BERETNING (2016/C 473/08) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING (2016/C 473/08) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING..."

Transkript

1 C 473/66 DA Den Europæiske Unions Tidende BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/08) INDHOLD Punkt Side INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING Erklæring om regnskabernes rigtighed Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet BEMÆRKNINGER OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING Gennemførelsen af 2015-budgettet SESAR-fællesforetagendets gennemførelse af det flerårige budget under RP7 og TEN-T SESAR-fællesforetagendets gennemførelse af det flerårige budget under Horisont ANDRE FORHOLD Centrale kontroller og overvågningssystemer Strategi for bekæmpelse af svig Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) OPFØLGNING AF TIDLIGERE BEMÆRKNINGER Overvågning og rapportering af forskningsresultater Interessekonflikter BILAG

2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/67 INDLEDNING 1. Fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR), som ligger i Bruxelles, blev oprettet i februar 2007 ( 1 ) med henblik på at forvalte den tekniske komponent i SESAR-projektet og begyndte at arbejde selvstændigt den 10. august I juni 2014 ( 2 ) ændrede Rådet den oprindelige forordning og forlængede fællesforetagendet indtil 31. december SESAR-projektet har til formål at modernisere lufttrafikstyringen i Europa og er opdelt i tre faser: En»definitionsfase«( ), der blev ledet af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) og var medfinansieret af EU-budgettet via programmet for transeuropæiske transportnet (TEN-T). Resultatet af denne fase var den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen (ATM-masterplanen), som definerer indholdet og beskriver udviklingen og implementeringen af den næste generation af ATM-systemer. En»udviklingsfase«i to terminer ( , forlænget til 2015), som blev forvaltet af SESAR-fællesforetagendet, og hvor der blev produceret nye teknologiske systemer og komponenter og udviklet operationelle procedurer som defineret i den europæiske ATM-masterplan. En»implementeringsfase«( ), som skal ledes af erhvervslivet og andre aktører, og som vil bestå i produktion og gennemførelse i stor målestok af den nye lufttrafikstyringsinfrastruktur. 3. Under Horisont 2020 rammeprogrammet for forskning og innovation ( 3 ) gav Rådet SESAR-fællesforetagendet til opgave at fortsætte sine forsknings- og innovationsaktiviteter i relation til lufttrafikstyring, særlig hvad angår den koordinerede fremgangsmåde inden for det fælles europæiske luftrum med henblik på at nå de opstillede præstationsmål. SESAR II-programmet under Horisont 2020 (»SESAR 2020«) blev iværksat i 2015 ( 4 ). 4. SESAR-fællesforetagendet er udformet som et offentlig-privat partnerskab. De stiftende medlemmer er Den Europæiske Union (EU) repræsenteret ved Europa-Kommissionen og Eurocontrol repræsenteret ved sit agentur. Efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser er femten offentlige og private virksomheder fra luftfartsindustrien nu medlemmer af fællesforetagendet. Det er flyfabrikanter, fabrikanter af jordbaseret og luftbåret udstyr, luftfartstjenesteudøvere samt lufthavnsmyndigheder. 5. Budgettet for SESAR I-programmets udviklingsfase er på millioner euro, som skal betales med lige store bidrag fra EU, Eurocontrol og de deltagende offentlige og private partnere fra luftfartsindustrien ( 5 ). EU's bidrag finansieres over syvende rammeprogram for forskning (RP7) og TEN-T. EU-budgettet for SESAR I-programmets implementeringsfase , som finansieres over Horisont 2020, er på 585 millioner euro. Under de nye Horisont 2020-medlemskabsaftaler forventes Eurocontrols bidrag at være på ca. 500 millioner euro, og bidraget fra de andre partnere fra luftfartsindustrien forventes at være på ca. 720,7 millioner euro. Ca. 90 % af bidragene fra Eurocontrol og de andre interesserede parter ydes i form af naturalier. OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN 6. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, test af transaktioner på fællesforetagendets niveau og en vurdering af centrale kontroller i overvågnings- og kontrolsystemerne, herunder kvalitetskontrol af de efterfølgende revisioner, fællesforetagendet (eller private revisionsfirmaer på dets vegne) har gennemført hos modtagerne. Dette suppleres med bevis opnået fra relevant arbejde udført af andre revisorer og en analyse af ledelsens udtalelser. ( 1 ) Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (EUT L 64 af , s. 1), ændret ved forordning (EF) nr. 1361/2008 (EUT L 352 af , s. 12). ( 2 ) Rådets forordning (EU) nr. 721/2014 af 16. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) for så vidt angår en forlængelse af fællesforetagendet indtil 2024 (EUT L 192 af , s. 1). ( 3 ) Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 rammeprogram for forskning og innovation ( ) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af , s. 104). ( 4 ) En oversigt over fællesforetagendets beføjelser, aktiviteter og disponible ressourcer vises i bilaget til orientering. ( 5 ) For så vidt angår de finansielle bidrag til fællesforetagendets administrationsomkostninger træffer bestyrelsen afgørelse om de beløb, som hver enkelt medlem skal frigive i forhold til de bidrag, som det pågældende medlem har forpligtet sig til at betale, og fastlægger fristen for medlemmernes indbetaling af bidrag.

3 C 473/68 DA Den Europæiske Unions Tidende REVISIONSERKLÆRING 7. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) har Retten: a) revideret SESAR-fællesforetagendets årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen ( 6 ) og beretningen om budgetgennemførelsen ( 7 ) for det regnskabsår, som afsluttedes den 31. december 2015, og b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet. Ledelsens ansvar 8. Ifølge artikel 16 og 22 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 ( 8 ) har ledelsen ansvaret for at udarbejde et årsregnskab for fællesforetagendet, som giver et retvisende billede, og for, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige. a) Ledelsens ansvar med hensyn til fællesforetagendets årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis på grundlag af de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt ( 9 ), og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Direktøren godkender fællesforetagendets årsregnskab, efter at fællesforetagendets regnskabsfører har udarbejdet det på grundlag af alle tilgængelige oplysninger og skrevet en note, som vedlægges regnskabet, og hvori han bl.a. erklærer, at han har rimelig sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter udformning, gennemførelse og opretholdelse af et effektivt og produktivt internt kontrolsystem, hvori indgår tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan forhindre uregelmæssigheder og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der iværksættes retlige procedurer med henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte midler. Revisors ansvar 9. Det er Rettens ansvar på baggrund af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet ( 10 ) om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Retten udfører sin revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om Revision og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer (International Standards of Supreme Audit Institutions). Ifølge disse standarder skal Retten planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om fællesforetagendets årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er lovlige og formelt rigtige. 10. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende beløbene og oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som skal sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er indført for at sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring tog Retten det revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til fællesforetagendets regnskab, med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning ( 11 ). ( 6 ) Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over ændringer i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende bemærkninger. ( 7 ) Denne omfatter beretningen om budgetgennemførelsen samt en oversigt over budgetprincipperne og andre forklarende bemærkninger. ( 8 ) EUT L 38 af , s. 2. ( 9 ) De regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of Accountants, og hvor det er relevant på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board. ( 10 ) Artikel 47 i forordning (EU) nr. 110/2014. ( 11 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af , s. 1).

4 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/ Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for denne revisionserklæring. Erklæring om regnskabernes rigtighed 12. Det er Rettens opfattelse, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet 13. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet for det år, der afsluttedes den 31. december 2015, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 14. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæring i tvivl. BEMÆRKNINGER OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING Gennemførelsen af 2015-budgettet 15. Det endelige disponible budget for 2015 omfattede 81,7 millioner euro i forpligtelsesbevillinger og 136,9 million euro i betalingsbevillinger. Udnyttelsen af forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne var på henholdsvis 100 % og 82,3 %. At gennemførelsesgraden for betalingsbevillingerne var lavere end forventet, skyldes, at lanceringen af de første indkaldelser af forslag til Horisont 2020-projekter blev forsinket, og at de tilhørende tilskudsaftaler først kunne underskrives i begyndelsen af Af de samlede operationelle forpligtelser (74,5 millioner euro), der blev indgået i 2015, var de 29 % individuelle forpligtelser baseret på afsluttede procedurer for tildeling af tilskud og kontrakter. De resterende 71 % var samlede forpligtelser, hvor proceduren for tildeling ikke var afsluttet. Det store omfang af samlede forpligtelser i 2015 skyldes, at de første indkaldelser af forslag under Horisont 2020 tilskud på 51,5 millioner euro blev iværksat i andet halvår af 2015, og de tilhørende aftaler vil blive underskrevet i SESAR-fællesforetagendets gennemførelse af det flerårige budget under RP7 og TEN-T 17. Ud af det samlede aktions- og administrationsbudget på 892,8 millioner euro under RP7 og TEN-Tprogrammerne ( 12 ) indgik SESAR-fællesforetagendet forpligtelser for i alt 827,4 millioner euro og afholdt betalinger for i alt 651,1 million euro (78,7 % af forpligtelserne). De uindfriede forpligtelser på 176,3 millioner euro (27,1 %) vil blive brugt til at dække fremtidige betalinger til igangværende tilskudsaftaler under RP7- og TEN-T, som forventes at blive lukket inden udgangen af 2016 ( 13 ). 18. Pr. 31. december 2015 var 986 millioner euro ud af en samlet budgetramme på 1 254,5 millioner euro for de andre medlemmers bidrag i naturalier og kontante bidrag (670,2 millioner euro fra Eurocontrol og 584,3 millioner fra luftfartsindustrien) blevet meddelt fællesforetagendet (500,9 millioner euro af Eurocontrol og 485,1 million af luftfartsindustrien). 742,7 millioner euro eller 75,3 % af de meddelte bidrag er blevet valideret af bestyrelsen (348,5 millioner euro for Eurocontrol og 394,2 millioner euro for luftfartsindustrien). Det relativt høje beløb i akkumulerede ikkevaliderede bidrag i naturalier fra Eurocontrol (152,4 millioner euro) afspejler forsinkelser i forelæggelsen af regnskabet for fællesforetagendet. 19. Ved udgangen af 2015 var fællesforetagendets administrationsomkostninger, som beløb sig til 64,5 millioner euro, fordelt på følgende måde: 21,9 millioner euro eller 33,9 % var dækket af EU, 21,4 millioner euro eller 33,9 % af Eurocontrol og 21,2 millioner euro eller 32,9 % af luftfartsindustrien. ( 12 ) SESAR-fællesforetagendets samlede budget til RP7 og TEN-T-programmer på 892,8 millioner euro er sammensat af 700 millioner euro i kontante bidrag fra EU, som finansieres af RP7 og TEN-T-programmerne, et kontant bidrag på 165 millioner euro fra Eurocontrol og 27,8 millioner euro i kontante bidrag fra medlemmer fra luftfartsindustrien. ( 13 ) Jf. den årlige aktivitetsrapport 2015, s. 20.

5 C 473/70 DA Den Europæiske Unions Tidende SESAR-fællesforetagendets gennemførelse af det flerårige budget under Horisont Som anført i det foregående (punkt 5 og 16) var tilskudsaftalerne under Horisont 2020 og de bilaterale aftaler med Eurocontrol og luftfartsindustrien ikke lukkede ved udgangen af ANDRE FORHOLD Centrale kontroller og overvågningssystemer 21. SESAR-fællesforetagendet har indført procedurer for forudgående kontrol på basis af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange og udfører efterfølgende revisioner af tilskudsmodtagere. Disse kontroller er centrale værktøjer til vurdering af de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, herunder kontante bidrag og bidrag i naturalier til fællesforetagendet fra andre medlemmer end EU. Restfejlfrekvensen for de efterfølgende revisioner var ifølge SESAR-fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for 2015 på 0,7 % ( 14 ). Strategi for bekæmpelse af svig 22. Ifølge artikel 12 i SESAR-fællesforetagendets finansielle regler skal budgettet gennemføres under overholdelse af en effektiv og produktiv intern kontrol, som indbefatter forebyggelse, afsløring, korrektion og opfølgning af svig og uregelmæssigheder ( 15 ). 23. Efter Europa-Kommissionens vedtagelse af en strategi for bekæmpelse af svig i juni 2011 blev den første fælles strategi for bekæmpelse af svig på forskningsområdet vedtaget i juli 2012 og ajourført i marts 2015, så der blev taget hensyn til de ændringer, der var indført med Horisont 2020 ( 16 ). I 2015 opstillede SESAR-fællesforetagendet sin egen strategi for bekæmpelse af svig i overensstemmelse med Europa-Kommissionens metode og vedtog en handlingsplan, som tager hensyn til resultaterne af de specifikke risikovurderinger i relation til bekæmpelsen af svig, SESAR-fællesforetagendet udførte i Der er allerede indført procedurer for intern kontrol i SESAR-fællesforetagendet for at give rimelig sikkerhed for, at svig og uregelmæssigheder forebygges og afsløres (forudgående kontrol af betalinger, politik vedrørende interessekonflikter og efterfølgende revisioner hos tilskudsmodtagere). Fællesforetagendet er i gang med at gennemføre foranstaltningerne i handlingsplanen, såsom at bruge Kommissionens databaser til at identificere udelukkede organisationer eller potentiel dobbeltfinansiering ( 17 ), og følger den aftalte tidsplan. Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS). 25. I 2015 gennemførte IAS en revision vedrørende den operationelle styring og opdateringen af masterplanen i SESARfællesforetagendet. IAS anbefalede, at SESAR-fællesforetagendet styrker opdateringen og den årlige rapportering, forbedrer koordineringen med SESAR s implementeringsforvalter med hensyn til overvågning og rapportering og nedsætter de nye SESAR-arbejdsgrupper. SESAR-fællesforetagendet har opstillet en detaljeret handlingsplan med henblik på at gennemføre anbefalingerne. OPFØLGNING AF TIDLIGERE BEMÆRKNINGER Overvågning og rapportering af forskningsresultater 26. I overensstemmelse med reglerne for Horisont 2020 ( 18 ) oplyste SESAR-fællesforetagendet i sin årlige aktivitetsrapport om specifikke indikatorer for forskningsresultater (resultatindikatorer og indikatorer for overvågning af tværgående emner) ( 19 ). Interessekonflikter 27. I juli 2015 udsendte Kommissionen retningslinjer til fællesforetagenderne vedrørende reglerne om interessekonflikter, herunder en fælles model for erklæringen om fravær af interessekonflikter, som fælles foretagendet skal indarbejde i sine procedurer. ( 14 ) Jf. SESAR-fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for 2015, s. 68. ( 15 ) Artikel 25 a. ( 16 ) F.eks. oprettelsen af den fælles støttetjeneste med en central revisionstjeneste og harmoniserede forretningsprocesser for EU's forskningsorganer. ( 17 ) Dette omfatter også en vurdering af anvendelsen af andre finansieringskilder end EU-kilder for at forebygge dobbeltfinansiering. ( 18 ) Artikel 31 i forordning (EU) nr. 1291/2013. ( 19 ) Jf. 21. april 2016, udkast til årlig aktivitetsrapport, bilag 8 til 10, s. 112 til 116.

6 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/71 Vedtaget af Afdeling IV, som ledes af Baudilio TOMÉ MUGURUZA, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 18. oktober På Revisionsrettens vegne Klaus-Heiner LEHNE Formand

7 C 473/72 DA Den Europæiske Unions Tidende BILAG SESAR-fællesforetagendet (Bruxelles) Beføjelser og aktiviteter Unionens kompetenceområder i henhold til traktaten (Artikel 187 og 188 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om syvende rammeprogram kan der ydes fællesskabsbistand til etablering af længerevarende offentlig-private partnerskaber i form af fælles teknologiinitiativer, som kan implementeres gennem fællesforetagender, jf. traktatens artikel 187. Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af SESAR-fællesforetagendet, senest ændret ved forordning (EF) nr. 1361/2008 (EUT L 352 af ). Rådets forordning (EU) nr. 721/2014 af 16. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) for så vidt angår en forlængelse af fællesforetagendet indtil 2024 Fællesforetagendets beføjelser (Rådets forordning (EF) nr. 219/ 2007, senest ændret ved forordning (EU) nr. 721/2014) Målsætninger Fællesforetagendet har til opgave at sikre moderniseringen af det europæiske lufttrafikstyringssystem ved at koordinere og samle alle relevante forsknings- og udviklingsindsatser i Unionen. Det har ansvaret for gennemførelsen af ATMmasterplanen og navnlig gennemførelsen af følgende opgaver: organisation og koordination af aktiviteterne i SESAR-projektets udviklingsfase i overensstemmelse med den ATM-masterplan, der udarbejdedes i projektets definitionsfase, som blev ledet af Eurocontrol, ved at sammenlægge og forvalte offentlige og private midler i en samlet struktur sikring af den nødvendige finansiering af aktiviteterne i SESAR's udviklingsfase i overensstemmelse med ATM-masterplanen sikring af, at aktørerne i lufttrafikstyringssektoren i Europa involveres, navnlig luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere, faglige personaleorganisationer, lufthavne og fremstillingsindustri samt de relevante videnskabelige institutioner og det relevante videnskabelige miljø organisation af det tekniske forsknings- og udviklingsarbejde og af det valideringsog undersøgelsesarbejde, som det har ansvaret for, så fragmentering af aktiviteterne undgås tilsyn med aktiviteter med henblik på udvikling af fælles produkter, som er behørigt identificerede i ATM-masterplanen, og eventuelt iværksættelse af specifikke udbud. Ledelse (Rådets forordning (EF) nr. 219/ 2007, senest ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 721/2014) Bestyrelsen Bestyrelsen har til opgave at: a) vedtage ATM-masterplanen, der er godkendt af Rådet, jf. forordningens artikel 1, stk. 2, og godkende eventuelle forslag om ændringer til den b) udstikke de retningslinjer og træffe de afgørelser, der er nødvendige for gennemførelsen af SESAR-projektets udviklingsfase, og føre den overordnede kontrol med gennemførelsen

8 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/73 c) godkende fællesforetagendets arbejdsprogram og årlige arbejdsprogrammer, jf. artikel 16, stk. 1, samt det årlige budget, herunder også stillingsfortegnelsen d) godkende forhandlinger og træffe afgørelse om nye medlemmers tiltrædelse og om aftalerne, jf. artikel 1, stk. 3 e) føre tilsyn med gennemførelsen af aftalerne mellem medlemmerne og fællesforetagendet f) udnævne og afskedige den administrerende direktør og godkende organisationsplanen og overvåge den administrerende direktørs præstation g) træffe afgørelse om størrelsen af og betalingsmåden for medlemmernes finansielle bidrag og vurderingen af bidrag i naturalier h) vedtage de finansielle bestemmelser for fællesforetagendet i) godkende den årlige resultatopgørelse og balance j) vedtage de i artikel 16, stk. 2, omhandlede årsrapporter om de fremskridt, der er gjort i SESAR-projektets udviklingsfase og projektets finansielle situation k) tage stilling til forslag til Kommissionen om forlængelse og afvikling af fællesforetagendet l) fastlægge bestemmelserne for tilståelse af ret til adgang til materielle og immaterielle aktiver, der ejes af fællesforetagendet, og overførelse af sådanne aktiver m) fastsætte reglerne og procedurerne for indgåelse af de aftaler, der er nødvendige for gennemførelsen af ATM-masterplanen, herunder specifikke procedurer vedrørende interessekonflikter n) tage stilling til forslag til Kommissionen om ændring af vedtægterne i overensstemmelse med artikel 24 o) udøve andre beføjelser og udføre andre opgaver, herunder oprettelse af hjælpeorganer, som måtte være nødvendige for gennemførelsen af SESAR-projektets udviklingsfase p) fastsætte gennemførelsesbestemmelser til artikel 8. Den administrerende direktør Den administrerende direktør udfører sine opgaver i fuld uafhængighed inden for rammerne af de beføjelser, han eller hun har fået tildelt. Intern revision Europa-Kommissionens interne revisor. Ekstern revision Den Europæiske Revisionsret og uafhængige eksterne revisorer for så vidt angår revisionen af årsregnskabet (i overensstemmelse med artikel 106 i SESAR-fællesforetagendets finansielle bestemmelser). Dechargemyndighed Europa-Parlamentet og Rådet.

9 C 473/74 DA Den Europæiske Unions Tidende Fællesforetagendets disponible ressourcer i 2015 fore- SESAR-fællesforetagendets løbige regnskab for 2015 Aktiviteter og tjenesteydelser i 2015 Budget euro til forpligtelser (»SESAR 1«RP7/TEN-T) euro til betalinger (»SESAR 1«RP7/TEN-T) og euro til forpligtelser (»SESAR2020«Horisont 2020) euro til betalinger (»SESAR2020«Horisont 2020) Ansatte pr. 31. december 2015 På aktionsbudgettet for 2015 er der en stillingsfortegnelse med 39 midlertidigt ansatte og tre udsendte nationale eksperter. Det giver i alt 42 stillinger, hvoraf 41 var besat ved udgangen af 2015: 35 midlertidigt ansatte, der er rekrutteret eksternt 1 ansat, der er udsendt fra SESAR-fællesforetagendets medlemmer i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 219/ kontraktansatte 3 udsendte nationale eksperter fordelt på følgende opgaver: Operationelle opgaver: 22 Støtte til aktioner: 6 Administrative opgaver 12 Administrerende direktør: 1 Jf. fællesforetagendets årlige aktivitetsrapport for 2015 på (publication of the final Annual Activity Report 2015 expected early July; draft available if required) Kilde: SESAR-fællesforetagendet.

10 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/75 FÆLLESFORETAGENDETS SVAR 15. SESAR-fællesforetagendet vil gerne fremhæve, at forsinkelsen på to måneder i de første indkaldelser af forslag til Horisont 2020-projekter lå uden for SESAR-fællesforetagendets kontrol. Hovedårsagen hertil var væsentlige ændringer i ITværktøjet til forberedelse og evaluering af tilskud. I streng overensstemmelse med tilskudsprocedurerne for Horisont 2020 kunne de første tilskudsaftaler derfor først underskrives i januar De tilknyttede uudnyttede betalingsbevillinger for 2015 blev genindført i deres helhed i budgettet for SESAR-fællesforetagendet vil gerne fremhæve, at niveauet af individuelle forpligtelser er på 92 % for så vidt angår SESAR-fællesforetagendets budget for det syvende rammeprogram og TEN-T. 18. SESAR-fællesforetagendet vil gerne understrege, at Eurocontrol faktisk forelagde regnskabet for regnskabsår 2014 i Idet der manglede nogle nøgleelementer, var SESAR-fællesforetagendet imidlertid ikke i stand til at validere Eurocontrols regnskab som helhed. De manglende dele er i mellemtiden modtaget, og vurderingen befinder sig i sin afsluttende fase.

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2014 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02)

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/7 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/02) INDHOLD

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDLEDNING...

BERETNING. om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDLEDNING... 16.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 473/15 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets svar (2016/C 473/03) INDHOLD Punkt Side INDLEDNING..........................................................

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING...

BERETNING (2016/C 473/04) INDHOLD INDLEDNING OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN REVISIONSERKLÆRING... C 473/24 DA Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab for regnskabsåret 2015 med fællesforetagendets

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING (2016/C 449/39)

BERETNING (2016/C 449/39) C 449/208 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender inden for forskning i 2016 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167

Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 15.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 366/167 BERETNING om årsregnskabet for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) for regnskabsåret 2010, med kontorets svar (2011/C

Læs mere

med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store ITsystemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-lisa) for regnskabsåret 2016 med

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu Beretning om årsregnskabet for Sisnet (kommunikationsnet til udveksling af oplysninger mellem de nationale grænsekontrol-, told- og politimyndigheder) for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2014 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 503 final 2013/0237 (NLE) C7-0254/13 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING REVISIONSERKLÆRING KOMMENTARER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

INDHOLD INDLEDNING REVISIONSERKLÆRING KOMMENTARER TIL DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING C 342/22 Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2010 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2014 med kontorets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for Brændselsceller og Brint for regnskabsåret 2013

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for Brændselsceller og Brint for regnskabsåret 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2014 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0503 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0503 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0503 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 info@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

Ringe Boligselskab. Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger. Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 Ringe Boligselskab Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015 2014 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret med instituttets svar

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret med instituttets svar Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 med instituttets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere