Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder"

Transkript

1 Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ****** Søren H. Madsen ****** Erling Kyed ****** Daniel Malmskov ******

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Problemformulering Metode Struktur... 6 Figur 3.1: Struktur Dataindsamling Valg af dataindsamlingsmetode Forberedelse til dataindsamling Ledelsens ansvar Indførelse af Sarbanes-Oxley Act sektion Beskrivelse Idéen med SOX SOX 404 i forhold til Europa Ledelseserklæring Management Report Nytte for regnskabsbrugeren Opsamling Den organisatoriske effekt Hvor stor skal virksomheden være? USA Danmark Skal der oprettes en speciel intern kontrol afdeling? Organisationens størrelse Branchen Informationsværdien Auditudvalg i bestyrelsen USA Danmark Den kulturelle effekt ved indførelsen af SOX Figur 5.1: Deming cirklen - egen tilretning Medarbejderne Fremskaffelsen af kapital

3 5.6 Opsamling Udførelsen af den interne kontrol Indledende om udførelsen af den interne kontrol Fokus på udvalgte kritiske kontroller Funktionsadskillelse Godkendelsesprocedurer Procesdokumentation Kontrolspor og kontrol af posteringsmønstre/valideringer på konti Integrerede periodiske kontroller Opsamling af udførelsen af intern kontrol Outsourcing af intern kontrol Generelt Fordeling af ansvar Figur 7.1: Deming cirklen - egen tilretning Figur 7.2: Outsourcing Opgavespecifik kontrol Hvem kan løse opgaven? Fordele og ulemper ved outsourcing Fordele ved outsourcing Ulemper ved outsourcing Opsamling på outsourcing af komponenter i intern kontrol Fordele og ulemper ved implementering af SOX Ulemper Ressourceforbrug ved implementering One time project Fordele Forbedring af processer Reducering af risici Ændring af kontroller Diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturliste

4 1. Introduktion Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder I 2002 blev Sarbanes-Oxley Act vedtaget som et nyt regelsæt, gældende i USA. Danske selskaber der enten er forbundet koncernmæssigt med et selskab der er børsnoteret på de amerikanske børser, eller selv er børsnoterede på amerikanske børser, skal efterleve dette regelsæt. Sarbanes-Oxley Act er et regelsæt der stiller krav til nøjagtighed og troværdighed i de informationer, som selskaberne, der er underlagt regelsættet, skal aflægge til offentligheden. Senator Paul Sarbanes og repræsentant Michael Oxley fik vedtaget Sarbanes-Oxley regelsættet den 30. juli Grunden til at Sarbanes-Oxley Act (SOX) opstod, var en række erhvervsskandaler bl.a. Enron, WorldCom, Waste Management mf. Formålet med SOX er at beskytte investorerne, da virksomheden bliver tvunget til at offentliggøre en vurdering af den interne kontrol til investorerne. Det er hensigten at offentliggørelse af de informationer som regelsættet påkræver og det at revisor skal lave en påtegning på at oplysningerne er korrekte, vil bevirke at virksomheden og revisoren oplyser offentligheden korrekt. SOX 404 er en af de mange regler der blev vedtaget i 2002 ved offentliggørelsen af SOX. SOX 404 omhandler den interne kontrol i virksomheden og offentliggørelse af denne. Det påkræves i SOX 404 at virksomhedens ledelse skal offentliggøre den interne kontrol, med revisors påtegning om at ledelsen offentliggør korrekt information i forbindelse med hvert års årsrapport. Som hele det øvrige regelsæt er det for investors skyld at informationen om intern kontrol offentliggøres, da investor herved får tillid til virksomhedens regnskab 1. SOX er som hovedregel ikke lovpligtig i Danmark, men da mange danske virksomheder enten er forbundet med virksomheder der er registreret, eller selv er registreret på de amerikanske børser er SOX også relevant for mange danske virksomheder. I Danmark er der allerede vejledninger, lovgivning og anbefalinger til intern kontrol som dækker dele af samme områder som SOX 404, her tænkes på Regnskabsvejledningerne 240, 315, 330 og 500, Årsregnskabsloven 54 og 56 2 samt Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance 3. Det er med udgangspunkt i SOX 404 og de danske vejledninger, love og anbefalinger at opgaven udarbejdes (section 404) Årsregnskabet teori og regulering, Jens O. Elling Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark Anbefalinger for god selskabsledelse I Dnamrk, 1. udgave, 1. oplag. 3

5 2. Problemformulering I dette kapitel opstilles problemformuleringen. Problemformuleringen kommer til at bestå af et hovedspørgsmål samt delspørgsmål til opklaring af opgavens problem. Formålet med opgaven er en analyse af implementeringen af SOX 404 i danske virksomheder. Specifikt vil der blive set på konsekvensen for ledelsens ansvar samt den organisatoriske effekt ved den reelle udførelse af kontrollen i henhold til SOX 404. Endeligt vil fordelene og ulemperne ved indførelse af SOX 404 i danske virksomheder blive opstillet og diskuteret. På baggrund af ovenstående opstilles følgende problemformulering: Hvad er implikationen ved indførelsen af SOX 404 i danske virksomheder? For at besvare ovenstående spørgsmål ønskes følgende delspørgsmål besvaret: I. Hvordan ændres ledelsens ansvar ved indførelse af SOX 404? II. Hvad er den organisatoriske effekt ved indførelsen af SOX 404? A. Hvilke kulturelle ændringer, vil der være forbundet med implementeringen af SOX 404? III. Analyse af potentielle tiltag i udførelsen af den interne kontrol ved implementering af SOX 404? A. Kan den interne kontrol, som SOX 404 påkræver, med fordel outsources? IV. Hvilke fordele og ulemper er der ved implementering af SOX 404 i danske virksomheder? 4

6 Afgrænsning Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Med fokus på SOX 404 og dennes relation til især ledelsen og virksomheden vil, den ellers meget interessante diskussion omkring revisorens forpligtelser og ansvar i forbindelse med rapporteringen fra en sådan virksomhed ikke blive behandlet i denne fremstilling. Generelt lægges fokus ikke på de eksterne interessenter, hvorfor den forandrede situation for investorer og offentlige instanser ikke bliver behandlet. Den politiske baggrund for SOX initiativet og den mere makroanalytiske diskussion i relation til eventuelle tiltag i DK og/eller EU bliver ikke behandlet i store træk, udover en løbende sammenligning og perspektivering til de i Danmark allerede eksisterende regler og retningslinier. Dog vil det ikke være et primært fokus for denne rapport at analysere disse regler og retningslinier. Det er ej heller formålet med opgaven at diskutere hvorvidt der er brug for samme juridiske regelsæt i virksomheder noteret på Fondsbørsen i Danmark, hvorfor dette udelades. Den praktiske interne kontrol der bør udøves i SOX virksomheden vil blive behandlet i et relativt overordnet omfang idet en tilsvarende fremstilling kunne fokuseres alene på enkelte tiltag. Dog har vi vurderet at de vigtigste opgaver i denne relation skal behandles for at give forståelse for impacten i virksomheden. 5

7 3. Metode Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Metodeafsnittet er udarbejdet for at læseren kan se en struktur over opgaven samt hvilke dataindsamlingsmetoder der er valgt til besvarelse af opgavens spørgsmål. Da der gøres brug af et empirisk grundlag i opgaven er der ikke noget teoretisk grundlag. Indsamlingen af data vil derfor blive brugt til diskussion i opgaven omkring implementering af Sarbanes Oxley Act Struktur Strukturen viser opgavens opbygning, så læseren kan få et overblik over der kapitler projektet indeholder. Introduktion Problemformulering Metode Analyse Ledelsens ansvar Fordele/ Ulemper Organisatorisk Effekt Udførelse kontrol Konklusion Perspektivering Figur 3.1: Struktur 6

8 3.2 Dataindsamling Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Med udgangspunkt i problemformuleringens fastlagte spørgsmål beskrives i dette afsnit, hvilken dataindsamlingsmetode det er valgt at benytte til analyse af Sarbanes Oxley Act Valg af dataindsamlingsmetode Ifølge Yin 4 findes der i alt fem dataindsamlingsmetoder, alle listet nedenfor: Survey Eksperimenter Historiske beretninger Case studie Arkiv analyse Ifølge Yin er tre faktorer afgørende for valget af dataindsamlingsmetode. For det første har det betydning hvilke spørgsmål der ønskes besvaret i problemformuleringen. For det andet bør det klarlægges, om der er kontrol over de fænomener, der ønskes observeret, og for det tredje bør det fastlægges, om der fokuseres på nutidige fænomener. Survey Surveys benyttes bl.a. til klarlæggelse af sammenhængen mellem et antal variable i et undersøgelsesområde. Dette gøres ved udarbejdelse af et spørgeskema, hvori undersøgelsesvariablerne specificeres. Disse spørgeskemaer udsendes herefter til et antal informanter der udfylder og returnerer dem. Efterfølgende foretages en statistisk analyse af besvarelserne. Eksempelvis kunne der udarbejdes et spørgeskema til danske virksomheder som er pligtige til at anvende Sarbanes Oxley Act (SOX). Ved at tage udgangspunkt i nogle bestemte mekanismer, kunne man lave supplerende spørgsmål, hvor den enkelte medarbejder kunne svare på om de oplevede en ændring i virksomheden under/efter indførelsen af SOX 5. En benyttelse af Surveys ville dog også betyde at visse informationer ikke kan indhentes. Det er nemlig oftest ikke muligt ud fra et spørgeskema at få uddybet overraskende svar. Alt i alt ville en survey-undersøgelse ikke resultere i noget nyt, men højst be- eller afkræfte det allerede kendte. 4 5 Case Study research, s. 6 Case Study research, s. 5 7

9 Eksperimenter Eksperimenter udføres med henblik på at manipulere fænomenets adfærd 6, da vores projekt skal være en analyse af SOX 404 og ikke har til hensigt at manipulere SOX 404, er denne metode uhensigtsmæssig i henhold til projektet. Historiske beretninger Brug af analyse ved hjælp af historiske beretninger er at foretrække, når der ikke er adgang til informationer omkring de eller det specifikke fænomen på anden måde. Denne analyse bør derfor kun benyttes når der er tale om bestemte historiske analyser som ikke kan genskabes 7. Da projektet arbejder med et nutidigt fænomen, er denne metode udelukket. Case Studier Case studier foretages ved undersøgelser af midlertidige fænomener, hvor der ikke manipuleres med fænomenernes adfærd. Case studier udføres ved brug af flere forskellige informationskilder såsom dokumenter, objekter/genstande, interviews og observationer, samt hvad der ud over dette er tilgængeligt af information 8. Da projektet har til formål bl.a. at analysere ledelsen i danske virksomheder med henblik på implementering af SOX 404, vurderes det at case-studie ville være den mest brugbare dataindsamlingsmetode til projektets analyse. Dog vurderes det at den begrænsede tidsramme for projektet bevirker at et dybdegående case-studie, af en eller flere casevirksomheder, ikke vil være muligt. Arkiv analyse Den sidste af Yin's dataindsamlingsmetoder er arkiv analyse. Ved arkiv analyse forstås informationsindsamling i bred forstand, dog indsamles data ikke i casevirksomheder, men eksempelvis i andres beretninger, hvilket udgør forskellen mellem case-studiet og arkiv analyse 9. Det er valgt at benytte arkiv analyse, idet dette findes passende til projektets omfang og tidsramme Forberedelse til dataindsamling Da vi nu har valgt arkiv analyse er vores næste skridt at forberede selve dataindsamlingen. Dette kan både være primær og sekundær data. I det følgende vælges der blandt primær- og Case study research, s. 8 Case study research, s. 8 Case study research, s. 8 Case study research, s. 5 8

10 sekundære datakilder 10. Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Primær- og sekundær data I opgaven vil gøres brug af kvalitativ data i form af sekundær data. Primær data gør sig gældende i ustrukturerede og semistrukturerede interviews og observationsteknikker, der kendetegner et case-studie. Der vil som beskrevet ovenfor ikke gøres brug af primær data i opgaven. Sekundær data gør sig gældende i dokumenter, nedskrevne standarder, breve, resultater fra tidligere undersøgelser mm. I projektet gøres der brug af sekundære datakilder i form af artikler, rapporter, nedskrevne standarder osv. Da disse data ikke er opstillet af projekt gruppen selv, som et interview eksempelvis ville være, tillægges data en anden værdi. Dette skyldes at der ofte er tale om rådata der ikke kan tolkes, eksempelvis en nedskreven standard som SOX 404 eller at data allerede er tolket af andre, som et eksempel kunne nævnes tidligere udførte analyser. I denne situation er det en klar fordel at benytte så mange forskellige kilder som muligt for at bevisliggøre opstillede teser. I dette afsnit blev det besluttet at gøre brug af arkiv analyse samt sekundær data. 10 Den skinbarlige virkelighed, Ib Andersen, s

11 4. Ledelsens ansvar I dette kapitel beskrives og kommenteres det fornyede ledelsesansvar, som SOX 404 medfører i den enkelte virksomhed. SOX 404 som helhed kommenteres, men der bliver lagt vægt på ledelsens position mht. den interne kontrol af den finansielle rapportering. Derudover vil revisors processer omkring revision af de interne kontroller blive beskrevet overordnet. De faktiske og tekniske processer omkring indførelsen vil ikke blive beskrevet. 4.1 Indførelse af Sarbanes-Oxley Act sektion Beskrivelse SOX 404 af Sarbanes-Oxley Act fra år 2002, har sat nye standarder for interne kontroller i virksomhederne og for præsentationen af virksomheden til offentligheden, oven på skandalerne i begyndelsen af årtusindet med bl.a. energiselskabet Enron som en af de største sager. Med SOX 404 er der lagt et større pres på ledelsen i virksomhederne, som står i en position med et bredere ansvar for virksomheden og dens fremtid. Denne amerikanske lovgivning sætter med stor styrke fokus på intern kontrol og processer, og har medført store administrative konsekvenser for det givne selskab. Et tiltag i SOX 404 er bl.a., at der kræves en officiel ledelsesvurdering af de interne kontroller over de finansielle rapporteringer, i forlængelse af offentliggørelsen af virksomhedens årsregnskab. Som sidestykke til denne vurdering kræves der også en revision og vurdering fra den uafhængige revisor, af de interne kontroller og effektiviteten af disse samt af ledelsens kontrolvurdering, (Management Report bliver gennemgået i et senere afsnit og Auditors Report beskrives i noten 11 ). Sarbanes-Oxley Act sektion 404 er et væsentligt fremskridt i forsøget på, at gøre pålideligheden i årsregnskaber og rapporter større, og dermed også øge gennemskueligheden for bl.a. investor 12. Den generelt øgede fokusering på intern kontrol i virksomhederne forårsages bl.a. af, at flere ledelser har fået øjnene op for mulighederne heri. Mere fokuserede og veludviklede interne kontroller arbejder for, at ledelsen kan optimere processer på stort set alle niveauer i den enkelte virksomhed, med henblik på minimering af fejl, og forøgelse af sandsynligheden for Auditors Report: Revisor skal vurdere ledelsens vurdering af effektiviteten af de interne kontrol og risikoen for eventuelle fejl i regnskabet grundet mangler eller fejl i de interne kontroller og processer. Yderligere skal revisor ligeledes vurdere effektiviteten af kontrollerne uafhængigt af ledelsens (Auditing Standard No. 2), jf. Perspectives on Internal Control Reporting - A Resource for Financial Market Participants, December Deloitte & Touche LLP, Ernst & Young LLP, KPMG LLP, PricewaterhouseCoopers LLP. Perspectives on Internal Control Reporting - A Resource for Financial Market Participants, December

12 at opdage eventuelle fejl. Yderligere er det lovgivningsmæssigt sandsynligt, at man i de europæiske lande indenfor den nærmeste fremtid følger op på de amerikanske standarder 13. SOX omfatter primært kun de amerikanske selskaber, mens datterselskaber eller selskaber der er omfattet af den amerikanske børs også bliver omfattet, og skal have implementeret reglerne inden At SOX direkte implementeres indenfor EU er dog ikke givet, men det europæiske samarbejde er ligeledes opmærksomme på fokuseringen på intern kontrol 14. Det er projektgruppens forventning, at det indenfor et kort tidsrum hvis ikke allerede - er alment anerkendt og påkrævet, at der sættes større fokus på intern kontrol i den enkelte virksomhed, og derfor er der også tendenser til i dag, at direktioner og bestyrelser så småt vælger at være på forkant med situationen Idéen med SOX 404 På baggrund af de store skandaler i starten af årtiet, ønskes der nu en mere sikker kontrol af virksomhederne og deres ageren i forhold til offentligheden. Formålet med paragraf 404 af den i år 2002 Kongres-bestemte Sarbanes-Oxley Act er bl.a., at øge opdagelsesrisikoen for svig og fejl i virksomhederne. Man ønsker en større sandsynlighed for, at eventuelle fejl, bevidste som ubevidste, opdages og der dermed efterfølgende kan handles på disse opdagelser. Paragraf 404 centrerer sig omkring kontrollen og processen af de finansielle rapporteringer. Det er formålet at støtte integriteten og pålideligheden af disse og de eksterne rapporteringer i forhold til omverdenen. Det er ikke formålet med paragraf 404, at give officielle vurderinger eller rapporter om selve virksomhedens formåen i den branche, eller i de generelle operative processer etc., men primært omkring virksomhedens gøren og vurdering omkring de finansielle rapporteringer. Ledelsen skal designe og implementere et system i virksomheden, der pålideligt kan evaluere den interne kontrol over de finansielle rapporteringer mv. i virksomheden. Et effektivt system der sikkert kan frembringe de oplysninger, som ledelsen skal danne deres årlige vurdering på i henhold til Paragraf 404 og COSO 15. Det forventes, med en løbende ledelseskontrol på virksomhedens finansielle poster, at der for Sarbanes-Oxley Act Paragraf 404. PricewaterhouseCoopers, Corporate Governance og Revisor. konsekvenser af aktuelle corporate gorvernance indsatser, T. Riise Johansen, CBS, COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO har opstillet rammer for behandling af intern kontrol for virksomheden og revisoren, og definerer den interne kontrol i forhold til generel virksomhedsstyring, lov og regulering, samt for finansiel rapportering, Se: Perspectives on Internal Control Reporting - A Resource for Financial Market Participants, appendix II, December

13 virksomheden skabes en mere sikker og troværdig finansiel rapportering, og dermed øges investorernes tillid til virksomheden og dens publicerede regnskab 16. Disse systemer der ønskes designet og indført i den enkelte virksomhed af direktioner, bestyrelser og den generelle daglige ledelse, vil dog aldrig være fuldkommen fejlfrie. Dvs. at hvis virksomhedsledelsen fremkommer med en offentlig årlig vurdering, der afkræfter enhver form for mangler eller fejl ved de interne kontroller, og dermed konstatere minimal usikkerhed ved årsregnskabet, skal man alligevel have et forbehold. Det er meningen med paragraf 404 for ledelsen at opnå en så høj og fornuftig sikkerhed ved de interne kontroller som muligt. Et effektivt system vil dog stadig ikke kunne opnå total sikkerhed, da man ikke kan se bort fra eventuelle menneskelige fejl eller bevidst manipulation SOX 404 i forhold til Europa De generelle formål med SOX 404 kan genkendes i de europæiske lovgivninger og anbefalinger til årsrapporter fra offentlig myndigheder, jf. eksempelvis Turnbull-vejledningen i Storbritannien og Erklæringsbekendtgørelsen i Danmark 18. Turnbull foreskriver en generel vurdering af alle typer kontroller og en overordnet beskrivelse af intern kontrol i virksomheden skal fremgå af årsrapporten 19. I EU-regi foreskrives der en beskrivelse af det interne kontrolsystem i virksomhederne med hensyn til direktiverne, men ligesom i Danmark, er der fokus på de interne kontroller med henblik på den finansielle rapportering og pålideligheden af denne. Dette er indbygget i SOX 404, og denne adskiller sig direkte fra europæiske standarder ved at kræve deciderede ledelses- og revisorerklæringer om effektiviteten af den interne kontrol. De nuværende danske anbefalinger, skelner mellem risikostyring og decideret intern kontrol. Der gås videre fra at skulle overvåge den interne kontrol med hensyn til finansiel rapportering, men at de interne kontroller ligeledes også bør gennemgås og vurderes årligt, men uden at komme med erklæring i forbindelse med årsrapporten Internal Control over Financial Reporting - An Investor Resource, December Deloitte & Touche LLP, Ernst & Young LLP, KPMG LLP, PricewaterhouseCoopers LLP. Jf. også PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) Standard No. 2 (For den uafhængige revisor): Erklæringsbekendtgørelsen 22 stk.2. Yderligere: Fondsbørsens Komités anbefaling VII.3, og RS240. Corporate Governance og Revisor. konsekvenser af aktuelle corporate gorvernance indsatser, T. Riise Johansen, CBS,

14 4.2 Ledelseserklæring Management Report Den årlige erklæring fra ledelsen, må siges at være det helt centrale element i SOX 404 i forhold til investor og offentligheden generelt. Det er her, at ledelsens vurdering fremkommer, og skal konkludere om hvorvidt virksomhedens interne kontrol over den finansielle rapportering er effektivt eller ikke, og dermed om investor kan sætte sin tillid til det offentliggjorte regnskab. SOX 404 foreskriver, at ledelsen skal fremkomme med en vurdering af virksomhedens interne kontroller i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten. SOX 404 er opdelt i to dele; for virksomhedsledelsen hhv. den uafhængige revisor. Ifølge Sarbanes-Oxley, skal ledelsen fremkomme med en vurdering, der skal:...state the responsibility of management for establishing and maintaining an adequate internal control structure and procedures for financial reporting. Contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of the effectiveness of the internal control structure and procedures of the issuer for financial reporting. 20 Vurderingen skal som minimum indeholde erklæring om ledelsens ansvar for at oprette og vedligeholde en tilstrækkelig intern kontrol af den finansielle rapportering, samt erklæring der identificerer rammerne ledelsen anvender for evalueringen af effektiviteten af denne kontrol. Yderligere skal ledelsen identificere eventuelle svagheder i kontrollen, samt bekræfte at virksomhedens uafhængige revisor har revideret og kommenteret ledelsens interne kontrol i en officiel erklæring (Auditors Report). Ledelsen skal bekendtgøre hvorvidt den interne kontrol over den finansielle rapportering er effektiv eller ineffektiv. Hvis der forefindes væsentlige svagheder i den interne kontrol, er ledelsen pålagt at indikere dette i vurderingen, samt en uddybende præcisering af de eventuelle problemer og betydningen af disse. En ledelse vil typisk og naturligt undgå at fremkomme med potentielle eller faktiske svagheder i en officiel erklæring, og derfor foreskriver SOX 404, at hvis der er væsentlige svagheder eller bare én - i den interne kontrol, der kan påvirke årsregnskabet, skal dette oplyses objektivt, også selvom ledelsen ikke ønsker dette offentliggjort. Investor og andre regnskabsbrugere skal danne deres egen 20 Sarbanes-Oxley Act Section 404, 13

15 konklusion på de givne oplysninger fra virksomhedens ledelse 21. Hvis virksomheden opdager en væsentlig svaghed i den interne kontrol af den finansielle rapportering, skal ledelsen i samspil med den uafhængige revisor evaluere denne. Ledelsen må bekendtgøre dette i vurderingen, og erklære den interne kontrol ineffektiv. Afhængig af situationen må ledelsen i detaljer kommentere problemet, og af- eller bekræfte eventuelle usikkerheder i årsrapporten. Dette er naturligvis ikke hensigtsmæssigt for virksomheden, at bekendtgøre eventuelle usikkerheder i regnskabet. Det er derfor også nødvendigt for ledelsen, at få indarbejdet et effektivt system, som løbende i regnskabsåret kan opsamle og vurdere oplysninger mv. til brug for ledelsen. Med et vedvarende og fungerende system, har ledelsen mulighed for at opdage og reagere på eventuelle svagheder eller fejl, inden den årlige officielle vurdering, og dermed afkræfte potentiel usikkerhed. Hvis der findes en væsentlig svaghed i kontrollen, er det dog alligevel ikke et faktum, at dette betyder større usikkerhed i regnskabet. En given svaghed i den interne kontrol af den finansielle rapportering medfører ikke per automatik fejl i årsregnskabet, men dette betyder at der kan være mulighed for det, og det må ledelsen bekendtgøre i forbindelse med årsrapporten. Ledelsen bør også overveje resultatet af revisors rapport på effektiviteten af de interne kontroller, og genoverveje sin vurdering af disse, hvis revisors rapport ikke stemmer overens med ledelsens egen vurdering. Hvis tilfældet er, at revisor opdager fejl i regnskabet, kan det indikere fejl i de interne kontroller, og ledelsen bør herefter reagere på dette, inden offentliggørelsen af regnskabet Nytte for regnskabsbrugeren Et af formålene med paragraf 404, er at skabe større sikkerhed for investorerne i forhold til svig og misinformation i virksomhedernes regnskaber. For investorer og andre regnskabsbrugere, er det årlige regnskab, præsenteret af virksomheden, en af de vigtigste informationskilder vedrørende virksomheden. Det er derfor også vigtigt for fremtidige investeringer, at regnskaberne præsenteres med en tilfredsstillende grad af sikkerhed og pålidelighed. I forhold til præsentationen af regnskaberne som vi kender dem i dag (i DK), er der som nævnt en væsentlig forskel i Management Report. Her har brugeren en mulighed for at danne deres egen vurdering af virksomhedens interne kontroller af den finansielle rapportering, og 21 Perspectives on Internal Control Reporting - A Resource for Financial Market Participants, December Internal Control over Financial Reporting - An Investor Resource, December

16 dermed deres egen vurdering af sikkerheden og pålideligheden i årsrapporten. Hvis virksomheden og ledelsen heri ikke finder nogle væsentlige fejl eller mangler i de interne kontroller, og dermed konstaterer disse effektive, samt at den uafhængige revisor bekræfter dette, står regnskabsbrugeren med et bedre udgangspunkt for vurderingen af virksomheden. Men hvis virksomhedens ledelse erklærer kontrollerne ineffektive, og derfor må uddybe grundlaget for denne erklæring, har regnskabsbrugeren en bedre mulighed for at danne sin egen vurdering af regnskabet og virksomheden som helhed. Det er her, at investoren får mest ud af tiltaget, Management Report. Ledelsen vil så vidt muligt ønske og arbejde for, trods den erklærede ineffektivitet, at nedvurdere alvorligheden og konsekvenserne af ineffektiviteten. Grunden til ineffektiviteten i den enkelte situation ikke nødvendigvis er af afgørende betydning for regnskabet, har den eksterne bruger af regnskabet nu et værktøj til, at vurdere regnskabet og skabe sin egen opfattelse af betydningen, og dermed udnytte regnskabet til højst mulig individuel nytte. 4.3 Opsamling Sarbanes-Oxley Act er omfattende og omkostningsfyldt at få indført i en given virksomhed eller selskab. SOX 404 er kun en del af lovgivningen, men dog en af de mest omdiskuterede og centrale dele. For ledelsen har og vil det betyde ændringer i ansvaret i den eksterne rapportering for virksomheden. Management Report er helt central her, og er et klart element i forsøget på at øge pålideligheden og investors tillid, samt at sænke sandsynligheden for, at betydningsfulde fejl i regnskaber ikke opdages af revisor. Selve det at skulle indføre SOX 404 er et projekt i sig selv, da fuldt effektivitet kræver reglerne gennemført igennem hele virksomheden og dens processer. Reglen arbejder for at undgå at besvigelser ikke opdages fra bunden til toppen af virksomhedsniveauerne. Det giver ledelsen yderligere et tungt ansvar, at få gennemført ændringer som disse i traditionelle processer i virksomhedens og få dens ansatte til at forstå vigtigheden af denne implementering. SOX 404 anses af mange som et stærkt middel mod skandaler som dem man oplevede i starten af årtusindet, men midlet er ikke nødvendigvis nok. Det er ofte blevet diskuteret, om SOX 404 er nok til at ramme de højere niveauer i selskaberne, dér hvor de store besvigelser typisk stammer fra bestyrelser og ledelse. Man kan spekulere i om en given ledelse ikke alligevel vil kunne omdirigere virksomhedens interne kontroller på den ene eller anden måde, så revisor stadig ikke vil kunne opdage væsentlige fejl i regnskabet. SOX 404 anses derfor også blandt mange, som værende et middel mod besvigelser på lavere selskabsniveauer og 15

17 ikke omkring ledelsesniveauer, dette synspunkt deles desuden af T. Riise Johansen Arbejdspapir til Corporate Governance og Revisor konsekvenser af aktuelle corporate governance indsatser, T.Riise Johansen, CBS,

18 5. Den organisatoriske effekt I dette kapitel ses der på, hvad der påvirker danske selskaber organisatorisk ved implementering af SOX 404. SOX 404 sammenlignes med den nuværende danske regnskabslovgivning samt relevante revisionsstandarder. 5.1 Hvor stor skal virksomheden være? USA Der arbejdes ikke med størrelse af virksomheder i Sarbanes-Oxley act. Sarbanes-Oxley Act er en lov som har pålagt U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) at indarbejde bl.a. SOX 404 i regnskabsaflæggelseslovgivningen. Der er dog i USA debat om der ikke bør være en opdeling af selskaberne, så de mindre virksomheder undtages helt fra SOX 404 eller kun skal opfylde den i begrænset omfang. Der har i debatten 23 blandt andet været opereret med at mindre virksomheder som har en omsætning på under 125 millioner dollars, svarende til (kurs 6) 750 millioner danske kr., skal fritages fra SOX Danmark I henhold til revisionsstandard RS 315 skal revisor opnå en forståelse af virksomheden og dens omgivelser herunder virksomhedens interne kontroller, der er tilstrækkelig til at identificere og vurdere risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet 24 og revisionsstandard RS 330 kræver at revisor udformer og udfører yderligere revisionshandlinger, herunder test af kontrollernes funktionalitet 25. Revisionsstandarderne er ikke egentlig lovgivning, men vejledninger til revisorerne om hvordan de kan revidere og udføre det der kaldes god revisionsskik 26. Revisionsstandarderne er udarbejdet af FSR's 27 Revisionstekniske udvalg og er via udtrykket God revisionsskik skrevet ind i lovgivningen via LOV nr. 302 af 30/04/2003 om It's Time to Pull Up Our SOX, Wall Street Journal RS 315 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation punkt 2 RS 330 Revisors handlinger som reaktion på vurderede risici - punkt 2 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 17

19 statsautoriserede og registrerede revisorer i 2 stk Selskaberne er ikke, lovgivningsmæssigt, underlagt revisionsstandarderne. Men selskabernes revisorer skal følge revisionsstandarderne, da det er god revisionsskik, og god revisionsskik er en del af lovgivningen om revisorers arbejde. Dermed bliver det et krav til selskaberne, at de har den interne kontrol, så revisor kan få en forståelse af denne og teste dens funktionalitet. Der er altså ingen krav i USA eller Danmark til hvor store selskaberne skal være før de skal udføre den interne kontrol, men blot det faktum at de er selskaber der skal revideres Skal der oprettes en speciel intern kontrol afdeling? I foregående afsnit fandt vi ud af at selskaber i USA og Danmark skal udføre intern kontrol, men bør selskaberne også have en egentlig afdeling til at afhjælpe den intern kontrol? Der er ikke noget i SOX eller i dansk lovgivning m.v. der foreskriver, hvornår der skal oprettes afdelinger for intern kontrol. Det er op til virksomhederne og de forhold de har internt i virksomheden, eller den branche de arbejder i, der kan være afgørende. Nedenstående forhold kan have indflydelse på, hvornår et selskab skal oprette en egentlig afdeling for intern kontrol Organisationens størrelse Organisationens størrelse kunne være en målestok for, hvornår der skulle oprettes en afdeling for intern kontrol. De interne kontroller i selskaberne skal forekomme i henhold til revisionsstandarderne og SOX, da det er nødvendigt at de interne kontroller bliver kontrolleret samt at de interne kontroller overholdt og at der bliver taget hånd om eventuelle omgåelser af reglerne. I mindre organisationer vil det være en afdelingsleder eller lignende, der vil kontrollere medarbejderne som vedkommende har under sig, men efterhånden som organisationen vokser vil den interne kontrol skulle vedligeholdes, dette kan evt. medføre et større arbejdspres. Ved at oprette en afdeling for intern kontrol, skulle udviklingen af de interne kontroller i

20 forbindelse med en virksomhed der vokser, kunne glide nemmere. Afdelingen for intern kontrol ville også mindske den enkelte leders overvågning af medarbejderen. En anden fordel ved at oprette en afdeling for intern kontrol vil være at lederen, der skal kontrollere sine medarbejdere, ikke kan indgå aftaler med underordnede, omkring omgåelser af den interne kontrol og derefter forsøge at skjule dem. Denne risiko er der selvfølgelig også ved at have kontrollen i en egentlig afdeling, men her arbejder kontrollant og kontrollerede ikke direkte sammen Branchen Selskabernes arbejdsområde eller branche kunne også være årsagen til at der skulle oprettes en afdeling for intern kontrol. Intern kontrol skal først og fremmest være præventivt, men også kvalitetssikrende. Den finansielle sektor er nok den branche hvor afdelinger for intern kontrol mest åbenlyst vil havde deres berettigelse. Talrige eksempler på at ansatte har taget af kassen eller lånt af kontohavere i pengeinstitutter, gør at branchen har en intern kontrol ud over det sædvanlige. Danske Banks interne revisionsafdeling ville, for eksempel, være det ottende største revisionsinstitut i Danmark hvis det var et selvstændigt firma Informationsværdien Informationsværdien af at have en afdeling for intern kontrol kunne også være en medvirkende årsag til at oprette afdelingen. Informationsværdien skal forstås på den måde, at hvis selskabet har en afdeling for intern kontrol, kan investorer og långivere/kreditorer opfatte selskabet som mere sikkert, da den interne kontrol vil være mere omfattende, da selskabet har en afdeling der kun tager vare på intern kontrol. Dette vil måske betyde at selskabet vil have lettere ved at oprette lån og at der er flere der er villige til at investere i selskabet og give selskabet et godt ry. 5.3 Auditudvalg i bestyrelsen USA Som en del af SOX er det blevet indført at virksomhederne skal have an audit committee eller på dansk et revisionsudvalg. Det vil sige at bestyrelsen ikke har et andet valg end at 29 Udtalt af chefen for den interne kontrol i Danske Bank, på seminardag om Intern Kontrol/Intern Revision på CBS 19

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016

HASSERIS GRUNDEJERFORENING ÅRSREGNSKAB 2016 ÅRSREGNSKAB 2016 Til medlemmerne i Hasseris Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hasseris Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar 2016-31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov

Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov Hvilken betydning har en virksomheds bestyrelse for Nordea? 5. april 2011 Erhvervskundedirektør Freddy Skov g Corporate Governance hvad er god selskabsledelse? Udvidet perspektiv Basis perspektiv Ledelsesniveauerne

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere