PRAKTIKBESKRIVELSE - CAS 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKBESKRIVELSE - CAS 1"

Transkript

1 PRAKTIKBESKRIVELSE - CAS 1 Praktikbeskrivelsen består af følgende: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode - Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Center for Autisme og Specialpædagogik CAS 1 Adresse: Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: Amagerfælledvej 199, 2300 København S Tilbuddet er døgntilbud, som derfor er bemandet døgnet rundt. Social- og specialpædagogik Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: CAS 1 er et botilbud i Center for Autisme og Specialpædagogik, som overordnet består af 6 botilbud og 4 dagtilbud. Bostedet CAS 1 hører under Socialforvaltningen i Københavns Kommune og drives efter serviceloven 108. Beskrivelse af brugergruppen: Hos Borgerne på CAS 1.2 sal er der repræsenteret forskellige diagnoser. Her i blandt autisme, psykiatriske lidelser, somatiske lidelser og depressioner. Borgerne har individuelle behov og der kan forekomme voldsom udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og voldsomme humørsvingninger. Nogle har brug for forudsigelighed, meget fysisk aktivitet, hvor andre har behov for ro og tryghed. 1

2 Antal voksne: Aldersgruppe: Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag (uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål). Alle borgerne har behov for fysisk pleje. De skal have hjælp til toiletbesøg, bad og påklædning. De er alle gående og spiser selv, dog med udskæring af maden. Alle undtagen en borgere har ikke noget verbalt sprog, så derfor kan de have svært ved at give udtryk for deres behov. Læs mere i vores beskrivelse af arbejdsmetoder. 24 borgere i cas 1. I cas 1.2 sal befinder der sig 6 borgere, 5 mænd og 1 kvinde. Hvor den yngste er 18 år. De 5 andre ligger i alderen år år. Vi bruger afskygninger af mange forskellige tilgange, for at ramme den enkeltes specifikke behov. Vores opgave er at tage hånd om mange aspekter af et liv gennem mange år. Derfor er en meget bred approach en nødvendighed, for at sikre individualitet og kontinuitet. Vi sigter i altafgørende grad efter at forme vores tilgange efter borgerens behov, for ikke (over flere år) at skabe tilgangsformede borgere. Derfor er anerkendelse og dialektisk handicapforståelse fundamentale for os. Fysiske rammer; ude og inde: Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) Ansatte (Antal og faggrupper pædagogisk faggruppe og andre faggrupper) Dato for sidste revidering: Februar De metoder, der har vist sig virksomme hos os er: Teach-inspirerede hjælpemidler, struktur, anerkendelse af følelser/spejling, positiv affektsmitte, roskabende, konfliktnedtrappende, kommunikation spænder fra samtale med ord over pictogrammer, pecs til serier af lyde og taktile input, der skaber (forventnings) glæde. CAS 1 ligger på Amagerfælledvej. Det ligger tæt på DR byens metro st. og på bus 33. Af grønne områder har vi Amagerfælled, som vi ofte benytter til gåture. Alternativt kan vi gå ture i nærområdet og ellers kører man til steder (natur og seværdigheder) med bostedets bus 52 ansatte, herunder ledelse, ufaglærte og pædagoger. Derudover har centeret en udviklingsafdeling med socialfaglige og sundhedsfaglige konsulenter. 2

3 Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik 2. praktikperiode Kompetenceområde: Relation og kommunikation - 2. praktikperiode Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper: 1. Børn og unge med særlige behov 2. Mennesker med sociale vanskeligheder 3. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. Vidensmål: Den studerende har viden om kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale professionsetik og pædagogiske værdier, Færdighedsmål: Den studerende kan kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner, analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber, Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis? Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål? På CAS 1.2 vil man kunne opleve kommunikation med konkreter, fagter, PECS, billeder, korte verbale udsagn og (glade, interessante) lyde. Vi bruger også kropsprog aktivt, eksempelvis ved Low Aroussal, hvor vi optræder roligt og ikke-konfronterende eller omvendt øger aroussal/skaber glæde ved små teaterlignende optrin. En studerende hos os vil få rig mulighed for at stifte bekendtskab med de mange forskellige måder at kommunikere på. Etik er et fast punkt på dagsordenen ved personalemøder. Der er i gruppen forståelse for, at man ofte ikke kan vælge en entydig god løsning på en problemstilling. De fleste etiske problemstillinger kan formuleres som et dilemma. At formulere etiske problemstillinger som et dilemma hjælper gruppen til at se tingene fra flere sider. Dette er med til at gruppen overkommer intern uenighed og konflikt, skaber et trygt arbejdsmiljø og sikrer i sidste ende kvaliteten for borgeren. En studerende hos os vil kunne konstatere, at der er etik i alt og at Anbefalet litteratur: Det er praksis orienteret. Hejlskov principper. Litteratur om etik bliver hurtigt for teoretisk. Derfor bruger vi dilemmaspillet og samtaler om etiske dilemmaer i stedet. Bo Hejlskov Elvén: 3

4 man kan arbejde meget konkret med at træffe etiske valg. Man taler i pædagogisk sammenhæng ofte om magt og hvorledes vi forvalter denne. I vores gruppe taler vi om afmagt. I vores arbejde sker det tit, at noget ikke lykkes eller går som ventet. En følelse af afmagt kan let opstå. Kunsten for os er at acceptere denne afmagt som en del af arbejdet, så vi ikke for at bevare magten kommer til at bruge magt over for borgeren. Svaret på en oplevelse af afmagt ligger ikke i magt, men i forbedrede pædagogiske løsninger. Konkret vil en studerende hos os opleve, at vi løser mange af borgernes problemer ved at øge borgnes mulighed for at benytte gode copingstrategier og bevare selvkontrollen. Kom godt ud af det med hinanden Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning og Low Arousal konflikt uden konfrontation Vi søger i gruppen at højne ligeværd ved at adskille menneske og handicap. Herved bliver det muligt at hjælpe borgeren med de problemer og udfordringer borgeren har i kraft af sit handicap UDEN at identificere borgeren med sit problem/handicap. Konkret vil man som studerende opleve, at borgerne på CAS 1.2 har en høj grad af individualitet og personlighed på trods af deres omfattende handicap. konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd, vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder, Vi arbejder i gruppen ud fra præmissen om at folk der kan opføre sig ordentligt gør det! Dette betyder for os, at hvis der opstår udadreagerende/voldelig adfærd, så er der en grund til det. Og denne grund hænger altid sammen med borgerens handicap. Vi tager ansvar for udadreagerende adfærd ved at søge at forebygge den pædagogisk eller skabe sikkerhed for andre i de situationer, hvor den ikke kan forebygges. Som studerende vil man opleve, at vores måde at arbejde med kommunikation, etik og magt på i praksis virker konfliktnedtrappende. Bo Hejlskov Elvén: samme som ovenfor bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædago- tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte Borgerne i CAS 1.2 er dagligt på individuelle gåture. Der arrangeres busture. Der er musik-cafe ugentligt. Alle aktiviteter foregår på borgerens præmisser; Visse dage kan en gåtur nærmere være en stå Loise Bøttcher og Jesper Dammeyer Handicap psykologi, 4

5 giske praksis områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv stille-tur, hvis borgeren bliver optaget af et eller andet på et gadehjørne. Der er som studerende mulighed for at være med til at arrangere ture eller afprøve andre aktiviteter, f.eks. i forbindelse med sanseintegration og lignende. Københavns Kommunes Handicap politik Den studerendes liniefaglige litteratur hjælpemidler og professionsteknologier i et læringsog udviklingsperspektiv. vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring. Vi bruger pt. Ipad, billedtavler, PECS, visuelt støttemateriale. Brugen af disse hjælpemidler hænger ofte sammen med borgerens fornemmelse for struktur i hverdagen eller mestring af bestemte situationer. Derfor er vi nødt til at være lidt konservative på dette punkt og kan ikke forandre ret meget ad gangen. Men man kan som studerende være med til eller selv skabe supplerende materiale og afprøve dette i et vist omfang. Praktikvejledning i 2. praktikperiode Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Organiseringen sker efter forudgående samtale vedr. den angivne praksis. 5

6 Uddannelsesplan for specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 3. praktikperiode Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan Hvordan afspejles dette i den pædagogiske praksis? Hvordan kan den studerende tilegne sig dette mål? Anbefalet litteratur: institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser, agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, Arbejdet på CAS 1.2 foregår indenfor visse rammer. Nogle gange kan det virke lidt abstrakt, men som studerende vil man blive introduceret København Kommunes Handicap Politik, forskelligt materiale fra Drifts- og Udviklingskontoret for Borgere med Handicap, centerets Vision 2017, CAS 1.2s kvalitetsbeskrivelser, myndighedens handleplan for borgeren og til slut borgerens baggrundsbeskrivelse og pædagogiske planer. Som studerende vil man blive klar over, at samfundet har en dagsorden for borgerens livsvilkår. Denne dagsorden udtrykkes og udmøntes i en lang årsags-virknings-kæde ned igennem organisationen. Det der foregår mellem den studerende og borgeren skal være i overensstemmelse med denne kæde. Klaus Maigaard: Offentlig styring (uddrag) 6

7 forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder, foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet Vi arbejder på CAS 1.2 efter erfaringsbaserede metoder og er meget inspirerede af Bo Hejlskov Elvéns bog, som er meget praksisorienteret. Som studerende vil man have rig lejlighed til at se og afprøve forskellige pædagogiske metoder. Personalegruppen er bredt sammensat også hvad alder angår. Til sammen er der en meget stor praksiserfaring. Man vil som studerende kunne stille spørgsmål til en lang række forskellige tilgange og metoder og fordele og ulemper ved disse. Der afholdes i centeret temadage og introforløb, der også introducerer til tilgange og metoder. Vi har også en udviklingsafdeling i centeret, som er meget i mødekommende. Bo Hejlskov Elvén, samme som ovenfor. tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde, indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger, Vi samarbejder med UCAS, vores udviklingsafdeling, vores centersygeplejersker, praktiserende læge, psykiater, socialrådgivere/konsulenter fra Handicapcenter København, dagtilbud, diverse netværk, pårørende osv. Den studerende kan blive introduceret til f.eks. samarbejde med psykiater. Her er der forberedelse af data og redegørelse for faglige tiltag og måske aktuelle problemstillinger. Den studerende vil opleve, at samarbejdspartnere, selv om de også arbejder for borgeren nogle gange gør dette arbejde ud fra et andet perspektiv end det pædagogfaglige. De sundhedsfaglige instrukser. Kvalitetsbeskrivelsen. Eventuel pensumlitteratur 7

8 Kunsten er at kunne formidle det pædagogiske arbejde og borgerens hverdag på en måde, der kan forstås i samarbejdspartnerens perspektiv, så flere fagområder kan fungere sammen i borgerens interesse. Konkret vil den studerende kunne deltage i møder med psykiater eller på egen hånd opsøge centersygeplejersker og UCAS, for at gøre sig erfaringer på området. opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende, redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde forandringsprocesser og innovation, deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis I CAS 1.2 arbejder vi grundlæggende ud fra fastsatte mål og metodebeskrivelser i pædagogiske planer. Planen følges op af handlinger og observationer, som registreres. Observationer evalueres med fastsatte intervaller og giver et indtryk af, hvor man er i processen med den pædagogiske plan. Den studerende vil dog opleve, at praksis ikke altid er så skematisk. Samtidig med pædagogiske planer, der beskriver afgrænsede aspekter af borgerens liv, foregår der en relationsdannelse, som er afgørende for arbejdet og af meget stor betydning for borgerens trivsel og CSC manual. Vejledning om dokumentation.(socialforvaltningen) 8

9 livskvalitet. Det er heller ikke kun de registrerede observationer, som evalueres. Der opstår ofte situationer i hverdagen, som er klassiske eksempler på vores teori, som vi evaluerer ad hoc indbyrdes i gruppen, for at styrke vores fælles faglighed. Der er altså plads til innovation og forandring, både formelt og uformelt. Men vi udviser en vis konservatisme. Visse ting i praksis er af så afgørende betydning for borgerne, at de ikke kan ændres spontant uden at sætte kvaliteten over styr. Praktikvejledning i 3. praktikperiode Organisering af praktikvejledning Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? 9

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere