Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009"

Transkript

1 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af investeringsbeviser 1

2 Indholdsfortegnelse Ordliste Betingelser for investeringsbevisers optagelse til handel Lovkrav Spredning og markedsværdi Optagelse til handel af investeringsbeviser fra samme klasse Generelle vilkår for optagelse til handel Fri omsættelighed Interne regler Kapacitet til at formidle oplysninger til markedet Egnethed Observationslisten Matching halt Sletning fra handel Optagelsesprocessen Generelt Optagelsesprocessen for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Ansøgning om optagelse til handel Kapitalkrav Finanstilsynets godkendelse Prospekt Tegningsblanket Erhvervs- og Selskabsstyrelsen/SE-nummer Foreningers offentliggørelse af oplysninger inden første handelsdag Optagelsesprocessen for andre kollektive investeringsordninger, jf. 115 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investerings-ordninger m.v Ansøgning om optagelse til handel Udbudsdokument Tegningsblanket Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Investeringsordningens offentliggørelse af oplysninger inden første handelsdag Optagelsesprocessen for øvrige investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark Ansøgning om optagelse til handel Udbudsdokument/prospekt Tegningsblanket Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Investeringsinstituttets offentliggørelse af oplysninger inden første handelsdag Optagelsesprocessen for udenlandske investeringsinstitutter godkendt i hjemlandet i henhold til UCITS-direktivet Ansøgning om optagelse til handel Finanstilsynets tilladelse til markedsføring Prospekt... 21

3 2.5.4 Ansvarserklæring fra investeringsinstituttets bestyrelse Tegningsblanket Investeringsinstituttets offentliggørelse af oplysninger inden første handelsdag Optagelsesprocessen for øvrige udenlandske investeringsinstitutter Ansøgning om optagelse til handel Finanstilsynets tilladelse til markedsføring Prospekt/udbudsdokument Ansvarserklæring fra investeringsinstituttets bestyrelse Tegningsblanket Investeringsinstituttets offentliggørelse af oplysninger inden første handelsdag Løbende forpligtelser for investeringsinstitutter Generelt Offentliggørelse Offentliggørelsesmåde Sprog Meddelelsens form Meddelelsens indhold Interne regler Interne regler til sikring af at oplysningsforpligtelserne overholdes Interne regler til sikring af at intern viden ikke uberettiget videregives Interne regler for handel med investeringsbeviser Oplysningsforpligtelser Generelt Indre værdi, emissionspris og indløsningspris Antal cirkulerende investeringsbeviser Udsættelse af indløsning Acontoudbytte Investeringsstrategi Ændring i ledelse, revision og investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab Væsentlige aftaler Generalforsamling Opdateret/ændret prospekt Handel på andre regulerede markeder Finanskalender Årsregnskabsmeddelelse Årsrapport Delårsrapport Corporate Actions Generelt Navneændring Fusion og spaltning Flytning af afdeling til andet investeringsinstitut Tildeling af fondsandele Ændring af investeringsbevisers nominelle værdi...35

4 5 Overtrædelse Dispensation Skema A - Årsregnskabsmeddelelse...38 Skema B - Delårsrapport...39 Skema C Udbudsdokumentets struktur og indhold...40

5 Indledning Nedenfor er beskrevet de forhold, som investeringsinstitutter er underlagt i forbindelse med optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og de efterfølgende løbende oplysningsforpligtelser. Reglerne skelner mellem følgende grupper af investeringsinstitutter: Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Andre kollektive investeringsordninger, jf. 115 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Øvrige investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark Udenlandske investeringsinstitutter godkendt i hjemlandet i henhold til UCITS-direktivet Øvrige udenlandske investeringsinstitutter. Reglerne er opdelt i: a) betingelser for optagelse til handel, b) optagelsesprocessen og c) oplysningsforpligtelser. Optagelsesbetingelserne er fælles for alle grupper af investeringsinstitutter, medens optagelsesprocessen har særskilt beskrivelse for de forskellige grupper. Afsnittet om løbende forpligtelser behandler alle grupper. Regler for udstedere af investeringsbeviser 5

6 Ordliste Acontoudbytte Administrationsselskab Afdeling Børsen Cirkulerende antal investeringsbeviser Corporate Action Emissionspris Ex kupon investeringsbeviser Fondsandele Udbytte som ikke vedtages på ordinær generalforsamling, og som ikke udloddes på baggrund af en godkendt årsrapport. Et udenlandsk selskab, hvis virksomhed består i administration af investeringsinstitutter omfattet af UCITS-direktivet. Investeringsinstitutter kan oprette afdelinger med hver sin investeringsprofil, eller med andre kendetegn, som er specifikke for den pågældende afdeling. En afdeling optages til handel med særskilt ISIN-kode. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Det antal investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsinstitut og ikke efterfølgende indløst. Begivenhed initieret af investeringsinstituttet; fx navneændring og tildeling af fondsandele. Emissionsprisen er den højeste pris en investor kommer til at betale for et investeringsbevis, hvis det bliver købt på det tidspunkt, hvor den indre værdi er beregnet. Udgangspunkt for beregning er indre værdi. Investeringsforeninger og specialforeninger kan, såfremt det fremgår af vedtægterne, oprette midlertidige investeringsbeviser uden ret til udbytte. Sådanne oprettes typisk omkring årsskiftet og lukkes igen i forbindelse med den kommende generalforsamling, hvor de slås sammen med moderafdelingens investeringsbeviser fra og med børsdagen efter generalforsamlingen, og har herefter samme rettigheder som disse. Tildeling af investeringsbeviser til eksisterende ejere, uden at disse skal betale herfor. Regler for udstedere af investeringsbeviser 6

7 Første handelsdag Indløsningspris Indre værdi Investeringsbevis Investeringsforvaltningsselskab Investeringsinstitut Nominel værdi OMX Company News Service Spaltning Split UCITS-direktiv XML Den dag et investeringsinstitut bliver optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Indløsningsprisen er den pris, investor som minimum vil få for et bevis på det tidspunkt, hvor indre værdi er beregnet. Udtrykker værdien af ét investeringsbevis. Udregnes som værdien af investeringsinstituttets hhv. afdelingens aktiver fratrukket passiver divideret med antallet af beviser. De beviser som investeringsinstitutter udsteder. Kaldes også andele eller aktier. Et dansk selskab, som har godkendelse som investeringsforvaltningsselskab i henhold til lov om finansiel virksomhed. Fælles betegnelse for alle de typer af kollektive investeringsformer, som er optaget til handel på børsen, og som ikke er aktieselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark. Kaldes også pålydende værdi eller stykstørrelse. Børsens elektroniske system for udstederes indrapportering af meddelelser til brug for offentliggørelse og/eller til brug for børsens overvågning af markedet. Et investeringsinstitut eller en afdeling kan spaltes, således at visse af de underliggende aktiver overføres til og videreføres under en anden afdeling. Ét investeringsbevis i det spaltede institut ombyttes dermed til ét bevis i hvert af de to investeringsinstitutter eller afdelinger. Forøgelse af antallet af investeringsbeviser i et investeringsinstitut eller en afdeling. EU kommissionens direktiv (85/611) af 20. december 1985 med efterfølgende ændringer. Børsens web-baserede elektroniske portal for indberetning af indre værdi, emissionspris, indløsningspris og antal cirkulerende investeringsbeviser. Regler for udstedere af investeringsbeviser 7

8 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse til handel 1.1 Lovkrav Investeringsbeviser kan optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, når de opfylder følgende betingelser: Stiftelse Udstederen skal være retsmæssigt stiftet eller på anden måde gyldigt etableret ifølge gældende retsforskrifter på stiftelses- eller etableringsstedet. Gyldighed Udsteders investeringsbeviser skal: (i) være i overensstemmelse med de retsforskrifter, der gælder på udstederens stiftelsessted, og (ii) have de nødvendige lovmæssige eller andre godkendelser. 1.2 Spredning og markedsværdi På tidspunktet for optagelse til handel skal der være en tilstrækkelig spredning. Spredningskravet finder ikke anvendelse på andele i kollektive investeringsordninger omfattet af Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Den forventede markedsværdi af investeringsbeviserne, der skal optages til handel, skal udgøre et beløb svarende til mindst 1 mio. EUR. Dette gælder dog ikke i tilfælde af løbende udstedelse af investeringsbeviser. 1.3 Optagelse til handel af investeringsbeviser fra samme klasse Ansøgningen om optagelse til handel skal omfatte alle investeringsbeviser fra samme klasse. 1.4 Generelle vilkår for optagelse til handel Investeringsinstituttet skal acceptere og underskrive Generelle Vilkår for optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Blanketten skal være børsen i hænde inden første handelsdag. 1.5 Fri omsættelighed Investeringsbevisernes frie omsættelighed er en generel forudsætning for at blive offentligt handlet på børsen. Hvis investeringsinstituttets vedtægter indskrænker investeringsbevisernes Regler for udstedere af investeringsbeviser 8

9 omsættelighed, vil sådanne indskrænkninger typisk anses for at begrænse den frie omsættelighed som defineret her, og andre foranstaltninger med tilsvarende virkning kan føre til lignende fortolkninger. 1.6 Interne regler Investeringsinstituttet skal udarbejde interne regler i henhold til afsnit 3.8 nedenfor. 1.7 Kapacitet til at formidle oplysninger til markedet Investeringsinstituttet skal i god tid før første handelsdag etablere og opretholde hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer, herunder systemer og procedurer for indberetning af indre værdier, for at kunne opfylde sine oplysningsforpligtelser og give markedet rettidige, pålidelige, nøjagtige og ajourførte oplysninger, som påkrævet af børsen. 1.8 Egnethed Selvom alle betingelser for optagelse til handel på børsen er opfyldt, kan børsen afslå en ansøgning, såfremt den skønner, at optagelsen vil være i modstrid med investorernes og værdipapirmarkedets interesse. Et investeringsinstitut, som ansøger om optagelse til handel, kan i særlige tilfælde anses for uegnet på trods af, at det opfylder alle betingelser. Dette kan fx være tilfældet, hvor det vurderes, at optagelse til handel af instituttets investeringsbeviser vil være til skade for tilliden til værdipapirmarkedet generelt. 1.9 Observationslisten Børsen kan beslutte at overføre et investeringsinstituts investeringsbeviser til observationslisten, hvis (i) investeringsinstituttet ikke længere opfylder betingelserne for optagelse til handel, og den manglende opfyldelse anses for at være væsentlig (ii) et alvorligt brud på andre af de regler der gælder for optagne investeringsinstitutter er forestående (iii) investeringsinstituttet har anmodet om at blive slettet fra handel (iv) det skønnes, at særlige forhold bevirker, at prisfastsættelsen bør ske med agtpågivenhed (v) andre omstændigheder gør, at der hersker væsentlig usikkerhed om indre værdi, emissionskurs eller indløsningkurs. Børsen træffer beslutning om overførsel til observationslisten på grundlag af investeringsinstituttets offentliggjorte meddelelser eller på anmodning fra investeringsinstituttet. Såfremt overførsel initieres af børsen, informeres investeringsinstituttet, og børsen offentliggør meddelelse om overførslen. Regler for udstedere af investeringsbeviser 9

10 Såfremt overførsel initieres af investeringsinstituttet, offentliggør instituttet, efter aftale med børsen, meddelelse herom via OMX Company News Service Matching halt Matching halt følger reglerne herom i Norex Member Rules. Beslutning om matching halt træffes af børsen. Hvis et investeringsinstitut ønsker at stoppe handlen i SAXESS med sine investeringsbeviser, kontaktes børsen med anmodning herom og begrundelse for ønsket Sletning fra handel Børsen kan slette et investeringsbevis fra handel, hvis beviset ikke længere opfylder børsens regler. Sletning må dog ikke foretages, hvis der er sandsynlighed for, at det vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion. Hvis et investeringsinstitut anmoder om sletning af dets investeringsbeviser fra handel, skal sådan anmodning ifølge værdipapirhandelsloven tages til følge, medmindre der er sandsynlighed for, at det vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion. Et investeringsinstitut har ret til at få sine investeringsbeviser slettet fra handel, hvis beviserne i forbindelse hermed optages til handel eller er optaget til handel på et andet reguleret marked. Regler for udstedere af investeringsbeviser 10

11 2 Optagelsesprocessen 2.1 Generelt Optagelsesprocessen afhænger af typen af investeringsinstitut. Processen er beskrevet nedenfor for hver af følgende grupper: Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger, afsnit 2.2 Andre kollektive investeringsordninger, jf. 115 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., afsnit 2.3 Øvrige investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, afsnit 2.4 Udenlandske investeringsinstitutter godkendt i hjemlandet i henhold til UCITS-direktivet, afsnit 2.5 Øvrige udenlandske investeringsinstitutter, afsnit Optagelsesprocessen for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger Ansøgning om optagelse til handel Foreningen skal fremsende en ansøgning om optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ansøgningen skal indeholde oplysning om: Foreningens formue. Hvis ansøgningen vedrører en afdeling, skal kun afdelingens formue oplyses Udbuddets minimumsstørrelse, hvis en sådan findes Garantistiller for udbuddets minimumsstørrelse, hvis en sådan findes Navn på det selskab der forestår optagelsen på foreningens vegne ISIN-koden Antal investorer og antal foreningsandele, såfremt ansøgningen vedrører en allerede eksisterende forening hhv. afdeling. Ansøgningen skal være vedlagt følgende dokumenter: Finanstilsynets godkendelse af foreningen hhv. afdelingen, såfremt den foreligger, jf. nedenfor Prospekt, jf. nedenfor Udkast til tidsplan Tegningsblanket, jf. nedenfor Vedtægter Dokumentation for foreningens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, såfremt den foreligger. Hvis ansøgningen vedrører en afdeling, skal alene afdelingens SE-nummer oplyses, jf. nedenfor Foreningens seneste årsrapport. Hvis foreningen/afdelingen er nystiftet, eller allerede er optaget til handel på børsen, skal årsrapporten ikke vedlægges Regler for udstedere af investeringsbeviser 11

12 Foreningens seneste delårsrapport. Hvis foreningen/afdelingen er nystiftet, eller allerede er optaget til handel på børsen, skal delårsrapporten ikke vedlægges Kapitalkrav Krav til formuens størrelse følger de i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. fastsatte bestemmelser; børsen stiller ikke yderligere krav til formuens størrelse Finanstilsynets godkendelse Godkendelse af foreningen hhv. afdelingen er en forudsætning for optagelse til handel, og skal være børsen i hænde inden prospektet offentliggøres Prospekt Foreningens prospekt hhv. afdelingens prospekt skal være udfærdiget i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 715 af 21. juni 2007 om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter. Fremsætter børsen yderligere betingelser om supplerende og/eller yderligere informationer i forhold til, hvad der er oplyst i prospektet, kan foreningen vælge at tilføje sådanne informationer i prospektet eller i særskilt meddelelse, som skal offentliggøres samtidig med prospektet. Er et prospekt udarbejdet i andre sproglige udgaver end dansk, skal disse også fremsendes til børsen. Et prospekt med underskrifter fra de ansvarlige skal være børsen i hænde senest kl børsdagen før første handelsdag. Prospektet kan sendes med ordinær post eller via Tegningsblanket Det skal af tegningsblanketten fremgå, at der foreligger et prospekt, og hvor prospektet er gjort tilgængeligt for investorerne. Dette gælder dog ikke, såfremt tegningsblanketten er en integreret del af prospektet. Udbuddet må ikke tilrettelægges således, at investorerne har mulighed for at tegne alene på baggrund af tegningsblanket og salgsmateriale. Dette er dog tilladt, såfremt prospektet er tilgængeligt på investeringsinstituttets hjemmeside, og salgsmateriale og tegningsblanket tydeligt henviser hertil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen/SE-nummer Dokumentation for foreningens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hhv. afdelingens SE-nummer skal være børsen i hænde senest to børsdage før første handelsdag. Regler for udstedere af investeringsbeviser 12

13 2.2.7 Foreningers offentliggørelse af oplysninger inden første handelsdag Generelt Foreningen er, fra tidspunktet for indgivelse af anmodning om optagelse til handel, omfattet af de forpligtelser, der følger af afsnit 3 nedenfor om løbende forpligtelser for investeringsinstitutter. Foreningen/afdelingen skal i perioden fra godkendelse om optagelse til handel, og indtil første handelsdag, offentliggøre informationerne beskrevet nedenfor. Offentliggørelse skal ske gennem børsen via OMX Company News Service Offentliggørelse af prospekt Prospektet skal offentliggøres senest to børsdage før tegningsperiodens start. I de tilfælde hvor der ikke er en tegningsperiode, skal prospektet offentliggøres senest to børsdage før første handelsdag. Er prospektet, udover på dansk, tillige udarbejdet på engelsk, skal den engelske udgave også offentliggøres, og være påført tekst at det er en oversættelse, og at i tilfælde af uoverensstemmelse er det den danske udgave, der er den gældende Supplerende og/eller yderligere informationer Eventuelle supplerende og/eller yderligere informationer skal offentliggøres samtidig med prospektet og i øvrigt i overensstemmelse med afsnittene 3.3, 3.4, 3.5 og 3.6 nedenfor Offentliggørelse af tegningsperiodens forløb/antal investorer Når udbuddet af investeringsbeviser er afsluttet, skal foreningen offentliggøre en meddelelse, hvoraf det fremgår, hvordan udbuddet er forløbet. Antallet af investorer skal fremgå af meddelelsen. Meddelelsen skal offentliggøres senest kl børsdagen før første handelsdag. Hvor der er tale om en allerede eksisterende forening hhv. afdeling, eller i tilfælde af at der ikke afholdes en tegningsperiode, skal foreningen offentliggøre meddelelse om antallet af investorer. Meddelelsen skal offentliggøres senest kl børsdagen før første handelsdag Finanskalender Foreningen skal offentliggøre en meddelelse, der angiver de forventede datoer for, hvornår i det resterende regnskabsår foreningen forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser og års- Regler for udstedere af investeringsbeviser 13

14 rapport, og hvornår foreningen forventer at afholde ordinær generalforsamling. Dette gælder dog ikke, såfremt finanskalenderen for det pågældende år er indeholdt i foreningens hhv. afdelingens prospekt. Meddelelsen skal offentliggøres senest kl børsdagen før første handelsdag Ex kupon investeringsbeviser En investeringsforening og en specialforening kan, såfremt vedtægterne indeholder bestemmelse herom, udstede midlertidige investeringsbeviser uden ret til udbytte (ex kupon). Senest fem børsdage forud for optagelse til handel af ISIN-koder for ex kupon investeringsbeviser skal børsen modtage: prospekt, eventuelt i udkast vedtægter udkast til meddelelse. Børsen kommenterer alene på meddelelsen, som skal indeholde oplysning om: 1) baggrunden for etablering, 2) dato for næste ordinære generalforsamling, 3) investeringsbevisernes forventede levetid og 4) ISIN-kode. Senest tre børsdage før første handelsdag skal foreningen offentliggøre meddelelsen, og senest kl på første handelsdag, skal foreningen offentliggøre prospektet. Børsen sletter de midlertidige ISIN-koder for ex kupon investeringsbeviserne fra handel fra og med børsdagen efter generalforsamlingen. Forud for sådan sletning offentliggør børsen meddelelse herom. Regler for udstedere af investeringsbeviser 14

15 2.3 Optagelsesprocessen for andre kollektive investeringsordninger, jf. 115 i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investerings-ordninger m.v Ansøgning om optagelse til handel Investeringsordningen skal fremsende en ansøgning om optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ansøgningen skal indeholde oplysning om: Investeringsordningens formue hvis der er en sådan på ansøgningstidspunktet Investeringsordningens eventuelle krav til minimum formue Udbuddets minimumsstørrelse, hvis en sådan findes Hvorvidt investeringsordningen er af den åbne eller lukkede type Navn på det selskab der forestår optagelsen, hvis det er andre end investeringsordningen selv ISIN-koden Antal investorer og antal investeringsbeviser, såfremt ansøgningen vedrører en allerede eksisterende investeringsordning. Ansøgning skal være vedlagt følgende dokumenter: Investeringsordningens vedtægter Investeringsordningens udbudsdokument, jf. nedenfor. Udkast til tidsplan Tegningsblanket, jf. nedenfor Dokumentation for registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, såfremt den foreligger på ansøgningstidspunktet, jf. nedenfor Investeringsordningens seneste årsrapport, medminde investeringsordningen er nystiftet Investeringsordningens seneste delårsrapport, medmindre investeringsordningen er nystiftet Udbudsdokument I det omfang kollektive investeringsordninger ikke er underlagt særlig offentligretlig prospektregulering, skal udbudsdokumentet indeholde og opfylde de krav, der fremgår af Skema C om udbudsdokumentets opbygning og indhold. Udbudsdokumenter udarbejdet i henhold til Skema C skal godkendes af børsen. Er udbudsdokumentet udarbejdet i andre sproglige udgaver end dansk, skal disse også fremsendes til børsen. Et udbudsdokument med underskrifter fra de ansvarlige skal være børsen i hænde senest kl børsdagen før første handelsdag. Dokumentet kan sendes med ordinær post eller via e- mail. Regler for udstedere af investeringsbeviser 15

16 2.3.3 Tegningsblanket Det skal af tegningsblanketten fremgå, at der foreligger et udbudsdokument, og hvor dokumentet er gjort tilgængeligt for investorerne. Dette gælder dog ikke, såfremt tegningsblanketten er en integreret del af dokumentet. Udbuddet må ikke tilrettelægges således, at investorerne har mulighed for at tegne alene på baggrund af tegningsblanket og salgsmateriale. Dette er dog tilladt, såfremt udbudsdokumentet er tilgængeligt på investeringsinstituttets hjemmeside, og salgsmateriale og tegningsblanket tydeligt henviser hertil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dokumentation for investeringsordningens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal være børsen i hænde senest to børsdage før første handelsdag Investeringsordningens offentliggørelse af oplysninger inden første handelsdag Generelt Investeringsordningen er, fra tidspunktet for indgivelse af anmodning om optagelse til handel, omfattet af de forpligtelser, der følger af afsnit 3 nedenfor om løbende forpligtelser for investeringsinstitutter. Investeringsordningen skal i perioden fra godkendelse om optagelse til handel, og indtil første handelsdag, offentliggøre informationerne beskrevet nedenfor. Investeringsordninger af den åbne type skal offentliggøre oplysninger gennem børsen via OMX Company News Service. Investeringsordninger af den lukkede type skal offentliggøre oplysninger på samme måde som offentliggørelse af oplysninger efter værdipapirhandelslovens 27a, stk. 1. Samtidig skal oplysningerne indsendes til børsen via OMX Company New Service Offentliggørelse af udbudsdokument Udbudsdokumentet skal offentliggøres senest to børsdage før tegningsperiodens start. I de tilfælde hvor der ikke er en tegningsperiode, skal udbudsdokumentet offentliggøres senest to børsdage før første handelsdag. Er udbudsdokumentet, udover på dansk, tillige udarbejdet på engelsk, skal også den engelske udgave også offentliggøres, og være påført tekst at det er en oversættelse, og at i tilfælde af uoverensstemmelse er det den danske udgave, der er den gældende. Regler for udstedere af investeringsbeviser 16

17 Offentliggørelse af tegningsperiodens forløb/antal investorer Når udbuddet af investeringsbeviser er afsluttet, skal investeringsordningen offentliggøre en meddelelse, hvoraf det fremgår, hvordan udbuddet er forløbet. Antallet af investorer skal fremgå af meddelelsen. Meddelelsen skal offentliggøres senest kl børsdagen før første handelsdag. Hvor der er tale om en allerede eksisterende investeringsordning, eller i tilfælde af at der ikke afholdes en tegningsperiode, skal investeringsordningen offentliggøre meddelelse om antallet af investorer. Meddelelsen skal offentliggøres senest kl børsdagen før første handelsdag Finanskalender Investeringsordningen skal offentliggøre en meddelelse, der angiver de forventede datoer for, hvornår i det resterende regnskabsår investeringsordningen forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser og årsrapport, og hvornår investeringsordningen forventer at afholde ordinær generalforsamling. Dette gælder dog ikke, såfremt finanskalenderen for det pågældende år er indeholdt i investeringsordningens udbudsdokument. Meddelelsen skal offentliggøres senest kl børsdagen før første handelsdag. Regler for udstedere af investeringsbeviser 17

18 2.4 Optagelsesprocessen for øvrige investeringsinstitutter med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark Ansøgning om optagelse til handel Investeringsinstituttet skal fremsende en ansøgning om optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Ansøgningen skal indeholde oplysning om: Instituttets formue, hvis der er en sådan på ansøgningstidspunktet Instituttets eventuelle krav til minimum formue Udbuddets minimumsstørrelse, hvis en sådan findes Hvorvidt instituttet er af den åbne eller lukkede type Navn på det selskab der forestår optagelsen, hvis det er andre end instituttet selv ISIN-koden Antal investorer og antal investeringsbeviser, såfremt ansøgningen vedrører et allerede eksisterende institut. Ansøgningen skal være vedlagt følgende dokumenter: Instituttets vedtægter Udkast til udbudsdokument for vidt angår institutter af den åbne type, jf. nedenfor Godkendt prospekt eller prospekt i udkast for så vidt angår institutter af den lukkede type, jf. nedenfor Udkast til tidsplan Tegningsblanket, jf. nedenfor Dokumentation for registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, såfremt den foreligger, jf. nedenfor Instituttets seneste årsrapport, medmindre instituttet er nystiftet Instituttets seneste delårsrapport, medmindre instituttet er nystiftet Udbudsdokument/prospekt Investeringsinstitutter af den åbne type skal udfærdige udbudsdokument efter børsens krav til opbygning og indhold, som fremgår af Skema C. Udbudsdokumentet skal godkendes af børsen. Investeringsinstitutter af den lukkede type skal udfærdige prospekt efter Finanstilsynets bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over euro, og dermed også efter Kommissionens Forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april Fremsætter børsen yderligere betingelser for investeringsinstitutter af den lukkede type om supplerende og/eller yderligere information i forhold til, hvad der er oplyst i prospektet, kan instituttet vælge at tilføje sådanne informationer enten i prospektet, eller i et appendiks eller lignende til prospektet, eller i særskilt meddelelse, som skal offentliggøres samtidig med prospektet. Er et udbudsdokument hhv. prospekt udarbejdet i andre sproglige udgaver end dansk, skal disse også fremsendes til børsen. Regler for udstedere af investeringsbeviser 18

19 Et udbudsdokument hhv. prospekt med underskrifter fra de ansvarlige skal være børsen i hænde senest kl børsdagen før første handelsdag. Udbudsdokumentet hhv. prospektet kan sendes med ordinær post eller via Tegningsblanket Det skal af tegningsblanketten fremgå, at der foreligger et udbudsdokument hhv. prospekt, og hvor udbudsdokumentet hhv. prospektet er gjort tilgængeligt for investorerne. Dette gælder dog ikke, såfremt tegningsblanketten er en integreret del af udbudsdokumentet hhv. prospektet. Udbuddet må ikke tilrettelægges således, at investorerne har mulighed for at tegne alene på baggrund af tegningsblanket og salgsmateriale. Dette er dog tilladt, såfremt udbudsdokumentet hhv. prospektet er tilgængeligt på investeringsinstituttets hjemmeside, og salgsmateriale og tegningsblanket tydeligt henviser hertil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Dokumentation for foreningens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal være børsen i hænde senest to dage før første handelsdag Investeringsinstituttets offentliggørelse af oplysninger inden første handelsdag Generelt Investeringsinstituttet er, fra tidspunktet for indgivelse af anmodning om optagelse til handel, omfattet af de forpligtelser, der følger af afsnit 3 nedenfor om løbende forpligtelser. Investeringsinstituttet skal i perioden fra godkendelse om optagelse til handel, og indtil første handelsdag, offentliggøre informationerne beskrevet nedenfor. Investeringsinstitutter af den åbne type skal offentliggøre oplysninger gennem børen via OMX Company News Service. Investeringsinstitutter af den lukkede type skal offentliggøre oplysninger på samme måde som offentliggørelse af oplysninger efter værdipapirhandelslovens 27a, stk. 1. Samtidig skal oplysningerne indsendes til børsen via OMX Company New Service Offentliggørelse af udbudsdokument hhv. prospekt Udbudsdokumentet hhv. prospektet skal offentliggøres senest to børsdage før tegningsperiodens start. I de tilfælde hvor der ikke er en tegningsperiode, skal udbudsdokumentet hhv. prospektet offentliggøres senest to børsdage før første handelsdag. Regler for udstedere af investeringsbeviser 19

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere