Medicinrådet 2. rådsmøde d. 1. marts februar Medicinrådet. Onsdag den 1. marts Kl (Frokost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicinrådet 2. rådsmøde d. 1. marts februar Medicinrådet. Onsdag den 1. marts Kl (Frokost"

Transkript

1 Der indkaldes til 2. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 1. marts 2017 Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th 2100 København Ø I tilfælde af afbud modtages dette inden mandag d. 27. februar 2017 kl på 1

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden, beslutningspunkt 2. Medicinrådets forretningsorden, beslutningspunkt 3. Habilitetspolitik og Rådets habilitetserklæringer, beslutningspunkt 4. Beslutningsdokument, beslutningspunkt 5. Kommissorium for fagudvalg (standard), beslutningspunkt 6. Indstillinger og kommissorier til nye fagudvalg, beslutningspunkt 7. Revurdering af baggrundsnotat fra fagudvalget vedrørende venøs tromboemboli (VTE), beslutningspunkt 8. Patientinddragelsesmodellen, beslutningspunkt 9. Ansøgningsskema til industrien, orienteringspunkt 10. Status for kommende og verserende sager, orienteringspunkt 11. Gennemgang af proces og metode for terapiområder, orienteringspunkt 12. Formandskabets meddelelser, orienteringspunkt 13. Eventuelt 2

3 1: Godkendelse af dagsorden 3

4 2: Medicinrådets forretningsorden Det indstilles, at Rådet godkender udkastet. På sidste møde blev første udkast til forretningsorden drøftet. Det blev besluttet, at sekretariatet skulle udarbejde et nyt udkast, idet der var en række bemærkninger fra Rådets medlemmer. (Udkast til Medicinrådets forretningsorden er vedlagt som bilag) 4

5 3: Habilitetspolitik og Rådets habilitetserklæringer Det indstilles, at Rådet drøfter og godkender habilitetspolitikken. Drøftelse af habilitetspolitik i Medicinrådet for Rådet, fagudvalgsmedlemmer, organisationer. Rådet bedes gennemgå rådsmedlemmernes egne habilitetserklæringer. På sidste møde drøftede rådsmedlemmerne habilitet. Det blev foreslået, at sekretariatet skulle udarbejde et udkast til habilitetspolitik. Habilitetspolitikken beskriver Medicinrådets holdninger til habilitetsspørgsmål, både for så vidt angår ansatte og medlemmer af Rådet og medlemmer af fagudvalg/faglige fora. Der er i politikken endvidere et særligt afsnit om habilitet for patientrepræsentanter. Som bilag til politikken foreslås en ny habilitetserklæring, som skal bruges af både rådsmedlemmer og fagudvalgs-/faglig fora-medlemmer. (Udkast til Medicinrådets habilitetspolitik er vedlagt som bilag) 5

6 4: Beslutningsdokument Det indstilles, at Rådet godkender forklæde og beslutningsdokument til brug for nye lægemidler. Beslutningsdokumentet er udarbejdet for, at det entydigt kan identificeres, hvilket produkt Medicinrådet skal forholde sig til. (Forklæde og udkast til beslutningsdokument er vedhæftet som bilag) 6

7 5: Kommissorium for fagudvalg (standard) Det indstilles, at Rådet godkender udkast til skabelon for kommissorium for Medicinrådets fagudvalg. Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg beskriver formål med og sammensætning af fagudvalg samt forhold vedrørende habilitet, åbenhed og ændring af fagudvalg. Rådet udpeger fagudvalgsformanden efter indstilling fra Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Rådet har mulighed for at sammensætte fagudvalgene efter behov samt ændre sammensætningen og kommissoriet efter dialog med fagudvalgsformanden. (Udkast til kommissorium for fagudvalg er vedlagt som bilag) 7

8 6: Indstillinger og kommissorier til nye fagudvalg Det indstilles, at Rådet godkender nedsættelse af to nye fagudvalg på områder, hvor Medicinrådet har modtaget forespørgsler om vurdering af nye lægemidler, og hvor der på nuværende tidspunkt ikke er et eksisterende fagudvalg, der kan anvendes. Det drejer sig om følgende to fagudvalg: Fagudvalg vedrørende spinal muskelatrofi Fagudvalget skal nedsættes for at evaluere et nyt lægemiddel. Det indstilles, at Rådet godkender kommissorium og formand indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) til et nyt fagudvalg vedrørende spinal muskelatrofi (SMA). Fagudvalg vedrørende akut leukæmi Fagudvalget skal nedsættes for at evaluere et nyt lægemiddel. Det indstilles, at Rådet godkender kommissorium og formand indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) til et nyt fagudvalg vedrørende akut leukæmi. Det indstilles, at Rådet godkender et nyt tilrettet kommissorium for fagudvalget vedrørende svær astma. Fagudvalg vedrørende svær astma Rådet fik efter sidste møde fremsendt kommissoriet på svær astma (udarbejdet under RADS). (Indstilling, kommissorium samt habilitetserklæring på indstillet formand for LVS på spinal muskelatrofi er vedlagt som bilag) (Indstilling/kommissorium samt indstilling af formand på akut leukæmi eftersendes) (Indstilling/kommissorium på svær astma eftersendes) 8

9 7: Fagudvalget vedrørende venøs tromboemboli (VTE) Det indstilles, at Medicinrådet godkender fagudvalgets udkast til revurdering af RADS baggrundsnotat for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli (VTE). Revurdering af baggrundsnotat fra fagudvalget vedrørende venøs tromboemboli (VTE) Baggrundsnotatet er fremsendt skriftligt. Der bliver intet oplæg fra fagudvalget Der skal tages højde for nedgradering af to NOAK-produkter Baggrundsnotatet skal godkendes efter RADS procedure/-principper Sundhedsvidenskabelig konsulent Dorte Glintborg fra Medicinrådets sekretariat er til stede ved Rådets drøftelse. (Forklæde og baggrundsnotat er vedlagt som bilag) 9

10 8: Patientinddragelsesmodellen Det indstilles, at rådet drøfter og godkender modellen for patientinddragelse (også, og hidtil, betegnet patientinvolvering) i Medicinrådets fagudvalg. På sidste rådsmøde drøftede rådsmedlemmerne inddragelse af patienter i fagudvalgssystemet. Det blev foreslået, at sekretariatet til dette møde udarbejdede en model for patientinddragelse. Modellen, som foreligger i bilag, beskriver formål, roller, forventninger og praksis i forbindelse med inddragelse af patienter i Medicinrådets fagudvalg. Modellen vedkommer både fagudvalg for nye lægemidler og for terapiområder. Som tillæg til modellen foreligger en kort beskrivelse af informationsmateriale specifikt tiltænkt patienten. Modellen er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af de modeller, der bruges nationalt og internationalt og erfaringer med disse. Hvad angår habilitet for patienter i fagudvalg henstilles til det udarbejdede udkast til Medicinrådets habilitetspolitik. Sekretariatet har været i dialog med Danske Patienter. Sundhedsvidenskabelig konsulent Madina Saidj fra Medicinrådets sekretariat, er til stede ved Rådets drøftelse. (Udkast til patientinddragelsesmodel samt brev fra Danske Patienter er vedlagt som bilag) 10

11 9: Ansøgningsskema til industrien, orienteringspunkt Kort gennemgang af ansøgningsskemaet til industrien. (Ansøgningsskema vedlagt som bilag) 11

12 10: Status for kommende og verserende sager Kort gennemgang af kommende og verserende sager i Medicinrådet. (Oversigt vedlagt som bilag) 12

13 11: Gennemgang af proces og metode for terapiområder Kort gennemgang af processen for vurdering af flere lægemidler indenfor samme terapiområde ved teamleder, sundhedsvidenskabelig konsulent Kirsten Holdt Henningsen. Prioriteringsprincipper for terapiområder vil blive fremlagt Rådet på et senere tidspunkt. Den sundhedsøkonomiske analyse vil blive præsenteret af Amgros I/S på næste rådsmøde. (Medicinrådets metodehåndbog vedrørende terapiområder er vedlagt som bilag) 13

14 12: Formandskabets meddelelser 14

15 13: Eventuelt Næste Rådsmøde er onsdag d. 29. marts kl

16 Bilagsoversigt Ad. pkt. 2 - Udkast til Medicinrådets forretningsorden Ad. pkt. 3 - Udkast til Medicinrådets habilitetspolitik Ad. pkt. 4 - Forklæde - Udkast til beslutningsdokument Ad. pkt. 5 - Udkast til kommissorium for fagudvalg (standard) Ad. pkt. 6 - Indstilling og kommissorium for fagudvalget vedrørende spinal muskelatrofi (SMA) - Habilitetserklæring: overlæge Kirsten Svenstrup - Indstilling og kommissorium for fagudvalget vedrørende akut leukæmi - eftersendes - Habilitetserklæring: afventer indstilling - eftersendes - Tilrettet kommissorium for fagudvalget vedrørende svær astma - eftersendes Ad. pkt. 7 - Forklæde for fagudvalget vedrørende venøs tromboemboli (VTE) - Baggrundsnotat for fagudvalget vedrørende venøs tromboemboli (VTE) Ad. pkt. 8 - Udkast til Patientinddragelsesmodel - Brev fra Danske Patienter Ad. pkt. 9 - Forklæde til ansøgningsskema til industrien - Ansøgningsskema til industrien 16

17 Ad. pkt Oversigt over kommende og verserende sager Ad. pkt Metodehåndbog vedrørende terapiområder 17

18 Medicinrådet 2. Rådsmøde d. 1. marts februar 2017 Ad. pkt. 2 18

19 FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 Medicinrådet er oprettet og reguleret af det vedtagne Kommissorium for Medicinrådet ( Kommissoriet ), der er vedtaget af Danske Regioners bestyrelse den 15. december I medfør af Kommissoriets pkt. 4.9 vedtager Rådet selv sin forretningsorden. I. RÅDET 2. Rådet 2.1 Rådsmedlemmerne udpeges i henhold til Kommissoriets bestemmelser. 2.2 Danske Regioner udpeger to formænd. Danske Regioner kan vælge at konstituere dem som et samlet formandskab eller ved at udpege den ene som formand og den anden som næstformand. 2.3 Såfremt en repræsentant udtræder af Rådet, udpeges der samtidig en ny repræsentant til Rådet. 3. Habilitet 3.1 Medlemmerne af Rådet skal afgive habilitetserklæring på særlige personlige eller økonomiske interesser i lægemiddelindustrien. 4. Fortrolighed 4.1 Der skal være størst mulig åbenhed i vurderingen af lægemidler og der skal være åbenhed om både processer, metoder, kriterier og det materiale, der udarbejdes i forbindelse med vurderingen af lægemidler. 4.2 Uagtet dette har rådets medlemmer tavshedspligt vedrørende oplysninger om - enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og - tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drift- eller forretningsforhold el.lign, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives. 4.3 Dokumenter sendt til Rådet fra Sekretariatet anses som interne dokumenter i Medicinrådet. 5. Opgaver 5.1 Rådet har følgende opgaver:

20 Rådet beslutter indenfor hvilke indsatsområder, der skal udarbejdes fælles behandlingsvejledninger og rekommandationslister. Rådet nedsætter fagudvalg og faglige fora, som bl.a. udarbejder forslag til ibrugtagning og behandlingsvejledninger. Rådet kan efter dialog med formanden for et fagudvalg/fagligt forum ændre sammensætningen og kommissoriet for fagudvalget/det faglige forum, herunder beslutte af afvikle fagudvalget/det faglige forum. Rådets beslutning offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. Rådet udpeger efter indstilling fra de faglige selskaber en formand for hvert fagudvalg/fagligt forum og beslutter samtidig hvilke faglige kompetencer, der skal repræsenteres i fagudvalget/forummet. Formanden for fagudvalget/forummet kan beslutte at supplere udvalget med personer, der besidder kompetencer, som vurderes væsentlige for fagudvalgets arbejde. Rådet godkender forslag til ibrugtagning og behandlingsvejledninger udarbejdet af fagudvalgene. Særlige review ere udpeges blandt Rådets medlemmer fra sag til sag. Rådet tilstræber, at beslutninger træffes i enighed. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Rådet informerer om nedsættelse af fagudvalg og faglige fora på Medicinrådets hjemmeside. Rådet skal sikre, at regionerne informeres om ibrugtagningsvejledninger og behandlingsvejledninger mv. og efterfølgende om de relevante rekommandationer. Rådet monitorerer implementeringen og den sundhedsvidenskabelige effekt af sine anbefalinger og vejledninger. 6. Møder 6.1 Rådet afholder som udgangspunkt otte til tolv møder om året. Antallet af møder kan ændres, såfremt det findes nødvendigt. 6.2 Møderne holdes i lokaler, som Sekretariatet disponerer over eller et andet af formanden/formandskabet angivet sted. 6.3 Formanden/formandskabet indkalder og leder møderne i Rådet. I tilfælde hvor der er udpeget en næstformand, varetager næstformanden disse opgaver i formandens fravær. 6.4 Dagsorden, dog evt. uden bilag, offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside forud for mødernes afholdelse. 6.5 På selve mødet udarbejdes et beslutningsdokument for henholdsvis hver anbefaling vedrørende ibrugtagning af et nyt produkt og hver behandlingsvejledning der er til behandling i rådet, og dette dokument godkendes inden mødets afslutning. Efter mødet offentliggøres beslutningsdokumentet på Medicinrådets hjemmeside. Side 20 af 56

21 6.6 Efter hvert møde i Rådet udarbejder formanden/formandskabet et beslutningsreferat. Beslutningsreferatet godkendes af rådets medlemmer senest 14 dage efter mødet, og offentliggøres herefter på Medicinrådets hjemmeside. 7. Kontakt til pressen 7.1 Formandskabet/formanden og næstformanden varetager Rådets relationer til pressen. Med mindre andet aftales udtaler Formandskabet/formanden og næstformanden sig på Rådets vegne, og tegner Rådet i forhold til pressen og offentligheden i øvrigt. 7.2 Denne bestemmelse medfører ingen begrænsninger i medlemmernes mulighed for at udtale sig på egne vegne. II. FAGUDVALG OG FAGLIGE FORA 8. Kommissorium for fagudvalg og faglige fora 8.1 Rådet udarbejder kommissorium ved nedsættelse af nye fagudvalg/faglige fora. 8.2 Kommissorier kan sendes til skriftlig godkendelse hos Rådets medlemmer, således at godkendelse ikke skal afvente næste rådsmøde. 9. Sammensætning 9.1 Det enkelte fagudvalgs/faglige forums sammensætning fremgår af kommissoriet for fagudvalget/det faglige forum. 9.2 Såfremt en repræsentant udtræder af et fagudvalg/fagligt forum, udpeges der samtidig en ny repræsentant til fagudvalget/det faglige forum. 10. Habilitet 10.1 Medlemmerne af de enkelte fagudvalg/faglige fora skal afgive habilitetserklæring på særlige personlige eller økonomiske interesser i lægemiddelindustrien. 11. Fortrolighed 11.1 Forretningsordenens pkt. 4 finder tilsvarende anvendelse for fagudvalgene og de faglige fora. 12. Opgaver 12.1 Fagudvalgene og de faglige fora er nedsat i henhold til Kommissoriet, jf. også pkt. 5.1 i denne forretningsorden Det enkelte fagudvalgs/faglige forums opgaver fremgår af kommissoriet for fagudvalget/det faglige forum. Side 21 af 56

22 12.3 Fagudvalget/det faglige forum deltager på Rådets møder, når det har sager til fremlæggelse. III. SEKRETARIAT 13. Varetagelse af sekretariatsfunktion samt ledelses- og instruktionsbeføjelse 13.1 Medarbejdere i Sekretariatet aflønnes af Danske Regioner. Sekretariatet ledes af en direktør. Danske Regioner har ingen instruktionsbeføjelse over for sekretariatsmedarbejderne i forbindelse med deres arbejdsopgaver i Sekretariatet. Instruktionsbeføjelsen tilkommer alene Rådet, der har den fulde ledelses- og instruktionsbeføjelse over for såvel direktøren for Sekretariatet som hele Sekretariatet Rådet bemyndiger direktøren for Sekretariatet til at varetage den daglige ledelse af Sekretariatet i overensstemmelse med Rådets instruktioner. 14. Adskillelse af aktiviteter 14.1 Varetagelsen af sekretariatsfunktionen for Medicinrådet og sekretariatsmedarbejdernes aktiviteter i denne forbindelse er adskilt fra Danske Regioners øvrige virksomhed Der er journaliseringsmæssig adskillelse mellem sekretariatsfunktionen og de øvrige funktioner, Danske Regioner varetager/udøver. Det er således alene sekretariatsmedarbejderne, som kan tilgå sekretariatsområdet for Medicinrådet i de respektive journaliseringssystemer. Sekretariatsmedarbejderne anvender desuden alene sekretariatsområdet i de respektive journaliseringssystemer, når de varetager sekretariatsopgaver for Medicinrådet. 15. Fortrolighed 15.1 Forretningsordenens pkt. 4 finder tilsvarende anvendelse for sekretariatsmedarbejderne. 16. Indkaldelse til og referat af møder i Rådet 16.1 Som en del af sekretariatsopgaverne udarbejder sekretariatet i rimelig tid forud for møder i Rådet forslag til dagsorden ledsaget af fornøden dokumentation. Forslag til dagsorden drøftes med formandskabet/formanden og næstformanden inden udsendelse til medlemmerne af Rådet. 17. Endelige beslutninger 17.1 Rådets beslutninger kan ikke ankes eller prøves ved anden administrativ myndighed. Rådets beslutninger er endelige. Side 22 af 56

23 18. Ændring af forretningsorden, dens rangorden samt fortolkningen heraf og vedtagelsen 18.1 Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af Rådet med simpelt stemmeflertal. Forretningsordenen eller fortolkningen heraf må ikke stride imod Kommissoriet Nærværende forretningsorden er oprettet med hjemmel i Kommissoriet og anses for tiltrådt af medlemmerne af Rådet på det førstkommende rådsmøde efter udsendelsen af forretningsordenen til medlemmerne af Rådet, såfremt der ikke senest på dette tidspunkt er indkommet indsigelser fra medlemmerne af Rådet Efter vedtagelse (tiltrædelse) af forretningsordenen sendes forretningsordenen i kopi til Danske Regioner. Vedtaget på Rådets møde den [dato for første møde i Medicinrådet Side 23 af 56

24 Ad. pkt. 3

25 Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv eller vedkommendes ægtefælle, børn og andre i nært slægtskab har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse. Det samme gælder hvis vedkommende deltager i ledelsen af en juridisk person (selskab, forening, mv.), der har en særlig interesse i sagens udfald. Også i tilfælde hvor sagen vedrører en klage over eller udøvelse af kontrol eller tilsyn overfor en anden myndighed, og vedkommende har medvirket ved den første behandlingen af sagen, vil der foreligge inhabilitet. Endelig foreligger inhabilitet, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Forvaltningslovens kap. 2 omhandler Inhabilitet. Lovens kap. 1 og 2 vedlægges som bilag 1. Loven gælder som udgangspunkt for al virksomhed, som udøves af den offentlige forvaltning, og gælder for behandling af sager, hvori der er eller vil blive truffet en afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Reglerne i kap. 2 gælder derudover også for behandlingen af sager om indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretlige dispositioner. Inhabilitet i Medicinrådet Medicinrådet har besluttet, at alt arbejde i Medicinrådet, herunder også arbejdet i Rådet og fagudvalg, er underlagt samme habilitetsregler som beskrevet i forvaltningsloven. Ingen der virker i Medicinrådet kan medvirke ved beslutninger, vurderinger, anbefalinger o. lign. i et sagsforløb, hvis den pågældende ville have været inhabil, såfremt beslutningen havde være en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Dette skal tilvejebringe sikkerhed for og tillid til, at de beslutninger, vurderinger, anbefalinger o. lignende, der træffes i Medicinrådet, ikke påvirkes af uvedkommende hensyn. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som gør vedkommende inhabil, skal snarest gøre opmærksom på dette forhold. Medarbejdere i Medicinrådets sekretariat skal underrette nærmeste foresatte, mens råds- og fagudvalgsmedlemmer samt medlemmer af faglige fora skal meddele det til formanden for rådet/udvalget/forummet. Generel og specifik inhabilitet Foreligger inhabilitet, vil den person, som er inhabil, ikke kunne deltage i behandlingen af den konkrete sag, hvoraf inhabilitetsforholdet udspringer. Det betyder, at eksempelvis et inhabilt rådsmedlem ikke kan deltage i behandlingen af den konkrete sag, hvorfor rådsmedlemmet må forlade mødet under behandlingen, (Specifik inhabilitet). Side 25 af 56

26 Foreligger inhabilitet i en sådan udstrækning, at det gentagne gange opleves, at et rådsmedlem/fagudvalgsmedlem/medlem af faglige fora, ikke kan deltage i behandlingen af sager i Rådet/udvalget/forummet, fordi inhabiliteten har en karakter, som gør, at arbejdet i Medicinrådet vanskeliggøres generelt, kan Rådet beslutte, at medlemmet ikke længere kan vare tage sine opgaver i Medicinrådet, (Generel inhabilitet). Patientinvolvering og inhabilitet De beskrevne habilitets regler gælder også for patientrepræsentanter udpeget til fagudvalg og faglige fora. Dog vil det forhold, at patienten har en særlig personlig interesse i sagen på grund af patientens egen sygdom, ikke medføre inhabilitet. Patientens syn på de givne sager er ikke uvedkommende for behandlingen i udvalget/forummet. Jf. forvaltningslovens 3, stk. 2 foreligger inhabilitet ikke, hvis der som følge af interessens karakter ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Habilitetserklæringer Som nævnt ovenfor skal den, der er eller kan være inhabil, selv gøre opmærksom på dette forhold. Det kan dog være svært på forhånd at se, hvilke sager der fremlægges til behandling, og for at sikre, at overvejelserne om inhabilitet sker på forkant på en operationel og transparent måde, anvender Medicinrådet habilitetserklæringer. Alle medlemmer af Rådet/udvalg/fora skal før igangsættelse af arbejdet udfylde en habilitetserklæring. Disse skal fornys hver sjette måned. Rådet vil vurdere, om der foreligger inhabilitet på baggrund af habilitetserklæringer. Konstateres inhabilitet, vurderer rådet, om der er tale om generel eller specifik inhabilitet (se ovenfor). Anvendelsen af habilitetserklæringer fritager ingen for, i de tilfælde, hvor der måtte opstå inhabilitet efter udfyldelse af habilitetserklæringer, at have pligt til at meddele dette til formanden for Rådet/udvalget/forummet, i form af en opdateret habilitetserklæring. Rådet genovervejer inhabilitetsspørgsmålet på baggrund af de nye oplysninger. Følgende skal indgå i erklæringerne: - Egne relationer til lægemiddel- og medicoindustrien samt interesseorganisationer indenfor lægemiddel- og medicobranchen - Pårørendes relationer til lægemiddel- og medicoindustrien samt interesseorganisationer indenfor lægemiddel- og medicobranchen - Økonomiske interesser i lægemiddel- og medicoindustrien samt interesseorganisationer indenfor lægemiddel- og medicobranchen - Tilknytning i øvrigt til lægemiddel- og medicoindustrien samt interesseorganisationer indenfor lægemiddel- og medicobranchen Skabelon for habilitetserklæring vedlægges som bilag 2. Side 26 af 56

27 Vurdering af habilitet For medarbejdere vil det være Medicinrådets direktør, der træffer afgørelse om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. For medlemmer af råd/udvalg/fora vil det være Rådet, der træffer afgørelse om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Den pågældende medvirker ikke selv i behandlingen af sagen. Alle inhabilitetssager afgøres ved en konkret vurdering med inddragelse af alle nødvendige hensyn. Vurderingen vil tage udgangspunkt i, om en person kan have en personlig, økonomisk eller på anden måde usaglig interesse i udfaldet af en sag, og om der i øvrigt er omstændigheder, der kan skabe tvivl om den pågældendes upartiskhed. Offentliggørelse af habilitetserklæringer Habilitetserklæringer gøres tilgængelige på Medicinrådets hjemmeside. Personfølsomme oplysninger på den der har udfyldt erklæringen, samt personlige oplysninger om pårørende overstreges inden offentliggørelse. Ikrafttræden af habilitetspolitikken Habilitetspolitikken træder i kraft når den er godkendt på Rådet. Allerede udfyldte habilitetserklæringer gælder seks måneder, og når disse skal fornys anvendes den nye skabelon. Godkendt af Medicinrådet d. Side 27 af 56

28 Uddrag af forvaltningsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Stk. 2. Loven gælder desuden for al virksomhed, der udøves af 1) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og 2) selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol. Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven helt eller delvis skal gælde for nærmere angivne selskaber, institutioner, foreninger m.v., som ikke er omfattet af stk. 2. Det gælder dog kun, hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller kommunale midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på det offentliges vegne. Vedkommende minister kan herunder fastsætte nærmere regler om opbevaring af dokumenter m.v. og om tavshedspligt. 2. Loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel 2 om inhabilitet gælder også for behandlingen af sager om indgåelse af kontraktsforhold eller lignende privatretlige dispositioner. Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 8 og 8 a gælder for al virksomhed, der udøves inden for den offentlige forvaltning. Stk. 4. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at lovens bestemmelser i øvrigt helt eller delvis skal gælde for anden forvaltningsvirksomhed end nævnt i stk. 1. Kapitel 2 Inhabilitet 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. 4. Bestemmelserne i 3 gælder ikke, hvis det ville være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den pågældendes sted under sagens behandling. Stk. 2. For medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gælder bestemmelserne i 3, selv om en stedfortræder ikke kan indkaldes. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvis myndigheden ville miste sin beslutningsdygtighed eller det af hensyn til myndighedens sammensætning ville give anledning til væsentlig betænkelighed, dersom medlemmet ikke kunne deltage i sagens behandling, og behandlingen ikke kan udsættes uden væsentlig skade for offentlige eller private interesser. Stk. 3. Ved kollegiale forvaltningsmyndigheders valg af medlemmer til hverv kan et medlem uanset bestemmelserne i 3 deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag. Bestemmelserne i 3 gælder ikke for regionsråds eller kommunalbestyrelsers beslutninger om vederlag m.v. til medlemmer. 5. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren for bestemte områder fastsætte regler, der fastlægger den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i 3 og Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden. Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed. Side 28 af 56

29 Stk. 3. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, jfr. dog 4, stk. 1 og 2. Dette gælder dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov. Side 29 af 56

30 Navn: Titel/stilling: Arbejdssted: Habilitetserklæring for xxxxx medlemmer Personlige eller økonomiske interesser i lægemiddel- og medicovirksomheder samt interesseorganisationer indenfor lægemiddel- og medicobranchen Har du inden for de sidste 5 år været ansat i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation indenfor lægemiddel- og medicobranchen? Hvis ja, hvor, i hvilken stilling og i hvilken periode? Har du direkte eller indirekte økonomiske interesser i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation indenfor lægemiddel- og medicobranchen? Hvis ja, hvilke? Sidder du i bestyrelsen, direktionen eller lignende i en lægemiddeleller medicovirksomhed eller i en interesseorganisation indenfor lægemiddel- og medicobranchen? Hvis ja, hvilken? Har du patent på et eller flere produkter, som markedsføres af en lægemiddel- eller medicovirksomhed? Hvis ja, hvilken? Har du inden for de sidste 5 år mod betaling udført opgaver for en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation indenfor lægemiddel- og medicobranchen? Hvis ja, hvilken? Er en af dine nærmeste pårørende på nuværende tidspunkt ansat i lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation indenfor lægemiddel- og medicobranchen? * Hvis ja, hvem, i hvilken stilling og i hvilken virksomhed? Har du andre interesser i en lægemiddel- eller medicovirksomhed eller en interesseorganisation indenfor lægemiddel- og medicobranchen, som bør indgå i vurderingen af inhabilitet, fordi de kan påvirke din objektive, saglige og upartisk stillingtagen i forbindelse med arbejdet i Medicinrådet? Hvis ja, hvilke? Jeg erklærer ved min underskrift, at ovenstående er korrekt. Dato: Underskrift: Side 30 af 56

31 Ad. pkt. 4 Side 31 af 56

32 Forklæde til beslutningsdokument for Medicinrådets anbefaling af nye lægemidler Beslutningsdokumentet vil indeholde en kort og koncis beskrivelse af de væsentligste elementer for Medicinrådets beslutning omkring anbefaling/ikke anbefaling af ibrugtagning af et nyt lægemiddel som standardbehandling. Det er mere uddybende end resuméet og kan stå alene som en opridsning af de vigtigste konklusioner, usikkerheder og overvejelser, herunder lægemidlets eventuelle indplacering i en behandlingsvejledning. For grundigere information henvises til den fulde rapport. Eventuelle overvejelser omkring alvorlighed/forsigtighed samt særlige opmærksomhedspunkter vil kun fremgå af dokumentet, hvis der har været overvejelser omkring disse. På Rådsmødet kan eventuelle ændringer indføres i beslutningsdokumentet før endelig vedtagelse. Dokumentet offentliggøres efter Rådsmødet. Det endelige layout for skabelonen er endnu ikke fastlagt, hvorved farvevalget er tentativt. Den grønne tekst er vejledende for indholdet i boksene og er til intern forklaring. Denne vil blive erstattet af anden tekst. Boksen Om Medicinrådets anbefaling indeholder en standard tekst som vil fremgå af alle beslutningsdokumenter og indeholder en generel forklarende tekst omkring Medicinrådets proces for udarbejdelse af anbefalinger. Side 32 af 56

33 Beslutningsdokument for Medicinrådets anbefaling af <lægemidlets navn> som standardbehandling til <indikation> Sygdom og behandling Kort beskrivelse af sygdom og nuværende behandling. Hvad tager Medicinrådet stilling til? Beskrivelse af det nye lægemiddel eller nye indikationer: præparat, firma, administration. <Klinisk spørgsmål 1> Evt. <Klinisk spørgsmål 2> Hvad er grundlaget for Medicinrådets anbefaling? Kort beskrivelse af de studier der ligger til grund for vurderingen af de kliniske spørgsmål. Eks. Effekten af lægemiddel X i forhold til lægemiddel Y er baseret på 2 identiske fase 3 studier med 600 patienter i hver. Evt. høringssvar Sundhedsfaglig vurdering Vurdering af de enkelte kliniske spørgsmål og evidensens kvalitet. Herunder usikkerheder. Kort beskrivelse af den endelige vurdering inklusiv kategori og evidens niveau. Økonomisk faglig vurdering Amgros vurdering af prisens rimelighed i forhold til klinisk merværdi Overvejelser omkring alvorlighed/forsigtighed Eventuelle overvejelser omkring alvorlighed/forsigtighed. Hvis ikke der har været nogen overvejelser omkring dette slettes denne boks. Side 33 af 56

34 Særlige opmærksomhedspunkter Eventuelle særlige diskussionspunkter / overvejelser der har været bragt frem som særligt vigtige i fagudvalget. Hvis ikke der har været nogen overvejelser omkring dette slettes denne boks. Medicinrådets anbefaling Medicinrådet anbefaler/anbefaler ikke <lægemidlets navn> som standardbehandling for <indikation>. <dato.måned.år> Kort redegørelse for baggrunden for anbefalingen. Indplacering i behandlingsvejledning Eventuel indplacering i eventuel behandlingsvejledning. Om Medicinrådets anbefaling Medicinrådets anbefaling bygger på en faglig vurdering af om ny medicin giver merværdi for patienterne i forhold til eksisterende behandling, samt en vurdering af omkostningerne ved at anvende medicinen. Regionernes indkøbsorganisation Amgros forhandler en pris for medicinen med ansøgeren. På baggrund af den forhandlede pris vurderer Medicinrådet, om medicinens merværdi står mål med prisen, og om medicinen derfor kan anbefales som standardbehandling. Anbefaling til standardbehandling betyder, at medicinen bliver et alment tilbud til en patientgruppe, og at medicinen er tilgængelig på sygehusene. Formandskabets underskrifter: <dd.mm.åå>: Side 34 af 56

35 Ad. pkt. 5 Side 35 af 56

36 Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg for [specificer] 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet per 1. januar Medicinrådets formål er at anbefale ibrugtagning af ny medicin og nye indikationsudvidelser. Medicinrådet udsteder behandlingsvejledninger og rekommandationer for anvendelsen af medicin på sygehusene og i primærsektoren. 1.2 Rådet vurderer, at der er behov for yderligere lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger vedrørende [specificer]. På den baggrund har rådet nedsat et fagudvalg for [specificer]. 2. Fagudvalgets formål 2.1 Fagudvalget for [specificer] har til formål at bidrage til den lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurdering af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Fagudvalget skal desuden bistå med input til monitorering af Medicinrådets anbefalinger. 3. Fagudvalgets sammensætning 3.1 Fagudvalget består af en formand og [xx] fagudvalgsmedlemmer. Fagudvalgets arbejde ledes af formanden. 3.2 Fagudvalgets medlemmer skal repræsentere den højeste videnskabelige standard på området og have god indsigt i de dominerende videnskabelige holdninger på området. 3.3 Rådet har udpeget [specificer] som formand efter indstilling fra De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). 3.4 Rådet har besluttet, at disse faglige kompetencer skal repræsenteres i fagudvalget: - En formand fra Dansk [XXX] selskab, udpeget af [selskab] - Overlæger indenfor [XXX] eller [YYY] med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence inden for [XXX] eller [YYY], udpeget af Region [X] - En patient udpeget af Danske Patienter. - En repræsentant udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF) - En repræsentant udpeget af Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse (DSS)

37 - En repræsentant udpeget af Dansk [XXX] selskab - En repræsentant udpeget af Dansk [YYY] Selskab - [Person(er) med særlig ekspertise eller funktion] 3.5 Fagudvalgets sammensætning offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. Hvis der er afslag på deltagelse, vil disse også blive nævnt. 3.6 Der kan ikke sendes suppleanter til møder i fagudvalget. 3.7 Såfremt et medlem udtræder af fagudvalget, skal sekretariatet sikre, at der udpeges en ny fra det respektive selskab eller den respektive region inden 8 dage. 4. Habilitet 4.1 Fagudvalgsformanden og medlemmerne af fagudvalget skal efterleve Medicinrådets habilitetspolitik og afgive oplysninger om habilitet. Oplysningerne offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. 4.2 Hvis Rådet finder et medlem generelt inhabilt udtræder medlemmet, og den udpegende enhed udpeger en ny. 5. Åbenhed 5.1 Der skal være størst mulig åbenhed i vurderingen af lægemidler, og der skal være åbenhed om både processer, metoder, kriterier og det materiale, der udarbejdes i forbindelse med vurderingen af lægemidler. 5.2 Fagudvalgets medlemmer har tavshedspligt vedrørende oplysninger om: 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold og 2) tekniske indretninger, fremgangsmåder eller drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke videregives 5.3 Dokumenter sendt mellem fagudvalget, sekretariatet og Rådet anses som interne dokumenter i Medicinrådet. 6. Fagudvalgets opgaver 6.1 Sekretariatet stiller en projektgruppe til rådighed for fagudvalget. Projektgruppen ledes af en projekt-og metodeansvarlig, der er primær kontaktperson for fagudvalget. 6.2 Sekretariatet aktiverer fagudvalget, når nye lægemidler og terapiområder indenfor fagudvalgets fagområde skal vurderes. 6.3 Fagudvalgets arbejde tilrettelægges i dialog med sekretariatet.

38 6.4 Med bistand fra sekretariatet udarbejder fagudvalget udkast til projektprotokoller, vurderinger af lægemidlers kliniske merværdier og eventuelle status som standardbehandling samt behandlingsvejledninger indenfor deres fagområde. Opgaver og tidsramme er nærmere beskrevet i metodehåndbøgerne for Medicinrådets arbejde. 6.5 Fagudvalget bistår desuden med input til monitorering af Medicinrådets anbefalinger. 6.6 Formanden for fagudvalget kan efter behov nedsætte mindre arbejdsgrupper blandt fagudvalgets medlemmer til at varetage nærmere specificerede opgaver. 6.7 Fagudvalget skal forsøge at opnå enighed om de lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger. 6.8 Fagudvalget fremlægger udvalgets arbejde for Rådet og deltager i drøftelser af materialet. Rådet kan anmode fagudvalget om at udarbejde supplerende materiale. 6.9 Fagudvalgets udkast til projektprotokoller, vurderinger af lægemidlers kliniske merværdier samt behandlingsvejledninger indenfor udvalgets fagområde skal godkendes af Rådet. 7. Ændring og afvikling af fagudvalget 7.1 Rådet kan efter dialog med formanden ændre sammensætningen og kommissoriet for fagudvalget, herunder beslutte at afvikle fagudvalget. Rådets beslutning offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. 7.2 Såfremt Medicinrådet opløses, ophører fagudvalget tilsvarende. 7.3 Dette kommissorium for Fagudvalget vedrørende [specificer] er vedtaget på Medicinrådets rådsmøde [indsæt dato].

39 Ad. pkt. 6

40 Ad. pkt. 6 Dette bilag indeholder fortrolige oplysninger og offentliggøres ikke før Rådets behandling. 40

41 Ad. pkt. 7 41

42 Ad. pkt. 7 Dette bilag indeholder fortrolige oplysninger og offentliggøres ikke før Rådets behandling. RADS Baggrundsnotat: Behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli 42

43 Ad. Pkt. 8 RADS Baggrundsnotat: Behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli 43

44 Model for Patientinddragelse i Medicinrådet Medicinrådets model for patientinddragelse rummer en beskrivelse af formål, rolle, forventninger og praksis (side 2-3). Formål Rolle Forventninger Praksis Dertil følger en beskrivelse af indholdet i et informationsbrev samt et introduktionskursus til patienter i Medicinrådets fagudvalg (side 4-5). 44

45 Formål Formålet med at inddrage patienter er: at patienternes viden og erfaringer bidrager til kvaliteten i fagudvalgenes vurderinger af nye lægemidler og terapiområder at Medicinrådets anbefalinger via patienternes inddragelse sikrer fokus på og relevans for patienterne Rolle Patienternes rolle i fagudvalgene er at bidrage med erfaringsbaseret viden fra eget sygdomsforløb og evt. medpatienters erfaringer med sygdommen og de lægemidler, der bruges til at behandle den. Med patient forstås en person som har eller har haft den pågældende sygdom. Hvis patienten ikke selv er i stand til at udføre rollen, kan patienten medtage en primær omsorgsperson. Egne patienterfaringer bør være maksimalt 2 år gamle. Forventninger Ved at inddrage patienter, forventer vi indsigt i: det at leve med sygdommen oplevelsen af tilgængelige lægemidler, der bruges til at behandle sygdommen hvis muligt - medpatienters oplevelser med sygdommen og medicinsk behandling Patienter forventes særligt at bidrage: i udarbejdelsen af protokollen med overvejelser om balancen mellem behandlingseffekt og bivirkninger i diskussionen af fagudvalgets anbefalinger og vurderinger 45

46 Praksis Sekretariatet anmoder Danske Patienter om udpegning af en patient til et fagudvalg. Til anmodningen medsender sekretariatet et informationsbrev, der informerer patientforeningen og patienten om opgavens art og praktiske oplysninger. Informationsbrevet indeholder desuden et idékatalog af spørgsmål, som patienten kan overveje. Idékataloget er ingen manual, men skal ses som inspiration. Danske Patienter er via kontakt til en relevant patientforening, ansvarlige for udpegningen af en patient til et fagudvalg. På lige fod med fagudvalgets øvrige medlemmer: skal patienten udfylde en habilitetserklæring er patienten velkommen til at kontakte den fagudvalgsansvarlige med spørgsmål modtager patienten et velkomstbrev med mødedato for første møde og praktiske forhold (transport, habilitet, kommissorium) modtager patienten et udkast til protokollen ca. 10 dage inden første møde. I den forbindelse udsendes Medicinrådets principper for patientinddragelse og patientidékataloget medsendes i bilag til orientering af fagudvalgets øvrige medlemmer vil en præsentation fra patienten indgå på første fagudvalgsmøde Patienten tilbydes en fast mødediæt, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og refusion af transportudgifter Patienten inviteres til at deltage i et introduktionskursus i sekretariatet, forud for deltagelse i første fagudvalgsmøde. Patienten er velkommen til at deltage i hele arbejdsprocessen i fagudvalget, men forventes ikke at deltage på de fagudvalgsmøder, hvor litteraturen på området gennemgås og diskuteres, og hvor møderne derfor er af mere videnskabelig karakter. Patienten forventes særligt at bidrage med viden i udarbejdelsen af protokollen og under udarbejdelsen af fagudvalgets anbefalinger og vurderinger, samt byde ind med overvejelser til balancen mellem behandlingseffekt og bivirkninger. Sekretariatet vil løbende opsøge feedback i forhold til patientinddragelsen. 46

47 Beskrivelse af information til patienter Informationsbrev Vedhæftes udpegningsbrevet fra sekretariatet til Danske Patienter Gør det muligt for Danske Patienter samt patientforeningen at sende det videre til den patient, de udpeger. Informationsbrevet er rettet mod patienten og indeholder oplysninger om: Hvad er Medicinrådet og fagudvalget formål, opgaver, karakteristika etc. Hvad kan patienten forvente grov tidsplan, formål med patientinddragelse etc. Hvordan kan patienten forberede sig, såkaldt idékatalog (indsat herunder) Idékatalog Selvom det ikke er muligt på forhånd at vide, hvad du vil blive spurgt om til fagudvalgsmøderne, kan du stadig forberede sig på de typiske spørgsmål. Vi har derfor samlet en række spørgsmål, som de andre fagudvalgsmedlemmer ofte vil spørge patienten om. Spørgsmålene drejer sig om den sygdom, du har, og som fagudvalgets arbejde omhandler. Hvis det er muligt for dig, og du finder det relevant, må du meget gerne medtænke andre patienters syn herpå også hvis de er forskellige fra dine egne synspunkter: Din erfaring med sygdommen og at leve med den Hvordan påvirker sygdommen din livskvalitet? Hvordan er det at være berørt af sygdommen? Hvilke aspekter af sygdommen er det vigtigt at kunne kontrollere? Hvad vil du helst se, at en ny behandlingsmetode kan afhjælpe? Dit syn på lægemidler, du har erfaring med Hvor godt kan du håndtere sygdommen med det lægemiddel, du kender til? Er der bivirkninger herved? Hvor effektiv er behandlingen? Er der behov, som behandlingen ikke imødekommer? Hvad er vigtigt for dig i forbindelse med håndtering og indtagelse af lægemidler? Hvordan påvirker behandlingen forskellige aspekter af dit liv (job, familie etc.)? Hvilke erfaringer har du med de forskellige behandlingsmetoder fordele og ulemper ved dem? I hvilken grad adresserer de forskellige behandlingsmetoder dine behov? Dine forventninger til nyt lægemiddel Hvilke problemer skal et nyt lægemiddel imødekomme, som den nuværende behandling ikke formår? Hvilke bivirkninger er acceptable? Hvilke forventninger har du til et nyt lægemiddel? Er der særlige patientpræferencer, der gør sig gældende? Har de kliniske studier rapporteret på de problemstillinger/effektmål og bivirkninger, som du finder er relevante? Hvad er vigtigt for dig ifm. håndtering og indtagelse af lægemidler? 47

48 Hvad er ifølge dig vigtige effektmål dvs. hvad er det særligt vigtigt, at et lægemiddel kan forbedre? Hvilke er kritiske og hvilke er mindre kritiske? Livskvalitet? Funktionsevne? Smerter? Bivirkninger?? Yderligere spørgsmål Er der andre forhold, som du tænker er særlig vigtige at have med i betragtning, og som ikke er blevet berørt i de tidligere spørgsmål? Er du vidende om særlige forhold, der gør sig gældende for andre patienter med samme sygdom? Introduktionskursus Tilbydes alle patienter der skal indgå i fagudvalg. Formålet er, at patienten føler sig klædt på til fagudvalgsarbejdet. Varetages af sekretariatet. En ekstern oplægsholder med specifik viden indenfor patientinddragelse, og erfaring med undervisning heri (eksempelvis fra Danske Patienter) tilskyndes at deltage. Kurset sætter fokus på patientdeltagelse, Medicinrådets processer og metoder, og hvervet som patient i Medicinrådets fagudvalg. Der vil på introduktionskurset være mulighed for at stille spørgsmål og komme i kontakt med andre patienter, der skal indgå i fagudvalg. Introduktionskurset er af en halvdags varighed og vil dække emnerne: Hvorfor patientinddragelse i Medicinrådet? Arbejdsproces og metoder i Medicinrådets fagudvalg Viden og redskaber i arbejdet som patient i fagudvalget Hvordan bruges egne patienterfaringer i et fagudvalg? Hvad sker der efter denne dag? På sigt: erfaringer fra at være patient i Medicinrådets fagudvalg 48

49 Ad. pkt. 8 Brev fra Danske Patienter er vedhæftet særskilt. 49

50 Ad. pkt. 9 50

51 Ad. pkt. 9 - Forklæde til ansøgningsskema Det (endelige) ansøgningsskema til industrien Formål: Dokumentet (det endelige ansøgningsskema) har til hensigt at fungere som en rettesnor for lægemiddelfirmaernes endelige ansøgning til Medicinrådet. Ansøgningsskemaet skal give et overblik over lægemidlets basisinformation (handelsnavn, generiske navn, ATC-kode etc.), litteratursøgning, dataekstraktion og komparative analyser. Baggrund: Ansøgningsskemaet er udviklet af sekretariatet, og som et resultat af en række dialogmøder mellem sekretariatet, LIF og repræsentanter fra forskellige lægemiddelvirksomheder. Anvendelse: Ansøgningsskemaet er vejledende, og ansøgeren kan tilpasse skemaet til pågældende data og analyser, hvis dette giver mening og forståelsen af data og analyser forbedres. Dog, skal skemaet og analyserne følge og reflektere protokollen, som er godkendt af Medicinrådet. Komplekse analyser, såsom netværksmetaanalyser, kan vedhæftes som bilag, da disse ikke meningsfyldt kan rummes i skemaet. I tilfælde af konfidentielle data bedes ansøger at highlighte disse data i gult, og anføre hvornår disse data forventes at være offentlig tilgængelige. Det er forventningen, at skabelonen for ansøgningsskemaet skal være et levende dokument, som kan opdateres og justeres af sekretariatet fremadrettet, og i takt med at erfaring samles i sekretariatet og blandt virksomhederne. 51

52 Ad. pkt. 9 Ansøgningsskema til industrien er vedhæftet særskilt. 52

53 Ad. pkt

54 Ad. pkt. 10 Dette bilag indeholder fortrolige oplysninger og undtages fra offentliggørelse 54

55 Ad. pkt

56 Ad. pkt. 11 Metodehåndbog for terapiområder er vedhæftet særskilt 56

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma

Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Habilitetserklæring for medlemmer/observatører Fagudvalget vedrørende svær astma Navn: Titel/stilling: Arbejdssted: Organisation du repræsenterer: Daniel Pilsgaard Henriksen Læge, Phd Klinisk farmakologi

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 Medicinrådet er oprettet og reguleret af det vedtagne Kommissorium for Medicinrådet ( Kommissoriet ), der er vedtaget af Danske Regioners bestyrelse den

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT

FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT 9. januar 2013 FORRETNINGSORDEN FOR RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN OG DETS SEKRETARIAT I. INDLEDNING 1. ORGANISATION 1.1 Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) er nedsat af Danske

Læs mere

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017

Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Medicinrådet 2017 Side 139 af 195 Eftersendelse til 6. rådsmøde i Medicinrådet Onsdag den 16. august 2017 Nedenstående bilag skal tilføjes den udsendte dagsorden fra den 04.08.2017. Det er noteret under

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts marts Medicinrådet. Onsdag den 29. marts Kl (Frokost

Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts marts Medicinrådet. Onsdag den 29. marts Kl (Frokost Medicinrådet 3. rådsmøde d. 29. marts 2017 17. marts 2017 Der indkaldes til 3. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 29. marts 2017 Kl. 10.00 15.00 (Frokost 12.00 13.00) Rådsmødet afholdes i

Læs mere

Fortrolighedspolitik Medicinrådet

Fortrolighedspolitik Medicinrådet Fortrolighedspolitik Medicinrådet Formål Transparens er vigtigt for Medicinrådet. Ifølge princippapir om prioritering for sygehusmidler fra Sundhedsog Ældreministeriet af marts 2016 fremgår det, at der

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 7. juni Kl (Frokost kl ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 5. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 7. juni 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost kl. 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th.

Læs mere

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid.

Alle medlemmer af RADS fagudvalg skal naturligvis leve op til ovenstående habilitetskrav under hele fagudvalgets levetid. NOTAT 3. juni 2013 Fremgangsmåde ved vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS Baggrund En høj faglighed er sammen med regler omkring habilitet og uafhængighed en forudsætning for RADS troværdighed.

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Medicinrådet 1. Rådsmøde d. 18. januar januar Medicinrådet. Onsdag den 18. januar Kl (Frokost

Medicinrådet 1. Rådsmøde d. 18. januar januar Medicinrådet. Onsdag den 18. januar Kl (Frokost Der indkaldes til 1. rådsmøde i Medicinrådet (MR) Medicinrådet Onsdag den 18. januar 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-12.45) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal

Læs mere

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU)

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er, som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd, underlagt habilitetsreglerne fra

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 4. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 3. maj 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th. 2100

Læs mere

Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 1. marts Kl

Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 1. marts Kl Referat af 2. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 1. marts 2017 Kl. 10.00 15.00 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak

Læs mere

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune Notat Til: Byrådet Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft 30. september 2016 Sags id: 08/34587 Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO) Vedtaget af bestyrelsen efteråret 2005 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (FØJO)

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet 19 i Konkurrencerådets forretningsorden indeholder regler om et rådsmedlems inhabilitet: 19. Et medlem

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl

Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet. Tirsdag den 20. december 2016 kl Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet Tirsdag den 20. december 2016 kl. 16-18 Velkommen Danske Regioner Status Medicinrådet Lægemidlernes vej gennem Medicinrådet: Nye lægemidler og nye indikationer Ansøgning,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 29. marts Kl

Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet. Afholdt onsdag den 29. marts Kl Referat af 3. rådsmøde i Medicinrådet Afholdt onsdag den 29. marts 2017 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand) Steen Werner Hansen (formand) Jens Friis Bak Henning Beck-Nielsen

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Baggrund Som opfølgning på byrådets drøftelse om inhabilitet på byrådsmøde 30. september 2015 Punkt 95: Forslag til Lokalplan 125

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen.

Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Habilitetserklæring for medlemmer af nævn & råd 1, konsulenter m.m. for Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen foretrækker, at habilitetserklæringen udfyldes elektronisk og ikke i hånden. 1.0 Personoplysninger

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet i Skanderborg Kommune Godkendt i Handicaprådet xx-xx-2014 Skanderborg Kommune Sag: 13/21572 Indholdsfortegnelse 1. KONSTITUERING 3 2. MØDER 3 2.1 Indkaldelse og forberedelse

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere