Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse"

Transkript

1 Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet i samarbejde med Forbrugerstyrelsen årligt afgiver en rapport til økonomi- og erhvervsministeren over status for udstedelse af regler om god skik og om erfaringerne med reglernes anvendelse. Denne rapport beskriver de nye forbrugerregler, der er blevet udstedt på det finansielle område i 2007, og hvordan regler om god skik og andre forbrugerbeskyttende regler på det finansielle område er blevet anvendt i Nye regler 1.1 Nye regler om rådgivning i forbindelse med lån med pant i fast ejendom I foråret 2007 aftalte regeringen, Socialdemokraterne samt Det Radikale Venstre at styrke forbrugeroplysningen og rådgivningsforpligtelsen for pengeinstitutter og realkreditinstitutter i forbindelse med, at disse institutter fik adgang til at udstede særligt dækkede obligationer. Med henblik på at gennemføre den politiske aftale er der indsat nye regler om rådgivning i bekendtgørelse nr. 686 af 20, juni 2007 om god skik for finansielle virksomheder. Reglerne er indsat i kapitel 4, der har fået overskriften "Særlige regler om rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom". De nye regler strammer kravene til at informere kunderne om relevante produkttyper på markedet. Før en kunde indgår aftale om lån med sikkerhed i fast ejendom, skal penge- eller realkreditinstituttet informere kunden om relevante produkttyper på markedet samt fordele og ulemper ved disse. Dermed indfører de nye regler et udtrykkeligt krav om, at instituttet skal oplyse om fordele og ulemper ved de relevante produkttyper på markedet. Der er også indført en skærpet forpligtelse til at rådgive om de lånetyper, som udbydes af instituttet selv, og som kan dække kundens behov, når denne efterspørger et lån med sikkerhed i fast ejendom.

2 2/16 Rådgivningen skal omfatte oplysninger om de væsentligste egenskaber ved de udbudte lånetyper, herunder fordele og ulemper. Som eksempel kan nævnes oplysninger om, hvorvidt lånet er fastforrentet eller om renten er variabel, og hvilke belåningsgrænser og løbetider, der gælder for det pågældende lån. Kunden skal også have oplysning om de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved de lånetyper, der rådgives om. Hermed får kunden et nøgletal for afvikling af et lån, der omfatter alle omkostninger ved et lån til brug for sammenligning af omkostningerne ved de forskellige lån. Ved rådgivningen skal der endelig gives en række forskellige oplysninger om adgangen til at opsige, indfri og omlægge de forskellige lånetyper. Penge- eller realkreditinstituttet skal også oplyse om mulighederne for låneomlægning og om omkostningerne ved låneomlægninger og førtidig indfrielse. Endelig skal kunden have oplysning om instituttets normale prismæssige vilkår for de relevante lån. Inden en kunde indgår en aftale om at optage et boliglån, skal kunden som noget nyt bekræfte at have modtaget rådgivning samt en række konkrete oplysninger. Oplysningerne skal gives på et skema, som er optrykt som bilag til bekendtgørelsen. Kunden skal underskrive skemaet og have en kopi. De nye rådgivningsregler trådte i kraft den 1. juli Frem til den 1. december 2007 var der en særlig overgangsordning, så dele af rådgivningsreglerne kun fandt anvendelse under visse omstændigheder. 1.2 Nye regler om vildledende og utilbørlig markedsføring (Gennemførelse af direktivet om urimelig handelspraksis) Med bekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2007 om god skik for finansielle virksomheder blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked gennemført for finansielle virksomheder. Direktivet er gennemført ved, at der er indsat en ny 4 og 5 samt et bilag 1 i bekendtgørelsen. Disse regler svarer til markedsføringslovens 3 og 12 a samt bekendtgørelse nr af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold. Der har således været behov for at tage højde for, at finansielle virksomheder kun sælger ydelser og ikke fysiske produkter. Bekendtgørelsens 4 indeholder et forbud mod vildledning samt aggressiv og utilbørlig markedsføring, og den gennemfører art. 6 og 7 i direktivet om urimelig handelspraksis. Ifølge 4, stk. 1, må en finansiel virksomhed ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer. 4, stk. 2, bestemmer, at markedsføringen ikke må være vildledende, aggressiv eller udsætte kunderne for en utilbørlig

3 3/16 påvirkning på grund af sit indhold, form eller den anvendte fremgangsmåde. Det er efter både 4, stk. 1 og 2, et krav, at markedsføringen skal være egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet. Markedsføringen skal altså have en kommerciel effekt, d.v.s. at den retsstridige handling skal have eller må kunne forventes at have en indvirkning på kundens økonomiske dispositioner. I bekendtgørelsens bilag 1 er der opregnet en række former for adfærd, der efter bekendtgørelsens 4, stk. 4, under alle omstændigheder er urimelige i private kundeforhold, og som derfor ikke er tilladt. Der skal i disse tilfælde ikke foretages en konkret vurdering efter 4, stk. 1 og 2, af om der foreligger en retsstridig adfærd. Bekendtgørelsens 5 om oplysningspligt i forbindelse med købsopfordringer gennemfører art. 7, stk. 4, i direktivet om urimelig handelspraksis. En købsopfordring er jf. bekendtgørelsens 5, stk. 3, defineret som en kommerciel kommunikation, hvori produktets karakteristika og pris er angivet på en måde, som er passende i forhold til det anvendte kommunikationsmiddel, og hvorved forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb. Købsopfordringer skal indeholde alle de oplysninger, der fremgår af 5, stk. 1 og 2, såfremt de ikke allerede fremgår tydeligt af sammenhængen. Der er tale om følgende oplysninger: Produktet vigtigste karakteristika Den finansielle virksomheds navn og adresse. Forhold vedrørende betaling og gennemførelse af aftalen i det omfang disse forhold afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen. Fremgangsmåden ved klagesagsbehandlingen, hvis den afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen Fortrydelsesret, hvis kunden har en sådan ret. Pris inkl. afgifter. Medfører varens eller tjenesteydelsens art, at prisen ikke med rimelighed på forhånd kan beregnes, angives den måde, hvorpå prisen beregnes. Overtrædelse af reglerne om vildledning i 4 og købsopfordringer i 5 er strafbelagt jf. 39, stk. 1, 2. pkt. 1.3 Nye vejledninger (god skik, investorbeskyttelse og ordreudførelse) Finanstilsynet har udsendt en ny vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (vejledning nr af 12. oktober 2007). Vejledningen erstatter vejledning nr af 20. december 2004 til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder og er blevet udarbejdet på baggrund af drøftelser med forbruger- og brancherepræsentanter samt Forbrugerombudsmanden og Forbrugerstyrelsen.

4 4/16 Den ny vejledning gennemgår de nye regler om rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom samt de nye regler om vildledning, utilbørlig markedsføring og oplysninger i forbindelse med købsopfordringer. Disse regler blev indført med bekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2007 om god skik for finansielle virksomheder. Herudover er vejledningen til resten af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder blevet opdateret. 2. Reglernes anvendelse Finanstilsynet fører efter de finansielle love tilsyn med, at god skik-regler og reglerne om prisinformation overholdes. En forudsætning for, at reglerne giver forbrugerne den tilsigtede beskyttelse og bidrager til fair og loyal konkurrence mellem de finansielle virksomheder, er, at der føres et effektivt tilsyn med disse regler. Finanstilsynets administration af reglerne består af inspektioner, behandling af konkrete sager, information til brugerne og gennemførelse af projekter. 2.1 Finanstilsynets inspektionsstrategi på forbrugerområdet. Finanstilsynet offentliggjorde den 7. februar 2007 en rapport over erfaringerne med god skik inspektioner i 2006 samt en strategi for de fremtidige god skik inspektioner. Rapporten indeholdt følgende anbefalinger: "Tilsynet med at pengeinstitutter, realkreditinstitutter og skadesforsikringsselskaber har skriftlige forretningsgange for god skik bør indarbejdes i det ordinære tilsynsprogram. Det vil indebære, at det i forbindelse med en ordinær inspektion af virksomheden undersøges, om virksomheden har de fornødne forretningsgange og om virksomheden har procedurer, som sikrer og dokumenterer, at forretningsgangene systematisk efterleves i virksomheden. Det vil ske ved hjælp af et checkskema. Hvis virksomheden ikke har forretningsgange eller disse er åbenbart utilstrækkelige eller mangelfulde vil det blive vurderet, hvorvidt en egentlig god skik inspektion er fornøden. Når det angår investeringsforeninger, fondsmæglerselskaber og livsforsikringsselskaber, vil der være behov for at indhente yderligere inspektionserfaring, inden tilsyn med, at virksomhederne har skriftlige forretningsgange, kan indarbejdes som en del af et ordinært tilsyn. Der skal herudover udføres specifikke inspektioner vedr. god skik, men dette bør ske uden for det øvrige inspektionsprogram i Finanstilsynet.

5 5/16 Derved åbnes der mulighed for, at man ved udvælgelsen af hvilke virksomheder, der skal undersøges, kan lægge vægt på andre parametre end, at virksomheden er udtaget til ordinær inspektion. Der vil fremover blive udvalgt en række konkrete temaer for inspektionerne. Inspektionerne vil kunne fokusere på en bestemt virksomhedstype/branche, overholdelsen af en af flere regler i god skik/prisoplysningsbekendtgørelserne på tværs af brancherne eller andre tværgående problemstillinger. Hvis ikke alle relevante virksomheder på et område skal undersøges, vil de udvalgte virksomheder og de kriterier, de er udvalgt efter, fremgå af den inspektionsplan, som opstilles for det konkrete undersøgelsestema. Temainspektionerne bør suppleres af 5 inspektioner, som gennemføres i virksomheder, som Finanstilsynet vurderer, er særlig interessante. Det kan skyldes at en konkret sag har sat særlig fokus på virksomheden, eller at tilsynet via klager er blevet opmærksom på, at der er/kan være problemer med virksomhedens efterlevelse af god skik. Finanstilsynet vil i 2007 udarbejde en række fiktive kundeprofiler, som frem over vil blive benyttes i forbindelse med inspektioner. De fiktive kundeprofiler skal benyttes til at afdække, hvordan en virksomhed konkret vil gribe en rådgivningssituation an og hvilke oplysninger, man vil give til en kunde med den pågældende profil. De relevante brancheforeninger vil blive inddraget i arbejdet og det er hensigten, at de fiktive kundeprofiler vil kunne anvendes i inspektionsarbejdet fra 2008." Finanstilsynets inspektionsprogram for 2007 har været baseret på disse anbefalinger. 2.2 Projekt om fiktive kundeprofiler Finanstilsynet har som et led i inspektionsstrategien i 2007 udviklet et nyt værktøj til inspektioner på god skik området i de finansielle virksomheder: fiktive kundeprofiler. Hensigten med de fiktive kundeprofiler er at åbne mulighed for at at simulere en rigtig rådgivningssituation under en god skik inspektion. De fiktive kundeprofiler skal give undersøgerne et bedre grundlag for at vurdere en virksomheds generelle forretningspraksis og håndtering af kunderne, og dermed om virksomheden overholder god skik reglerne i praksis. Profilerne forventes endvidere at give tilsynet bedre indsigt i den faktiske kundebehandling i virksomhederne, fordi man i højere grad kan tilstræbe en virkelig rådgivningssituation og fordi profilerne kan anvendes til inspektion i filialer, hvor rådgiveren ikke på forhånd er udvalgt. Viden som ultimativt forventes at bidrage positivt til kvaliteten og hensigtsmæssigheden af regelarbejdet på området.

6 6/ Metoden fiktive kundeprofiler og henvendelser For at give undersøgerne et så realistisk billede som muligt af en virksomheds normale praksis, er det vigtigt, at undersøgelsessituationen tilnærmer sig en realistisk rådgivningssituation. De fiktive kundeprofiler er baseret på statistisk materiale og er repræsentative for forskellige typer af gennemsnitsforbrugere. En profil indeholder en række økonomiske nøgletal og oplysninger om den fiktive person, som profilen er. Et eksempel på en profil er "Jimmy", der er 31 år, enlig, og arbejder som vvs-mand, eller "Merete", der er 47 år, gift, og arbejder som skolelærer. I forbindelse med en god skik undersøgelse præsenteres virksomheden for den fiktive kundeprofil - herunder for profilens henvendelse, som er relateret til undersøgelsens tema. Henvendelsen - og dermed temaet for rådgivningssituationerne - udarbejdes med udgangspunkt i det aktuelle tema for den konkrete god skik inspektion. En henvendelse kan eksempelvis bestå i, at den fiktive profil efterspøger et konkret produkt eller en ydelse. Henvendelsen kan også bestå i, at profilen anmoder om at få oplysninger og rådgivning om eksempelvis investeringsmuligheder. Under inspektionen bliver en rådgiver i virksomheden bedt om at behandle profilens henvendelse så realistisk som muligt og følge normale arbejdsgange. Nogle indledende oplysninger om profilen vil blive givet af undersøgerne, mens det vil være op til rådgiveren selv at skaffe sig de nødvendige oplysninger til brug for rådgivningen ved at spørge ind til profilen og dennes økonomiske situation Kundeprofilernes anvendelighed foreløbige erfaringer De første udkast til kundeprofiler er blevet afprøvet - som et pilotprojekt - i forbindelse med Finanstilsynets temaundersøgelse på god skik området i 4 pensionsselskaber i sidste kvartal af Det er Finanstilsynets indtryk på baggrund af de foreløbige erfaringer fra pilotundersøgelserne, at profilerne er et nyttigt redskab til brug for god skik inspektioner. Metoden synes særdeles velegnet til at opnå et indblik i selskabernes generelle arbejdsgange i forbindelse med rådgivning og oplysning af kunderne. 2.3 God skik inspektioner i 2007 Finanstilsynet har i 2007 gennemført 20 inspektioner Undersøgelse af prisoplysning Finanstilsynet har undersøgt 8 pengeinstitutters efterlevelse af reglerne i bekendtgørelse nr. 44 af nr. 24. januar 2006 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (prisoplysningsbekendtgørelsen). I forbindelse med undersøgelsen har Finanstilsynet undersøgt prisoplysnin-

7 7/16 gerne på de enkelte pengeinstitutters hjemmeside og har foretaget en inspektion ude i en ikke på forhånd oplyst filial i hvert af de undersøgte pengeinstitutter. De valgte pengeinstitutter var udvalgt, så de udgør de 8 pengeinstitutter, der har flest filialer. Undersøgelsen afslørede kun fejl af mindre betydning og viste, at de undersøgte pengeinstitutter generelt efterlever reglerne i prisoplysningsbekendtgørelsen. De fejl, som Finanstilsynet påpegede ved inspektionerne, er alle blevet rettet Inspektioner i pensionskasser som benytter et administrationsfællesskab Finanstilsynet har gennemført 2 inspektioner i pensionskasser, som benytter et administrationsfællesskab. Begge pensionskasser er karakteriseret ved, at de ikke har selvstændigt personale, men at alt kontakt og alle opgaver varetages af et forvaltningsselskab. Det indebærer at også rådgivning af pensionskassens medlemmer udføres af ansatte i forvaltningsselskabet. Der var ikke indhentet samtykke fra medlemmerne til, at deres personlige oplysninger videregives fra pensionskassen til administrationsfællesskabet til brug for rådgivningen. Det samme er tilfældet for andre pensionskasser, som er tilknyttet de administrationsfællesskaber, som de to undersøgte pensionskasser benytter. Spørgsmålet om, hvorvidt en sådan videregivelse kan ske uden samtykke fra kunden vil blive forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd. Inspektionerne viste i øvrigt, at pensionskasserne generelt opfylder deres forpligtelser i henhold til god skik bekendtgørelsen for finansielle virksomheder Inspektioner i pensionskasser pilottest af fiktive kundeprofiler Finanstilsynet har gennemført 4 generelle god skik inspektioner i pensionsselskaber med særligt fokus på at teste fiktive kundeprofiler som et redskab til at undersøge rådgivning. Inspektionerne viste, at de fiktive kundeprofiler kan være et godt redskab til at undersøge rådgivningen i en finansiel virksomhed, men at det er et problem, at mange finansielle virksomheders rådgivningsværktøjer er baseret på brug af kundens cpr-nummer. Da de fiktive kundeprofiler ikke har et cpr-nummer, har det vist sig vanskeligt fuldt ud at udnytte profilerne til at simulere en rådgivningssituation. Alle de undersøgte selskaber har udviklet it-værktøjer, som understøtter og til dels overflødiggør skriftlige forretningsgange om rådgivning og information af kunderne. Inspektionerne viste generelt, at virksomhederne opfylder deres forpligtelser i henhold til god skik bekendtgørelserne på området.

8 8/ Inspektioner hos finansielle virksomheder, som tilbyder værdipapirhandel på Internettet Finanstilsynet har gennemført 3 inspektioner hos finansielle virksomheder, der tilbyder værdipapirhandel på nettet. Inspektionerne havde til formål at undersøge om virksomhederne overholder reglerne om investorbeskyttelse i bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelsen om udførelse af ordre om værdipapirhandel. Bekendtgørelserne, som blev beskrevet i sidste års rapport, trådte i kraft 1. november 2007, og indeholder bl.a. regler om rådgivning af kunder. Når en værdipapirhandler yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning, skal han foretage en egnethedstest af kunden. En egnethedstest betyder, at der skal indhentes oplysninger om kundens kendskab, erfaring og økonomiske formåen i relation til værdipapirhandel. Desuden skal værdipapirhandleren, når han udfører eller formidler en ordre, foretage en hensigtsmæssighedstest. Ved en hensigtsmæssighedstest forstås en vurdering af, om produktet er hensigtsmæssigt for kunden. Vurderingen sker ved, at værdipapirhandleren indhenter viden om kundens kendskab til og erfaring med investeringsområdet. En værdipapirhandler kan dog udføre en specifik ordre fra en kunde uden rådgivning som en execution only-ordre. Et centralt led i inspektionerne var at undersøge, hvorledes virksomheden havde implementeret de nye krav om egnethedstest og hensigtsmæssighedstest i forbindelse med handel på nettet. Inspektionerne viste, at de undersøgte virksomheder yder rådgivning og information om risici ved værdipapirhandel i forbindelse med, at kundeforholdet etableres, således at kunderne først får mulighed for at handle på egen hånd efter at være informeret om de produkter, der er adgang til at handle og de risici, der er forbundet med at handle med værdipapirer. Selve værdipapirhandlen på nettet udføres generelt som execution only uden rådgivning af kunderne. Er der mulighed for at handle med komplekse produkter, foretages der en hensigtsmæssighedstest af kunden enten i forbindelse med den enkelte handel, eller når kunden første gang ønsker at handle et komplekst produkt. Inspektionerne viste, at de undersøgte virksomheder generelt opfylder kravene til investorbeskyttelse i de to bekendtgørelser Generel god skik inspektioner i store pengeinstitutter Finanstilsynet har endelig gennemført en generel god skik inspektion i 2 pengeinstitutter med henblik på at undersøge, hvordan helt store pengein-

9 9/16 stitutter tilrettelægger deres virksomhed, så reglerne om god skik overholdes. Inspektionerne viste, at begge pengeinstitutter har forretningsgange, medarbejderinstrukser og elektroniske rådgivningsværktøjer, der til sammen generelt sikrer, at god skik overholdes. Ligesom begge pengeinstitutter løbende overvåger, at reglerne overholdes og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at opfylde kravene til loyal og fyldestgørende information og rådgivning af deres kunder. Undersøgelserne viste i øvrigt, at man havde tilrettelagt den måde hvorpå god skik forpligtelserne opfyldes meget forskelligt Inspektioner i pengeinstitutter, som sælger strukturerede produkter Foranlediget af den kritik af salg af strukturerede produkter, som blev fremsat i Nationalbankens kvartalsrapport i april 2007, gennemførte Finanstilsynet 2 inspektioner med særligt fokus på rådgivning og salg af strukturerede produkter i pengeinstitutter, som aktivt havde markedsført salg af strukturerede obligationer. Inspektionerne havde til formål at afdække, hvilke kunder, der tilbydes strukturerede produkter, hvordan de rådgives og hvordan pengeinstituttet dokumenterer den ydede rådgivning. I forbindelse med inspektionerne drøftede man tillige, hvilke ændringer implementeringen af MiFIDdirektivets investorbeskyttelsesregler ville medføre i virksomheden. Inspektionerne viste, at kravene til rådgivning og information i god skik reglerne generelt var blevet efterlevet, når pengeinstitutterne havde tilbudt deres kunder strukturerede produkter. Dog havde man ikke forretningsgange, som sikrede en systematisk dokumentation og overvågning af, at relevante forretningsgange og instrukser var blevet overholdt. Imidlertid havde begge pengeinstitutter iværksat tiltag som følge af de nye MiFID-regler, som vil bidrage til en mere systematisk dokumentation og overvågning af rådgivningen. 2.4 Overordnede observationer Inspektionerne har vist, at virksomheder generelt overholder reglerne om god skik, hvilket afspejler, at reglerne i høj grad er en kodificering af, hvordan man som finansiel virksomhed bør behandle sine kunder, hvis man ønsker at opretholde længerevarende kundeforhold og undgå, at virksomheden påtager sig en uønsket økonomisk risiko i kundeforholdene. Finanstilsynet er dog i forbindelse med de generelle god skik inspektioner i store pengeinstitutter og inspektionerne i pengeinstitutter, der sælger strukturerede produkter, blevet opmærksom på en ny tendens i markedet, som indebærer, at detailkunder ikke tilbydes egentlig investeringsrådgiv-

10 10/16 ning om specifikke værdipapirer, med mindre de har en betydelig formue - typisk på ikke under 1-2 mio. kr. Kunder, der ønsker at investere mindre beløb - fx i størrelsesordenen til kr. - henvises i stigende grad til at investere i investeringsforeningsbeviser fra den eller de investeringsforeninger, som pengeinstituttet samarbejder med eller til selv at stå for deres investeringer ved på egen hånd at handle værdipapirer via en netbank. Her gennemføres handlerne som execution only det vil sige handler, hvor pengeinstituttet ikke rådgiver kunden i forbindelse med handlen, men alene gennemfører den ordre, kunden har givet. Der er således en tendens til, at almindelige forbrugere enten placerer deres midler i investeringsforeninger eller selv foretager konkrete investeringer i aktier og obligationer via en netbank uden at få rådgivning i forbindelse med den enkelte handel. Inden kunderne kan foretage investeringer via en netbank skal banken have rådgivet generelt om handel med værdipapirer og foretaget en egnethedstest af kunden, hvor man blandt andet har opstillet kundens risikoprofil. 3. Behandlede sager i 2007 Finanstilsynet kan tage sager op på basis af en klage, af egen drift eller efter anmodning fra Det Finansielle Virksomhedsråd eller Forbrugerombudsmanden. Finanstilsynet har siden medio 2004 offentliggjort en statistik over trufne afgørelser, ligesom antallet af behandlede sager samt udfaldet heraf offentliggøres på tilsynets hjemmeside og opdateres månedligt. Af de 144 sager, som Finanstilsynet behandlede i 2007, vedrørte 24 % sager, som klageren burde have sendt direkte til de finansielle ankenævn, idet de vedrørte en konkret tvist om et økonomisk krav. I 3 % af sagerne gav Finanstilsynet den pågældende virksomhed et påbud om, at den skulle ændre praksis, mens man i 3 % af sagerne gav virksomheden en påtale for ikke at have overholdt reglerne om god skik. I 10 % af sagerne vurderede Finanstilsynet derimod, at god skik reglerne var overholdt. De resterende 60 % af de behandlede sager hørte under kategorien "øvrige sager". Denne kategori indeholder blandt andet sager, hvor Finanstilsynet har orienteret klager om lovgivningen eller gældende praksis, samt anonyme henvendelser, som ikke vedrører overtrædelser af reglerne.

11 Antallet af god skik sager i 2007 fordelt på sagstyper 11/16

12 Antallet af behandlede god skik-sager i opgjort månedsvis 12/16

13 13/ Sager af generel interesse Finanstilsynet offentliggør afgørelser af generel interesse på tilsynets hjemmeside. Af sager af mere generel karakter, som har været behandlet i 2007, kan nævnes: Flytning af NemKonti Finanstilsynet har i løbet af 2007 behandlet flere sager om NemKontoordningen. Det følger af 3 i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, at de finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, skal handle redeligt og loyalt overfor deres kunder. Finanstilsynet finder, at det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, hvis en NemKonto ændres uden, at kunden (borgeren eller virksomheden) udtrykkeligt har anmodet om det. Det vil med andre ord sige, at en NemKonto kun kan flyttes med kundens samtykke. Derudover skal pengeinstitutterne i tvivlstilfælde kunne dokumentere, at kunden ønskede sin NemKonto ændret på det tidspunkt, hvor kontoen blev ændret. Finansrådet har tidligere på året efter anmodning fra Finanstilsynet indskærpet, at ændring af en kundes NemKonto kun må ske på kundens foranledning. Ligesom Finanstilsynet også har præciseret det i vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Alligevel har Finanstilsynet konstateret, at der har været et stigende antal klager indenfor dette område. Sagerne har typisk ført til, at Finanstilsynet har givet det involverede pengeinstitut en påtale for overtrædelse af 3. I to tilfælde har Finanstilsynet givet et påbud, da pengeinstituttets ikke havde ændret adfærd og fortsatte med at ændre NemKonti uden samtykke Retten til at have en indlånskonto Det følger af 19 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, at et pengeinstitut ikke uden en individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en almindelig indlånskonto til en kunde. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium. Bestemmelsen indeholder krav til pengeinstitutterne om at oprette en almindelig indlånskonto, medmindre der er en individuel saglig begrundelse for at nægte det, men den giver ikke en egentlig civilretlig kontraheringspligt. Retten til en almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne modtage løn og andre ydelser her i landet. Det samme gør sig gældende for personer bosat i udlandet med tilsvarende behov. Der er ikke pligt til at knytte kreditfaciliteter eller andre ydelser til

14 14/16 indlånskontoen. Pengeinstitutterne er heller ikke forpligtet til at tilbyde konti, hvor der er særlige fordele eller vilkår. Det er uden betydning, hvilke andre konti pengeinstituttet ellers tilbyder deres kunder. Konti, hvis formål eksempelvis er investering, falder således også uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Pengeinstituttet kan afvise at oprette eller videreføre en indlånskonto, hvis det er en konkret, saglig grund til det. Det kan fx være tilfældet, hvis kunden optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrige kunder og/eller ansatte. Et pengeinstitut kan derimod ikke afvise at oprette en indlånskonto med den begrundelse, at kunden er registreret i RKI. Finanstilsynet modtager jævnligt henvendelser fra kunder, som ikke mener, at bestemmelsen bliver overholdt Undersøgelse af pengeinstitutters markedsføring af højrentekonti Finanstilsynet har undersøgt pengeinstitutternes markedsføringsmateriale i forbindelse med pengeinstitutternes massive markedsføring af højrentekonti i foråret Det følger af 8, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (prisoplysningsbekendtgørelsen), at hvis der i markedsføringsmateriale for indlånskonti oplyses om prisen på produkter, herunder renten, skal pengeinstituttet kun anføre den nominelle årlige rente. Undersøgelsen viste, at pengeinstitutterne overholder de gældende regler i prisoplysningsbekendtgørelsen, når de markedsfører højrentekonti og andre særlige indlånsprodukter. Finanstilsynet vurderer imidlertid ikke, at forbrugerne får tilstrækkelig information, når pengeinstitutterne markedsfører deres højrentekonti. Efter Finanstilsynets opfattelse er det væsentligt for kunderne, at de i markedsføringsmaterialet får at vide, om kontoen er med fast eller variabel rente, da der er forskellige vilkår til en konto for indlån afhængig af om renten er variabel eller fast. Finanstilsynet vurderer også, at et pengeinstitut i sit markedsføringsmateriale bør oplyse om andre særlige fordele eller begrænsninger knyttet til den enkelte konto. Finanstilsynet vil på baggrund af undersøgelsens konklusioner i løbet af 2008 drøfte og udforme udkast til nye regler i samarbejde med Finansrådet, Forbrugerrådet og Forbrugerstyrelsen. 4. Information til forbrugerne I 2007 blev Penge- og Pensionspanelet under Økonomi- og Erhvervsministeriet oprettet. Det skete ved en ændring af lov om finansiel virksom-

15 15/16 hed (lov nr. 576 af 06/06/2007), hvorved der blev indsat et kapitel 19 a, som fastsætter reglerne for et nyt Penge- og Pensionspanel. Penge- og Pensionspanelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og kendskab til finansielle produkter og ydelser (jf. 333 b, stk. 1). Dermed skal panelet medvirke til at skabe rammerne for en styrket forbrugerindsats på det finansielle område. Penge- og Pensionspanelet står således for den statslige forbrugerinformation på det finansielle område og har endvidere til opgave at tilvejebringe et vidensbaseret grundlag for fremtidige forbrugerinitiativer gennem undersøgelser og analyser. Penge- og Pensionspanelets medlemmer bliver udpeget af økonomi- og erhvervsministeren, og det består af en formand (med særligt kendskab til forbrugeradfærd) samt 8 medlemmer, der indstilles af henholdsvis arbejdstager-, forbruger- og erhvervsorganisationer. Økonomi- og erhvervsministeriet står for sekretariatsbetjeningen af panelet, og sekretariatet er placeret i Finanstilsynet. 333 b, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed fastlægger Penge- og Pensionspanelets arbejdsopgaver. Heraf fremgår det, at panelet har til opgave at udarbejde objektiv og saglig forbrugerinformation: Efter stk. 2, nr. 1, skal panelet udarbejde objektiv forbrugerinformation. Penge- og Pensionspanelet skal således være ansvarlig for den statslige forbrugerinformation på det finansielle område. foretage og offentliggøre test af finansielle produkter og ydelser: Efter stk. 2, nr. 2 skal panelet udføre og offentliggøre test af finansielle produkter og ydelser, hvor finansielle produkter og ydelser sammenlignes. Det kan f.eks. være en test, hvor forskellige pensionsprodukter sammenlignes på en række parametre eller en test, hvor det undersøges, hvilket tilbud en prædefineret kunde får, når vedkommende efterspørger en ydelse. iværksætte og offentliggøre undersøgelser om forbrugerforhold: Efter stk. 2, nr. 3 skal panelet iværksætte og offentliggøre undersøgelser om forbrugeradfærd og forbrugerforholdene på det finansielle område. Undersøgelserne skal danne grundlag for planlægningen af informationsindsatser og bidrage til udformningen af den overordnede forbrugerpolitik på det finansielle område. Penge- og Pensionspanelet skal udelukkende beskæftige sig med informations- og analysevirksomhed. Tilsynet med at de forbrugerrelaterede informationsregler overholdes, og om virksomhederne lever op til deres forpligtelser til at handle i overensstemmelse med f.eks. god skik, bliver som hidtil varetaget af Finanstilsynet. Ligeledes vil det være op til økonomi- og erhvervsministeren at tage stilling til, om panelets undersøgelser eller analyser skal føre til ændringer i reguleringen af finansielle virksomheder.

16 Penge- og Pensionspanelet har som sine første initiativer iværksat to undersøgelser. Den ene undersøgelse vedrører unges lån og opsparing, mens den anden undersøgelse skal danne grundlag for et "barometer", der kortlægger forbrugernes erfaringer, tillid og kendskab til forskellige typer finansielle virksomheder. 16/16

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 148 Offentligt Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr.230-0004 Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor Indhold Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor 2 Året der gik 2009 3 Strammere regler for

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S GENERELT 1. Betingelsernes anvendelsesområde Almindelige forretningsbetingelser for Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S ( Betingelserne ) gælder for ethvert mellemværende mellem Artha Kapitalforvaltning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning

Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø. Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning Finanstilsynet Att.: Henrik Bruun Johannessen Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar vedr. udkast til god skik bekendtgørelse samt vejledning 06.01.2015 Finanstilsynet har den 25. november 2014 sendt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere