Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie"

Transkript

1 Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie GRAFISK DESIGN / P19 ISBN: (trykt) ISBN: (online) PER KRULL Ph.d.-afhandling Business and Social Sciences Aarhus University, november 2013

2 DESIGNTÆNKNINGS BIDRAG TIL SOCIALE VIRKSOMHEDERS VÆRDISKABELSE - ET CASESTUDIE PER KRULL Ph.d-afhandling indleveret til Business and Social Sciences, Aarhus University, med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i Business Administration November 2013

3 Forord Nysgerrighed, forundring og respekt har drevet mig i arbejdet med at forske i designtænkning og sociale virksomheder nu i en årrække. Nysgerrighed overfor hvad forskningsdisciplinen kan og kræver; forundring over designtænkningens potentiale og sofistikerede og komplekse univers og respekt overfor de ukuelige og tapre sociale entreprenører der optræder som hovedpersonerne i denne bog. Projektet er et ErhvervsPhD-projekt foregået i et samarbejde mellem mig, Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser, iværksætteruddannelsen Kaospiloterne i Århus og Department of Business Administration, Business of Social Sciences, Aarhus Universitet. Jeg vil benytte lejligheden til at udtrykke min tak og dybe taknemmelighed over for dem, der har sparret med mig fagligt, og dem der løbende på anden måde har støttet mig og gjort det værdifuldt, meningsfuldt og muligt at gennemføre projektet. Først og fremmest vil jeg udtrykke min store taknemmelighed over for min hovedvejleder professor Anders Drejer, der konstant og vedholdende gennem forløbet har fulgt mig og ydet kvalificeret sparring og inspirerende, anerkendende opbakning hen mod den afklarende afslutning. Tak til lektor Thorkild B. Jørgensen fra ASB og lektor Nina Billenstein Schriver, fordi I på et afgørende tidspunkt tog jer tid til gennemlæsning og uvurderlig feedback. En række andre forskere har på forskellige tidspunkter i projektet vejledt mig og diskuteret projektet med mig. Tak til professor Roger Spears (UK), ph.d. Anne Kirketerp, professor Johanna Mair (Spanien), professor Lars Hulgård, professor Linda Lundgaard Andersen, professor Jacques Defourny (Belgien), professor Mette Morsing, associeret professor Kai Hockerts, professor Lotte Darsø og lektor Christa Thomsen. En ganske særlig tak til mine 16 brave entreprenører og ledere, der blev til seks, som velvilligt har leveret materialet til den empiriske del af projektet. Tak til Henrik Smedegaard Mortensen, Nike Kondakis, Fanny Posselt, Signe Møller, Anders Møller, Sabina Elvstam-Jones, Jakob Valdemar, Anne Kjær Riechert, Trine Valentin Munch, Kasper Arentoft, Thomas Frederiksen, Rolf Arne Leer, Mikisoq H. Lynge, Sarah Gregersen, Ouafa Rian og Lemmy Jensen for at invitere mig ind i jeres fantastiske universer. Jeg er taknemmelig og glad for, at kaospilotorganisationen gav mig chancen til at gennemføre projektet med 16 uddannede kandidaters virksomheder og virkefelter. Tak til hele staben og især til Bo Blåbjerg og Christer Lidzelius for at gøre projektet muligt. Lynfabrikken i Århus og Republikken på Vesterbro i København har i perioder udgjort de fysiske rammer for arbejdet med projektet. Tak til nysgerrige venner og kolleger i disse to unikke kreative miljøer. Tak for opmuntring og løbende realitetstjek fra Michael Solgaard og for afgørende vitaminindsprøjtning på det helt rigtige tidspunkt fra Jakob Sheppard Hermann. 1

4 Særlig stor tak til min hustru Anne og til mine dejlige børn (Victor, Matias, Nana og Bjørk) for støtte, hjælp og nysgerrighed. Slutteligt vil jeg takke bedømmelsesudvalget for at have påtage jer opgaven med opponering. Per Krull København, den 28. august

5 Resumé på dansk Som reaktion på en verden domineret af en virksomhedscentreret, effektivitetsdrevet og profitmaksimerende tilgang til værdiskabelse, vokser der nye aktører frem med andre mål og andre værdier (Prahalad og Ramaswamy, 2002). Indenfor et nyt socialt ansvarligt og bæredygtigt paradigme opererer de sociale virksomheder, som vil ændre verden til det bedre og samtidig tjene penge. Empirisk tager afhandlingen netop udgangspunkt i et casestudie af seks sociale virksomheder (N1-6), der demonstrerer det mulige i at blande monetær og ikke-monetær værdiskabelse, at operere over landegrænser særligt i udviklingslande. De baserer deres værdiskabelse på en blanding af designtænkning, social interesse og indignation, skabervilje, netværk og leve-principper som kærlighed og tillid eller ejerskab til alle. Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvordan designtænkning kan bidrage til sociale virksomheders sociale og økonomiske værdiskabelse. Særligt designtænkning viser sig at være hovedleverandør til case virksomhedernes værdiskabelse. Designtænkning forstås i denne afhandling som et verbum, og altså som en handling (at designe); vel og mærke sjældent at designe genstande og vel at mærke en handling, der indbefatter, kognitive processer, krop, følelser, intuition, materialer, metaforer mv. Altså et meget sammensat fænomen. Designtænkning rummer som et væsentligt element fænomenet designattitude. Hermed signaleres at ethvert nyt projekt har iboende muligheder, og at der stilles spørgsmål ved enhver problemstillings grundlæggende præmis. Da det ikke er muligt at identificere en direkte kausal sammenhæng mellem hvert enkelt input (handling, aktiv eller anvendt ressource) og de enkelte skabte lag af værdi i en given case, antages det, at de registrerede anvendte parametre (designparametre og ikke-designparametre) tilsammen giver anledning til virksomhedens skabte værdi. Afhandlingens litteraturstudie har til formål at kortlægge og beskrive de eksisterende litterære hovedbidrag inden for fænomenet designtænkning samt at berige casebeskrivelserne. Ud af litteraturstudiet er udledt en teoretisk analyseramme og et analyseværktøj, bestående at 116 designparametre, der anvendes i analysen til at identificere discipliner, filosofier, principper, metoder og konkrete operationelle værktøjer hos N1-6. Den overordnede forskningsmetode er kvalitativ; en metode, der netop besidder kvaliteten at kunne gå i dybden, i detaljen og er karakteriseret ved præcision. Case study research-metoden er valgt, da den giver mulighed for at opfange de dynamikker, der er på spil i afhandlingens seks cases, og fordi den giver et flerdimensionelt perspektiv på konteksten. De primære resultater af projektet er følgende: 1) Litteraturstudiet og afhandlingens hovedanalysen viser, at designtænkning har et stort potentiale for værdiskabelse for sociale virksomheder. 3

6 2) Designtænkning præsenterer et komplekst og sammensat fænomen, der synes at være domineret af åbnende og udsættende parameter, som f.eks. åben planlægning, men også komplekse parametre, som evnen til at genkende mønstre. 3) Analysen viser at en lang række af disse parametre kan lede til værdiskabelse i sociale virksomheder. Det drejer sig blandt andre om designattitude, refleksiv praksis, prototyper og tests, sproget herunder spørgsmål, facilitering, storytelling (om den sociale sag), eksploration og eksploitation, systemtænkning, flydende tilstand og udkrystallisering og visualiseringer af en ønsket fremtid. 4) Designtænkning synes i særlig høj grad at kunne give anledning til værdiskabelse i kombination med andre discipliner og metoder, som skaberkraft, netværk, selvstændighed og stærke `leve principper som: livslykke som mål, eller via håndtering af kompleksitet. 5) Studiet viser at designtænknings potentiale kan udnyttes yderligere gennem anvendelse af de mere komplekse designparametre, via identifikation af kausalitet mellem anvendt designparameter og udbytte og via opprioritering af eksploitation og eksekvering. 6) Nogle af designtænknings særlige styrker er det altid at sætte spørgsmål ved et problems eksisterende præmis, at inddrage og engagere interessenterne vha. participatorisk design og multistakeholder value creation. Alle seks fokuspersoner har den treårige internationale iværksætteruddannelse hos Kaospiloterne i Århus til fælles. Analysen viser at uddannelsen samlet set udbyder et program indeholdende en omfattende mængde designfag og discipliner, samtidig med termen designtænkning ikke nævnes. Analysen viser også at uddannelsen langt fra udnytter designtænkningens potentiale fuldt ud. Analysen afslører at såvel N1-6, som uddannelsens indhold samt i øvrigt den eksisterende litteratur om designtænkning har to ting tilfælles: 1) de prioriterer eksploration frem for eksploitation og 2) de prioriterer de lettere tilgængelige parametre frem for de mere dybe kognitivt komplekse parametre. På basis af ovenstående og med udgangspunkt i det samlede studie kan det sluttes at der eksisterer et stort potentiale for udvikling indenfor designtænkning og sociale virksomheder i såvel praksis som i teori. 4

7 Summary in English In response to a world dominated by a business centred, efficiency-driven and profit-maximizing approach to value creation, new operators with other goals and other values are emerging (Prahalad and Ramaswamy, 2002). Social enterprises are operating with a new paradigm of social responsibility and sustainability that aim to change the world while making a profit. Empirically, this dissertation is based on a case study of six social enterprises (N1-6) that have demonstrated that it is possible to mix monetary and non-monetary value creation and to operate across borders especially in developing countries. They base their value creation on design thinking, social interest and indignation, entrepreneurial power, networking and principles such as love and trust or ownership to all. The purpose of the dissertation is to examine how design thinking can contribute to the social and economic value creation of social enterprises. Especially design thinking proves to be the main contributor of the enterprises value creation. Please note that design thinking is considered a verb in this dissertation and thus as an act (to design); i.e. not in the meaning of designing objects but rather as an action that includes cognitive processes, body, emotions, intuition, materials, metaphors etc., which is a very complex phenomenon. An important element of design thinking is the phenomenon design attitude. This indicates that all new projects have inherent possibilities and that the basic premise of any problem should be questioned. Since it is not possible to identify a direct causal relationship between each input (action, asset or used resource) and the each layers of created value in a given case, it is assumed that the registered parameters used (design parameter and non-design parameters) result in the value created by the enterprises. The purpose of the dissertation s literature review is to identify and describe the major literary works of the phenomenon design thinking as well as to enrich the case descriptions. The literature review forms the basis of both a theoretical analysis framework and an analytical tool that consist of 116 design parameters. These parameters are used in the analysis for identifying the disciplines, philosophies, principles, methods and operational tools used by N1-6. The overall research approach is qualitative, a method that allows you to go in depth and in detail, furthermore, it is characterised by precision. The case study research method was chosen because it allows you to capture the dynamics that are at play in the dissertation s six cases and because it provides a multi-dimensional perspective of the context. The primary results of the project are as follows: 1) The literature review and the main analysis of this thesis show that there is a great potential for value creation in social enterprises that use design thinking. 2) Design thinking represents a complex phenomenon that appears to be dominated by opened and exposed parameters such as open planning, but also by complex parameters such as the ability to recognize patterns. 3) The analysis shows that a large number of these parameters can lead to value creation in social companies. Among other things this relates to design attitude, reflexive practice, prototypes and 5

8 tests, the language including questions, facilitation, storytelling (about the social cause), exploration, exploitation, system thinking, liquid state and crystallisation and visualisation of a desired future. 4) In particular, design thinking seems to create value when it is combined with other disciplines and methods such as creative power, networking, independence and strong living principles such as happiness in life is the goal, or by managing complexity. 5) The study shows that the potential of design thinking can be further developed through the use of the more complex design parameters, through identification of causality between the used design parameter and the output and through prioritisation of exploitation and execution. 6) One of design thinking s particular strengths is to always question the problem s existing premise, to involve and engage stakeholders by means of participatory design and multistakeholder value creation. The six focus persons have the three-year international entrepreneurship education The Kaospilots in Århus in common. The analysis shows that the education as a whole offers a programme that contains a large number of design subjects and disciplines, while the term design thinking is not mentioned. The analysis also shows that the training far from exploits the full potential of design thinking. The analysis shows that both N1-6, the contents of the education and the existing literature about design thinking have two things in common: 1) the exploration is prioritised to exploitation and 2) the easily accessible parameters are prioritized over the deep cognitively complex parameters. Based on the above and on the basis of the overall study, it can be concluded that there is a huge potential for developing design thinking and social enterprising in both practice and in theory. 6

9 7

10 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 1 RESUMÉ PÅ DANSK... 3 SUMMARY IN ENGLISH... 5 KAPITEL 1. INTRODUKTION INTRODUKTION TIL KAPITLET INDLEDNING TIL AFHANDLINGEN FORSKNINGSSPØRGSMÅL KAPITEL 1.2 SOCIALE VIRKSOMHEDER SOM AFSÆT INTRODUKTION TIL KAPITLET ANVENDT METODE FOR LITTERATURSTUDIET SOCIALE VIRKSOMHEDER OG ET NYT PARADIGME Eksisterer der et nyt paradigme? De sociale entreprenører som drivkraft Definitioner, historik og karakteristik for sociale virksomheder Sektorer, organisatoriske former, typologier og arketyper De tre dominerende internationale skoler Konkurrencemæssige fordele og særlige udfordringer for sociale virksomheder Sociale virksomheders værdiskabelse Sammenfatning af litteraturstudie i sociale virksomheder KAPITEL 2 TEORETISK ANALYSERAMME INTRODUKTION TIL KAPITLET ANVENDT METODE FOR LITTERATURSTUDIET DESIGNTÆNKNING KOMPLEKST OG SOFISTIKERET Bauhausskolen som banebryder Tanker om design-tænkning Designattitude og Managing as designing Nødvendige konflikter og kreativ destruktion Framing og præference for abduktion Designprocessen: Fra stereotypt til evolutionerende design Slutbrugerne som fuldbyrdede deltagere i virksomhedernes centrale processer Refleksion og læring gennem praksis Designtænkning i business Designerens metoder og værktøjer Sammenhæng mellem designtænkning og teori om sociale virksomheder Et kritisk blik på designtænkning parametre om designtænkning Sammenfatning af litteraturstudie i designtænkning FORMULERING AF TEORETISK ANALYSERAMME KAPITEL 3. FORSKNINGS-DESIGN OG -METODE INTRODUKTION TIL KAPITLET PROJEKTETS VIDENSKABSTEORETISKE GRUNDLAGSTÆNKNING FORSKNINGSDESIGN OG -METODE Dataindsamling Kildevalg, validitet og generaliserbarhed Analysestrategi og -metode Udarbejdelse af casebeskrivelserne REFLEKSION OVER FORSKNINGSDESIGN OG -METODE

11 KAPITEL 4 EMPIRI OG ANALYSE INTRODUKTION TIL KAPITLET FORANALYSE AF 16 CASES HOVEDANALYSE/SEKS CASEBESKRIVELSER Baisikeli Kondakis Kontutto % til Børnene Kadaver We Have A Dream HOVEDANALYSE - FORTSAT Single-case analyse og skemaer Cross-case analyse og skemaer SEKUNDÆR ANALYSE Designtænkning sammenholdt med kaospilotuddannelsen KAPITEL 5 RESULTAT INTRODUKTION TIL KAPITLET RESULTAT KAPITEL 6 BIDRAG INKL. DISKUSSION OG YDERLIGERE FORSKNING INTRODUKTION TIL KAPITLET TEORETISKE BIDRAG OG DISKUSSION PRAKTISKE BIDRAG OG DISKUSSION YDERLIGERE FORSKNING KAPITEL 7. KONKLUSION REFERENCER REFERENCER ANDRE KILDER TIL CASES APPENDIX A. FIGUROVERSIGT B. INTERVIEWGUIDE C. INTERVIEWS OG SAMTALER

12 10

13 KAPITEL 1. INTRODUKTION Denne afhandling placerer sig i et brydningsfelt mellem to nyere teoriretninger: designtænkning og sociale virksomheder. Særligt fokuseres der i afhandlingen på hvordan designtænkning bidrager til værdiskabelse for sociale virksomheder 11

14 Introduktion til kapitlet Dette kapitel har til formål at introducere afhandlingens afsæt i sociale virksomheder, foruden den teoretiske analyseramme (designtænkning) og det empiriske materiale. Herudover gennemgåes forfatterens udgangspunkt og forforståelse, afhandlingens opbygning. Sluttelig begrundes og præsenteres afhandlingens fire forskningsspørgsmål. 12

15 Indledning til afhandlingen Denne afhandling dykker ned i et brydningsfelt mellem to nye forskningsemner: sociale virksomheder og designtænkning. Teorifeltet sociale virksomheder undersøges gennem et litteraturstudie med det formål at forstå og senere anvende den eksisterende litteratur inden for emnet. Litteraturstudiet i sociale virksomheder anvendes som et teoretisk afsæt for afhandlingens efterfølgende analyser, diskussioner, bidrag og resultater. Den teoretiske analyseramme udgøres af teorier om designtænkning. Sammenhængen mellem teori om sociale virksomheder og designtænkning undersøges i afhandlingen, særligt med henblik på at studere hvordan designtænkning kan bidrage til sociale virksomheders værdiskabelse. Hvem kan eller skal adressere verdens problemer? Verden behøver ifølge Prahalad og Ramaswamy (2002) mere ansvarstagen og en mere bæredygtig tilgang til adressering af globale økonomiske, miljømæssige og menneskelige ubalancer end vi har set i mere end 100 år, hvor en profitmaksimerende og en effektivitetsdrevet tilgang til værdiskabelse har været dominerende. Ifølge Hart (2005) eksisterer der en lang række presserende sociale, miljømæssige og samfundsmæssige problemer i verden, som han mener at verdens virksomheder må tage del i at finde løsninger på; herunder sygdomme, børnearbejde, krænkelse af menneskerettigheder, massiv forurening og øget afstand mellem rig og fattig. En af aktørerne i adresseringen af sociale og samfundsmæssige problemer er de sociale virksomheder. Studier af sociale virksomheder og deres mangfoldighed i organiseringer, ejerformer, aktiviteter, tilblivelser og måder at skabe værdi på med hybride blended value forretningsmodeller er et felt under udvikling med en kort researchtradition bag sig (Munos og Tinsley, 2008; Borzaga et al., 2010). For at forstå de sociale virksomheders natur og virkefelt må man forsøge at forstå de sociale entreprenører, der starter og driver virksomhederne. I det 17. og 18. århundrede bar termen entreprenørskab betydningen risikovillige individer, som stimulerede til økonomisk progression ved at finde bedre måder at udvikle projekter og virksomheder og løse problemer på (Dees, 2001). I 1930éren beskrev den østrigsk/amerikanske økonom Schumpeter entreprenøren som en person, der ønskede at reformere eller revolutionere bestående mønstre i samfundet (Dees, 2001). Entreprenøren betragtes som en innovatør, der chokerer og forstyrrer det økonomiske systems balance og ligevægt i perioder og faser, hvor der eksisterer uvished, forandringer og teknologiske omvæltninger (Schumpeter, 1934). 13

16 Socialt entreprenørskab havde ved årtusindskiftet ikke en bredt accepteret definition. I praksis kunne det betyde alt fra revolutionære ledere i den tredje verdens lande, som ikke er i berøring med forretning, til netop forretningsmænd, der starter en socialt ansvarlig virksomhed i deres hjemland. Således kunne Mahatma Gandhi og Ben Cohen fra Ben & Jerry's passe i den samme kategori. Den nyeste europæiske forskning indskærper og præciserer socialt entreprenørskab som et fænomen der indeholder fire elementer: Social værdiskabelse, innovation, kollaboration og participation og økonomisk aktivitet. Den sociale værdiskabelse kan vise sig i mangfoldige skikkelser og på mange niveauer (Hulgaard, 2010:slide no. 9). Hvor kommercielle virksomheder almindeligvis måler deres skabelse af værdi i forhold til begrebet økonomisk produktivitet, hvor produktivitet er den målte forskel mellem output og input (Normann, 2001; Prahalad og Ramaswamy, 2002), opererer sociale virksomheder i et andet paradigme. I dette paradigme er den sociale mission vigtigst og den forretningsmæssige tilgang kan rumme arbejde med demokratiprocesser, participatorisk involvering af interessenter, bekæmpelse af ulighed, empowerment i udviklingslande og anden bæredygtig global udvikling. Sociale virksomheder er således, modsat kommercielle virksomheder, primært drevet af en social mission, men samtidig har de et mål om at være profitable og økonomisk bæredygtige ligesom de kommercielle (Defourny og Nyssens, 2008:37). Studier af sociale virksomheder og deres mangfoldighed i organiseringer, ejerformer, aktiviteter, designs og tilblivelser viser, at de anvendte forretningsmodeller baserer sig på hybride blended value forretningsmodeller. En forretningsdrift baseret på monetære og ikke-monetære incitamenter kan være vanskelige at evaluere på traditionelle måder (Munos og Tinsley 2008; Borzaga et al., 2010). Det empiriske materiale Afhandlingens empiriske materiale leveres af 16 unge entreprenører (fokuspersoner), der har forskellige baggrunde og motivationer for at starte virksomhed. I en tidlig fase af researchen er de 16 cases blevet kategoriseret, med det resultat, at seks af dem kan kategoriseres som værende sociale virksomheder, hvorfor de efterfølgende har kunnet anvendes som empirisk materiale i afhandlingens hovedanalyse. Da nogle af disse virksomheder har livslykke som mål eller f.eks. børns håb og drømme som mål, skal der et andet måleapparat til at beskrive dem end en klassisk erhvervsøkonomisk metodik. Et sådan analyse-værktøj er i afhandlingen udviklet med afsæt i state of the art inden for designtænkning og sociale virksomheder. Afhandlingens værtsvirksomhed Den privatdrevne, internationale iværksætterskole Kaospiloterne i Aarhus, Danmark er 14

17 værtsvirksomhed for dette ph.d.-projekt, og uddannelsen har produceret de 16 entreprenører, der repræsenterer det empiriske materiale. Siden 1991 har skolen udbudt en 3-årig fuldtids SU-berettiget uddannelse i Kreativ projekt-, proces - og business-design, foruden konsulentydelser og ledertræning via konsulentenheden KaosWorks. Skolens formål er at uddanne ledere, der foruden at besidde akademiske kvalifikationer udvikler kompetencer såsom evnen til at navigere i og facilitere forandring, evnen til at samarbejde i teams og at kunne navigere i multi-stakeholder-settings, evnen til at inddrage større sociale, kulturelle og økonomiske forhold og systemer, hvori virksomheder agerer, og endelig evnen til at skabe og konceptualisere ideer og bringe disse til værdiskabelse. Disse kompetencer opnås gennem projektarbejder i et internationalt team af studerende, der lærer og fungerer i et real-life action learning miljø ( med opgaveløsning for kommercielle kunder) fra studiets første dag, og som befinder sig i world internships og internationale outposts af tre måneders varighed rundt i hele verden. Kaospilotskolen og uddannelsen er beskrevet i den peer-reviewed og publicerede artikel Where Creativity and Innovation Go to School (Broberg og Krull, 2010). Den findes i bilag 3 i denne afhandling. Artiklen omhandler den treårige uddannelse Kaospiloterne som case og er publiceret efteråret 2010 i Journal of Corporate Citizenship på Greenleaf Publishing. Casen beskriver og behandler en tre-årig iværksætteruddannelse med en praksis- og designorienteret tilgang til læring og med et eksplicit fokus på sustainability, social innovation og kulturel diversitet. I artiklen gennemgås uddannelsens kernediscipliner, fokusområder, kompetencemodel, aktionspraksis, anvendelse af kontinuerlig anerkendende feedback, didaktik, teamlæring, anvendelse af designtænkning foruden et seks siders appendix med detaljer om uddannelsens indhold, herunder semesterplan. Baseret på det publicerede paper og på afhandlingens research i øvrigt er der foretaget en analyse af sammenhængen mellem kaospilotuddannelsens curriculum, indhold og designtænkning med det formål at identificere sammenhænge for igen efterfølgende at berige afhandlingens diskussion og bidrag i kapitel 6. Analysen er benævnt Sekundær analyse, da den ikke udgår fra afhandlingens forskningsspørgsmål. Tilsvarende er der kun to spørgsmål ud af i alt 24 i spørgeguiden, der relaterer sig til fokuspersonernes relation til deres uddannelsesmæssige baggrund (spm. 1.7 og spm. 1.8). Besvarelserne på disse to spørgsmål er inddraget, beskrevet og kommenteret i kapitel 4 og under bidrag i kapitel 6. Designtænkning som teoretisk analyseramme Fokuspersonerne har startet virksomhed og baserer deres værdiskabelse på en lang række forskellige discipliner, filosofier og metoder, som aldrig er blevet forklaret ud for nogen eksisterende teori eller terminologi, siden uddannelsen startede i

18 Researchen viser at designtænkning er i besiddelse af en terminologi og en tilgang til problemløsning og innovation, der via et udviklet analyseapparat med 116 designparametre kan belyse og forklare i dybden, hvordan entreprenørerne arbejder, leder og skaber værdi. Designtænkning består af en nexus af kognitive processer, attituder, ledelse, perspektiver, metoder og operationer. I denne afhandling skal designtænkning forstås som et verbum (at designe). Der er i princippet ikke tale om at designe genstande, men en måde at tænke, handle og lede på. Forskning i designtænkning omhandler såvel designerens måde at tænke og handle på, som hans forskellige perspektiver, sprog, bevidste handlinger og metoder. I afhandlingen skal designtænkning forstås som Boland og Collopy (2004) definerer begrebet her gennem design attitude: By design attitude, we refer to the expectations and orientations one brings to a design project. A design attitude views each project as an opportunity for invention that includes a questioning of basic assumptions and a resolve to leave the world a better place than we found it (ibid., 2004:9). Det er først indenfor de sidste år at forskning i designtænkning er begyndte at manifestere sig i form af internationale samlinger af forskere, der udvekslede data og diskuterede emnet. En lang række aspekter og underemner indenfor international forskning i designtænkning synes at være meget sparsomt beskrevet. Det drejer sig om integrering af den sociale og samfundsmæssige agenda i designforskningen (Kimbell, 2011,2); designtænkningens evne til at bidrage til konkurrencekraft og innovation gennem eksploitation, afslutning, drift og rentabilitet; designtænkning som ledelses- og innovationsstrategi; empiriske undersøgelser af små og især sociale virksomheder (ibid.) og endelig forskning i de dybere, kognitivt komplekse og mentalt og psykologisk mere krævende designparametre nævnt i afhandlingen. Det kan være her, kilden til værdiskabelse, konkurrencekraft og innovation ligger. Afhandlingen kan levere et bidrag til ovenstående emner. Afhandlingen leverer resultater, der beskriver, hvordan designtænkning interagerer med virksomhedernes værdiskabelse og afdækker yderligere, om der kan identificeres parametre, der i særlig grad vil kunne øge værdiskabelsen. Af hensyn til begrebsafklaring er det vigtigt her i indledningen at klargøre, at det forskningsemne, der benævnes organizational design i litteraturen, ikke har noget med denne afhandlings emne at gøre, og at der er tale om to forskellige begreber. Således er organizational design som begreb ensbetydende med strukturering, stabilitet og forudsigelighed som mål (Weich, 2004). Forfatterens udgangspunkt og forforståelse Jeg var i perioden ansat i kaospiloternes konsulentafdeling, KaosWorks. I perioden var jeg udviklingschef med ansvar for personale, kunder, indtjening og budget og sad i samme periode i skolens ledelse. 16

19 11 år med kundekontakt og en stor mangfoldighed af opgavetyper har givet mig en forståelse for organisationsudvikling, forretningsudvikling, teamperformance, ledelse, forandringsledelse, kommunikation og samarbejde. Perioden har også givet et indgående kendskab til kaospilotorganisationen, netværkene omkring organisationen, de studerende, alumner, nuværende og forhenværende ansatte, skiftende studieordninger, metoder, værktøjer, politisk krisehåndtering, samarbejdspartnere og medier. Jeg er i besiddelse af nogle specifikke kompetencer inden for interviewteknik, spørgeteknik og samtale, som jeg har gjort brug af i kommunikationen med fokuspersoner og i interviewene. Kompetencerne stammer fra flere hundrede konfrontationssamtaler, coaching, træningssessions, undervisning og ledertræning. Citater, referencer og notation Citater fra casenes fokuspersoner er gennem afhandlingen angivet på følgende måde: Fanny fra Kontutto taler om, at hun er i et naturligt flow, at hun navigerer med åbent sind og at hun gør sig parat til en omskiftelig verden, når hun gennemfører projekter og udvikling og driver forretning. Citater fra eksisterende teori er noteret på samme måde og med reference og sideangivelse som f.eks.: Brokerage puts people in a position to learn about things they didn t know they didn t know (Burt, 2005:59). Når samme forfatter udgiver to elle flere emner sammen år, nummereres som her med komma og et tal. (Kimbell, 2011,2). De begreber, der vanskeligt kan oversættes fra engelsk til dansk, er undertiden bevaret i den engelske terminologi og noteret kursiveret. Alle figurer, billeder og modeller er nummererede efter hvilket kapitel de hører hjemme. I kapitel 2 er figur nummer elleve benæbnt således (figur 2.11). Afhandlingens opbygning Afhandlingen er bygget op af forord, resume og indholdsfortegnelse efterfulgt af syv kapitler. Afhandlingen sluttes af med referenceliste, appendiks og fem bilag. Hvert kapitel starter med et citat med relevans for indholdet, og hvert kapitel indledes med en kort beskrivelse af kapitlets indhold i en introduktion. Det er intentionen, at læseren skal opleve en naturlig sammenhæng mellem kapitlerne. Nedenstående gennemgang skulle hjælpe til denne forståelse. KAPITEL 1. INTRODUKTION Kapitlet indeholder en introduktion til afhandlingen foruden formulering af fire forskningsspørgsmål. KAPITEL 1.2 SOCIALE VIRKSOMHEDER SOM AFSÆT Kapitlet indeholder et litteraturstudie om sociale virksomheder. Kapitler indledes med en beskrivelse af den anvendte metode til litteraturstudiet. Selve litteraturstudiet udgør en diskussion om hvorvidt der eksisterer et nyt paradigme og en gennem gang af emnet indeholdende et afsnit 17

20 om sociale virksomheders værdiskabelse. Kapitlet skal fungere som et teoretisk afsæt for afhandlingens hovedanalyse i kapitel 4. KAPITEL 2. TEORETISK ANALYSERAMME Kapitlet indeholder et litteraturstudie om designtænkning, og udgør den teoretiske analyseramme for afhandlingen og dermed som grundlag for analysen af det empiriske materiale, foruden resultat, bidrag og diskussion. Kapitlet indledes med en beskrivelse af den anvendte metode til litteraturstudiet. Selve litteraturstudiet udgør et ca. 76 siders State of the art litteraturstudie om designtænkning. I studiet indgår et afsnit, der har til formål at identificere de kritiske aspekter at forskning i designtænkning : Et kritisk blik på designtænkning. Kapitlet afsluttes med en præsentation af et analyseværktøj bestående at 116 designparametre udledt af litteraturstudiet foruden en formulering af afhandlingens teoretiske analyseramme. KAPITEL 3. FORSKNINGSDESIGN OG -METODE I dette kapitel argumenteres for valg af såvel videnskabsteoretisk ståsted som for researchmetode og design og analysestrategi og metode. I kapitlet argumenteres for, hvad disse valg konkret har betydet i arbejdet med dataindsamling, kildevalg, valg af fokuspersoner, udarbejdelse af interviewguide, udarbejdelse af casebeskrivelser og validitet, reliabilitet samt generaliserbarhed og analysestrategi. Kapitlet afsluttes med en kritisk refleksion over valg og anvendelse af forskningsdesign og - metode. KAPITEL 4. EMPIRI OG ANALYSE I dette kapitel findes afhandlingens tre analyser: foranalyse, hovedanalyse og sekundære analyse. I foranalysen identificeres de seks sociale virksomheder, der udgør kærnen i empirien. Herefter følger hovedanalysen hvor de seks virksomheder analyseres og beskrives efter en skabelon og præsenteres i versioner, der udelukkende forholder sig til forskningsspørgsmålet. Herefter fortsætter hovedanalysen med single- og cross-case analyse og skemaer. Til sidst findes den sekundære analyse, der sammenholder kaospilotorganisationen med designtænkning KAPITEL 5. RESULTAT I kapitlet beskrives afhandlingens resultat baseret på litteraturstudier og analyser. Kapitlets afsnit forholder sig punkt for punkt til de fire forskningsspørgsmål RQ 1, 1.2, 1.3 og 1.4. Sidst i kapitlet er hovedpunkterne af den sekundære analyse beskrevet. KAPITEL 6. BIDRAG INCL. DISKUSSION OG YDERLIGERE FORSKNING I dette kapitel findes en diskussion og en perspektivering af resultaterne. Der findes også her en beskrivelse af bidraget til den eksisterende litteratur såvel som de praktiske bidrag. Afsnittet afsluttes med refleksioner og forslag til emner for en mulig fortsat research. KAPITEL 7. KONKLUSION I dette kapitel findes en kort samlet konklusion, baseret på forskningsspørgsmål, analyser, resultat, diskussion og bidrag. 18

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012

Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi. Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Innovation i Fysioterapi og Ergoterapi Patricia de Lipthay Behrend Fagfestival den 23.03.2012 Baggrund En stor innovationskraft er ikke bare afgørende for den offentlige sektors legitimitet. Også sektorens

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab kan klare alt: Fra ledighed til ligtorne En smart trend eller gammel vin på nye flasker?

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail:

Stafetanalyse /Q&A Relay. Pia Lauritzen, PhD Telefon: Mail: Stafetanalyse /Q&A Relay Pia Lauritzen, PhD Telefon: +45 2282 8688 Mail: pia@lauritzen.dk Stafetanalyse = en måde at tænke på Stafetkoncepter 3-i-1 Stafetanalyse vs. traditionelle undersøgelsesmetoder

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM

FORMÅL MED DAGENS PROGRAM FORMÅL MED DAGENS PROGRAM Give en smagsprøve på CSR Vise hvordan CSR og business kan gå hånd i hånd Give inspiration til at arbejde videre med med CSR 1 Aarhus School of Business Aarhus University ONS

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Kortlægning og casestudie af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus Kommune

Kortlægning og casestudie af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus Kommune Maj 2012 Videncenter for Socialpædagogik og Socialt arbejde, VIA UC Program: Socialt entreprenørskab og innovation. Projektbeskrivelse: Kortlægning og casestudie af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Innovation i et Samfundsog Helseperspektiv

Innovation i et Samfundsog Helseperspektiv Innovation i et Samfundsog Helseperspektiv Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@edu.au.dk Indhold

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think.

www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. www.kaospilot.dk There are always more possibilities than you think. Kursus i Kreativt Lederskab Hvad er kreativt lederskab? Kreative ledere får mennesker til at overraske sig selv og sammen skabe innovative

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

CSR i tiden muligheder og udfordringer?

CSR i tiden muligheder og udfordringer? CSR i tiden muligheder og udfordringer? Steen Vallentin Institut for Ledelse, Politik og Filosofi CBS Center for Corporate Social Responsibility Copenhagen Business School sv.lpf@cbs.dk Tendenser Fra at

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Læringscentreret skoleledelse Odder torsdag d. 5. februar 2015 Som sagt Skolereformen lægger op til øget fokus på læring fra skoleledelsen - Omsat

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere