RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax"

Transkript

1 RØDBY for Vandløb nr.: ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S Fax Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I

2 Indholdsfortegnelse Vandløb nr ( 19 TSV) I. Grundlag fo r regulativ 2. Beskrivelse af vandløb. I 3. Vandløbets skikkelse og dimension. I 3. 1 Stationering I 3.2 Dimensionering I 3.3 Skikkelse og dimension 2 4. Bygværker 3 5. Administrative bestemmelser 3 6. Bestemmelser om sejlads 3 7. Bredejerforhold 3 8. Vedligeholdelse 3 9. Tilsyn 3 I 0. Revision 3 I I. Regulativets ikrafttrædelse 3 Redegørelse 4 Bilag I Oversigtskort

3 I. Grundlag for regulativet Vandløbet er optaget som offentlig vandløb i. Vandløbet Regulativet er udarbejdet på grundlag af: -Regulering af vandløbet, kendelse afsagt af sognerådet 26. januar Regulativ for sognevandløb nr. 19, godkendt af Tirsted-Skørringe Vejleby Sogneråd 15. december lndmåling af vandløbet foråret Standard regulativ for vandløb i vedtaget 16. marts Dette regulativ erstatter tidligere regulativer og kendelser for vandløbet. 2. Beskrivelse af vandløbet. Vandløbet er optaget som offentlig vandløb fra punkt 0, 80 cm brønd i skellet mellem matrikel 5a, 6a og 4e Gerringe Viet. Herfra løber vandløbet 369 meter i vestlig retning mellem matrikel 3a, 4e og 5a til det falder ud i kommune vandløb (I 0 TSV). Forløb Vandløbets længde udgør: 369 meter i som alle er rørlagte. Længde Med hensyn til vandløbets nærmere beliggenhed henvises til oversigtskortet (se bilag I). 3. Vandløbets skikkelse og dimension 3.1 Stationering Vandløbets stationering svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter. 3.2 Dimensioner Vandløbet er rørlagt på hele sin strækning. Stationering Dimensioner Vandløbets dimensioner fremgår af nedstående skema (3.3). De anførte koter er knyttet til Dansk Normal Nul (DNN). side I

4 3.3 Vandløbets skikkelse og dimension Station Afstand fra 0 Bundkote Bundbredde/ rørdimension Fald Anlæg Anmærkning (K): Kommunalt m m (DNN) 0-0, , ,40 4. Bygværker 4.1 Broer og overkørsler Ingen cm %0 024 I cm brønd I meter brønd Udløb (10 TSV) side 2

5 5 Administrative bestemmelser Vandløbet administreres som beskrevet i standardregulativet for kommunale vandløb i afsnit 4. 6 Bestemmelser om sejlads Sejlads er ikke tilladt jf. standardregulativets afsnit 7 7 Bredejerforhold Forhold der skal iagttages, er anført i standardregulativet for kommunale vandløb i afsnit 5. 8 Vedligeholdelse Vandløbet vedligeholdes i henhold til standardregulativet for kommunale vandløb i afsnit 6. Administrative bestemmelser Sejlads Bredejerforhold Vedligeholdelse Der er for vandløbet ingen fast termin for oprensning. Vandløbet oprenses jævnfør standardregulativet for kommunale vandløb i Rødby Kommune afsnit 6.6 når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Vandløbet er i Regionplanen for vandløb, søer og kystvande i Storstrøms Amt Målsat "C': afledning af vand 9 Tilsyn fører tilsyn med vandløbet jævnfør standardregulativet for Kommunale vandløb i afsnit Revision Dette regulativ revideres inden udgangen af 20 I 0. I I Regulativets ikrafttrædelse Dette regulativ har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den Målsætning Tilsyn Revision Ikrafttrædelse Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet indsigelser/bemærkninger til regulativets indhold og udformning... Regulativet er herefter endeligt vedtaget af Rødby Byråd den side 3

6 Redegørelse for kommunalvandløb (tidligere 19 TSV) I. Grundlag for regulativet I det følgende er der redegjort for planer og andet, som har dannet grundlag for regulativet. 2. Sektorplaner Grundlag Sektorplaner Regionplan Oplandet til vandløbet er i regionplanen udlagt som landzone. Der er i planen udlagt følgende områder, der berører vandløbet. Vandindvindingsplan I regionplanen om grundvandsbeskyttelse og vandindvinding er vandløbet ikke beliggende i områder med særlig drikkevandsinteresse. Fredningsplaner Oplandet til vandløbet er ikke omfattet af særlige fredningsmæssige beskyttelsesområder. lordbrugsinteresser Oplandet omkring vandløbet er i regionplanen udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Spildevandsplan I spildevandsplan for februar 1987 fremgår, at der alene er tilløb fra spredt bebyggelse. 3. Øvrige forhold Vandløbet er målsat C i recipientkvalitetsplanen. Øvrige forhold side 4

7 "... vret. >. ~ ' '- " ~.... -:.. " :..... " :.-..;.. -- :.."... ~.. "'' ' 8 I... ".""." Rørlagt ØBO vandt : ---- l 1:25000,1 cm.= 250 m. ' ---- ~ ~ «.~ ", 0 o 250m I RIDBY KOMMUNE Kortudsnit af : (19 TSV) 'Plan: I Udskrevet den : Målforhold : 1:25000, 1 cm m. FrutGad R dby Tlf.: M 6101 OD fu..:s.tti10191

8 Standardregulativ RØDBY ''A - del'' For offentlige vandløb i Marts 1998

9 "... Indholdsfortegnelse ø Bilagsfortegnelse I. Grundlag for regulativet 2. Betegnelse af vandløbene 3. Vandløbenes dimensioner 4. Administrative bestemmelser 4.1 Administration 4.2 Bygværker 5. Bredejerforhold 5.1 Bræmmer 5.2 Arbejdsarealer og overkørsler 5.3 Hegn i forbindelse med løsdrift 5.4 Ændringer i vandløbenes tilstand 5.5 Forurening af vandløbene 5.6 Kreaturvanding og vandindvinding 5.7 Drænudløb 5.8 Beskadigelse og påbud 5.9 Straf 6. Vedligeholdelse 6. 1 Ansvarlig for vedligeholdelse 6.2 Målsætning for vandløbene 6.3 Hensigten med vedligeholdelsen 6.4 Oprensning 6.5 Bredvegetation 6.6 Rørlagte strækninger 6.7 Fordeling af ulemper 6.8 Udbedring af bygværker og skråningssikring 6.9 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse 7. Bestemmelser om sejlads 8. Tilsyn 9. Revision I 0. Regulativets ikrafttræden Marts 1998

10 Bilagsfortegnelse ø : "'. '\. I Bilag Redegørelse Betnegnelse af vandløb..2 ~...:. 1 Marts 1998

11 I. Grundlag for dette standardregulativ Formålet med dette standardregulativ er at fastlægge vedligeholdelsespraksis og øvrige generelle almindelige bestemmelser for kommunevandløbene i. Selve regulativudarbejdelsen for de enkelte vandløb deles i to dele. En del, hvor de generelle forhold behandles: "A-delen", hvor bestemmelserne er identiske med de bestemmelser, som er beskrevet i dette standardregulativ. Den anden del af regulativudarbejdelsen, hvori de enkelte vandløbs placering, fysiske udstrækning, opmåling og andre individuelle forhold behandles benævnes: "B-delen" og udarbejdes særskilt for hvert enkelt vandløb eller vandløbssystem. Denne procedure stemmer overens med Miljøstyrelsens retningslinier på området, jvf. Miljøstyrelsens notat af 26 august Standardregulativet er udarbejdet i henhold til : Formål ø Grundlag Lovbekendtgørelse nr. 404 af 19 maj 1992 om vandløb. Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer nr. 49 af I 5 feb med senere ændring ved bekendtgørelse nr 569 af I. juli Regionplanen for Storstrøms Amt Betegnelse af vandløbene, som regulativet er gældende for Bestemmelserne i dette regulativ er gældende for alle offentlige vandløb i. Fortegnelse over alle offentlige vandløb i Rødby Kommune findes i bilag 2. Dog kan bestemmelserne i dette regulativ fraviges, såfremt det tydeligt fremgår af regulativet (B-delen) for det enkelte vandløb. Bestemmelsernes omfang Fravigelser 3. Vandløbenes dimensioner Vandløb med eksisterende regulativer/kendelser. Vandløb, der jvf. eksisterende regulativer eller kendelser har godkendte geometriske mål (bundbredde, bundkote, fald og skråningsanlæg), vedligeholdes således, at disse ikke ændres. Vandløb uden regulativer/kendelser. For vandløb, der ikke har regulativ, anvendeligt regulativ eller kendelser med godkendte geometriske mål sker vedligeholdelsen således at der ikke ændres i den nuværende geometri i vandløbet. Når der for disse vandløb er udarbejdet detailregulativ, overgår disse til afsnit 3.1. Vedligeholdelse og dimensioner Vandl øb uden regulativ 4. Administrative bestemmelser Administration Vandløbene administreres af Rødby Byråd, som er vandløbsmyndighed. Omkostningerne ved vandløbenes vedligeholdelse - undtagen hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler Myndighed Ved I igeholdelses omkostninger Marts I 99B side I

12 4.2 vandløbsmyndigheden, dog således, at særydelser og særbidrag fastsat ved forlig eller kendelser, fortsat er gældende. I tilfælde af hel eller delvis omlægning af rørledninger behandles sagen af vandløbsmyndigheden som en reguleringssag efter vandløbslovens kap. 6. Vandløb og bygværker vedligeholdes således, at gamle gældende regulativer og kendelser overholdes, indtil B-delen for de enkelte vandløb er udfærdiget og vedtaget. Bygværker Bygværker, såsom styrt, stryg og skråningsanlæg m.v" der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. ø Regulering Vedligeholdelse Vedligeholdelse.,' Vedligeholdelsen af de øvrige bygværker - såsom broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg, påhviler de respektive ejere eller brugere. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jvf. vandløbslovens 27 stk. 4. Ejerpligter Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på vandløbsmyndighedens foranstaltning og på ejerens bekostning jvf. vandløbslovens 54. Enhver ændring ~f bygværker skal godkendes af vandløbsmyndigheden, jvf. 47 i vandløbsloven. 5. Bredejerforhold Andre forhold.. _ 5. 1 Bræmmer og beplantning Dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændring, anbringelse af hegn (dog 5.3) og opførsel af bygværker må i landzone ikke foretages i en 2 meter bred bræmme langs naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb jævnfør vandløbslovens 69 stk. I. Ingen må foretage beplantning, så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes. Bræmmer Rørlagte vandløb og beplantning Bredejerne påbydes at bevare skyggegivende vegetation langs alle vandløbene indtil 2 meter fra øverste kant. Vegetation Eventuelle udgifter til vedligeholdelse eller supplerende beplantning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig, påhvile.r vandløbsmyndigheden. I tilfælde af, at visse dele af beplantningen er til hindring for nødvendig vedligeholdelse (herunder maskinel vedligeholdelse) af vandløbene, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtynding/fjernelse. Udgifter ved beplantning 5.2 Arbejdsarealer og overkørsler ved udløb Ejere, hvis ejendomme grænser op til vandløbene, og eventuelle brugere af samme arealer er pligtige til at tåle de nød- Vedligeholdelsesarbejder Maru 1998 side 2

13 vendige vedligeholdelsesarbejders udførelse og eventuelle gener i den forbindelse. Vedligeholdelsesarbejdet indbefatter også bl.a. transport af mater.ialer og maskiner samt disses arbejde langs eller på vandløbenes bredder. Det nødvendige arbejdsareal er en zone langs vandløbene på normalt op til 8.meter målt fra vandløbenes øverste kant. I sjældne tilfælde kan der være behov for større arbejdsareal Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende faste anlæg, må af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 meter, og for rørlagte strækninger ikke nærmere end 2 meter fra ledningens midte. I forbindelse med nye tilløb og tilløb, der reguleres, kan vandmyndigheden forlange, at disse forsynes med en overkørsel med mindst 5 meters ovenbredde ved udløbet af hensyn til transport af det materiel, der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse. Hegn i forbindelse med løsdrift. Arealer, som grænser op til vandløbene, må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes og vedligeholdes et forsvarligt hegn langs med og mindst I meter fra øverste vandløbskant. I tilfælde af at sådanne hegn opsættes, må ejerne dog være indstillet på for egen regning at lade disse hegn fjerne inden vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til udførelsen af vedligeholdelsesarbejdet. Ændringer i vandløbenes tilstand. Det er ikke tilladt at bortlede vand fra vandløbene, hindre vandets frie løb eller foranledige, at vandstanden i vandløbene ændres. Denne bestemmelse er fastsat i henhold til vandløbslovens 6. Reguleringer, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og overkør.sler, må kun finde sted efter vandløbslovens bestemmelser. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbene og deres anlæg, således at tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette standardregulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven eller regionplanen. Forurening af vandløbene Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, affald, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene, jævnfør miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Arbejdsbælter Overkørsel v. nyetablering Tilladelse til løsdrift Vandets frie løb Regulering Tilladelse til foranstaltninger Forurening Marts 1998 side 3

14 Marts 1998 side 4

15 Vedligeholdelse ~ :..! 6.1 Ansvarlige for vedligeholdelsen Vandløbene og beplantning på skråninger og bræmmer vedligeholdes af vandløbsr.nyndigheden. Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning. 6.2 Målsætning for vandløbene Vandløbene er i henhold til Regionsplanen for vandløb, søer og kystvande i Storstrøms Amt målsat "C"; afledning afvand, undtagen Mellemnorskanalen, der er målsat "B3"; karpefiskevand. Myndighed Målsætning 6.3 Hensigten med vedligeholdelsen Vandløbsmyndigheden har, med udgangspunkt i nærværende regulativs redegørelse (Bilag I), besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand er i overensstemmelse med oven- : nævnte målsætninger. Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbene for at sikre vandføringsevnen (vandføringsevnen vurderes/beregnes/fastlægges ud fra vandløbets teoretisk geometriske skikkelse, dvs. efter dynamiske principper). Vandløbsmyndigheden har som konsekvens heraf besluttet nedenstående vedligeholdelsesprincipper: Hensigt Vandføring Konsekvens -. ;./ 6.4 Oprensning Oprensning af bundmateriale udføres i perioden I. august til 15. december, hvis vandløbenes profil nødvendiggør dette. Oprensning skal ske, når bunden er I 0 cm over regulativmæssig bundkote. På vandløbsstrækninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den reglativmæssige, udføres oprensningen i en strømrende svarende til den regulativmæssige bundbredde. Ved oprensning fjernes sand, slam og mudderaflejringer, hvorimod oprensning af grus og sten skal undgås. Hvor det er muligt, udføres den nødvendige oprensning skånsomt med maskine. 6.5 Bred- og skråningsvegetation Bredvegetationen skal forblive uslået, undtagen ved nedennævnte forhold: Der kan foretages slåning i hele sommerperioden som led i plejen af nyetableret skyggegivende vegetation. Bundoprensning Strømrende Skånsom vedligeholdelse Bredder/bræmmer Der må foretages pleje af træer og buske i vandløbsprofilet, under hensyn til den grøde begrænsende effekt i vandløbene. Marts 1998 side 5

16 , Skråningsanlæggene i vandløbsprofilerne slås maskinelt i perioden fra I. september til 31. oktober. Rørlagte strækninger Vedligeholdelse af rørjagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Tilgængelige brønde og sandfang kontrolleres mindst I gang årligt og oprenses efter behov for at fo rebygge videre transport af sand. Ulempefordeling. Ved tilrettelæggelse skal ulemper, som ejer og bruger skal tåle, jvf. vandløbslovens 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. På strækninger hvor der er generende beplantning, vil fyld m.m. søges optaget på modsatte bred. Den afskårne grøde- og kantvegetation skal såvidt muligt optages fra vandløbet, efterhånden som den afskæres. På strækninger, hvor det ikke er muligt at opsamle grøden, efterhånden som den afskæres, kan man lade grøden drive frit med strømmen og opsamle den på hensigtsmæssige steder. Såfremt man vælger at lade den afskårne grøde drive med strømmen til opsamling, skal den opsamlede grøde på vandløbsmyndighedens foranledning transporteres bort fra vandløbets nærhed senest 24 timer efter opsamling. Det fyld m.v., som fremkomme r ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne mindst 5 meter fra vandløbets kant, og sprede i et ikke over I 0 cm tykt lag inden hvert års I. maj. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fyldet, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftlig varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning. U dbedring af bygvær ker og skråningssikring Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden marts - april eller september - oktober. Klager vedrørende vandløbet s vedligeholdelse Lo dsejere, brugere eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse til vandløbsmyndigheden. ø Skråningsanlæg Rø rlagte vandløb Fordeling Fjernelse af fyld Periode Klage over vedligeholdelse Marts 1998 side 6

17 ."..... " ' 7. Bestemmelser om sejlads Langt de fleste vandløb er så små, at de ikke kan besejles, derudover er det vanskeligt at sætte en båd i vandet, idet vandløbene er beliggende ca. 1,5-4 m under terræn. Skråningsanlæggene kan derfor let lide skade, og al sejlads forbydes hermed. Vandløbsmyndigheden kan dog meddele dispensation fra ovenstående. 8. Tilsyn Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af vandløbs myndigheden. Vandløbsmyndigheden foretager på begæring offentligt syn over vandløbene i oktober, november og december måned. Lodsejere, brugere, organisationer eller andre, der ønsker at deltage i dette i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden. 9. Revision Dette regulativs bestemmelser revideres mindst hvert 12. år første gang d. I. januar 20 I 0. I 0. Regulativets ikrafttræden. Dette standardregulativ har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 4. februar Ingen sejllads Dispensation Foranledning Tidspunkt for syn Deltagelse Revision Fremlæggelse ) ~ Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet indsigelser og bemærkninger til regulativets indhold og udformning. Indsigelser vedrørende Regulativet er herefter tilrettet. igt vedtaget af Rødby Byråd på byråds- Ikrafttrædelse Marts 1998 side 7

18 Bilag I. -? Redegørelse for grundlaget og konsekvenserne af standardregulativet. har udarbejdet en vandløbsplan i 1995, i den forbindelse blev det meget tydeligt, at der manglede et fælles administrationsgrundlag for de offentlige vandløb i kommunen. Derfor er standardregulativet udarbejdet. De endelige regulativer for de kommunale vandløb kommer til at bestå af to dele, denne del kaldet "A-delen" og senere en del kaldet "Bdelen". "A-delen" indeholder bestemmelser om: Fælles grundlag Regulativets bestanddele A-delen Grundlag for regulativet Oversigt over de enkelte offentlige vandløb Generelt om vandløbenes dimensioner Administrative bestemmelser Bredejerforhold Vedligeholdelse Bestemmelser om sejlads Tilsyn Revision Regulativets ikrafttræden "B-dele n" indeholder specifikke bestemmelser for det enkelte vandl øb og eventuelle undtagelser fra "A-dele n", samt B-de len Opmålingsresultater. Regulativer og kendelser fra landvæsenskommissionen m.m. Vandløbets skikkelse, dimensione r og/eller vandføringsevnen Bygværker, beplantning og lignende Vandlø bsregulativ Marts 1998

19 ',. \ Vedligeholdelsen for vandløbene skal primært foregå således, at de afvandingsmæssige interesser tilgodeses, jvf. regionplanen. Standardregulativets bestemmelser om vedligeholdelse, vurderes ikke til at ændre væsentligt på vandafledningen. Af hensyn til arbejdsmiljøet forgår den største del af oprensningen med maskine. Marts 1998

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 SVENSTRUPGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0 Vandløbets skikkelse

Læs mere

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10 R E G U L A T I V for St. Vejle å Albertslund kommune Høje-Taastrup kommune Kommunevandløb nr. 10 Regulativ, St. Vejle å. Albertslund kommune/høje-taastrup kommune, december 1993. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 TRANEMOSEGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Information om vedligeholdelse af private vandløb

Information om vedligeholdelse af private vandløb Information om vedligeholdelse af private vandløb Dokumentnr.: 727-2010-105543 side 1 Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

I De anførte koter er i G.I. system.

I De anførte koter er i G.I. system. Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Grundlaget for regulativet 7 2.1

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Pindalsrenden og Stenmoserenden. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Pindalsrenden og Stenmoserenden Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 4 2. Betegnelse af vandløbet... 5 3. Vandløbets skikkelse, dimensioner og vandføringsevne...

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

Regulativ for Pøle Å med sideløb 1

Regulativ for Pøle Å med sideløb 1 Regulativ for Pøle Å med sideløb 1 Regulativ, Pøle Å - Hillerød og Gribskov Kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Grundlaget for regulativet...4 2 Betegnelse af vandløbet og oversigtskort...5 2.1 Betegnelse

Læs mere

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Marts 2015 Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften, Liselejegrøften, Lisevanggrøften,

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV For 85 OFFENTLIGE VANDLØB I LEMVIG KOMMUNE 2015 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For St. Vejle å Københavns Amt Side 2 REGULATIVETS VIGTIGSTE BESTEMMELSER I FORHOLD TIL LODSEJERNE 1. Københavns Amt er vandløbsmyndighed for den del af St. Vejleå. ser omhandles

Læs mere

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om Bilag 4. Ændringer, begrundelser og uddybning af konsekvenser ved fællesregulativet Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens Grødeskæringsmetoder Fremgår af specifikt regulativ Grødeskæringsterminer + 14

Læs mere

Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12

Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12 Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12 - retsinformation.dk Page 1 of 1 Den fulde tekst REG nr 23 af 20/07/1984 Gældende Offentliggoreisesdato: 23-05-1985 Milja- og F devareministeriet

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe Regulativ fr amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskmmune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskmmune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram g Ribe kmmuner, Sønderjyllands g Ribe amtskmmuner. I Regulativ

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Bebyggelsen skal anbringes i en afstand på mindst 4 meter fra vandløbets øverste kant.

Bebyggelsen skal anbringes i en afstand på mindst 4 meter fra vandløbets øverste kant. Christa og John Christiansen Fjordglimt 2 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 20 00 teknikmiljoe@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. november 2013 Sagsident:

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Temadag om dræning Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Relevante retsregler Vandløbsloven Okkerloven Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Habitatbekendtgørelsen Planloven Miljømålsloven

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE 25.5.2016 FÆLLESREGULATIV FOR OFFENTLIGE VANDLØB I NORDFYNS KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Indhold 5 1.2 Retningslinjer for

Læs mere