Bliv klogere på EU-UDBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv klogere på EU-UDBUD"

Transkript

1 Bliv klogere på EU-UDBUD

2 Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: Tryk ISBN: Oplag: 500 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: April 2012

3 SIDE 3 Oversigt over udbudsreglerne Udbudsreglerne skal bidrage til at skabe EU s indre marked for kontrakter, som ordregivende myndigheder ( ordregivere ) indgår med eksterne leverandører. Udbudsreglerne består af henholdsvis EU-regler og nationale regler. EU s udbudsregler og de nationale regler skal helt overordnet sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst. EU s udbudsregler er: Regler og grundlæggende principper i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ( TEUF ) Udbudsdirektivet (2004/18/EF), der gælder for de fleste kontrakter indgået af den offentlige sektor (over en vis værdi) Forsyningsvirksomhedsdirektivet (2004/17/EF), der gælder, når forsyningsvirksomheder inden for vand-, energi-, post- og transportsektorerne tildeler kontrakter (over en vis værdi) De nationale regler er: Tilbudslovens regler om bygge- og anlægskontrakter (afsnit I) Tilbudslovens regler om vare- og tjenesteydelseskontrakter (afsnit II) Udbudsreglerne kan overordnet set illustreres således: EU-UDBUD ANNONCERING EU-TRAKTATEN LICITATION Denne vejledning giver et kort overblik over reglerne i udbudsdirektivet og indeholder en introduktion til TEUFs regler og grundlæggende principper.

4 SIDE 4 TEUFs regler og grundlæggende principper TEUFs regler om fri bevægelighed, herunder fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og den fri etableringsret, gælder for offentlige kontrakter. TEUFs regler om fri bevægelighed forbyder først og fremmest, at ordregivere forskelsbehandler leverandører fra andre EU-lande, herunder for eksempel ved at opstille vilkår, som er vanskeligere at opfylde for leverandører fra andre EU-lande. Hvad er TEUFs grundlæggende principper? Offentlige kontrakter er underlagt TEUFs grundlæggende principper om blandt andet ligebehandling, ikke-diskrimination, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. Princippet om ligebehandling: Princippet indebærer overordnet set, at alle leverandører skal have lige muligheder for at konkurrere om en offentlig kontrakt. Dette betyder for eksempel, at en ordregiver ikke under udbudsprocessen må stille én tilbudsgiver bedre end de andre tilbudsgivere. Princippet udspringer af en grundlæggende betragtning om, at ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, medmindre det er sagligt begrundet. Princippet om ikke-diskrimination: Princippet indebærer for eksempel, at ordregiver ikke må stille krav om, at ydelsen kun kan opfyldes af tilbudsgivere, der har hjemsted eller forretningssted i Danmark. Princippet om gensidig anerkendelse: Princippet indebærer, at en ordregiver er forpligtet til at acceptere for eksempel en tjenesteydelse, som leveres af leverandører fra andre EU-medlemslande, hvis denne tjenesteydelse kan sidestilles med den, der leveres af leverandører fra ordregivers hjemland. Med andre ord skal ordregiver som udgangspunkt acceptere udenlandske ydelser, der svarer til de danske ydelser, og som lever op til de legitime krav, som er fastsat af ordregiveren. Princippet om proportionalitet: Princippet indebærer for eksempel, at en ordregiver ikke må stille krav i udbuddet, som ikke er egnede eller nødvendige i forhold til det, der ønskes indkøbt.

5 SIDE 5 Princippet om gennemsigtighed: Princippet indebærer, at der skal være offentlighed om ordregiveres tildeling af kontrakter. Det betyder, at der skal være offentlighed om selve udbudsprocessen, herunder vilkårene for indkøbet. Dette mål søges opnået gennem udbudsdirektivernes regler om offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og detaljerede procedurebestemmelser. Hvad betyder TEUF for kontrakter, der ikke er omfattet af udbudsdirektiverne? Det følger af TEUFs almindelige regler om fri bevægelighed og det grundlæggende princip om gennemsigtighed, at en ordregiver skal skabe konkurrence om kontrakter, der har en klar grænseoverskridende interesse og dermed har betydning for det indre marked. TEUFs regler og principper gælder, uanset om kontraktens værdi ligger under udbudsdirektivernes tærskelværdi, og uanset om der er tale om en ydelse, hvor der ikke er udbudspligt, for eksempel en bilag II B tjenesteydelse. Kontrakten skal blot have en klar grænseoverskridende interesse. Om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, beror på ordregivers konkrete vurdering. Ved vurderingen skal der blandt andet lægges vægt på kontraktens genstand og anslåede værdi, forholdene i den pågældende branche, herunder markedets størrelse, struktur og handelspraksis samt det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres. Hvis kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse, skal ordregiver sikre, at der er en passende grad af offentlighed om kontrakten. Ordregiver er ikke nødvendigvis forpligtet til at afholde et udbud, men ved kontrakttildelingen skal der være en gennemsigtighed, som gør det muligt for en virksomhed i en anden medlemsstat at få adgang til de nødvendige oplysninger om kontrakten, før den tildeles. Gennemsigtigheden skal være til stede, så en virksomhed i en anden medlemsstat har en reel mulighed for at tilkendegive sin interesse for kontrakten, hvis virksomheden ønsker det. Hvor kan jeg finde yderligere information? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 1, indeholder yderligere information om TEUFs principper. Kommissionen har afgivet en fortolkningsmeddelelse om de EU-regler, der finder anvendelse på tildelingen af kontrakter, som ikke eller kun delvis er omfattet af udbudsdirektiverne (KOM C 179/02). Meddelelsen kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside,

6 SIDE 6 Udbud efter udbudsdirektivet Udbudsdirektivet indeholder regler om, hvordan en ordregiver skal gå frem, når ordregiveren vil indgå kontrakt om køb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Reglerne i udbudsdirektivet betyder overordnet set, at ordregivere, forud for at de indgår en kontrakt om bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, som udgangspunkt har pligt til at udbyde kontrakten, når dens værdi overstiger en nærmere angivet tærskelværdi. Udbudspligten skal styrke konkurrencen om offentlige kontrakter og varetage EU s indre marked og reglerne om fri bevægelighed for blandt andet varer og tjenesteydelser. I denne pjece får du svar på følgende spørgsmål: Hvilke ordregivere skal følge udbudsdirektivet? Hvilke kontrakter er omfattet af udbudsdirektivet? Hvilke procedureregler gælder for udbud ifølge udbudsdirektivet? Skal der altid gennemføres udbud? Hvad er en udbudsbekendtgørelse og et udbudsmateriale, og hvad skal det indeholde? Hvor skal udbudsbekendtgørelsen offentliggøres? Hvilke krav skal ordregiver opfylde efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen?

7 SIDE 7 1. Hvilke ordregivere skal følge udbuds-direktivet? Udbudsdirektivet gælder for kontrakter, der tildeles af Offentlige myndigheder (staten, regioner og kommuner). Offentligretlige organer. Hvad er offentligretlige organer? Mens statslige, regionale og lokale myndigheder er velkendte begreber, er offentligretlige organer et særligt begreb, der anvendes i udbudsretlig sammenhæng. Om et organ udgør et offentligretligt organ i udbudsreglernes forstand, beror på en konkret vurdering og afhænger af flere forhold: Organet skal være kontrolleret af det offentlige. Kontrollen kan bestå i, at den overvejende del af driften finansieres ved offentlig støtte, eller at flertallet i bestyrelsen er udpeget af det offentlige. Organet skal have til opgave at udføre opgaver for almenvellet. Organet skal altså have opgaver, som ikke udføres med en forretningsmæssig tilgang. Hvis en virksomhed drives på et rent forretningsmæssigt grundlag, skal den altså ikke følge udbudsreglerne, bare fordi den er offentligt ejet. Eksempler på offentligretlige organer er: Danmarks Radio, TV 2, Danmarks Nationalbank, Statens og Kommunernes Indkøbs Service og De Almene Boligorganisationer. Hvor kan jeg finde yderligere information? Udbudsdirektivets bilag III indeholder en ikke-udtømmende angivelse af offentligretlige organer i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 2, indeholder en nærmere beskrivelse af ordregiverbegrebet.

8 SIDE 8 2. Hvilke kontrakter er omfattet af udbudsdirektivet? Indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Udbudsdirektivet gælder, når en ordregiver indgår en gensidigt bebyrdende aftale med en anden juridisk enhed om køb af varer, tjenester eller bygge- og anlægsarbejder. Udbudsdirektivet gælder derimod ikke for ordregivere, når de sælger varer, tjenester mv. Direktivernes procedureregler skal som udgangspunkt følges, når en ordregiver ønsker at indgå aftale med eksterne leverandører, herunder andre offentlige myndigheder. Udbudsdirektivet skal som udgangspunkt ikke anvendes, når en opgave varetages af en intern enhed hos ordregiveren. Hvad gælder for tjenesteydelser? Udbudsdirektivet omfatter indkøb af tjenesteydelser. Tjenesteydelser er i udbudsdirektivet delt op i de såkaldte bilag II A- og bilag II B-ydelser. Bilag II A-ydelser omfatter blandt andet vedligeholdelse og reparation, landog lufttransport, teletjenester, finansielle tjenesteydelser, regnskabs- og revisionsydelser, IT-ydelser, konsulent-, arkitekt- og ingeniørydelser, reklamevirksomhed, trykkerivirksomhed og affaldsbortskaffelse. Bilag II B-ydelser omfatter blandt andet hotel- og restaurationsvirksomhed, jernbane- og søtransport, sundheds- og socialydelser, juridiske ydelser, undervisning, samt fritids-, sports- og kulturelle aktiviteter. Det er kun bilag II A-ydelserne, der er fuldt ud omfattet af udbudsdirektivets procedureregler, når den relevante tærskelværdi er overskredet. Indgår en ordregiver en kontrakt om køb af en bilag II B-tjenesteydelse, er ordregiver kun forpligtet af udbudsdirektivets regler om tekniske specifikationer (hovedreglen om forbud mod at angive et bestemt fabrikat eller mærke) og regler om offentliggørelse af kontraktens indgåelse, når den relevante tærskelværdi er overskredet. Hertil har ordregiver ifølge tilbudsloven en pligt til at annoncere sit indkøb. Læs mere om annonceringspligten i pjecen Bliv klogere på Annoncering.

9 SIDE 9 Hvad er udbudsdirektivets tærskelværdier? Udbudsdirektivet gælder kun for opgaver over en vis størrelse (tærskelværdierne). Kontrakten skal derfor have en værdi, der ligger over tærskelværdien, for at udbudsdirektivets procedureregler finder anvendelse. Der er forskellige tærskelværdier for statslige ordregivere, kommunale ordregivere og offentligretlige organer. Tærskelværdierne gælder for to år ad gangen og er eksklusiv moms. De overordnede tærskelværdier i udbudsdirektivet for : Statslige ordregivere Regionale og kommunale ordre givere samt offentligretlige organer Varer kr kr. Tjenesteydelser bilag II A kr kr. Tjenesteydelser bilag II B kr kr. Bygge- og anlæg kr kr. Hvad gælder for delkontrakter? En ordregiver kan ikke komme udenom udbudsdirektivet ved at opdele en kontrakt, der overstiger tærskelværdien, i en række delkontrakter, der hver er under tærskelværdien. Delkontrakter, der hænger sammen, skal lægges sammen, når ordregiver beregner, om den samlede kontraktværdi er over tærskelværdien og derfor skal i EU-udbud. Også ensartede kontrakter, der er udbudt af den samme ordregiver i løbet af det samme budgetår, skal lægges sammen, selv om den enkelte kontrakt ikke opfattes som en delkontrakt. Reglerne for beregning af den samlede kontraktværdi er ikke til hinder for, at ordregiver kan tildele ordren i mindre delkontrakter, så også små virksomheder får mulighed for at byde ind på en opgave. Konkurrencen skal bare følge reglerne i udbudsdirektivet, hvis delkontrakterne tilsammen overstiger tærskelværdierne. Ifølge udbudsdirektivet skal delkontrakter ikke nødvendigvis udbydes, når de i alt kun udgør 20 procent af hele kontrakten og samtidig kun har en værdi af kr. (varer og tjenester), henholdsvis kr. (bygge- og anlægsarbejder). Disse delkontrakter tæller dog stadig med i beregningen af, om den resterende del af kontrakten skal i EU-udbud, fordi den samlede kontraktværdi er over tærskelværdien.

10 SIDE 10 Hvor kan jeg finde yderligere information? Se vejledningen Offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser Fakta om tærskelværdier og kontraktberegninger. Vejledningen er tilgængelig på Konkurrencestyrelsens hjemmeside, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 4, indeholder en nærmere beskrivelse af tærskelværdier og opgørelse af kontraktværdi.

11 SIDE Skal der altid gennemføres udbud? Der er overordnet set en række kontrakter, der ikke er omfattet af udbudspligt. Det drejer sig for eksempel om: Direktivmæssigt undtagne kontrakter, herunder blandt andet koncessionskontrakter om tjenesteydelser. Delkontrakter. Kontrakter, der kan indgås efter udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse. Kontrakter, der indgås på baggrund af en allerede etableret (lovlig) rammeaftale. Kontrakter om bilag II B-tjenesteydelser Inhouse kontrakter. Direktivmæssigt undtagne kontrakter I udbudsdirektivets artikel står der, hvilke kontrakter der er undtaget direktivet. Det drejer sig for eksempel om kontrakter om arbejdsaftaler, forskning og udvikling og om erhvervelse eller leje af jord. Delkontrakter Delkontrakter, som er defineret i udbudsdirektivets art. 9, stk. 5, litra a og b, er undtaget fra udbudspligt. Om en kontrakt udgør en delkontrakt og dermed kan undtages fra udbudspligt, beror på en række nærmere betingelser. Kontrakter indgået efter udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse Kontrakter, der er indgået i henhold til udbudsdirektivets art. 31 om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, er undtaget udbudspligten. Art. 31 kan kun anvendes i de særlige situationer, der er opregnet i art. 31, stk Kontrakter indgået på baggrund af en allerede etableret (lovlig) rammeaftale Kontrakter, der indgås på baggrund af en allerede etableret (lovlig) rammeaftale, er ikke omfattet af udbudspligt. Udbudspligten anses for løftet, da selve rammeaftalen blev indgået.

12 SIDE 12 Kontrakter om bilag II B-tjenesteydelser Kontrakter om bilag II B-tjenesteydelser er ikke underlagt udbudsdirektivets detaljerede procedureregler. Ordregiver er i tilfælde af sådanne kontrakter kun forpligtet til at følge særlige regler om tekniske specifikationer og offentliggørelse af kontraktindgåelsen. Derudover har ordregiver ifølge tilbudsloven pligt til at annoncere sit indkøb, når indkøbet overstiger kr. Inhouse kontrakter Udbudspligten gælder ikke for køb, som en ordregiver foretager internt (inhouse). Det skyldes, at ordregiveren ikke i sådanne tilfælde indgår kontrakten med en selvstændig økonomisk aktør. Kontrakter, som ordregiveren indgår med en selvstændig økonomisk aktør, kan i visse situationer undtages udbudspligten, hvis kontrakten er tildelt inhouse. Det forudsætter dog for det første, at ordregiveren underkaster den selvstændige økonomiske aktør en kontrol, der svarer til den kontrol, som ordregiveren fører med sine egne tjenestegrene. For det andet skal den selvstændige økonomiske aktør udføre hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de ordregivere, den kontrolleres af. Hvor kan jeg finde yderligere information? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 3, indeholder en nærmere beskrivelse af det udbudsretlige aftalebegreb, herunder inhouse-begrebet, og rammeaftaler.

13 SIDE Hvilke procedureregler gælder for udbud? Udbudsdirektivets procedureregler omfatter de udbudsformer, som ordregivere skal følge, når de indhenter tilbud og tildeler ordren til en tilbudsgiver. Der er flere forskellige udbudsformer. Nogle tager længere tid at gennemføre end andre, fordi der gælder forskellige tidsfrister. De mest almindelige udbudsformer er offentligt udbud og begrænset udbud. Ordregiver kan frit vælge mellem disse to udbudsformer. Hvad er et offentligt udbud? Ved et offentligt udbud opfordrer ordregiver alle virksomheder til at afgive tilbud. Offentligt udbud er velegnet, når ordregiver ønsker at modtage flest mulige tilbud på opgaven. Der kan for eksempel være tale om udbud af standardvarer, hvor der alene konkurreres på prisen, og hvor det ikke er vanskeligt at sammenligne tilbuddene. Offentligt udbud kan imidlertid også anvendes, hvis der er meget få tilbudsgivere på markedet. Her er der ikke brug for at fravælge tilbudsgivere, der i øvrigt er egnede. De mest almindelige udbudsformer er offentligt udbud og begrænset udbud. Ordregiver kan frit vælge mellem disse to udbudsformer.

14 SIDE 14 Ved offentligt udbud har ordregiver mulighed for at reducere antallet af tilbud, der skal sammenlignes. Ordregiver kan nemlig opstille ufravigelige krav til tilbudsgivernes tekniske, faglige, økonomiske og finansielle evner og dermed kun evaluere tilbud, der opfylder de stillede krav. Hvad er et begrænset udbud? Et begrænset udbud gennemføres i to faser: 1) prækvalifikationsfasen og 2) tilbudsfasen. I prækvalifikationsfasen afsøger ordregiver markedet for virksomheder, der gerne vil prækvalificeres. Ordregivers udvælgelse af virksomheder, der kan byde på opgaven, skal ske på baggrund af objektive og ikke-diskriminerende kriterier. I tilbudsfasen får de prækvalificerede virksomheder tilsendt det egentlige udbudsmateriale, hvis det ikke kan hentes på internettet. På grund af de to faser tager begrænset udbud normalt længere tid end et offentligt udbud. Begrænset udbud er velegnet, når ordregiver ønsker at begrænse antallet af tilbud. Det kan være, fordi der er tale om en kompliceret opgave, eller fordi der konkurreres på andet end bare prisen, og det derfor er en større opgave at sammenligne tilbuddene. Hvilke andre udbudsformer findes der? Udbudsdirektivet indeholder derudover en række udbudsformer, som kan bruges i særlige situationer: Konkurrencepræget dialog kan bruges, hvis der er tale om særligt komplekse kontrakter. Proceduren giver mulighed for, at ordregiver i en dialogfase kan drøfte de mulige løsninger med de virksomheder, som ordregiver har prækvalificeret. Herefter indleder ordregiver en tilbudsfase, hvor de prækvalificerede virksomheder afgiver tilbud på den/de løsning(er), som er forelagt under dialogen, og som bedst opfylder ordregivers behov. Udbud med forhandling kan kun bruges i de særlige situationer, som er angivet i udbudsdirektivet, henholdsvis artikel 30 og 31. Udbud med forhandling giver mulighed for, at ordregiver kan drøfte (forhandle) den ønskede opgave med tilbudsgivere/potentielle leverandører. Forhandling ifølge artikel 30 forudsætter som udgangspunkt, at ordregiver har offentliggjort en udbudsbekendtgørelse om udbuddet. Forhandling ifølge artikel 31 giver ordregiver mulighed for at gå i direkte forhandling med en enkelt leverandør. Dynamiske indkøbssystemer, der er en elektronisk proces for indkøb af standardvarer. Projektkonkurrencer, for eksempel arkitektkonkurrencer.

15 SIDE 15 Hvor kan jeg finde yderligere information? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 6, indeholder en nærmere beskrivelse af udbudsdirektivets udbudsprocedurer.

16 SIDE Hvad er en udbudsbekendtgørelse og et udbudsmateriale, og hvad skal det indeholde? Hvad er udbudsbekendtgørelsen? Udbudsbekendtgørelsen er ordregivers meddelelse om, at ordregiver har til hensigt at foretage et indkøb. Udbudsbekendtgørelsen markerer den formelle begyndelse på den enkelte udbudsprocedure. Udbudsdirektivets artikel 36, stk. 1, fastlægger, at ordregiver skal angive visse nærmere oplysninger i udbudsbekendtgørelsen. Disse oplysninger fremgår af udbudsdirektivets bilag VII A. Der er på EU-plan fastsat standardformularer for de respektive udbudsprocedurer. Standardformularerne skal anvendes ved EU-udbud. Standarderne findes både i en online version og i pdf-format. Hvad skal der stå i udbudsbekendtgørelsen? Udbudsbekendtgørelsen skal blandt andet indeholde oplysninger om: Hvem ordregiver er. Hvilken type udbudsprocedure, der er tale om. En beskrivelse af kontrakten, herunder hvilken kontrakttype der er tale om samt en angivelse af CPV-kode. Hvis ordregiver har fastsat ufravigelige krav til virksomhedernes kvalifikationer, skal kravene angives i udbudsbekendtgørelsen. Hvad er udbudsmaterialet? Hvis betingelserne for udbuddet er for omfattende til, at de kan stå i udbudsbekendtgørelsen, er det nødvendigt at udarbejde et supplerende udbudsmateriale. Udbudsmaterialet kaldes også for udbudsbetingelserne. Udbudsmaterialet giver virksomhederne alle nødvendige informationer om, hvad opgaven går ud på, og hvilke betingelser der skal gælde for gennemførelsen af udbuddet. Udbudsmaterialet kan for eksempel indeholde: Nærmere detaljer om den udbudte opgave. Et udkast til den kontrakt, der skal gælde for opgaven. Særlige krav til, hvordan opgaven skal udføres - hvis de ikke allerede er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Det kan for eksempel være krav til arbejdsmiljø eller sociale hensyn.

17 SIDE 17 De underkriterier, som ordregiver vil bruge til at vælge det bedste bud - hvis de ikke allerede er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Ved et offentligt udbud skal udbudsmaterialet være klart lige efter offentliggørelsen, så det straks kan sendes til virksomheder, der overvejer at byde på opgaven. Ved for eksempel et begrænset udbud, konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling kan ordregiver afvente med at sende udbudsmaterialet, indtil ordregiver har fundet ud af, hvilke virksomheder der opfordres til at afgive tilbud. Hvordan kan opgaven beskrives ved et EU-udbud? Udbudsmaterialet skal være beskrevet på en entydig måde, da konkurrencen mellem tilbudsgiverne skal foregå på lige vilkår. Hvis tilbudsgiverne skal have vide rammer for, hvordan opgaven skal løses, specificeres kun behov og ønsker (funktionsudbud). Hvis priserne skal være lette at sammenligne, for eksempel fordi der kun konkurreres på prisen, skal beskrivelsen af opgaven typisk være meget detaljeret. I modsat fald risikerer ordregiver, at tilbuddet med den laveste pris indeholder en løsning, som ikke er optimal for ordregiver. Et sådant tilbud kan kun afvises, hvis det er i strid med udbudsmaterialet. Hvis der findes europæiske standarder, tekniske specifikationer eller lignende for den ønskede løsning, skal de bruges. Udbudsmaterialet må som altovervejende udgangspunkt ikke indeholde krav om eller henvisninger til bestemte varemærker, fabrikater og lignende, da det kan give bestemte tilbudsgivere en fordel. Udbudsmaterialet kan indeholde krav om, at arbejdsmiljøkrav, nationale overenskomster og lignende skal overholdes. Hvilke frister skal gælde? Udbudsdirektivet opstiller minimumsfrister. Fristerne kan variere afhængig af, hvilken udbudsform ordregiver har valgt. Hovedreglerne om tidsfrister for offentlig og begrænset udbud er: Ved offentligt udbud er tilbudsfristen normalt minimum på 52 dage. Ved begrænset udbud er udgangspunktet: I den 1. fase (prækvalifikationsfasen) skal virksomhederne have mindst 37 dage til at ansøge om prækvalifikation (ansøgningsfrist). I den 2. fase (tilbudsfasen) gælder en ny frist (tilbudsfrist), der angiver, hvornår selve tilbuddet skal være modtaget. Fristen er på mindst 40 dage og regnes fra den dato, hvor ordregiver har afsendt opfordringen til at afgive tilbud. I særligt hastende tilfælde kan disse frister nedsættes (hasteprocedure).

18 SIDE 18 I udbudsdirektivet er der muligheder for at forkorte ovennævnte frister i følgende tilfælde: Hvis der er udstedt en forhåndsmeddelelse, der forbereder tilbudsgivere på det kommende udbud, kan tilbudsfristen reduceres med op til flere uger. Hvis selve udbudsbekendtgørelsen er fremsendt elektronisk, kan tilbudsfristen reduceres med flere dage. Hvis hele udbudsmaterialet er lagt på internettet samtidig med afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen, kan tilbudsfristen reduceres med flere dage. Hvor kan jeg finde yderligere information? De til enhver tid gældende standardformularer for udbudsbekendtgørelser kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til standardformularerne indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke oplysninger en udbudsbekendtgørelse skal indeholde. Vejledningen findes på styrelsens hjemmeside, jf. standardformularer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 6-8, indeholder yderligere oplysninger om udbudsformerne, frister, og udbudsmaterialet.

19 SIDE Hvor skal udbudsbekendtgørelsen offentliggøres? Ordregivers udbudsbekendtgørelse skal sendes til Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer i Luxembourg (Publikationskontoret) for offentliggørelse. Udbudsbekendtgørelserne kan enten sendes elektronisk via enotices (online formularer til offentlige udbudsbekendtgørelser) eller via eller fax. Hvis du downloader standardformularen, kan den udfyldte formular sendes per mail til eller per fax til Sender du udbudsbekendtgørelsen per mail og fax, udgør det ikke elektronisk fremsendelse og giver derfor ikke i sig selv mulighed for fristnedsættelse, jf. afsnit 5. Publikationskontoret offentliggør bekendtgørelsen i EU-Tidende og TEDdatabasen (den elektroniske udbudsdatabase). Ordregivere kan vælge at benytte den danske udbudsplatform, Udbud.dk, til at offentliggøre udbudsbekendtgørelsen. Udbud.dk sender herefter automatisk udbudsbekendtgørelsen til Publikationskontoret med henblik offentliggørelse i EU-Tidende og TED-databasen. En udbudsbekendtgørelse, der også offentliggøres nationalt, må ikke indeholde andre oplysninger end dem, der findes i den udbudsbekendtgørelse, der er sendt til Publikationskontoret. Afsendelsesdatoen for meddelelsen til Publikationskontoret skal fremgå af den nationale offentliggørelse. Hvor kan jeg finde yderligere information? Du kan læse mere om Publikationskontoret på kontorets hjemmeside, På den elektroniske udbudsdatabase, TED-databasen, kan du finde oplysninger om offentliggjorte udbud, jf. Adgang til databasen forudsætter, at du har oprettet dig som bruger. Brugeroprettelse er gratis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 7.1, indeholder yderligere oplysninger om reglerne om offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse. Du kan læse mere om udbudsplatformen Udbud.dk på og på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

20 SIDE Hvilke krav skal ordregiver opfylde efter at udbudsbekendt gørelsen er offentliggjort? Der er en række forhold, som ordregiver skal iagttage, når udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort, og fristen for at indgive en ansøgning eller et tilbud er udløbet: 1. Ordregiver skal udvælge ansøgere/tilbudsgivere. 2. Ordregiver skal gennemgå tilbud. 3. Ordregiver skal tildele kontrakten til den vindende tilbudsgiver. 4. Ordregiver skal underrette forbigåede ansøgere og tilbudsgivere og afholde en standstill periode. 5. Ordregiver skal afslutte udbuddet. Benytter ordregiver en udbudsform, hvor der gennemføres en prækvalifikation, for eksempel begrænset udbud, konkurrencepræget dialog eller udbud med forhandling, vil ordregiver skulle udvælge ansøgere, inden tilbuddene indgives. Benytter ordregiver sig af offentligt udbud, skal udvælgelse og tildeling imidlertid ske i umiddelbar forlængelse af, at tilbuddene indgives. 7.1 Ordregiver skal udvælge ansøgere/tilbudsgivere Hvad er udvælgelseskriterier? Udvælgelseskriterierne er de krav, som ordregiver har opstillet til virksomhedernes egnethed. I udvælgelsesfasen skal ordregiver vurdere virksomhedernes generelle egnethed til at afgive tilbud. Ordregiver afgør ud fra udvælgelseskriterierne, om virksomheden skal være med i konkurrencen om opgaven. Udvælgelseskriterierne kan bruges til at teste flere forhold ved virksomheden: Har virksomheden været i diskvalificerende situationer? (fx konkurs, strafbare forhold og gæld til det offentlige) Har virksomheden de krævede faglige/tekniske kvalifikationer? Råder virksomheden over de krævede finansielle/økonomiske ressourcer?

21 SIDE 21 Hører virksomheden til den kreds af virksomheder, der vil blive opfordret til at afgive bud ved en prækvalifikation? Kun virksomheder, der klarer denne test, kan få deres tilbud taget i betragtning. Udvælgelseskriterierne kan fungere som ufravigelige mindstekrav (alle udbudsformer) eller som grundlag for en sammenligning, der bruges til at udvælge de bedste ansøgere (ved en prækvalifikation). Et kriterium, der har været brugt til at udvælge en virksomhed, kan som udgangspunkt ikke genbruges til at finde det bedste tilbud i den efterfølgende tildelingsfase. Når en virksomhed først er fundet egnet, for eksempel er prækvalificeret, er det alene det konkrete tilbud, der tæller, og ikke virksomhedens generelle forhold. Hvor kan jeg finde yderligere information? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 9, indeholder yderligere oplysninger om reglerne om ordregivers udvælgelse. 7.2 Ordregiver skal gennemgå tilbud Selv om en ansøger eller tilbudsgiver har passeret nåleøjet, som udvælgelseskriterierne kan udgøre, er det ikke sikkert, at tilbuddet kan tages i betragtning. Reglerne om, at et tilbud skal være konditionsmæssigt, kan nemlig føre til, at et tilbud må afvises. Et tilbud skal som udgangspunkt afvises som ukonditionsmæssigt, hvis det afviger fra udbudsbetingelserne. Tilbuddet kan for eksempel afvige fra udbudsbetingelserne, hvis det ikke overholder ordregivers formkrav, eller hvis tilbuddet har indholdsmæssige afvigelser i forhold til det, som er udbudt. Tilbud, der enten er fremsendt for sent eller ikke opfylder forskrifterne i udbudsmaterialet, må ikke tages i betragtning. Hvad gælder, hvis tilbuddet ikke overholder formkrav? Hvis formkravene overtrædes, har ordregiver ikke alene ret, men også pligt til at se bort fra tilbuddet. Det kan være tilfældet, når tilbuddet ikke er indleveret rettidigt eller på forkert adresse. Ved udbud efter udbudsdirektivet kan ordregiver i visse begrænsede situationer afhjælpe ansøgninger eller tilbud, som ikke opfylder de formelle krav i udbudsmaterialet. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor et tilbud ikke

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

DAGENS EMNER - UDBUDSRET

DAGENS EMNER - UDBUDSRET DAGENS EMNER - UDBUDSRET 1. Hvilket regelsæt? 2. Den nye udbudslov 3. Udvælgelse af tilbudsgivere 4. Evaluering og tildeling 5. Udbud efter forhandling 6. Annullation af udbud 1 UDBUDSJUNGLEN Licitationsloven

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000

National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Betonvej 12 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_EnviDan 28/10/2011- ID:2011-150558 Standardformular 2 - DA Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFax (352)

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Indhold GODE RÅD OM UDBUD 3

Indhold GODE RÅD OM UDBUD 3 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår reglerne. De

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800

Officielt navn: Region Midtjylland Adresse: Skottenborg 26 By: Viborg Postnummer: 8800 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere