Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse"

Transkript

1 Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet i samarbejde med Forbrugerstyrelsen årligt afgiver en rapport til økonomi- og erhvervsministeren over status for udstedelse af regler om god skik og om erfaringerne med reglernes anvendelse. Denne rapport beskriver de nye forbrugerregler, der er blevet udstedt på det finansielle område i 2007, og hvordan regler om god skik og andre forbrugerbeskyttende regler på det finansielle område er blevet anvendt i Nye regler 1.1 Nye regler om rådgivning i forbindelse med lån med pant i fast ejendom I foråret 2007 aftalte regeringen, Socialdemokraterne samt Det Radikale Venstre at styrke forbrugeroplysningen og rådgivningsforpligtelsen for pengeinstitutter og realkreditinstitutter i forbindelse med, at disse institutter fik adgang til at udstede særligt dækkede obligationer. Med henblik på at gennemføre den politiske aftale er der indsat nye regler om rådgivning i bekendtgørelse nr. 686 af 20, juni 2007 om god skik for finansielle virksomheder. Reglerne er indsat i kapitel 4, der har fået overskriften "Særlige regler om rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom". De nye regler strammer kravene til at informere kunderne om relevante produkttyper på markedet. Før en kunde indgår aftale om lån med sikkerhed i fast ejendom, skal penge- eller realkreditinstituttet informere kunden om relevante produkttyper på markedet samt fordele og ulemper ved disse. Dermed indfører de nye regler et udtrykkeligt krav om, at instituttet skal oplyse om fordele og ulemper ved de relevante produkttyper på markedet. Der er også indført en skærpet forpligtelse til at rådgive om de lånetyper, som udbydes af instituttet selv, og som kan dække kundens behov, når denne efterspørger et lån med sikkerhed i fast ejendom.

2 2/16 Rådgivningen skal omfatte oplysninger om de væsentligste egenskaber ved de udbudte lånetyper, herunder fordele og ulemper. Som eksempel kan nævnes oplysninger om, hvorvidt lånet er fastforrentet eller om renten er variabel, og hvilke belåningsgrænser og løbetider, der gælder for det pågældende lån. Kunden skal også have oplysning om de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ved de lånetyper, der rådgives om. Hermed får kunden et nøgletal for afvikling af et lån, der omfatter alle omkostninger ved et lån til brug for sammenligning af omkostningerne ved de forskellige lån. Ved rådgivningen skal der endelig gives en række forskellige oplysninger om adgangen til at opsige, indfri og omlægge de forskellige lånetyper. Penge- eller realkreditinstituttet skal også oplyse om mulighederne for låneomlægning og om omkostningerne ved låneomlægninger og førtidig indfrielse. Endelig skal kunden have oplysning om instituttets normale prismæssige vilkår for de relevante lån. Inden en kunde indgår en aftale om at optage et boliglån, skal kunden som noget nyt bekræfte at have modtaget rådgivning samt en række konkrete oplysninger. Oplysningerne skal gives på et skema, som er optrykt som bilag til bekendtgørelsen. Kunden skal underskrive skemaet og have en kopi. De nye rådgivningsregler trådte i kraft den 1. juli Frem til den 1. december 2007 var der en særlig overgangsordning, så dele af rådgivningsreglerne kun fandt anvendelse under visse omstændigheder. 1.2 Nye regler om vildledende og utilbørlig markedsføring (Gennemførelse af direktivet om urimelig handelspraksis) Med bekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2007 om god skik for finansielle virksomheder blev Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked gennemført for finansielle virksomheder. Direktivet er gennemført ved, at der er indsat en ny 4 og 5 samt et bilag 1 i bekendtgørelsen. Disse regler svarer til markedsføringslovens 3 og 12 a samt bekendtgørelse nr af 14. september 2007 om urimelig markedsføring i forbrugerforhold. Der har således været behov for at tage højde for, at finansielle virksomheder kun sælger ydelser og ikke fysiske produkter. Bekendtgørelsens 4 indeholder et forbud mod vildledning samt aggressiv og utilbørlig markedsføring, og den gennemfører art. 6 og 7 i direktivet om urimelig handelspraksis. Ifølge 4, stk. 1, må en finansiel virksomhed ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer. 4, stk. 2, bestemmer, at markedsføringen ikke må være vildledende, aggressiv eller udsætte kunderne for en utilbørlig

3 3/16 påvirkning på grund af sit indhold, form eller den anvendte fremgangsmåde. Det er efter både 4, stk. 1 og 2, et krav, at markedsføringen skal være egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet. Markedsføringen skal altså have en kommerciel effekt, d.v.s. at den retsstridige handling skal have eller må kunne forventes at have en indvirkning på kundens økonomiske dispositioner. I bekendtgørelsens bilag 1 er der opregnet en række former for adfærd, der efter bekendtgørelsens 4, stk. 4, under alle omstændigheder er urimelige i private kundeforhold, og som derfor ikke er tilladt. Der skal i disse tilfælde ikke foretages en konkret vurdering efter 4, stk. 1 og 2, af om der foreligger en retsstridig adfærd. Bekendtgørelsens 5 om oplysningspligt i forbindelse med købsopfordringer gennemfører art. 7, stk. 4, i direktivet om urimelig handelspraksis. En købsopfordring er jf. bekendtgørelsens 5, stk. 3, defineret som en kommerciel kommunikation, hvori produktets karakteristika og pris er angivet på en måde, som er passende i forhold til det anvendte kommunikationsmiddel, og hvorved forbrugeren sættes i stand til at foretage et køb. Købsopfordringer skal indeholde alle de oplysninger, der fremgår af 5, stk. 1 og 2, såfremt de ikke allerede fremgår tydeligt af sammenhængen. Der er tale om følgende oplysninger: Produktet vigtigste karakteristika Den finansielle virksomheds navn og adresse. Forhold vedrørende betaling og gennemførelse af aftalen i det omfang disse forhold afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen. Fremgangsmåden ved klagesagsbehandlingen, hvis den afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen Fortrydelsesret, hvis kunden har en sådan ret. Pris inkl. afgifter. Medfører varens eller tjenesteydelsens art, at prisen ikke med rimelighed på forhånd kan beregnes, angives den måde, hvorpå prisen beregnes. Overtrædelse af reglerne om vildledning i 4 og købsopfordringer i 5 er strafbelagt jf. 39, stk. 1, 2. pkt. 1.3 Nye vejledninger (god skik, investorbeskyttelse og ordreudførelse) Finanstilsynet har udsendt en ny vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder (vejledning nr af 12. oktober 2007). Vejledningen erstatter vejledning nr af 20. december 2004 til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder og er blevet udarbejdet på baggrund af drøftelser med forbruger- og brancherepræsentanter samt Forbrugerombudsmanden og Forbrugerstyrelsen.

4 4/16 Den ny vejledning gennemgår de nye regler om rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom samt de nye regler om vildledning, utilbørlig markedsføring og oplysninger i forbindelse med købsopfordringer. Disse regler blev indført med bekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2007 om god skik for finansielle virksomheder. Herudover er vejledningen til resten af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder blevet opdateret. 2. Reglernes anvendelse Finanstilsynet fører efter de finansielle love tilsyn med, at god skik-regler og reglerne om prisinformation overholdes. En forudsætning for, at reglerne giver forbrugerne den tilsigtede beskyttelse og bidrager til fair og loyal konkurrence mellem de finansielle virksomheder, er, at der føres et effektivt tilsyn med disse regler. Finanstilsynets administration af reglerne består af inspektioner, behandling af konkrete sager, information til brugerne og gennemførelse af projekter. 2.1 Finanstilsynets inspektionsstrategi på forbrugerområdet. Finanstilsynet offentliggjorde den 7. februar 2007 en rapport over erfaringerne med god skik inspektioner i 2006 samt en strategi for de fremtidige god skik inspektioner. Rapporten indeholdt følgende anbefalinger: "Tilsynet med at pengeinstitutter, realkreditinstitutter og skadesforsikringsselskaber har skriftlige forretningsgange for god skik bør indarbejdes i det ordinære tilsynsprogram. Det vil indebære, at det i forbindelse med en ordinær inspektion af virksomheden undersøges, om virksomheden har de fornødne forretningsgange og om virksomheden har procedurer, som sikrer og dokumenterer, at forretningsgangene systematisk efterleves i virksomheden. Det vil ske ved hjælp af et checkskema. Hvis virksomheden ikke har forretningsgange eller disse er åbenbart utilstrækkelige eller mangelfulde vil det blive vurderet, hvorvidt en egentlig god skik inspektion er fornøden. Når det angår investeringsforeninger, fondsmæglerselskaber og livsforsikringsselskaber, vil der være behov for at indhente yderligere inspektionserfaring, inden tilsyn med, at virksomhederne har skriftlige forretningsgange, kan indarbejdes som en del af et ordinært tilsyn. Der skal herudover udføres specifikke inspektioner vedr. god skik, men dette bør ske uden for det øvrige inspektionsprogram i Finanstilsynet.

5 5/16 Derved åbnes der mulighed for, at man ved udvælgelsen af hvilke virksomheder, der skal undersøges, kan lægge vægt på andre parametre end, at virksomheden er udtaget til ordinær inspektion. Der vil fremover blive udvalgt en række konkrete temaer for inspektionerne. Inspektionerne vil kunne fokusere på en bestemt virksomhedstype/branche, overholdelsen af en af flere regler i god skik/prisoplysningsbekendtgørelserne på tværs af brancherne eller andre tværgående problemstillinger. Hvis ikke alle relevante virksomheder på et område skal undersøges, vil de udvalgte virksomheder og de kriterier, de er udvalgt efter, fremgå af den inspektionsplan, som opstilles for det konkrete undersøgelsestema. Temainspektionerne bør suppleres af 5 inspektioner, som gennemføres i virksomheder, som Finanstilsynet vurderer, er særlig interessante. Det kan skyldes at en konkret sag har sat særlig fokus på virksomheden, eller at tilsynet via klager er blevet opmærksom på, at der er/kan være problemer med virksomhedens efterlevelse af god skik. Finanstilsynet vil i 2007 udarbejde en række fiktive kundeprofiler, som frem over vil blive benyttes i forbindelse med inspektioner. De fiktive kundeprofiler skal benyttes til at afdække, hvordan en virksomhed konkret vil gribe en rådgivningssituation an og hvilke oplysninger, man vil give til en kunde med den pågældende profil. De relevante brancheforeninger vil blive inddraget i arbejdet og det er hensigten, at de fiktive kundeprofiler vil kunne anvendes i inspektionsarbejdet fra 2008." Finanstilsynets inspektionsprogram for 2007 har været baseret på disse anbefalinger. 2.2 Projekt om fiktive kundeprofiler Finanstilsynet har som et led i inspektionsstrategien i 2007 udviklet et nyt værktøj til inspektioner på god skik området i de finansielle virksomheder: fiktive kundeprofiler. Hensigten med de fiktive kundeprofiler er at åbne mulighed for at at simulere en rigtig rådgivningssituation under en god skik inspektion. De fiktive kundeprofiler skal give undersøgerne et bedre grundlag for at vurdere en virksomheds generelle forretningspraksis og håndtering af kunderne, og dermed om virksomheden overholder god skik reglerne i praksis. Profilerne forventes endvidere at give tilsynet bedre indsigt i den faktiske kundebehandling i virksomhederne, fordi man i højere grad kan tilstræbe en virkelig rådgivningssituation og fordi profilerne kan anvendes til inspektion i filialer, hvor rådgiveren ikke på forhånd er udvalgt. Viden som ultimativt forventes at bidrage positivt til kvaliteten og hensigtsmæssigheden af regelarbejdet på området.

6 6/ Metoden fiktive kundeprofiler og henvendelser For at give undersøgerne et så realistisk billede som muligt af en virksomheds normale praksis, er det vigtigt, at undersøgelsessituationen tilnærmer sig en realistisk rådgivningssituation. De fiktive kundeprofiler er baseret på statistisk materiale og er repræsentative for forskellige typer af gennemsnitsforbrugere. En profil indeholder en række økonomiske nøgletal og oplysninger om den fiktive person, som profilen er. Et eksempel på en profil er "Jimmy", der er 31 år, enlig, og arbejder som vvs-mand, eller "Merete", der er 47 år, gift, og arbejder som skolelærer. I forbindelse med en god skik undersøgelse præsenteres virksomheden for den fiktive kundeprofil - herunder for profilens henvendelse, som er relateret til undersøgelsens tema. Henvendelsen - og dermed temaet for rådgivningssituationerne - udarbejdes med udgangspunkt i det aktuelle tema for den konkrete god skik inspektion. En henvendelse kan eksempelvis bestå i, at den fiktive profil efterspøger et konkret produkt eller en ydelse. Henvendelsen kan også bestå i, at profilen anmoder om at få oplysninger og rådgivning om eksempelvis investeringsmuligheder. Under inspektionen bliver en rådgiver i virksomheden bedt om at behandle profilens henvendelse så realistisk som muligt og følge normale arbejdsgange. Nogle indledende oplysninger om profilen vil blive givet af undersøgerne, mens det vil være op til rådgiveren selv at skaffe sig de nødvendige oplysninger til brug for rådgivningen ved at spørge ind til profilen og dennes økonomiske situation Kundeprofilernes anvendelighed foreløbige erfaringer De første udkast til kundeprofiler er blevet afprøvet - som et pilotprojekt - i forbindelse med Finanstilsynets temaundersøgelse på god skik området i 4 pensionsselskaber i sidste kvartal af Det er Finanstilsynets indtryk på baggrund af de foreløbige erfaringer fra pilotundersøgelserne, at profilerne er et nyttigt redskab til brug for god skik inspektioner. Metoden synes særdeles velegnet til at opnå et indblik i selskabernes generelle arbejdsgange i forbindelse med rådgivning og oplysning af kunderne. 2.3 God skik inspektioner i 2007 Finanstilsynet har i 2007 gennemført 20 inspektioner Undersøgelse af prisoplysning Finanstilsynet har undersøgt 8 pengeinstitutters efterlevelse af reglerne i bekendtgørelse nr. 44 af nr. 24. januar 2006 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (prisoplysningsbekendtgørelsen). I forbindelse med undersøgelsen har Finanstilsynet undersøgt prisoplysnin-

7 7/16 gerne på de enkelte pengeinstitutters hjemmeside og har foretaget en inspektion ude i en ikke på forhånd oplyst filial i hvert af de undersøgte pengeinstitutter. De valgte pengeinstitutter var udvalgt, så de udgør de 8 pengeinstitutter, der har flest filialer. Undersøgelsen afslørede kun fejl af mindre betydning og viste, at de undersøgte pengeinstitutter generelt efterlever reglerne i prisoplysningsbekendtgørelsen. De fejl, som Finanstilsynet påpegede ved inspektionerne, er alle blevet rettet Inspektioner i pensionskasser som benytter et administrationsfællesskab Finanstilsynet har gennemført 2 inspektioner i pensionskasser, som benytter et administrationsfællesskab. Begge pensionskasser er karakteriseret ved, at de ikke har selvstændigt personale, men at alt kontakt og alle opgaver varetages af et forvaltningsselskab. Det indebærer at også rådgivning af pensionskassens medlemmer udføres af ansatte i forvaltningsselskabet. Der var ikke indhentet samtykke fra medlemmerne til, at deres personlige oplysninger videregives fra pensionskassen til administrationsfællesskabet til brug for rådgivningen. Det samme er tilfældet for andre pensionskasser, som er tilknyttet de administrationsfællesskaber, som de to undersøgte pensionskasser benytter. Spørgsmålet om, hvorvidt en sådan videregivelse kan ske uden samtykke fra kunden vil blive forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd. Inspektionerne viste i øvrigt, at pensionskasserne generelt opfylder deres forpligtelser i henhold til god skik bekendtgørelsen for finansielle virksomheder Inspektioner i pensionskasser pilottest af fiktive kundeprofiler Finanstilsynet har gennemført 4 generelle god skik inspektioner i pensionsselskaber med særligt fokus på at teste fiktive kundeprofiler som et redskab til at undersøge rådgivning. Inspektionerne viste, at de fiktive kundeprofiler kan være et godt redskab til at undersøge rådgivningen i en finansiel virksomhed, men at det er et problem, at mange finansielle virksomheders rådgivningsværktøjer er baseret på brug af kundens cpr-nummer. Da de fiktive kundeprofiler ikke har et cpr-nummer, har det vist sig vanskeligt fuldt ud at udnytte profilerne til at simulere en rådgivningssituation. Alle de undersøgte selskaber har udviklet it-værktøjer, som understøtter og til dels overflødiggør skriftlige forretningsgange om rådgivning og information af kunderne. Inspektionerne viste generelt, at virksomhederne opfylder deres forpligtelser i henhold til god skik bekendtgørelserne på området.

8 8/ Inspektioner hos finansielle virksomheder, som tilbyder værdipapirhandel på Internettet Finanstilsynet har gennemført 3 inspektioner hos finansielle virksomheder, der tilbyder værdipapirhandel på nettet. Inspektionerne havde til formål at undersøge om virksomhederne overholder reglerne om investorbeskyttelse i bekendtgørelsen om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelsen om udførelse af ordre om værdipapirhandel. Bekendtgørelserne, som blev beskrevet i sidste års rapport, trådte i kraft 1. november 2007, og indeholder bl.a. regler om rådgivning af kunder. Når en værdipapirhandler yder porteføljepleje eller investeringsrådgivning, skal han foretage en egnethedstest af kunden. En egnethedstest betyder, at der skal indhentes oplysninger om kundens kendskab, erfaring og økonomiske formåen i relation til værdipapirhandel. Desuden skal værdipapirhandleren, når han udfører eller formidler en ordre, foretage en hensigtsmæssighedstest. Ved en hensigtsmæssighedstest forstås en vurdering af, om produktet er hensigtsmæssigt for kunden. Vurderingen sker ved, at værdipapirhandleren indhenter viden om kundens kendskab til og erfaring med investeringsområdet. En værdipapirhandler kan dog udføre en specifik ordre fra en kunde uden rådgivning som en execution only-ordre. Et centralt led i inspektionerne var at undersøge, hvorledes virksomheden havde implementeret de nye krav om egnethedstest og hensigtsmæssighedstest i forbindelse med handel på nettet. Inspektionerne viste, at de undersøgte virksomheder yder rådgivning og information om risici ved værdipapirhandel i forbindelse med, at kundeforholdet etableres, således at kunderne først får mulighed for at handle på egen hånd efter at være informeret om de produkter, der er adgang til at handle og de risici, der er forbundet med at handle med værdipapirer. Selve værdipapirhandlen på nettet udføres generelt som execution only uden rådgivning af kunderne. Er der mulighed for at handle med komplekse produkter, foretages der en hensigtsmæssighedstest af kunden enten i forbindelse med den enkelte handel, eller når kunden første gang ønsker at handle et komplekst produkt. Inspektionerne viste, at de undersøgte virksomheder generelt opfylder kravene til investorbeskyttelse i de to bekendtgørelser Generel god skik inspektioner i store pengeinstitutter Finanstilsynet har endelig gennemført en generel god skik inspektion i 2 pengeinstitutter med henblik på at undersøge, hvordan helt store pengein-

9 9/16 stitutter tilrettelægger deres virksomhed, så reglerne om god skik overholdes. Inspektionerne viste, at begge pengeinstitutter har forretningsgange, medarbejderinstrukser og elektroniske rådgivningsværktøjer, der til sammen generelt sikrer, at god skik overholdes. Ligesom begge pengeinstitutter løbende overvåger, at reglerne overholdes og at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at opfylde kravene til loyal og fyldestgørende information og rådgivning af deres kunder. Undersøgelserne viste i øvrigt, at man havde tilrettelagt den måde hvorpå god skik forpligtelserne opfyldes meget forskelligt Inspektioner i pengeinstitutter, som sælger strukturerede produkter Foranlediget af den kritik af salg af strukturerede produkter, som blev fremsat i Nationalbankens kvartalsrapport i april 2007, gennemførte Finanstilsynet 2 inspektioner med særligt fokus på rådgivning og salg af strukturerede produkter i pengeinstitutter, som aktivt havde markedsført salg af strukturerede obligationer. Inspektionerne havde til formål at afdække, hvilke kunder, der tilbydes strukturerede produkter, hvordan de rådgives og hvordan pengeinstituttet dokumenterer den ydede rådgivning. I forbindelse med inspektionerne drøftede man tillige, hvilke ændringer implementeringen af MiFIDdirektivets investorbeskyttelsesregler ville medføre i virksomheden. Inspektionerne viste, at kravene til rådgivning og information i god skik reglerne generelt var blevet efterlevet, når pengeinstitutterne havde tilbudt deres kunder strukturerede produkter. Dog havde man ikke forretningsgange, som sikrede en systematisk dokumentation og overvågning af, at relevante forretningsgange og instrukser var blevet overholdt. Imidlertid havde begge pengeinstitutter iværksat tiltag som følge af de nye MiFID-regler, som vil bidrage til en mere systematisk dokumentation og overvågning af rådgivningen. 2.4 Overordnede observationer Inspektionerne har vist, at virksomheder generelt overholder reglerne om god skik, hvilket afspejler, at reglerne i høj grad er en kodificering af, hvordan man som finansiel virksomhed bør behandle sine kunder, hvis man ønsker at opretholde længerevarende kundeforhold og undgå, at virksomheden påtager sig en uønsket økonomisk risiko i kundeforholdene. Finanstilsynet er dog i forbindelse med de generelle god skik inspektioner i store pengeinstitutter og inspektionerne i pengeinstitutter, der sælger strukturerede produkter, blevet opmærksom på en ny tendens i markedet, som indebærer, at detailkunder ikke tilbydes egentlig investeringsrådgiv-

10 10/16 ning om specifikke værdipapirer, med mindre de har en betydelig formue - typisk på ikke under 1-2 mio. kr. Kunder, der ønsker at investere mindre beløb - fx i størrelsesordenen til kr. - henvises i stigende grad til at investere i investeringsforeningsbeviser fra den eller de investeringsforeninger, som pengeinstituttet samarbejder med eller til selv at stå for deres investeringer ved på egen hånd at handle værdipapirer via en netbank. Her gennemføres handlerne som execution only det vil sige handler, hvor pengeinstituttet ikke rådgiver kunden i forbindelse med handlen, men alene gennemfører den ordre, kunden har givet. Der er således en tendens til, at almindelige forbrugere enten placerer deres midler i investeringsforeninger eller selv foretager konkrete investeringer i aktier og obligationer via en netbank uden at få rådgivning i forbindelse med den enkelte handel. Inden kunderne kan foretage investeringer via en netbank skal banken have rådgivet generelt om handel med værdipapirer og foretaget en egnethedstest af kunden, hvor man blandt andet har opstillet kundens risikoprofil. 3. Behandlede sager i 2007 Finanstilsynet kan tage sager op på basis af en klage, af egen drift eller efter anmodning fra Det Finansielle Virksomhedsråd eller Forbrugerombudsmanden. Finanstilsynet har siden medio 2004 offentliggjort en statistik over trufne afgørelser, ligesom antallet af behandlede sager samt udfaldet heraf offentliggøres på tilsynets hjemmeside og opdateres månedligt. Af de 144 sager, som Finanstilsynet behandlede i 2007, vedrørte 24 % sager, som klageren burde have sendt direkte til de finansielle ankenævn, idet de vedrørte en konkret tvist om et økonomisk krav. I 3 % af sagerne gav Finanstilsynet den pågældende virksomhed et påbud om, at den skulle ændre praksis, mens man i 3 % af sagerne gav virksomheden en påtale for ikke at have overholdt reglerne om god skik. I 10 % af sagerne vurderede Finanstilsynet derimod, at god skik reglerne var overholdt. De resterende 60 % af de behandlede sager hørte under kategorien "øvrige sager". Denne kategori indeholder blandt andet sager, hvor Finanstilsynet har orienteret klager om lovgivningen eller gældende praksis, samt anonyme henvendelser, som ikke vedrører overtrædelser af reglerne.

11 Antallet af god skik sager i 2007 fordelt på sagstyper 11/16

12 Antallet af behandlede god skik-sager i opgjort månedsvis 12/16

13 13/ Sager af generel interesse Finanstilsynet offentliggør afgørelser af generel interesse på tilsynets hjemmeside. Af sager af mere generel karakter, som har været behandlet i 2007, kan nævnes: Flytning af NemKonti Finanstilsynet har i løbet af 2007 behandlet flere sager om NemKontoordningen. Det følger af 3 i bekendtgørelse nr af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, at de finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, skal handle redeligt og loyalt overfor deres kunder. Finanstilsynet finder, at det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, hvis en NemKonto ændres uden, at kunden (borgeren eller virksomheden) udtrykkeligt har anmodet om det. Det vil med andre ord sige, at en NemKonto kun kan flyttes med kundens samtykke. Derudover skal pengeinstitutterne i tvivlstilfælde kunne dokumentere, at kunden ønskede sin NemKonto ændret på det tidspunkt, hvor kontoen blev ændret. Finansrådet har tidligere på året efter anmodning fra Finanstilsynet indskærpet, at ændring af en kundes NemKonto kun må ske på kundens foranledning. Ligesom Finanstilsynet også har præciseret det i vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Alligevel har Finanstilsynet konstateret, at der har været et stigende antal klager indenfor dette område. Sagerne har typisk ført til, at Finanstilsynet har givet det involverede pengeinstitut en påtale for overtrædelse af 3. I to tilfælde har Finanstilsynet givet et påbud, da pengeinstituttets ikke havde ændret adfærd og fortsatte med at ændre NemKonti uden samtykke Retten til at have en indlånskonto Det følger af 19 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, at et pengeinstitut ikke uden en individuel og saglig begrundelse kan nægte at oprette en almindelig indlånskonto til en kunde. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium. Bestemmelsen indeholder krav til pengeinstitutterne om at oprette en almindelig indlånskonto, medmindre der er en individuel saglig begrundelse for at nægte det, men den giver ikke en egentlig civilretlig kontraheringspligt. Retten til en almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne modtage løn og andre ydelser her i landet. Det samme gør sig gældende for personer bosat i udlandet med tilsvarende behov. Der er ikke pligt til at knytte kreditfaciliteter eller andre ydelser til

14 14/16 indlånskontoen. Pengeinstitutterne er heller ikke forpligtet til at tilbyde konti, hvor der er særlige fordele eller vilkår. Det er uden betydning, hvilke andre konti pengeinstituttet ellers tilbyder deres kunder. Konti, hvis formål eksempelvis er investering, falder således også uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Pengeinstituttet kan afvise at oprette eller videreføre en indlånskonto, hvis det er en konkret, saglig grund til det. Det kan fx være tilfældet, hvis kunden optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrige kunder og/eller ansatte. Et pengeinstitut kan derimod ikke afvise at oprette en indlånskonto med den begrundelse, at kunden er registreret i RKI. Finanstilsynet modtager jævnligt henvendelser fra kunder, som ikke mener, at bestemmelsen bliver overholdt Undersøgelse af pengeinstitutters markedsføring af højrentekonti Finanstilsynet har undersøgt pengeinstitutternes markedsføringsmateriale i forbindelse med pengeinstitutternes massive markedsføring af højrentekonti i foråret Det følger af 8, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (prisoplysningsbekendtgørelsen), at hvis der i markedsføringsmateriale for indlånskonti oplyses om prisen på produkter, herunder renten, skal pengeinstituttet kun anføre den nominelle årlige rente. Undersøgelsen viste, at pengeinstitutterne overholder de gældende regler i prisoplysningsbekendtgørelsen, når de markedsfører højrentekonti og andre særlige indlånsprodukter. Finanstilsynet vurderer imidlertid ikke, at forbrugerne får tilstrækkelig information, når pengeinstitutterne markedsfører deres højrentekonti. Efter Finanstilsynets opfattelse er det væsentligt for kunderne, at de i markedsføringsmaterialet får at vide, om kontoen er med fast eller variabel rente, da der er forskellige vilkår til en konto for indlån afhængig af om renten er variabel eller fast. Finanstilsynet vurderer også, at et pengeinstitut i sit markedsføringsmateriale bør oplyse om andre særlige fordele eller begrænsninger knyttet til den enkelte konto. Finanstilsynet vil på baggrund af undersøgelsens konklusioner i løbet af 2008 drøfte og udforme udkast til nye regler i samarbejde med Finansrådet, Forbrugerrådet og Forbrugerstyrelsen. 4. Information til forbrugerne I 2007 blev Penge- og Pensionspanelet under Økonomi- og Erhvervsministeriet oprettet. Det skete ved en ændring af lov om finansiel virksom-

15 15/16 hed (lov nr. 576 af 06/06/2007), hvorved der blev indsat et kapitel 19 a, som fastsætter reglerne for et nyt Penge- og Pensionspanel. Penge- og Pensionspanelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og kendskab til finansielle produkter og ydelser (jf. 333 b, stk. 1). Dermed skal panelet medvirke til at skabe rammerne for en styrket forbrugerindsats på det finansielle område. Penge- og Pensionspanelet står således for den statslige forbrugerinformation på det finansielle område og har endvidere til opgave at tilvejebringe et vidensbaseret grundlag for fremtidige forbrugerinitiativer gennem undersøgelser og analyser. Penge- og Pensionspanelets medlemmer bliver udpeget af økonomi- og erhvervsministeren, og det består af en formand (med særligt kendskab til forbrugeradfærd) samt 8 medlemmer, der indstilles af henholdsvis arbejdstager-, forbruger- og erhvervsorganisationer. Økonomi- og erhvervsministeriet står for sekretariatsbetjeningen af panelet, og sekretariatet er placeret i Finanstilsynet. 333 b, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed fastlægger Penge- og Pensionspanelets arbejdsopgaver. Heraf fremgår det, at panelet har til opgave at udarbejde objektiv og saglig forbrugerinformation: Efter stk. 2, nr. 1, skal panelet udarbejde objektiv forbrugerinformation. Penge- og Pensionspanelet skal således være ansvarlig for den statslige forbrugerinformation på det finansielle område. foretage og offentliggøre test af finansielle produkter og ydelser: Efter stk. 2, nr. 2 skal panelet udføre og offentliggøre test af finansielle produkter og ydelser, hvor finansielle produkter og ydelser sammenlignes. Det kan f.eks. være en test, hvor forskellige pensionsprodukter sammenlignes på en række parametre eller en test, hvor det undersøges, hvilket tilbud en prædefineret kunde får, når vedkommende efterspørger en ydelse. iværksætte og offentliggøre undersøgelser om forbrugerforhold: Efter stk. 2, nr. 3 skal panelet iværksætte og offentliggøre undersøgelser om forbrugeradfærd og forbrugerforholdene på det finansielle område. Undersøgelserne skal danne grundlag for planlægningen af informationsindsatser og bidrage til udformningen af den overordnede forbrugerpolitik på det finansielle område. Penge- og Pensionspanelet skal udelukkende beskæftige sig med informations- og analysevirksomhed. Tilsynet med at de forbrugerrelaterede informationsregler overholdes, og om virksomhederne lever op til deres forpligtelser til at handle i overensstemmelse med f.eks. god skik, bliver som hidtil varetaget af Finanstilsynet. Ligeledes vil det være op til økonomi- og erhvervsministeren at tage stilling til, om panelets undersøgelser eller analyser skal føre til ændringer i reguleringen af finansielle virksomheder.

16 Penge- og Pensionspanelet har som sine første initiativer iværksat to undersøgelser. Den ene undersøgelse vedrører unges lån og opsparing, mens den anden undersøgelse skal danne grundlag for et "barometer", der kortlægger forbrugernes erfaringer, tillid og kendskab til forskellige typer finansielle virksomheder. 16/16

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse i 2006 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 148 Offentligt Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder»

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder» BEK nr 1253 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0006 Senere ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder Givið út 13. november 2015 5. november 2015. Nr. 1239. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat

Læs mere

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser 2009 1. Indledning Finanstilsynet indledte i marts 2009 en undersøgelse af udvalgte sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) I medfør af 43, stk. 2, 43, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, 103, stk.

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) BEK nr 928 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. september 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på:

Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på: Forbrugerpolitisk strategiplan med fokus på: Bedre forbrugerregler, som tilskynder den enkelte forbruger og de finansielle virksomheder til i fællesskab at tage ansvar. Større gennemsigtighed, samt Bedre

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen

God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen God skik for værdipapirhandlere problemstillinger for branchen Søren Gade God skik Baggrund for reglerne God skik for værdipapirhandlere 20 og 21 Øvrige bestemmelser Opfølgning og revision af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige I medfør af 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

2011 Udgivet den 30. juni 2011. 27. juni 2011. Nr. 769. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv.

2011 Udgivet den 30. juni 2011. 27. juni 2011. Nr. 769. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 769. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 747 af 07/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr.1912-0003 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler 2016 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Introduktion til swapaftaler...4 Baggrund...5 Regelgrundlag...5 Undersøgelsens resultater...5

Læs mere

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter

Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser. hos rådgivere. i danske pengeinstitutter Rapport om viden om investeringsforeningsbeviser hos rådgivere i danske pengeinstitutter Finanstilsynet, februar 2010 1 1. Resume og konklusion Finanstilsynet har været på inspektion i filialer af 12 udvalgte

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Au Lov om finansiel virksomhed 43 Finansielle virksomheder skal

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management

Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt. 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Livet før og efter MiFID - fra et forbruger- og rådgivningssynspunkt 25. januar 2011 v/jens Gammelmark, Nordea Savings & Asset Management Alt, hvad alle gør i Nordea, har kun ét formål: at skabe positive

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Indholdsfortegnelse 1 Resume og konklusioner...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr.230-0004 Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1 Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1 I medfør af 43, stk. 2 og stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, 348, stk. 2, 1. pkt., og 373, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, i anordning

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet 27. april 2011 J.nr.1912-0013 /jdt Høringsnotat i forbindelse med høring over bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Udkast til bekendtgørelse om risikomærkning

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere