Coop Bank A/S. 1. halvår 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coop Bank A/S. 1. halvår 2016"

Transkript

1 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2016 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 13. december 2012 Hjemstedskommune: Albertslund

2 Indledning Offentliggørelse af oplysningsforpligtelserne for Coop Bank A/S sker i henhold til Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov, 4-6, hvor kravene er udmøntet i bekendtgørelsens bilag 2. Oplysningerne følger inddelingen i bekendtgørelsens bilag. Offentliggørelse sker på bankens hjemmeside Oplysningerne vil løbende blive opdateret i det omfang, der må være behov herfor, dog som minimum i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten. Oplysningerne er ikke revideret. Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af halvårsrapporten 2016 for Coop Bank A/S. Indhold 1 Intern proces og metode for opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag Opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehovet Kommentarer til opgørelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehovet Lovbestemte krav Kapitalgrundlag efter fradrag og Kapitalprocent Internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov samt mål

3 1 Intern proces og metode for opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag Virksomhedens interne proces for opgørelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehovet Bankens interne proces for vurdering af, hvorvidt den interne kapital (solvensbehovet) er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter. I processen identificeres de risici, som banken er eksponeret over for med henblik på at vurdere risikoprofilen. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres ved forretningsgange, beredskabsplaner mv. Endelig vurderes det, hvilke risici der skal afdækkes med kapital. Den interne kapital (solvensbehovet) er bankens egen vurdering af behovet for kapital til at dække de risici, som banken påtager sig. Bestyrelsen har mindst en gang årligt indgående drøftelse af bankens metode til opgørelse af bankens interne kapital (solvensbehov), herunder hvilke risikoområder og benchmarks, der skal tages i betragtning. Dette gælder også, selvom Finanstilsynets benchmarks anvendes. Bankens bestyrelse har som minimum kvartalsvise drøftelser omkring fastsættelsen af selve den interne kapital (solvensbehovet). Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra bankens direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet på baggrund af den vedtagne opgørelsesmetode, herunder risikoområder, stressniveauer samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen beslutter bestyrelsen solvensbehovet, som findes tilstrækkeligt til at dække bankens risici. Coop Banks solvensbehovsmodel Bankens metode til opgørelse af solvensbehovet er baseret på Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter af 15. december Banken har udarbejdet en solvensbehovsmodel, der bygger på 8+ metoden, som tager udgangspunkt i minimumskravet på 8 % af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. På de fleste risikoområder opstilles i Finanstilsynets vejledning benchmarks for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkeligt, og der dermed skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i vejledningen i udbredt grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. På de områder, hvor Finanstilsynets model ikke er helt konkret, har banken støttet sig op af vejledning fra Lokale Pengeinstitutter. Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, har banken på alle områder vurderet, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risici og har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger. Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovet er enten beregnet direkte via supplerende beregninger eller ved, at bankens ledelse skønsmæssigt har vurderet kapitalbehovet på disse risikoområder. De risikofaktorer, der er medtaget i den af banken anvendte model, er efter bankens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at bankens ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici, som ledelsen finder, at banken har. Derudover vurderer bestyrelse og direktion, hvorvidt kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i banken en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. 3

4 2 Opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehovet Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Kapital: Risikoeksponering (REA) heraf kreditrisiko heraf markedsrisiko 0 - heraf operationel risiko Moderselskab Kr % af REA 1. Søjle I, 8% af samlede risikoeksponeringer ,0% Tillæg for risikoområder (søjle II): 2. Indtjening ,1% 3. Udlånsvækst ,9% 4. Kreditrisici: Usikkerhed på kreditkvalitet (4 % af vægtet krediteksponering) ,8% Uudnyttet maximum alm bonitet ,3% Svag bonitet mindre engagementer ,4% Branchekoncentration 840 0,2% 5. Markedsrisici: Renterisiko ,9% Valutarisiko 0 0,0% 6. Likviditetsrisici 0 0,0% 7. Operationelle risici ,6% 8. Gearing 0 0,0% 9. Regulatorisk forfald af gældsinstrumenter 0 0,0% 10. Lovkrav m.v. 0 0,0% Tillæg i alt ,1% I alt tilstrækkeligt kapitalgrundlag ,1% - Heraf til kreditrisici (kreditrisiko del af 1 samt 4) ,4% - Heraf til markedsrisici (markedsrisiko del af 1 samt 5) ,9% - Heraf til operationelle risici (operationel risiko del af 1 samt 7) ,9% - Heraf til øvrige risici ( ) ,9% - Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav m.v. (9+10) 0 0,0% Aktive bufferkrav: Kontracyklisk buffer 0 0,0% Kapitalbevaringsbuffer ,6% Aktive bufferkrav i alt ,6% Målsætning om overdækning: Kontracyklisk buffer, indfaset men ikke aktiv ,0% Kapitalbevaringsbuffer, kommende års stigning i bufferkrav ,6% 2 % af REA ,0% Ønsket overdækning i alt ,6% Ønsket kapitalgrundlag i alt ,3% Aktuelt Kapitalgrundlag ,6% Overskydende kapital i forhold til ønsket overdækning ,3% 4

5 3 Kommentarer til opgørelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehovet Ad 1. Søjle I-kravet (8 % af de risikovægtede poster) Søjle I kravet baseres på bankens opgørelse af de samlede risikoeksponeringer, der kvartalsvist skal opgøres og indrapporteres til Finanstilsynet. Ad 2. Indtjening Bankens basisindtjening er første buffer til at dække tab på udlån og garantier. Da bankens basisindtjening er negativ, er den ikke tabsabsorberende, hvorfor banken har opgjort et tillæg på 1 % af udlån og garantier før nedskrivning. Tillægget svarer til det maksimale tillæg, som Finanstilsynet har angivet i Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter og udgør tkr. Banken har i de første år budgetteret med underskud. Banken afsætter ikke kapital til det budgetterede underskud, da banken følger den faktiske solvens løbende, og hvis den faktiske kapital falder så meget, at solvensen kommer under bankens solvensmål, så reagerer banken jf. bankens Beredskabsplan for kapital. Banken vil på dette tidspunkt stadig have kapital til at dække risici. Af samme grund afsætter banken ikke kapital til risikoen for, at banken ikke realiserer den budgetterede indtjening og derfor opnår større underskud end forventet. Ad 3. Udlånsvækst En høj udlånsvækst er forbundet med en særlig høj kreditrisiko. Det ligger i øvrigt i bankens opstartssituation, at banken de første år vil have en udlånsvækst, der er væsentlig over 10 % p.a. Denne overnormale kreditrisiko er ikke indeholdt i søjle I-kravet, hvorfor banken vurderer, at der skal afsættes kapital hertil. Banken vurderer i overensstemmelse med Finanstilsynets udgangspunkt, at en samlet år-til-år udlånsvækst på 10 % og derover, kan påføre banken en overnormal kreditrisiko, og at den skal dækkes med et tillæg på 8 % af væksten udover de 10 % i de risikovægtede eksponeringer. Banken bruger budgettal for det kommende års vækst (da de er dokumenterede og godkendt af bestyrelsen) som grundlag for beregning af tillægget på i alt tkr. Ad 4. Kreditrisici Kreditrisici udgør det væsentligste element i opgørelsen af solvensbehovet. Som udgangspunkt er der taget 8 % af de vægtede poster med kreditrisici i søjle I. Finanstilsynet tager i sine vurderinger højde for forskellige yderligere former for kreditrisici. Det drejer sig først og fremmest om svagheder i udlånsbogen i form af kunder med finansielle problemer - men også om koncentrationer i udlånsbogen på bl.a. erhvervsbrancher, geografisk koncentration samt store engagementer. Da bankens kunder geografisk er spredt over hele landet, vurderes der ikke behov for tillæg. Bankens eneste erhvervsengagement og større engagement er med Coop koncernen. Det vurderes, at et tillæg for koncentrationsrisikoen på 4 % af risikoeksponeringen, svarende til Finanstilsynets vejledning for en branchekoncentration på 100 % er relevant. Tillægget er opgjort til 840 tkr. For større engagementer (mindst 2 % af bankens kapitalgrundlag) med kunder med finansielle problemer skal der ske en vurdering af det forsigtigt skønnede tab på det enkelte engagement. Det er ikke relevant. 5

6 Bankens vurderinger går derfor på, hvorvidt der er særlige kreditrisici i den øvrige kreditportefølje (engagementer under 2 % af basiskapitalen), som ikke er tilstrækkeligt dækket af søjle I kravet. Dette er vurderet nedenfor vedrørende: generel usikkerhed på kreditkvaliteten risiko for øget træk på uudnyttet kreditmaksimum mindre kunder med finansielle problemer Derudover anfører Finanstilsynet, at der skal foretages følsomhedsanalyser på bagvedliggende sikkerhedsværdier, hvilket med bankens nuværende forretningsmodel, hvor der alene ydes usikrede lån, ikke er relevant. Desuden skal banken tage hensyn til den iboende kreditrisiko, som rentestigninger vil medføre i form af øgede rentetilskrivninger på variabelt forrentede lån, som kan medføre en forringet tilbagebetalingsevne hos kunderne, herunder i særlig grad hos kunder med svaghedstegn. Da en rentestigning selv på et par procent blot vil medføre en forøgelse i kundens rentebetaling på mindre end 1/3, samtidig med at bankens engagement med den enkelte kunde er lavt, vurderes rentestigning ikke som en væsentlig risikofaktor på det enkelte udlån. I det omfang, at rentestigningen øger det generelle tabsniveau for kunderne, vil det være en del af grundlaget for opgørelsen af de gruppevise nedskrivninger. For kunder med svag bonitet er kapitalreservationen sat højt jf. nedenfor, for også at kunne absorbere tabsrisiko som følge af rentestigning, konjunkturforværring mv., hvorfor det ikke er fundet relevant at holde yderligere kapital specifikt til en eventuel rentestigning. Generel usikkerhed på kreditkvaliteten Da banken ikke løbende indhenter økonomiske oplysninger om kunderne, og således typisk først ser økonomiske vanskeligheder hos kunderne i forbindelse med betalingsvanskeligheder, samtidig med at banken endnu ikke har egen tabshistorik, vurderes det relevant at opgøre et solvensbehovstillæg på usikkerheden på kreditkvaliteten på den ikke-svage del af porteføljen, dvs. engagementer med bonitet 2b. Det er bankens vurdering, at det generelle tab på en låneportefølje af den type banken har, kan risikere at komme op i niveauet 3-4 %. Da banken ikke har nogen væsentlig historik at støtte sig til, er det derfor fundet relevant at beregne et konservativt tillæg på 4 % af risikoeksponeringen for engagementer med almindelig bonitet. Bankens tillæg for usikkerhed på kreditkvalitet (4 % af vægtet krediteksponering) udgør tkr. Banken monitorer løbende performance på anvendte kreditscoremodeller og ligesom der er foretages back-test på nedskrivningsmodellen i 2015 og Begge dele underbygger at bankens modeller fungerer tilfredsstillende. Øget træk på uudnyttede kreditmaksimum Da kreditter til private udgør en høj andel af bankens engagementer, og uudnyttet træk på disse kreditter ikke indgår i opgørelsen af søjle I, fordi kreditterne kan opsiges, i det omfang det er tilladt i medfør af forbrugerbeskyttelseslovgivningen, vurderes det relevant at opgøre et solvensbehovstillæg, der dækker 8 % minimumskapitalkravet ved et øget træk på kreditterne. Det vurderes, at et tillæg opgjort på baggrund af at ekstra 15 % af de ikke-svage kunder ekstraordinært vælger at trække deres kreditfaciliteter helt op inden for det kommende år er relevant. De 15 % er opgjort på baggrund af en differentieret stress ud fra kundernes produkt og anvendelse. Bankens tillæg for uudnyttet kreditmaksimum udgør tkr. Banken har de forløbne 3 år løbende monitoreret trækket på uudnyttede kreditter og har ikke set større udsving. 6

7 Mindre kunder med finansielle problemer Da banken anvender en porteføljetilgang til vurderingen af engagementerne, og bankens erfaringsgrundlag er begrænset, er det desuden fundet relevant at anvende Finanstilsynets metodik til store engagementer med finansielle problemer på bankens portefølje af svage engagementer, hvorfor der beregnes et tillæg. Kunder med finansielle problemer omfatter: Bonitetskategori 1: Kunder med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) Bonitetskategori 2c: Kunder med væsentlige svaghedstegn Afgrænsningen er som udgangspunkt baseret på en sammenhørende kreditrisiko. Engagementet opgøres som udlån, garantier samt uudnyttede bevilgede kreditter. Det forsigtigt skønnede tab udgør det nettotab, som ud fra en forsigtig og fremadrettet vurdering risikeres at tabes, hvis engagementet skal afvikles på grund af misligholdelse. For kunder i bonitetskategori 1 vurderes tabsrisikoen konservativt til hele engagementet med kunden. For kunder i bonitetskategori 2c vurderes tabsrisikoen konservativt til 50 % af engagementet (inkl. uudnyttet maksimum), mens de øvrige 50 % risiko for disse engagementer vurderes til at være dækket som en del at det samlede søjle I krav. Bankens tillæg for kunder med svag bonitet og mindre engagementer udgør tkr. Banken har foretaget back-test på sin nedskrivningsmodel i 2015 og 2016, der underbygger at bankens nedskrivningsmodel fungerer tilfredsstillende. Pålagt tillæg for usikkerheden på kreditkvaliteten Et vilkår for Finanstilsynets tildeling af banklicens var, at henset til bankens forventede lave tabsprocenter, så er det vurderingen, at bankens skal opgøre et tillæg på 4 pct., hvorfor bankens solvensbehov øges med 4 pct. Ovenstående tillæg skal banken have, indtil modellen er blevet anvendt i praksis således, at der er et vurderingsgrundlag for, at opgøre de reelle kreditrisici. Dette tillæg kan derfor først revurderes efter et par år, når den aktuelle performance i porteføljen har vist at kunne holdes inden for de forventede tabsprocenter på 2-3 pct. I det omfang dette solvensbehovstillæg overstiger den ovenstående opgørelse af øvrige kreditrisici, anvendes solvensbehovstillægget på 4 % i stedet for denne opgørelse. Branchekoncentration Banken har ét erhvervsengagement, i form af en koncernintern likviditetskredit. Dette koncerninterne engagement medfører en koncentrationsrisiko på erhverv på 100 %, hvor Finanstilsynet angiver et tillæg på 4 % af risikoeksponeringen. Pr var dette tillæg på 840 tkr. Ad 5. Markedsrisiko Et andet væsentligt risikoområde er markedsrisikoen. Banken tager udgangspunkt i, at banken påtager sig de maksimale risici inden for de grænser, som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisici. Det er endvidere relevant at tage stilling til bankens koncentration af markedsrisici ved opgørelsen af solvensbehovet. Ved koncentration forstås f.eks. positioner indenfor én sektor, ét land, ét marked eller en risikokoncentration på et lavt antal instrumenter. 7

8 Renterisici Den generelle renterisiko er et udtryk for, hvor meget af kernekapitalen inkl. hybrid kernekapital efter fradrag der tabes ved en generel rentestigning på 1 % -point på gældsinstrumenter såvel inden for som uden for handelsbeholdningen. En negativ renterisiko er dermed en gevinst ved en rentestigning. Banken har anvendt en renteændring på 2 % -point som stressværdi, svarende til Finanstilsynets benchmark. Desuden foretager banken en stress for rentetip, hvor de korte renter under et år forskydes i én retning med +/- 1 procent, mens de lange renter over et år forskydes i den modsatte retning med +/- 1 procent. Bankens tillæg vedrørende renterisici udgør tkr., og relaterer sig til obligationsbeholdning udenfor handelsbeholdning samt ind- og udlån. Aktierisici Aktierisikoen udtrykkes ved aktiebeholdningsprocenten, der er et udtryk for, hvor meget summen af aktier i handelsbeholdningen og kapitalandele i associerede virksomheder udgør af kernekapitalen inkl. hybrid kernekapital efter fradrag. Da bankens forretningsmodel hverken åbner for aktier i handelsbeholdningen eller associerede selskaber, er denne risiko ikke relevant. Valutarisici Det er ikke i bankens forretningsmodel at udføre aktiviteter, hvori der ligger en valutarisiko. Direktionen kan alene disponere en kontant valutabeholdning med en samlet modværdi i DKK på op til 10 mio. kr., hvilket vurderes at ligge indenfor de risici, som er dækket af søjle I. Banken tilbyder på nuværende tidspunkt ikke kontantvaluta. Ad 6. Likviditetsrisiko I princippet har et pengeinstituts likviditetsrisiko ikke meget at gøre med pengeinstituttets nødvendige basiskapital. En forøgelse af solvensbehovet vil derfor ikke sikre instituttet mod likviditetsrisici. I relation til solvensbehovet er det således kun de meromkostninger, instituttet kan forvente at få, såfremt der opstår situationer, hvor likviditeten bliver vanskeligere at fremskaffe. Da bankens forretningsmodel er at finansiere udlånet med egenkapital og indlån fra kunder, og ikke med indlån fra professionelle aktører, og bankens likviditetsmæssige kompleksitet er lav og rammerne for likviditetsrisici er lave, jf. bankens ILAAP, er det ikke fundet relevant at afsætte kapital til denne risiko. Ad 7. Operationel risiko Ved operationel risiko forstås risikoen for økonomiske tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retlige risici. Ifølge kapitaldækningsreglerne og Finanstilsynets vejledning skal banken foretage en kvalitativ vurdering af bankens kontrolmiljø. Kontrolmiljøet er en samlet betegnelse for de ressourcer, banken anvender til at minimere de risici, der er ved at udøve finansiel virksomhed. Det vil blandt andet sige en vurdering af omfanget af interne forretningsgange, graden af funktionsadskillelse, og om der er de nødvendige styringsog kontrolværktøjer på alle relevante forretningsområder. På baggrund af bankens afdelingers årlige gennemgang for identifikation operationelle risici samt de konkrete opsamlede hændelser vurderes det relevant at opgøre et tillæg på 2,5 mio. kr. Tillægget forventes at kunne reduceres de kommende år, når organisation, processer og produktudbud er faldet mere på plads. 8

9 Ad 8 Gearing Bankens gearing er pr på 14 %, hvorfor det ikke er relevant med et tillæg. Ad 9 Regulatorisk forfald af kapitalinstrumenter Bankens kapitalgrundlag består for nuværende alene af egenkapital, hvorfor det ikke er relevant med et tillæg. Ad 10. Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav I henhold til LFV og CRR-forordningen er der et antal lovmæssige krav, som påvirker bankens solvensbehov direkte. Disse lovmæssige krav sætter i flere tilfælde i praksis en nedre grænse for bankens solvensbehov, hvorfor disse skal tages i betragtning ved solvensbehovsopgørelsen, jf. punkt 8 i tabel 1. Herudover er der også andre lovmæssige krav, der mere indirekte kan sætte en nedre grænse for pengeinstituttets solvensbehov. Der er ingen af disse forhold, som påvirker bankens solvensbehov. Et vilkår i forbindelse med bankens erhvervelse af banklicensen til at drive pengeinstitut er, at banken skal opgøre et solvensbehovstillæg på 4 %, som banken skal have, indtil kreditscoremodellen er anvendt i praksis, og der er grundlag for at opgøre de reelle kreditrisici. Det kan tidligst vurderes efter et par år. Banken har adresseret dette forhold under opgørelsen af kreditrisici jf. ovenfor. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet påpeger, at der er en sammenhæng mellem Finanstilsynets Tilsynsdiamant og solvensbehovet, idet en overskridelse af tilsynsdiamantens indhegning skal give anledning til at overveje et tillæg til solvensbehovet. Banken forventer ikke at få udfordringer med at overholde Tilsynsdiamantens pejlemærker på nær punktet om udlånsvækst i opstartsperioden. Det ligger i bankens opstartssituation, at banken de første år vil have en udlånsvækst, der er væsentlig over 20 % p.a. Det er allerede Finanstilsynet bekendt i forbindelse med bankens ansøgning om banklicens. Der vurderes ikke behov for tillæg, da der afsættes tillæg for det kommende års vækst, ligesom bankens kreditscore- og nedskrivningsmodeller overvåges og back-testes løbende. Kapitalbevaringsbuffer og Konjunkturbuffer I forbindelse kapitaldækningsdirektivet (CRD IV) indføres fra 2015 gradvist yderligere solvensbufferkrav, herunder en kapitalbevaringsbuffer og en konjunktur-/kontracyklisk buffer (konjunkturbuffer). Kapitalbevaringsbufferen vil være aktiv umiddelbart efter indfasningen. Konjunkturbufferen vil blive aktiveret diskretionært inden for den indfasede del. Pr er der indfaset 0,625 % af kapitalbevaringsbufferen, samt 1,0 % af konjunkturbufferen, der dog ikke er aktiveret. Det kombinerede bufferkrav er således 0,625 % pr Bestyrelsens ønskede overdækning Den formelle konsekvens af at bryde overdækningen og bufferne er, at det skal meldes til Finanstilsynet, og der lægges bånd på bankens udbyttemuligheder. Dertil kommer et tab af troværdighed. 9

10 Hvis kapitalgrundlaget kommer under det tilstrækkelige kapitalgrundlag, er der krav om iværksættelse af genopretningsplan. Det vil i Coop Banks tilfælde være kapitaltilførsel fra Coop amba. Jf. afsnit 6 for konkretisering af den ønskede overdækning. 4 Lovbestemte krav Det samlede niveau for det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehovet er ikke bestemt af et lovbestemt krav eller et af Finanstilsynet fastsat individuelt solvensbehov. 10

11 5 Kapitalgrundlag efter fradrag og Kapitalprocent Kapitalforhold og solvensmæssig 30. juni 2016 overdækning (1.000 kr.) Samlede risikoeksponering Kapitalgrundlag efter fradrag Det tilstrækkelige kapitalgrundlag Kapitaloverdækning (% af samlede risikoeksponering) Kapitalprocent 37,6 Solvensbehov 21,1 Overdækning kapitalgrundlag 16,5 6 Internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov samt mål Overdækningen bør ses i relation til, hvilke overraskelser banken kan blive udsat for og bankens muligheder for tilførsel af ny kapital. Bestyrelsen har derfor i december 2015 besluttet en ønsket overdækning (dvs. udover det tilstrækkelige kapitalgrundlag plus det kombinerede bufferkrav): o 2 % af REA o indfaset, men ikke aktiveret konjunkturbuffer o indfasning af kapitalbevaringsbuffer det kommende år Pr er bestyrelsens ønskede overdækning således lig (2 % + 1,0 % + 0,625 %) = 3,625 % af REA. 11

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014

Coop Bank A/S. 1. halvår 2014 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015

Coop Bank A/S. 1. halvår 2015 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2015 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Coop Bank A/S. 1. halvår 2017

Coop Bank A/S. 1. halvår 2017 Coop Bank A/S Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 1. halvår 2017 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: direktion@coopbank.dk

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30/

SOLVENSBEHOV 30/ SOLVENSBEHOV 30/06 2014 Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. KVARTAL 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015

Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015 Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2015 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016 Langå Sparekasse Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2016 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 1. HALVÅR 2014201520162017 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017

Langå Sparekasse. Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017 Langå Sparekasse Solvensbehovsredegørelse 30. juni 2017 INDLEDNING Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2014

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2014 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2014 Risikooplysninger for 1. halvår 2014 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV

TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØREL- SE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUND- LAG OG SOLVENSBEHOV Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30.06.2016

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

SOLVENSBEHOV

SOLVENSBEHOV SOLVENSBEHOV 30.06.2015 MERKUR ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov skal bestyrelsen

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2016 CVR-nr. 65746018 Fiskeri ved Møns Klint Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2013 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

SOLVENSBEHOV

SOLVENSBEHOV SOLVENSBEHOV 30.06.2016 MERKUR ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov skal bestyrelsen

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 30.09.2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er kommet til Vordingborg og holder Åbent Hus i Algade 86 fredag den 11. november. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning

Læs mere