Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse Aldersgrænse for at udøve selvstændig faglig virksomhed Aktindsigt i patientoplysninger Attester Autorisation Befordring og befordringsgodtgørelse Betaling for aktindsigt Dødsattester Indberetningspligter Informeret samtykke Journalføring Klager Kollegialt netværk Ligsyn Maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme Medhjælp i praksis Mindreårige - svangerskabsforebyggelse Opbevaring og overdragelse af journaler Offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Patientforsikringen Patientskadeankenævnet Praksisophør Regioner Samarbejdsudvalg Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger m.v. Tilsyn Tolkebistand Utilsigtede hændelser Vidnepligt

2 Forord Som bekendt er der vedtaget en ny kommunalreform (strukturreformen) med virkning fra 1. januar Som en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af strukturreformen er der med ikrafttræden 1. januar 2007 vedtaget en sundhedslov (Lov nr. 546 af 24. juni 2005), der samler de centrale bestemmelser om patienters rettigheder i en sammenhængende lov. Loven omfatter blandt andet de forhold, der hidtil har været reguleret i bl.a. følgende love: Lov om patienters retsstilling, sygesikringsloven, lov om sygehusvæsenet, lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab, lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet, centralstyrelsesloven og ligsynsloven. Det understreges, at nærværende opregning ikke er fuldstændig, men kun medtager de væsentligere love, der samtidig med sundhedslovens ikrafttræden ophæves. Enkelte bestemmelser i sundhedsloven er dog allerede trådt i kraft. Til samtidig ikrafttræden 1. januar 2007 er der vedtaget en ny autorisationslov (Lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed). Formålet med denne lov er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner. Endvidere er formålet at samle de hidtil eksisterende autorisationslove i en fælles autorisationslov. Centralstyrelseslovens bestemmelser om fratagelse og generhvervelse af autorisationen er optaget i den ny autorisationslov. Som en samtidig konsekvens af denne er lov om udøvelse af lægegerning (lægeloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001 ophævet pr. 1. januar En lang række individuelle autorisationslove ophæves samtidig.

3 Som det fremgår af ovenstående, er det en omfattende reform, der træder i kraft den 1. januar I nærværende kapitel gennemgås nogle juridiske forhold, som de praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger kommer i kontakt med under deres faglige virke. Hvis læseren finder, at kapitlet savner nogle emner, er man velkommen til at rette henvendelse til redaktionen eller forfatteren med forslag. Kapitlet forsøger således ikke at være en fuldstændig fremstilling af de talrige juridiske problemstillinger, som kan opstå, men tilsigter alene at være en kort oversigt over centrale og relevante forhold for de praktiserende speciallæger. (Når der i det følgende benyttes betegnelsen speciallæger, gælder den alle specialer herunder speciallæger i almen medicin, medmindre andet er anført.

4 Aldersgrænse for at udøve selvstændig faglig virksomhed I medfør af autorisationslovens 14, stk. 1, bortfalder retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed, når den autoriserede sundhedsperson fylder 75 år. Retten til fortsat at anvende professionsbetegnelsen bortfalder ikke. Dette betyder for praktiserende speciallæger, at tilladelsen til selvstændigt virke bortfalder. Imidlertid kan Sundhedsstyrelsen dispensere fra aldersgrænsen, idet styrelsen efter ansøgning kan give tilladelse til, at en autoriseret sundhedsperson kan fortsætte sin selvstændige faglige virksomhed helt eller delvis, efter at vedkommende er fyldt 75 år. Et eventuelt afslag på en sådan dispensationsansøgning kan indbringes for sundhedsministeren. Det er dog vigtigt at bemærke sig lovens 93, hvorefter sundhedspersoner ikke er omfattet af lovens 14 om bortfald af retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed, hvis den pågældende inden den 1. januar 2007 er fyldt 75 år. Således kan praktiserende speciallæger, der er fyldt 75 år senest den 31/ , fortsætte sin selvstændige faglige virksomhed. Opmærksomheden henledes på lovens 29, stk. 2, hvorefter en læge, der ikke har Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge, f.eks. fordi den er bortfaldet i henhold til førnævnte 14, kan virke i underordnet stilling på sygehus eller som amanuensis hos eller midlertidig stedfortræder for en alment praktiserende læge. Uanset at lovteksten alene omtaler alment praktiserende læge må det antages, at det samme gælder speciallæger inden for andre specialer end almen medicin. Læger, der er omfattet af 14, vil efter det fyldte 75. år kunne udskrive

5 recepter til nærmeste pårørende, og retten til at betegne sig som speciallæge vil blive bevaret. Autorisationsloven 14, 29 stk. 2, og 93 samt de hertil hørende noter i Sundheds-Karnov, særlig note 29.

6 Aktindsigt i patientoplysninger Kapitel 8 i sundhedsloven omhandler reglerne om aktindsigt, der tidligere stod i lov om patienters retsstilling. Hovedreglen er sundhedslovens 37. Ifølge denne bestemmelse skal en patient have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournalen m.v., hvis patienten fremsætter begæring herom. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens begæring på en let forståelig måde gives patienten følgende 4 oplysninger: 1. Hvilke oplysninger der behandles. 2. Behandlingens formål. 3. Kategorierne af modtagere af oplysningerne. 4. Tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. Det er den patient, der er eller har været indlagt på sygehus, og som i øvrigt er blevet undersøgt, behandlet m.v., som har krav på at se den journal, der er oprettet af den autoriserede sundhedsperson. Børn, der er fyldt 15 år, har efter sundhedslovens 17, stk. 3, et selvstændigt krav på aktindsigt jf. nedenfor om informeret samtykke. Den som journalen vedrører, kan bemyndige en anden til på sine vegne at benytte adgangen til aktindsigt i det omfang, vedkommende selv har ret dertil. Er patienten afgået ved døden har de nærmeste pårørende ret til at få oplysninger om den afdøde patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod, jf. sundhedslovens 45.

7 Der er ingen formkrav i forbindelse med anmodning om aktindsigt således kan anmodningen fremsættes skriftligt eller mundtligt over for den pågældende læge (sundhedsperson). I privat praksis fremsættes anmodningen typisk i forbindelse med en konsultation. Der kan ikke kræves honorar for meddelelse af aktindsigt på sygesikringsområdet. Vedkommende læge (sundhedsperson) afgør, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes, og om aktindsigten skal gennemføres ved, at der skal gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet, eller ved at der udleveres en afskrift eller kopi, jf. nedenfor Betaling for aktindsigt. Aktindsigt kan praktisk gives ved, at patienten får lejlighed til at læse journalen på stedet. Hvis journalen føres på edb, kan patienten få lejlighed til at læse skærmbilledet. Hvis der er grund til at antage, at patienten har behov for hjælp til at forstå oplysningerne i journalen, skal lægen tilbyde hjælp og vejledning. Dette kan ske ved, at lægen i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten. Patienten har dog ret til at afslå et tilbud om gennemgang af sin journal. Hvis patienten anmoder om fotokopi af journalen, evt. i uddrag, skal anmodningen normalt imødekommes, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Sådanne særlige forhold kan f.eks. være dokumenternes antal, karakter eller form. Afslag på udlevering af kopi på grund af antallet af dokumenter vil dog normalt kun kunne gives, hvis antallet er overordentlig stort. Kun undtagelsesvis kan patientens ret til aktindsigt begrænses. En sådan begrænsning kan finde sted, såfremt patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser, jf. 37, stk. 2. Ved

8 afgørende hensyn til patienten selv tænkes navnlig på, om det må antages at ville være til alvorlig skade for patienten, hvis denne på det pågældende tidspunkt eller i den pågældende situation gøres bekendt med oplysningerne. Bestemmelsen forudsættes kun anvendt i ganske få tilfælde, eksempelvis hvor det drejer sig om en alvorlig, uhelbredelig og fremadskridende sygdom, og der er en nærliggende risiko for, at patientens psykiske tilstand alvorligt ville lide under at blive gjort bekendt med oplysningerne. Fristen for at imødekomme eller afslå en begæring om aktindsigt er inden 10 dage efter, at begæringen er modtaget. Således skal patienten have en meddelelse inden 10 dage efter begæringens fremsættelse. Patienten har krav på oplysninger om årsagen til, at aktindsigten ikke er imødekommet, og patienten skal have oplyst, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Hvis 10-dages reglen ikke overholdes, eller lægen afslår at imødekomme begæringen om aktindsigt, kan patienten klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. I visse situationer kan lægen opkræve betaling for at efterkomme begæringen om aktindsigt, jf. nedenfor Betaling for aktindsigt. Sundhedslovens kapitel 8, Vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger.

9 Attester Ved en lægeattest forstås ethvert skriftligt udsagn om en persons sundhedstilstand eller årsagen til en persons død, som efter sit indhold er bestemt til at finde anvendelse i såvel privatretlige som offentligretlige forhold. Som eksempel på en lægeattest kan nævnes en dødsattest, statusattester, attester til dokumentation for lovligt forfald samt mange andre. Epikriser, lægebreve, udskrivningsbreve og lignende er ikke omfattet af attestbegrebet. I henhold til autorisationslovens 20, stk. 1, skal en autoriseret sundhedsperson ved udfærdigelse af erklæringer, som vedkommende afgiver i sin egenskab af autoriseret sundhedsperson, udvise omhu og uhildethed. Den bestemmelse konkretiseret for læger stod tidligere i lægelovens 8, men er nu omfattet til at gælde alle autoriserede sundhedspersoner. I bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 angående almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer er der fastsat regler, der skal følges ved afgivelse af lægeerklæringer. I henhold til autorisationslovens 20, stk. 2, er en autoriseret sundhedsperson forpligtet til på begæring fra en offentlig myndighed at afgive erklæring til offentligt brug. Bestemmelsen sigter på personer, der søger eller får offentlige økonomiske ydelser eller anden offentlig hjælp. Pligten påhviler den autoriserede sundhedsperson, der har undersøgt, behandlet eller plejet personen. Lægen må kun udarbejde erklæringer om sygdomme og forhold, som lægen har tilstrækkeligt kendskab til, og oplysningerne skal være tilstrækkelige til at opfylde formålet med erklæringen. Således må der ikke meddeles oplysninger, der ikke er relevante eller er overflødige. Lægen skal være opmærksom på reglerne om tavshedspligt og vi-

10 deregivelse af oplysninger i forbindelse med attestarbejdet. Således skal der i en række situationer foreligge et skriftligt samtykke fra patienten til, at lægen kan videregive oplysninger til f.eks. de sociale myndigheder eller et forsikringsselskab. Se Tavshedspligt. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er kompetent med hensyn til klager over attester - herunder såvel det indholdsmæssige (lægefaglige) som klager over manglende afgivelse af en attest. I straffeloven er der generelle regler om afgivelse af erklæringer, som også er gældende for læger. Der henvises til straffelovens 162 og 163 og 175, der omhandler urigtige erklæringer og bevidnelse af noget som den pågældende ikke har viden om. Den Almindelige Danske Lægeforenings attestudvalg udgiver en gang årligt en attestfortegnelse omkring 1. april indeholdende de faste attesttakster m.m. Siden 1. april 2005 skal der tillægges moms på attester, der udfærdiges med henblik på, at tredjemand kan træffe en beslutning, der har retlige virkninger. I henhold til renteloven kan der stilles krav om betaling af rente af et forfaldent beløb, såfremt der på forhånd er fastsat en forfaldsdag, eller når der er forløbet en måned, fra påkrav om rente er fremsat. Således bør lægen, når faktura eller attesten fremsendes, skriftligt over for rekvirenten af lægeerklæringen anføre, at honoraret for udfærdigelse af lægeerklæringen forfalder til betaling på en nærmere fastsat dag, og at honoraret vil blive tilskrevet renter fra forfaldsdagen, såfremt beløbet ikke er betalt forinden. En betalingsfrist på 14 dage eller 1 måned vil være sædvanlig. Autorisationslovens 20.

11 Bekendtgørelse nr. 212 af 20/ ang. almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer. DADL s attestudvalgs attesttakster samt

12 Autorisation I henhold til autorisationslovens 2 meddeler Sundhedsstyrelsen autorisation til personer, der har gennemført en nærmere bestemt uddannelse. Autoriserede sundhedspersoner er undergivet tilsyn af Sundhedsstyrelsen efter 215 i sundhedsloven og 26 i autorisationsloven. Se Tilsyn. En læge kan over for Sundhedsstyrelsen fraskrive sig autorisationen for en nærmere periode eller indtil videre. Endvidere kan en læge fratages autorisationen, hvis lægen må antages at være til fare for andre mennesker på grund af en fysisk tilstand, der gør den pågældende uegnet til udøvelse af erhvervet, eller sygdom eller misbrug af rusmidler eller lignende, der bevirker, at lægen varigt eller med mellemrum befinder sig i en mangelfuld sjælstilstand. Endvidere kan fratagelse af autorisationen ske, hvis lægen må antages at være til fare for andre mennesker på grund af grov forsømmelighed udvist ved udøvelsen af hvervet. I påtrængende tilfælde, hvor den fortsatte virksomhed skønnes at frembyde overhængende fare, kan Sundhedsstyrelsen midlertidigt fratage autorisationen. En sådan midlertidig fratagelse skal meddeles sundhedsministeren, der stadfæster eller ophæver styrelsens afgørelse. Fratagelser af autorisationen kan indbringes for sundhedsministeren, og såfremt en autorisationsfratagelse stadfæstes af sundhedsministeren, skal sagen indbringes for domstolene, medmindre lægen har afgivet erklæring om, at sagen kan afgøres af sundhedsministeren. Den nærmere procedure for fratagelse af autorisation m.v. samt generhvervelse heraf er fastsat i autorisationslovens kapitel 3. Autorisationsloven 2 og 26. Sundhedsloven 215.

13 Befordring og befordringsgodtgørelse I henhold til sundhedslovens 170 yder kommunalbestyrelsen i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge til gruppe 1-sikrede, der modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning i henhold til sundhedsloven. Kommunalbestyrelsen yder tillige godtgørelse til gruppe 1-sikrede i sygdomstilfælde for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis den sikrede modtager behandling for regionens regning i henhold til sundhedsloven efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge. Endvidere i særlige tilfælde jf. sundhedslovens 64, stk. 4, uden henvisning, hvis behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommendes speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. For at opnå befordringsgodtgørelse hos speciallæger (ikke speciallæger i almen medicin) skal afstanden mellem den sikredes bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstige 50 km. Der kan tillige ydes befordringsgodtgørelse til en ledsager til en patient, der modtager befordringsgodtgørelse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder eller helbredstilstand. Der kan også ydes befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus. Sundhedslovens 170 og 172. Bekendtgørelse nr. 101 af 27. februar 1996 om befordringsgodtgørelse efter sygesikringsloven (nu sundhedsloven).

14 Betaling for aktindsigt Reglerne om gebyr er fastsat i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling. En privat praktiserende autoriseret sundhedsperson, som giver aktindsigt ved afskrift, edb-udskrift eller fotokopi, kan som betaling herfor kræve 10 kr. pr. påbegyndt side, i alt dog højst 200 kr., hvis 1) aktindsigten gives ved edb-udskrift, 2) der i den pågældende praksis ikke rådes over fotokopieringsmaskine eller lignende, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2. De nævnte beløb omfatter moms, forsendelsesomkostninger og lignende. Hvis der i forbindelse med aktindsigten udleveres kopi af røntgenbilleder, lystryk, lydbånd, film m.v. kan der som betaling herfor kræves de faktiske omkostninger ved fremstilling af kopien. Hvis begæringen om aktindsigt fremsættes over for en myndighed eller institution, kan der ikke kræves betaling. Bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling. (Bekendtgørelsen var gældende okt. 2006).

15 Dødsattester Når ligsyn er afsluttet, skal lægen udfærdige dødsattest, jf. sundhedslovens 182, stk. 1. Dødsattesten skal udfærdiges på en blanket (formular nr. 1431). Det er den læge, der har foretaget ligsynet, der skal udstede dødsattesten. Hvis dødsfaldet er indberettet til politiet, må dødsattest kun udstedes, hvis politiet meddeler, at indberetningen ikke giver anledning til et retslægeligt ligsyn. Er et sådant foretaget, udstedes dødsattesten af den læge, der har deltaget i det retslægelige ligsyn. Et lig må ikke begraves, brændes eller føres ud af landet, førend dødsattest er udstedt. Er dødsattesten udfærdiget, efter at retslægeligt ligsyn har været afholdt, skal attesten være forsynet med politiets påtegning om, at intet er til hinder for, at liget begraves, brændes eller føres ud af landet. Dødsattesten har 2 sider. Første side indeholder oplysninger, der har betydning for begravelsesmyndigheden. Der er endvidere informationer om dødstegn (ligpletter, dødsstivhed m.v.). Siden udfyldes af den læge, der har konstateret dødstegnene. Herudover findes en blanket, der skal udfyldes til brug for anmodning om begravelse eller ligbrænding. Denne blanket anvendes også i forbindelse med registrering af dødsfaldet i ministerialbogen. Begravelsesmyndigheden skal indsende første side af dødsattesten til Sundhedsstyrelsen, der registrerer oplysningerne i bl.a. dødsårsagsregistret. Attestens anden side indeholder oplysninger om dødsårsag og dødsmåde m.v. Denne side udfyldes af den læge, der har kendskab til patienten og derfor har de bedste forudsætninger for udfyldelse. Lægen indsender siden til Sundhedsstyrelsen. Eventuelt indopereret pacemaker skal fjernes.

16 Se Ligsyn. Sundhedsloven 182. Bekendtgørelse 474 af 22. juni 1990 om lægers adgang til at konstatere dødens indtrædelse, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion. Vejledning nr. 52 af 28. jan om ligsyn og udstedelse af dødsattester m.v. Vejledning af 30. jan om udfyldelse af dødsattester.

17 Indberetningspligter I henhold til autorisationslovens 19 er en autoriseret sundhedsperson forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhed afkræves vedkommende af sundhedsmyndighederne og til at opfylde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhviler vedkommende efter lovgivningen. I den til 19 hørende note 34 i Sundheds-Karnov 2005 er følgende eksempler på indberetnings- og anmeldelsespligter anført: - Bekendtgørelse nr. 414 af 1999 om lægers anmeldelse til Canceregistret af kræftsygdomme m.v. - Bekendtgørelse nr. 277 af 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. - Bekendtgørelse nr. 334 af 1997 om lægers anmeldelse af Creutzfeldt- Jacob-Sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier. - Bekendtgørelse nr. 616 af 2003 om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS). - Cirkulære 215 af 1993 om indberetning af IVF-behandling. - Cirkulære 108 af 1994 om anmeldelse af nye behandlingsformer m.v., hvor graviditet søges etableret. - Bekendtgørelse nr. 986 af 2003 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse/klinikker. Hertil kan yderligere føjes - Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 26. juni 2003 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.v. - Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 950 af 26. november 2003 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede

18 lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. - Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet. - Lovbekendtgørelse nr. 798 af 29. juni 2004 om social service ( 36). - Autorisationslovens 19. Ovenstående liste er ikke fuldstændig. I straffeloven findes bestemmelser, hvorefter læger som andre borgere har anmeldelsespligt, der tager sigte på at afværge forbrydelser. Der er således ingen pligt til at anmelde begåede forbrydelser. Dog har en læge pligt til efter sundhedslovens 179, stk. 1, at foretage indberetning til politiet om mistænkelige dødsfald, og efter straffelovens 143 er der pligt til at orientere politiet, hvis lægen har kendskab til, at en uskyldig er sigtet eller blevet dømt, jf. den kommenterede lægelov, p.115.

19 Informeret samtykke Reglerne om informeret samtykke fremgår nu af sundhedslovens kapitel 5 om patienters medinddragelse i beslutninger. Reglerne er en kodificering af de hidtil gældende regler i den nu ophævede lov om patienters retsstilling. Ifølge sundhedslovens 15 må ingen behandling indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der gives på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side. Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger, jf. 16. Informationen skal gives løbende og give en forståelig fremstilling af sygdommen, undersøgelsen og den påtænkte behandling. Informationen skal endvidere gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v. Informationen skal omfatte oplysninger om relevante forebyggelses- og behandlings- og plejemuligheder, herunder oplysninger om andre, lægefaglige forsvarlige behandlingsmuligheder samt oplysninger om konsekvenserne af, at der ingen behandling iværksættes. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Patienten har ret til at frabede sig information, jf. 16, stk. 2. Følgende 3 betingelser skal være opfyldt for at samtykket er gyldigt: 1. Patienten skal være habil dvs. være i stand til fornuftsmæssigt at meddele samtykke. 2. Patienten skal have et fyldestgørende grundlag for at kunne tage stilling til behandlingen.

20 3. Beslutningen skal være frivillig. Det skal af journalen fremgå, hvilken information der er givet patienten. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. En patient, der ikke er fyldt 18 år og således mindreårig, men er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Hvis lægen efter en individuel vurdering skønner, at den pågældende mindreårige patient, der er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan forældremyndighedens indehaver på patientens vegne meddele informeret samtykke. Som en følge af at en mindreårig, der er fyldt 15 år, selv kan give informeret samtykke til behandling, er den pågældende også berettiget til aktindsigt og til at give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger. For en patient, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan de nærmeste pårørende give informeret samtykke til behandling. Hvis patienten er under værgemål, jf. værgemålslovens 5, kan informeret samtykke gives af værgen. Ved nærmeste pårørende forstås samlevende ægtefælle eller samlever, partner i et registreret parforhold, slægtning i lige linje, og efter omstændighederne søskende. Adoptivbørn og plejebørn vil også kunne betragtes som nærmeste pårørende. Familieforholdet behøver ikke altid være det afgørende. Også en person, som patienten er nært knyttet til, vil i den konkrete situation kunne anses for nærmeste pårørende, f.eks. en ven, en bistandsværge eller en støtte- eller kontaktperson, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. Hvis der foreligger et øjeblikkeligt behandlingsbehov, og patienten midler-

21 tidig eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke eller er under 15 år, kan lægen indlede eller fortsætte en behandling uden samtykke fra patienten eller fra forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende eller værge. Det samme gælder, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for på længere sigt at forbedre patientens chance for overlevelse eller for at opnå et væsentligt bedre resultat af behandling. Samtykket skal være givet til en konkret behandling. Med andre ord skal det være klart og utvetydigt, hvad samtykket omfatter. Det må således fremgå, hvilken behandling, herunder behandlingsmetode, der må foretages, og hvad der er formålet med behandlingen. Det er sundhedspersonens ansvar, at patienten er tilstrækkelig informeret om behandlingen. Samtykket er relevant i forbindelse med operative indgreb, hvor lægen ikke løbende kan indhente samtykke fra patienten. Sundhedspersonen må derfor, inden behandlingen iværksættes, oplyse patienten om mulige komplikationer, og hvilke fund der vil kunne gøres under operationen, og sikre sig, at patienten har taget stilling hertil og på den baggrund givet sit samtykke, såfremt der skulle vise sig noget uventet under operationen. Hvis der er tvivl om samtykkets rækkevidde, bør lægen undlade at behandle, medmindre der foreligger en situation, hvor behandling er absolut nødvendig. Med hensyn til samtykkets form kan samtykke til behandling foreligge udtrykkeligt, mundtligt eller skriftligt eller efter omstændighederne stiltiende, jf. sundhedslovens 15, stk. 4. Et udtrykkeligt samtykke foreligger, når patienten bevidst og konkret giver udtryk for, at patienten er indforstået med den påtænkte behandling. Dette samtykke kan være mundtligt eller skriftligt.

22 Et mundtligt samtykke er tilstrækkeligt for, at sundhedspersonen kan indlede eller fortsætte en behandling, men det skal fremgå af patientens journal, hvilken information patienten har fået, og hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af denne. Et stiltiende samtykke foreligger, hvor patientens signaler og opførsel må forstås således, at der foreligger et samtykke på baggrund af den givne information. Et stiltiende samtykke vil kun være gyldigt, hvis det er utvivlsomt, at patienten gennem sin adfærd har tilkendegivet enighed om behandlingsforslaget eller dele heraf. Et stiltiende samtykke vil som hovedregel kun være aktuelt i forbindelse med enkelte delelementer i et undersøgelses- og behandlingsforløb. Hvis f.eks. en patient kommer til en konsultation hos en læge, må lægen gå ud fra, at patienten stiltiende har givet sit samtykke til de undersøgelser, som foregår ved en sådan konsultation. Hvis lægen er det mindste i tvivl om, hvorvidt der er tilladelse fra patienten, bør udtrykkeligt mundtligt samtykke indhentes. Husk at notere i journalen hvilken information, der er givet, og om der er givet informeret samtykke. Ellers vil lægen kunne risikere en klage og heraf følgende påtale fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Der er adskillige sådanne sager. I sundhedsloven er der regler for selvbestemmelse i særlige tilfælde. Disse særlige tilfælde er bl.a. sultestrejke, afvisning af at modtage blod, behandling af uafvendeligt døende og livstestamenter. I nærværende artikel omhandles disse tilfælde ikke, men der henvises til sundhedslovens

23 Sundhedslovens kapitel 5, Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

24 Journalføring I henhold til autorisationslovens 21 har læger m.fl. pligt til at føre patientjournaler over deres virksomhed. Ved en journal forstås ordnede (systematiske) optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, de planlagte og udførte undersøgelser og behandlinger og observationer af patienten, herunder hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet. Lægeerklæringer er omfattet af journalen, hvilket tillige gælder røntgenbilleder og beskrivelser samt resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb i det omfang, de har betydning for diagnose, behandling, observation m.v. Lægen skal på baggrund af journalens oplysninger kunne redegøre for, hvad der er foretaget, dvs. planlagt behandling og pleje, udførelsen heraf, resultaterne og efterfølgende evaluering, når der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages undersøgelse og behandling af patienten. Journalen kan være manuel eller elektronisk. Sproget skal være dansk, og det skal fremgå, hvem der har foretaget journaltilførslen samt tidspunktet herfor. Der må ikke slettes i journalen, og teksten må ikke gøres ulæselig. Eventuelle korrektioner skal ske ved at foretage tilføjelser, således at den fejlagtige tekst er tilgængelig. Se Opbevaring og overdragelse af journaler. Autorisationsloven, Bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring). Vejledning nr. 118 af 13/ om lægers journalføring.

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.

Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. LBK nr 913 af 13/07/2010 Gældende (Sundhedsloven) Offentliggørelsesdato: 15-07-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1546 af 21/12/2010 2 LOV nr 327 af 18/04/2011

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007)

DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. (Senest revideret på HGF den 17. november 2007) DANSK TANDLÆGEFORENINGS ETISKE REGLER OG KOLLEGIALE VEDTÆGT. 1 Formål DTF s etiske regler og

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006

UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 UDREDNING AF DET FAGLIGE INDIVIDTILSYN 2006 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2007 Udredning af det faglige individ tilsyn 2006 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Love. Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11. Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12

Love. Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11. Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12 Love Indholdsfortegnelse: side Sundhedsloven afsnit III. Patienters retsstilling 2-11 Sundhedsloven afsnit IV. Transplantation 11-12 Sundhedsloven afsnit XIII. Ligsyn og obduktion m.v. 12-16 Bek. om dødens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker N O T A T Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Det juridiske grundlag mulighed

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 151 Offentligt Bekendtgørelse om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4, 72 og 91 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation

Læs mere

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger

Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger Vejledning om indhentning af helbredsoplysninger 09.05.2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vejledningen 2 2. Selskabers behov for indhentning af helbredsoplysninger - generelt 3 3. Lovgivningen

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

fokus på patientsikkerhed

fokus på patientsikkerhed 2. årgang - nr. 3-15. oktober 2010 fokus på patientsikkerhed En patient udviklede under indlæggelse tegn på tarmslyng (ileus). Den vagthavende læge ordinerede akut oversigt over abdomen. Denne undersøgelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Marts 2012 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region Hovedstadens Psykiatri 04 Henvisning

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 132 af 16/01/2009 BEK nr 1484 af 15/12/2009 Lovgivning forskriften

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4 og 6, 72 og 91 lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4, 72 og 91 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Page 1 of 5 Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Resumé: 0869225 Relevante love Offentliggørelsesdato: 20. jul 2008 Lov om klage- og Faggruppe: Læger

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere