Præstegaard, Jeanette; Grønlund, Vibeke; Christensen, Lilian; Ørbæk, Nadia; Grønset, Jon; Pedersen, Britt Stævnsbo; Lassen, Dorte Staun

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præstegaard, Jeanette; Grønlund, Vibeke; Christensen, Lilian; Ørbæk, Nadia; Grønset, Jon; Pedersen, Britt Stævnsbo; Lassen, Dorte Staun"

Transkript

1 Danish University Colleges Klinisk ræsonnering i fysioterapi (KRIF) Præstegaard, Jeanette; Grønlund, Vibeke; Christensen, Lilian; Ørbæk, Nadia; Grønset, Jon; Pedersen, Britt Stævnsbo; Lassen, Dorte Staun Publication date: 2016 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished version (APA): Præstegaard, J., Grønlund, V., Christensen, L., Ørbæk, N., Grønset, J., Pedersen, B. S., & Lassen, D. S. (2016). Klinisk ræsonnering i fysioterapi (KRIF). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Download policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 10. Mar. 2017

2 Klinisk ræsonnering i fysioterapi (KRIF) Fysioterapeutuddannelsen UNIVERSITY COLLEGE CAPITAL (UCC) Teoretiske undervisere: Jeanette Præstegaard, Lilian Christensen og Vibeke Grønlund Kliniske undervisere: Britt Stævnsbo Pedersen, Dorte Staun Lassen, Jon Grønset og Nadia Ørbæk EFTERÅRET

3 Indholdsfortegnelse - Hvad er klinisk ræsonnering i fysioterapi s. 3 - Klinisk ræsonnering gennem uddannelsen s. 3 - Klinisk ræsonnerings guide s. 5 - Skriveskabelon til KRIF s Referencer s Bilag 1 Pædagogisk bilag til studerende s Bilag 2 Inspirationskatalog til kliniske undervisere s. 15 2

4 Hvad er klinisk ræsonnering i fysioterapi Klinisk ræsonnering er betegnelsen for en kontekstafhængig tanke- og beslutningsproces. Det vil sige, at det er tanker og beslutninger vedrørende undersøgelse, vurdering af undersøgelsesfund, diagnosticering, formulering af interventionsmål og interventionsplan, gennemførelse af interventionen, evaluering og dokumentation af den samlede fysioterapeutiske proces. Betegnelsen klinisk anvendes for at klargøre, at processen foregår i en sundhedsfaglig sammenhæng (kontekst - hospital, kommune, privat praksis, special institution), hvor det er mødet og interaktionen mellem den unikke patient og den fysioterapeutstuderende, det handler om. At ræsonnere betyder at tænke logisk, overveje fornuftigt, reflektere systematisk. Begrebet klinisk ræsonnering implicerer, at begrebet både indeholder såvel evnen til kritisk tænkning som evnen til refleksiv problemløsning (1, 2, 3). På Fysioterapeutuddannelsen UCC knytter vi an til den hypotesegenerende model for Klinisk Ræsonnering i fysioterapi der oprindelig er udviklet af Edwards og Jones i 1995 (1). Nedenstående Kliniske Ræsonneringsguide har til formål at støtte den fysioterapeutstuderende i de ræsonneringsprocesser der løbende er mellem fysioterapeutstuderende og patient. Guiden og de tilhørende bilag er tænkt som inspiration til at kunne generere refleksioner og ræsonnementer og skal ikke ses som en udtømmende liste for hvilke tanker og refleksioner der kan være i fysioterapi. Ligeledes skal guiden ses som et cirkulært dynamisk redskab, der kan understøtte fysioterapeutstuderendes og patienters ræsonneringsprocesser uanset hvor og hvornår de mødes. Den kliniske ræsonneringsguide tager afsæt i Model for Klinisk Ræsonnering i Fysioterapi (KRIF) (1, 2), som implementeres i såvel teori som praksis gennem uddannelsen og guiden knytter an til det brede og positive sundhedsbegreb (4, 5), en bio-psyko-social forståelsesramme (6) og til International Classification and Functioning (ICF) (7) I den teoretiske undervisning vil det faglige indhold i den kliniske ræsonneringsproces blive præsenteret og øvet i praksis på medstuderende. I den kliniske undervisning vil fokus være på at stimulere, formulere og systematisere de fysioterapeutstuderendes ræsonneringsprocesser i relationen med patienten og i samarbejdet med øvrige sundhedsprofessionelle og pårørende. Endvidere øve undersøgelses- og behandlingsinterventioner, evaluering og dokumentation af praksis (8, 9, 10, 11, 12, 13) Klinisk ræsonnering gennem uddannelsen Herunder ses hvordan vi arbejder med at implementere og progrediere den kliniske ræsonneringsproces i fysioterapi. I den teoretiske undervisning (skrevet med almindelig skrift) og den kliniske undervisning (skrevet med kursiv) arbejdes med: 3

5 1. semester: o Introduktion til den Kliniske ræsonneringsproces, ICF og basal fysioterapi. o Anvende og afprøve brugen af ICF begreber i den kliniske ræsonneringsproces i samspil med patienter. Modul 3: o Der arbejdes struktureret med anvendelse af den kliniske ræsonneringsproces, og KRIF benyttes som ramme for læringsaktivitet 3.2 Modul 4: o ICF og KRIF benyttes til strukturering af såvel planlægning som refleksion ved aktiviteter med borgere, der er fokus på undersøgelseselementet samt forslag til interventioner. o KRIF benyttes som ramme for læringsaktivitet 4.1 Modul 6: o Der arbejdes struktureret med anvendelse af den kliniske ræsonneringsproces, og KRIF benyttes i undervisningen til strukturering af den fysioterapeutiske undersøgelse samt behandlingstiltag. Endvidere bruges KRIF som redskab i arbejdet med pædagogiske cases/prøvecases. Modul 7: o KRIF benyttes i undervisningen til strukturering af den fysioterapeutiske undersøgelse samt behandlingstiltag. o KRIF benyttes i "Klinisk ræsonnering i fysioterapi" (læringsaktivitet 7.1.). Fokus er på at kunne skelne mellem objektive fund og klinisk ræsonnering. Modul 8: o Der arbejdes struktureret med anvendelse af den kliniske ræsonneringsproces, og KRIF benyttes i undervisningen og ved casearbejde, til strukturering af den fysioterapeutiske undersøgelse samt behandlingstiltag. Modul 9: o KRIF benyttes i læringsaktivitet 9.1 og 9.2. Intentionen er at den studerende på begyndende selvstændigt niveau kan arbejde med hele ræsonneringsprocessen fokus er i særdeleshed på beslutningsproces, konklusion og målsætning. Modul 11: o Der arbejdes struktureret med anvendelse af den kliniske ræsonneringsproces, og KRIF anvendes i casearbejde, til strukturering af den fysioterapeutiske undersøgelse og forslag til behandlingstiltag. Modul 12: o KRIF benyttes i læringsaktivitet 12.1 og Intentionen er at den studerende selvstændigt kan arbejde med Klinisk ræsonnering i fysioterapi. 4

6 Den kliniske ræsonneringsguide I nedenstående ræsonneringsguide ses 2 kolonner. Kolonnen til venstre viser indholdselementerne i den fysioterapeutiske proces. Kolonnen til højre beskriver (i almindelig skrift) det faglige indhold for hvert element i ræsonneringsprocessen og (i kursiv) refleksionsfokus samt understøttende hjælpespørgsmål. Klinisk ræsonneringsguide Den fysioterapeutiske proces Baggrundsinformation Patientdata og oplysninger om patienten Tidligere undersøgelser mono- og tværfagligt Klinisk og paraklinisk vurdering Ordination og plan Forforståelse Indholdsbeskrivelse med refleksionsspørgsmål Baggrundsinformation Indhent oplysninger og data om patienten/borgeren/klienten og dennes situation, fra fx journal, henvisning, genoptræningsplan (af hensyn til læsevenligheden benævnes kun patienten i denne guide). Forforståelse Beskriv hvilken viden og erfaring du har med dig ift. at møde patienten, herunder redegør for diagnostiske/differentialdiagnostiske overvejelser og teoretisk viden relevant for rehabiliteringsforløbet. Klinisk ræsonnering Førstehåndsindtryk Mødet med patienten Reflektér over den viden du har om patienten. - Hvilke hypoteser har du på baggrund af ovenstående? Argumentér for dine hypoteser. - Er der nogle oplysninger, du skal være opmærksom på at indhente i anamnesen? - Reflektér over hvordan din forforståelse kan have betydning for dit møde med patienten. Førstehåndsindtryk Beskriv dine umiddelbare observationer af patientens fremtoning (fx stemmeleje, øjenkontakt, kropslige udtryk). 5

7 Klinisk ræsonnering Reflektér over dit førstehåndsindtryk og dine tankeprocesser. - Hvilke betydninger kan dit førstehåndsindtryk have for den videre proces? - Har du tilføjelser eller ændringer til dine tidligere hypoteser, refleksioner og klinisk ræsonnering? Argumentér kort herfor. - Hvilke overvejelser gør du dig om relevante pædagogiske tilgange til patienten? Anamnese Patientens oplysninger indhentes gennem en fortløbende og dynamisk dialog, der danner basis for undersøgelses- og behandlingsforløbet. Klinisk ræsonnering Anamnese Beskriv patientens oplevelse af og forståelse for egen situation og historie, såvel ressourcer som begrænsninger, på: Deltagelsesniveau Aktivitetsniveau KFA-niveau. Beskriv patientens egen sundhedsopfattelse, og de forestillinger, mål og forventninger patienten har. Spørg også ind til de omgivelsesmæssige og personlige faktorer og betydningen ift. ressourcer og begrænsninger. Reflektér over din viden på baggrund af anamnesen og sammenhold det med dine refleksioner om baggrundsoplysninger, forforståelse og førstehåndsindtrykket. - Hvordan vurderer du nu patientens psykosociale- og fysiske situation samt problemstilling(er), herunder begrænsninger og ressourcer? - Er der nogle røde og/eller gule flag du skal være opmærksom på? - Hvilke differentialdiagnostiske overvejelser gør du dig? - Hvilke undersøgelser på aktivitetsniveau er relevante at gå videre med? - Hvilke hypoteser kan du på nuværende tidspunkt be- eller afkræfte? Argumentér herfor. - Giver oplysningerne anledning til at argumentere for nye hypoteser? - Hvordan har din spørgeteknik haft indflydelse på de oplysninger patienten har givet? - Er der behov for at indhente supplerende oplysninger? - Er der andre samarbejdspartnere du har brug for at kontakte? - Hvilken (sundheds)pædagogisk tilgang er hensigtsmæssig? 6

8 Undersøgelse på aktivitetsniveau Observation Relevante aktiviteter. Aktivitetsundersøgelse Undersøg og beskriv udførelse af relevante funktioner og aktiviteter relateret til diagnosen, patientens situation og kontekst. Observér og beskriv aktiviteten, herunder evnen til at ændre og opretholde kropsstilling, bevægestrategier og balance/postural kontrol i relevante udgangsstillinger, aktiviteter og omgivelser. Eksempelvis: - Bære, flytte og håndtere genstande - Sidde, stå, gå og bevæge sig - Udføre ADL funktioner - Færdes med transportmidler - Funktions test. Klinisk ræsonnering På baggrund af anamnese samt aktivitetsundersøgelse reflektér over og analysér patientens situation og problemstilling i et biopsykosocialt perspektiv. - Giver undersøgelsesfundene på aktivitetsniveau og aktuelle refleksioner anledning til at revidere/opstille nye hypoteser? Argumentér for dine hypoteser. - Hvilke overvejelser har du iht. om hypoteserne kan indsnævres? - Hvordan stemmer dine undersøgelsesfund overens med dine forventninger? - Hvilke overvejelser har du om relevante undersøgelser på KFA niveau? - Hvilke overvejelser har du med udgangspunkt i dialog med patienten om ressourcer og begrænsninger? - og om relationen mellem terapeut og patient? Undersøgelse på KFA niveau Med afsæt i baggrundsoplysninger, anamnese og aktivitetsundersøgelse: - Uddybende undersøgelser. KFA undersøgelse Udvælge, gennemføre og analysere undersøgelser på KFA niveau med henblik på at kunne opstille en fysioterapeutisk diagnose. Eksempelvis: - ganganalysens delelementer - holdningsanalysens delelementer - ledfunktion og bevægelighed - muskelfunktion 7

9 - balance og koordination - vævsundersøgelse og palpation - respiration - neurologisk us. - kognition og perception. Klinisk ræsonnering Reflektér over og analysér KFA undersøgelsesfund. - Diskutér og argumentér for mulige hypotese(r) - Hvilke hypoteser kan be- eller afkræftes og hvorfor? - Hvilke differentialdiagnostiske overvejelser kan være relevante? - Overvej hvordan du har inddraget patienten i undersøgelsen? Beslutningsproces Samlet fysioterapeutisk vurdering og diagnosticering. Sammenfat undersøgelsesfund på deltagelses-, aktivitets- og KFA niveau. Diskutér undersøgelsesfund ud fra såvel et fysioterapeutisk som et patient perspektiv, og argumentér med henblik på at stille en fysioterapeutisk diagnose: - Hvordan stemmer fundene overens med din teoretiske viden/sygdomslæren? Har du behov for yderligere videnssøgning? - Hvilke overvejelser har du om årsagssammenhænge og diffentialdiagnostik? - Hvordan forholder du dig kritisk til dine undersøgelser, herunder undersøgelsernes validitet og reliabilitet? Overvej hvilke faktorer der kan påvirke resultatet af dine undersøgelser. - Overvej om der er behov for yderligere undersøgelser for, at kunne stille en fysioterapeutisk diagnose - Hvordan vurderer du patientens indsigt i egen problemstilling(er) og livssituation? - Hvordan vurderer du patientens evne til at indgå i undersøgelsen og det videre forløb? - Hvilken sundhedspædagogisk tilgang vurderer du, at skulle anvende i behandlingen af patienten? - Hvilke overvejelser har du om formidlingen af undersøgelsens resultat til patienten? - Opstil den fysioterapeutiske diagnose. 8

10 Fælles målsætning Fælles målsætning I samarbejde med patienten opstilles mål i prioriteret rækkefølge på: Deltagelsesniveau Aktivitetsniveau KFA niveau. Målene skal være relateret til de beskrevne problemstillinger, og formuleres på kort og på lang sigt, være specifikke og evaluerbare. Fysioterapeutisk intervention - indhold og plan. Plan for fysioterapeutisk intervention Opstil en prioriteret plan i forhold til målene. Planen skal indeholde konkrete forslag til interventioner og øvelser. Planen skal indeholde både mono- og tværfaglige samt tværsektorielle overvejelser. Planen skal indeholde valg af pædagogisk tilgang og overvejelser om etiske hensyn. Klinisk ræsonnering Reflektér over hvornår og hvordan du bør justere din fysioterapeutiske intervention og målsætning. Er der behov for at supplere med yderligere undersøgelser? Prognose Beskriv prognostiske overvejelser -Hvordan vurderer du patientens prognose? - Hvilken betydning har den valgte sundhedspædagogiske tilgang for patientens prognose? -Hvilken information (videnskabelig litteratur om emnet, statistik, prognostiske test, sygdomslære, træningslære mv.) sammenholdt med patientens situation anvender du til at understøtte din påstand om prognose? 9

11 Evaluering Evaluering af den fysioterapeutiske intervention. Dokumentation Beskriv hvordan du i samarbejde med patienten vil evaluere den fysioterapeutiske intervention: - Hvordan vil du og patienten evaluere målsætningen for deltagelses-, aktivitets- og KFA niveau? - Overvej: - din sundhedspædagogiske tilgang og samarbejdet, gennem den fysioterapeutiske proces. - din evne til at inddrage patienten. - patientens forståelse af, mulighed og motivation for inddragelse. - hvordan samfundsøkonomiske forhold har betydning for patientens forløb. - hvordan du som fysioterapeut kan påvirke sundhedsudgifterne. Beskriv hvordan og hvor du vil dokumentere din fysioterapeutiske diagnose og intervention. - Overvej hvilke informationer der er vigtige at videregive til samarbejdspartnere, fx patientjournaler, genoptræningsplaner og epikriser. 10

12 Navn: Modul: KRIF nr.: Pt. s initialer: Diagnose: Kl.uv. kommentar Baggrundsinformation: Forforståelse: Klinisk ræsonnering: Førstehåndsindtryk: Klinisk ræsonnering: Anamnese: Klinisk ræsonnering: Undersøgelse på aktivitetsniveau: Klinisk ræsonnering: Undersøgelse på KFA niveau: Klinisk ræsonnering: Beslutningsproces: Fælles målsætning: Fysioterapeutisk intervention Klinisk ræsonnering: Prognose: Evaluering: Dokumentation: 11

13 Referencer der har inspireret til udarbejdelse af Klinisk ræsonneringsguide: 1) Higgs J, Jones MA, Loftus S, Christensen N (2008) Clinical Reasoning in the Health Professions. 3 rd edition. Philidelphia: Butterworth Heinemann. 2) Præstegaard J (2010) Klinisk ræsonnering I Fysioterapi. I: Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE. Basisbog i Fysioterapi. København: Munksgaard Danmark. 3) Mattingly C, Flemming MH (1994). Clinical Reasoning. Forms of Inquiry in a Therapeutic Practice. Philadelphia F.A. Davis Company. 4) Jensen BB (2016). Kernebegreber i sundhedspædagogik I: Jensen BB, Grønbæk M, Reventlow S. Forebyggende Sundhedsarbejde. 6. udgave. København: Munksgaard. 5) Hansen LS (2016). Inddragelse af borgeren i fysioterapeutisk praksis 2. udgave. I: Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE. Basisbog i Fysioterapi. København: Munksgaard Danmark. 6) Scheibel A (2010). Sygdom og sundhed I: Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE. Basisbog i Fysioterapi. København: Munksgaard Danmark. 7) WHO (2008) International klassifikation for funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. København: Munksgaard Danmark. 8) Brøbecher H, Mulbjerg U (2005). Klinisk vejledning og pædagogisk kompetence i professionsuddannelser. København: Munksgaard Danmark. 9) Hounsgaard L, Eriksen JJ (2000). Læring i sundhedsvæsenet. København: Gyldendal boghandel. 10) Karlsson B, Oterholt F (2011). Fænomener i faglig vejledning. Frederiksberg: Frydenlund. 11) Kahneman D (2014). At tænke hurtigt og langsomt. København: Lindhardt og Rindhof 12) Ileris K (2015). Læring. 3. udgave. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 13) Swisher LL, Page CG (2005). Professionalism in Physical Therapy. History, practice, & Development. St. Louis, Elsevier Saunders. Part II. 12

14 Bilag 1 Pædagogisk bilag til studerende Hypotese: Ordet kommer af græsk hypothesis grundlag, forudsætning, af hypo- og thesis det at sætte stille. En hypotese er et udsagn, der fremføres som en antagelse eller formodning snarere end som en påstand, og som ud fra teoretiske forestillinger enten formulerer en formodet sammenhæng mellem kendsgerninger eller en formodet forklaring af noget foreliggende. (Gyldendal Den Store Danske: Den Store Danske) I fysioterapeuters kliniske ræsonneringsproces genereres der konstant hypoteser, som be- eller afkræftes. I nedenstående eksempel vises en mulig måde hvorpå hypoteser genereres bekræftes og afkræftes: Eksempel: Patienten klager over skuldersmerter siden bowlingtur sammen med barnebarnet for to dage siden. Pt beskriver endvidere at det de sidste par dage har været svært at klare ADL funktioner, da næsten alle bevægelser gør ondt. - Min hypotese: Patienten må have overbelastet sin skuldermuskulatur under bowlingen Jeg observerer at patienten går uden medsving af højre arm, giver hånd med venstre og skåner højre OE, da jakken tages af. For at afprøve min hypotese beder jeg på aktivitetsniveau patienten om at udføre enkelte aktive bevægelser - rette på sit hår samt rette på sin krave patienten prøver, men må opgive da det gør meget ondt at få sin arm over skulderhøjde. - Min hypotese er fortsat: Muskulaturen omkring højre skulder er formentlig blevet overbelastet under bowling Jeg beder derfor på KFA niveau patienten om at udføre AROM i alle skulder-leddets retninger. AROM viser sig at være nedsat og smertepræget i alle retninger og den scapulaehumerale rytme brydes ved smerteaccentuering. - Mine hypoteser er nu: o A) Det kan være en overbelastning af de passive strukturer (kapsel, ligamenter) omkring glenohumeralledet eller AC og SC leddet, da disse led alle er involveret i skulderens bevægelser o B) Det kan være en overbelastning af de aktive strukturer omkring glenohumeralledet lille fibersprængning i rotatorcuffen/overbelastning af senemuskelovergangen, senen eller muskelfæster i rotatorcuffens muskler Jeg fortsætter derfor min undersøgelse på KFA niveau. 13

15 For at be- eller afkræfte min hypotese A udfører jeg PROM + endfeel af glenohumeralledet og accesoriske bevægelser i AC, SC og glenohumeralleddet samt palpation af de pågældende led. PROM er primært nedsat og smertepræget i fleksions- og abduktionsretningen samt adduktion, men de accesoriske bevægelser i glenohumralledet er ia, hvilket kunne tyde på at problematikken skal findes i skulderbæltetsled, da de måske påvirkes/komprimeres ved EOR fleksion, abduktion og adduktion. Jeg foretager derfor accesoriske bevægelser i AC og SC leddet, hvilket giver kendt smerte og patienten er udpræget palpationsøm over disse led. Dele af min hypotese A er hermed bekræftet, da der er tale om overbelastning af strukturerne omkring AC og SC leddet, nok forårsaget af uhensigtsmæssigt træk i disse led under bowling (patienten opleves hypermobil i sine led) For at be- eller afkræfte min hypotese B udfører jeg isometriske kontraktionstest af rotatorcuffens muskler, for at se om det giver kendte smerter og eventuelt nedsat kraft. Test viser egal kraft bilateralt og patienten oplever kun lette diffuse smerter over skulderbæltets led, svarende til AC og SC leddet, og ingen smerter svarende til rotatorcuffens muskler. Min hypotese B kan hermed afkræftes. Min arbejdshypotese og fysioterapeutiske diagnose er hermed overbelastning af strukturerne omkring AC og SC leddet forårsaget af uhensigtsmæssig træk i disse led under patientens bowling sammen med barnebarnet Forberedende spørgsmål til feedbacksituationen med klinisk underviser omkring KRIF: Metareflektér over dine egne tankerækker gennem KRIF processen. Eksempler på spørgsmål du kan stille dig selv: - Hvilke belæg (viden/teorier) baserer du din kliniske ræsonnering på og hvordan? (viden og teorier om fx motorisk kontrol; motivation; læring; anatomi; fysiologi) - Hvordan og hvornår har din forforståelse påvirket din kliniske ræsonneringsproces? - Hvad har voldt dig problemer under den kliniske ræsonneringsproces? o Hvordan kom du videre? - Hvornår og hvordan har du brugt din intuition? - Hvilke aha oplevelser har du haft gennem KRIF-processen? - Hvilke erfaringer tager du med dig fra denne KRIF-proces? - Hvilke værdier har været vigtige igennem din KRIF proces? 14

16 Bilag 2 - Inspirationskatalog til kliniske undervisere Formål: Give idéer til pædagogiske metoder/midler, der kan facilitere de studerendes arbejde med KRIF-processen Pædagogisk metode/middel: Eksempler på: Spørgsmål Anvendelsesaspekt Rammesætning Formidle de aktuelle forventninger og fokusområder til de studerende i den aktuelle kontekst. Skabe refleksion over ovenstående. Kontekstafhængige åbne HV-spørgsmål Hypotesearbejde under KRIF processen Konkret formidling om opstilling af hypoteser (induktion). Hvordan be- og afkræfter man en hypotese (deduktion). Alle valg skal kunne referere tilbage til relevante oplysninger på tidligere niveauer i KRIF. Arbejde med og reflektere over hypotesers be- og afkræftelse ved hjælp af post-it lapper, der hænges op på væg. Benyt evt. eksempel fra bilag 1 Grønne post-it: Den studerende skriver herpå og argumenterer for, hvad der sandsynliggør den/de aktuelle hypotese(r) Pink post-it: Den studerende skriver herpå og argumenterer for, hvad der modsiger den/de aktuelle hypotese(r) Den studerende kan arbejde med at tilføje og forkaste hypoteser til KRIF en er færdig Eks på spørgsmål: Hvorfor vælges aktuelle hypotese til/fra Hvilke oplysninger, testresultater, diagnoser føler du dig lige nu sikker på og hvorfor? Hvilke differentialdiagnoser overvejer du og hvorfor? 15

17 Hvilke supplerende oplysninger mangler du eventuelt at indhente? Er der eventuelt nogle test der mangler for at kunne be- /afkræfte din hypotese? Er der en viden du mangler at indhente/fordybe dig i, for at kunne be-/afkræfte din hypotese? Arbejde med hypotesedannelse ved klinikker eller i praksissituationer. Hver enkelt studerende tildeles et fokusområde, som observeres under klinikken/praksissituationen. Efterfølgende italesættes og reflekteres der over argumentationskæder og løbende hypotesedannelse. Hver enkelt studerende argumenterer for hypotesedannelse i forhold til deres fokusområder. ICF og KRIF processen Relevant litteratur i forhold til KRIF processen De studerende præsenterer mundtligt patienten/borgerens problemstilling samt mål og plan ud fra ICF niveauerne (deltagelse, aktivitet og KFA). - Se referencelisten -Kan benyttes dagligt med henblik på overblik for den kliniske underviser om processen for den enkelte patient/borger. -Kan benyttes som den studerendes træning/læringsproces i præsentation af patient/borger både i det daglige og på de længere kliniske forløb for at kunne præsentere patient/borger ved klinisk eksamen. Refleksion over test/undersøgelsesmetoder. Eks på spørgsmål: Er testen en test på aktivitetsniveau eller KFA niveau? Hvad screener testen for? Hvad screener testen ikke for? Er testen relevant til denne patient/borger (niveau, 16

18 fysiske rammer)? Er der andre test der kunne være lige så velegnede? Er testen valideret til den aktuelle patientgruppe? Hvad gjorde du for at sikre kvaliteten af udførelse og testresultatet? Mundtlig præsentation af KRIF i stikordsform. Refleksion over den fysioterapeutiske funktionsdiagnose En kort afgrænset patient præsentation som struktureres efter KRIF skabelonen. Spørgsmål: - På baggrund af dine undersøgelser, hvilke fysioterapeutiske diagnoser kan du opstille? - Hvad er forskellen på den medicinske- og de(n ) fysioterapeutiske diagnose(r)? De studerende vidensdeler og reflekterer over hinandens patienter og skriftlige KRIF er. Evaluerende interviews som del af KRIF feedback. - Opfordre de studerende til at læse, stille spørgsmål til og reflektere over hinandens KRIF er. - Kan benyttes til at få indblik i den studerendes erfaringer og udfordringer med udarbejdelse af KRIF en. Eks på spørgsmål: Nævn de 3 områder i KRIF en som du har fundet lettest at arbejde med? Nævn de 3 områder i KRIF en som du fundets sværest at arbejde med? Facilitere den studerendes metarefleksion og -kognition om, hvilken viden der har været i spil for at danne den aktuelle forforståelse i KRIF en, samt eventuel revidering af forforståelse. Spørgsmål: - Hvilken viden har du brugt for at danne din forforståelse? Fx: Sundhedspædagogik Sygdomslære Anatomi Fysiologi 17

19 - Hvor har du hentet den viden du har brugt for at danne din forforståelse? Fx: Litteratursøgning Fagbøger Testresultater Tværfaglig viden Sundhedspædagogiske metoder Facilitere den studerendes refleksion over hvilke(n) læringsteori(er) der kan understøtte/inddrages i valg af pædagogisk tilgang i forhold til aktuelle behandling. Refleksion over patientens/borgerens mulighed for inddragelse i beslutningsprocessen. Spørgsmål: - Hvilke(n) læringsteori(er) mener du kan understøtte dit valg af pædagogisk tilgang i forhold til din patient/borger? - Hvorfor mener du at netop disse læringsteorier er relevante? - Kunne der være andre læringsteorier der kunne være relevante at tage afsæt i? Anvendelse: Dialog om hvilke muligheder patienten/borgeren har for ægte deltagelse. Spørgsmål: - Hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til at informere patienten om mulighed for valg af behandlingsstrategier? - Hvilke forudsætninger mener du patienten har for ægte deltagelse? - Hvordan har du inddraget patientens viden om egen tilstand? 18

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard. Pasgaard, Niels Jakob. Publication date: 2016 Danish University Colleges Lektoranmodning Niels Jakob Pasgaard Pasgaard, Niels Jakob Publication date: 2016 Document Version Post-print: Den endelige version af artiklen, der er accepteret, redigeret

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik. Publication date: 2012 Downloaded from vbn.aau.dk on: August 09, 2019 Aalborg Universitet Feriehusferien og madoplevelser Et forbruger- og producentperspektiv Therkelsen, Anette; Halkier, Henrik Publication date: 2012 Document

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Ledelseskapital og andre kapitalformer Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/

Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/ Downloaded from vbn.aau.dk on: januar 29, 2019 Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Finansrådets ledelseskodeks af 22/11-2013 Krull, Lars Publication date: 2013 Document Version Tidlig version

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces. Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Koncernledelsens strategimuligheder og dilemmaer i en radikal decentraliseringsproces Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug

Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Bioenergi fra skoven sammenlignet med landbrug Callesen, Ingeborg Publication date: 2009 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Callesen, I. (2009). Bioenergi

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi

Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2017 Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Hels, Tove; Kristensen, Niels Buus; Carstensen, Gitte; Bernhoft, Inger Marie

Læs mere

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013

Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 21, 2017 Trængselsopgørelse Københavns Kommune 2013 Rasmussen, Thomas Kjær; Aabrink, Morten; Nielsen, Otto Anker Publication date: 2014 Document Version Publisher's

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling

Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Communicate and Collaborate by using Building Information Modeling Mondrup, Thomas Fænø; Karlshøj, Jan; Vestergaard, Flemming Publication date: 2012 Document

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi

Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 05, 2019 Fra røg til dårlig fisk: DTU-studerende finder nye anvendelser for sensorteknologi Lassen, Lisbeth Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler

Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 16, 017 Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler Heller, Alfred Publication date: 001 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai

BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Syddansk Universitet BT: Interview til artikle: FCK anholdt træningslejre på privat kongeligt anlæg i Dubai Hvidt, Martin Published in: Dagbladet BT Publication date: 2019 Document version Også kaldet

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser

Ny paraplyorganisation på Sjælland baggrund og konsekvenser Downloaded from orbit.dtu.dk on: Aug 04, 2019 Ny paraplyorganisation på Sjælland Sørensen, Claus Hedegaard Publication date: 2014 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Sørensen, C. H. (Forfatter). (2014).

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering

Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 28, 2018 Simple værktøjer til helhedsorienteret vurdering af alternative teknologier til regnvandshåndtering Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Arnbjerg-Nielsen, Karsten;

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi

Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 08, 2017 Metanscreening på og omkring Hedeland deponi Mønster, Jacob; Scheutz, Charlotte Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover

Uheldsmodeller på DTU Transport - nu og fremover Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 på DTU Transport - nu og fremover Hels, Tove Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation (APA): Hels,

Læs mere

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben

Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Aalborg Universitet Fire anbefalinger til ledelsen ved implementeringen af store IKT systemer Hansen, Morten Balle; Nørup, Iben Published in: Politologisk Aarbog Creative Commons License Ikke-specificeret

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Multiple-level Top-down design of modular flexible products

Multiple-level Top-down design of modular flexible products Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 16, 2019 Multiple-level Top-down design of modular flexible products Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2015 Link back to DTU Orbit Citation (APA): Christensen,

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Grundbrud Undervisningsnote i geoteknik Nielsen, Søren Dam Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit

Lassen, Anne Dahl; Christensen, Lene Møller; Trolle, Ellen. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link back to DTU Orbit Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 17, 2019 Sammenhæng mellem brugen af økologiske varer og hhv. opfyldelsen af principperne for sund mad og en meget høj grad af fokus på madspild på skoler, ungdomsuddannelser

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985

Roskilde University. Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring. Olesen, Henning Salling. Publication date: 1985 Roskilde University Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring Olesen, Henning Salling Publication date: 1985 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Olesen,

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden

Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 04, 2019 Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. Århundrede - vakuumrørsolfangere Statusrapport 3 til Villum Kann Rasmussen Fonden Fan, Jianhua; Shah, Louise Jivan; Furbo,

Læs mere

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807

Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2019 Påvisning af PCV2 Notat nr 1807 Neumann, Katrine; Buse, Katja Strøm; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Nielsen, Gitte Blach; Nielsen, Søren Saxmose; Larsen,

Læs mere

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen?

Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 20, 2017 Det nye Danmarkskort hvor er vi på vej hen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser

Danish University Colleges. Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth. Published in: Idræt flytter grænser Danish University Colleges Konference: Praksis og forskning tur/retur Bentholm, Anette Lisbeth Published in: Idræt flytter grænser Publication date: 2013 Document Version Pre-print: Det originale manuskript

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1).

Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv. Reflexen, 3(1). Danish University Colleges MBTI - anvendt i et systemisk perspektiv Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A.

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat Syddansk Universitet Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi Et undervisningsnotat Nielsen, Lasse Publication date: 2017 Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017).

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Citation for published version (APA): Jensen, O. B. Cyklismens iscenesættelse: en ny forståelsesramme for hverdagscyklismen.

Citation for published version (APA): Jensen, O. B. Cyklismens iscenesættelse: en ny forståelsesramme for hverdagscyklismen. Aalborg Universitet Cyklismens iscenesættelse Jensen, Ole B. Publication date: 2013 Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2010 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere