog 18, stille krav om betaling inden for 2 uger fra brevets afsendelse, hvis 1) uddannelsesforløbet er afsluttet 2) anden aktør ikke har betalt inden for en aftalt betalingsfrist, og 3) der ville have været udløst statstilskud efter de regler, som gælder for ordinære årsstuderende, jf. 7. Stk. 2. En kopi af det i stk. 1 nævnte brev skal samtidig med afsendelse sendes til den kommune, der er anført på tilmeldingsblanketten, jf. 11. Hvis kommunen er angivet fejlagtigt på tilmeldingsblanketten, skal en kopi af det i stk. 1 nævnte brev sendes til rette kommune hurtigst muligt efter, at denne er identificeret, jf

4 17. Hvis uddannelsesinstitutionen ikke har modtaget anden aktørs betaling for uddannelsesforløbet inden for 2 uger fra afsendelsen af det i 16, stk. 1, nævnte brev, skal uddannelsesinstitutionen hurtigst muligt orientere den kommune, der har modtaget kopi af brevet, jf. 16, stk. 2. Stk. 2. Den kommune, der havde overladt aktøren opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vedrørende den berørte uddannelsessøgende, skal hurtigst muligt betale det manglende beløb til uddannelsesinstitutionen. Der beregnes ikke renter af beløbet. Kommunen overtager uddannelsesinstitutionens krav mod aktøren vedrørende uddannelsesforløbet. 18. Hvis uddannelsesinstitutionen er bekendt med, at den anden aktør er gået i betalingsstandsning eller er taget under konkursbehandling, skal den kommune, der er anført på tilmeldingsblanketten, jf. 11, hurtigst muligt underrettes om uddannelsesforløb, der helt eller delvist ikke er betalt af aktøren. Hvis kommunen er angivet fejlagtig på tilmeldingsblanketten, skal det ske til rette kommune hurtigst muligt efter, at denne er identificeret, jf. 19. Stk , stk. 2, gælder tilsvarende for uddannelsesforløb omfattet af stk. 1. Dog er kommunen ikke forpligtet til at betale, før det følger af de betalingsaftaler, der er indgået mellem universitetet og aktøren. 19. Hvis den i 15, 16, stk. 2, eller 18, stk. 1, nævnte kommune er angivet fejlagtig på tilmeldingsblanketten, jf. 11, kan uddannelsesinstitutionen rette henvendelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen med henblik på bistand til identifikation af rette kommune. Kapitel 7 Indberetninger 20. Uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettiget til at modtage tilskud eller bevillinger fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, jf. 2, skal indberette antallet af årsstuderende efter denne bekendtgørelse til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Stk. 2. Indberetningen sker på samme måde som indberetning af ordinære årsstuderende, herunder i elektronisk form. Indberetning skal ske samtidig med indberetningen af øvrige årsstuderende på uddannelsen og skal følge de regler, der gælder for det pågældende uddannelsesområde. Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsregler 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013 og har virkning for samtlige uddannelsesaktiviteter og indberetninger efter denne dato. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 768 af 3. juli 2009 om betaling for universitetsuddannelse i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. ophæves. Stk. 3. Den i stk. 2, nævnte bekendtgørelse finder anvendelse for uddannelsesaktiviteter og indberetninger, der vedrører perioden før 1. april Andre aktører, der med Arbejdsmarkedsstyrelsen eller en beskæftigelsesregion før den 1. juli 2007 har indgået rammeaftale, der er gældende efter den 1. juli, kan optages i anden aktør-kataloget, jf. 14, i den periode, hvor aftalen er gældende efter den 1. juli 2007, hvis Arbejdsmarkedsstyrelsen har orienteret aktøren om reglerne i denne bekendtgørelse for tilmelding og betaling. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, den 21. marts 2013 JENS PETER JACOBSEN / Lene Britt Boisen 4

5 Bilag 1 Standardblanket A, jf. 9 i bekendtgørelsen om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (marts 2013) TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. De eventuelle adgangskrav mv., som gælder for ordinære studerende, skal være opfyldt. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Pkt udfyldes af kommunen Bemærk: Punkter med * skal udfyldes, før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Eventuelle supplerende oplysninger kan anføres i pkt. 30. Oplysninger om den studerende *1. Personnummer på den studerende: *2. Den studerendes navn og adresse: Navn: Adresse: 3. Telefonnummer: 4. Uddannelsestype (sæt et kryds): Heltidsuddannelse Deltidsuddannelse/åben uddannelse 5. Uddannelsesforløbets navn og varighed (angives for universitetsuddannelser i hele semestre):.... Pkt. 6 udfyldes ved tilmeldingen af kommunen med angivelse af, om den henviste er omfattet af 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g eller 6h (pkt. 6 udfyldes ikke for studerende ved et universitet) *6. Er den studerende (sæt et kryds): 6a) Kontanthjælpsmodtager omfattet af 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6b) Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6c) Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller forrevalidend, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller 5

6 særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og er omfattet af 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6d) A-kasseforsikret ledig omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6e) A-kasseforsikret ledig omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6f) Sygedagpengemodtager omfattet af 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge 6g) Person, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik og er omfattet af 2, stk. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6h) Person, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Oplysninger om kommunen *7. Navn og adresse på kommunen, der henviser den studerende: *8. E-fakturering 8a) EAN-nummer på kommunen, der henviser den studerende: 8b) Ordrenummer: 8c) Kontaktperson vedrørende fakturering: Pkt. 8d udfyldes kun, hvis der er sådanne oplysninger 8d) Kommunens eventuelle aftaleident/holdid fra Jobplanmodulet: *9. CVR-nummer på kommunen, der henviser den studerende: 10. Telefonnummer på kommunen, der henviser den studerende: 11. Telefaxnummer på kommunen, der henviser den studerende: 12. adresse på kommunen, der henviser den studerende: *13. Navn på sagsbehandler: Dato og underskrift 6

7 Udfyldes af uddannelsesinstitutionen: 14. Uddannelsestype (sæt et kryds): Heltidsuddannelse Deltidsuddannelse/åben uddannelse 15. Uddannelsesforløbets navn: Pkt. 16a udfyldes af universiteter. Pkt. 16b udfyldes af øvrige uddannelsesinstitutioner 16a.Uddannelsesforløbets aktivitetsgruppekode(r) og -tekst(er), jf. myndighedskravene til universiteternes studieadministrative systemer: Aktivitetsgruppekode: Aktivitetsgruppekodetekst: 16b.Uddannelsesforløbets nummer og navn: Uddannelsesnummer: Uddannelsesnavn: 17. Uddannelsesforløbets varighed (angives for universitetsuddannelser i hele semestre): Startdato.... Slutdato. 18. Forventet udgift, dvs. takster gange aktivitet (STÅ /årsstuderende/finanslovsstuderende), i det pågældende uddannelsesår, jf. takstkataloger, der findes på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside (www.fivu.dk): Udgiftsspecificering: Forventet udgift specificeres på takster og aktivitet: Taksttype Aktivitet Udgift 7

8 _ 20. Deltagerbetaling til deltidsuddannelse eller åben uddannelse: 21. Navn og adresse på uddannelsesinstitutionen: 22. Institutionsnummer (oplyses ikke for universiteter): Telefonnummer: 24. Telefaxnummer: 25. EAN lokationsnummer og ordrenummer: adresse: 27. Navn på sagsbehandler: 28. Sagsbehandlers -adresse: Dato... Underskrift... 8

9 Uddannelsesstedet skal sende en kopi af den udfyldte blanket til den henvisende kommune. 29. Aftale om proceduren for betalingen (betalingsaftalen), jf. bekendtgørelsens 6 og 10: Underskrifter på betalingsaftalen: For uddannelsesstedet For den henvisende kommune 30. Evt. supplerende oplysninger mv.: Vejledning til udfyldelse af standardblanket A, jf. bilag 1 til bekendtgørelsen om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (marts 2013) Blanketten skal udfyldes af kommunen for personer, der er: A) Kontanthjælpsmodtager omfattet af 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. B) Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som i medfør af 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i uddannelse. C) Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller forrevalidend, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og omfattet af 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. D) A-kasseforsikret ledig omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikkedeltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. E) A-kasseforsikret ledig omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. F) Sygedagpengemodtager omfattet af 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge. G) Person, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, og er omfattet af 2, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. H) Person, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. Ad punkt 1 3. Udfyldes med oplysninger om den studerende: Personnummer, navn, adresse og telefonnummer. Punkt 1 og 2 skal udfyldes. Ad punkt 4. Udfyldes med oplysninger om den studerende deltager i aktiviteter, der er en del af uddannelsesinstitutionens uddannelsestilbud på heltidsuddannelse eller deltidsuddannelse/åben uddannelse. Ad punkt 5. Udfyldes med uddannelsens navn samt varighed. Ved deltagelse i et uddannelsesforløb ved et universitet skal varigheden angives i hele semestre (eksempelvis og/eller ). 9

10 Ad. Punkt 6. Skal udfyldes ved afkrydsning med oplysning om den tilmeldtes status i forhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. Punkt 6 skal ikke udfyldes for studerende ved et universitet. Ad punkt Udfyldes med oplysninger om den aktiverende kommune: Navn og adresse, EAN-nummer, CVR-nummer, telefonnummer, telefaxnummer og -adresse. Punkt 7, 8, 9 og 13 skal udfyldes. Punkt 10, 11 og 12 udfyldes i det omfang, oplysningerne foreligger. Ad punkt Udfyldes med de samme oplysninger som punkt 4-5. Det er vigtigt, at disse oplysninger også udfyldes af uddannelsesinstitutionen til bekræftelse af oplysningerne udfyldt af kommunen. Ad punkt 16. Universitetet udfylder 16a, de øvrige uddannelsesinstitutioner udfylder 16b. Universitetet skal angive, hvilke aktivitetsgruppekoder og -tekster, der er tilknyttet den uddannelse, som den studerende deltager i (se myndighedskrav til universiteternes studieadministrative systemer). For erhvervsakademier og professionshøjskoler angives CØSA-formål (se takstkataloget), for maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner angives alene navnet. Ad punkt 17. udfyldes med uddannelsens forventede varighed, dvs. startdato samt forventet slutdato. Forventet slutdato kan ligge i et andet finansår end uddannelsens startdato. Ad punkt 18. Her anføres summen af forventet udgift i årets prisniveau. Summen beregnes ved at opgøre den forventede aktivitet i det pågældende uddannelsesår og den heraf afledte taksameterudgift. Ad punkt 19. Her anføres den forventede aktivitet og udgift fordelt på taksameter, jf. takstkataloger, der findes på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside (www.fivu.dk). Ad punkt 20. Her anføres deltagerbetaling i forbindelse med aktivering til deltidsuddannelse eller åben uddannelse. Ad punkt Udfyldes med oplysninger om uddannelsesinstitutionen: Navn og adresse, telefonnummer, telefaxnummer, EAN lokationsnummer, ordrenummer og adresse. Ad punkt Her anføres navn og adresse på uddannelsesstedets sagsbehandler samt dato og underskrift. Disse felter skal udfyldes. Ad punkt 29. Her kan proceduren for betaling (betalingsaftalen) mellem uddannelsesstedet og kommunen anføres. Opmærksomheden henledes på rammerne herfor i bekendtgørelsens 6 og 10. Der vil ikke være noget til hinder for, at der indgås en generel aftale mellem parterne om betalingsproceduren, herunder betalingsfrister, hvortil der kan henvises på blanketten. Det følger af 2, stk. 3, i betalingsloven, at påbegyndelse af et uddannelsesforløb forudsætter, at der er indgået aftale om proceduren for betalingen. 10

11 Bilag 2 Standardblanket B, jf. 11 i bekendtgørelsen om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (marts 2013) TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. De eventuelle adgangskrav mv., som gælder for ordinære studerende, skal være opfyldt. Pkt udfyldes af anden aktør Bemærk: Punkter med * skal udfyldes, før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Eventuelle supplerende oplysninger kan anføres i pkt. 30. Oplysninger om den studerende *1. Personnummer på den studerende: *2. Den studerendes navn og adresse: Navn: Adresse: 3. Telefonnummer: 4. Uddannelsestype (sæt et kryds): Heltidsuddannelse Deltidsuddannelse/åben uddannelse 5. Uddannelsesforløbets navn og varighed (angives for universitetsuddannelser i hele semestre):.... Pkt. 6 udfyldes ved tilmeldingen af aktøren med angivelse af, om den henviste er omfattet af 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g eller 6h (pkt. 6 udfyldes ikke for studerende ved et universitet) *6. Er den studerende (sæt et kryds): 6a) Kontanthjælpsmodtager omfattet af 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6b) Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6c) Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller forrevalidend, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og er omfattet af 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 11

12 6d) A-kasseforsikret ledig omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6e) A-kasseforsikret ledig omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6f) Sygedagpengemodtager omfattet af 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge. 6g) Person, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik og er omfattet af 2, stk. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6h) Person, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Oplysninger om anden aktør *7. Tilmeldingen foretages af anden aktør, der i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har fået overladt opgaven vedrørende den i pkt. 1-2 nævnte uddannelsessøgende af (kommunens navn): 7a) Adresse på kommunen, der har overladt aktøren opgaven: 7b) CVR-nummer på kommunen, der har overladt aktøren opgaven: 7c) Telefonnummer på kommunen, der har overladt aktøren opgaven: 7d) Telefaxnummer på kommunen, der har overladt aktøren opgaven: 7e) adresse på kommunen, der har overladt aktøren opgaven: 7f) Kontaktperson hos kommunen, der har overladt aktøren opgaven: *8. Navn og adresse på anden aktør, der henviser den studerende: *9. E-fakturering 9a) EAN-nummer på anden aktør, der henviser den studerende: 9b) Ordrenummer: 12

13 9c) Kontaktperson vedrørende fakturering: Pkt. 9d udfyldes kun, hvis der er sådanne oplysninger 9d) Kommunens eventuelle aftaleident/holdid fra Jobplanmodulet: *10. CVR-nummer på anden aktør, der henviser den studerende: 11. Telefonnummer på anden aktør, der henviser den studerende: 12. Telefaxnummer på anden aktør, der henviser den studerende: 13. adresse på anden aktør, der henviser den studerende: *14. Navn på sagsbehandler: Det bekræftes herved, at den i pkt anførte anden aktør er optaget i Arbejdsmarkedsstyrelsens anden aktør-katalog på Dato og underskrift Udfyldes af uddannelsesinstitutionen: 15. Uddannelsestype (sæt et x): Heltidsuddannelse Deltidsuddannelse/åben uddannelse 16. Uddannelsesforløbets navn Pkt. 17a udfyldes af universiteter. Pkt. 17b udfyldes af øvrige uddannelsesinstitutioner 17a. Uddannelsesforløbets aktivitetsgruppekoder(r) og tekst(er), jf. myndighedskravene til universiteternes studieadministrative systemer: Aktivitetsgruppekode: Aktivitetsgruppetekst: 17b. Uddannelsesforløbets nummer og navn: Uddannelsesnummer: Uddannelsesnavn: 13

14 18. Uddannelsesforløbets varighed (angives for universiteter i hele semestre): Startdato.... Slutdato 19. Forventet udgift, dvs. takster gange aktivitet (STÅ/årsstuderende/finanslovsstuderende) i det pågældende uddannelsesår, jf. takstkataloger, der findes på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside (www.fivu.dk): Udgiftsspecificering: Forventet udgift specificeres på takster og aktivitet: Taksttype Aktivitet Udgift 21. Deltagerbetaling til deltidsuddannelse eller åben uddannelse: 22. Navn og adresse på uddannelsesinstitutionen: 14

15 23. Telefonnummer: 24. Telefaxnummer: 25. EAN lokationsnummer og ordrenummer: adresse: 27. Navn på sagsbehandler: 28. Sagsbehandlers -adresse: Dato... Underskrift Uddannelsesinstitutionen skal sende en kopi af den udfyldte blanket til den henvisende anden aktør. 29. Aftale om proceduren for betalingen (betalingsaftale), jf. bekendtgørelsens 6 og 12: Underskrifter på betalingsaftalen: For uddannelsesinstitutionen For den henvisende anden aktør. 30. Evt. supplerende oplysninger mv.: Vejledning til udfyldelse af standardblanket B, jf. bilag 2 til bekendtgørelsen om betaling for visse uddannelsesaktiviteter på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (marts 2013) Blanketten skal udfyldes af anden aktør, der har fået overladt opgaver i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats af en kommune, ved tilmelding af personer, der er: 15

16 A) Kontanthjælpsmodtager omfattet af 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. B) Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som i medfør af 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i uddannelse. C) Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller forrevalidend, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og omfattet af 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. D) A-kasseforsikret ledig omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. E) A-kasseforsikret ledig omfattet af 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. F) Sygedagpengemodtager omfattet af 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge. G) Person, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, og er omfattet af 2, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. H) Person, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. Ad punkt 1 3. Udfyldes med oplysninger om den studerende: Personnummer, navn, adresse og telefonnummer. Punkt 1 og 2 skal udfyldes. Ad punkt 4. Udfyldes med oplysninger om den studerende deltager i aktiviteter, der er en del af uddannelsesinstitutionens uddannelsestilbud på heltidsuddannelse eller deltidsuddannelse/åben uddannelse. Ad punkt 5. Udfyldes med uddannelsens navn samt varighed. Ved deltagelse i et uddannelsesforløb ved et universitet skal varigheden angives i hele semestre (eksempelvis og/eller ). Ad punkt 6. Skal udfyldes ved afkrydsning med oplysning om den tilmeldtes status i forhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. Punkt 6 skal ikke udfyldes for studerende ved et universitet. Ad punkt Udfyldes med oplysninger om anden aktør: Navn og adresse, EAN-nummer, CVR-nummer, telefonnummer, telefaxnummer og -adresse. Punkt 7, 8, 9, 10 og 14 skal udfyldes. Punkt 11, 12 og 13 udfyldes i det omfang, oplysningerne foreligger. Ad punkt Udfyldes med de samme oplysninger som punkt 4-5. Det er vigtigt, at disse oplysninger også udfyldes af uddannelsesinstitutionen til bekræftelse af oplysningerne udfyldt af kommunen. Ad punkt 17. Universitetet udfylder 16a, de øvrige uddannelsesinstitutioner udfylder 16b. Universitetet skal angive, hvilke aktivitetsgruppekoder og tekster, der er tilknyttet den uddannelse, som den studerende deltager i (se myndighedskrav til universiteternes studieadministrative systemer). For erhvervsakademier og professionshøjskoler angives CØSA-formål (se takstkataloget), for maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner angives alene navnet. Ad punkt 18. Udfyldes med uddannelsens forventede varighed, dvs. startdato samt forventet slutdato. Forventet slutdato kan ligge i et andet finansår end uddannelsens startdato. Ad punkt 19. Her anføres summen af forventet udgift i årets prisniveau. Summen beregnes ved at opgøre den forventede aktivitet i det pågældende uddannelsesår og den heraf afledte taksameterudgift. Ad punkt 20. Her anføres den forventede aktivitet og udgift fordelt på taksametre, jf. takstkataloger, der findes på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside (www.fivu.dk). 16

17 Ad punkt 21. Her anføres deltagerbetaling i forbindelse med aktivering til deltidsuddannelse eller åben uddannelse. Ad punkt Udfyldes med oplysninger om uddannelsesinstitutionen: Navn, adresse, telefonnummer, telefaxnummer, EAN lokationsnummer, ordrenummer og adresse. Ad punkt Her anføres navn og adresse på uddannelsesinstitutionens sagsbehandler samt dato og underskrift. Disse felter skal udfyldes. Ad punkt 29. Her kan proceduren for betaling (betalingsaftalen) mellem uddannelsesinstitutionen og aktøren anføres. Opmærksomheden henledes på rammerne herfor i bekendtgørelsens 6 og 12. Der vil ikke være noget til hinder for, at der indgås en generel aftale mellem parterne om betalingsproceduren, herunder betalingsfrister, hvortil der kan henvises på blanketten. Det følger af 2, stk. 3, i betalingsloven, at påbegyndelse af et uddannelsesforløb forudsætter, at der er indgået aftale om proceduren for betalingen. 17

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer

Oplysninger om eleven/den studerende: *1. Personnummer: *2. Navn: Adresse: 3. Telefonnummer Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Standardblanket B. Pkt udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen.

Standardblanket B. Pkt. 1-15 udfyldes af anden aktør. Bemærk: Punkter med * skal udfyldes før tilmeldingen sendes til uddannelsesinstitutionen. Standardblanket B. TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Pkt udfyldes af kommunen

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Pkt udfyldes af kommunen Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR.

Standardblanket A. MÅ IKKE BRUGES VED TILMELDING, DER FORETAGES AF ANDEN AKTØR. Standardblanket A. TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Midlertidig standardblanket B (pr. 1. august 2009). TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med

Læs mere

Standardblanket B, i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (juni 2007)

Standardblanket B, i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (juni 2007) Standardblanket B, i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (juni 2007) TILMELDINGSBLANKET for anden aktør ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. BEK nr 26 af 13/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse BEK nr 688 af 02/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sags nr. 016.79D.031

Læs mere

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune

Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Enkeltpladskontrakt Viborg Kommune Kontrolside (udfyld denne side og alle punkter i kontrakten er udfyldt): Cpr: Navn: Gade: Postnr og By: Telefonnummer: Mail: Uddannelse: Udd./Kursets navn: Periode for

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul)

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul) 2011/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 217.85H.271

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema

12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskole

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser

Bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser BEK nr 1597 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne BEK nr 1281 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 130.30C.031 Senere

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne UDKAST af 15. december 2014 Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne I medfør af 19, stk. 8, 9 og 12, og 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 021.60M.391

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Vejledning om indberetning og indbetaling til Ministeriet for Børn og Undervisning til medfinansiering af omkostninger forbundet

Vejledning om indberetning og indbetaling til Ministeriet for Børn og Undervisning til medfinansiering af omkostninger forbundet Til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner, som ikke har overtaget deres bygninger i 2011 (Institutioner for almengymnasiale uddannelser, almen voksenuddannelse og Social- og Sundhedsskoler) Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

Bekendtgørelse om et indkomstregister

Bekendtgørelse om et indkomstregister BEK nr 1256 af 09/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-959-0069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Bekendtgørelse om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel BEK nr 1323 af 27/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin.,

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING PROFESSIONSBACHELOR-AKTIVITET OG NYOPTAG I. Perioder Indberetning af ordinær professionsbachelor-aktivitet for perioden 1. marts til 31. august 2014, samt nyoptag pr. 1. oktober

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere