Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie"

Transkript

1 Designtænknings bidrag til sociale virksomheders værdiskabelse et casestudie GRAFISK DESIGN / P19 ISBN: (trykt) ISBN: (online) PER KRULL Ph.d.-afhandling Business and Social Sciences Aarhus University, november 2013

2 DESIGNTÆNKNINGS BIDRAG TIL SOCIALE VIRKSOMHEDERS VÆRDISKABELSE - ET CASESTUDIE PER KRULL Ph.d-afhandling indleveret til Business and Social Sciences, Aarhus University, med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i Business Administration November 2013

3 Forord Nysgerrighed, forundring og respekt har drevet mig i arbejdet med at forske i designtænkning og sociale virksomheder nu i en årrække. Nysgerrighed overfor hvad forskningsdisciplinen kan og kræver; forundring over designtænkningens potentiale og sofistikerede og komplekse univers og respekt overfor de ukuelige og tapre sociale entreprenører der optræder som hovedpersonerne i denne bog. Projektet er et ErhvervsPhD-projekt foregået i et samarbejde mellem mig, Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser, iværksætteruddannelsen Kaospiloterne i Århus og Department of Business Administration, Business of Social Sciences, Aarhus Universitet. Jeg vil benytte lejligheden til at udtrykke min tak og dybe taknemmelighed over for dem, der har sparret med mig fagligt, og dem der løbende på anden måde har støttet mig og gjort det værdifuldt, meningsfuldt og muligt at gennemføre projektet. Først og fremmest vil jeg udtrykke min store taknemmelighed over for min hovedvejleder professor Anders Drejer, der konstant og vedholdende gennem forløbet har fulgt mig og ydet kvalificeret sparring og inspirerende, anerkendende opbakning hen mod den afklarende afslutning. Tak til lektor Thorkild B. Jørgensen fra ASB og lektor Nina Billenstein Schriver, fordi I på et afgørende tidspunkt tog jer tid til gennemlæsning og uvurderlig feedback. En række andre forskere har på forskellige tidspunkter i projektet vejledt mig og diskuteret projektet med mig. Tak til professor Roger Spears (UK), ph.d. Anne Kirketerp, professor Johanna Mair (Spanien), professor Lars Hulgård, professor Linda Lundgaard Andersen, professor Jacques Defourny (Belgien), professor Mette Morsing, associeret professor Kai Hockerts, professor Lotte Darsø og lektor Christa Thomsen. En ganske særlig tak til mine 16 brave entreprenører og ledere, der blev til seks, som velvilligt har leveret materialet til den empiriske del af projektet. Tak til Henrik Smedegaard Mortensen, Nike Kondakis, Fanny Posselt, Signe Møller, Anders Møller, Sabina Elvstam-Jones, Jakob Valdemar, Anne Kjær Riechert, Trine Valentin Munch, Kasper Arentoft, Thomas Frederiksen, Rolf Arne Leer, Mikisoq H. Lynge, Sarah Gregersen, Ouafa Rian og Lemmy Jensen for at invitere mig ind i jeres fantastiske universer. Jeg er taknemmelig og glad for, at kaospilotorganisationen gav mig chancen til at gennemføre projektet med 16 uddannede kandidaters virksomheder og virkefelter. Tak til hele staben og især til Bo Blåbjerg og Christer Lidzelius for at gøre projektet muligt. Lynfabrikken i Århus og Republikken på Vesterbro i København har i perioder udgjort de fysiske rammer for arbejdet med projektet. Tak til nysgerrige venner og kolleger i disse to unikke kreative miljøer. Tak for opmuntring og løbende realitetstjek fra Michael Solgaard og for afgørende vitaminindsprøjtning på det helt rigtige tidspunkt fra Jakob Sheppard Hermann. 1

4 Særlig stor tak til min hustru Anne og til mine dejlige børn (Victor, Matias, Nana og Bjørk) for støtte, hjælp og nysgerrighed. Slutteligt vil jeg takke bedømmelsesudvalget for at have påtage jer opgaven med opponering. Per Krull København, den 28. august

5 Resumé på dansk Som reaktion på en verden domineret af en virksomhedscentreret, effektivitetsdrevet og profitmaksimerende tilgang til værdiskabelse, vokser der nye aktører frem med andre mål og andre værdier (Prahalad og Ramaswamy, 2002). Indenfor et nyt socialt ansvarligt og bæredygtigt paradigme opererer de sociale virksomheder, som vil ændre verden til det bedre og samtidig tjene penge. Empirisk tager afhandlingen netop udgangspunkt i et casestudie af seks sociale virksomheder (N1-6), der demonstrerer det mulige i at blande monetær og ikke-monetær værdiskabelse, at operere over landegrænser særligt i udviklingslande. De baserer deres værdiskabelse på en blanding af designtænkning, social interesse og indignation, skabervilje, netværk og leve-principper som kærlighed og tillid eller ejerskab til alle. Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvordan designtænkning kan bidrage til sociale virksomheders sociale og økonomiske værdiskabelse. Særligt designtænkning viser sig at være hovedleverandør til case virksomhedernes værdiskabelse. Designtænkning forstås i denne afhandling som et verbum, og altså som en handling (at designe); vel og mærke sjældent at designe genstande og vel at mærke en handling, der indbefatter, kognitive processer, krop, følelser, intuition, materialer, metaforer mv. Altså et meget sammensat fænomen. Designtænkning rummer som et væsentligt element fænomenet designattitude. Hermed signaleres at ethvert nyt projekt har iboende muligheder, og at der stilles spørgsmål ved enhver problemstillings grundlæggende præmis. Da det ikke er muligt at identificere en direkte kausal sammenhæng mellem hvert enkelt input (handling, aktiv eller anvendt ressource) og de enkelte skabte lag af værdi i en given case, antages det, at de registrerede anvendte parametre (designparametre og ikke-designparametre) tilsammen giver anledning til virksomhedens skabte værdi. Afhandlingens litteraturstudie har til formål at kortlægge og beskrive de eksisterende litterære hovedbidrag inden for fænomenet designtænkning samt at berige casebeskrivelserne. Ud af litteraturstudiet er udledt en teoretisk analyseramme og et analyseværktøj, bestående at 116 designparametre, der anvendes i analysen til at identificere discipliner, filosofier, principper, metoder og konkrete operationelle værktøjer hos N1-6. Den overordnede forskningsmetode er kvalitativ; en metode, der netop besidder kvaliteten at kunne gå i dybden, i detaljen og er karakteriseret ved præcision. Case study research-metoden er valgt, da den giver mulighed for at opfange de dynamikker, der er på spil i afhandlingens seks cases, og fordi den giver et flerdimensionelt perspektiv på konteksten. De primære resultater af projektet er følgende: 1) Litteraturstudiet og afhandlingens hovedanalysen viser, at designtænkning har et stort potentiale for værdiskabelse for sociale virksomheder. 3

6 2) Designtænkning præsenterer et komplekst og sammensat fænomen, der synes at være domineret af åbnende og udsættende parameter, som f.eks. åben planlægning, men også komplekse parametre, som evnen til at genkende mønstre. 3) Analysen viser at en lang række af disse parametre kan lede til værdiskabelse i sociale virksomheder. Det drejer sig blandt andre om designattitude, refleksiv praksis, prototyper og tests, sproget herunder spørgsmål, facilitering, storytelling (om den sociale sag), eksploration og eksploitation, systemtænkning, flydende tilstand og udkrystallisering og visualiseringer af en ønsket fremtid. 4) Designtænkning synes i særlig høj grad at kunne give anledning til værdiskabelse i kombination med andre discipliner og metoder, som skaberkraft, netværk, selvstændighed og stærke `leve principper som: livslykke som mål, eller via håndtering af kompleksitet. 5) Studiet viser at designtænknings potentiale kan udnyttes yderligere gennem anvendelse af de mere komplekse designparametre, via identifikation af kausalitet mellem anvendt designparameter og udbytte og via opprioritering af eksploitation og eksekvering. 6) Nogle af designtænknings særlige styrker er det altid at sætte spørgsmål ved et problems eksisterende præmis, at inddrage og engagere interessenterne vha. participatorisk design og multistakeholder value creation. Alle seks fokuspersoner har den treårige internationale iværksætteruddannelse hos Kaospiloterne i Århus til fælles. Analysen viser at uddannelsen samlet set udbyder et program indeholdende en omfattende mængde designfag og discipliner, samtidig med termen designtænkning ikke nævnes. Analysen viser også at uddannelsen langt fra udnytter designtænkningens potentiale fuldt ud. Analysen afslører at såvel N1-6, som uddannelsens indhold samt i øvrigt den eksisterende litteratur om designtænkning har to ting tilfælles: 1) de prioriterer eksploration frem for eksploitation og 2) de prioriterer de lettere tilgængelige parametre frem for de mere dybe kognitivt komplekse parametre. På basis af ovenstående og med udgangspunkt i det samlede studie kan det sluttes at der eksisterer et stort potentiale for udvikling indenfor designtænkning og sociale virksomheder i såvel praksis som i teori. 4

7 Summary in English In response to a world dominated by a business centred, efficiency-driven and profit-maximizing approach to value creation, new operators with other goals and other values are emerging (Prahalad and Ramaswamy, 2002). Social enterprises are operating with a new paradigm of social responsibility and sustainability that aim to change the world while making a profit. Empirically, this dissertation is based on a case study of six social enterprises (N1-6) that have demonstrated that it is possible to mix monetary and non-monetary value creation and to operate across borders especially in developing countries. They base their value creation on design thinking, social interest and indignation, entrepreneurial power, networking and principles such as love and trust or ownership to all. The purpose of the dissertation is to examine how design thinking can contribute to the social and economic value creation of social enterprises. Especially design thinking proves to be the main contributor of the enterprises value creation. Please note that design thinking is considered a verb in this dissertation and thus as an act (to design); i.e. not in the meaning of designing objects but rather as an action that includes cognitive processes, body, emotions, intuition, materials, metaphors etc., which is a very complex phenomenon. An important element of design thinking is the phenomenon design attitude. This indicates that all new projects have inherent possibilities and that the basic premise of any problem should be questioned. Since it is not possible to identify a direct causal relationship between each input (action, asset or used resource) and the each layers of created value in a given case, it is assumed that the registered parameters used (design parameter and non-design parameters) result in the value created by the enterprises. The purpose of the dissertation s literature review is to identify and describe the major literary works of the phenomenon design thinking as well as to enrich the case descriptions. The literature review forms the basis of both a theoretical analysis framework and an analytical tool that consist of 116 design parameters. These parameters are used in the analysis for identifying the disciplines, philosophies, principles, methods and operational tools used by N1-6. The overall research approach is qualitative, a method that allows you to go in depth and in detail, furthermore, it is characterised by precision. The case study research method was chosen because it allows you to capture the dynamics that are at play in the dissertation s six cases and because it provides a multi-dimensional perspective of the context. The primary results of the project are as follows: 1) The literature review and the main analysis of this thesis show that there is a great potential for value creation in social enterprises that use design thinking. 2) Design thinking represents a complex phenomenon that appears to be dominated by opened and exposed parameters such as open planning, but also by complex parameters such as the ability to recognize patterns. 3) The analysis shows that a large number of these parameters can lead to value creation in social companies. Among other things this relates to design attitude, reflexive practice, prototypes and 5

8 tests, the language including questions, facilitation, storytelling (about the social cause), exploration, exploitation, system thinking, liquid state and crystallisation and visualisation of a desired future. 4) In particular, design thinking seems to create value when it is combined with other disciplines and methods such as creative power, networking, independence and strong living principles such as happiness in life is the goal, or by managing complexity. 5) The study shows that the potential of design thinking can be further developed through the use of the more complex design parameters, through identification of causality between the used design parameter and the output and through prioritisation of exploitation and execution. 6) One of design thinking s particular strengths is to always question the problem s existing premise, to involve and engage stakeholders by means of participatory design and multistakeholder value creation. The six focus persons have the three-year international entrepreneurship education The Kaospilots in Århus in common. The analysis shows that the education as a whole offers a programme that contains a large number of design subjects and disciplines, while the term design thinking is not mentioned. The analysis also shows that the training far from exploits the full potential of design thinking. The analysis shows that both N1-6, the contents of the education and the existing literature about design thinking have two things in common: 1) the exploration is prioritised to exploitation and 2) the easily accessible parameters are prioritized over the deep cognitively complex parameters. Based on the above and on the basis of the overall study, it can be concluded that there is a huge potential for developing design thinking and social enterprising in both practice and in theory. 6

9 7

10 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 1 RESUMÉ PÅ DANSK... 3 SUMMARY IN ENGLISH... 5 KAPITEL 1. INTRODUKTION INTRODUKTION TIL KAPITLET INDLEDNING TIL AFHANDLINGEN FORSKNINGSSPØRGSMÅL KAPITEL 1.2 SOCIALE VIRKSOMHEDER SOM AFSÆT INTRODUKTION TIL KAPITLET ANVENDT METODE FOR LITTERATURSTUDIET SOCIALE VIRKSOMHEDER OG ET NYT PARADIGME Eksisterer der et nyt paradigme? De sociale entreprenører som drivkraft Definitioner, historik og karakteristik for sociale virksomheder Sektorer, organisatoriske former, typologier og arketyper De tre dominerende internationale skoler Konkurrencemæssige fordele og særlige udfordringer for sociale virksomheder Sociale virksomheders værdiskabelse Sammenfatning af litteraturstudie i sociale virksomheder KAPITEL 2 TEORETISK ANALYSERAMME INTRODUKTION TIL KAPITLET ANVENDT METODE FOR LITTERATURSTUDIET DESIGNTÆNKNING KOMPLEKST OG SOFISTIKERET Bauhausskolen som banebryder Tanker om design-tænkning Designattitude og Managing as designing Nødvendige konflikter og kreativ destruktion Framing og præference for abduktion Designprocessen: Fra stereotypt til evolutionerende design Slutbrugerne som fuldbyrdede deltagere i virksomhedernes centrale processer Refleksion og læring gennem praksis Designtænkning i business Designerens metoder og værktøjer Sammenhæng mellem designtænkning og teori om sociale virksomheder Et kritisk blik på designtænkning parametre om designtænkning Sammenfatning af litteraturstudie i designtænkning FORMULERING AF TEORETISK ANALYSERAMME KAPITEL 3. FORSKNINGS-DESIGN OG -METODE INTRODUKTION TIL KAPITLET PROJEKTETS VIDENSKABSTEORETISKE GRUNDLAGSTÆNKNING FORSKNINGSDESIGN OG -METODE Dataindsamling Kildevalg, validitet og generaliserbarhed Analysestrategi og -metode Udarbejdelse af casebeskrivelserne REFLEKSION OVER FORSKNINGSDESIGN OG -METODE

11 KAPITEL 4 EMPIRI OG ANALYSE INTRODUKTION TIL KAPITLET FORANALYSE AF 16 CASES HOVEDANALYSE/SEKS CASEBESKRIVELSER Baisikeli Kondakis Kontutto % til Børnene Kadaver We Have A Dream HOVEDANALYSE - FORTSAT Single-case analyse og skemaer Cross-case analyse og skemaer SEKUNDÆR ANALYSE Designtænkning sammenholdt med kaospilotuddannelsen KAPITEL 5 RESULTAT INTRODUKTION TIL KAPITLET RESULTAT KAPITEL 6 BIDRAG INKL. DISKUSSION OG YDERLIGERE FORSKNING INTRODUKTION TIL KAPITLET TEORETISKE BIDRAG OG DISKUSSION PRAKTISKE BIDRAG OG DISKUSSION YDERLIGERE FORSKNING KAPITEL 7. KONKLUSION REFERENCER REFERENCER ANDRE KILDER TIL CASES APPENDIX A. FIGUROVERSIGT B. INTERVIEWGUIDE C. INTERVIEWS OG SAMTALER

12 10

13 KAPITEL 1. INTRODUKTION Denne afhandling placerer sig i et brydningsfelt mellem to nyere teoriretninger: designtænkning og sociale virksomheder. Særligt fokuseres der i afhandlingen på hvordan designtænkning bidrager til værdiskabelse for sociale virksomheder 11

14 Introduktion til kapitlet Dette kapitel har til formål at introducere afhandlingens afsæt i sociale virksomheder, foruden den teoretiske analyseramme (designtænkning) og det empiriske materiale. Herudover gennemgåes forfatterens udgangspunkt og forforståelse, afhandlingens opbygning. Sluttelig begrundes og præsenteres afhandlingens fire forskningsspørgsmål. 12

15 Indledning til afhandlingen Denne afhandling dykker ned i et brydningsfelt mellem to nye forskningsemner: sociale virksomheder og designtænkning. Teorifeltet sociale virksomheder undersøges gennem et litteraturstudie med det formål at forstå og senere anvende den eksisterende litteratur inden for emnet. Litteraturstudiet i sociale virksomheder anvendes som et teoretisk afsæt for afhandlingens efterfølgende analyser, diskussioner, bidrag og resultater. Den teoretiske analyseramme udgøres af teorier om designtænkning. Sammenhængen mellem teori om sociale virksomheder og designtænkning undersøges i afhandlingen, særligt med henblik på at studere hvordan designtænkning kan bidrage til sociale virksomheders værdiskabelse. Hvem kan eller skal adressere verdens problemer? Verden behøver ifølge Prahalad og Ramaswamy (2002) mere ansvarstagen og en mere bæredygtig tilgang til adressering af globale økonomiske, miljømæssige og menneskelige ubalancer end vi har set i mere end 100 år, hvor en profitmaksimerende og en effektivitetsdrevet tilgang til værdiskabelse har været dominerende. Ifølge Hart (2005) eksisterer der en lang række presserende sociale, miljømæssige og samfundsmæssige problemer i verden, som han mener at verdens virksomheder må tage del i at finde løsninger på; herunder sygdomme, børnearbejde, krænkelse af menneskerettigheder, massiv forurening og øget afstand mellem rig og fattig. En af aktørerne i adresseringen af sociale og samfundsmæssige problemer er de sociale virksomheder. Studier af sociale virksomheder og deres mangfoldighed i organiseringer, ejerformer, aktiviteter, tilblivelser og måder at skabe værdi på med hybride blended value forretningsmodeller er et felt under udvikling med en kort researchtradition bag sig (Munos og Tinsley, 2008; Borzaga et al., 2010). For at forstå de sociale virksomheders natur og virkefelt må man forsøge at forstå de sociale entreprenører, der starter og driver virksomhederne. I det 17. og 18. århundrede bar termen entreprenørskab betydningen risikovillige individer, som stimulerede til økonomisk progression ved at finde bedre måder at udvikle projekter og virksomheder og løse problemer på (Dees, 2001). I 1930éren beskrev den østrigsk/amerikanske økonom Schumpeter entreprenøren som en person, der ønskede at reformere eller revolutionere bestående mønstre i samfundet (Dees, 2001). Entreprenøren betragtes som en innovatør, der chokerer og forstyrrer det økonomiske systems balance og ligevægt i perioder og faser, hvor der eksisterer uvished, forandringer og teknologiske omvæltninger (Schumpeter, 1934). 13

16 Socialt entreprenørskab havde ved årtusindskiftet ikke en bredt accepteret definition. I praksis kunne det betyde alt fra revolutionære ledere i den tredje verdens lande, som ikke er i berøring med forretning, til netop forretningsmænd, der starter en socialt ansvarlig virksomhed i deres hjemland. Således kunne Mahatma Gandhi og Ben Cohen fra Ben & Jerry's passe i den samme kategori. Den nyeste europæiske forskning indskærper og præciserer socialt entreprenørskab som et fænomen der indeholder fire elementer: Social værdiskabelse, innovation, kollaboration og participation og økonomisk aktivitet. Den sociale værdiskabelse kan vise sig i mangfoldige skikkelser og på mange niveauer (Hulgaard, 2010:slide no. 9). Hvor kommercielle virksomheder almindeligvis måler deres skabelse af værdi i forhold til begrebet økonomisk produktivitet, hvor produktivitet er den målte forskel mellem output og input (Normann, 2001; Prahalad og Ramaswamy, 2002), opererer sociale virksomheder i et andet paradigme. I dette paradigme er den sociale mission vigtigst og den forretningsmæssige tilgang kan rumme arbejde med demokratiprocesser, participatorisk involvering af interessenter, bekæmpelse af ulighed, empowerment i udviklingslande og anden bæredygtig global udvikling. Sociale virksomheder er således, modsat kommercielle virksomheder, primært drevet af en social mission, men samtidig har de et mål om at være profitable og økonomisk bæredygtige ligesom de kommercielle (Defourny og Nyssens, 2008:37). Studier af sociale virksomheder og deres mangfoldighed i organiseringer, ejerformer, aktiviteter, designs og tilblivelser viser, at de anvendte forretningsmodeller baserer sig på hybride blended value forretningsmodeller. En forretningsdrift baseret på monetære og ikke-monetære incitamenter kan være vanskelige at evaluere på traditionelle måder (Munos og Tinsley 2008; Borzaga et al., 2010). Det empiriske materiale Afhandlingens empiriske materiale leveres af 16 unge entreprenører (fokuspersoner), der har forskellige baggrunde og motivationer for at starte virksomhed. I en tidlig fase af researchen er de 16 cases blevet kategoriseret, med det resultat, at seks af dem kan kategoriseres som værende sociale virksomheder, hvorfor de efterfølgende har kunnet anvendes som empirisk materiale i afhandlingens hovedanalyse. Da nogle af disse virksomheder har livslykke som mål eller f.eks. børns håb og drømme som mål, skal der et andet måleapparat til at beskrive dem end en klassisk erhvervsøkonomisk metodik. Et sådan analyse-værktøj er i afhandlingen udviklet med afsæt i state of the art inden for designtænkning og sociale virksomheder. Afhandlingens værtsvirksomhed Den privatdrevne, internationale iværksætterskole Kaospiloterne i Aarhus, Danmark er 14

17 værtsvirksomhed for dette ph.d.-projekt, og uddannelsen har produceret de 16 entreprenører, der repræsenterer det empiriske materiale. Siden 1991 har skolen udbudt en 3-årig fuldtids SU-berettiget uddannelse i Kreativ projekt-, proces - og business-design, foruden konsulentydelser og ledertræning via konsulentenheden KaosWorks. Skolens formål er at uddanne ledere, der foruden at besidde akademiske kvalifikationer udvikler kompetencer såsom evnen til at navigere i og facilitere forandring, evnen til at samarbejde i teams og at kunne navigere i multi-stakeholder-settings, evnen til at inddrage større sociale, kulturelle og økonomiske forhold og systemer, hvori virksomheder agerer, og endelig evnen til at skabe og konceptualisere ideer og bringe disse til værdiskabelse. Disse kompetencer opnås gennem projektarbejder i et internationalt team af studerende, der lærer og fungerer i et real-life action learning miljø ( med opgaveløsning for kommercielle kunder) fra studiets første dag, og som befinder sig i world internships og internationale outposts af tre måneders varighed rundt i hele verden. Kaospilotskolen og uddannelsen er beskrevet i den peer-reviewed og publicerede artikel Where Creativity and Innovation Go to School (Broberg og Krull, 2010). Den findes i bilag 3 i denne afhandling. Artiklen omhandler den treårige uddannelse Kaospiloterne som case og er publiceret efteråret 2010 i Journal of Corporate Citizenship på Greenleaf Publishing. Casen beskriver og behandler en tre-årig iværksætteruddannelse med en praksis- og designorienteret tilgang til læring og med et eksplicit fokus på sustainability, social innovation og kulturel diversitet. I artiklen gennemgås uddannelsens kernediscipliner, fokusområder, kompetencemodel, aktionspraksis, anvendelse af kontinuerlig anerkendende feedback, didaktik, teamlæring, anvendelse af designtænkning foruden et seks siders appendix med detaljer om uddannelsens indhold, herunder semesterplan. Baseret på det publicerede paper og på afhandlingens research i øvrigt er der foretaget en analyse af sammenhængen mellem kaospilotuddannelsens curriculum, indhold og designtænkning med det formål at identificere sammenhænge for igen efterfølgende at berige afhandlingens diskussion og bidrag i kapitel 6. Analysen er benævnt Sekundær analyse, da den ikke udgår fra afhandlingens forskningsspørgsmål. Tilsvarende er der kun to spørgsmål ud af i alt 24 i spørgeguiden, der relaterer sig til fokuspersonernes relation til deres uddannelsesmæssige baggrund (spm. 1.7 og spm. 1.8). Besvarelserne på disse to spørgsmål er inddraget, beskrevet og kommenteret i kapitel 4 og under bidrag i kapitel 6. Designtænkning som teoretisk analyseramme Fokuspersonerne har startet virksomhed og baserer deres værdiskabelse på en lang række forskellige discipliner, filosofier og metoder, som aldrig er blevet forklaret ud for nogen eksisterende teori eller terminologi, siden uddannelsen startede i

18 Researchen viser at designtænkning er i besiddelse af en terminologi og en tilgang til problemløsning og innovation, der via et udviklet analyseapparat med 116 designparametre kan belyse og forklare i dybden, hvordan entreprenørerne arbejder, leder og skaber værdi. Designtænkning består af en nexus af kognitive processer, attituder, ledelse, perspektiver, metoder og operationer. I denne afhandling skal designtænkning forstås som et verbum (at designe). Der er i princippet ikke tale om at designe genstande, men en måde at tænke, handle og lede på. Forskning i designtænkning omhandler såvel designerens måde at tænke og handle på, som hans forskellige perspektiver, sprog, bevidste handlinger og metoder. I afhandlingen skal designtænkning forstås som Boland og Collopy (2004) definerer begrebet her gennem design attitude: By design attitude, we refer to the expectations and orientations one brings to a design project. A design attitude views each project as an opportunity for invention that includes a questioning of basic assumptions and a resolve to leave the world a better place than we found it (ibid., 2004:9). Det er først indenfor de sidste år at forskning i designtænkning er begyndte at manifestere sig i form af internationale samlinger af forskere, der udvekslede data og diskuterede emnet. En lang række aspekter og underemner indenfor international forskning i designtænkning synes at være meget sparsomt beskrevet. Det drejer sig om integrering af den sociale og samfundsmæssige agenda i designforskningen (Kimbell, 2011,2); designtænkningens evne til at bidrage til konkurrencekraft og innovation gennem eksploitation, afslutning, drift og rentabilitet; designtænkning som ledelses- og innovationsstrategi; empiriske undersøgelser af små og især sociale virksomheder (ibid.) og endelig forskning i de dybere, kognitivt komplekse og mentalt og psykologisk mere krævende designparametre nævnt i afhandlingen. Det kan være her, kilden til værdiskabelse, konkurrencekraft og innovation ligger. Afhandlingen kan levere et bidrag til ovenstående emner. Afhandlingen leverer resultater, der beskriver, hvordan designtænkning interagerer med virksomhedernes værdiskabelse og afdækker yderligere, om der kan identificeres parametre, der i særlig grad vil kunne øge værdiskabelsen. Af hensyn til begrebsafklaring er det vigtigt her i indledningen at klargøre, at det forskningsemne, der benævnes organizational design i litteraturen, ikke har noget med denne afhandlings emne at gøre, og at der er tale om to forskellige begreber. Således er organizational design som begreb ensbetydende med strukturering, stabilitet og forudsigelighed som mål (Weich, 2004). Forfatterens udgangspunkt og forforståelse Jeg var i perioden ansat i kaospiloternes konsulentafdeling, KaosWorks. I perioden var jeg udviklingschef med ansvar for personale, kunder, indtjening og budget og sad i samme periode i skolens ledelse. 16

19 11 år med kundekontakt og en stor mangfoldighed af opgavetyper har givet mig en forståelse for organisationsudvikling, forretningsudvikling, teamperformance, ledelse, forandringsledelse, kommunikation og samarbejde. Perioden har også givet et indgående kendskab til kaospilotorganisationen, netværkene omkring organisationen, de studerende, alumner, nuværende og forhenværende ansatte, skiftende studieordninger, metoder, værktøjer, politisk krisehåndtering, samarbejdspartnere og medier. Jeg er i besiddelse af nogle specifikke kompetencer inden for interviewteknik, spørgeteknik og samtale, som jeg har gjort brug af i kommunikationen med fokuspersoner og i interviewene. Kompetencerne stammer fra flere hundrede konfrontationssamtaler, coaching, træningssessions, undervisning og ledertræning. Citater, referencer og notation Citater fra casenes fokuspersoner er gennem afhandlingen angivet på følgende måde: Fanny fra Kontutto taler om, at hun er i et naturligt flow, at hun navigerer med åbent sind og at hun gør sig parat til en omskiftelig verden, når hun gennemfører projekter og udvikling og driver forretning. Citater fra eksisterende teori er noteret på samme måde og med reference og sideangivelse som f.eks.: Brokerage puts people in a position to learn about things they didn t know they didn t know (Burt, 2005:59). Når samme forfatter udgiver to elle flere emner sammen år, nummereres som her med komma og et tal. (Kimbell, 2011,2). De begreber, der vanskeligt kan oversættes fra engelsk til dansk, er undertiden bevaret i den engelske terminologi og noteret kursiveret. Alle figurer, billeder og modeller er nummererede efter hvilket kapitel de hører hjemme. I kapitel 2 er figur nummer elleve benæbnt således (figur 2.11). Afhandlingens opbygning Afhandlingen er bygget op af forord, resume og indholdsfortegnelse efterfulgt af syv kapitler. Afhandlingen sluttes af med referenceliste, appendiks og fem bilag. Hvert kapitel starter med et citat med relevans for indholdet, og hvert kapitel indledes med en kort beskrivelse af kapitlets indhold i en introduktion. Det er intentionen, at læseren skal opleve en naturlig sammenhæng mellem kapitlerne. Nedenstående gennemgang skulle hjælpe til denne forståelse. KAPITEL 1. INTRODUKTION Kapitlet indeholder en introduktion til afhandlingen foruden formulering af fire forskningsspørgsmål. KAPITEL 1.2 SOCIALE VIRKSOMHEDER SOM AFSÆT Kapitlet indeholder et litteraturstudie om sociale virksomheder. Kapitler indledes med en beskrivelse af den anvendte metode til litteraturstudiet. Selve litteraturstudiet udgør en diskussion om hvorvidt der eksisterer et nyt paradigme og en gennem gang af emnet indeholdende et afsnit 17

20 om sociale virksomheders værdiskabelse. Kapitlet skal fungere som et teoretisk afsæt for afhandlingens hovedanalyse i kapitel 4. KAPITEL 2. TEORETISK ANALYSERAMME Kapitlet indeholder et litteraturstudie om designtænkning, og udgør den teoretiske analyseramme for afhandlingen og dermed som grundlag for analysen af det empiriske materiale, foruden resultat, bidrag og diskussion. Kapitlet indledes med en beskrivelse af den anvendte metode til litteraturstudiet. Selve litteraturstudiet udgør et ca. 76 siders State of the art litteraturstudie om designtænkning. I studiet indgår et afsnit, der har til formål at identificere de kritiske aspekter at forskning i designtænkning : Et kritisk blik på designtænkning. Kapitlet afsluttes med en præsentation af et analyseværktøj bestående at 116 designparametre udledt af litteraturstudiet foruden en formulering af afhandlingens teoretiske analyseramme. KAPITEL 3. FORSKNINGSDESIGN OG -METODE I dette kapitel argumenteres for valg af såvel videnskabsteoretisk ståsted som for researchmetode og design og analysestrategi og metode. I kapitlet argumenteres for, hvad disse valg konkret har betydet i arbejdet med dataindsamling, kildevalg, valg af fokuspersoner, udarbejdelse af interviewguide, udarbejdelse af casebeskrivelser og validitet, reliabilitet samt generaliserbarhed og analysestrategi. Kapitlet afsluttes med en kritisk refleksion over valg og anvendelse af forskningsdesign og - metode. KAPITEL 4. EMPIRI OG ANALYSE I dette kapitel findes afhandlingens tre analyser: foranalyse, hovedanalyse og sekundære analyse. I foranalysen identificeres de seks sociale virksomheder, der udgør kærnen i empirien. Herefter følger hovedanalysen hvor de seks virksomheder analyseres og beskrives efter en skabelon og præsenteres i versioner, der udelukkende forholder sig til forskningsspørgsmålet. Herefter fortsætter hovedanalysen med single- og cross-case analyse og skemaer. Til sidst findes den sekundære analyse, der sammenholder kaospilotorganisationen med designtænkning KAPITEL 5. RESULTAT I kapitlet beskrives afhandlingens resultat baseret på litteraturstudier og analyser. Kapitlets afsnit forholder sig punkt for punkt til de fire forskningsspørgsmål RQ 1, 1.2, 1.3 og 1.4. Sidst i kapitlet er hovedpunkterne af den sekundære analyse beskrevet. KAPITEL 6. BIDRAG INCL. DISKUSSION OG YDERLIGERE FORSKNING I dette kapitel findes en diskussion og en perspektivering af resultaterne. Der findes også her en beskrivelse af bidraget til den eksisterende litteratur såvel som de praktiske bidrag. Afsnittet afsluttes med refleksioner og forslag til emner for en mulig fortsat research. KAPITEL 7. KONKLUSION I dette kapitel findes en kort samlet konklusion, baseret på forskningsspørgsmål, analyser, resultat, diskussion og bidrag. 18

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d.

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d. DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d. IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Innovation i et Samfundsog Helseperspektiv

Innovation i et Samfundsog Helseperspektiv Innovation i et Samfundsog Helseperspektiv Lotte Darsø Lektor, PhD i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@edu.au.dk Indhold

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Om mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel

Om mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel + Om mundtlig eksamen Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel + Agenda n Kl. 10.00 Mundtlig eksamen n Bedømmelseskriterier n Individuel eksamen n Gruppe eksamen n Kl. 11.00 Workshop III: Mundtligt oplæg n

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Alt for mange mål eller mangel på mål Detail styring og kontrol Konstant skiftende fokus Diffuse tiltag eller ingen strategisk højde Mangel på opbakning

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere