Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug"

Transkript

1 Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

2 Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2013 Udarbejdet af: Jesper Henriksen, Louise Boye Larsen, Pauline Hagensen, Laura Steenbuch Krabbe og Birgitte Bækgaard Brasch 2

3 Indhold 1 Forord Sammenfatning og konklusion Koordineringsredskaber Behov og fokus Organisering af indsatsen i regioner og kommuner Sådan benyttes og vurderes koordineringsredskaberne Udvalgte koordineringsredskaber Metode Bilag 1: Regionernes besvarelser og repræsentativitet Bilag 2: Kendskab til, inddragelse og vurdering af redskaberne

4 1 Forord Mennesker med både sindslidelse og misbrug har en dobbeltproblematik, der betyder, at de ofte har brug for flere indsatser og støttetilbud på tværs af kommuner og regioner. Især de mest udsatte borgere med sindslidelse og misbrug kan have en oplevelse af at blive tabt i systemet, når de har brug for flere indsatser samtidig, eller når de overgår fra et tilbud til et andet. Derfor mærker netop mennesker med sindslidelse og misbrug behovet for en bedre koordinering mellem systemerne. Socialt Udviklingscenter SUS har lavet en række undersøgelser af indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug heriblandt andet publikationerne: Hvad sker der nu? (Christensen & Hagensen 2009, SUS og SIND). En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug (Socialt Udviklingscenter SUS 2011). Vidensbase indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug (Socialt Udviklingscenter SUS 2011). Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats (Hagensen et al. 2010). I de seneste år er der sat fokus på koordinering og samarbejde blandt andet gennem initiativer søsat af Socialministeriet. Socialt Udviklingscenter SUS mærker den stigende interesse og samarbejder med stadigt flere kommuner om udvikling og implementering af koordineringsredskaber på en række forskellige områder. Heriblandt udsatte borgere, der ofte er i kontakt med både den regionale psykiatri og kommunale tilbud. Meget tyder på, at der er uudnyttet potentiale i forhold til at forbedre koordinering og samarbejde ved at bringe eksisterende redskaber i anvendelse. Der er behov for en forbedret koordineret indsats samtidig med at koordineringen opleves som en stor udfordring. Hvis flere koordineringsredskaber skal udbredes og tages i anvendelse i forhold til mennesker med sindslidelse og misbrug, er der behov for en mere aktiv viden om redskaberne. Undersøgelsen er gennemført i 2012 og er finansieret af Social og Integrationsministeriet på baggrund af henvendelse fra Socialt Udviklingscenter SUS. 4

5 2 Sammenfatning og konklusion I denne rapport formidles resultaterne fra en landsdækkende undersøgelse af eksisterende koordineringsredskaber som anvendes i kommuner og regioner i indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse som er udsendt til samtlige af landets kommuner og regionale psykiatriske centre samt kvalitative data fra fortolkningsseminar, telefoninterviews og møder med professionelle involveret i indsatsen. Der er besvarelser fra 211 forskellige organisatoriske enheder fordelt på 48 kommuner og 13 psykiatriske centre. Undersøgelsens formål er at afdække nuværende praksis omkring koordinering og samarbejde i forhold til borgere med sindslidelse og svarer på følgende spørgsmål: Hvilke redskaber findes der til at støtte koordinering og samarbejde i forhold til mennesker med sindslidelse og misbrug? Hvilke redskaber er der kendskab til, i hvor høj grad inddrages de i koordineringsarbejdet, og hvordan vurderes redskaberne, når de inddrages? Hvilke redskaber har størst potentiale til at støtte koordineringen af den samlede indsats? 2.1 Koordineringsredskaber I forbindelse med undersøgelsen er der udarbejdet nedenstående liste med 14 eksisterende koordineringsredskaber på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Det vil sige redskaber, værktøjer el.lign., der kan understøtte en sammenhængende indsats på tværs af det sundhedsfaglige område, det socialfaglige område, misbrugsbehandlingen og den psykiatriske indsats. Koordinering nationalt: Det fælles værdigrundlag Koordinering mellem region og kommuner Sundhedsaftale (sundhedsloven) De sociale rammeaftaler PSP samarbejdet Koordinering af enkeltsager Kommunal koordinator Regional koordinator Social handleplan (SEL 141) Behandlingsplan (psykiatriloven, 3 stk. 3) Udskrivningsaftale (psykiatriloven 13a) Koordinationsplan (psykiatriloven 13b) Udskrivningsguide (udskrevet.dk) Behandlingsplan ift. misbrugsbehandling Rehabiliteringsplan 5

6 Åben dialog 2.2 Kendskab til, inddragelse og vurdering af koordineringsredskaberne Besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen er analyseret i forhold til regionerne og kommunernes kendskab til koordineringsredskaberne, samt i hvor høj grad de inddrages i koordineringsarbejdet, og hvordan de vurderes at fungere som koordinerende redskab. Dette ud fra en grundantagelse om, at jo flere funktioner, der har kendskab til et redskab og inddrager det samt vurderer det positivt, jo større er potentialet for, at redskabet kan anvendes til at koordinere på tværs. Der er flere af redskaberne, der er kendetegnet ved et bredt kendskab det vil sige, at der er et stort sammenfald mellem hvilke redskaber, der er kendskab til i både kommune og regioner. Endvidere er der stor sammenhæng mellem hvilke redskaber, der er kendskab til og hvilke der inddrages i koordineringsarbejdet. Derimod har analysen vist, at der ikke er en stringent sammenhæng mellem hvilke redskaber, der er kendskab til og inddrages samt vurderes positivt. Som det også fremgår af nedenstående oversigt er der få redskaber, der er gennemgående i forhold til både at være bredt kendte, inddraget i høj grad og vurderet positivt. Når der ses på tværs af både region og kommune er det kun PSP samarbejdet, der ligger højt i alle tre kategorier. Den sociale handleplan og behandlingsplan for misbrugsbehandling markerer sig begge positivt i forhold til koordinering i de kommunale funktioner, mens udskrivningsaftalerne markerer sig i de regionale funktioner. Redskaber der er bredt kendskab til Redskaber der ofte inddrages i koordineringen af indsatsen Redskaber der vurderes at være gode til at koordinere indsatsen Redskaber med potentiale for tværgående koordinering af den samlede indsats Sundhedsaftaler Social handleplan Udskrivningsaftaler PSP samarbejdet Behandlingsplan for den psykiatriske behandling De sociale rammeaftaler Behandlingsplan for misbrugsbehandlingen Behandlingsplan for den psykiatriske behandling Udskrivningsaftale Koordinationsplan PSP samarbejdet Åben dialog Behandlingsplan for misbrugsbehandlingen PSP samarbejdet Redskaber med potentiale for koordinering på tværs af de kommunale funktioner Social handleplan Behandlingsplan for misbrugsbehandlingen Kommunal koordinator Social handleplan Redskaber med potentiale for koordinering på tværs af de regionale funktioner Koordinationsplan Kommunal koordinator Regional koordinator Fælles værdigrundlag Regional koordinator Koordinationsplan Behandlingsplan for den psykiatriske behandling Udskrivningsaftale 6

7 2.3 Koordineringsredskaber med potentiale til at støtte koordineringen af den samlede indsats På baggrund af analysen af hvilke redskaber, der er kendskab til og inddrages i koordineringsarbejdet samt vurderes positivt har det været muligt at udvælge ni redskaber, der har størst potentiale i forhold til tværgående koordinering, og koordinering på tværs i dels de regionale og dels kommunale funktioner. En nærmere analyse af de ni redskaber har gjort det muligt at pege på fire koordineringsredskaber, der har potentiale i forhold til at støtte en koordinerende indsats: PSP samarbejdet Som det eneste af de 14 koordineringsredskaber er PSP samarbejdet placeret højt i forhold til kendskab, inddragelse og vurdering både blandt regionerne og kommunerne. Målgruppen for PSPsamarbejdet er særligt socialt udsatte borgere og primært borgere, hvor der kan være risiko for kriminalitet. Derfor anvendes det også kun i forhold til et begrænset antal borgere. Til gengæld er antallet af funktioner, der inddrager redskabet stort og vurderingerne er generelt meget positive. Det kan således konstateres, at PSP samarbejdet tilsyneladende er en samarbejdsform, der har potentiale i forhold til at understøtte en velkoordineret indsats. Der kan derfor tænkes i at udvikle lignende samarbejdsfora for en bredere målgruppe. Behandlingsplanen for misbrugsbehandlingen Der er et bredt kendskab til behandlingsplanen for misbrugsbehandlingen på tværs af de kommunale funktioner samt en høj grad af inddragelse. Dette gælder ikke blandt de regionale funktioner, hvor både kendskab og inddragelse er lavt. Til gengæld er vurderingerne meget positive blandt både de regionale og kommunale funktioner, der inddrager det i koordineringsarbejdet. På baggrund af de positive vurderinger på tværs af regioner og kommuner kan det således konstateres, at behandlingsplanen for misbrug kunne have potentiale som tværgående koordineringsredskab. Det vil dog kræve at kendskabet og inddragelsen blev øget i de regionale funktioner. Den sociale handleplan Kendskabet til den sociale handleplan er bredt i både de kommunale og regionale funktioner, mens den primært inddrages og vurderes positivt af kommunerne. Det kan konstateres, at den sociale handleplan har potentiale som et koordinerende redskab særligt i forhold til de kommunale funktioner. Såfremt det ønskes at have et mere tværgående sigte skal der arbejdes mere systematisk med inddragelsen af alle relevante samarbejdspartnere herunder de regionale funktioner. Koordinatorer Generelt er kendskabet til og inddragelsen af kommunal koordinator og regional koordinator ikke bredt. Ved begge koordinatorer gør det sig gældende, at de anvendes i mest i eget system. Dog 7

8 markerer de sig begge ved at være meget positivt vurderet som koordineringsredskaber, hvilket endvidere understøttes af de kvalitative data. Det kan således konstateres, at en koordinatorfunktion kunne være relevant at arbejde videre med i forhold til en styrket koordinerende indsats. Dette med henblik på en tydeligere ansvarsfordeling mellem den regionale og kommunale indsats over for borgere med sindslidelse og misbrug. En koordinatorfunktion kan med fordel anvendes som en måde at understøtte brugen af de øvrige ovenstående redskaber. I dag er koordinatorrollen ikke centralt reguleret, og der er dermed ikke tale om en systematisk brug af koordinatorer, men snarere lokale løsninger. På baggrund af de positive vurderinger i undersøgelsen kan der med fordel arbejdes med at lave nationale retningslinjer eller strategi for dette. Yderligere kunne det være interessant at arbejde videre med en tværgående koordinatorfunktion, hvor der blev inddraget øvrige kommunale områder, (såsom beskæftigelse, forsørgelse, bolig, sundhed). Med tanke på, at kommunerne er ansvarlige for en bredere del af indsatsen over for borgerne kunne en sådan rolle forankres kommunalt, men have en tværgående opgave. 2.4 Konklusion Organisatorisk er indsatsen for borgere med sindslidelse og misbrug meget kompleks, hvilket understreger behovet for koordinering. Der eksisterer mange redskaber til at understøtte den koordinerende indsats for borgere med sindslidelse og misbrug. I praksis er kendskabet, inddragelsen og vurderingen af redskaberne meget varierende. Ingen af redskaberne anvendes i dag af alle aktører i forhold til en bredere del af målgruppen. Det bør overvejes om de mange planer og redskaber i sig selv er en udfordring for en sammenhængende indsats. På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at et mindre antal af koordineringsredskaberne særligt har potentiale i forhold til en styrket koordineret indsats. Etableringen af PSP samarbejdet ligner en succes for koordineringen af indsatsen. Måske et lignende samarbejde kan etableres for en bredere målgruppe? Samtidig er den sociale handleplan og behandlingsplan for misbrugsbehandlingen begge koordineringsredskaber, der kan understøtte indsatsen som konkrete værktøjer. Koordinatorfunktioner vurderes meget positivt, og der peges i det kvalitative data på, at en sådan funktion er med til at styrke en tydeligere opgave og ansvarsfordeling. Det er således oplagt at styrke arbejdet med koordinatorer for indsatsen. Eventuelt gennem tydeligere lovmæssig regulering. Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen endvidere peger på, at koordineringsredskaber ikke kan stå alene. Blandt andet bør der være et særligt fokus på overgange mellem sektorer fx når borgeren udskrives til egen bolig. Endvidere opleves et manglende kendskab til hinandens fagområde og handlemuligheder, hvilket med fordel kunne styrkes og, der peges i den sammenhæng på et behov for at styrke videndelingen mellem aktører. Det understreges ligeledes, at en velfungerende koordinering af indsatsen kræver en tydeligere opgave og ansvarsfordeling samt tydelige og forpligtende rammer for samarbejdet. 8

9 3 Koordineringsredskaber Helt overordnet tager denne undersøgelse udgangspunkt i koordinering af indsatsen overfor borgere med sindslidelse og misbrug. Med dette tænkes der en samordning af indsatsen på tværs af det sundhedsfaglige område, det socialfaglige område, misbrugsbehandlingen og den psykiatriske indsats 1. Det vil sige, at der sker en samordning i tid, sted og indhold mellem involverede aktører på tværs af den regionale og kommunale indsats samt en synliggørelse af målene med indsatsen. Med koordineringsredskaber menes der redskaber, værktøjer el.lign. der understøtter, at indsatsen samordnes på tværs af aktørerne. Der er i forbindelse med undersøgelsen udarbejdet en liste over eksisterende koordineringsredskaber på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Listen er blevet udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS og efterfølgende kvalificeret og uddybet via telefoninterviews med eksperter på området samt møde med repræsentanter fra Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstadens Psykiatri (jf. metodekapitlet). Der har været fokus på at inddrage så mange redskaber som muligt med henblik på at opnå et dækkende billede af, hvad der eksisterer samt at have muligheden for at kunne sammenligne brugen af redskaberne. Det vil sige, at de følgende koordineringsredskaber har forskellig karakter. Nogle er en del af den eksisterende lovgivning, andre tager udgangspunkt i, hvordan kontakten til borgeren organiseres. Redskaberne deles overordnet op i et nationalt niveau, koordinering mellem kommune og region samt koordinering af enkeltsager. 3.1 Koordinering nationalt Det fælles værdigrundlag Sundhedsministeriet og Socialministeriets Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse blev offentliggjort i 2005, og beskriver de centrale værdier i den tværsektorielle indsats i forhold til mennesker med sindslidelse. Her fastslås det, at samarbejdet mellem sundhedssektoren og socialsektoren skal hvile på respekt, faglighed og omsorg. Der er udelukkende fokus på mennesker med sindslidelse og ikke misbrug, hvorfor værdigrundlaget ikke har direkte sigte på mennesker med dobbeltproblematik, men er relevant da der er fokus på det tværsektorielle samarbejde. 3.2 Koordinering mellem region og kommuner Sundhedsaftale En lovpligtig aftale mellem en region og en kommune, som definerer ansvarsområderne mellem dem, således at der sikres sammenhæng i de patientforløb, der går på tværs af region og kommune. I nogle regioner konkretiseres disse aftaler yderligere i samarbejdsaftaler eller lignende. 1 Der er alene fokus på koordinering mellem misbrug og psykiatri og, ikke job, øvrig sundhed, forsørgelse, bolig m.m. 9

10 3.2.2 De sociale rammeaftaler Med kommunalreformen blev de sociale rammeaftaler indført som centrale planlægnings og udviklingsværktøjer for de hidtidige amtslige tilbud. De har til formål at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalernes område, så der er de tilbud, der måtte være behov for, og at disse har den nødvendige kvalitet. Aftalerne indgås årligt mellem kommunerne og regionerne og indeholder aftaler om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det sociale område. De sociale rammeaftaler er obligatorisk samarbejde og lovbestemt PSP samarbejdet Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatrien. Ideen med samarbejdsformen er at skabe et forum, hvor indsatsen overfor særligt udsatte kan koordineres. Der er typisk tale om borgere, der har truende adfærd, er voldsomt udadreagerende, kriminelle el.lign. 2 I PSP regi kan lokale myndighedspersoner drøfte og aftale løsninger i vanskelige borgersager. Der er både tale om et generelt samarbejdsforum samt et samarbejde om enkeltsager. 3.3 Koordinering af enkeltsager Kommunal koordinator En kommunal koordinator er en kommunalt ansat medarbejder med særligt ansvar for at koordinere indsatsen i et konkret borgerforløb. En koordinator kan lette borgerens overgang mellem de forskellige aktører ved at koordinere den støtte og hjælp, som kommunen, psykiatrien og andre myndigheder giver borgeren. En sådan funktion kan hedde forskellige ting: En koordinerende kontaktperson, en case manager, en tovholder eller lignende Regional koordinator En regional koordinator er en regionalt ansat medarbejder med særligt ansvar for at koordinere indsatsen i et konkret borgerforløb. En koordinator kan lette borgerens overgang mellem de forskellige aktører ved at koordinere den støtte og hjælp, som psykiatrien, kommunen og andre myndigheder giver borgeren. En sådan funktion kan hedde forskellige ting: En case manager, en forløbskoordinator eller lignende Social handleplan (SEL 141) Redskab der benyttes i den sociale indsats, som skal indkredse de kort og langsigtede mål for borgeren, og hvilken indsats der skal til, for at borgeren kan nå målene. Der kan være operationelt underniveau til handleplanen. Det kan eksempelvis være pædagogiske planer, samarbejdsaftaler m.v. I undersøgelsen er der udelukkende spurgt ind til den sociale handleplan. 2 PSP. Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, myndigheder og psykiatri inspiration til organiseringen., KL og Danske Regioner 10

11 3.3.4 Behandlingsplan (psykiatriloven, 3 stk. 3) Alle mennesker som indlægges på en psykiatrisk afdeling får udarbejdet en behandlingsplan jf. psykiatriloven. Behandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med patienten, som skal have udleveret en kopi. Af behandlingsplanen fremgår målet med indlæggelsen, hvilke undersøgelser og behandlinger der er påtænkt. Desuden indgår en vurdering af behovet for sociale tiltag, patientens holdning til planen og tidspunkt for opfølgning Udskrivningsaftale (psykiatriloven 13a) I forbindelse med udskrivning af en patient, som må antages ikke selv at opsøge den nødvendige behandling og støtte efter udskrivning, skal der jf. psykiatriloven indgås en udskrivningsaftale. Denne aftale indgås mellem patienten og den psykiatriske afdeling samt de relevante myndigheder, privatpraktiserende sundhedspersoner mfl Koordinationsplan (psykiatriloven 13b) Hvis en patient ikke vil medvirke til at udarbejde en udskrivningsaftale, skal den psykiatriske afdeling i stedet udarbejde en koordinationsplan. De nødvendige samarbejdsparter må gerne kontaktes og informeres om patientens tilstand og behov uden patientens samtykke. Målgruppen for koordinationsplan er mennesker med svær sindslidelse, misbrugsproblemer og/eller store sociale udfordringer, som er vanskelige at fastholde i en nødvendig behandling efter udskrivning Udskrivningsguide (udskrevet.dk) En guide, der er skrevet til borgere, der skal udskrives fra psykiatrisk afdeling. Her kan borgere finde råd om, hvad der er vigtigt at være opmærksom på før og efter udskrivelse samt vigtige kontaktoplysninger. Udskrivningsguiden er udgivet i samarbejde mellem Tidsskriftet Outsideren, Fællesrådet for bruger og pårørendeforeninger i Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri Behandlingsplan ift. misbrugsbehandling Hvis en borger indskrives i et behandlingsforløb for sit stofmisbrug, skal en behandlingsplan udarbejdes. Behandlingsplanen koordineres med den sociale handleplan, så en sammenhængende og helhedsorienteret indsats sikres Rehabiliteringsplan Flere kommuner er begyndt at arbejde med rehabiliteringsplaner på det psykosociale område. Rehabiliteringsplanen skal sikre et helhedsorienteret psykosocialt rehabiliteringsforløb, hvor borgeren løbende inddrages Åben dialog I Åben Dialog der er en specifik metode anvendt i psykiatrien inviteres borgeren og netværket til at deltage i en netværkssamtale sammen med et tværfagligt team af professionelle eksempelvis socialrådgiver, sygeplejerske, psykiater eller psykolog. De professionelle kan komme fra såvel sygehus som kommuneregi. 11

12 4 Behov og fokus En underliggende antagelse for denne undersøgelse er, at der i kommuner og regioner er behov for at styrke koordineringen og samarbejdet på tværs af indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug. Men hvordan oplever kommuner og psykiatriske centre det og hvor stort fokus oplever de at have på koordinering? Dette vil der blive set nærmere på i det følgende kapitel med udgangspunkt i besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen. 4.1 Behov for at arbejde med koordineringsredskaber Som illustreret i nedenstående figur vurderer både kommuner og regioner at have et behov for at arbejde med koordineringsredskaber. Det er kun 4 % af kommunerne og slet ingen af de regionale psykiatriske centre der ikke oplever et behov. Der er til gengæld markant forskel på antallet af ved ikke besvarelser, hvor regionerne i langt højere grad end kommunerne vælger denne svarmulighed ,2 % Oplever kommuner og regioner et reelt behov for at arbejde med koordineringsredskaber? 79,2 % 77,1 % 4,2 % 6,3 % 23,1 % 69,2 % 61,5 % Kommuner (48) Regioner (13) 0 15,4 % Ja, blandt borgerne Ja, blandt kolleger Ja, blandt samarbejdspartnere Nej Ved ikke Kommunerne svarer i højere grad, at de har behov for koordineringsredskaber end regionerne. Særligt er der forskel på vurderingen af borgernes behov, hvor der i kommunerne opleves et langt større behov sammenlignet med de psykiatriske centre. Mens kommunerne lidt oftere oplever behovet hos samarbejdspartnerne (deriblandt de psykiatriske centre), oplever de psykiatriske centre lidt oftere behovet blandt kolleger. Der er dog ikke tale om markante forskelle. For begge sektorer gælder, at det oplevede behov blandt henholdsvis samarbejdspartnere og kollegaer er stort set det samme. Behovet isoleres således ikke til kun at eksistere enten i eget regi eller hos de andre, men opleves som et behov både internt i sektoren og på tværs af sektorer. Kommunerne har generelt et større ansvar for en bredere del af borgerens kontakt til det offentlige system. Dermed har kommunerne ligeledes et større kendskab og berøringsflade til flere indsatsområder, hvilket kan forklare fordelingen af det oplevede behov hos henholdsvis kommuner og regioner. 12

13 4.2 Fokus på koordinering Der opleves således overordnet et behov for at arbejde med koordineringsredskaber. I forlængelse af dette vil der blive set på, hvor stort fokus kommuner og regioner oplever at have på koordinering ,9 % 40 38,5 % % 23,1 % 18,8 % 23,1 % Kommuner (48) Regionale psykiatriske centre (13) 10 8,3 % 7,7 % 7,7 % Overordnet set er kommuner og regioner enige i, at der de fleste steder allerede har et stort fokus på koordinering. 3 Der er ikke den store forskel på koordineringsfokus kommuner og regioner imellem; men kommunerne vurderer overordnet set at have et lidt større fokus på koordinering end de regionale psykiatriske centre. Særligt er der forskel på andelen, der har svaret at der meget stort fokus. Der er dog også en hel del psykiatriske centre, der slet ikke har besvaret spørgsmålet, mens alle deltagende kommuner har besvaret det. Helt overordnet oplever både kommuner og regioner således, at der generelt er et stort fokus på koordinering, mens der samtidig opleves et behov for at arbejde med koordineringsredskaber. Dette kan sagtens hænge sammen således, at et stort fokus medfører opmærksomhed på behovet for at have redskaber. 3 Hverken kommunernes størrelse, regionstilknytningen eller forekomsten af specialiserede tilbud i kommunen målrettet borgere med sindslidelse og misbrug har signifikant betydning for, hvor stort fokus kommunerne har på koordinering. Heller ikke i regionerne har forekomsten af specialiserede tilbud nogen signifikant betydning for fokus på koordinering. 13

14 5 Organisering af indsatsen i regioner og kommuner Indsatsen for borgere med sindslidelse og misbrug er organisatorisk kompleks. Ifølge lovgivningen har regionerne ansvaret for den psykiatriske behandling, mens kommunerne har ansvaret for at tilbyde misbrugsbehandling og social støtte. Inden for hvert af de to myndighedsniveauer (region og kommune) er indsatsen yderligere differentieret. Forskellige dele af målgruppen modtager ydelser, behandling og støtte fra forskellige afsnit, afdelinger, teams og kontorer til forskellige tider med forskelligt formål. Selve organiseringen af indsatsen varierer i høj grad kommune og region imellem samt fra kommune til kommune og region til region. Der har derfor i tilrettelæggelsen af undersøgelsen og udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen været stort fokus på at få identificeret de forskellige organiseringsformer, for at sikre, at alle relevante aktører inddrages i undersøgelsen. I dette kapitel præsenteres hvordan denne kompleksitet er grebet an i undersøgelsen og hvad undersøgelsen kan sige om organiseringen i henholdsvis region og kommune. Som antydet ovenfor, er der i regioner og kommuner mange forskellige betegnelser for afdelinger, forvaltninger, områder, funktioner, centre med videre. I denne rapport anvendes betegnelsen funktion om de forskellige organisatoriske enheder på tværs af kommuner og regioner, der er blevet bedt om at deltage. I hver kommune og hvert psykiatriske center (i enkelte tilfælde for hele regionen), er der blevet udpeget en kontaktperson, som har fordelt spørgeskemaer til de relevante organisatoriske enheder (funktioner). Således er de forskellige funktioner blevet bedt om at besvare hver deres del af spørgeskemaet. 5.1 Regionernes organisering i forhold til borgere med sindslidelse og misbrug Opdeling i psykiatriske centre Regionernes indsats overfor borgere med sindslidelse og misbrug er organiseret i en række psykiatriske centre, som typisk er knyttet til hver deres sygehus eller hospital. De fem regioner har tilsammen 32 psykiatriske centre som alle har fået tilsendt spørgeskemaet til besvarelse. 13 centre (40,6 %) er helt eller delvist repræsenterede i undersøgelsen (Jf. bilag 2). En enkelt region har udfyldt én besvarelse for regionen, men ellers er der modtaget besvarelser fra de enkelte psykiatriske centre. Nogle steder er det kun enkelte funktioner såsom ambulatoriet og distriktspsykiatrien, der repræsenterer et helt psykiatrisk center. Samtidig er ikke én region repræsenteret i undersøgelsen med samtlige psykiatriske centre De psykiatriske centres opdeling i funktioner Som nævnt er de psykiatriske centre forskelligt organiseret og har forskellige funktioner tilknyttet. Spørgeskemaet er opbygget, så det for hvert psykiatriske center har været muligt at indsamle data fra følgende funktioner: Sengeafsnit Distriktspsykiatri Ambulatorium Udgående team 14

15 Specialiserede tilbud målrettet borgere med misbrug og sindslidelse De psykiatriske centre er blevet bedt om at indsamle oplysninger fra samtlige af de funktioner, der er tilknyttet det pågældende center. Det er for eksempel ikke alle, der har specialiserede tilbud målrettet dobbeltproblematik eller ambulatorier, mens alle har sengeafsnit. De største forskelle mellem de psykiatriske centre findes ved de specialiserede tilbud rettet mod borgere med både sindslidelse og misbrug, hvor kun halvdelen af centrene har sådanne tilbud. Her har Region Sjælland og Region Midtjylland hver især et psykiatrisk center uden et specialiseret tilbud, men samtidig henholdsvis et og to andre centre med specialiserede tilbud. Kun Region Syddanmark svarer, at samtlige fire deltagende psykiatriske centre ikke har noget specialiseret tilbud. Analysen viser desuden, at det især er de psykiatriske centre med et stort og meget stort fokus på koordinering, der har et specialiseret tilbud målrettet dobbeltproblematik. 12 deltagende centre har distriktspsykiatri tilknyttet. Hvad angår ambulatorierne, så har ni ud af 13 centre sådanne tilknyttet. De fire centre uden ambulatorier er fordelt på fire forskellige regioner. Næsten alle centre (på nær to) har ligeledes udgående team tilknyttet. De to centre uden udgående team kommer fra henholdsvis Region Sjælland og Region Syddanmark, der dog også har centre med i undersøgelsen med udgående team. Nedenstående figur giver et overblik over, hvor mange af de 13 psykiatriske centre har de forskellige funktioner tilknyttet. 4 Funktion Antal psykiatriske centre med funktionen tilknyttet Sengeafsnit 13 Specialiserede tilbud til borgere med sindslidelse og misbrug 6 Distriktspsykiatri 12 Ambulatorium 9 Udgående team 11 Der er således indsamlet data sæt fra 51 funktioner fordelt på 13 psykiatriske centre. Det betyder, at der i gennemsnit er tilknyttet 3,9 funktioner til et psykiatrisk center. 4 Der er to af besvarelserne, hvor det ikke fremgår hvorvidt der er tilknyttet distriktspsykiatri og specialiseret tilbud. 15

16 Tallene er blevet krydset i statistikprogrammet for at se, om der eventuelt er tale om nogle psykiatriske centre med alle funktioner og andre med kun få. Men det er ikke tilfældet antallet af funktioner er relativt jævnt fordelt. 5.2 Kommunernes organisering i forhold til borgere med sindslidelse og misbrug Hvad angår kommunerne, så er der straks mange flere muligheder udi organiseringen, hvilket også stemmer overens med, at der ligger flere typer af indsatser for borgere med sindslidelse og misbrug i kommunalt regi. Der skal spørges til såvel den sociale støtte, der kan gives på baggrund af sindslidelsen, som til misbrugsindsatsen både på myndighedsniveau og på leverandørniveau. Misbrugsindsatsen kan være opdelt i såvel alkohol og stofindsats som i leverandør og myndighedsopgaver. Endvidere kan kommunerne have specialiserede tilbud til netop mennesker med dobbeltproblematik. I spørgeskemaerne til kommunerne er blevet spurgt ind til syv forskellige funktioner: Specialiserede tilbud målrettet borgere med sindslidelse og misbrug Alkoholbehandling på leverandørniveau (organisatoriske enheder, der alene beskæftiger sig med alkoholbehandling på leverandør niveau) Alkoholbehandling på myndighedsniveau (organisatoriske enheder der alene beskæftiger sig med alkoholbehandling på myndighedsniveau og eventuelt også leverandørniveau) Stofmisbrugsbehandling på myndighedsniveau (organisatoriske enheder der beskæftiger sig med stofmisbrugsbehandling og eventuelt alkoholbehandling på myndighedsniveau og eventuelt på leverandørniveau) Stofmisbrugsbehandling på leverandørniveau (organisatoriske enheder der beskæftiger sig med stofmisbrugsbehandling og eventuelt alkoholbehandling på alene på leverandørniveau) Social sagsbehandling på myndighedsniveau Sociale tilbud på leverandørniveau (det der i mange kommuner benævnes socialpsykiatri, og omfatter for eksempel levering af ydelser efter Lov om Social Service 85, 99, 107, 108) Varetagelsen af de syv funktioner varierer fra kommune til kommune og flere af funktionerne kan være sammenfaldende. For eksempel kan social sagsbehandling og myndighedsopgaven på stofmisbrugsbehandlingsområdet varetages af samme enhed. Såfremt dette er tilfældet, har der kun været indhentet en besvarelse for de to funktioner. Samtlige kommuner er blevet bedt om at udfylde afsnittene om social sagsbehandling og sociale tilbud til mennesker med sindslidelse, da alle kommuner har sådanne afdelinger. Nedenstående oversigt viser hvor mange kommuner, der har udfyldt besvarelser for de forskellige funktioner 16

17 Funktion Antal kommuner med besvarelser fra funktionen Sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (socialpsykiatri) 48 Social sagsbehandling 48 Stofmisbrugsbehandling myndighed 27 Stofmisbrugsbehandling leverandør 12 Alkoholbehandling myndighed 7 Alkoholbehandling leverandør 3 Specialiserede tilbud 15 Der er indsamlet besvarelser fra 160 funktioner fordelt på 48 kommuner. Det vil sige, at der i hver kommune i gennemsnit er besvarelser fra 3,3 funktioner, som leverer støtte og ydelser til borgere med sindslidelse og misbrug. I den praktiske hverdag vil og bør andre områder som beskæftigelsesområdet også inddrages i indsatsen overfor mennesker med sindslidelse og misbrug, men de deltager ikke i undersøgelsen her. Der er afgrænset fra dette og andre områder af hensyn til undersøgelsens kompleksitet. Forekomsten af specialiserede tilbud til borgere med sindslidelse og misbrug 16 af de 48 deltagende kommuner (31 %) har et specialiseret tilbud til borgere med dobbeltproblematik. Sammenhængen mellem forekomsten af specialiserede tilbud og kommunernes regionstilknytning er ikke signifikant. Det vil sige, at forekomsten af specialiserede tilbud i kommunerne ikke afhænger af, hvilke regioner de er knyttet til. Sammenhængen mellem kommunestørrelsen og forekomsten af specialiserede tilbud er heller ikke signifikant; ligesom hverken kommunernes behov for at arbejde med koordineringsredskaber eller fokus på koordinering har betydning for de specialiserede tilbud Organisering af misbrugsbehandlingen Særligt organiseringen af misbrugsbehandlingen er kompleks. Nedenstående tabel giver et overblik over, hvor forskelligt kommunerne organiserer misbrugsbehandlingen: Antal kommuner ud af 48 Andel i procent Kommuner, der udelukkende anvender ekstern leverandør På stofområdet På alkoholområdet

18 Kommuner der anvender egne leverandører Antal kommuner, der anvender kommunale leverandører, der alene arbejder med stofområdet Antal kommuner, der anvender kommunale leverandører, der alene arbejder med alkoholområdet Antal kommuner, der anvender kommunale leverandører, der arbejder med både stof og alkoholområdet Myndighedsopgaverne omkring stofmisbrug Myndighedsopgaverne varetages i selvstændig misbrugsenhed Antal selvstændige enheder der alene varetager myndighedsopgaver 6 13 Myndighedsopgaverne varetages i den generelle socialforvaltning Myndighedsopgaverne omkring alkohol Myndighedsopgaverne varetages i selvstændig misbrugsenhed Antal selvstændige enheder der alene varetager myndighedsopgaver 4 8 Myndighedsopgaverne varetages i den generelle socialforvaltning Cirka ¾ af kommunerne anvender egne leverandører og i halvdelen af kommunerne arbejder disse leverandører med både alkohol og stofmisbrug. Her er samtidig en stærk signifikant sammenhæng med kommunernes størrelse: Mens 91 % af de mellemstore og store kommuner har sin egen stof eller alkoholbehandling på leverandørniveau, kan kun 43 % af de små kommuner sige det samme. Omkring en fjerdedel af kommunerne har ikke egne leverandører på området. Det betyder, at de i stedet anvender private, selvejende eller andre offentlige aktører som leverandører. For at få det fulde billede af koordineringsudfordringerne ville det havde været en fordel, at inddrage disse leverandører i undersøgelsen. Det har dog inden for de givne rammer ikke været muligt. I lidt mere end halvdelen af alle kommuner varetages myndighedsopgaverne på såvel stofmisbrugs som alkoholmisbrugsområdet i selvstændige organisatoriske enheder. I en mindre del af disse kommuner varetages dette af enheder, der alene varetager myndighedsopgaver på misbrugsområdet. 18

19 Når vi ser på de konkrete organiseringer af området kommune for kommune bliver kompleksiteten meget tydelig. Der er således, blandt de 48 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, 14 unikke organiseringer af misbrugsbehandlingsindsatsen. Disse organiseringsformer fremgår af nedenstående skema. Konkrete organiseringsformer Antal kommuner ud af 48 Andel i procent Egen samlet myndigheds og leverandørenhed, for både stof og alkoholbehandling Ingen leverandørenhed, og myndighedsopgaven varetages af den afdeling, der varetager den sociale sagsbehandling Egen samlet leverandørenhed, for både stof og alkoholbehandling, hvor myndighedsopgaven varetages af den afdeling, der varetager den sociale sagsbehandling. Har egen alkoholbehandling, der varetager både myndighed s og leverandøropgaver og egen stofmisbrugsbehandling, der varetager både myndigheds og leverandøropgaver. 9 (undtagen en kommune, hvor leverandørenheden kun varetager stofmisbrugsbehandling) 6 (undtagen en kommune, hvor myndighedsopgaven for stofmisbrugsbehandlingen varetages af den afdeling, der varetager den sociale sagsbehandling) Har egen stofmisbrugsbehandling, hvor myndighedsfunktion og leverandørfunktion er delt i selvstændige enheder. Ingen alkoholbehandling. Har egen stofbehandling og egen alkoholbehandling, hvor myndighedsfunktion og leverandørfunktion er delt og varetages i selvstændige enheder. Egen alkoholbehandling, hvor myndighedsopgaven varetages af den afdeling, der har den sociale sagsbehandling. Egen stofmisbrugsbehandling, hvor myndigheds og leverandøropgaven er delt i selvstændige enheder. Har ingen leverandørfunktioner på hverken alkohol eller stofmisbrugsområdet. Myndighedsfunktionerne varetages i to selvstændige enheder. Har egen alkoholbehandling, men ingen stofbehandlingsleverandør. Myndighedsopgaver for begge områder varetages af selvstændig enhed. Har egen alkoholbehandling, men ingen stofbehandlingsleverandør. Myndighedsopgaver for begge områder varetages af den afdeling, der

20 har den sociale sagsbehandling. Har ingen leverandørfunktioner på hverken alkohol eller stofmisbrugsområdet, men myndighedsopgaven for begge områder varetages i samme selvstændige enhed. Har egen leverandør på stofmisbrugsområdet og egen leverandør på alkoholmisbrugsområdet. Myndighedsfunktionen varetages af den afdeling, der har den sociale sagsbehandling Af skemaet fremgår det, at en tredjedel af kommunerne har samme organisering, hvor misbrugsbehandlingen er samlet i en enhed, der både har myndigheds og leverandøropgaver. Ca. en femtedel af kommunerne har ingen leverandører, og myndighedsopgaven varetages af den afdeling, der har den sociale sagsbehandling. For en anden femtedel af kommunerne gælder det, at de har en egen stof og alkoholmisbrugsbehandlingsleverandør og at myndighedsopgaven varetages af den afdeling, der har den sociale sagsbehandling. I cirka hver ottende kommune er alkohol og stofmisbrugsbehandlingen delt i to forskellige enheder. En der varetager såvel leverandør som myndighedsopgaver for alkoholmisbrugsbehandling, og en der varetager leverandør og myndighedsopgaven for stofmisbrugsbehandlingen. De resterende ca. 16 % af kommunerne har alle unikke organiseringer, med varierende placering af leverandør og myndighedsopgaverne på de to misbrugsområder. Det er klart, at den meget store variation og kompleksitet i fordelingen af opgaver i forbindelse med misbrugsbehandling, betyder, at der er et stort behov for at indsatsen koordineres. 20

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler Socialrådgiverdagene i Kolding 2013 Den koordinerende sagsbehandler Baggrund. Kommunalreformen 1. januar 2007 betød sammenlægning af kommuner - fra 271 til 98, heraf forblev 33 uberørt Adskillelse (fysisk

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Den koordinerende indsatsplan KKR konference 30.3 2016 v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Koordinerende indsatsplaner Retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fælleskab i

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Vedr. behandling af patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) Aftalens formål

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for personer med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Erfaringsopsamling fra temadage for kommunale og regionale medarbejdere samt andre relevante parter Introduktion I satspuljeaftalen

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed?

Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Hvordan organiserer vi os i kommunerne, så vi får mere patientsikkerhed? Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSR og FOA 11. januar 2011 v/sundhedschef Helle Nyborg Rasmussen Disposition Overvejelser organisering

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret kommissorium 20. december 2011 Baggrund Senhjerneskadeområdet har været

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET 20-05-2015 CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet den 4. juni 2015

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3)

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere