Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv."

Transkript

1 Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

2 Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der ikke benyttes til almindelig færdsel Opbevaring og sletning af optagelser Anvendelse af optagelser og billeder fra tv-overvågning Krav om information til de personer, der overvåges Indsigtsret for alle personer på optagelserne Datasikkerhed ved tv-overvågning... 8 Udgivet af: Datatilsynet Borgergade 28, 5. sal 1300 København K Telefon: Telefax Udgivelsesår: 2012 Vejledningen er alene offentliggjort elektronisk 2

3 1. Om vejledningen Se også den generelle pjece om tvovervågning Denne vejledning handler om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Den supplerer pjecen om tv-overvågning fra Tv-overvågningspjecen kan læses på Datatilsynets hjemmeside: Vejledningen beskriver reglerne i hovedtræk. Selve lovteksten findes i persondataloven og tv-overvågningsloven. Du kan finde yderligere informationer på Datatilsynets hjemmeside Tv-overvågningsloven kan findes i Retsinformation ( som lovbekendtgørelse nr af 11. oktober Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) kan findes på Datatilsynets hjemmeside ( På Datatilsynets hjemmeside kan du desuden finde afgørelser og udtalelser om tv-overvågning. 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel Tv-overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel Definition af tvovervågning Overvågning af personer Vedvarende og regelmæssigt gentagen overvågning Som hovedregel forbud mod tvovervågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel Undtagelse for boligorganisationer, hvis tilladelse fra politidirektøren Tv-overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel f.eks. stier og parkeringsarealer må kun ske, hvis betingelserne i tv-overvågningsloven er opfyldt. Tv-overvågning er i tv-overvågningsloven defineret som: overvågning af personer der sker vedvarende eller gentages regelmæssigt ved hjælp af et fjernbetjent eller automatisk virkende kamera. Alle tre betingelser skal være opfyldt, for at tv-overvågningsloven gælder. Loven gælder, uanset om billederne bliver optaget/lagret eller ej. Tv-overvågningsloven omhandler overvågning af personer. Dette omfatter også tilfælde, hvor der kun mere tilfældigt kommer personer ind i billedfeltet. Loven omfatter overvågning, der er vedvarende eller gentages regelmæssigt. Det vil også være tilfældet, hvis kameraet kun aktiveres, når der kommer en person ind i billedfeltet. Hovedreglen er, at private ikke må foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. Dette omfatter enhver offentlig eller privat gade, plads, vej, bro, tunnel, passage, sti, trappe eller lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter (biler, cykler, fodgængere mv.). Tv-overvågningsloven blev ændret i 2010, så boligorganisationer mv. fik adgang til på nærmere fastsatte betingelser at tv-overvåge områder, der benyttes til almindelig færdsel. Der stilles krav om forudgående tilladelse fra politidirektøren. Det er en betingelse for at opnå tilladelse, at overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. 3

4 Tv-overvågningslovens 2, stk. 2 Politidirektøren kan uanset bestemmelsen i 1, stk. 1, efter ansøgning give boligorganisationer og foreninger m.v., der repræsenterer husstandene i et boligområde, tilladelse til at foretage tv-overvågning af det pågældende boligområde og af arealer, som ligger i direkte tilknytning hertil, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En tilladelse kan gives for højst 5 år ad gangen. Overensstemmelse med boligorganisationens vedtægter Overvågningens omfang Det forudsættes efter reglerne, at boligorganisationen eller -foreningen skal repræsentere husstandene i området, og beslutningen om at iværksætte tvovervågning skal være truffet i overensstemmelse med boligorganisationens vedtægter. Tv-overvågningen vil som udgangspunkt skulle rettes mod selve det område, som boligorganisationen mv. ejer eller har rådighed over. Under særlige forudsætninger kan der endvidere være tale om tilladelse til tv-overvågning af arealer, som ligger i direkte tilknytning til boligområdet. Det kan f.eks. være en kommunal vej langs et boligkompleks. Det fremgår af politiets tilladelse, hvilke arealer den konkrete tilladelse omfatter. Indretning af tvovervågningen hensyn til beboernes privatliv Tv-overvågningen skal i alle tilfælde indrettes på en sådan måde, at der i videst muligt omfang tages hensyn til beboernes privatliv. Der må ikke være tale om, at personer kan blive tv-overvåget, når de befinder sig i deres eget hjem. Tv-overvågningen skal således respektere andre relevante regelsæt, f.eks. straffelovens regler. Straffelovens 264 a Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer. Privacy zoner for at undgå overvågning af f.eks. haver og altaner Det kan være nødvendigt at anvende såkaldte privacy zoner i den tekniske opsætning af tv-overvågning. Ved privacy zoner forstås en teknisk foranstaltning, der sørger for, at alle områder, som ikke må overvåges, er dækket af sorte markeringer på billederne. På den måde kan man undgå overvågning af f.eks. haver og altaner i strid med reglerne. De sorte markeringer må ikke kunne fjernes efterfølgende. Privacy zoner kan også bruges for at undgå at overvåge ind ad døre og vinduer. Der må ikke optages lyd Straffelovens 263, stk. 1, nr. 3 Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang. 4

5 Indretning af tvovervågning og behandling af optagelser skal ske efter persondataloven Tv-overvågning af områder, der ikke benyttes til almindelig færdsel Eksempler på områder: Affaldsgårde, legepladser og aflåst p-kældre Straffelovens 263 indebærer, at det normalt vil være forbudt i tilknytning til en tv-overvågning også at aflytte eller optage lyd, medmindre aflytningen eller optagelsen sker med samtykke fra mindst en af deltagerne i den samtale, der aflyttes eller optages. Den konkrete indretning af tv-overvågningen og den efterfølgende behandling af billedoptagelser med personoplysninger skal leve op til persondataloven. Se nærmere nedenfor. 3. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der ikke benyttes til almindelig færdsel Tv-overvågningsloven regulerer ikke, hvornår private kan foretage tv-overvågning af områder, der ikke benyttes til almindelig færdsel. Om der kan iværksættes tvovervågning inde i en bebyggelse og på arealer omkring en bebyggelse, som ikke benyttes til almindelig færdsel, skal i stedet afgøres efter persondataloven. Tv-overvågning af områder, der ikke benyttes til almindelig færdsel, bør kun iværksættes, når meget alvorlige forhold nødvendiggør tv-overvågning. Der kan være tale om kriminalitetsbekæmpelse og -forebyggelse. Enkeltstående tilfælde af tyverier og hærværk er ikke nok til at begrunde etablering af tv-overvågning. At tv-overvågning skal være nødvendigt indebærer desuden, at boligorganisationen bør have forsøgt mindre indgribende midler, før man iværksætter tv-overvågning. Eksempel 1 I en boligorganisation har der i en længere periode været flere tilfælde af hærværk i en affaldsgård. Det har medført en betydelig udgift for afdelingen til reparationer og oprydning. Boligorganisationen forsøgte til at begynde med at låse affaldsgården, så kun beboerne havde adgang dertil. Dette løste dog ikke problemerne med hærværk. Der vil efter omstændighederne kunne etableres tvovervågning af affaldsgården. Områder tæt på boliger/private hjem, f.eks. opgange, elevatorer og gangarealer Tv-overvågning af områder, som er tæt på boligen, og som beboere skal anvende for at komme ud og ind af deres hjem, bør undgås. F.eks. trappeopgange, elevatorer og gangarealer. Kun når alvorlig kriminalitet, f.eks. brandstiftelse eller vold, nødvendiggør tv-overvågning, kan sådanne områder overvåges. Og det må først undersøges, om det ønskede formål kan opnås med mindre indgribende midler end tv-overvågning, f.eks. ved aflåsning af opgangene. Overvågningen skal så vidt muligt indrettes sådan, at det ikke fremgår af optagelserne, hvilke personer der færdes direkte til og fra beboernes indgangsdøre. Boligorganisationen må tage højde for dette ved såvel kameraernes placering som de områder/vinkler, de enkelte kameraer skal dække. Om nødvendigt må der i de tekniske løsninger anvendes privacy zoner, der overdækker udvalgte områder i kameraets billede- og optagefelt. 5

6 Overvågningens omfang Overvågning bør ikke udstrækkes over større områder eller længere perioder, end formålet nødvendiggør. Hvis de problemer, der begrunder tv-overvågningen, kun findes i en bestemt opgang i bebyggelsen, bør de øvrige områder ikke overvåges. Tv-overvågningen bør desuden indstilles, hvis det problem, der var årsagen til etableringen er forsvundet. Eksempel 2 Som følge af et tilfælde af brandstiftelse i aflåste kældre under bebyggelsen besluttes det på boligafdelingens generalforsamling at etablere tv-overvågning af adgangsvejene til kælderen. Der sættes kameraer inde i alle opgange, så indgangspartierne og trapperne ned til kælderen overvåges. Kameravinklerne justeres, så overvågning af trafik direkte til og fra beboernes døre undgås. I enkelte kameraer, hvor en indgangsdør fanges i billedfeltet, anvendes der privacy zoner, som sætter en sort boks over området udenfor og omkring døren. Efter et år indstiller boligorganisationen tv-overvågningen, da det vurderes, at årsagen til problemet er forsvundet. Eksempel 3 I en boligafdeling med familieboliger og et kollegium er der store og gentagne problemer med indbrud, hærværk og vold på kollegiet. Boligorganisationen sætter derfor tv-overvågning op inde på kollegiet, men ikke i andre opgange i bebyggelsen. Overvågningen skal indrettes sådan, at det så vidt muligt ikke fremgår af optagelserne, hvilke personer der færdes direkte til og fra beboernes indgangsdøre. Tv-overvågningen skal altid respektere straffelovens regler. Se ovenfor under punkt Opbevaring og sletning af optagelser Sletning senest efter 30 dage Undtagelse fra kravet om sletning Billedoptagelser fra tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed skal slettes senest 30 dage efter, at de er optaget. Kravet om sletning gælder ikke, hvis en optagelse skal bruges i en konkret sag. Det kan f.eks. være en sag, hvor boligorganisationen gør et erstatningskrav gældende mod en person eller hvor en person gør et erstatningskrav gældende mod boligorganisationen, og hvor optagelser eller billeder skal bruges som dokumentation. Det kan også være en sag om bortvisning af en medarbejder. Boligorganisationen kan i dette tilfælde opbevare optagelsen af den person, tvisten drejer sig om (men ikke af andre personer). Boligorganisationen skal underrette den pågældende om opbevaringen inden for 30-dage. Udlevering af optagelse til den person, tvisten drejer sig om Den person, tvisten drejer sig om, har krav på efter anmodning at få udleveret en kopi af optagelsen. Der skal ske anonymisering af de andre personer, der indgår i optagelserne. 6

7 5. Anvendelse af optagelser og billeder fra tvovervågning Persondatalovens regler skal tages i betragtning, hver gang man vil anvende optagelser eller billeder fra tv-overvågningen. Gennemgang med henblik på udlevering til politiet Boligorganisationens egen brug af optagelserne Det er lovligt for boligorganisationen at gennemgå og anvende optagelserne med det formål at udlevere materiale til politiet. Politiet kan have bedt om det, eller boligorganisationen har indgivet en politianmeldelse. Boligorganisationen må selv anvende optagelserne, hvis der er tale om, at organisationen i det konkrete tilfælde skal gøre et krav om erstatning gældende. Boligorganisationen må ikke anvende optagelser eller billeder fra tvovervågningen i konkrete sager om mindre overtrædelse af husordenen, som ikke kan give anledning til et erstatningskrav. Det er ikke lovligt at gennemse optagelserne for at belure personer eller for at snage i private forhold, f.eks. for at afsløre eventuelle affærer eller lignende. Det er heller ikke lovligt at foretage en generel gennemgang af tv-optagelserne for at afdække, om der eventuelt måtte være beboere, som overtræder interne retningslinjer som husorden og lignende. Eksempel 4 I en boligorganisation er der et vedvarende problem med, at poser med affald lagt i containeren i affaldsgården sprættes op, og affaldet spredes omkring. Oprydningen medfører et meget betydeligt ekstraarbejde og deraf følgende merudgifter for afdelingen. Optagelserne fra tv-overvågningen vil efter omstændighederne kunne anvendes til at identificere de pågældende personer. Udlevering af optagelser og billeder Enhver udlevering eller videregivelse af optagelser eller billeder må kun ske under iagttagelse af persondataloven. Der er også tale om en videregivelse i lovens forstand, når optagelserne vises til personer, der ikke arbejder i boligorganisationen. Optagelser eller billeder må efter reglerne kun udleveres, hvis der er et klart og udtrykkeligt samtykke fra alle genkendelige personer på optagelsen eller billedet, eller udleveringen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed. Eksempel 5 På et ejendomskontor er skærmen med live-optagelser placeret, så det er muligt for udenforstående, der befinder sig i lokalet, at se optagelserne. Skærmen skal placeres på en sådan måde, at det ikke er muligt for udenforstående at se optagelserne. Skærmen skal derfor flyttes eller være slukket i åbningstiden. 6. Krav om information til de personer, der overvåges Boligorganisationens oplysningspligt Boligorganisationer, der foretager tv-overvågning, skal oplyse om overvågningen. Overfor besøgende og andre tilfældigt tilstedeværende personer kan informationspligten opfyldes ved at opsætte skilte eller på anden tydelig måde. 7

8 Det vil afhænge af områdets størrelse og indretning, hvor mange skilte der i givet fald skal opsættes. Der bør normalt opsættes skilte ved adgangsveje mv. til området og på parkeringspladser mv., som overvåges. Ved eventuel overvågning i opgange skal der være tydelig skiltning på indgangsdørene til opgangen/ejendommen og eventuelt også i de overvågede områder, f.eks. i elevatorer. Skiltene skal gerne indeholde et klart og stort piktogram, som viser, at der er tvovervågning. Hvis der sker overvågning af områder, hvor det ikke er åbenbart, hvem der er ansvarlig for tv-overvågningen, bør boligorganisationens navn og kontaktoplysninger også fremgå af skiltet. I forhold til beboere og personer, der jævnligt færdes i området, er skiltning normalt ikke nok til at opfylde oplysningspligten Boligorganisationen skal oplyse om tv-overvågningen til personer, der fast kommer i området, herunder f.eks. ansatte og personer, der udfører arbejde i boligområdet. Det bør ske forud for tv-overvågningens etablering. Der skal bl.a. informeres om formålet med overvågningen, muligheden for, at optagelser udleveres til politiet, hvor lang tid optagelserne opbevares, og hvor i området overvågningen foregår. Der skal gives tilsvarende information om overvågningen til beboerne, herunder nye beboere, der flytter ind, efter at overvågningen er etableret. 7. Indsigtsret for alle personer på optagelserne Enhver har ret til at få udleveret kopi af optagelser af sig selv Persondatalovens regler om retten til indsigt gælder også her. De giver enhver person, der indgår i optagelserne, ret til som hovedregel at få lov at se og få udleveret en kopi af optagelserne af personen selv. Inden forevisning af optagelserne eller udlevering af en kopi skal boligorganisationen sikre sig, at der ikke optræder andre genkendelige personer. Er det tilfældet, skal der først laves en teknisk sløring af disse personer på den kopi af optagelsen, som vises eller udleveres. 8. Datasikkerhed ved tv-overvågning Datasikkerhed Retningslinjer på Datatilsynets hjemmeside Personoplysninger skal behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder bl.a., at der skal træffes de fornødne tekniske og fysiske foranstaltninger imod, at billedoptagelser fra et overvågningskamera kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Datatilsynet har på sin hjemmeside retningslinjer og hjælp til, hvordan man opfylder persondatalovens sikkerhedskrav ved tv-overvågning: 8

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne

GUIDE. om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne GUIDE pressee etiskere reglerp om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne Dansk Journalistforbund Danske Medier glerpres esseetis tiskereg GUIDE presseetiske regler 2013 Dansk Journalistforbund

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere