Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser privatkunder"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa CVR-nr.: sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretninger mellem samtlige bankens indenlandske afdelinger og vores kunder. Hvis der i en aftale eller i særvilkår, fx i indlåns-, udlåns- og kreditaftaler, fremgår regler, som er forskellige fra de almindelige forretningsbetingelser, gælder aftalen eller særvilkårene. For enkelte forretningsområder er det nødvendigt med detaljerede regler, som supplerer de generelle regler i de almindelige forretningsbetingelser. Det kan fx være depotog boksvilkår samt check- og kortregler. Bankens almindelige forretningsbetingelser indeholder også oplysninger i henhold til Lov om Betalingstjenester og betragtes som en rammeaftale, hvor det er angivet, at der gælder særlige regler for betalingskonti. Bankens almindelige forretningsbetingelser, vilkår og meddelelser i øvrigt affattes på dansk. Hvis der findes oversættelser, er disse vejledende, og den danske ordlyd har altid forrang. De almindelige forretningsbetingelser er gældende indtil videre fra den 1. maj 2012 og kan af banken ændres med tre måneders varsel ved annoncering i dagspressen. Kopi af bankens almindelige forretningsbetingelser eller vilkår i øvrigt kan til enhver tid rekvireres i din lokale afdeling eller hentes på bankens hjemmeside. 1. Etablering af kundeforhold Når der oprettes et kundeforhold mellem dig og banken, skal banken have oplysninger om navn og adresse samt CPR-nr. eller CVR-nr. Hvis du er bosat i udlandet, skal banken desuden have oplysning om dine skattemæssige forhold, herunder skattemæssige hjemsted, skatte id-nr. (TIN-nr.) eller oplysninger om dit fødested. Oplysningerne skal dokumenteres, og banken har ret til at opbevare kopi heraf. 2. Tegningsforhold og fuldmagt Du kan skriftligt give andre fuldmagt til at disponere på dine vegne i forhold til banken. Banken kan forlange, at bankens fuldmagtsblanket skal anvendes. Ændring eller tilbagekaldelse af fuldmagter skal ske skriftligt til banken. Ved oprettelse af fælleskonti i banken, kan kontohaverne kun disponere i fællesskab, medmindre kontohaverne har givet hinanden fuldmagt til at disponere hver for sig. Fuldmagten ophører ved fuldmagtsgivers død, og konti, depoter og bokse bliver spærret. Dette gælder også fælleskonti, -depoter og -bokse, og den/de efterlevende kontohaver(e) vil modtage meddelelse herom. 3. Bankens tavshedspligt Bankens medarbejdere har tavshedspligt om dine og øvrige kunders forhold og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de under deres arbejde i banken har fået kendskab til. 4. Betalingskonto Alle konti i banken, som er oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner, er omfattet af Betalingstjenesteloven. Banken fastsætter hvilke kontotyper, der er betalingskonti, og du vil derfor ikke kunne gennemføre betalingstransaktioner fra alle dine konti i banken. 5. Rente- og provisionsvilkår Rente- og provisionssatserne for de enkelte ind- og udlånskonti er variable, medmindre du og banken udtrykkeligt har aftalt andet. At satserne er variable betyder, at banken kan ændre satserne. Banken kan altid uden varsel ændre variable satser, når ændringen er til fordel for dig. Variable satser kan af banken nedsættes på indlån og for Side 1

2 højes på udlån uden varsel, hvis 1) penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- og udland, herunder ændring af den danske diskonto, påvirker det almindelige renteniveau af betydning for banken, 2) anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for banken, og med en måneds varsel, hvis 3) markedsmæssige forhold, herunder ved eventuel sammenlægning med et andet pengeinstitut (eller andet finansielt institut), begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, 4) banken uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, herunder bl.a. indtjeningsmæssige, eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet, og med tre måneders varsel, hvis 5) de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af dine rente- og provisionsvilkår, ændrer sig, herunder fx ændring af størrelsen eller omfanget af dine indlån, udlån eller kreditter. Banken oplyser sine rente- og provisionssatser for ind- og udlån ved skiltning i bankens ekspeditionslokaler, på sydbank.dk og på anmodning. Ændring af rente- og provisionssatser for udlån: Når en renteændring skyldes en ændring i en referencerentesats, og denne referencerentesats er offentlig tilgængelig samt tilgængelig ved forespørgsel i banken, oplyser banken om ændringen, på det første kontoudtog efter ændringen er trådt i kraft. Ved øvrige rente- og provisionsændringer oplyser banken herom ved brev, inden ændringen træder i kraft. Ved meddelelser om renteændringer vil du tillige få oplysninger om eventuelle ændringer til ydelsernes størrelse eller antal og lånets løbetid. Ændring af rentesatser for indlån: Banken oplyser om ændring af rentesatser ved brev eller ved annoncering i dagspressen samt på den første kontoudskrift efter annonceringen. For indlån på opsigelse gælder det, at du i en periode på 14 dage efter ikrafttrædelsen af renteændringen kan hæve dit indlån uden fradrag i renten, hvis varslet om renteændring er kortere end den opsigelsesfrist, der gælder for kontoen. 6. Beregning og tilskrivning af renter og provision På de fleste konti er der daglig renteberegning. På indlånskonti tilskrives renter sædvanligvis én gang årligt bagud; på udlånskonti tilskrives renter og provision enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt bagud. På garantier tilskrives provision enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Provision kan beregnes bagud eller forud, og tilskrivningen sker med et minimumsbeløb, der oplyses på anmodning. Rente- og provisionstilskrivningen fremgår af bankbog, kontoudskrift eller anden opgørelse. Rentebeløb under en vis størrelse, som banken oplyser på anmodning, bliver ikke tilskrevet kontoen. Bankens regler for rente- og provisionsberegning udleveres på anmodning, og de kan til enhver tid og uden varsel ændres af banken. 7. Valør og gennemførelsestid Valørdagen er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på en konto. Ved kontant indbetaling, herunder også med check eller Dankort, gælder som hovedregel, at første bankdag efter indbetalingen er valørdag. Ved kontant indbetaling i danske kroner eller euro på en betalingskonto er valørdagen samme dag som indbetalingen. Ved kontant indbetaling i danske kroner eller euro på en erhvervsdrivendes betalingskonto, er valørdagen første bankdag efter indbetalingen. Ved udbetaling er ekspeditionsdagen valørdag. Lørdage, søn- og helligdage, dagen efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke bankdage. Bankens regler for valørberegning udleveres på anmodning, og de kan til enhver tid og uden varsel ændres af banken. Side 2

3 Gennemførelsestiden er den tid, der kan gå, inden betalingstransaktionen krediteres modtagerens konto. For indenlandske betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven er gennemførelsestiden op til én bankdag. For papirbaserede indenlandske betalingstransaktioner er gennemførelsestiden op til to bankdage. Gennemførelsestiden for grænseoverskridende betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven er op til tre bankdage. For papirbaserede grænseoverskridende betalingstransaktioner er gennemførelsestiden op til fire bankdage. Hvis en betalingsordre modtages mod slutningen af en bankdag, anses betalingsordren som modtaget førstkommende bankdag. Hvornår bankdagen slutter, er afhængigt af, hvilken type betalingsordre du afgiver. Sluttidspunktet for de forskellige typer af betalingstransaktioner oplyses på anmodning. 8. Gebyrer Banken opkræver gebyr for serviceydelser. Desuden opkræves gebyr for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder, når banken er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen. Gebyrer beregnes enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. De almindelige gebyrer og satser fremgår af en prisliste, som findes i alle afdelinger, og som banken udleverer på anmodning. Øvrige gebyrer oplyses på anmodning. Banken kan altid uden varsel nedsætte gebyrer. Banken kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. Banken kan med tre måneders varsel forhøje de gebyrer, som du løbende betaler i vedvarende aftaleforhold, hvis markedsmæssige forhold, herunder ændret kundeadfærd eller ændret infrastruktur, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af dine gebyrvilkår, ændrer sig, herunder fx ændring af størrelsen eller omfanget af dine indlån, udlån eller kreditter banken ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, herunder bl.a. indtjeningsmæssige, eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet banken ved den årlige vurdering af gebyrsatserne af forretningsmæssige grunde, herunder bl.a. indtjeningsmæssige eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet, finder anledning til en sådan forhøjelse. I vedvarende aftaleforhold kan banken af forretningsmæssige grunde med tre måneders varsel indføre gebyr for serviceydelser, som banken ikke tidligere har beregnet gebyr for. Grundene kan bl.a. være indtjeningsmæssige eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet. Banken oplyser om ændring af gebyrer ved annoncering i dagspressen eller ved brev. For indlån på opsigelse gælder det, at du i en periode på 14 dage efter ikrafttræden af ændring af gebyrer, som er direkte tilknyttet det pågældende indlån, kan hæve dit indlån uden fradrag i renten, hvis varslet om gebyrændring er kortere end den opsigelsesfrist, der gælder for kontoen. 9. Overtræksrente, rykkergebyrer mv. Hvis en konto, hvortil der ikke er aftalt kredit, overtrækkes eller udnyttes i strid med aftalen, opkræver banken en overtræksrente, der beregnes som den højeste udlånssats for udlån til private kunder med et tillæg. Hvis udlån eller kreditter overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen, opkræver banken en overtræksrente som et tillæg til den aftalte rente. Banken opkræver gebyr for ekstraordinære ekspeditioner, der opstår som følge af overtræk og restance, fx for at udsende rykkerbreve samt for at få dækket udgifter til inkasso og juridisk bistand. Oplysning om overtræksrenten fås i banken. For betalingskonti fremgår rentesatsen for overtræk af kontoudtog. Rykkergebyret fremgår af bankens prisliste og af rykkerbrevet. 10. Valutakurser For betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven på betalingskonti, hvor der sker omveksling mellem to valutaer, anvender banken følgende to principper for fastsættelse af kursen: Side 3

4 Sydbanks strakskurs. Kursen offentliggøres på bankens hjemmeside. Noteringskurs. Kursen fastsættes på baggrund af Nationalbankens Valutakurs med tillæg eller fradrag op til 0,75 % pr. valutakryds. Tillæg eller fradrag afhænger af det konkrete valutakryds og oplyses på anmodning. Hvilket princip, der finder anvendelse for betalingstransaktionen, afhænger af både transaktionstype og valuta og oplyses på anmodning. Banken kan altid uden varsel ændre Sydbanks strakskurs på bankens hjemmeside eller Noteringskurser ved ændringer i Nationalbankens Valutakurs. 11. Forbehold ved indbetalinger Indbetalinger på dine konti, der ikke sker kontant, bogføres af banken med det forbehold, at banken modtager beløbet. Dette gælder også for indbetalinger ved checks trukket på andre konti i banken. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt på kvitteringer eller i andre meddelelser vedrørende indbetalingen. 12. NetBoks Når du bliver kunde i Sydbank, får du også NetBoks. Din NetBoks kan du se via et særligt login eller eventuelt via Sydbank NetBank. I NetBoks modtager du kontoudskrifter og andre meddelelser fra banken, og du skal derfor være opmærksom på, om der er nye meddelelser i din NetBoks. De meddelelser, du modtager i NetBoks, kan mod gebyr tilsendes på papir. For at lave aftale herom skal du henvende dig til din rådgiver eller selv tilvælge papirudskrifter i din NetBoks. 13. Kontrol af kontoudskrifter Du er forpligtet til at gennemgå dine papir- og/eller elektroniske kontoudskrifter straks ved modtagelsen. Hvis der er posteringer, som du ikke kan vedkende dig, skal du snarest muligt kontakte banken. Indsigelser vedrørende betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven kan ikke ske senere end 13 måneder efter gennemførsel af transaktionen, medmindre andet er aftalt. Du modtager én gang månedligt kontoudskrift for dine betalingskonti, såfremt der i perioden har været posteringer på betalingskontoen. Kontoudskrifter fremsendes elektronisk til NetBoks. Såfremt du har Sydbank NetBank, har du herfra adgang til NetBoks. 14. Modregning Banken kan uden forudgående meddelelse til dig modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i dit indestående i banken eller i ethvert andet tilgodehavende, som du har eller får hos banken. Banken modregner dog ikke i den del af din løn eller offentlige ydelser mv., der alene dækker dine almindelige leveomkostninger. Banken modregner ikke i indestående på konti, der i henhold til lovgivning eller aftalevilkår er sikret mod kreditorforfølgning. 15. Behandling af personlige oplysninger Banken behandler oplysninger om dig og øvrige kunder med det formål at udbyde finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, risikostyring samt markedsføring. Banken indhenter oplysninger fra dig. I forbindelse med kreditvurdering indhenter banken oplysninger fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet. Banken indhenter endvidere oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Banken opdaterer løbende oplysningerne fra Det Centrale Personregister og fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Ved din brug af betalingsformidling, herunder brug af kreditog betalingskort, checks, bankens e-banking-løsninger mv., indhenter banken oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre alene for at kunne gennemføre betalinger korrekt og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende. Banken videregiver oplysninger til andre, når det er nødvendigt for at kunne opfylde aftaler med dig, fx om overførsel af beløb. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder, når lovgivningen foreskriver det, for eksempel i medfør af skattekontrolloven. Misligholder du dine forpligtelser over for banken, kan banken indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Du har ret til i overensstemmelse med reglerne herom i Lov om behandling af personoplysninger at få oplyst, hvilke oplysninger om dig, banken behandler, og hvorfra oplysninger hentes. Banken kan kræve et gebyr for at give dig et skriftligt svar. Hvis banken bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om dig, eller oplysningerne er vildledende, vil banken rette eller slette oplysningerne, så behandling kan ske på et rigtigt grundlag. Side 4

5 Det er frivilligt, om du vil give banken de ønskede oplysninger. Hvis du ikke ønsker dette, kan banken måske ikke rådgive dig fuldt ud, behandle en forespørgsel om lån eller i øvrigt betjene dig. Hvis du er utilfreds med, at banken behandler oplysninger om dig eller med, hvordan behandling sker, kan du klage til banken. Du kan desuden til enhver tid klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. 16. Check- og hævekortmisbrugerregisteret Hvis du overtrækker din konto ved at udstede checks eller ved at benytte hævekort (fx Dankort), vil du blive registreret i pengeinstitutternes check- og hævekortmisbrugerregister med navn, adresse og CPR-nr. 17. Opsigelse Du kan til enhver tid opsige kundeforholdet uden varsel, medmindre du og banken udtrykkeligt har aftalt andet. Banken kan opsige udlåns- og kreditaftaler, som er omfattet af kreditaftaleloven, med et varsel på tre måneder. Hvis du derimod har misligholdt aftalen med banken, eller der er anden forfaldsgrund, kan bankens opsigelse ske uden varsel. Ved opsigelse fra bankens side har du krav på en begrundelse. Når kundeforholdet ophører, kan banken opsige garanti- og kautionsforpligtelser og frigøre sig fra andre forpligtelser, som er indgået for dig. Desuden er du forpligtet til at frigøre banken fra alle forpligtelser, som banken har indgået på dine vegne, eller stille den sikkerhed, som banken kræver. Såfremt du ikke kan acceptere ændringer i bankens vilkår, der vedrører betalingskonti, betragtes aftalerne vedrørende dine betalingskonti som opsagt fra din side. 18. Forretninger i udlandet Hvis banken skal udføre forretninger i udlandet på dine vegne, vælger banken et udenlandsk pengeinstitut, medmindre andet aftales med dig. Banken er uden ansvar for fejl og forsømmelser, som det udenlandske pengeinstitut måtte begå, og uden ansvar for dets evne til at opfylde sine forpligtelser. Banken er dog ansvarlig for anbringelse af dine værdipapirer i et udenlandsk pengeinstitut, medmindre du selv har valgt pengeinstituttet. Både du og banken er underkastet de retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser, der gælder for aftalen med det udenlandske pengeinstitut. 19. Bankens erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået, eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 20. Klager over banken Hvis du finder anledning til at klage over banken, skal du henvende dig til den berørte afdeling i banken. Fører en sådan henvendelse ikke til et resultat, som du finder tilfredsstillende, kan du rette skriftlig henvendelse til bankens klageansvarlige, som er bankens juridiske chef, Juridisk afdeling, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Herefter kan du indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2., Postboks 9029, 1022 København K. Klager vedrørende bankens overholdelse af den finansielle lovgivning kan ske til Finanstilsynet, Aarhusgade 110, 2100 København Ø. 21. Tilsyn Banken er under løbende tilsyn af Finanstilsynet og registreret under reg. nr. F Lovvalg og værneting Eventuelle retstvister afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol. Side 5

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser for erhverv er gældende fra den 1. november 2009 og kan ændres af banken med 1 måneds varsel ved annoncering i dagspressen.

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for privatkunder i Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Faaborg A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser er det juridiske grundlag for det daglige forhold mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter kaldet Merkur,

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Indledning De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Frørup Andelskasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Generelle vilkår for erhvervskunder

Generelle vilkår for erhvervskunder Generelle vilkår for erhvervskunder Generelle vilkår for erhvervskunder gælder fra 14. oktober 2015 og kan ændres af banken med en måneds varsel ved annoncering i dagspressen. Vilkårene kan også ses på

Læs mere

Kortbestemmelser MasterCard Corporate Virtual

Kortbestemmelser MasterCard Corporate Virtual Disse kortbestemmelser gælder for både virksomheden og bruger. Virksomheden er ansvarlig for, at bruger kender og følger reglerne. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage, søn- og helligdage

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

0 % af det samlede kreditbeløb. 100 kr.

0 % af det samlede kreditbeløb. 100 kr. Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente- og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Vilkår Pålydende rente 0 % pr. md./pr. år. Debitorrenten (effektiv rente) 0 % Mindst 2.000 kr. Maksimalt 75.000 kr.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 10 Gældende fra den 29. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Møns Bank, medmindre andet er aftalt. For

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser. 1. Rente- og prisoversigt. Hvad koster det at låne (beregningseksempler)? Satser pr. 1.

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser. 1. Rente- og prisoversigt. Hvad koster det at låne (beregningseksempler)? Satser pr. 1. Basisbank A/S Forretningsbestemmelser R 1. Rente- og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Vilkår Pålydende rente. Renten er fast i kreditaftalens løbetid. 0 % pr. md./0 % pr. år. Debitorrenten (effektiv

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 1,65% pr. md./19,8% pr. år. Debitorrenten (effektiv rente).. Mindst 2.160 kr.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere

A L M I N D E L I G E F O R R E T N I N G S B E T I N G E L S E R

A L M I N D E L I G E F O R R E T N I N G S B E T I N G E L S E R A L M I N D E L I G E F O R R E T N I N G S B E T I N G E L S E R Gælder fra den 1. august 2015 1 Indledning gælder for alle forretninger mellem dig og Danske Bank. For nogle aftaler har banken mere detaljerede

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 0,925 % pr. md. / 11,1% pr. år. Debitorrenten (effektiv rente). 11,68

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 1,15% pr. md. / 13,80% pr. år Debitorrenten (effektiv rente). Kreditaftalens

Læs mere