Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug"

Transkript

1 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Nr. 916 af 23. juni 2017 Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) Kapitel 6 Forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 10. Etablering, udvidelse eller ændring af en driftsbygning i form af halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager eller lager til opbevaring af foder med en tørstofprocent på mindst 70 eller med en tørstofprocent under 70, som opbevares i en lukket tank eller beholder til opbevaring af flydende råvarer, samt etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg, hvor malkekøer kun opholder sig i begrænsede perioder i forbindelse med malkning (malkestalde), og som ikke skal indrettes og drives som en del af husdyrbrugets produktionsareal, kan foretages efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. 19, hvis betingelserne i stk. 2-4 er opfyldt: Stk. 2. Ny bebyggelse kan opføres, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) Bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. 2) Bygningen placeres mindst 50 m fra de beboelser, der er nævnt i 6, stk. 1, nr. 4, i husdyrbrugloven. 3) Byggeriet kan foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. 4) Bygningshøjden er lavere end 12,5 m, dog 20 m for så vidt angår foder- eller kornsiloer. Stk. 3. Etablering, udvidelse eller ændring af malkestalde skal desuden overholde følgende betingelser: 1) Tilbygninger skal fremstå i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning. 2) Bygningsbredde af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige det eksisterende staldanlægs bredde med mere end 5 pct., dog maksimalt 2 m. 3) Bygningshøjde, herunder taghøjde, af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige den eksisterende stalds højde med mere end 1,5 m. Stk. 4. Hvis ny bebyggelse placeres i et område, der i kommuneplanen er udpeget med særlige bevaringsværdier, herunder særlige kulturhistoriske, geologiske eller landskabelige værdier, skal kommunalbestyrelsen desuden påse, at bevaringsværdierne ikke påvirkes væsentligt. 11. Etablering, udvidelse eller ændring af et ensilageopbevaringsanlæg, herunder en ensilageplads eller en ensilagesilo, i form af en støbt plads med eller uden støttemure, samt etablering, udvidelse eller ændring af lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent på under 70, der ikke etableres i form af en lukket tank eller beholder til opbevaring af flydende råvarer, kan foretages efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. 19, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt. Stk. 2. Ny bebyggelse skal være erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

2 Stk. 3. Det samlede grundplan for henholdsvis ensilageopbevaringsanlæg og foderlagre, der kan etableres efter stk. 1, må ikke overstige m2 i grundplan, eksklusiv eventuelle vejarealer og kantbelægninger. Stk. 4. Ensilageopbevaringsanlæg og foderlagre skal overholde følgende afstandskrav, jf. dog stk. 5: 1) mindst 150 m til de områder, der er nævnt i 6, stk. 1, nr. 3, i husdyrbrugloven, 2) mindst 100 m til de beboelser, der er nævnt i 6, stk. 1, nr. 4, i husdyrbrugloven og 3) mindst 50 m til de vandløb og søer, der er nævnt i 8, stk. 1, nr. 3, i husdyrbrugloven. Stk. 5. Hvis et ensilageopbevaringsanlæg og foderlagers grundplan hverken i sig selv eller sammen med andre ensilageopbevaringsanlæg og foderlagre, der er etableret efter anmeldelse, overstiger m2, reduceres afstandskravene i stk. 4, nr. 1 og 2, til mindst 100 m og mindst 75 m. Stk. 6. Ensilageopbevaringsanlæg og foderlagre skal opføres 1) uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m og 2) med en højde på maksimalt 3 m over eksisterende terræn, medmindre ensilageopbevaringsanlægget eller foderlagret helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning m.v. Stk. 7. Senest den 31. december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen af et ensilageopbevaringsanlæg eller et foderlager skal der etableres afskærmende beplantning i form af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, omkring ensilageopbevaringsanlægget eller foderlagret, jf. dog 19, stk. 4. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning. Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning 12. Etablering af produktionsareal på husdyrbrug til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning kan ske efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. 19, hvis betingelserne i stk. 2-6 er opfyldt. Stk. 2. Naturafgræsningen, som det anmeldte dyrehold efter stk. 1 skal foretage, skal foregå på arealer, der er fredede, omfattet af 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-område. Ved naturafgrænsningen kan der dog også ske afgræsning af arealer med permanent græs, som er beliggende i direkte tilknytning til de nævnte naturarealer, hvis disse arealer højst udgør halvdelen af det samlede areal. Stk. 3. Det samlede produktionsareal, der kan etableres efter stk. 1, må ikke overstige 200 m2 og skal placeres således, at følgende afstandskrav for det eller de pågældende staldafsnit overholdes 1) mindst 100 m til nærmeste nabobeboelse og 2) mindst 100 m til nærmeste kategori 1- eller 2-naturområde. Stk. 4. Produktionsarealet må alene anvendes til det anmeldte dyrehold, som opfylder følgende krav: 1) Dyreholdet må kun bestå af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af anmeldelse. 2) Dyreholdet må kun bestå af ammekøer med tilhørende kalve (under 6 måneder), kvier, stude, slagtekalve (over 6 måneder), får, geder eller heste.

3 3) Dyreholdet skal ved naturafgræsningen fjerne flere næringsstoffer fra de i stk. 2 nævnte arealer gennem tilvæksten, end der tilføres ved eventuel tilskudsfodring. 4) Dyreholdet må kun være opstaldet på produktionsarealet i perioden fra den 1. oktober til den 15. maj. Stk. 5. Produktionsarealet kan etableres i såvel nye som eksisterende bygninger. Ny bebyggelse må ikke være større end nødvendigt for det pågældende produktionsareal og skal opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Etablering af produktionsareal i eksisterende stalde må ikke samtidig indebære ændringer, hvorved stalden renoveres eller ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission. Stk. 6. Hvis der opføres en tilbygning til eksisterende bebyggelse skal følgende betingelser desuden overholdes: 1) Tilbygningen må ikke medføre, at eksisterende ventilationsafkast flyttes tættere på a) kategori 1- og 2-natur, der ligger inden for 300 m fra det pågældende staldafsnit, b) kategori 3-natur, der ligger inden for 100 m fra det pågældende staldafsnit og c) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, der ligger inden for 100 m fra det pågældende staldafsnit. 2) Tilbygningen skal fremstå i samme byggestil som den eksisterende stald, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning. 3) Bygningsbredden af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige den eksisterende stalds bredde med mere end 5 pct., dog maksimalt 2 m. 4) Bygningshøjden, herunder taghøjde, af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige den eksisterende stalds højde med mere end 1,5 m. Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter 13. Etablering af produktionsareal til brug for et dyrehold bestående af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af anmeldelse, kan ske efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. 19, hvis betingelserne i stk. 2-5 er opfyldt. Stk. 2. Det samlede produktionsareal på husdyrbruget, der kan etableres efter stk. 1, må ikke overstige 25 m2. Stk. 3. Produktionsarealet må alene anvendes til det efter stk. 1 anmeldte dyrehold. Stk. 4. Fra staldafsnittet skal der være mindst 50 m til nærmeste kategori 1- eller 2-natur. Stk. 5. Produktionsarealet kan etableres i såvel nye som eksisterende bygninger. Ny bebyggelse må ikke være større end nødvendigt for etablering af det pågældende produktionsareal og skal opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. En tilbygning til eksisterende bebyggelse må ikke medføre, at eksisterende ventilationsafkast flyttes tættere på kategori 1- eller 2-natur, der ligger inden for 300 m fra det pågældende staldafsnit eller tættere på kategori 3-natur eller andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, der ligger inden for 100 m fra det pågældende staldafsnit.

4 Kapitel 7 Særligt for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter 16 a og 16 b i husdyrbrugloven Skift mellem dyretyper 14. Skift mellem dyretyper, ændringer af produktionsformen inden for en dyretype og flytning af dyr mellem eksisterende staldafsnit kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. 19, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt. Stk. 2. Skift mellem dyretyper kan kun foretages inden for hver enkelt af de i nr. 1-5 nævnte dyregrupper, fra de i nr. 3-5 til de i nr. 1 og 2 nævnte dyregrupper eller fra den i nr. 2 til den i nr. 1 nævnte dyregruppe: 1) Ammekøer med tilhørende kalve (under 6 måneder), kvier, stude, slagtekalve (over 6 måneder), får, geder eller heste. 2) Malkekøer med tilhørende opdræt. 3) Slagtesvin, smågrise eller søer. 4) Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ. 5) Mink eller andre kødædende pelsdyr. Stk. 3. Antallet af dyreenheder skal i hvert staldafsnit reduceres med mindst 50 pct. jf. dog stk. 4 og 5. Stk. 4. Antallet af dyreenheder skal i hvert staldafsnit reduceres med mindst 30 pct. i følgende tilfælde: 1) Skift til ammekvæg, får eller geder fra andet kvæg end malkekøer eller fra andre svin end slagtesvin. 2) Skift til kvier fra malkekøer. 3) Skift til smågrise fra slagtesvin. Stk. 5. Antallet af dyreenheder kan fastholdes, hvis der skiftes til kvier fra ammekøer, får eller geder. Stk. 6. Beregningen i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr, jf. stk. 3-5, foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v. Stk. 7. Ændringen skal kunne gennemføres uden renovering eller andre ændringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter 16 a og 16 b i husdyrbrugloven. Kapitel 8 Særligt for husdyrbrug, som er godkendt efter 33 i lov om miljøbeskyttelse, tilladt eller godkendt efter i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller som er godkendt eller tilladt efter 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven Skift i miljøteknologiske løsninger 15. Skift i den anvendte miljøteknologi i eksisterende stalde kan ske efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. 19, hvis betingelsen i stk. 2 er opfyldt.

5 Stk. 2. Skift i den anvendte teknologi kan kun finde sted, hvis 1) teknologien, som anmeldes efter stk. 1, skal erstatte en teknologi, som er omfattet af husdyrbrugets godkendelse eller tilladelse, 2) teknologien, som anmeldes efter stk. 1, anvendes til samme dyretype og staldsystem samt i samme staldafsnit som fastsat i godkendelsen eller tilladelsen og har mindst samme samlede effekt i pct. som teknologien, der udskiftes, og 3) teknologien, som anmeldes efter stk. 1, er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, og krav til indretning og drift af teknologien er fastsat i bilag 4, jf. 37. Stk. 3. Vilkår, som i godkendelsen eller tilladelsen knytter sig til teknologien, der udskiftes, bortfalder. Kapitel 9 Særligt for husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller som er godkendt eller tilladt efter 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker 16. Miljøeffektiv teknologi eller teknik kan efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. 19, afprøves i eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg, således at eksisterende miljøeffektiv teknologi eller teknik suppleres med eller helt eller delvist erstattes af den anmeldte teknologi eller teknik, hvis betingelserne i stk. 2-9 er opfyldt. Stk. 2. Afprøvning kan kun finde sted, hvis 1) staldsystemer og dyretyper ikke ændres, og 2) forureningen fra husdyrbruget og de enkelte staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg ikke forventes at blive øget som følge af afprøvningen af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik, jf. Miljøstyrelsens udtalelse efter stk. 7. Stk. 3. For husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, må 1) dyreholdets størrelse ikke øges, og 2) den enkelte produktionsgren ikke øges, hvis der er tale om sammensatte produktioner. Stk. 4. For husdyrbrug, som er godkendt eller tilladt efter 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, må produktionsarealet ikke øges, og anvendelsen af produktionsarealet må ikke ændres. Stk. 5. Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted, når afprøvningen af den miljøeffektive teknologi eller teknik sker mindst 100 m fra 1) nærmeste beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end den ansvarlige for driften, 2) de områder, der er nævnt i 6, stk. 1, nr. 3, i husdyrbrugloven, og 3) kategori 1-, 2- og 3-natur samt andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder.

6 Stk. 6. Nødvendiggør afprøvningen, at der opføres byggeri til teknikrum, filtre, afkast m.v., skal følgende betingelser desuden være opfyldt: 1) Byggeriet skal begrænses til det, der er nødvendigt for at afprøve den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik, og må samlet set ikke overstige 250 m3, dog op til 500 m3, når byggeriet skal opføres som beskrevet i nr. 3, litra b. 2) Byggeriet skal placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. 3) Byggeriet skal foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. Byggeriet skal fremstå: a) i sædvanlige byggematerialer med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader, og bygningshøjden må højst være 5 m, dog ikke højere end nærmeste bygnings højde, eller b) i samme byggestil som det eksisterende byggeri, hvortil der sker tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning samt med en bygningsbredde og -højde, der ikke overstiger bredde og højde, herunder taghøjde, på det eksisterende byggeri. 4) Byggeriet må ikke indebære renovering af eksisterende stalde, eller at staldsystemet ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission. 5) Ventilationsafkast må ikke afvige væsentligt i rumfang og højde i forhold til eksisterende afkast. Stk. 7. En anmeldelse af hel eller delvis udskiftning af eksisterende miljøeffektiv teknologi eller teknik skal vedlægges en udtalelse fra Miljøstyrelsen, hvori teknologien eller teknikkens forventede effekt m.v. er vurderet. Stk. 8. Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves. Stk. 9. Byggeri skal fjernes senest 3 måneder efter, at afprøvning af den miljøeffektive teknologi eller teknik er afsluttet, medmindre byggeriet er opført i overensstemmelse med stk. 6, nr. 3, litra b, eller kommunalbestyrelsen, inden 3 måneder efter at afprøvningen er afsluttet, har modtaget en ansøgning om godkendelse eller tilladelse af byggeriet efter 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven. Hvis en ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter 1. pkt. ikke imødekommes, skal byggeriet fjernes senest 3 måneder efter, at sagen er afgjort med et afslag. Kapitel 10 Særligt for husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Emissionsorienteret produktionstilpasning (slagtesvin) 17. Udvidelse af antallet af slagtesvin inden for det godkendte eller tilladte vægtinterval i eksisterende stalde kan finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. 19, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Stk. 2. Udvidelsen eller ændringen af dyreholdet må ikke medføre en overskridelse af stipladsgrænsen i husdyrbruglovens 16 a, stk. 2, nr. 2. Stk. 3. Følgende betingelser skal desuden opfyldes:

7 1) Antallet af slagtesvin må ikke udvides i staldafsnit, der ligger i en afstand på mindre end 100 m til kategori 1-, 2- og 3-natur. Hvor tilladelsen eller godkendelsen efter i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er meddelt på grundlag af en ansøgning indsendt før den 10. april 2011, skal der være en afstand på mindst 600 m fra husdyrbrugets staldafsnit til kategori 1- og 2-natur. 2) Den samlede vægt af slagtesvin på stald i hvert staldafsnit (antal stipladser * gennemsnitsvægt pr. slagtesvin på stald) må ikke øges i forhold til den samlede vægt på stald, som er tilladt eller godkendt. 3) Husdyrproduktionen af slagtesvin i hvert staldafsnit må kun udvides eller ændres således, at N ab dyr ifølge normtallene fra Aarhus Universitet for planåret 2016/2017 ikke overstiger N ab dyr anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet. 4) Den samlede tilvækst af producerede slagtesvin i hvert staldafsnit må ikke overstige 350 kg pr. tilladt eller godkendt stiplads pr. år. 5) Udvidelsen og ændringen kan gennemføres uden renovering eller andre ændringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter 16 a og 16 b i husdyrbrugloven. Kapitel 11 Særligt for husdyrbrug godkendt eller tilladt efter 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi 18. Skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi i eksisterende stalde kan ske efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, jf. 19, hvis betingelserne i stk. 2-6 er opfyldt. Anmeldelsen kan omfatte, at der indsættes miljøteknologi, som er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, med henblik på reduktion af lugt- eller ammoniakemission. Stk. 2. Skiftet kan kun foretages inden for hver enkelt af de i nr. 1-5 nævnte dyregrupper, fra de i nr. 3-5 til de i nr. 1 og 2 nævnte dyregrupper eller fra den i nr. 2 nævnte dyregruppe til den i nr. 1 nævnte dyregruppe: 1) Ammekøer med tilhørende kalve (under 6 måneder), kvier, stude, slagtekalve (over 6 måneder), får, geder eller heste. 2) Malkekvæg med tilhørende opdræt. 3) Slagtesvin, smågrise eller søer. 4) Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ. 5) Mink eller andre kødædende pelsdyr. Stk. 3. Skiftet må ikke medføre 1) at stalde renoveres eller i øvrigt ændres på en måde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter 16 a og 16 b i husdyrbrugloven, eller 2) at grænserne i 16 a, stk. 1 og 2, i husdyrbrugloven overskrides. Stk. 4. Skift i den anvendte teknologi kan kun finde sted, hvis teknologien, som anmeldes efter stk. 1, er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, og krav til indretning og drift af teknologien er fastsat i bilag 4, jf. 37.

8 Stk. 5. Endvidere skal følgende betingelser opfyldes: 1) Lugt- og ammoniakemissionen fra husdyrbruget, jf. 20 og 21, må ikke øges. 2) Lugtemissionen i det enkelte staldafsnit må kun øges i forhold til de i 30, stk. 1, nævnte områder og beboelser, såfremt forøgelsen sker i staldafsnit, som er placeret i en afstand, der er mindst dobbelt så stor som den ukorrigerede geneafstand beregnet efter 31, for hele husdyrbruget. 3) Depositionen af ammoniak må kun forøges på kategori 1- og 2-natur, såfremt ammoniakdepositionen fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte til sådan natur ikke overstiger 50 pct. af den maksimale deposition, jf. 25 og 26. Depositionen af ammoniak må kun forøges på kategori 3-natur, såfremt ammoniakdepositionen fra husdyrbruget inklusiv det anmeldte til sådanne naturområder ikke overstiger 0,5 kg N pr. ha pr. år. Depositionen af ammoniak til andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, må ikke forøges. 4) Såfremt ammoniakemissionen fra husdyrbruget er mere end 750 kg NH3-N, skal BAT-kravet for hele husdyrbruget overholdes med den anmeldte ændring. BAT-kravet for nye og renoverede staldafsnit i godkendelsen eller tilladelsen skal fortsat beregnes som nye eller renoverede staldafsnit. Stk. 6. Emissionen i såvel nudrift som anmeldt drift, jf. stk. 5, skal beregnes efter de på afgørelsestidspunktet for anmeldelsen gældende emissionsfaktorer, jf. bilag 3, pkt. A og B. Kapitel 12 Kommunalbestyrelsens behandling af anmeldelser 19. Kommunalbestyrelsen skal umiddelbart efter modtagelsen af en anmeldelse efter kvittere for modtagelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere informere Miljø- og Fødevareklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri, dyretype, staldsystem, produktionsareal eller miljøteknologi, som kommunalbestyrelsen har godkendt eller tilladt efter 16 a og 16 b i husdyrbrugloven, og kommunalbestyrelsen er bekendt med, at godkendelsen eller tilladelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, at det anmeldte overholder de relevante krav i samt 6-8, jf. 9, i husdyrbrugloven. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer senest 2 måneder fra modtagelsen af anmeldelsen afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven, jf. stk. 2. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor oplysningskrav i 6, jf. bilag 2, for den pågældende anmeldelse er opfyldt. Senest 3 uger efter modtagelsen af en ufuldstændig anmeldelse meddeler kommunalbestyrelsen anmelderen, hvilke oplysninger der mangler, før anmeldelsen kan behandles. Stk. 4. Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. 11, stk. 7. Stk. 5. Det kan indgå i kommunalbestyrelsens afgørelse, jf. stk. 3, at konkrete vilkår i en godkendelse eller tilladelse ikke finder anvendelse som følge af anmeldelsen efter Det skal fremgå af afgørelsen, hvilke vilkår i godkendelsen eller tilladelsen der bortfalder som følge af afgørelsen om den anmeldte ændring eller udvidelse. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal umiddelbart efter, at den har truffet afgørelsen efter 16, digitalt sende en kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan forlænge afprøvningsperioden, jf. 16, stk. 8, med op til 1 år.

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 1) BEK nr 916 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1240-00710 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 1) 4. maj 2017 UDKAST TIL Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 7, stk. 2, 9, stk. 4, 17, 34, 34 a, 40, stk. 3 og 4, 41, stk. 2, 4 og 5, 54 j, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 1) Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 7, stk. 2, 9, stk. 4, 17, 34, 34 a, 40, stk. 3 og 4, 41, stk. 2, 4 og 5, 54 j, stk. 3, 56 a, stk. 3 og 4, 59

Læs mere

Anmeldeordninger for husdyrbrug

Anmeldeordninger for husdyrbrug Notat Erhverv J.nr. Ref. ANDPE Den 11. april 2011 Anmeldeordninger for husdyrbrug Indhold Generelt om anmeldeordningerne Betingelser for at kunne bruge hver af de fem nye anmeldeordninger Ensilageplads

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

/ Jesper Bladt Stenderup Sønderborg

/ Jesper Bladt Stenderup Sønderborg 2933329717/28050 Jesper Bladt Stenderup 1 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke godkendelsespligtig opstilling af fire mindre fodersiloer og omplacering af to eksisterende kornsiloer på Stenderup 1, 6400 Sønderborg

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

Munkbro I/S Munkbrovej Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Munkbro I/S Munkbrovej 8 7500 Holstebro Dato: 28-08-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-13-15 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 77 92 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 1)

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 1) Udskriftsdato: 8. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1240-528 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1283 af 08/12/2014 Bekendtgørelse om tilladelse

Læs mere

HØRINGSUDGAVE 28. juni 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

HØRINGSUDGAVE 28. juni 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug HØRINGSUDGAVE 28. juni 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 1 I bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Svend Pedersen Sønderbyvej Outrup

Svend Pedersen Sønderbyvej Outrup Svend Pedersen Sønderbyvej 30 6855 Outrup Teknik og Miljø Erhvervscenteretlandbrug Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse på ansøgning om etablering af

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

UDKAST. til. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug UDKAST til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 2 og 4, 9, stk. 4, 17, 18, stk. 2 og 3, 34, 35, 40, stk. 3 og 4, 41, stk. 2, 4 og 5, 55, stk. 9

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356 Hans Skovgaard Horsbjergvej 1, 8653 Them hans@butik-skovgaard.dk 20. april 2015 EJD-2015-02199 Afgørelse om skift mellem dyretyper på Løgagervej 4, 8600 Silkeborg CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr.

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret Kurt Jepsen Randsigvej 50 6855 Outrup Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947115 Afgørelse på anmeldelse af plansiloanlæg på Randsigvej 50, 6855 Outrup Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Høringsudgave 14. maj 2013

Høringsudgave 14. maj 2013 Høringsudgave 14. maj 2013 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 1 I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 2 og 4, 9, stk. 4, 17, stk. 1-3, 18, stk. 2 og 3, 34, stk. 1-3, 35, 40, stk. 3

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Strandbjerggård

Læs mere

CVR nr CHR nr Tlf. nr

CVR nr CHR nr Tlf. nr Palle Nielsen Impgårdvej 8 8620 Kjellerup 24. november 2015 EJD-2015-05271 Afgørelse om skift mellem dyretyper på Impgårdvej 8, 8620 Kjellerup CVR nr. 13107580 CHR nr. 64197 Tlf. nr. 86880316 Silkeborg

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om at skift mellem dyretyper på Båstrupvej 2, 8800 Viborg

Afgørelse om at skift mellem dyretyper på Båstrupvej 2, 8800 Viborg Jens Kjærulff Båstrupvej 2 8800 Viborg 12. august 2016 EJD-2016-03210 Afgørelse om at skift mellem dyretyper på Båstrupvej 2, 8800 Viborg CVR nr. 27533108 CHR nr. 40981 Tlf nr. 22883616 Silkeborg Kommune

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19c afgørelse om udvidelse pga velfærd, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Accept af anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, samt skift i dyretype, Gyrstingevej 13, 4100 Ringsted (cvr.-nr.

Accept af anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, samt skift i dyretype, Gyrstingevej 13, 4100 Ringsted (cvr.-nr. Jens Frandsen Gyrstingevej 13 4100 Ringsted Accept af anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, samt skift i dyretype, Gyrstingevej 13, 4100 Ringsted (cvr.-nr. 26195292) Dato: 8. april

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

3.2.1 Ansøgninger om godkendelse og tilladelse Anmeldelser... 8

3.2.1 Ansøgninger om godkendelse og tilladelse Anmeldelser... 8 Den 4. maj 2017 Notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Anvendelsesområde, definitioner m.v.... 2 3 Ansøgning og anmeldelse... 5 3.1 www.husdyrgodkendelse.dk...

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Brian Birch Kobberholmvej 3 Tørring 7620 Lemvig 7. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Lemvig

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

CVR nr. 29108099 CHR nr. 40167 Tlf. nr. 2166 8515

CVR nr. 29108099 CHR nr. 40167 Tlf. nr. 2166 8515 #cpr# Gert Lassen Ellingvej 16 8600 Silkeborg 27. april 2015 Tilladelse til etablering af nyt staldafsnit på Ellingvej 16, 8600 Silkeborg CVR nr. 29108099 CHR nr. 40167 Tlf. nr. 2166 8515 Silkeborg Kommune

Læs mere

Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær Skive. 24. juli Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning max 15 DE

Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær Skive. 24. juli Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning max 15 DE Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær 7800 Skive 24. juli 2017 Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning ma 15 DE Skive Kommune har den 9. maj 2017 modtaget anmeldelse efter 11 i husdyrloven

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder.

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder. Thøger Larsen Stjernegårdsvej 4 5772 Kværndrup Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse om udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærdskrav

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Klosterhedevej 35,

Læs mere

Østermark I/S Tingvejen Gjern. 6. december Skift i Dyretype på Skellerupvej 75, 8600 Silkeborg

Østermark I/S Tingvejen Gjern. 6. december Skift i Dyretype på Skellerupvej 75, 8600 Silkeborg Østermark I/S Tingvejen 18 8883 Gjern 6. december 2017 Skift i Dyretype på Skellerupvej 75, 8600 Silkeborg Afgørelse Silkeborg Kommune træffer efter godkendelsesbekendtgørelsen 1 29, stk. 1 hermed afgørelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JOHAN BLOCH NIELSEN Vester Hesselvej 1 7500 Holstebro Dato: 10-05-2016 Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013 Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast 1. august 2013 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Søbjergvej 63, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 22. maj 2013 modtaget en anmeldelse efter 19 c i Godkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v.

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. Erhverv J.nr. MST-1240-00608 Ref. CAHEL Den 20. februar 2015 Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315

Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd. Stensbyvej 41, 5485 Skamby. CVR.nr.: 77497315 Anmeldelse af udvidelse af kostald pga. dyrevelfærd Stensbyvej 41, 5485 Skamby CVR.nr.: 77497315 Den 19. december 2012 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALD PGA. DYREVELDFÆRD... 4 BAGGRUND...

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Omlægning af dyrehold til chinchilla på Vesterbyvej 13, 8722 Hedensted. Hedensted Kommune har fra LMO modtaget anmeldelse af omlægning af dyreholdet

Omlægning af dyrehold til chinchilla på Vesterbyvej 13, 8722 Hedensted. Hedensted Kommune har fra LMO modtaget anmeldelse af omlægning af dyreholdet Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Jørgen Jørgensen Vesterbyvej 13 8722 Hedensted Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000059 Dato:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Peder Nygård Hansen Dorthealundsvej 3 5683 Haarby 17-08-2016 Sags id: 16/13838 Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Ejendommen Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Temagruppeseminar 2011

Temagruppeseminar 2011 Temagruppeseminar 2011 Grundlag for anmeldeordningen MKN rapport fra ekspertudvalg Bent Ib Hansen 1 Lovforslag L12 - anmeldeordning Dyrevelfærd (2013) Dyrehold kan forblive uændret Kun ændringer som relaterer

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere