Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder"

Transkript

1 Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa CVR-nr.: sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser gælder for alle forretninger mellem samtlige bankens indenlandske afdelinger og vores kunder. Hvis der i en aftale eller i særvilkår, fx i indlåns-, udlåns- og kreditaftaler, fremgår regler, som er forskellige fra de almindelige forretningsbetingelser, gælder aftalen eller særvilkårene. For enkelte forretningsområder er det nødvendigt med detaljerede regler, som supplerer de generelle regler i de almindelige forretningsbetingelser. Det kan fx være depotog boksvilkår samt check- og kortregler. Bankens almindelige forretningsbetingelser indeholder også oplysninger i henhold til Lov om Betalingstjenester og betragtes som en rammeaftale, hvor det er angivet, at der gælder særlige regler for betalingskonti. Bankens almindelige forretningsbetingelser, vilkår og meddelelser i øvrigt affattes på dansk. Hvis der findes oversættelser, er disse vejledende, og den danske ordlyd har altid forrang. De almindelige forretningsbetingelser er gældende indtil videre fra den 1. november 2009 og kan af banken ændres med tre måneders varsel ved annoncering i dagspressen. Kopi af bankens almindelige forretningsbetingelser eller vilkår i øvrigt kan til enhver tid mod gebyr rekvireres i din lokale afdeling eller hentes på bankens hjemmeside. 1. Etablering af kundeforhold Når der oprettes et kundeforhold mellem dig og banken, skal banken have oplysninger om navn og adresse samt CPR-nr. eller CVR-nr. Ved privatejede virksomheder med hjemsted i udlandet skal banken desuden have oplysning om skattemæssige forhold, herunder ejerens skattemæssige hjemsted, skatte id-nr. (TIN-nr.) eller oplysninger om fødested. Banken er berettiget til at få identificeret og legitimeret virksomhedens reelle ejere. Oplysningerne skal dokumenteres, og banken har ret til at opbevare kopi heraf. 2. Tegningsforhold og fuldmagt Banken skal have oplyst, hvem der er tegningsberettiget i kundeforholdet. Ændring af tegningsretten skal meddeles skriftligt til banken. Du kan skriftligt give andre fuldmagt til at disponere på dine vegne i forhold til banken. Banken kan forlange, at bankens fuldmagtsblanket skal anvendes. Ændring eller tilbagekaldelse af fuldmagter skal ske skriftligt til banken. Ved oprettelse af fælleskonti i banken, kan kontohaverne kun disponere i fællesskab, medmindre kontohaverne har givet hinanden fuldmagt til at disponere hver for sig. Fuldmagten ophører ved fuldmagtsgivers død, og konti, depoter og bokse bliver spærret. Dette gælder også fælleskonti, -depoter og -bokse, og den/de efterlevende kontohaver(e) vil modtage meddelelse herom. 3. Bankens tavshedspligt Bankens medarbejdere har tavshedspligt om dine og øvrige kunders forhold og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de under deres arbejde i banken har fået kendskab til. 4. Betalingskonto Alle konti i banken, som er oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner, er omfattet af Betalingstjenesteloven. Banken fastsætter, hvilke kontotyper der er betalingskonti, og du vil derfor ikke kunne gennemføre betalingstransaktioner fra alle dine konti i banken Side 1

2 5. Rente- og provisionsvilkår Rente- og provisionssatserne for de enkelte ind- og udlånskonti er variable, medmindre du og banken udtrykkeligt har aftalt andet. At satserne er variable betyder, at banken kan ændre satserne. Banken kan altid uden varsel ændre variable satser, når ændringen er til fordel for dig. Medmindre andet aftales, kan variable satser af banken nedsættes på indlån og forhøjes på udlån uden varsel, hvis 1) penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- og udland, herunder ændring af den danske diskonto, påvirker det almindelige renteniveau af betydning for banken 2) anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for banken. og med 14 dages varsel, hvis 3) markedsmæssige forhold, herunder ved eventuel sammenlægning med et andet pengeinstitut (eller andet finansielt institut), begrunder en ændring for én eller flere kontotyper 4) de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af dine rente- og provisionsvilkår, ændrer sig, herunder fx ændring af størrelsen eller omfanget af dine indlån, udlån eller kreditter 5) banken uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, herunder bl.a. indtjeningsmæssige, eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet. Banken oplyser sine rente- og provisionssatser for ind- og udlån på anmodning. Banken oplyser om ændring af rente og provision ved brev eller ved annoncering i dagspressen. 6. Beregning og tilskrivning af renter og provision På de fleste konti er der daglig renteberegning. På indlånskonti tilskrives renter sædvanligvis én gang årligt bagud; på udlånskonti tilskrives renter og provision enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt bagud. På garantier tilskrives provision enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Provision kan beregnes bagud eller forud, og tilskrivningen sker med et minimumsbeløb, der oplyses på anmodning. Rente- og provisionstilskrivningen fremgår af bankbog, kontoudskrift eller anden opgørelse. Rentebeløb under en vis størrelse, som banken oplyser på anmodning, bliver ikke tilskrevet kontoen. Bankens regler for rente- og provisionsberegning udleveres på anmodning, og de kan til enhver tid og uden varsel ændres af banken. 7. Valør og gennemførelsestid Valørdagen er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på en konto. Ved kontant indbetaling, herunder også med check eller Dankort, gælder som hovedregel, at første bankdag efter indbetalingen er valørdag. Ved kontant indbetaling i danske kroner eller euro på en betalingskonto er valørdagen samme dag som indbetalingen. Ved kontant indbetaling i danske kroner eller euro på en erhvervsdrivendes betalingskonto, er valørdagen første bankdag efter indbetalingen. Ved udbetaling er ekspeditionsdagen valørdag. Lørdage, søn- og helligdage, dagen efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke bankdage. Bankens regler for valørberegning udleveres på anmodning, og de kan til enhver tid og uden varsel ændres af banken. Gennemførelsestiden er den tid, der kan gå, inden betalingstransaktionen krediteres modtagerens konto. For betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven er gennemførelsestiden op til fire bankdage. Hvis en betalingsordre modtages mod slutningen af en bankdag, anses betalingsordren som modtaget førstkommende bankdag. Hvornår bankdagen slutter, er afhængigt af, hvilken type betalingsordre du afgiver. Sluttidspunktet for de forskellige typer af betalingstransaktioner oplyses Side 2

3 på anmodning. 8. Gebyrer Banken opkræver gebyr for serviceydelser og for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder, når banken er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen. Gebyrer beregnes enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. Banken kan opkræve gebyrer for fremsendelse af oplysninger i henhold til Betalingstjenesteloven. De almindelige gebyrer og satser fremgår af en prisliste, som findes i alle afdelinger, og som banken udleverer på anmodning. Øvrige gebyrer oplyses på anmodning. Banken kan altid uden varsel nedsætte gebyrer. Banken kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. Medmindre andet aftales, kan banken med en måneds varsel forhøje de gebyrer, som du løbende betaler i vedvarende aftaleforhold, hvis markedsmæssige forhold, herunder ændret kundeadfærd eller ændret infrastruktur, begrunder en ændring for én eller flere kontotyper de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af dine gebyrvilkår, ændrer sig, herunder fx ændring af størrelsen eller omfanget af dine indlån, udlån eller kreditter banken ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, herunder bl.a. indtjeningsmæssige, eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet banken ved den årlige vurdering af gebyrsatserne af forretningsmæssige grunde, herunder bl.a. indtjeningsmæssige eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet, finder anledning til en sådan forhøjelse. Medmindre andet aftales, kan banken i vedvarende aftaleforhold af forretningsmæssige grunde med en måneds varsel indføre gebyr for serviceydelser, som banken ikke tidligere har beregnet gebyr for. Grundene kan bl.a. være indtjeningsmæssige eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet. Banken oplyser om ændring af gebyrer ved annoncering i dagspressen. 9. Overtræksrente, rykkergebyrer mv. Hvis en konto, hvortil der ikke er aftalt kredit, overtrækkes eller udnyttes i strid med aftalen, opkræver banken en overtræksrente, der beregnes som den højeste udlånssats for udlån til erhvervskunder med et tillæg. Hvis udlån eller kreditter overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen, opkræver banken en overtræksrente som et tillæg til den aftalte rente. Hvis kreditter overtrækkes efter forudgående aftale med banken, kan banken opkræve en overtræksrente, afhængig af rentetype og engagement, som et tillæg til den aftalte rente. Banken opkræver gebyr for ekstraordinære ekspeditioner, der opstår som følge af overtræk og restance, fx for at udsende rykkerbreve samt for at få dækket udgifter til inkasso og juridisk bistand. Oplysning om overtræksrenten fås i banken. Rykkergebyret fremgår af bankens prisliste og af rykkerbrevet. 10. Valutakurser For betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven på betalingskonti, hvor der sker omveksling mellem to valutaer, anvender banken, medmindre andet er aftalt, følgende to principper for fastsættelse af kursen: Sydbanks strakskurs. Kursen offentliggøres på bankens hjemmeside. Noteringskurs. Kursen fastsættes på baggrund af Nationalbankens Valutakurs med tillæg eller fradrag op til 0,75 % pr. valutakryds. Tillæg eller fradrag afhænger af det konkrete valutakryds og oplyses på anmodning. Hvilket princip, der finder anvendelse for betalingstransaktionen, afhænger af både transaktionstype og valuta og oplyses på anmodning. Banken kan altid uden varsel ændre Sydbanks strakskurs på bankens hjemmeside eller Noteringskurser ved ændringer i Nationalbankens Valutakurs. 11. Forbehold ved indbetalinger Indbetalinger på dine konti, der ikke sker kontant, bogføres af banken med det forbehold, at banken modtager beløbet. Dette gælder også for indbetalinger ved checks Side 3

4 trukket på andre konti i banken. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt på kvitteringer eller i andre meddelelser vedrørende indbetalingen. 12. Kontrol af kontoudskrifter Du er forpligtet til at gennemgå dine papir- og/eller elektroniske kontoudskrifter straks ved modtagelsen. Hvis der er posteringer, som du ikke kan vedkende dig, skal du snarest muligt kontakte banken. Indsigelser vedrørende betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven kan ikke ske senere end 2 måneder efter gennemførsel af transaktionen, medmindre andet er aftalt. Du modtager kontoudskrifter for dine betalingskonti efter nærmere aftale med banken, såfremt der inden for en aftalt periode er sket posteringer på betalingskontoen. Såfremt du har Sydbank Online Banking og dermed adgang til NetBoks, fremsendes kontoudskrift til NetBoks. Kontoudskrifter kan mod gebyr tilsendes på papir. 13. Modregning Banken er berettiget til at betragte alle engagementer med dig som ét mellemværende. Banken er berettiget til uden forudgående meddelelse til dig at modregne ethvert forfaldent eller uforfaldent tilgodehavende i ethvert tilgodehavende såvel i danske kroner som i udenlandsk valuta som du har eller får hos banken, uanset om tilgodehavendet er forfaldent eller ej. Banken modregner ikke i indestående på konti, der i henhold til lovgivning eller aftalevilkår er sikret mod kreditorforfølgning. 14. Behandling af personlige oplysninger Banken behandler oplysninger om dig og øvrige kunder med det formål at udbyde finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, risikostyring samt markedsføring. Banken indhenter oplysninger fra dig. I forbindelse med kreditvurdering indhenter banken oplysninger fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet. Banken indhenter endvidere oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Banken opdaterer løbende oplysningerne fra Det Centrale Personregister og fra kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Ved din brug af betalingsformidling, herunder brug af kreditog betalingskort, checks, bankens e-banking løsninger mv., indhenter banken oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre alene for at kunne gennemføre betalinger korrekt og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende. Banken videregiver oplysninger til andre, når det er nødvendigt for at kunne opfylde aftaler med dig, fx om overførsel af beløb. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder, når lovgivningen foreskriver det, for eksempel i medfør af skattekontrolloven. Misligholder du dine forpligtelser over for banken, kan banken indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Du har ret til i overensstemmelse med reglerne herom i Lov om behandling af personoplysninger at få oplyst, hvilke oplysninger om dig banken behandler, og hvorfra oplysninger hentes. Banken kan kræve et gebyr for at give dig et skriftligt svar. Hvis banken bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger, om dig, eller oplysningerne er vildledende, vil banken rette eller slette oplysningerne, så behandling kan ske på et rigtigt grundlag. Det er frivilligt, om du vil give banken de ønskede oplysninger. Hvis du ikke ønsker dette, kan banken måske ikke rådgive dig fuldt ud, behandle en forespørgsel om lån eller i øvrigt betjene dig. Hvis du er utilfreds med, at banken behandler oplysninger om dig, eller med, hvordan behandling sker, kan du klage til banken. Du kan desuden til enhver tid klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. 15. Check- og hævekortmisbrugerregisteret Hvis du overtrækker din konto ved at udstede checks eller ved at benytte hævekort (fx Dankort), vil du blive registreret i pengeinstitutternes check- og hævekortmisbrugerregister med navn, adresse og CPR-nr. Hvis du eller andre, som har økonomisk indflydelse på et selskab, overtrækker selskabets konto ved udstedelse af checks eller ved at benytte hævekort (f.eks. Dankort), vil du eller disse tilsvarende blive registreret. 16. Opsigelse Banken og du kan til enhver tid opsige kundeforholdet uden varsel, medmindre andet er aftalt. Side 4

5 Ved opsigelse fra bankens side har du krav på en begrundelse. Når kundeforholdet ophører, kan banken opsige garanti- og kautionsforpligtelser og frigøre sig fra andre forpligtelser, som er indgået for dig. Desuden er du forpligtet til at frigøre banken fra alle forpligtelser, som banken har indgået på dine vegne, eller stille den sikkerhed, som banken kræver. Såfremt du ikke kan acceptere ændringer i bankens vilkår, der vedrører betalingskonti, betragtes aftalerne vedrørende dine betalingskonti som opsagt fra din side. 17. Forretninger i udlandet Hvis banken skal udføre forretninger i udlandet på dine vegne, vælger banken et udenlandsk pengeinstitut, medmindre andet aftales med dig. Banken er uden ansvar for fejl og forsømmelser, som det udenlandske pengeinstitut måtte begå, og uden ansvar for dets evne til at opfylde sine forpligtelser. Banken er dog ansvarlig for anbringelse af dine værdipapirer i et udenlandsk pengeinstitut, medmindre du selv har valgt pengeinstituttet. Både du og banken er underkastet de retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser, der gælder for aftalen med det udenlandske pengeinstitut. 18. Bankens erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Banken er endvidere ikke ansvarlig for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven. 19. Klager over banken Hvis du finder anledning til at klage over banken, skal du henvende dig til den berørte afdeling i banken. Fører en sådan henvendelse ikke til et resultat, som du finder tilfredsstillende, kan du rette skriftlig henvendelse til bankens klageansvarlige, som er bankens juridiske chef, Juridisk afdeling, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Klager vedrørende bankens overholdelse af den finansielle lovgivning kan ske til Finanstilsynet, Aarhusgade 110, 2100 København Ø. 20. Tilsyn Banken er under løbende tilsyn af Finanstilsynet og registreret under reg. nr. F Lovvalg og værneting Eventuelle retstvister afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol. nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Side 5

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3

Prisliste Danske Konto,Danske Hverdag og Danske Hverdag+ Side 2. Prisliste Danske Konto 3+... Side 3 I denne prisbog kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for forbrugere for serviceydelser mv. Priserne kan ændres af banken i henhold til Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere. De

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere