Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360"

Transkript

1 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse af ansøgning og tilmelding til fordelsprogrammet sker på baggrund af en konkret kreditvurdering samt kundens samlede forretningsomfang med banken eller på baggrund af en families samlede forretningsomfang med banken. Med familie menes indtil 2 voksne personer boende på samme folkeregisteradresse samt hjemmeboende børn under 18 år. Kundens tilmelding til fordelsprogrammet har virkning fra det tidspunkt, hvor BankNordik har registreret og godkendt kundens/familiens tilmelding. En families tilmelding får først virkning fra det tidspunkt, hvor BankNordik har registreret og godkendt begge voksne kunders tilmelding. Såfremt én kunde melder sig som familie, vil kunden blive vurderet individuelt og være tilmeldt fordelsprogrammet alene, indtil øvrige medlemmer af familien er registreret og godkendt. Når tilmeldingen får virkning, bortfalder kundens hidtidige rentevilkår og priser, såfremt disse afviger fra bankens prisbog. Fordelsprogrammet er for den enkelte kunde/familie gældende i 12 måneder og forlænges hver 1. januar for en ny 12 månedersperiode, med mindre BankNordik underretter kunden/familien om andet. Forlænges fordelsprogrammet ikke bortfalder fordele ved programmets ophør og kunden/familien overgår til BankNordiks standardpriser i henhold til den til enhver tid gældende prisbog. Se mere om varighed, opsigelse og ændringer sidst i disse regler. BankNordiks fordelsprogram indeholder tre niveauer: Nordik360, Nordik360+ og Nordik360Premium med tilhørende Nordik360, Nordik360+ og Nordik360Premium -priser, produkter og fordele. Priser, produkter og fordele i fordelsprogrammet fremgår af den til enhver tid gældende prisbog. Prisbogen findes på bankens hjemmeside samt i alle bankens filialer. Yderligere informationer om fordele ved deltagelse i fordelsprogrammet findes på bankens hjemmeside Betingelser for deltagelse i fordelsprogrammet Alle bankens kunder er ikke automatisk en del af fordelsprogrammet, men hver af bankens kunder skal ansøge om at blive tilmeldt dette. Hvilket niveau i fordelsprogrammet kunden/familien kan tilmelde sig afhænger af, om kunden/familien opfylder betingelserne for deltagelse i de enkelte niveauer i fordelsprogrammet, som disse er beskrevet nedenfor.

2 En tilmelding til et niveau i bankens fordelsprogram vil blive godkendt, såfremt følgende betingelser er opfyldt: I Nordik360 skal kunden/familien: 1. have en aktiv lønkonto i BankNordik tilknyttet Netbank og e-boks 2. være individuelt kreditvurderet af banken til at kunne modtage samtlige fordele og produkter i Nordik have minimum DKK i forretningsomfang (se definition af forretningsomfang nedenfor) 4. have produkter i minimum 3 forskellige produktkategorier (se angivelse af produkter og kategorier nedenfor) I Nordik360+ skal kunden/familien: 1. have en aktiv lønkonto i BankNordik tilknyttet Netbank og e-boks 2. være individuelt kreditvurderet af banken til at kunne modtage samtlige fordele og produkter i Nordik have minimum DKK i forretningsomfang (se definition af forretningsomfang nedenfor) 4. have produkter i minimum 5 forskellige produktkategorier (se angivelse af produkter og kategorier nedenfor) I Nordik360Premium skal kunden/familien: 1. have en aktiv lønkonto i BankNordik tilknyttet Netbank og e-boks 2. have minimum DKK i forretningsomfang (se definition af forretningsomfang nedenfor) 3. have produkter i minimum 5 forskellige produktkategorier (se angivelse af produkter og kategorier nedenfor) 4. være individuelt kreditvurderet af banken til at kunne modtage samtlige fordele og produkter i Nordik360Premium 5. være godkendt efter en individuel vurdering Kundens/familiens samlede forretningsomfang og produktantal opgøres ved tilmelding til fordelsprogrammet og herefter på den sidste bankdag i hver måned. Kreditvurdering foretages ved tilmelding, og herefter vurderer banken løbende kundens/familiens kreditværdighed. Den nedenfor anførte produkt- og kategoriliste danner grundlag for produktopgørelsen, og produktet tæller med, når det er etableret i bankens systemer. Kundens kreditvurdering foretages på baggrund af forskellige oplysninger om kunden, herunder fx indtægtsforhold, formue, gæld, forbrug, alder og tidligere adfærd.

3 Indplacering og ændring af placering i rentespænd gældende for de enkelte niveauer For hver enkelt niveau er fastsat et rentespænd for udlån og kreditter omfattet af fordelsprogrammet. Ved tilmelding indplaceres kunden/familien i rentespændet for det tilmeldte niveau på baggrund af kundens/familiens kreditværdighed. Konstateres en forværring af kundens/familiens kreditværdighed sidst på måneden i to på hinanden følgende måneder, kan banken med et varsel på to måneder og uden kundens/familiens samtykke forværre kundens/familiens rentesats ved at ændre placeringen indenfor rentespændet. Kundens/familiens kreditværdighed opgøres af BanNordik som en samlet vurdering af kundens forhold, herunder særligt kundens/familiens gældsfaktor (forholdet mellem gæld og indtægter), kundens/familiens rådighedsbeløb (beløb til rådighed efter finansieringsudgifter og andre faste udgifter), kundens/familiens formue, kundens/familiemedlemmernes alder, erhverv samt ændringer i kundens/familiens betalingsmønstre og disponible beløb. Produkter Opgørelsen af produkter er inddelt i nedenstående produktkategorier. I ovenstående betingelser for deltagelse i fordelsprogrammet er angivet i hvor mange forskellige kategorier, kunden skal have aftaget produkter for at kunne tilmeldes de angivne niveauer. Enkelte kategorier kan medgå i opgørelsen mere end en gang, og hvor dette er tilfældet er det anført nedenfor. Følgende produktkategorier indgår i produktopgørelsen: Bolig (tæller med én gang pr. ejendom) BankNordik Boliglån BankNordik Andelsboliglån BankNordik BoligKredit BankNordik AndelsboligKredit Forsikring af ting (tæller med én gang, såfremt der er aftaget mindst to forsikringer, og er begrænset til alene at gælde forsikringer tegnet i PrivatSikring eller LetPension formidlet via BankNordik) Indboforsikring Husforsikring Ejerskifteforsikring Bilforsikring Ungdomsforsikring Åbne depoter (tæller med én gang)

4 Depot i BankNordik størrelse min. DKK Lån med pant undtaget boliglån/kreditter (tæller med to gange, såfremt der er aftaget mere end et produkt) BankNordik Billån BankNordik Bådlån BankNordik Campingvognlån mv. Forsikring af personer (tæller med én gang, såfremt der er aftaget to eller flere forsikringer, og disse er tegnet i PrivatSikring eller LetPension formidlet via BankNordik) Lønsikring Sikring af lån Tab af erhvervsevne Ulykkesforsikring Førerpladsdækning Kritisk sygdom Livsforsikring Sikring til børnene Forbrugslån (tæller med én gang) BankNordik Forbrugslån BankNordik Lønkonto med kredit eller BankNordik Budgetkonto med kredit Pension (tæller med én gang) BankNordik Ratepension BankNordik Aldersopsparing BankNordik Kapitalpension BankNordik Indekskonto BankNordik Selvpension Realkredit (tæller med én gang) Totalkredit Realkreditlån formidlet via BankNordik Investering (tæller med én gang) BankNordik Kapitalforvaltning Personlig PensionsPleje (PPP) BankNordik Kapitalforvaltning Personlig FormuePleje (PFP) BankNordik Rådgivningsaftale BankNordik Individuelle fuldmagtsaftaler/kapitalforvaltningsaftaler Opsparing (tæller med én gang)

5 BankNordik Opsparingskonto BankNordik Børneopsparing BankNordik Barnebarnskonto Livrente (tæller med én gang) Livrente tegnet i Letpension og formidlet af BankNordik En produktkategori tæller kun med én gang, uanset om produktet/erne er ejet af flere personer, dog tæller kategorien boliglån/kreditter med en gang pr. ejendom, og kategorien lån med pant undtaget boliglån/kreditter tæller med op til to gange, såfremt der er aftaget mere end et lån indenfor denne kategori. Se den til enhver tid gældende produktliste for fordelsprogrammet Nordik360 på bankens hjemmeside Opgørelse af kundens/familiens forretningsomfang Kundens/familiens forretningsomfang opgøres som summen af kundens/familiens samlede: Saldi på BankNordik udlånsprodukter (undtaget produkter der forrentes iht. cibor) Saldi på tilsagte BankNordik kreditter (undtaget produkter der forrentes iht. cibor) Saldi på BankNordik indlåns-/opsparingsprodukter (undtaget produkter der forrentes iht. cibor) Kursværdi på BankNordik depoter tilknyttet BankNordik Kapitalforvaltning Personlig PensionsPleje (PPP), BankNordik Kapitalforvaltning Personlig FormuePleje (PFP), BankNordik Rådgivningsaftale og BankNordik Individuelle fuldmagtsaftaler/kapitalforvaltningsaftaler Kursværdi på investeringsforeningsbeviser udstedt af investeringsforeninger, som BankNordik samarbejder med (se den til enhver tid gældende liste over sådanne investeringsforeninger på bankens hjemmeside og som er placeret i andre BankNordik depoter, end depoter tilknyttet de ovenfor nævnte forvaltnings- og rådgivningsaftaler 1/3 af restgælden på Totalkredit Realkreditlån formidlet af BankNordik For produkter/konti ejet af to personer gælder, at disse medregnes i det samlede forretningsomfang med en forholdsmæssig andel af produktets/kontoens bogførte saldo til hver af ejerne. Hvis begge produkt-/kontoejere er tilmeldt fordelsprogrammet, vil fordele og priser blive fastsat efter den af produkt-/kontoejerne, der godkendes til placering i bedste niveau. Hvis en af produkt-/kontoejerne ikke er tilmeldt fordelsprogrammet, fastsættes fordele og priser vedrørende denne konto ikke på baggrund af fordelsprogrammet, men følger bankens standardpriser. Produkter/konti med mere end to ejere medregnes ikke i opgørelsen af kundens/familiens forretningsomfang og følger bankens standardpriser.

6 Produkter/konti i bankens afdelinger på Færøerne og Grønland kan også indgå i opgørelsen af kundens/familiens samlede forretningsomfang med banken. Dette forudsætter dog, at kunden/familien en gang årligt dokumenterer eksistensen af sådanne produkter/konti. Skift mellem programmets niveauer Såfremt opgørelsen den sidste bankdag i måneden i to på hinanden følgende måneder viser, at kunden/familien ikke længere opfylder betingelserne for at være tilmeldt Nordik360, Nordik360+ eller Nordik360Premium, herunder betingelserne om forretningsomfang, produktantal og kreditværdighed, kan banken med et varsel på to måneder og uden kundens/familiens samtykke flytte kunden/familien ned i det niveau, der svarer til det opgjorte forretningsomfang, produktantal samt kreditværdihed. Såfremt kunden/familien ikke opfylder betingelserne for Nordik360, herunder betingelserne om forretningsomfang, produktantal og kreditværdihed, udmeldes kunden/familien dog af fordelsprogrammet. Såfremt kunden/familien opfylder betingelserne for et højere niveau i fordelsprogrammet, kan kunden/familien anmode banken om at blive tilmeldt et højere niveau. Kundens tilmelding til et højere niveau i fordelsprogrammet har virkning fra det tidspunkt, hvor BankNordik har registreret og godkendt kundens/familiens tilmelding. Når kunden/familien skifter niveau, vil kunden/familien automatisk være omfattet af priser og fordele, gældende for det nye niveau. Såfremt kunden/familien ikke længere opfylder betingelserne for Nordik360 og dermed falder ud af fordelsprogrammet, vil kunden/familien automatisk blive omfattet af bankens gældende standardpriser, som fremgår af den til enhver tid gældende prisbog. Hvor der i bankens prisbog er anført et spænd for priser og fordele for det nye niveau eller for standardpriserne, fx et rentespænd, indplaceres kunden/familien som udgangspunkt i den højeste ende af spændet f.s.v.a. udlån og kreditter og laveste ende af spændet f.s.v.a. indlånsaftaler, herunder pensionsaftaler. For nogle niveauer gælder, at de respektive produkter alene tilbydes kunder/familier i det pågældende niveau. Disse produkter vil derfor automatisk blive erstattet med tilsvarende produkter gældende for det nye niveau eller bankens standardprodukter, såfremt kunden/familien ikke længere er en del af fordelsprogrammet. Såfremt det ikke er muligt at erstatte produktet med et tilsvarende, betragtes produktet som udgangspunkt for opsagt ved skift af niveau eller når kunden/familien ikke længere er en del af fordelsprogrammet. Se bankens prisbog for en oversigt over priser, fordele og produkter tilhørende de enkelte niveauer i fordelsprogrammet. Kunden/familien skal selv orientere sig om de nye priser og fordele i forbindelse med skift af niveau. Kundens/familiens rentevilkår vedrørende eventuelle udlån og kreditter vil dog

7 fremgå af varslingen som kunden/familien modtager ved skift af niveau, samt ved øvrige ændringer af rente. Ændringer af indlånsrenten fremgår af næstkommende kontoudtog. Varighed deltagelse i fordelsprogrammet er tidsbegrænset Kundens/familiens deltagelse i fordelsprogrammet er tidsbegrænset til 12 måneder og ophører hver den 1. januar. Deltagelsen forlænges hver 1. januar for en ny 12 månedersperiode, med mindre BankNordik forud for den 1. januar underretter kunden/familien om andet. Forlænges fordelsprogrammet ikke, bortfalder fordele ved programmets ophør og kunden/familien overgår til BankNordiks standardpriser i henhold til den til enhver tid gældende prisbog. Hvor der i bankens prisbog er anført et spænd for standardpriser, fx et rentespænd, indplaceres kunden/familien som udgangspunkt i den højeste ende af spændet f.s.v.a. udlån og kreditter og laveste ende af spændet f.s.v.a. indlånsaftaler, herunder pensionsaftaler. Ved tilmelding til fordelsprogrammet ophører deltagelsen ikke ved den første 1. januar, men først til den næstkommende 1. januar, således den første periode kan blive på mellem 12 og 24 måneder afhængigt af tidspunkt på året for tilmelding. At kundens/familiens deltagelse er tidsbegrænset, forhindre ikke, at kunden/familien af de grunde, som i øvrigt er beskrevet i disse regler, ikke længere omfattes af fordelsprogrammet. Udmeldelse og opsigelse Kunden/familien kan til enhver tid melde sig ud af fordelsprogrammet uden varsel. Udmeldingen af programmet skal ske skriftligt til BankNordik og får virkning, når denne er registreret i banken. Såfremt et familiemedlem over 18 år melder sig ud af fordelsprogrammet, vil dette medføre, at hele familien opsiges. Det eventuelt andet familiemedlem over 18 år vil blive orienteret om opsigelsen og kan herefter tilmelde sig selvstændigt, såfremt det opfylder betingelserne herfor. Et barn, som er tilmeldt sammen med sin familie, vil automatisk blive meldt ud af programmet, når det fylder 18 år. Barnet, som fylder 18 år, kan dog ligeledes herefter selvstændigt tilmelde sig fordelsprogrammet, såfremt det opfylder betingelserne herfor. Hvis et familiemedlem midlertidigt ikke har samme folkeregisteradresse som resten af familien, grundet udstationering, arbejde eller sygdom, kan den pågældende være tilmeldt fordelsprogrammet og indgå i opgørelsen af forretningsomfang og antal produkter sammen med den øvrige familie i op til to år efter fraflytningen. Ved ophold på plejehjem og lignende betragtes den pågældende stadig som en del af familien.

8 Hvis et familiemedlem fraflytter af andre årsager, eksempelvis grundet samlivsophør, betragtes fordelsprogrammet som opsagt, såfremt de tilbageværende familiemedlemmers samlede forretningsomfang ikke længere opfylder betingelserne for det pågældende niveau. Det samme gør sig gældende ved dødsfald. Det enkelte familiemedlem kan dog fortsat være tilmeldt fordelsprogrammet med udgangspunkt i eget forretningsomfang. Kunden/familien skal orientere BankNordik snarest muligt efter, at der er sket ændringer i forhold vedrørende familien. BankNordik kan med tre måneders varsel opsige fordelsprogrammet generelt, og i tillæg til tilfældet beskrevet ovenfor, kan BankNordik med samme varsel opsige fordelsprogrammet overfor den enkelte kunde/familie. Såfremt en kunde misligholder en aftale med BankNordik, kan BankNordik opsige fordelsprogrammet uden varsel. Hvis kunden er tilmeldt som en del af en familie, opsiges hele familiens tilmelding til fordelsprogrammet, såfremt blot et familiemedlem misligholder en aftale med BankNordik. Når udmeldingen/opsigelsen træder i kraft, gælder bankens standardpriser fra denne dag. Bankens priser fremgår af den til enhver tid gældende prisbog. Ændring af fordelsprogrammet og prisændringer Banken kan indføre nye fordele uden varsel. Øvrige ændringer i fordelsprogrammet samt ændringer af priser og fordele, bliver varslet i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Samtykke til indhentelse og udveksling af oplysninger samt til markedsføring Hvis en familie tilmelder sig fordelsprogrammet, giver hver af familiemedlemmerne samtidig samtykke til, at banken kan give hvert af familiemedlemmerne på 18 år eller ældre alle oplysninger om forhold vedrørende hvert enkelt familiemedlems forretningsomfang mv. i banken. Derudover omfatter samtykket, at banken kan give hvert familiemedlem på 18 år eller derover oplysning om de øvrige familiemedlemmers misligholdelse. Ved tilmelding til fordelsprogrammet giver kunden/familien også samtykke til, at BankNordik kan indhente alle oplysninger hos bankens koncernforbundne selskaber, som er nødvendige for opgørelse af kundens/familiens forretningsomfang. Kunden/familien giver ligeledes ved tilmelding samtykke til, at banken løbende kan orientere kunden/familien om de til enhver tid gældende fordele, samt indførelse af

9 eventuelt nye fordele i fordelsprogrammet eller BankNordik-koncernens øvrige relevante produkter. Samtlige af ovennævnte samtykker er en forudsætning for deltagelse i fordelsprogrammet. Øvrige vilkår Bankens almindelige forretningsbetingelser er gældende for fordelsprogrammet.

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.gl/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Giv din økonomi den afgørende fordel

Giv din økonomi den afgørende fordel Giv din økonomi den afgørende fordel Med Nordik360 belønner vi dig og din økonomi. Det er der mange fordele i. www.banknordik.dk/nordik360 Mere værdi for pengene. Fremtid Daglig økonomi Forsikringer Bolig

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere