Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse Aldersgrænse for at udøve selvstændig faglig virksomhed Aktindsigt i patientoplysninger Attester Autorisation Befordring og befordringsgodtgørelse Betaling for aktindsigt Dødsattester Indberetningspligter Informeret samtykke Journalføring Klager Kollegialt netværk Ligsyn Maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme Medhjælp i praksis Mindreårige - svangerskabsforebyggelse Opbevaring og overdragelse af journaler Offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Patientforsikringen Patientskadeankenævnet Praksisophør Regioner Samarbejdsudvalg Tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger m.v. Tilsyn Tolkebistand Utilsigtede hændelser Vidnepligt

2 Forord Som bekendt er der vedtaget en ny kommunalreform (strukturreformen) med virkning fra 1. januar Som en del af den samlede lovgivningsmæssige gennemførelse af strukturreformen er der med ikrafttræden 1. januar 2007 vedtaget en sundhedslov (Lov nr. 546 af 24. juni 2005), der samler de centrale bestemmelser om patienters rettigheder i en sammenhængende lov. Loven omfatter blandt andet de forhold, der hidtil har været reguleret i bl.a. følgende love: Lov om patienters retsstilling, sygesikringsloven, lov om sygehusvæsenet, lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab, lov om patientsikkerhed i sundhedsvæsenet, centralstyrelsesloven og ligsynsloven. Det understreges, at nærværende opregning ikke er fuldstændig, men kun medtager de væsentligere love, der samtidig med sundhedslovens ikrafttræden ophæves. Enkelte bestemmelser i sundhedsloven er dog allerede trådt i kraft. Til samtidig ikrafttræden 1. januar 2007 er der vedtaget en ny autorisationslov (Lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed). Formålet med denne lov er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere bestemte grupper af sundhedspersoner. Endvidere er formålet at samle de hidtil eksisterende autorisationslove i en fælles autorisationslov. Centralstyrelseslovens bestemmelser om fratagelse og generhvervelse af autorisationen er optaget i den ny autorisationslov. Som en samtidig konsekvens af denne er lov om udøvelse af lægegerning (lægeloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001 ophævet pr. 1. januar En lang række individuelle autorisationslove ophæves samtidig.

3 Som det fremgår af ovenstående, er det en omfattende reform, der træder i kraft den 1. januar I nærværende kapitel gennemgås nogle juridiske forhold, som de praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger kommer i kontakt med under deres faglige virke. Hvis læseren finder, at kapitlet savner nogle emner, er man velkommen til at rette henvendelse til redaktionen eller forfatteren med forslag. Kapitlet forsøger således ikke at være en fuldstændig fremstilling af de talrige juridiske problemstillinger, som kan opstå, men tilsigter alene at være en kort oversigt over centrale og relevante forhold for de praktiserende speciallæger. (Når der i det følgende benyttes betegnelsen speciallæger, gælder den alle specialer herunder speciallæger i almen medicin, medmindre andet er anført.

4 Aldersgrænse for at udøve selvstændig faglig virksomhed I medfør af autorisationslovens 14, stk. 1, bortfalder retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed, når den autoriserede sundhedsperson fylder 75 år. Retten til fortsat at anvende professionsbetegnelsen bortfalder ikke. Dette betyder for praktiserende speciallæger, at tilladelsen til selvstændigt virke bortfalder. Imidlertid kan Sundhedsstyrelsen dispensere fra aldersgrænsen, idet styrelsen efter ansøgning kan give tilladelse til, at en autoriseret sundhedsperson kan fortsætte sin selvstændige faglige virksomhed helt eller delvis, efter at vedkommende er fyldt 75 år. Et eventuelt afslag på en sådan dispensationsansøgning kan indbringes for sundhedsministeren. Det er dog vigtigt at bemærke sig lovens 93, hvorefter sundhedspersoner ikke er omfattet af lovens 14 om bortfald af retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed, hvis den pågældende inden den 1. januar 2007 er fyldt 75 år. Således kan praktiserende speciallæger, der er fyldt 75 år senest den 31/ , fortsætte sin selvstændige faglige virksomhed. Opmærksomheden henledes på lovens 29, stk. 2, hvorefter en læge, der ikke har Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge, f.eks. fordi den er bortfaldet i henhold til førnævnte 14, kan virke i underordnet stilling på sygehus eller som amanuensis hos eller midlertidig stedfortræder for en alment praktiserende læge. Uanset at lovteksten alene omtaler alment praktiserende læge må det antages, at det samme gælder speciallæger inden for andre specialer end almen medicin. Læger, der er omfattet af 14, vil efter det fyldte 75. år kunne udskrive

5 recepter til nærmeste pårørende, og retten til at betegne sig som speciallæge vil blive bevaret. Autorisationsloven 14, 29 stk. 2, og 93 samt de hertil hørende noter i Sundheds-Karnov, særlig note 29.

6 Aktindsigt i patientoplysninger Kapitel 8 i sundhedsloven omhandler reglerne om aktindsigt, der tidligere stod i lov om patienters retsstilling. Hovedreglen er sundhedslovens 37. Ifølge denne bestemmelse skal en patient have meddelelse om, hvorvidt der behandles helbredsoplysninger om vedkommende indeholdt i patientjournalen m.v., hvis patienten fremsætter begæring herom. Behandles sådanne oplysninger, skal der på patientens begæring på en let forståelig måde gives patienten følgende 4 oplysninger: 1. Hvilke oplysninger der behandles. 2. Behandlingens formål. 3. Kategorierne af modtagere af oplysningerne. 4. Tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer. Det er den patient, der er eller har været indlagt på sygehus, og som i øvrigt er blevet undersøgt, behandlet m.v., som har krav på at se den journal, der er oprettet af den autoriserede sundhedsperson. Børn, der er fyldt 15 år, har efter sundhedslovens 17, stk. 3, et selvstændigt krav på aktindsigt jf. nedenfor om informeret samtykke. Den som journalen vedrører, kan bemyndige en anden til på sine vegne at benytte adgangen til aktindsigt i det omfang, vedkommende selv har ret dertil. Er patienten afgået ved døden har de nærmeste pårørende ret til at få oplysninger om den afdøde patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod, jf. sundhedslovens 45.

7 Der er ingen formkrav i forbindelse med anmodning om aktindsigt således kan anmodningen fremsættes skriftligt eller mundtligt over for den pågældende læge (sundhedsperson). I privat praksis fremsættes anmodningen typisk i forbindelse med en konsultation. Der kan ikke kræves honorar for meddelelse af aktindsigt på sygesikringsområdet. Vedkommende læge (sundhedsperson) afgør, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes, og om aktindsigten skal gennemføres ved, at der skal gives adgang til gennemsyn af patientjournalen m.v. på stedet, eller ved at der udleveres en afskrift eller kopi, jf. nedenfor Betaling for aktindsigt. Aktindsigt kan praktisk gives ved, at patienten får lejlighed til at læse journalen på stedet. Hvis journalen føres på edb, kan patienten få lejlighed til at læse skærmbilledet. Hvis der er grund til at antage, at patienten har behov for hjælp til at forstå oplysningerne i journalen, skal lægen tilbyde hjælp og vejledning. Dette kan ske ved, at lægen i fornødent omfang gennemgår journalen med patienten. Patienten har dog ret til at afslå et tilbud om gennemgang af sin journal. Hvis patienten anmoder om fotokopi af journalen, evt. i uddrag, skal anmodningen normalt imødekommes, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Sådanne særlige forhold kan f.eks. være dokumenternes antal, karakter eller form. Afslag på udlevering af kopi på grund af antallet af dokumenter vil dog normalt kun kunne gives, hvis antallet er overordentlig stort. Kun undtagelsesvis kan patientens ret til aktindsigt begrænses. En sådan begrænsning kan finde sted, såfremt patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser, jf. 37, stk. 2. Ved

8 afgørende hensyn til patienten selv tænkes navnlig på, om det må antages at ville være til alvorlig skade for patienten, hvis denne på det pågældende tidspunkt eller i den pågældende situation gøres bekendt med oplysningerne. Bestemmelsen forudsættes kun anvendt i ganske få tilfælde, eksempelvis hvor det drejer sig om en alvorlig, uhelbredelig og fremadskridende sygdom, og der er en nærliggende risiko for, at patientens psykiske tilstand alvorligt ville lide under at blive gjort bekendt med oplysningerne. Fristen for at imødekomme eller afslå en begæring om aktindsigt er inden 10 dage efter, at begæringen er modtaget. Således skal patienten have en meddelelse inden 10 dage efter begæringens fremsættelse. Patienten har krav på oplysninger om årsagen til, at aktindsigten ikke er imødekommet, og patienten skal have oplyst, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Hvis 10-dages reglen ikke overholdes, eller lægen afslår at imødekomme begæringen om aktindsigt, kan patienten klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. I visse situationer kan lægen opkræve betaling for at efterkomme begæringen om aktindsigt, jf. nedenfor Betaling for aktindsigt. Sundhedslovens kapitel 8, Vejledning nr. 155 af 14. september 1998 om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger.

9 Attester Ved en lægeattest forstås ethvert skriftligt udsagn om en persons sundhedstilstand eller årsagen til en persons død, som efter sit indhold er bestemt til at finde anvendelse i såvel privatretlige som offentligretlige forhold. Som eksempel på en lægeattest kan nævnes en dødsattest, statusattester, attester til dokumentation for lovligt forfald samt mange andre. Epikriser, lægebreve, udskrivningsbreve og lignende er ikke omfattet af attestbegrebet. I henhold til autorisationslovens 20, stk. 1, skal en autoriseret sundhedsperson ved udfærdigelse af erklæringer, som vedkommende afgiver i sin egenskab af autoriseret sundhedsperson, udvise omhu og uhildethed. Den bestemmelse konkretiseret for læger stod tidligere i lægelovens 8, men er nu omfattet til at gælde alle autoriserede sundhedspersoner. I bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 angående almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer er der fastsat regler, der skal følges ved afgivelse af lægeerklæringer. I henhold til autorisationslovens 20, stk. 2, er en autoriseret sundhedsperson forpligtet til på begæring fra en offentlig myndighed at afgive erklæring til offentligt brug. Bestemmelsen sigter på personer, der søger eller får offentlige økonomiske ydelser eller anden offentlig hjælp. Pligten påhviler den autoriserede sundhedsperson, der har undersøgt, behandlet eller plejet personen. Lægen må kun udarbejde erklæringer om sygdomme og forhold, som lægen har tilstrækkeligt kendskab til, og oplysningerne skal være tilstrækkelige til at opfylde formålet med erklæringen. Således må der ikke meddeles oplysninger, der ikke er relevante eller er overflødige. Lægen skal være opmærksom på reglerne om tavshedspligt og vi-

10 deregivelse af oplysninger i forbindelse med attestarbejdet. Således skal der i en række situationer foreligge et skriftligt samtykke fra patienten til, at lægen kan videregive oplysninger til f.eks. de sociale myndigheder eller et forsikringsselskab. Se Tavshedspligt. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn er kompetent med hensyn til klager over attester - herunder såvel det indholdsmæssige (lægefaglige) som klager over manglende afgivelse af en attest. I straffeloven er der generelle regler om afgivelse af erklæringer, som også er gældende for læger. Der henvises til straffelovens 162 og 163 og 175, der omhandler urigtige erklæringer og bevidnelse af noget som den pågældende ikke har viden om. Den Almindelige Danske Lægeforenings attestudvalg udgiver en gang årligt en attestfortegnelse omkring 1. april indeholdende de faste attesttakster m.m. Siden 1. april 2005 skal der tillægges moms på attester, der udfærdiges med henblik på, at tredjemand kan træffe en beslutning, der har retlige virkninger. I henhold til renteloven kan der stilles krav om betaling af rente af et forfaldent beløb, såfremt der på forhånd er fastsat en forfaldsdag, eller når der er forløbet en måned, fra påkrav om rente er fremsat. Således bør lægen, når faktura eller attesten fremsendes, skriftligt over for rekvirenten af lægeerklæringen anføre, at honoraret for udfærdigelse af lægeerklæringen forfalder til betaling på en nærmere fastsat dag, og at honoraret vil blive tilskrevet renter fra forfaldsdagen, såfremt beløbet ikke er betalt forinden. En betalingsfrist på 14 dage eller 1 måned vil være sædvanlig. Autorisationslovens 20.

11 Bekendtgørelse nr. 212 af 20/ ang. almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer. DADL s attestudvalgs attesttakster samt

12 Autorisation I henhold til autorisationslovens 2 meddeler Sundhedsstyrelsen autorisation til personer, der har gennemført en nærmere bestemt uddannelse. Autoriserede sundhedspersoner er undergivet tilsyn af Sundhedsstyrelsen efter 215 i sundhedsloven og 26 i autorisationsloven. Se Tilsyn. En læge kan over for Sundhedsstyrelsen fraskrive sig autorisationen for en nærmere periode eller indtil videre. Endvidere kan en læge fratages autorisationen, hvis lægen må antages at være til fare for andre mennesker på grund af en fysisk tilstand, der gør den pågældende uegnet til udøvelse af erhvervet, eller sygdom eller misbrug af rusmidler eller lignende, der bevirker, at lægen varigt eller med mellemrum befinder sig i en mangelfuld sjælstilstand. Endvidere kan fratagelse af autorisationen ske, hvis lægen må antages at være til fare for andre mennesker på grund af grov forsømmelighed udvist ved udøvelsen af hvervet. I påtrængende tilfælde, hvor den fortsatte virksomhed skønnes at frembyde overhængende fare, kan Sundhedsstyrelsen midlertidigt fratage autorisationen. En sådan midlertidig fratagelse skal meddeles sundhedsministeren, der stadfæster eller ophæver styrelsens afgørelse. Fratagelser af autorisationen kan indbringes for sundhedsministeren, og såfremt en autorisationsfratagelse stadfæstes af sundhedsministeren, skal sagen indbringes for domstolene, medmindre lægen har afgivet erklæring om, at sagen kan afgøres af sundhedsministeren. Den nærmere procedure for fratagelse af autorisation m.v. samt generhvervelse heraf er fastsat i autorisationslovens kapitel 3. Autorisationsloven 2 og 26. Sundhedsloven 215.

13 Befordring og befordringsgodtgørelse I henhold til sundhedslovens 170 yder kommunalbestyrelsen i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge til gruppe 1-sikrede, der modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning i henhold til sundhedsloven. Kommunalbestyrelsen yder tillige godtgørelse til gruppe 1-sikrede i sygdomstilfælde for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis den sikrede modtager behandling for regionens regning i henhold til sundhedsloven efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge. Endvidere i særlige tilfælde jf. sundhedslovens 64, stk. 4, uden henvisning, hvis behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommendes speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. For at opnå befordringsgodtgørelse hos speciallæger (ikke speciallæger i almen medicin) skal afstanden mellem den sikredes bopæl eller faste opholdssted og speciallægens konsultationssted overstige 50 km. Der kan tillige ydes befordringsgodtgørelse til en ledsager til en patient, der modtager befordringsgodtgørelse, når ledsagelsen er nødvendig på grund af patientens alder eller helbredstilstand. Der kan også ydes befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus. Sundhedslovens 170 og 172. Bekendtgørelse nr. 101 af 27. februar 1996 om befordringsgodtgørelse efter sygesikringsloven (nu sundhedsloven).

14 Betaling for aktindsigt Reglerne om gebyr er fastsat i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling. En privat praktiserende autoriseret sundhedsperson, som giver aktindsigt ved afskrift, edb-udskrift eller fotokopi, kan som betaling herfor kræve 10 kr. pr. påbegyndt side, i alt dog højst 200 kr., hvis 1) aktindsigten gives ved edb-udskrift, 2) der i den pågældende praksis ikke rådes over fotokopieringsmaskine eller lignende, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2. De nævnte beløb omfatter moms, forsendelsesomkostninger og lignende. Hvis der i forbindelse med aktindsigten udleveres kopi af røntgenbilleder, lystryk, lydbånd, film m.v. kan der som betaling herfor kræves de faktiske omkostninger ved fremstilling af kopien. Hvis begæringen om aktindsigt fremsættes over for en myndighed eller institution, kan der ikke kræves betaling. Bekendtgørelse nr. 664 af 14. september 1998 om betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier, der udleveres efter kapitel 4 om aktindsigt i lov om patienters retsstilling. (Bekendtgørelsen var gældende okt. 2006).

15 Dødsattester Når ligsyn er afsluttet, skal lægen udfærdige dødsattest, jf. sundhedslovens 182, stk. 1. Dødsattesten skal udfærdiges på en blanket (formular nr. 1431). Det er den læge, der har foretaget ligsynet, der skal udstede dødsattesten. Hvis dødsfaldet er indberettet til politiet, må dødsattest kun udstedes, hvis politiet meddeler, at indberetningen ikke giver anledning til et retslægeligt ligsyn. Er et sådant foretaget, udstedes dødsattesten af den læge, der har deltaget i det retslægelige ligsyn. Et lig må ikke begraves, brændes eller føres ud af landet, førend dødsattest er udstedt. Er dødsattesten udfærdiget, efter at retslægeligt ligsyn har været afholdt, skal attesten være forsynet med politiets påtegning om, at intet er til hinder for, at liget begraves, brændes eller føres ud af landet. Dødsattesten har 2 sider. Første side indeholder oplysninger, der har betydning for begravelsesmyndigheden. Der er endvidere informationer om dødstegn (ligpletter, dødsstivhed m.v.). Siden udfyldes af den læge, der har konstateret dødstegnene. Herudover findes en blanket, der skal udfyldes til brug for anmodning om begravelse eller ligbrænding. Denne blanket anvendes også i forbindelse med registrering af dødsfaldet i ministerialbogen. Begravelsesmyndigheden skal indsende første side af dødsattesten til Sundhedsstyrelsen, der registrerer oplysningerne i bl.a. dødsårsagsregistret. Attestens anden side indeholder oplysninger om dødsårsag og dødsmåde m.v. Denne side udfyldes af den læge, der har kendskab til patienten og derfor har de bedste forudsætninger for udfyldelse. Lægen indsender siden til Sundhedsstyrelsen. Eventuelt indopereret pacemaker skal fjernes.

16 Se Ligsyn. Sundhedsloven 182. Bekendtgørelse 474 af 22. juni 1990 om lægers adgang til at konstatere dødens indtrædelse, foretage ligsyn, udstede dødsattest og foretage obduktion. Vejledning nr. 52 af 28. jan om ligsyn og udstedelse af dødsattester m.v. Vejledning af 30. jan om udfyldelse af dødsattester.

17 Indberetningspligter I henhold til autorisationslovens 19 er en autoriseret sundhedsperson forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhed afkræves vedkommende af sundhedsmyndighederne og til at opfylde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhviler vedkommende efter lovgivningen. I den til 19 hørende note 34 i Sundheds-Karnov 2005 er følgende eksempler på indberetnings- og anmeldelsespligter anført: - Bekendtgørelse nr. 414 af 1999 om lægers anmeldelse til Canceregistret af kræftsygdomme m.v. - Bekendtgørelse nr. 277 af 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. - Bekendtgørelse nr. 334 af 1997 om lægers anmeldelse af Creutzfeldt- Jacob-Sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier. - Bekendtgørelse nr. 616 af 2003 om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS). - Cirkulære 215 af 1993 om indberetning af IVF-behandling. - Cirkulære 108 af 1994 om anmeldelse af nye behandlingsformer m.v., hvor graviditet søges etableret. - Bekendtgørelse nr. 986 af 2003 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse/klinikker. Hertil kan yderligere føjes - Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 26. juni 2003 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.v. - Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 950 af 26. november 2003 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde arbejdsbetingede

18 lidelser til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. - Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet. - Lovbekendtgørelse nr. 798 af 29. juni 2004 om social service ( 36). - Autorisationslovens 19. Ovenstående liste er ikke fuldstændig. I straffeloven findes bestemmelser, hvorefter læger som andre borgere har anmeldelsespligt, der tager sigte på at afværge forbrydelser. Der er således ingen pligt til at anmelde begåede forbrydelser. Dog har en læge pligt til efter sundhedslovens 179, stk. 1, at foretage indberetning til politiet om mistænkelige dødsfald, og efter straffelovens 143 er der pligt til at orientere politiet, hvis lægen har kendskab til, at en uskyldig er sigtet eller blevet dømt, jf. den kommenterede lægelov, p.115.

19 Informeret samtykke Reglerne om informeret samtykke fremgår nu af sundhedslovens kapitel 5 om patienters medinddragelse i beslutninger. Reglerne er en kodificering af de hidtil gældende regler i den nu ophævede lov om patienters retsstilling. Ifølge sundhedslovens 15 må ingen behandling indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der gives på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side. Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger, jf. 16. Informationen skal gives løbende og give en forståelig fremstilling af sygdommen, undersøgelsen og den påtænkte behandling. Informationen skal endvidere gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v. Informationen skal omfatte oplysninger om relevante forebyggelses- og behandlings- og plejemuligheder, herunder oplysninger om andre, lægefaglige forsvarlige behandlingsmuligheder samt oplysninger om konsekvenserne af, at der ingen behandling iværksættes. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Patienten har ret til at frabede sig information, jf. 16, stk. 2. Følgende 3 betingelser skal være opfyldt for at samtykket er gyldigt: 1. Patienten skal være habil dvs. være i stand til fornuftsmæssigt at meddele samtykke. 2. Patienten skal have et fyldestgørende grundlag for at kunne tage stilling til behandlingen.

20 3. Beslutningen skal være frivillig. Det skal af journalen fremgå, hvilken information der er givet patienten. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. En patient, der ikke er fyldt 18 år og således mindreårig, men er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Hvis lægen efter en individuel vurdering skønner, at den pågældende mindreårige patient, der er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan forældremyndighedens indehaver på patientens vegne meddele informeret samtykke. Som en følge af at en mindreårig, der er fyldt 15 år, selv kan give informeret samtykke til behandling, er den pågældende også berettiget til aktindsigt og til at give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger. For en patient, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan de nærmeste pårørende give informeret samtykke til behandling. Hvis patienten er under værgemål, jf. værgemålslovens 5, kan informeret samtykke gives af værgen. Ved nærmeste pårørende forstås samlevende ægtefælle eller samlever, partner i et registreret parforhold, slægtning i lige linje, og efter omstændighederne søskende. Adoptivbørn og plejebørn vil også kunne betragtes som nærmeste pårørende. Familieforholdet behøver ikke altid være det afgørende. Også en person, som patienten er nært knyttet til, vil i den konkrete situation kunne anses for nærmeste pårørende, f.eks. en ven, en bistandsværge eller en støtte- eller kontaktperson, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. Hvis der foreligger et øjeblikkeligt behandlingsbehov, og patienten midler-

21 tidig eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke eller er under 15 år, kan lægen indlede eller fortsætte en behandling uden samtykke fra patienten eller fra forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende eller værge. Det samme gælder, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for på længere sigt at forbedre patientens chance for overlevelse eller for at opnå et væsentligt bedre resultat af behandling. Samtykket skal være givet til en konkret behandling. Med andre ord skal det være klart og utvetydigt, hvad samtykket omfatter. Det må således fremgå, hvilken behandling, herunder behandlingsmetode, der må foretages, og hvad der er formålet med behandlingen. Det er sundhedspersonens ansvar, at patienten er tilstrækkelig informeret om behandlingen. Samtykket er relevant i forbindelse med operative indgreb, hvor lægen ikke løbende kan indhente samtykke fra patienten. Sundhedspersonen må derfor, inden behandlingen iværksættes, oplyse patienten om mulige komplikationer, og hvilke fund der vil kunne gøres under operationen, og sikre sig, at patienten har taget stilling hertil og på den baggrund givet sit samtykke, såfremt der skulle vise sig noget uventet under operationen. Hvis der er tvivl om samtykkets rækkevidde, bør lægen undlade at behandle, medmindre der foreligger en situation, hvor behandling er absolut nødvendig. Med hensyn til samtykkets form kan samtykke til behandling foreligge udtrykkeligt, mundtligt eller skriftligt eller efter omstændighederne stiltiende, jf. sundhedslovens 15, stk. 4. Et udtrykkeligt samtykke foreligger, når patienten bevidst og konkret giver udtryk for, at patienten er indforstået med den påtænkte behandling. Dette samtykke kan være mundtligt eller skriftligt.

22 Et mundtligt samtykke er tilstrækkeligt for, at sundhedspersonen kan indlede eller fortsætte en behandling, men det skal fremgå af patientens journal, hvilken information patienten har fået, og hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af denne. Et stiltiende samtykke foreligger, hvor patientens signaler og opførsel må forstås således, at der foreligger et samtykke på baggrund af den givne information. Et stiltiende samtykke vil kun være gyldigt, hvis det er utvivlsomt, at patienten gennem sin adfærd har tilkendegivet enighed om behandlingsforslaget eller dele heraf. Et stiltiende samtykke vil som hovedregel kun være aktuelt i forbindelse med enkelte delelementer i et undersøgelses- og behandlingsforløb. Hvis f.eks. en patient kommer til en konsultation hos en læge, må lægen gå ud fra, at patienten stiltiende har givet sit samtykke til de undersøgelser, som foregår ved en sådan konsultation. Hvis lægen er det mindste i tvivl om, hvorvidt der er tilladelse fra patienten, bør udtrykkeligt mundtligt samtykke indhentes. Husk at notere i journalen hvilken information, der er givet, og om der er givet informeret samtykke. Ellers vil lægen kunne risikere en klage og heraf følgende påtale fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Der er adskillige sådanne sager. I sundhedsloven er der regler for selvbestemmelse i særlige tilfælde. Disse særlige tilfælde er bl.a. sultestrejke, afvisning af at modtage blod, behandling af uafvendeligt døende og livstestamenter. I nærværende artikel omhandles disse tilfælde ikke, men der henvises til sundhedslovens

23 Sundhedslovens kapitel 5, Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

24 Journalføring I henhold til autorisationslovens 21 har læger m.fl. pligt til at føre patientjournaler over deres virksomhed. Ved en journal forstås ordnede (systematiske) optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, de planlagte og udførte undersøgelser og behandlinger og observationer af patienten, herunder hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet. Lægeerklæringer er omfattet af journalen, hvilket tillige gælder røntgenbilleder og beskrivelser samt resultatet af undersøgelses- og behandlingsforløb i det omfang, de har betydning for diagnose, behandling, observation m.v. Lægen skal på baggrund af journalens oplysninger kunne redegøre for, hvad der er foretaget, dvs. planlagt behandling og pleje, udførelsen heraf, resultaterne og efterfølgende evaluering, når der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages undersøgelse og behandling af patienten. Journalen kan være manuel eller elektronisk. Sproget skal være dansk, og det skal fremgå, hvem der har foretaget journaltilførslen samt tidspunktet herfor. Der må ikke slettes i journalen, og teksten må ikke gøres ulæselig. Eventuelle korrektioner skal ske ved at foretage tilføjelser, således at den fejlagtige tekst er tilgængelig. Se Opbevaring og overdragelse af journaler. Autorisationsloven, Bekendtgørelse nr. 846 af 13. oktober 2003 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring). Vejledning nr. 118 af 13/ om lægers journalføring.

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Lov om patienters retsstilling

Lov om patienters retsstilling LOV nr 482 af 01/07/1998 Historisk (Patientretsstillingsloven) Offentliggørelsesdato: 02-07-1998 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 272 af 19/04/2001 LOV nr 312 af

Læs mere

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling I medfør af 1 og 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål, anvendelsesområde, definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling 20 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om patienters retsstilling" Viðgerðin av heimildarlógini á fólkatingi Anordning om ikrafttræden på Færøerne

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor?

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor Lisa Bendroth-Asmussen 1 Introduktion Obduktion eller ej? Sundhedsloven Tilladelse til obduktion Udfyldelse af papirer

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kvalitet 17-08-2014. Love og vejledninger. Patienters retsstilling. Maj 2014

Kvalitet 17-08-2014. Love og vejledninger. Patienters retsstilling. Maj 2014 Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Kvalitet

Læs mere

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Elisabeth Hersby, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen, Danmark T: 72 22 77 96 - E: ehe@sst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Patientjournaler. Journalføringspligt

Patientjournaler. Journalføringspligt Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen.

Stk. 3. Biologiske præparater som sådan er ikke en del af patientjournalen. Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i patientjournaler

Vejledning om aktindsigt i patientjournaler Vejledning om aktindsigt i patientjournaler Formål: Denne vejledning beskriver patienternes ret til aktindsigt og procedurer for meddelelse af aktindsigt på regionens sygehuse. For så vidt angår information,

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Rigshospitalet. Patienternes verden. Mødet med patienten, inddragelse, samarbejde og tværfaglige indsatser i patientforløbet

Rigshospitalet. Patienternes verden. Mødet med patienten, inddragelse, samarbejde og tværfaglige indsatser i patientforløbet Mødet med patienten, inddragelse, samarbejde og tværfaglige indsatser i patientforløbet Birgitta Nordenhof 15-05-2017 1 Informeret samtykke Patienter skal informeres, men skal de også inddrages? Hvornår

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af sundhedsloven

Bekendtgørelse af sundhedsloven LBK nr 913 af 13/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0905881 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling

Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt VEJ nr 33 af 11/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune Instruks om fravalg af Livsforlængende behandling og hjertestops behandling Formål: At beslutninger om fravalg af behandling og genoplivning sker efter gældende retningslinjer, og at borgerens ønsker i

Læs mere

Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.

Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. LBK nr 913 af 13/07/2010 Gældende (Sundhedsloven) Offentliggørelsesdato: 15-07-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1546 af 21/12/2010 2 LOV nr 327 af 18/04/2011

Læs mere

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk EPJ og e-journal i Region Midtjylland Else Glenthøj Sanogo, EPJ Produkter Bjørn Gregers Andreasen, It-Stab EPJ messen 16. januar 2012 MidtEPJ E-journal Hvad indberetter vi? Kontakter Diagnoser Forløb Notater

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. I medfør af 14 i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Relevante love & regler i forbindelse med vaccination

Relevante love & regler i forbindelse med vaccination 1 Relevante love & regler i forbindelse med vaccination Af homøopat Mette Mitchell, Bsc (hons), LCHE, RAB, MDSKH Et lille udvalg af relevenate love og regler i spørgsmålet om vaccination. Alt her er taget

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg.

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Sundhedsstyrelsens vejledning understreger vigtigheden af, at der for hver enkelt

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Redegørelse. om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet Helle Bødker Madsen Lektor, cand. jur. Juridisk Institut Afdelingen for Offentlig Ret Aarhus Universitet Bartholins Allé, bygn.1350 DK-8000 Århus C Tlf.: 8942 1467 Fax: 8942 5353 E-post: hbm@jura.au.dk

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger Vejledningen knytter sig til lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger med de senere ændringer, der er foretaget ved lov nr. 362

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter 2010 4-2 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Beboeres retsstilling på plejehjem

Beboeres retsstilling på plejehjem Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Beboeres retsstilling på plejehjem Plejehjemmet Falkenberg et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SAMMENFATNING

Læs mere

Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder iværksættelse af genoplivning

Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder iværksættelse af genoplivning Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder iværksættelse af genoplivning 1. Indledning: Hændelser indenfor sygehusvæsenet har tydeliggjort behovet for en vejledning til sundhedspersoner

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Informeret samtykke til behandling og videregivelse af helbredsoplysninger

Informeret samtykke til behandling og videregivelse af helbredsoplysninger Godkendt 22. oktober 2009 Dokumentegenskaber: Gældende for Målgruppe Udarbejdet af Faglig ansvarlig Nøgleord Regional vejledning Hospitaler og psykiatri i Region Hovedstaden Sundhedspersonale ansat på

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere