Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug"

Transkript

1 Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

2 Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2013 Udarbejdet af: Jesper Henriksen, Louise Boye Larsen, Pauline Hagensen, Laura Steenbuch Krabbe og Birgitte Bækgaard Brasch 2

3 Indhold 1 Forord Sammenfatning og konklusion Koordineringsredskaber Behov og fokus Organisering af indsatsen i regioner og kommuner Sådan benyttes og vurderes koordineringsredskaberne Udvalgte koordineringsredskaber Metode Bilag 1: Regionernes besvarelser og repræsentativitet Bilag 2: Kendskab til, inddragelse og vurdering af redskaberne

4 1 Forord Mennesker med både sindslidelse og misbrug har en dobbeltproblematik, der betyder, at de ofte har brug for flere indsatser og støttetilbud på tværs af kommuner og regioner. Især de mest udsatte borgere med sindslidelse og misbrug kan have en oplevelse af at blive tabt i systemet, når de har brug for flere indsatser samtidig, eller når de overgår fra et tilbud til et andet. Derfor mærker netop mennesker med sindslidelse og misbrug behovet for en bedre koordinering mellem systemerne. Socialt Udviklingscenter SUS har lavet en række undersøgelser af indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug heriblandt andet publikationerne: Hvad sker der nu? (Christensen & Hagensen 2009, SUS og SIND). En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug (Socialt Udviklingscenter SUS 2011). Vidensbase indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug (Socialt Udviklingscenter SUS 2011). Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats (Hagensen et al. 2010). I de seneste år er der sat fokus på koordinering og samarbejde blandt andet gennem initiativer søsat af Socialministeriet. Socialt Udviklingscenter SUS mærker den stigende interesse og samarbejder med stadigt flere kommuner om udvikling og implementering af koordineringsredskaber på en række forskellige områder. Heriblandt udsatte borgere, der ofte er i kontakt med både den regionale psykiatri og kommunale tilbud. Meget tyder på, at der er uudnyttet potentiale i forhold til at forbedre koordinering og samarbejde ved at bringe eksisterende redskaber i anvendelse. Der er behov for en forbedret koordineret indsats samtidig med at koordineringen opleves som en stor udfordring. Hvis flere koordineringsredskaber skal udbredes og tages i anvendelse i forhold til mennesker med sindslidelse og misbrug, er der behov for en mere aktiv viden om redskaberne. Undersøgelsen er gennemført i 2012 og er finansieret af Social og Integrationsministeriet på baggrund af henvendelse fra Socialt Udviklingscenter SUS. 4

5 2 Sammenfatning og konklusion I denne rapport formidles resultaterne fra en landsdækkende undersøgelse af eksisterende koordineringsredskaber som anvendes i kommuner og regioner i indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse som er udsendt til samtlige af landets kommuner og regionale psykiatriske centre samt kvalitative data fra fortolkningsseminar, telefoninterviews og møder med professionelle involveret i indsatsen. Der er besvarelser fra 211 forskellige organisatoriske enheder fordelt på 48 kommuner og 13 psykiatriske centre. Undersøgelsens formål er at afdække nuværende praksis omkring koordinering og samarbejde i forhold til borgere med sindslidelse og svarer på følgende spørgsmål: Hvilke redskaber findes der til at støtte koordinering og samarbejde i forhold til mennesker med sindslidelse og misbrug? Hvilke redskaber er der kendskab til, i hvor høj grad inddrages de i koordineringsarbejdet, og hvordan vurderes redskaberne, når de inddrages? Hvilke redskaber har størst potentiale til at støtte koordineringen af den samlede indsats? 2.1 Koordineringsredskaber I forbindelse med undersøgelsen er der udarbejdet nedenstående liste med 14 eksisterende koordineringsredskaber på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Det vil sige redskaber, værktøjer el.lign., der kan understøtte en sammenhængende indsats på tværs af det sundhedsfaglige område, det socialfaglige område, misbrugsbehandlingen og den psykiatriske indsats. Koordinering nationalt: Det fælles værdigrundlag Koordinering mellem region og kommuner Sundhedsaftale (sundhedsloven) De sociale rammeaftaler PSP samarbejdet Koordinering af enkeltsager Kommunal koordinator Regional koordinator Social handleplan (SEL 141) Behandlingsplan (psykiatriloven, 3 stk. 3) Udskrivningsaftale (psykiatriloven 13a) Koordinationsplan (psykiatriloven 13b) Udskrivningsguide (udskrevet.dk) Behandlingsplan ift. misbrugsbehandling Rehabiliteringsplan 5

6 Åben dialog 2.2 Kendskab til, inddragelse og vurdering af koordineringsredskaberne Besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen er analyseret i forhold til regionerne og kommunernes kendskab til koordineringsredskaberne, samt i hvor høj grad de inddrages i koordineringsarbejdet, og hvordan de vurderes at fungere som koordinerende redskab. Dette ud fra en grundantagelse om, at jo flere funktioner, der har kendskab til et redskab og inddrager det samt vurderer det positivt, jo større er potentialet for, at redskabet kan anvendes til at koordinere på tværs. Der er flere af redskaberne, der er kendetegnet ved et bredt kendskab det vil sige, at der er et stort sammenfald mellem hvilke redskaber, der er kendskab til i både kommune og regioner. Endvidere er der stor sammenhæng mellem hvilke redskaber, der er kendskab til og hvilke der inddrages i koordineringsarbejdet. Derimod har analysen vist, at der ikke er en stringent sammenhæng mellem hvilke redskaber, der er kendskab til og inddrages samt vurderes positivt. Som det også fremgår af nedenstående oversigt er der få redskaber, der er gennemgående i forhold til både at være bredt kendte, inddraget i høj grad og vurderet positivt. Når der ses på tværs af både region og kommune er det kun PSP samarbejdet, der ligger højt i alle tre kategorier. Den sociale handleplan og behandlingsplan for misbrugsbehandling markerer sig begge positivt i forhold til koordinering i de kommunale funktioner, mens udskrivningsaftalerne markerer sig i de regionale funktioner. Redskaber der er bredt kendskab til Redskaber der ofte inddrages i koordineringen af indsatsen Redskaber der vurderes at være gode til at koordinere indsatsen Redskaber med potentiale for tværgående koordinering af den samlede indsats Sundhedsaftaler Social handleplan Udskrivningsaftaler PSP samarbejdet Behandlingsplan for den psykiatriske behandling De sociale rammeaftaler Behandlingsplan for misbrugsbehandlingen Behandlingsplan for den psykiatriske behandling Udskrivningsaftale Koordinationsplan PSP samarbejdet Åben dialog Behandlingsplan for misbrugsbehandlingen PSP samarbejdet Redskaber med potentiale for koordinering på tværs af de kommunale funktioner Social handleplan Behandlingsplan for misbrugsbehandlingen Kommunal koordinator Social handleplan Redskaber med potentiale for koordinering på tværs af de regionale funktioner Koordinationsplan Kommunal koordinator Regional koordinator Fælles værdigrundlag Regional koordinator Koordinationsplan Behandlingsplan for den psykiatriske behandling Udskrivningsaftale 6

7 2.3 Koordineringsredskaber med potentiale til at støtte koordineringen af den samlede indsats På baggrund af analysen af hvilke redskaber, der er kendskab til og inddrages i koordineringsarbejdet samt vurderes positivt har det været muligt at udvælge ni redskaber, der har størst potentiale i forhold til tværgående koordinering, og koordinering på tværs i dels de regionale og dels kommunale funktioner. En nærmere analyse af de ni redskaber har gjort det muligt at pege på fire koordineringsredskaber, der har potentiale i forhold til at støtte en koordinerende indsats: PSP samarbejdet Som det eneste af de 14 koordineringsredskaber er PSP samarbejdet placeret højt i forhold til kendskab, inddragelse og vurdering både blandt regionerne og kommunerne. Målgruppen for PSPsamarbejdet er særligt socialt udsatte borgere og primært borgere, hvor der kan være risiko for kriminalitet. Derfor anvendes det også kun i forhold til et begrænset antal borgere. Til gengæld er antallet af funktioner, der inddrager redskabet stort og vurderingerne er generelt meget positive. Det kan således konstateres, at PSP samarbejdet tilsyneladende er en samarbejdsform, der har potentiale i forhold til at understøtte en velkoordineret indsats. Der kan derfor tænkes i at udvikle lignende samarbejdsfora for en bredere målgruppe. Behandlingsplanen for misbrugsbehandlingen Der er et bredt kendskab til behandlingsplanen for misbrugsbehandlingen på tværs af de kommunale funktioner samt en høj grad af inddragelse. Dette gælder ikke blandt de regionale funktioner, hvor både kendskab og inddragelse er lavt. Til gengæld er vurderingerne meget positive blandt både de regionale og kommunale funktioner, der inddrager det i koordineringsarbejdet. På baggrund af de positive vurderinger på tværs af regioner og kommuner kan det således konstateres, at behandlingsplanen for misbrug kunne have potentiale som tværgående koordineringsredskab. Det vil dog kræve at kendskabet og inddragelsen blev øget i de regionale funktioner. Den sociale handleplan Kendskabet til den sociale handleplan er bredt i både de kommunale og regionale funktioner, mens den primært inddrages og vurderes positivt af kommunerne. Det kan konstateres, at den sociale handleplan har potentiale som et koordinerende redskab særligt i forhold til de kommunale funktioner. Såfremt det ønskes at have et mere tværgående sigte skal der arbejdes mere systematisk med inddragelsen af alle relevante samarbejdspartnere herunder de regionale funktioner. Koordinatorer Generelt er kendskabet til og inddragelsen af kommunal koordinator og regional koordinator ikke bredt. Ved begge koordinatorer gør det sig gældende, at de anvendes i mest i eget system. Dog 7

8 markerer de sig begge ved at være meget positivt vurderet som koordineringsredskaber, hvilket endvidere understøttes af de kvalitative data. Det kan således konstateres, at en koordinatorfunktion kunne være relevant at arbejde videre med i forhold til en styrket koordinerende indsats. Dette med henblik på en tydeligere ansvarsfordeling mellem den regionale og kommunale indsats over for borgere med sindslidelse og misbrug. En koordinatorfunktion kan med fordel anvendes som en måde at understøtte brugen af de øvrige ovenstående redskaber. I dag er koordinatorrollen ikke centralt reguleret, og der er dermed ikke tale om en systematisk brug af koordinatorer, men snarere lokale løsninger. På baggrund af de positive vurderinger i undersøgelsen kan der med fordel arbejdes med at lave nationale retningslinjer eller strategi for dette. Yderligere kunne det være interessant at arbejde videre med en tværgående koordinatorfunktion, hvor der blev inddraget øvrige kommunale områder, (såsom beskæftigelse, forsørgelse, bolig, sundhed). Med tanke på, at kommunerne er ansvarlige for en bredere del af indsatsen over for borgerne kunne en sådan rolle forankres kommunalt, men have en tværgående opgave. 2.4 Konklusion Organisatorisk er indsatsen for borgere med sindslidelse og misbrug meget kompleks, hvilket understreger behovet for koordinering. Der eksisterer mange redskaber til at understøtte den koordinerende indsats for borgere med sindslidelse og misbrug. I praksis er kendskabet, inddragelsen og vurderingen af redskaberne meget varierende. Ingen af redskaberne anvendes i dag af alle aktører i forhold til en bredere del af målgruppen. Det bør overvejes om de mange planer og redskaber i sig selv er en udfordring for en sammenhængende indsats. På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at et mindre antal af koordineringsredskaberne særligt har potentiale i forhold til en styrket koordineret indsats. Etableringen af PSP samarbejdet ligner en succes for koordineringen af indsatsen. Måske et lignende samarbejde kan etableres for en bredere målgruppe? Samtidig er den sociale handleplan og behandlingsplan for misbrugsbehandlingen begge koordineringsredskaber, der kan understøtte indsatsen som konkrete værktøjer. Koordinatorfunktioner vurderes meget positivt, og der peges i det kvalitative data på, at en sådan funktion er med til at styrke en tydeligere opgave og ansvarsfordeling. Det er således oplagt at styrke arbejdet med koordinatorer for indsatsen. Eventuelt gennem tydeligere lovmæssig regulering. Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen endvidere peger på, at koordineringsredskaber ikke kan stå alene. Blandt andet bør der være et særligt fokus på overgange mellem sektorer fx når borgeren udskrives til egen bolig. Endvidere opleves et manglende kendskab til hinandens fagområde og handlemuligheder, hvilket med fordel kunne styrkes og, der peges i den sammenhæng på et behov for at styrke videndelingen mellem aktører. Det understreges ligeledes, at en velfungerende koordinering af indsatsen kræver en tydeligere opgave og ansvarsfordeling samt tydelige og forpligtende rammer for samarbejdet. 8

9 3 Koordineringsredskaber Helt overordnet tager denne undersøgelse udgangspunkt i koordinering af indsatsen overfor borgere med sindslidelse og misbrug. Med dette tænkes der en samordning af indsatsen på tværs af det sundhedsfaglige område, det socialfaglige område, misbrugsbehandlingen og den psykiatriske indsats 1. Det vil sige, at der sker en samordning i tid, sted og indhold mellem involverede aktører på tværs af den regionale og kommunale indsats samt en synliggørelse af målene med indsatsen. Med koordineringsredskaber menes der redskaber, værktøjer el.lign. der understøtter, at indsatsen samordnes på tværs af aktørerne. Der er i forbindelse med undersøgelsen udarbejdet en liste over eksisterende koordineringsredskaber på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Listen er blevet udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS og efterfølgende kvalificeret og uddybet via telefoninterviews med eksperter på området samt møde med repræsentanter fra Socialministeriet, Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstadens Psykiatri (jf. metodekapitlet). Der har været fokus på at inddrage så mange redskaber som muligt med henblik på at opnå et dækkende billede af, hvad der eksisterer samt at have muligheden for at kunne sammenligne brugen af redskaberne. Det vil sige, at de følgende koordineringsredskaber har forskellig karakter. Nogle er en del af den eksisterende lovgivning, andre tager udgangspunkt i, hvordan kontakten til borgeren organiseres. Redskaberne deles overordnet op i et nationalt niveau, koordinering mellem kommune og region samt koordinering af enkeltsager. 3.1 Koordinering nationalt Det fælles værdigrundlag Sundhedsministeriet og Socialministeriets Fælles værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse blev offentliggjort i 2005, og beskriver de centrale værdier i den tværsektorielle indsats i forhold til mennesker med sindslidelse. Her fastslås det, at samarbejdet mellem sundhedssektoren og socialsektoren skal hvile på respekt, faglighed og omsorg. Der er udelukkende fokus på mennesker med sindslidelse og ikke misbrug, hvorfor værdigrundlaget ikke har direkte sigte på mennesker med dobbeltproblematik, men er relevant da der er fokus på det tværsektorielle samarbejde. 3.2 Koordinering mellem region og kommuner Sundhedsaftale En lovpligtig aftale mellem en region og en kommune, som definerer ansvarsområderne mellem dem, således at der sikres sammenhæng i de patientforløb, der går på tværs af region og kommune. I nogle regioner konkretiseres disse aftaler yderligere i samarbejdsaftaler eller lignende. 1 Der er alene fokus på koordinering mellem misbrug og psykiatri og, ikke job, øvrig sundhed, forsørgelse, bolig m.m. 9

10 3.2.2 De sociale rammeaftaler Med kommunalreformen blev de sociale rammeaftaler indført som centrale planlægnings og udviklingsværktøjer for de hidtidige amtslige tilbud. De har til formål at sikre, at der sker den nødvendige koordinering af tilbud inden for rammeaftalernes område, så der er de tilbud, der måtte være behov for, og at disse har den nødvendige kvalitet. Aftalerne indgås årligt mellem kommunerne og regionerne og indeholder aftaler om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det sociale område. De sociale rammeaftaler er obligatorisk samarbejde og lovbestemt PSP samarbejdet Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatrien. Ideen med samarbejdsformen er at skabe et forum, hvor indsatsen overfor særligt udsatte kan koordineres. Der er typisk tale om borgere, der har truende adfærd, er voldsomt udadreagerende, kriminelle el.lign. 2 I PSP regi kan lokale myndighedspersoner drøfte og aftale løsninger i vanskelige borgersager. Der er både tale om et generelt samarbejdsforum samt et samarbejde om enkeltsager. 3.3 Koordinering af enkeltsager Kommunal koordinator En kommunal koordinator er en kommunalt ansat medarbejder med særligt ansvar for at koordinere indsatsen i et konkret borgerforløb. En koordinator kan lette borgerens overgang mellem de forskellige aktører ved at koordinere den støtte og hjælp, som kommunen, psykiatrien og andre myndigheder giver borgeren. En sådan funktion kan hedde forskellige ting: En koordinerende kontaktperson, en case manager, en tovholder eller lignende Regional koordinator En regional koordinator er en regionalt ansat medarbejder med særligt ansvar for at koordinere indsatsen i et konkret borgerforløb. En koordinator kan lette borgerens overgang mellem de forskellige aktører ved at koordinere den støtte og hjælp, som psykiatrien, kommunen og andre myndigheder giver borgeren. En sådan funktion kan hedde forskellige ting: En case manager, en forløbskoordinator eller lignende Social handleplan (SEL 141) Redskab der benyttes i den sociale indsats, som skal indkredse de kort og langsigtede mål for borgeren, og hvilken indsats der skal til, for at borgeren kan nå målene. Der kan være operationelt underniveau til handleplanen. Det kan eksempelvis være pædagogiske planer, samarbejdsaftaler m.v. I undersøgelsen er der udelukkende spurgt ind til den sociale handleplan. 2 PSP. Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, myndigheder og psykiatri inspiration til organiseringen., KL og Danske Regioner 10

11 3.3.4 Behandlingsplan (psykiatriloven, 3 stk. 3) Alle mennesker som indlægges på en psykiatrisk afdeling får udarbejdet en behandlingsplan jf. psykiatriloven. Behandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med patienten, som skal have udleveret en kopi. Af behandlingsplanen fremgår målet med indlæggelsen, hvilke undersøgelser og behandlinger der er påtænkt. Desuden indgår en vurdering af behovet for sociale tiltag, patientens holdning til planen og tidspunkt for opfølgning Udskrivningsaftale (psykiatriloven 13a) I forbindelse med udskrivning af en patient, som må antages ikke selv at opsøge den nødvendige behandling og støtte efter udskrivning, skal der jf. psykiatriloven indgås en udskrivningsaftale. Denne aftale indgås mellem patienten og den psykiatriske afdeling samt de relevante myndigheder, privatpraktiserende sundhedspersoner mfl Koordinationsplan (psykiatriloven 13b) Hvis en patient ikke vil medvirke til at udarbejde en udskrivningsaftale, skal den psykiatriske afdeling i stedet udarbejde en koordinationsplan. De nødvendige samarbejdsparter må gerne kontaktes og informeres om patientens tilstand og behov uden patientens samtykke. Målgruppen for koordinationsplan er mennesker med svær sindslidelse, misbrugsproblemer og/eller store sociale udfordringer, som er vanskelige at fastholde i en nødvendig behandling efter udskrivning Udskrivningsguide (udskrevet.dk) En guide, der er skrevet til borgere, der skal udskrives fra psykiatrisk afdeling. Her kan borgere finde råd om, hvad der er vigtigt at være opmærksom på før og efter udskrivelse samt vigtige kontaktoplysninger. Udskrivningsguiden er udgivet i samarbejde mellem Tidsskriftet Outsideren, Fællesrådet for bruger og pårørendeforeninger i Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri Behandlingsplan ift. misbrugsbehandling Hvis en borger indskrives i et behandlingsforløb for sit stofmisbrug, skal en behandlingsplan udarbejdes. Behandlingsplanen koordineres med den sociale handleplan, så en sammenhængende og helhedsorienteret indsats sikres Rehabiliteringsplan Flere kommuner er begyndt at arbejde med rehabiliteringsplaner på det psykosociale område. Rehabiliteringsplanen skal sikre et helhedsorienteret psykosocialt rehabiliteringsforløb, hvor borgeren løbende inddrages Åben dialog I Åben Dialog der er en specifik metode anvendt i psykiatrien inviteres borgeren og netværket til at deltage i en netværkssamtale sammen med et tværfagligt team af professionelle eksempelvis socialrådgiver, sygeplejerske, psykiater eller psykolog. De professionelle kan komme fra såvel sygehus som kommuneregi. 11

12 4 Behov og fokus En underliggende antagelse for denne undersøgelse er, at der i kommuner og regioner er behov for at styrke koordineringen og samarbejdet på tværs af indsatsen for mennesker med sindslidelse og misbrug. Men hvordan oplever kommuner og psykiatriske centre det og hvor stort fokus oplever de at have på koordinering? Dette vil der blive set nærmere på i det følgende kapitel med udgangspunkt i besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen. 4.1 Behov for at arbejde med koordineringsredskaber Som illustreret i nedenstående figur vurderer både kommuner og regioner at have et behov for at arbejde med koordineringsredskaber. Det er kun 4 % af kommunerne og slet ingen af de regionale psykiatriske centre der ikke oplever et behov. Der er til gengæld markant forskel på antallet af ved ikke besvarelser, hvor regionerne i langt højere grad end kommunerne vælger denne svarmulighed ,2 % Oplever kommuner og regioner et reelt behov for at arbejde med koordineringsredskaber? 79,2 % 77,1 % 4,2 % 6,3 % 23,1 % 69,2 % 61,5 % Kommuner (48) Regioner (13) 0 15,4 % Ja, blandt borgerne Ja, blandt kolleger Ja, blandt samarbejdspartnere Nej Ved ikke Kommunerne svarer i højere grad, at de har behov for koordineringsredskaber end regionerne. Særligt er der forskel på vurderingen af borgernes behov, hvor der i kommunerne opleves et langt større behov sammenlignet med de psykiatriske centre. Mens kommunerne lidt oftere oplever behovet hos samarbejdspartnerne (deriblandt de psykiatriske centre), oplever de psykiatriske centre lidt oftere behovet blandt kolleger. Der er dog ikke tale om markante forskelle. For begge sektorer gælder, at det oplevede behov blandt henholdsvis samarbejdspartnere og kollegaer er stort set det samme. Behovet isoleres således ikke til kun at eksistere enten i eget regi eller hos de andre, men opleves som et behov både internt i sektoren og på tværs af sektorer. Kommunerne har generelt et større ansvar for en bredere del af borgerens kontakt til det offentlige system. Dermed har kommunerne ligeledes et større kendskab og berøringsflade til flere indsatsområder, hvilket kan forklare fordelingen af det oplevede behov hos henholdsvis kommuner og regioner. 12

13 4.2 Fokus på koordinering Der opleves således overordnet et behov for at arbejde med koordineringsredskaber. I forlængelse af dette vil der blive set på, hvor stort fokus kommuner og regioner oplever at have på koordinering ,9 % 40 38,5 % % 23,1 % 18,8 % 23,1 % Kommuner (48) Regionale psykiatriske centre (13) 10 8,3 % 7,7 % 7,7 % Overordnet set er kommuner og regioner enige i, at der de fleste steder allerede har et stort fokus på koordinering. 3 Der er ikke den store forskel på koordineringsfokus kommuner og regioner imellem; men kommunerne vurderer overordnet set at have et lidt større fokus på koordinering end de regionale psykiatriske centre. Særligt er der forskel på andelen, der har svaret at der meget stort fokus. Der er dog også en hel del psykiatriske centre, der slet ikke har besvaret spørgsmålet, mens alle deltagende kommuner har besvaret det. Helt overordnet oplever både kommuner og regioner således, at der generelt er et stort fokus på koordinering, mens der samtidig opleves et behov for at arbejde med koordineringsredskaber. Dette kan sagtens hænge sammen således, at et stort fokus medfører opmærksomhed på behovet for at have redskaber. 3 Hverken kommunernes størrelse, regionstilknytningen eller forekomsten af specialiserede tilbud i kommunen målrettet borgere med sindslidelse og misbrug har signifikant betydning for, hvor stort fokus kommunerne har på koordinering. Heller ikke i regionerne har forekomsten af specialiserede tilbud nogen signifikant betydning for fokus på koordinering. 13

14 5 Organisering af indsatsen i regioner og kommuner Indsatsen for borgere med sindslidelse og misbrug er organisatorisk kompleks. Ifølge lovgivningen har regionerne ansvaret for den psykiatriske behandling, mens kommunerne har ansvaret for at tilbyde misbrugsbehandling og social støtte. Inden for hvert af de to myndighedsniveauer (region og kommune) er indsatsen yderligere differentieret. Forskellige dele af målgruppen modtager ydelser, behandling og støtte fra forskellige afsnit, afdelinger, teams og kontorer til forskellige tider med forskelligt formål. Selve organiseringen af indsatsen varierer i høj grad kommune og region imellem samt fra kommune til kommune og region til region. Der har derfor i tilrettelæggelsen af undersøgelsen og udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen været stort fokus på at få identificeret de forskellige organiseringsformer, for at sikre, at alle relevante aktører inddrages i undersøgelsen. I dette kapitel præsenteres hvordan denne kompleksitet er grebet an i undersøgelsen og hvad undersøgelsen kan sige om organiseringen i henholdsvis region og kommune. Som antydet ovenfor, er der i regioner og kommuner mange forskellige betegnelser for afdelinger, forvaltninger, områder, funktioner, centre med videre. I denne rapport anvendes betegnelsen funktion om de forskellige organisatoriske enheder på tværs af kommuner og regioner, der er blevet bedt om at deltage. I hver kommune og hvert psykiatriske center (i enkelte tilfælde for hele regionen), er der blevet udpeget en kontaktperson, som har fordelt spørgeskemaer til de relevante organisatoriske enheder (funktioner). Således er de forskellige funktioner blevet bedt om at besvare hver deres del af spørgeskemaet. 5.1 Regionernes organisering i forhold til borgere med sindslidelse og misbrug Opdeling i psykiatriske centre Regionernes indsats overfor borgere med sindslidelse og misbrug er organiseret i en række psykiatriske centre, som typisk er knyttet til hver deres sygehus eller hospital. De fem regioner har tilsammen 32 psykiatriske centre som alle har fået tilsendt spørgeskemaet til besvarelse. 13 centre (40,6 %) er helt eller delvist repræsenterede i undersøgelsen (Jf. bilag 2). En enkelt region har udfyldt én besvarelse for regionen, men ellers er der modtaget besvarelser fra de enkelte psykiatriske centre. Nogle steder er det kun enkelte funktioner såsom ambulatoriet og distriktspsykiatrien, der repræsenterer et helt psykiatrisk center. Samtidig er ikke én region repræsenteret i undersøgelsen med samtlige psykiatriske centre De psykiatriske centres opdeling i funktioner Som nævnt er de psykiatriske centre forskelligt organiseret og har forskellige funktioner tilknyttet. Spørgeskemaet er opbygget, så det for hvert psykiatriske center har været muligt at indsamle data fra følgende funktioner: Sengeafsnit Distriktspsykiatri Ambulatorium Udgående team 14

15 Specialiserede tilbud målrettet borgere med misbrug og sindslidelse De psykiatriske centre er blevet bedt om at indsamle oplysninger fra samtlige af de funktioner, der er tilknyttet det pågældende center. Det er for eksempel ikke alle, der har specialiserede tilbud målrettet dobbeltproblematik eller ambulatorier, mens alle har sengeafsnit. De største forskelle mellem de psykiatriske centre findes ved de specialiserede tilbud rettet mod borgere med både sindslidelse og misbrug, hvor kun halvdelen af centrene har sådanne tilbud. Her har Region Sjælland og Region Midtjylland hver især et psykiatrisk center uden et specialiseret tilbud, men samtidig henholdsvis et og to andre centre med specialiserede tilbud. Kun Region Syddanmark svarer, at samtlige fire deltagende psykiatriske centre ikke har noget specialiseret tilbud. Analysen viser desuden, at det især er de psykiatriske centre med et stort og meget stort fokus på koordinering, der har et specialiseret tilbud målrettet dobbeltproblematik. 12 deltagende centre har distriktspsykiatri tilknyttet. Hvad angår ambulatorierne, så har ni ud af 13 centre sådanne tilknyttet. De fire centre uden ambulatorier er fordelt på fire forskellige regioner. Næsten alle centre (på nær to) har ligeledes udgående team tilknyttet. De to centre uden udgående team kommer fra henholdsvis Region Sjælland og Region Syddanmark, der dog også har centre med i undersøgelsen med udgående team. Nedenstående figur giver et overblik over, hvor mange af de 13 psykiatriske centre har de forskellige funktioner tilknyttet. 4 Funktion Antal psykiatriske centre med funktionen tilknyttet Sengeafsnit 13 Specialiserede tilbud til borgere med sindslidelse og misbrug 6 Distriktspsykiatri 12 Ambulatorium 9 Udgående team 11 Der er således indsamlet data sæt fra 51 funktioner fordelt på 13 psykiatriske centre. Det betyder, at der i gennemsnit er tilknyttet 3,9 funktioner til et psykiatrisk center. 4 Der er to af besvarelserne, hvor det ikke fremgår hvorvidt der er tilknyttet distriktspsykiatri og specialiseret tilbud. 15

16 Tallene er blevet krydset i statistikprogrammet for at se, om der eventuelt er tale om nogle psykiatriske centre med alle funktioner og andre med kun få. Men det er ikke tilfældet antallet af funktioner er relativt jævnt fordelt. 5.2 Kommunernes organisering i forhold til borgere med sindslidelse og misbrug Hvad angår kommunerne, så er der straks mange flere muligheder udi organiseringen, hvilket også stemmer overens med, at der ligger flere typer af indsatser for borgere med sindslidelse og misbrug i kommunalt regi. Der skal spørges til såvel den sociale støtte, der kan gives på baggrund af sindslidelsen, som til misbrugsindsatsen både på myndighedsniveau og på leverandørniveau. Misbrugsindsatsen kan være opdelt i såvel alkohol og stofindsats som i leverandør og myndighedsopgaver. Endvidere kan kommunerne have specialiserede tilbud til netop mennesker med dobbeltproblematik. I spørgeskemaerne til kommunerne er blevet spurgt ind til syv forskellige funktioner: Specialiserede tilbud målrettet borgere med sindslidelse og misbrug Alkoholbehandling på leverandørniveau (organisatoriske enheder, der alene beskæftiger sig med alkoholbehandling på leverandør niveau) Alkoholbehandling på myndighedsniveau (organisatoriske enheder der alene beskæftiger sig med alkoholbehandling på myndighedsniveau og eventuelt også leverandørniveau) Stofmisbrugsbehandling på myndighedsniveau (organisatoriske enheder der beskæftiger sig med stofmisbrugsbehandling og eventuelt alkoholbehandling på myndighedsniveau og eventuelt på leverandørniveau) Stofmisbrugsbehandling på leverandørniveau (organisatoriske enheder der beskæftiger sig med stofmisbrugsbehandling og eventuelt alkoholbehandling på alene på leverandørniveau) Social sagsbehandling på myndighedsniveau Sociale tilbud på leverandørniveau (det der i mange kommuner benævnes socialpsykiatri, og omfatter for eksempel levering af ydelser efter Lov om Social Service 85, 99, 107, 108) Varetagelsen af de syv funktioner varierer fra kommune til kommune og flere af funktionerne kan være sammenfaldende. For eksempel kan social sagsbehandling og myndighedsopgaven på stofmisbrugsbehandlingsområdet varetages af samme enhed. Såfremt dette er tilfældet, har der kun været indhentet en besvarelse for de to funktioner. Samtlige kommuner er blevet bedt om at udfylde afsnittene om social sagsbehandling og sociale tilbud til mennesker med sindslidelse, da alle kommuner har sådanne afdelinger. Nedenstående oversigt viser hvor mange kommuner, der har udfyldt besvarelser for de forskellige funktioner 16

17 Funktion Antal kommuner med besvarelser fra funktionen Sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (socialpsykiatri) 48 Social sagsbehandling 48 Stofmisbrugsbehandling myndighed 27 Stofmisbrugsbehandling leverandør 12 Alkoholbehandling myndighed 7 Alkoholbehandling leverandør 3 Specialiserede tilbud 15 Der er indsamlet besvarelser fra 160 funktioner fordelt på 48 kommuner. Det vil sige, at der i hver kommune i gennemsnit er besvarelser fra 3,3 funktioner, som leverer støtte og ydelser til borgere med sindslidelse og misbrug. I den praktiske hverdag vil og bør andre områder som beskæftigelsesområdet også inddrages i indsatsen overfor mennesker med sindslidelse og misbrug, men de deltager ikke i undersøgelsen her. Der er afgrænset fra dette og andre områder af hensyn til undersøgelsens kompleksitet. Forekomsten af specialiserede tilbud til borgere med sindslidelse og misbrug 16 af de 48 deltagende kommuner (31 %) har et specialiseret tilbud til borgere med dobbeltproblematik. Sammenhængen mellem forekomsten af specialiserede tilbud og kommunernes regionstilknytning er ikke signifikant. Det vil sige, at forekomsten af specialiserede tilbud i kommunerne ikke afhænger af, hvilke regioner de er knyttet til. Sammenhængen mellem kommunestørrelsen og forekomsten af specialiserede tilbud er heller ikke signifikant; ligesom hverken kommunernes behov for at arbejde med koordineringsredskaber eller fokus på koordinering har betydning for de specialiserede tilbud Organisering af misbrugsbehandlingen Særligt organiseringen af misbrugsbehandlingen er kompleks. Nedenstående tabel giver et overblik over, hvor forskelligt kommunerne organiserer misbrugsbehandlingen: Antal kommuner ud af 48 Andel i procent Kommuner, der udelukkende anvender ekstern leverandør På stofområdet På alkoholområdet

18 Kommuner der anvender egne leverandører Antal kommuner, der anvender kommunale leverandører, der alene arbejder med stofområdet Antal kommuner, der anvender kommunale leverandører, der alene arbejder med alkoholområdet Antal kommuner, der anvender kommunale leverandører, der arbejder med både stof og alkoholområdet Myndighedsopgaverne omkring stofmisbrug Myndighedsopgaverne varetages i selvstændig misbrugsenhed Antal selvstændige enheder der alene varetager myndighedsopgaver 6 13 Myndighedsopgaverne varetages i den generelle socialforvaltning Myndighedsopgaverne omkring alkohol Myndighedsopgaverne varetages i selvstændig misbrugsenhed Antal selvstændige enheder der alene varetager myndighedsopgaver 4 8 Myndighedsopgaverne varetages i den generelle socialforvaltning Cirka ¾ af kommunerne anvender egne leverandører og i halvdelen af kommunerne arbejder disse leverandører med både alkohol og stofmisbrug. Her er samtidig en stærk signifikant sammenhæng med kommunernes størrelse: Mens 91 % af de mellemstore og store kommuner har sin egen stof eller alkoholbehandling på leverandørniveau, kan kun 43 % af de små kommuner sige det samme. Omkring en fjerdedel af kommunerne har ikke egne leverandører på området. Det betyder, at de i stedet anvender private, selvejende eller andre offentlige aktører som leverandører. For at få det fulde billede af koordineringsudfordringerne ville det havde været en fordel, at inddrage disse leverandører i undersøgelsen. Det har dog inden for de givne rammer ikke været muligt. I lidt mere end halvdelen af alle kommuner varetages myndighedsopgaverne på såvel stofmisbrugs som alkoholmisbrugsområdet i selvstændige organisatoriske enheder. I en mindre del af disse kommuner varetages dette af enheder, der alene varetager myndighedsopgaver på misbrugsområdet. 18

19 Når vi ser på de konkrete organiseringer af området kommune for kommune bliver kompleksiteten meget tydelig. Der er således, blandt de 48 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet, 14 unikke organiseringer af misbrugsbehandlingsindsatsen. Disse organiseringsformer fremgår af nedenstående skema. Konkrete organiseringsformer Antal kommuner ud af 48 Andel i procent Egen samlet myndigheds og leverandørenhed, for både stof og alkoholbehandling Ingen leverandørenhed, og myndighedsopgaven varetages af den afdeling, der varetager den sociale sagsbehandling Egen samlet leverandørenhed, for både stof og alkoholbehandling, hvor myndighedsopgaven varetages af den afdeling, der varetager den sociale sagsbehandling. Har egen alkoholbehandling, der varetager både myndighed s og leverandøropgaver og egen stofmisbrugsbehandling, der varetager både myndigheds og leverandøropgaver. 9 (undtagen en kommune, hvor leverandørenheden kun varetager stofmisbrugsbehandling) 6 (undtagen en kommune, hvor myndighedsopgaven for stofmisbrugsbehandlingen varetages af den afdeling, der varetager den sociale sagsbehandling) Har egen stofmisbrugsbehandling, hvor myndighedsfunktion og leverandørfunktion er delt i selvstændige enheder. Ingen alkoholbehandling. Har egen stofbehandling og egen alkoholbehandling, hvor myndighedsfunktion og leverandørfunktion er delt og varetages i selvstændige enheder. Egen alkoholbehandling, hvor myndighedsopgaven varetages af den afdeling, der har den sociale sagsbehandling. Egen stofmisbrugsbehandling, hvor myndigheds og leverandøropgaven er delt i selvstændige enheder. Har ingen leverandørfunktioner på hverken alkohol eller stofmisbrugsområdet. Myndighedsfunktionerne varetages i to selvstændige enheder. Har egen alkoholbehandling, men ingen stofbehandlingsleverandør. Myndighedsopgaver for begge områder varetages af selvstændig enhed. Har egen alkoholbehandling, men ingen stofbehandlingsleverandør. Myndighedsopgaver for begge områder varetages af den afdeling, der

20 har den sociale sagsbehandling. Har ingen leverandørfunktioner på hverken alkohol eller stofmisbrugsområdet, men myndighedsopgaven for begge områder varetages i samme selvstændige enhed. Har egen leverandør på stofmisbrugsområdet og egen leverandør på alkoholmisbrugsområdet. Myndighedsfunktionen varetages af den afdeling, der har den sociale sagsbehandling Af skemaet fremgår det, at en tredjedel af kommunerne har samme organisering, hvor misbrugsbehandlingen er samlet i en enhed, der både har myndigheds og leverandøropgaver. Ca. en femtedel af kommunerne har ingen leverandører, og myndighedsopgaven varetages af den afdeling, der har den sociale sagsbehandling. For en anden femtedel af kommunerne gælder det, at de har en egen stof og alkoholmisbrugsbehandlingsleverandør og at myndighedsopgaven varetages af den afdeling, der har den sociale sagsbehandling. I cirka hver ottende kommune er alkohol og stofmisbrugsbehandlingen delt i to forskellige enheder. En der varetager såvel leverandør som myndighedsopgaver for alkoholmisbrugsbehandling, og en der varetager leverandør og myndighedsopgaven for stofmisbrugsbehandlingen. De resterende ca. 16 % af kommunerne har alle unikke organiseringer, med varierende placering af leverandør og myndighedsopgaverne på de to misbrugsområder. Det er klart, at den meget store variation og kompleksitet i fordelingen af opgaver i forbindelse med misbrugsbehandling, betyder, at der er et stort behov for at indsatsen koordineres. 20

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet

Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet Sammenfatning Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet Katrine Iversen, Didde Cramer Jensen, Mathias Ruge og Mads Thau Sammenfatning - Kommunernes perspektiver på centrale

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007.

Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007. Region Syddannark Den 9. december 2006. Psykiatristaben Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007. 1. Indledning. I henhold til bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Notat: Socialsygeplejersker

Notat: Socialsygeplejersker Simon Martin Hansen Maj 2014 Notat: Socialsygeplejersker DSR Analyse og MEGAFON gennemførte i december 2013 en spørgeskemaundersøgelse i DSRs medlemspanel. I alt blev 3929 panelmedlemmer inviteret, hvoraf

Læs mere

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR Baggrund Mange borgere med

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Den koordinerende indsatsplan KKR konference 30.3 2016 v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Koordinerende indsatsplaner Retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fælleskab i

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler

Socialrådgiverdagene i Kolding 2013. Den koordinerende sagsbehandler Socialrådgiverdagene i Kolding 2013 Den koordinerende sagsbehandler Baggrund. Kommunalreformen 1. januar 2007 betød sammenlægning af kommuner - fra 271 til 98, heraf forblev 33 uberørt Adskillelse (fysisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende 2 VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Forebyggende initiativer - Børneområdet (Læring og Trivsel)

Forebyggende initiativer - Børneområdet (Læring og Trivsel) Input til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020, d. 14.3.2019 - Forebyggelse på Børneområdet (Læring og Trivsel) og det specialiserede voksenområde (Aktiv hele livet) Forebyggende initiativer - Børneområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

PSP-samarbejdet i Faxe Kommune Årsrapport

PSP-samarbejdet i Faxe Kommune Årsrapport PSP-samarbejdet i Faxe Kommune 2018 Årsrapport Indhold 1. Baggrund... 2 2. Evalueringsmetode...2 3. Årsrapport... 3 3.1. PSP-møderne...4 3.2. Udbytte af PSP-samarbejdet...4 4. Konklusion... 5 1. Baggrund

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Vedr. behandling af patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) Aftalens formål

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Ramme for partnerskabet. Investering i efterværn. Viden til gavn

Ramme for partnerskabet. Investering i efterværn. Viden til gavn Ramme for partnerskabet Investering i efterværn Viden til gavn Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom

Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom 25. april 2017 Fælles afrapportering af arbejdet i Samarbejdsforum om patienter/borgere med psykisk sygdom 1. Indledning Dette notat indeholder Københavns Kommunes, Roskilde kommune, Region Hovedstadens

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Mikael Kunst Dato: Januar 2017 Sagsid.: Sundhed og Omsorg Version nr.: 6 Grøn skrift =

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Odense Kommune. Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odense Kommune - Pixiudgave

Odense Kommune. Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odense Kommune - Pixiudgave Odense Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odense Kommune - Pixiudgave Januar 2019 Hvad kan jeg bruge kvalitetsstandarden til? Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odense

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Godkendelse af rapport om tværgående analyse af ressourcetunge enkeltforløb

Godkendelse af rapport om tværgående analyse af ressourcetunge enkeltforløb Punkt 9. Godkendelse af rapport om tværgående analyse af ressourcetunge enkeltforløb 2016-024322 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender rapport om tværgående

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse

Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse 1. Udfordringer Personer med sindslidelser er sårbare, og sundhedsvæsenet har en forpligtelse til at tilbyde en tilrettelagt indsats til de borgere, som har særligt

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade. 1 Projektbeskrivelse: Styrket. Rehabiliteringsforløbene for borgere med er ofte komplekse. Kompleksiteten kommer til udtryk inden for både det sundhedsfaglige, det socialfaglige og det organisatoriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

N O V E M B E R

N O V E M B E R A R B E J D S G A N G E M E L L E M DEN R E G I O N A L E P S Y K I A T R I OG K O M M U N E R N E F O R M E N N E S K E R M E D S P I S E F O R S T Y R R E L S E N O V E M B E R 2 0 1 7 A R B E J D S

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Rusmiddelpolitikkens Handleplan Bilag 1: Forslag til Rusmiddelpolitikkens Handleplan

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Rusmiddelpolitikkens Handleplan Bilag 1: Forslag til Rusmiddelpolitikkens Handleplan GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Bilag 1: Forslag til Rusmiddelpolitikkens Handleplan 2012-2013 NOTAT Dato: 7. november 2011 Af: Vivian Grønfeldt og Annemette Bundgaard Forslag til

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling jf. Servicelovens 101 og 101a

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling jf. Servicelovens 101 og 101a Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling jf. Servicelovens 101 og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling til borgere med stofmisbrug efter Servicelovens 101.

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R H O V E D S T A D R E G I O N E N S T A S K F O R C E V E D R Ø R E N D E S P I S E F O R S T Y R R E L S E R

K O M M I S S O R I U M F O R H O V E D S T A D R E G I O N E N S T A S K F O R C E V E D R Ø R E N D E S P I S E F O R S T Y R R E L S E R K O M M I S S O R I U M F O R H O V E D S T A D R E G I O N E N S T A S K F O R C E V E D R Ø R E N D E S P I S E F O R S T Y R R E L S E R R E V I D E R E T S E P T E M B E R 2 0 1 8 FORMÅL Formålet med

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. 2. Projektets titel: Fælles undervisning om psykiatri og misbrug i Region Hovedstaden Baggrund: Projektet baserer sig på en række erfaringer og

Læs mere