STRATEGI Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik"

Transkript

1 STRATEGI 2015 Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik

2 STRATEGI 2015 Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmarks Statistik Udgivet september 2009 Oplag 1100 Trykt hos: rosendahls fihl jensen ISBN Trykt udgave ISBN Web udgave Kan også ses på Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax

3 Forord Hvis du ikke ved, hvor du vil hen, så kan det jo være lige meget, hvilken vej du går, sagde katten til Alice i Eventyrland Strategi 2015 er Danmarks Statistiks plan for at levere den bedst mulige officielle statistik om samfundet og samfundsudviklingen. Strategien viser, hvilken vej vi ønsker at gå. Den indeholder målsætningerne for udvikling af institutionen i de kommende år og fastlægger hovedprioriteringerne. Officiel statistik har både en national og en international vinkel. Danmarks Statistik satser derfor på, at udviklingen i Danmark så vidt muligt skal kunne sammenlignes med udviklingen i andre lande. Strategi 2015 sætter brugerne og dataleverandørerne i centrum for arbejdet i Danmarks Statistik. Det er vores vision at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikinstitutioner. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i strategien. Målgruppen for dette dokument er institutionens samarbejdspartnere samt chefer og medarbejdere. Danmarks Statistiks første strategiplan blev vedtaget i Strategi 2015 er Danmarks Statistiks fjerde strategiplan, som er styrende for udviklingen i de kommende år. Strategi 2015 indeholder målsætninger og initiativer for en femårig periode. Det er Styrelsens opfattelse, at der kan blive behov for revisioner i strategiperioden som følge af samfundsændringer eller ændringer i DST s forhold. Den til enhver tid gældende strategi kan læses på Strategi 2015 blev godkendt af Danmarks Statistiks Styrelse 23. juni Jan Plovsing Formand for Danmarks Statistiks Styrelse Rigsstatistiker Styrelsens øvrige medlemmer: Direktør Hans Ejvind Hansen (næstformand) Afdelingschef i Dansk Byggeri Vibeke Gaardsholt Viceadministrerende direktør i DI Kim Graugaard Administrerende direktør i KL Peter Gorm Hansen Professor ved Københavns Universitet Elsebeth Lynge Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen

4 Indhold 1. Rammer for Danmarks Statistik Hovedopgaver Ledelsen af Danmarks Statistik Faglig uafhængighed Lovgivning om statistikker Strategiske budskaber Mission Vision og værdier Fra strategi til resultater Indsatsområder Inddragelse af brugerne Lettelser for indberetterne Udvikling af statistik Pålidelig og aktuel statistik Formidling af statistik Indtægtsdækket virksomhed Medarbejdere og ledere Arbejdsprocesser og it-understøttelse Bilag 1. Historiske milepæle Adfærdskodeks for europæiske statistikker FN's grundlæggende principper for officiel statistik Internationalt statistiksamarbejde Fortrolighed og datasikkerhed Regler for mikrodata til forskere og analytikere Danske myndigheder med ansvar for europæiske statistikker Strategi 2015

5 1. Rammer for Danmarks Statistik 1.1 Hovedopgaver Historie To fundamentale love Hovedopgaver Danmarks statistikinstitution blev oprettet den 1. januar 1850 under navnet Det statistiske Bureau. Bureauet begyndte sin virksomhed efter vedtagelsen af Danmarks demokratiske Grundlov fra Se bilag 1. I 1966 vedtog Folketinget lov om Danmarks Statistik (forkortet DST). Det var en ny lov, som understregede institutionens selvstændighed. Navnet blev ændret til Danmarks Statistik, og chefens titel blev ændret fra departementschef til rigsstatistiker. DST arbejder i dag efter denne lov med enkelte ændringer samt i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker fra 2009 kaldet EU s statistiklov. De opgaver, DST skal varetage ifølge lovgivningen, kan sammenfattes i tre hovedopgaver: Den første er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om samfundet. Det kan eventuelt ske i samarbejde med andre statistikproducenter. Herudover kan der udarbejdes statistiske analyser og prognoser. Institutionen kan endvidere bistå udvalg og kommissioner i statistiske spørgsmål. Den anden er at bidrage til det internationale statistiksamarbejde. Som medlem af EU indgår Danmark i et lovmæssigt forpligtende statistiksamarbejde. DST har i den forbindelse ansvaret for at koordinere alle danske bidrag til europæiske statistikker. Herudover er DST aktivt involveret i statistiksamarbejdet i FN, OECD, IMF og Norden mv. Den tredje er at udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed. Central myndighed DST er den centrale myndighed for dansk statistik, jf. lovens 1 og artikel 5 i EU s statistiklov. Det medfører at: Størstedelen af den samfundsbelysende statistik produceres af DST. Herved skabes en merværdi ved at kombinere statistikkerne til nye berigede produkter. DST kan pålægge offentlige myndigheder, private erhvervsdrivende, institutioner og organisationer at afgive oplysninger. DST har ansvaret for at koordinere alle danske aktiviteter til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, dvs. statistikker som fastsættes i det europæiske statistiske program. DST er den nationale kontakt for Kommissionen (Eurostat) i statistiske spørgsmål. Andre offentlige myndigheder skal underrette DST og forhandle om samordning, hvis de påtænker at indsamle og bearbejde statistiske oplysninger. DST skal forestå eller medvirke ved indretning og udnyttelse af offentlige myndigheders centrale administrative registre af hensyn til den statistiske anvendelse. 1.2 Ledelsen af Danmarks Statistik Selvstændighed DST er en selvstændig institution, jf. lovens 2. Selvstændigheden er nærmere beskrevet i 2-4 og følger i øvrigt almindelige forvaltningsretslige regler. Selvstændigheden indebærer, at det er Styrelsen og rigsstatistikeren, som indenfor rammerne af national og international lovgivning træffer beslutning om produktionen og formidlingen af statistik. Ledelsen af DST er fordelt mellem ministeren, Styrelsen og rigsstatistikeren. Strategi

6 Ministeren Ministeren (økonomi- og erhvervsministeren/regeringen/ministeriet) har ansvaret for: at varetage det almindelige parlamentariske ansvar. at udnævne medlemmerne af Styrelsen (Rigsstatistikeren er født formand). finanslovsbevillingen, regnskabet og finansieringen af udvalgte statistikker. personaleforholdene. at kunne fastsætte visse begrænsninger for indberetninger fra erhvervslivet. at indgå en årlig resultat- og direktørkontrakt med DST. at tage beslutninger om DST s eller andre myndigheders varetagelse af visse statistiske, administrative og tekniske opgaver. Styrelsen DST ledes i øvrigt af en Styrelse med rigsstatistikeren som formand og seks andre medlemmer, der har indsigt i samfundsforhold. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og har valgt at udpege en næstformand blandt medlemmerne. Inden for de rammer, som er givet af lovgivningen og de til rådighed værende ressourcer, træffer Styrelsen beslutning om: DST s årlige arbejdsplan og hermed prioriteringen af, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres. i hvilket omfang og på hvilken måde der skal indhentes oplysninger fra erhvervslivet, herunder ved udmøntning af EU- og national lovgivning. Styrelsen har herved ansvaret for den indberetningsbyrde, DST pålægger erhvervslivet. hvilke oplysninger offentlige myndigheder og institutioner skal afgive til DST. retningslinjer for samordning af indsamling og bearbejdning af statistik mellem DST og andre offentlige og private statistikproducenter. at overlade opgaver til Danmarks Nationalbank vedrørende finansiel statistik. DST s budget herunder spørgsmål af større økonomisk betydning. at nedsætte rådgivende udvalg. Rigsstatistikeren Rigsstatistikeren har den faglige og administrative ledelse af DST. Det indebærer bl.a. ansvaret for: at statistikproduktionen og brugerfinansierede opgaver udarbejdes ud fra faglige hensyn. hvordan og hvornår statistikken formidles. DST s internationale statistiksamarbejde. økonomistyring, organisation, datasikkerhed samt andre administrative og teknologiske forhold. at varetage det personaleansvar, som er delegeret til institutionen. ADAM Den makroøkonomiske konjunkturmodel ADAM har sin egen bestyrelse med rigsstatistikeren som formand og med repræsentation fra Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Danmarks Nationalbank og forskningsverdenen. Bestyrelsen beslutter arbejdsplanen for ADAM. 1.3 Faglig uafhængighed Fagligt uafhængig Formålet med DST s selvstændige status er at sikre den faglige uafhængighed, så statistikken kan være objektiv og upartisk. Det er i overensstemmelse med de internationale principper for troværdig officiel statistik, som er vedtaget i henholdsvis EU og FN. 6 - Strategi 2015

7 Adfærdskodeks for europæiske statistikker I 2004 opfordrede ECOFIN-Rådet Kommissionen til at udarbejde minimumsstandarder for statistik i EU som følge af økonomiske statistikkers manglende pålidelighed i nogle medlemslande. Resultatet blev en henstilling i 2005 fra Kommissionen til medlemsstaterne om at sikre de nationale og fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed. Til henstillingen er knyttet en adfærdskodeks for det europæiske statistiksystem (Code of Practice). ECOFIN har tiltrådt henstillingen og adfærdskodeks. Adfærdskodeksen, der efterfølgende er indskrevet i EU s statistiklov som artikel 11, er en fælles europæisk standard for alle nationale myndigheder og Eurostat, som udarbejder og formidler europæisk statistik. Se bilag 2. FN s grundlæggende principper Troværdig Den europæiske adfærdskodeks er baseret på FN s grundlæggende principper for officiel statistik fra De fastslår, at den officielle statistik er et uundværligt element i ethvert demokratisk samfund. Statistikken skal være til rådighed for den statslige administration, samfundsøkonomien og offentligheden, og udarbejdes på et upartisk grundlag. Se bilag 3. Med udgangspunkt i de internationale principper for officiel statistik har Styrelsen fastsat følgende ni kriterier for troværdig officiel statistik: Statistikken skal være upartisk. Tal, analyser og kommentarer skal udarbejdes på et objektivt grundlag uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Statistikken skal udarbejdes på et videnskabeligt grundlag, dvs. at faglige hensyn afgør valget af metoder for dataindsamling, bearbejdning, opbevaring og formidling. Statistikkens billede af samfundsudviklingen skal være pålideligt. Når der konstateres fejl i publicerede statistikker, offentliggøres rettelserne hurtigst muligt. Statistikken skal offentliggøres uden forsinkelse, når den er færdig. Der må ikke tages hensyn til, hvad der er politisk hensigtsmæssigt. Udgivelsestidspunkterne skal forudannonceres. Alle brugere skal kunne se statistikkens resultater på samme tid. 1 DST udtaler sig ikke om, hvorvidt politiske målsætninger er opnået. DST kommenterer fejlagtig omtale af statistikkens resultater. Oplysninger om enkeltpersoner og virksomheder behandles fortroligt og videregives ikke til administrative eller lignende formål. 2 Samarbejde med andre myndigheder mv. DST samarbejder i en række tilfælde med andre myndigheder og organisationer om produktionen af statistik og i andre tilfælde for at kvalitetssikre statistikkerne. Drøftelser med sådanne samarbejdspartnere om statistikgrundlag og foreløbige resultater kan fremme kvaliteten og brugernytten. Når statistik udarbejdes i et formaliseret produktionssamarbejde med en ekstern partner, kan samarbejdspartneren i nogle tilfælde få kendskab til statistikkens resultater før DST offentliggør dem. I sådanne tilfælde skal der være truffet en konkret aftale om, at den eksterne samarbejdspartner behandler resultaterne som fortrolige indtil offentliggørelsen. Samarbejdet kan føre til udgivelser, hvor DST ikke står som eneansvarlig. I sådanne tilfælde skal det fremgå, hvilke dele af indholdet DST har ansvaret for, og hvilke dele samarbejdspartneren har ansvaret for. 1. Løbende statistikker offentliggøres altid kl. 09:30. Ingen uden for DST ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet, heller ikke ministre. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet klausuleret, fx til interessenter og pressen. 2. Se bilag 5. Strategi

8 1.4 Lovgivning om statistikker EU-lovgivningen er omfattende Begrundelser for lovgivningen EU s indtægter Økonomisk politik Landbrug Strukturfonde Indre og ydre marked Politisk besluttet Dansk lovgivning Størstedelen af DST s statistikproduktion er lovpligtige opgaver som følge af EUlovgivning. Ved starten af 2009 var der over 200 EU-retsakter, som tilsammen medførte en detaljeret regulering af statistikproduktionen. EU-lovgivningen omfatter bl.a. nationalregnskabet, betalingsbalancen, offentlige finanser, konjunkturstatistik, forbrugerprisindekset, udenrigshandelen, arbejdskraftundersøgelsen, lønomkostninger, indkomster og levevilkår, erhvervsstrukturen, landbrugsstatistik, transport, turisme samt informationssamfundet. EU-samarbejdet om statistik er begrundet i dels en direkte administrativ anvendelse, dels behovet for information om udviklingen på de områder, hvor der i EU træffes politiske og økonomiske beslutninger. De vigtigste beslutningsområder, som nødvendiggør statistik om medlemslandene, er følgende: Størstedelen af EU s indtægter kommer fra BNI-afgiften, som betales af medlemslandene. Der stilles derfor store krav til sammenligneligheden og præcisionen i landenes nationalregnskaber og hermed også til de mange primærstatistikker, som indgår i nationalregnskaberne. EU-traktatens bestemmelser om konvergens stiller krav om statistik af høj kvalitet vedrørende inflation, rente, offentligt budgetunderskud og offentlig gæld. Den Europæiske Centralbank har yderligere behov for økonomisk statistik for at kunne udføre sine funktioner. Det medfører store krav til sammenlignelig og detaljeret statistik om nationalregnskabet, de offentlige finanser, priser og øvrig konjunkturstatistik. Udgifterne til landbrugspolitikken og udviklingen i landdistrikterne udgør en stor del af EU-budgettet. For at overvåge udviklingen og træffe politiske beslutninger er der behov for statistik om bl.a. landbrugets struktur, produktion, priser og indkomster. En anden stor del af EU-budgettet anvendes til strukturfondene, som støtter dels de økonomisk relativt svagere regioner, dels forskellige beskæftigelsesfremmende projekter. Fordelingen af midlerne sker på basis af bl.a. regionalfordelte nationalregnskaber, købekraftpariteter samt statistik om arbejdsløshed og beskæftigelse. Den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital er begrundelsen for statistikken for varehandel mellem EU-landene (Intrastat). Det indre marked har herudover medført behov for statistik om bl.a. transport, turisme, energi, handel med tjenesteydelser, erhvervslivets struktur samt erhvervenes produktion og konkurrenceevne. Handelsaftaler med lande uden for EU medfører endvidere behov for en meget detaljeret udenrigshandelsstatistik for varer og tjenester. Det er Kommissionen, som efter drøftelser i embedsmandskomiteer (herunder komiteen af landenes generaldirektører for de nationale statistikinstitutioner), fremsætter forslag til lovgivning om statistik. Herefter er det Europa-Parlamentet og Ministerrådet som forhandler og vedtager lovgivningen. Den danske lovgivning om statistik er mindre omfattende, idet de nationale behov for statistik i vid udstrækning er imødekommet via EU-lovgivningen. Som eksempler på dansk lovgivning kan nævnes, at beregningen af generelle tilskud til kommunerne og regionerne forudsætter en lang række oplysninger om befolkningen, herunder fordelinger efter alder, uddannelse, indkomst, arbejdsløshed, antal indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, modtagelse af visse sociale ydelser samt befolkningsfremskrivninger. Lovsamling En detaljeret oversigt over den nationale og internationale lovgivning kan ses i Lovsamling om statistik 2009, som udgives af DST. 8 - Strategi 2015

9 2. Strategiske budskaber Demokratiets informationssystem 2.1 Mission Den officielle statistik er et uundværligt element i ethvert demokratisk samfunds informationssystem, fastslås det i indledningen til FN s grundlæggende principper for officiel statistik. Statistik om udviklingen i befolkningen, arbejdsløshed, beskæftigelse, lønninger, priser, udenrigshandel, betalingsbalance, økonomisk vækst mv. er således en forudsætning for at demokratiet og samfundsøkonomien kan fungere. Det udtrykker vi i DST s mission, som angiver formålet med institutionen. Danmarks Statistik udarbejder upartisk statistik om samfundet som grundlag for demokratiet og samfundsøkonomien. Statistikkens anvendelse Statistik handler om mennesker og deres aktivitet og livsvilkår i samfundet. DST beskriver løbende, hvordan disse forhold udvikler sig. Statistikken har en meget bred anvendelse, idet den bl.a. bruges til: viden, uddannelse og debat om samfundet analyser og forskning internationale sammenligninger overvågning og planlægning af udviklingen økonomiske og politiske beslutninger regulering af sociale ydelser og geografisk bestemte tilskud regulering af lønninger, kontrakter og forsikringspræmier beregning af Danmarks bidrag til EU s indtægter. Internationalt sammenlignelig Gratis og betalte ydelser Værdien af den officielle statistik øges på afgørende vis, når statistikken er internationalt sammenlignelig, så udviklingen i Danmark kan sammenlignes med udviklingen i andre lande. DST bidrager derfor til udviklingen af internationalt sammenlignelig statistik ved aktiv deltagelse i det internationale statistiksamarbejde. Se bilag 4. For at opfylde missionen stilles den officielle samfundsbelysende statistik gratis til rådighed for alle via Statistikbanken og DST s hjemmeside. Private og offentlige kunder, som efterspørger specifikke statistikker, data, analyser og rådgivning, betaler for den tid og eventuelle direkte udgifter, som anvendes til disse opgaver. 2.2 Vision og værdier Styrende for strategien Visionen er et billede af, hvad vi arbejder hen imod, og hvordan vi ønsker at se DST på sigt. Den er dermed styrende for de målsætninger og initiativer, som formuleres i Strategi Danmarks Statistiks vision er at være: en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikinstitutioner en effektiv og innovativ institution, som løser opgaverne digitalt institutionen som samler den officielle samfundsbelysende statistik i Danmark en attraktiv arbejdsplads. Strategi

10 Brugervenlig Statistikkvalitet Dataleverandørvenlig Effektiv og innovativ institution Samle den officielle statistik Fordele for brugerne og dataleverandørerne Brugerne er i centrum for arbejdet i DST. Det indebærer, at der er fokus på brugernes behov for statistik og andre ydelser. Behovene må dog afvejes i forhold til de tilgængelige ressourcer og hensynet til dataleverandørerne. Brugervenligheden viser sig ved, at DST leverer produkter af høj kvalitet, og at DST søger en aktiv dialog med brugerne. Brugerne skal have statistik af høj kvalitet. Høj kvalitet indebærer, at statistikken er relevant, pålidelig, aktuel, rettidig, tilgængelig, dokumenteret, sammenlignelig og sammenhængende, jf. EU s statistiklov artikel 12. DST s indsats for at skabe en høj statistikkvalitet er omtalt i kapitel 3 i flere af indsatsområderne. Dataleverandørerne er også i centrum for arbejdet i DST. Det gælder både private virksomheder og offentlige myndigheder herunder kommunerne. Det indebærer, at DST løbende arbejder for lettere indberetninger. Det indebærer også, at DST søger en aktiv dialog med indberetterne og deres organisationer. DST skal være en effektiv og innovativ institution, hvor opgaverne løses digitalt. Det indebærer udvikling at nye produkter og nye arbejdsprocesser herunder, at data skal modtages digitalt. Der skal samtidig gennemføres en øget standardisering af arbejdsprocesser, metoder, systemer og værktøjer. DST er den centrale myndighed for dansk statistik. Langt størstedelen af den samfundsbelysende statistik udarbejdes i dag i fagligt uafhængige institutioner som Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank. Nationalbankens statistik er også tilgængelig for brugerne via Statistikbanken i DST. Nogen samfundsbelysende statistik produceres imidlertid i ministerier og styrelser, og er herved tættere på politiske beslutningstagere. Der vil i strategiperioden blive satset på yderligere at samle den officielle samfundsbelysende statistik i DST. En samling af den officielle statistik vil især indebære følgende fordele for brugerne og dataleverandørerne: Det giver bedre muligheder for at beskrive udviklingen i samfundet, fordi data kan kombineres med allerede eksisterende data om personer, virksomheder eller boliger i DST. Det giver lettere adgang for brugerne af samfundsbelysende statistik, når denne er samlet i Statistikbanken i DST. Det større datagrundlag giver øgede muligheder for forskere og analytikere, som benytter DST s forskerordninger. Det sikrer, at der er et samlet fokus på koordinering og lettelser af dataleverandørernes indberetninger. Det sikrer, at der er fokus på overholdelse af adfærdskodeks for europæiske statistikker, herunder at statistikken er upartisk, at udgivelsestidspunkterne forudannonceres samt at statistikken udgives når den er færdig, og ikke når det måtte være politisk hensigtsmæssigt. Fordelene ved at samle yderligere statistik i DST omfatter især statistiske oplysninger, som kan knyttes til et af de tre centrale danske registre CPR (personer), CVR (virksomheder) og BBR (boliger, adresser). Regeringsgrundlag Eksisterende og ny statistik Visionen om at samle den officielle samfundsbelysende statistik i DST er i overensstemmelse med regeringsgrundlaget fra november 2007, hvor det anføres, at Regeringen vil i højere grad samle den officielle statistikproduktion i Danmarks Statistik. En samling af den officielle samfundsbelysende statistik kan dels indebære en overførsel af eksisterende opgaver til DST, dels at nye statistikbehov skal dækkes af DST. Statistikbanken bør af hensyn til brugerne være stedet hvor al officiel samfundsbelysende statistik kan findes Strategi 2015

11 Ikke al statistik Attraktiv arbejdsplads Værdier Begrebet officiel statistik omfatter generel samfundsbelysende statistik og omfatter ikke detaljerede driftstatistikker fra ministerier mv. Forskellene på de to typer statistik vil blive klargjort. DST skal være en attraktiv arbejdsplads for at kunne rekruttere og fastholde velkvalificerede medarbejdere og ledere. Det indebærer et interessant jobindhold med gode muligheder for at anvende og udvikle sine kompetencer. DST skal samtidig være en samfundsansvarlig og herunder en familievenlig arbejdsplads. For at realisere visionen og missionen skal alle ansatte i DST arbejde i overensstemmelse med to værdier udover de værdier, som gælder hele Økonomi- og Erhvervsministeriet. De to værdier er: Vi leverer upartisk og objektiv statistik til samfundet. Vi samarbejder indadtil og udadtil for at nå de bedste resultater. 2.3 Fra strategi til resultater Styrker og svagheder Strategi 2015 skal føre til konkrete resultater i de kommende år. I den forbindelse er det vigtigt at tage udgangspunkt i DST s styrker og svagheder. De er belyst i to internationale evalueringer (Budgetanalyse af Danmarks Statistik, August 2003 samt Peer Review on the Implementation of the European Statistics Code of Practice, Eurostat, 26. september 2007). De to internationale evalueringer gav følgende ensartede bedømmelser: DST s styrker er ifølge evalueringerne især at: Institutionen er anerkendt for upartiskhed og objektivitet. Institutionen er en af Europas mest brugervenlige og effektive statistikinstitutioner. Det er opnået ved god ledelse, stærk korpsånd, omfattende anvendelse af administrative data, moderne statistiske metoder og et højt teknologisk niveau. Statistikbanken og mikrodata til forskere og analytikere er internationalt anerkendt som foregangsområder og spidskompetencer. DST s svagheder er ifølge evalueringerne især at: Institutionen har mangelfuld overvågning af kvaliteten, utilstrækkelig dokumentation og andre kvalitetsproblemer, herunder risiko for forsinkede og fejlbehæftede statistikker. Hertil kommer få ressourcer til udvikling af ny statistik og til aktiv deltagelse i internationalt statistiksamarbejde. Det hænger sammen med, at DST har klart færre ressourcer end statistikinstitutionerne i de øvrige nordiske lande og i sammenlignelige europæiske lande. Den officielle statistik i Danmark mangler koordinering, og DST s muligheder for at spille en koordinerende rolle i forhold til andre ministeriers statistikproduktion er begrænsede. En billig statistikinstitution Mål- og resultatstyring Danmark har i forhold til sammenlignelige lande en af Europas billigste statistikinstitutioner. Visionen i Strategi 2015 og initiativer i relation til DST s svagheder udmøntes i de målsætninger og initiativer, som er beskrevet i indsatsområderne i kapitel 3. Udgangspunktet er her, at målsætningerne skal være ambitiøse, men også realistiske under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer. Vejen fra målsætninger til resultater sikres af DST s system for mål- og resultatstyring. Systemet er vist i figuren nedenfor. Strategi

12 Årlige mål og forudsætninger Hvert år beslutter Styrelsen en række mål i arbejdsplanen. Herudover indgås der en resultatkontrakt og en direktørkontrakt med ministeriet. Arbejdsplanen samt kontrakterne med ministeriet udmøntes herefter i interne afdelings- og kontorkontrakter. Indholdet af disse mål og kontrakter er afhængig af DST s årlige budget, som består af en finanslovsbevilling og af egne indtægter. Herudover er indholdet styret af ny lovgivning fortrinsvis EU-lovgivning og af nye nationale statistikbehov. Udførelse Resultater Medarbejdernes indsats og kompetencer er afgørende for, at strategien og målsætningerne fører til de ønskede resultater. Tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser og organisering samt måden ledelse udøves på er også afgørende for resultaterne. Ved resultater forstås statistikproduktionens og de øvrige opgavers omfang, kvalitet og formidling. Hertil kommer det økonomiske resultat, resultater af it-udviklingen samt resultater i forhold til dataleverandørerne. Strategi 2015 Budget Arbejdsplan Resultatkontrakter Interne kontrakter Ny lovgivning Nye behov Medarbejdere Arbejdsprocesser Ledelse og organisering Resultater 12 - Strategi 2015

13 3. Indsatsområder 3.1 Inddragelse af brugerne Vision og målsætninger Det er visionen, at DST skal være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner. Brugerne af statistik inddrages derfor i DST s arbejde. Målsætningerne for dette indsatsområde er at: bidrage til udvikling af statistikproduktionen. forbedre formidlingen, herunder forståelighed og dokumentation. øge kompetencen hos statistikbrugerne. øge brugen af både den gratis officielle statistik og de betalte opgaver. have tilfredse brugere. øge DST s medarbejderes kendskab til brugernes behov. Brugerne Initiativer Brugerne af DST er en stor og heterogen gruppe. Den består bl.a. af politikere, embedsmænd i den offentlige administration, pressen og medierne, erhvervslivet, organisationerne, forskerne, de studerende, internationale organisationer og andre landes statistikinstitutioner. Over 1 mio. danskere bruger hvert år statistikkens resultater. Inddragelse af brugerne skal derfor ske på mange forskellige måder. For at opnå målsætningerne tages følgende initiativer i strategiperioden: Struktur og opgaver for de rådgivende udvalg og for arbejdsgrupperne for enkelte statistikker eller statistikområder nytænkes. De nuværende udvalg nedlægges og i stedet etableres: et antal tværgående faglige udvalg fx om arbejdsmarkedsstatistik, uddannelsesstatistik, nationalregnskab og konjunkturstatistik, fødevarestatistik, velfærdsstatistik og vidensamfundet, et antal arbejdsgrupper om enkelte statistikker, et forskningsudvalg, et udvalg for virksomhedsindberetninger og et koordinationsudvalg for europæisk statistik, jf. afsnit 3.2 og 3.3. Faglige seminarer arrangeres af de tværgående faglige udvalg med bidrag fra brugerne og DST. En årlig møderunde med centrale embedsmænd om ministeriernes og DST s arbejdsprogrammer. Tilbud om orientering af folketingsudvalg og europaparlamentarikere om statistik. Udbygning af DST s strategiske samarbejder og samarbejdsaftaler om produktion og anvendelse af statistik. Samarbejdet fokuserer især på de ansvarlige myndigheder for administrative registre og på produktionsfællesskaber. Udbygning af samarbejdet med ministerier m.fl. om finansiering af specifikke statistikker. Udbygning af samarbejdet med universiteterne om samarbejdsstipendier til ph.- d. studerende. Udbygning af DST s nuværende kurser med kurser i flere emner. Undersøgelser af brugertilfredshed og kundetilfredshed samt af mere specifikke produkter som hjemmesiden, statistikbanken og bibliotekets service foretages periodevis. Hertil kommer undersøgelsen af borgernes brug af og mening om DST. Strategi

14 3.2 Lettelser for indberetterne Vision og målsætninger Det er visionen, at DST skal være en af Europas mest dataleverandørvenlige statistikinstitutioner og en institution som løser opgaverne digitalt. I perioden 1996 til 2008 er erhvervslivets samlede indberetningsbyrde til DST reduceret med 32 pct., så den nu udgør 0,5 pct. af de samlede administrative byrder. Selv om den faktiske indberetningsbyrde er relativt lav, er den byrde som virksomhederne oplever betydeligt større. Målsætningerne for dette indsatsområde er at: reducere virksomhedernes faktiske indberetningsbyrde med 25 pct. fra 2001 til og med I perioden indtil 2015 lettes indberetningerne fra virksomheder og kommuner yderligere. reducere virksomhedernes og kommunernes oplevede indberetningsbyrde. alle indberetninger fra virksomheder og kommuner m.fl. skal kunne foretages digitalt. andelen af digitale indberetninger øges år for år, så stort set alle indberetninger foretages digitalt. Initiativer For at opnå målsætningerne tages følgende initiativer i strategiperioden: Styrelsen vedtager en årlig handlingsplan, hvor konkrete initiativer i relation til ovennævnte målsætninger fastlægges. Styrelsen nedsætter et rådgivende udvalg for virksomhedsindberetninger med repræsentanter for erhvervslivets organisationer. Udvalget får bl.a. forelagt oplæg til dataindsamlinger, der er en følge af ny EU-lovgivning og nye nationale behov. Udvalget drøfter spørgsmålene, udvalget af virksomheder, orienteringen til virksomhederne mv. For at forenkle og standardisere arbejdsprocesserne satser DST på to typer digitale indberetningsløsninger for virksomhederne: system-til-system løsninger og virk.dk. Digital indberetning vil blive obligatorisk for langt de fleste tællinger. Papirindberetninger udfases så hurtigt som muligt. DST vil bidrage til, at kommunerne og andre offentlige myndigheder benytter nogle få standardiserede elektroniske løsninger ved indberetninger til DST. DST vil i en overgangsperiode bevare enkelte eksisterende alternative indberetningsformer af hensyn til dataleverandørerne. I regnskabsstatistikken bevares muligheden for at virksomhederne blot kan indsende en kopi af deres interne regnskab. Ligeledes bevares muligheden for telefonindberetning til detailomsætningsindekset. Som bidrag til at reducere den oplevede indberetningsbyrde vil virksomheder, der indberetter digitalt, automatisk modtage en tilbagemelding via e-post med resultater fra den pågældende statistik. Herved synliggøres statistikkens formål og nytte. For at lette både den faktiske og den oplevede indberetningsbyrde vil alle skemaer blive nyudviklede til elektronisk indberetning og der vil blive tilknyttet søgemoduler for klassifikationsvariable (branche, varekode, uddannelseskode, arbejdsfunktion mv.). Vejledningerne integreres i skemaerne. DST vil arbejde for at få adgang til at anvende scannerdata fra de store detailkæder fx til detailomsætningsindekset og prisstatistik. Den funktionelle organisering i DST, hvor langt størstedelen af virksomhedernes indberetninger samles i et kontor, udbygges fortsat. Kontoret har en central helpdesk og har et klart fokus på at realisere målsætningerne om lettelser for indberetterne Strategi 2015

15 Generel politik For at opnå målsætningerne har DST en generel politik for indberetninger, som fortsættes i strategiperioden. Politikken udmøntes i konkrete initiativer i de årlige arbejdsplaner. Den omfatter bl.a.: Anvendelse af administrative registre i størst mulig udstrækning. Initiativer i EU for at opnå administrative lettelser for virksomhederne. Optimering af stikprøver så der sker en afvejning mellem indberetningsbyrden og statistikkens pålidelighed. Et system som sikrer, at små virksomheder med mindre end 10 ansatte højst kan komme til at indberette til tre statistikker årligt. For at undgå at virksomhederne og kommunerne m.fl. skal indberette samme oplysninger til flere offentlige myndigheder, kan DST som databehandler medvirke ved at indsamle data til andre myndigheder og andre formål end statistik. 3.3 Udvikling af statistik Vision og målsætninger Det er visionen, at DST skal være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner, og institutionen som samler den officielle samfundsbelysende statistik i Danmark. Målsætningerne for dette indsatsområde er at: statistikken er relevant, dvs. at den løbende udvikles i takt med samfundsudviklingen, så indholdet passer til nutidens og fremtidens brugerbehov såvel nationalt som internationalt. statistikken er sammenhængende, dvs. at der anvendes standardiserede begreber, klassifikationer og metoder så forskellige statistikker kan kombineres til et sammenhængende billede af samfundet og samfundsudviklingen. statistikken er sammenlignelig, dvs. at udviklingen kan sammenlignes (1) over tid, så der etableres konsistente tidsserier, (2) geografisk, fx mellem kommuner, regioner og lande, (3) på tværs af statistikker, fx mellem erhverv eller mellem befolkningsgrupper. Udvalget for europæisk statistik Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker fra 2009 (EU s statistiklov, artikel 5) har DST ansvaret for at koordinere alle danske aktiviteter til udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker, dvs. statistikker som fastsættes i det europæiske statistiske program. DST er det nationale kontaktpunkt for Kommissionen (Eurostat) i statistiske spørgsmål. Medlemsstaterne skal sikre, at denne bestemmelse gennemføres. Som led i gennemførelsen nedsættes et koordinationsudvalg med repræsentanter for alle danske myndigheder og institutioner, som leverer statistik, der indgår i europæisk statistik, jf. bilag 7. Initiativer De konkrete initiativer fremgår af DST s årlige arbejdsplaner og forudsætter tilvejebringelse af de nødvendige ressourcer. Nedenfor peges derfor kun på et mindre, men væsentligt udvalg af initiativer i strategiperioden. DST skal i første halvår 2012 varetage EU-formandskabet i Rådets statistiske arbejdsgruppe. EU s statistiske program forventes at skulle vedtages under det danske EU-formandskab. I forbindelse med formandskabet tilstræbes det bl.a. at fremme globaliseringsstatistik samt begrænsning af virksomhedernes svarbyrder og omprioriteringer i statistikprogrammet. Som hidtil må det forventes, at der løbende vedtages ny EU-lovgivning om statistik, som skal implementeres i medlemslandene. Herunder skal nationalregnskabet gennem en omfattende revision, som implementerer SNA 2008 og en ny ENS- Strategi

16 forordning, der ventes vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i 2012 med dataleverancer fra Hertil kommer introduktion af den nye branchekode NA- CE, et årligt satellitregnskab om forskning og innovation samt målinger af offentlig produktion. Den globale økonomiske og befolkningsmæssige udvikling har afgørende betydning for udviklingen i Danmark. Statistik om globaliseringen og dens betydning for samfundet skal derfor udbygges. Globaliseringens betydning for datakvaliteten i nationalregnskabet, betalingsbalancen mv. skal også håndteres. På basis af e-indkomsten etableres et eindkomst-statistikregister, som giver mulighed for at forbedre konjunkturovervågningen med nye og meget aktuelle statistikker om beskæftigelsen og indkomster. Registret kan også belyse bevægelserne mellem beskæftigelse og forskellige former for indkomstoverførsler. Statistikken om velfærdssamfundets ydelser forbedres og udbygges bl.a. med udgangspunkt i de såkaldte dokumentationsprojekter. Der etableres forløbsdatabaser i overensstemmelse med brugernes efterspørgsel, fx en forløbsdatabase om tilknytning til arbejdsmarkedet med både beskæftigede og personer uden ordinær beskæftigelse. 3.4 Pålidelig og aktuel statistik Vision og målsætninger Det er visionen, at DST skal være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner. Det forudsætter, at statistikken er pålidelig, aktuel og rettidig. De generelle målsætninger for dette indsatsområde er at: statistikken er pålidelig, dvs. at den afspejler virkeligheden. statistikken er aktuel, dvs. at tiden mellem referenceperioden og offentliggørelsen er så kort som mulig. statistikken er rettidig, dvs. at den udkommer på den forudannoncerede dag. Pålidelighed og usikkerhed Der vil altid være en vis usikkerhed og fejlmargin ved offentliggjorte statistikker. Det skyldes bl.a., at data fra administrative registre ofte er ufuldstændige eller fejlbehæftede ved modtagelsen. Hertil kommer, at pålideligheden af data fra stikprøveundersøgelser med virksomheder eller personer bl.a. er afhængig af stikprøvens størrelse og udformning, besvarelsesprocenten samt kvaliteten af de afgivne besvarelser. Hensynet til virksomhedernes administrative byrder medfører endvidere små stikprøver, hvortil kommer, at små virksomheder ofte helt udelades af undersøgelserne. Hensynet til at statistikken også skal være aktuel, reducerer den tid, som er til rådighed for fejlsøgning og øvrig kvalitetssikring. Kvalitetssikring og ressourcer For at reducere usikkerheden og de fejlbehæftede data bruges en del ressourcer på fejlsøgning, optimering af stikprøver og øvrig kvalitetssikring. Da DST har relativt få ressourcer i forhold til sammenlignelige lande, er der grænser for omfanget af kvalitetssikring, medmindre væsentlige opgaver nedprioriteres helt eller delvis, herunder opgaver som er omfattet af EU-lovgivning eller andre retsregler Strategi 2015

17 I strategiperioden arbejdes der gradvis hen imod følgende konkrete mål for arbejdet med pålideligheden: Pålideligheden af det danske kvartalsvise nationalregnskab skal ligge i den bedste halvdel blandt OECD-landene. Andelen af NYT-udgivelser, hvor der forekommer fejl, som medfører offentliggørelse af rettede tal, må højst være 2 pct. For at brugerne kan danne sig et generelt overblik over de enkelte statistikkers pålidelighed, udvikles et system så statistikkerne kan klassificeres på en enkelt skala efter graden af pålidelighed. Dokumentation af statistikkernes usikkerhed forbedres også. Initiativer For at forbedre pålideligheden tages følgende initiativer: Der udvikles en helhedsplan for forbedring af kvaliteten i udvalgte statistiker. Planen med tilhørende ressourceforudsætninger drøftes med de relevante myndigheder som henstillet i Eurostats peer review fra 2007 (jf. afsnit 2.3). Som led i helhedsplanen gennemføres periodevis undersøgelser af, hvordan ekspertbrugere vurderer pålideligheden og aktualiteten af de økonomisk og politisk vigtigste statistikker. Hvad angår det kvartalsvise nationalregnskab vil pålideligheden blive målt ved sammenligning mellem første offentliggørelse og de reviderede tal et år senere. Pålideligheden søges forbedret ved (1) at udbygge revisionsanalyserne, så de kan anvendes til at prioritere indsatsområder, (2) at indarbejde forbedringer og udbygninger af primærstatistikkerne, (3) at forbedre varebalanceringen og undersøge mulighederne for øget anvendelse af økonometriske metoder. Initiativer, som kan forbedre pålideligheden væsentligt, forudsætter en tilførsel af ressourcer. DST vil i så fald arbejde for, at pålideligheden af det kvartalsvise nationalregnskab ligger i den bedste fjerdedel blandt OECD-landene. Aktualitet Statistikken skal være aktuel for at være brugervenlig. Mulighederne for endnu kortere udgivelsestider end i dag begrænses af to forhold. For det første af tiden der går, før data kommer til DST, hvilket normalt er klart den største andel af den samlede udgivelsestid. For det andet af hensynet til statistikkens pålidelighed. I strategiperioden arbejdes der gradvis hen imod følgende konkrete mål for aktuel statistik: I NYT-udgivelser skal den gennemsnitlige udgivelsestid for månedsstatistikker højst være en måned, for kvartalsstatistikker højst to måneder og for årsstatistikker højst syv måneder. Målet for aktuel statistik anses for opnået, når den gennemsnitlige udgivelsestid for månedsstatistikker højst er 31 dage, for kvartalsstatistikker højst 61 dage og for årsstatistikker højst 214 dage. Initiativer For at forbedre statistikkernes aktualitet tages der følgende initiativer: Der offentliggøres i større udstrækning både summariske foreløbige og detaljerede endelige tal. Det undersøges, om det er muligt at få nogle dataleverandører til at fremskynde deres leverancer til DST. Nye datakilder (fx eindkomstsystemet og scannerdata) kan give mulighed for mere aktuelle statistikker. Omlægning af arbejdsprocesser i DST kan fremskynde offentliggørelsen af visse statistikker. Strategi

18 Rettidighed Statistikken skal udkomme rettidigt for at være brugervenlig. DST forudannoncerer udgivelsesdagen eller udgivelsesugen for alle statistikker et år frem. Da der jævnligt forekommer problemer med forsinkede og fejlbehæftede dataleverancer kan rettidigheden aldrig blive fuldstændig. Målsætningen i strategiperioden er at: Andelen af statistikker, som udkommer rettidigt i NYT, skal være mindst 90 pct. Målet for rettidig statistik anses for opnået, når mindst 90 pct. af årets udgivelser senest udkommer på den dag, som er forudannonceret en måned tidligere. 3.5 Formidling af statistik Vision og målsætninger Det er visionen, at DST skal være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner, en institution som løser opgaverne digitalt og institutionen som samler den officielle samfundsbelysende statistik i Danmark. Målsætningerne for dette indsatsområde er at: statistikken er tilgængelig, dvs. at der er let adgang til statistikken for alle brugere, og at den formidles på en let forståelig måde. statistikken er dokumenteret, dvs. at tallene ledsages af metadata, herunder forklaringer på deres betydning, begrænsninger og usikkerhed. Initiativer vedrørende tilgængelighed For at forbedre tilgængeligheden udarbejdes en revideret publiceringspolitik med følgende initiativer i strategiperioden: Statistikbanken indeholder al officiel løbende statistik fra DST og Nationalbanken. Af hensyn til brugerne opfordres der til, at andre producenter af officiel statistik også offentliggør deres statistik i Statistikbanken. Statistikbanken gøres generelt lettere at bruge og lettere at forstå. Herunder udvikles den med funktioner til let beregning af procenter, summer og gennemsnit samt forsynes med bedre grafik og kort. Der indlægges endvidere nye tabeller med procentfordelinger og vækstrater til at supplere de absolutte tal. Hjemmesiden er sammen med Statistikbanken DST s primære formidlingskanal. Hjemmesiden revideres, så det bliver lettere at finde oplysninger, den bliver mere systematisk og lettere at bruge. Den opdateres løbende. Herudover udbygges hjemmesiden med interaktiv præsentation af data bl.a. med grafer og kort. Hjemmesiden udbygges med en indgang til alle væsentlige konjunkturnøgletal, som præsenteres på en overskuelig måde. Der skabes også en indgang til et antal nyudviklede temasider fx om indvandrere, ældre, børn og unge og turisme. Herudover gøres den økonomisk-politiske kalender gratis. Hovedresultaterne fra al ny løbende statistik offentliggøres fortsat i NYT på hjemmesiden. NYT tilpasses samfundsudviklingen, hvor webmedierne bliver de dominerende medier. Størrelsen af NYT gøres fleksibel under hensyn til brugerinteressen. Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og Danmark i Tal udgives årligt som papirpublikationer. Herudover udgives enkelte andre publikationer på papir. Alle publikationer findes i en gratis pdf-udgave på hjemmesiden. I takt med den faldende efterspørgsel fra kunderne og af ressourcemæssige årsager nedlægges de fleste eller alle serier i Statistiske Efterretninger samt månedspublikationen Konjunkturstatistik Strategi 2015

19 Engelsk er det eneste fremmedsprog DST anvender i formidlingen. Statistikbanken og varedeklarationerne skal fortsat findes i en fuldt udbygget engelsk version. Herudover udbygges de dele af den engelsksprogede hjemmeside, som har relation til det officielle internationale statistiksamarbejde. Initiativer vedrørende dokumentation Den dokumentation, som omtales nedenfor, har brugere med forskellige behov som målgrupper, og er på et detaljeringsniveau, som passer til den officielle statistikproduktion. For at forbedre denne type dokumentation tages følgende initiativer i strategiperioden: Varedeklarationerne, som blev udarbejdet og offentliggjort på hjemmesiden , er den primære dokumentation af indhold og kvalitet i alle DST s statistikker. De ca. 300 varedeklarationer gøres mere let forståelige og udbygges med mere information om pålideligheden (hvor det er relevant) og med en overskuelig, generel kvalitetsvurdering. Herudover skal alle varedeklarationer bestå af moduler og belyse samtlige dimensioner i EU s kvalitetsbegreb. Times er systemet til dokumentation af de data, herunder begreber og variable, som indgår i statistikkerne. Selve statistikkerne er dokumenteret i varedeklarationerne. Times udbygges til at omfatte en større del af statistikproduktionen. Nogle økonomisk og politisk særlig vigtige NYT-udgivelser ledsages i dag af en kommentar om kvaliteten og andre oplysninger til forklaring af statistikkens indhold og begrænsning. Sådanne kommentarer udbredes til flere statistikker. Der udvikles og offentliggøres en begrebsordbog på hjemmesiden. Den indeholder definitioner formuleret på en måde, som er forståelig for den almindelige bruger. Begrebsordbogen sikrer en harmonisering af formuleringerne på tværs af publikationstyper. Brugere af Statistikbanken skal let kunne finde en definition af de begreber, som findes i en given tabel. Statistiske Efterretninger indeholder megen dokumentation. Tidligere årgange gøres derfor gratis tilgængelige på hjemmesiden. Ved nedlæggelse af serier i Statistiske Efterretninger tages der stilling til placeringen af den relevante dokumentation. Hjemmesiden indeholder herudover anden dokumentation samt klassifikationer inden for bestemte statistikområder. Denne dokumentation systematiseres og gøres lettere tilgængelig. Videndeling Ovennævnte dokumentationssystemer er også basis for fælles information, videnstyring og videndeling internt i DST. 3.6 Indtægtsdækket virksomhed Generelle og specifikke behov Vision og målsætninger Den officielle samfundsbelysende statistik skal tilgodese de generelle samfundsmæssige behov for statistik. Herudover findes der, både i den private og den offentlige sektor, behov for data, statistik, analyser og rådgivning af mere specifik karakter. Disse specifikke behov tilgodeses via den indtægtsdækkede virksomhed (forkortet IDV). Det er visionen, at DST skal være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner samt en effektiv og innovativ institution. IDV bidrager til at realisere denne vision. De generelle målsætninger for dette indsatsområde er at: tilgodese de specifikke behov for data, statistik, analyser og rådgivning, som kunderne efterspørger. bidrage til DST s omdømme som en brugervenlig, effektiv og professionelt arbejdende institution. Strategi

20 Fire forretningsområder Generelt om IDV-opgaver DST s indtægtsdækkede virksomhed består af fire forretningsområder: Salg af data og analyser, interviewservice, forskningsservice og international rådgivning. Områderne tilbyder forskellige typer produkter og tjenester og retter sig mod forskellige kunder. IDV baseres i høj grad på de statistiske materialer, der er indsamlet til den officielle statistik. DST kan herudover supplere kundernes egne data med data fra den officielle statistik og tilbyde selvstændige dataindsamlinger. Det grundlæggende udgangspunkt for de opgaver, DST påtager sig, er, at de ligger i forlængelse af opgaverne i den officielle statistik. Af hensyn til DST s omdømme er det et generelt vilkår, at DST forbeholder sig ret til offentligt at kommentere, hvis kunden benytter det leverede materiale på en måde, der kan give anledning til misforståelser og forkerte konklusioner. DST har endvidere ret til at offentliggøre resultaterne fra IDV-opgaver, hvis kunden ikke gør det. Økonomiske vilkår Den indtægtsdækkede virksomhed skal som minimum hvile økonomisk i sig selv. Det betyder, at indtægterne mindst skal dække de totale direkte og indirekte omkostninger ved udvikling og udførelse af opgaverne. Hver enkelt opgave skal i princippet også hvile økonomisk i sig selv. Kunderne betaler for den tid og eventuelle direkte udgifter, som anvendes til IDVopgaverne. De grundlæggende data, som er indsamlet til den officielle statistik, er gratis. Priserne skal være gennemskuelige for kunderne, som også skal have oplyst og skriftligt accepteret prisen for en given ydelse, inden opgaven påbegyndes. Omsætning og lønsom vækst Den samlede omsætning ved IDV er afhængig af kundernes efterspørgsel (som kan være konjunkturafhængig) samt af DST s evne til at gøre opmærksom på og markedsføre ydelserne. I strategiperioden er det målsætningen at opnå en lønsom vækst i den indtægtsdækkede virksomhed. Det indebærer at: omsætningen generelt er stigende. Der fastsættes hvert år et mål for indtægterne. der hvert år er økonomisk balance eller et mindre overskud inden for alle forretningsområder. Generelle initiativer For at opnå en fortsat lønsom vækst på IDV området tages følgende generelle initiativer i strategiperioden: Ydelserne gøres mere synlige for kunder og potentielle kunder ved målrettet markedsføring og anden synliggørelse over for forskellige kundesegmenter. De dele af hjemmesiden, som retter sig mod kunder, udbygges. Standardprodukter skal kunne bestilles via selvbetjening på hjemmesiden og leveres ad samme kanal. Der tages særlige initiativer for behandling af storkunder og strategiske kunder. Disse kunder har særlig betydning for den samlede omsætning og DST s omdømme. De er normalt også brugere af den officielle statistik. Der satses derfor på at fastholde og øge omfanget af disse kunders engagement. Samarbejdet med private og offentlige kunder, som videreformidler DST s data udbygges. Der udvikles forskellige målinger af kundernes tilfredshed afhængig af om der er tale om storkunder, forskere og mindre kunder. Undersøgelserne anvendes til at forbedre indsatsen på de områder, hvor der er behov for det. Kunderne skal opleve at DST s arbejder som én institution, hvor ansvaret for alle aftaler om IDV og det formelle ansvar i forhold til kunderne er placeret i afdelingen for Salg og Marketing. Der etableres samarbejdsformer mellem Salg og Mar Strategi 2015

2. Lovgrundlag og fundament

2. Lovgrundlag og fundament 2. Lovgrundlag og fundament 2.1 Hovedopgaver Hovedopgaver Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Danmarks Statistiks hovedopgaver fremgår af lov om Danmarks Statistik 1, lov

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Resultatkontrakt 2014 Udgivet af Danmarks Statistik 18. december 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2109-1 ISSN 2245-0637 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatkontrakt

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne 4. Interessenterne 4.1 Brugerne Forskellige brugere Brugerne er årsagen til, at Danmarks Statistik eksisterer. De mange forskellige brugere har imidlertid et meget forskelligt statistikbehov. Nogle statistikker

Læs mere

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002 Fra Strategi 2006 til konkrete mål Strategi 2006 beskriver den udvikling Danmarks Statistik ønsker at gennemføre i perioden 2000-2006. Inden for de udvalgte strategiområder, som er statistik, formidling,

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Resultatkontrakt 2010

Resultatkontrakt 2010 Danmarks Statistik Sejrøgade DK-200 København Ø Tlf. 39 7 39 7 www.dst.dk dst@dst.dk Resultatkontrakt 200 Resultatkontrakt 200 Resultatkontrakt 200 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 200 Oplag: 50 Printet

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Adfærdskodeks for europæiske statistikker

Adfærdskodeks for europæiske statistikker Adfærdskodeks for europæiske statistikker Version 2011 Vedtaget af Udvalget for det Europæiske Statistiske System den 28. september 2011 Præambel Det europæiske statistiske systems vision 1 "Det europæiske

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

3. Resultatkontrakt 2006

3. Resultatkontrakt 2006 Hvert år indgår Danmarks Statistik en resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Målene heri tager sit udgangspunkt i Strategi 2010 samt institutionens aktuelle situation og udfordringer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015 Resultatplan 2015 Resultatplan 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2163-3 ISSN 2246-7432 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatplan

Læs mere

Beslutningsreferat af Styrelsens møde 22. september 2009

Beslutningsreferat af Styrelsens møde 22. september 2009 Danmarks Statistik, 9. oktober 2009 BJO-199b Akt.nr. Til Beslutningsreferat af Styrelsens møde 22. september 2009 Mødedeltagere Afbud fra: Fra Styrelsen Rigsstatistiker Jan Plovsing (formand) Direktør

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Forord. Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab.

Forord. Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab. Forord Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab. I 1997 har Danmarks Statistik leveret positive resultater på centrale områder. Til glæde for brugerne er statistikkernes udgivelsestider

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. Århus den 20. september 2012

Statistik til kommunal planlægning. Århus den 20. september 2012 Statistik til kommunal planlægning Århus den 20. september 2012 Program 10.00-10.05 Velkomst og præsentation af programmet 10.05-10.45 Introduktion og adgang til data 10.45-11.00 Pause (kaffe, te og vand)

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, 2.. maj 2011 Datafortrolighedsgruppen FSP/- U D K A S T Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik 1. Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik Datafortrolighedspolitikkens sigte

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0046 Bilag 2 Offentligt Notat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg ACH/AT RMH/JAIC Grundnotat vedr. forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

DanmarKS statistik >> Tal TIl TIDen

DanmarKS statistik >> Tal TIl TIDen tal til tiden danmarks statistik indhold 3 Tal til tiden 4 6 7 8 9 PRODUKTER Tal er til for brugerne [Formidling] Salg af data og analyse [Serviceopgaver] Livet i Danmark [Personstatistik] Erhvervslivet

Læs mere

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005 Personstatistikken beskriver befolkningen, dens udvikling og levevilkår. Den giver således en statistisk belysning af en række forhold, der vedrører det enkelte menneske og samfundet. 4.1 Ressourcer I

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Retningslinjer for europæisk statistik

Retningslinjer for europæisk statistik 10. februar 2016 Retningslinjer for europæisk statistik Den reviderede EU-forordning om europæiske statistikker (2015/759) fastsætter, at rigsstatistikeren udarbejder nationale retningslinjer for at sikre

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Udgivet af Danmarks Statistik 4. Februar 2013 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Trykt udgave: ISBN 978-87-501-2051-3 ISSN 1602-9275

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vejviser. i statistikken Guide to the statistics

Vejviser. i statistikken Guide to the statistics Vejviser i statistikken 2001 Guide to the statistics Vejviser i statistikken 2001 Udgivet af Danmarks Statistik November 2001 ISBN 87-501-1224-4 ISSN 0109-8314 ISBN 87-501-1225-2 (Internet udgaven) ISSN

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.4.2012 COM(2012) 167 final 2012/0084 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Strategi Pdf-udgave: Kan hentes gratis på ISBN

Strategi Pdf-udgave: Kan hentes gratis på  ISBN Strategi 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Januar 2016 Foto: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/strategi ISBN 978-87-501-2209-8 Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker. Sammenligning af hurtighed

International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker. Sammenligning af hurtighed International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker Sammenligning af hurtighed International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker Sammenligning af hurtighed Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0342 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0342 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0342 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremlæggelse af statistikker med henblik

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Handlingsplan for officiel statistik. december 2014

Handlingsplan for officiel statistik. december 2014 Handlingsplan for officiel statistik december 2014 Indhold Sammenfatning... 3 1. Indledning... 7 2. Officiel statistik... 8 3. Internationale standarder for statistikproduktion... 8 4. Officiel statistik

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere