Resultatkontrakt 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2014"

Transkript

1 Resultatkontrakt 2014

2 Resultatkontrakt 2014 Udgivet af Danmarks Statistik 18. december 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN ISSN Findes også på Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf e-post: 1

3 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2014

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Strategiske mål Kernefaglige mål Økonomiske mål Påtegning Vægtning og beregning af målopfyldelse

5 Indledning Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold. Dette er præciseret i Lov om Danmarks Statistik. I det europæiske statistiksamarbejde er Danmarks Statistik også den centrale myndighed for dansk statistik. Forpligtende EU-retsakter dækker langt størstedelen af statistikprogrammet. En række af de andre opgaver, som Danmarks Statistik udfører, følger af andre danske lovforpligtelser end Lov om Danmarks Statistik. Det drejer sig eksempelvis om ADAM-modellen, opretholdelse af et offentligt tilgængeligt bibliotek, gratis adgang til Danmarks Statistikbank samt en række opgaver vedrørende økonomi og personale. Derudover leverer Danmarks Statistik statistiske ydelser for både offentlige og private kunder mod betaling. Danmarks Statistik skal levere upartisk statistik og skal derfor være uafhængig af politiske og økonomiske særinteresser. Lov om Danmarks Statistik 2-4 sikrer institutionen faglig og professionel selvstændighed. Danmarks Statistik har ifølge den nuværende lovgivning tre hovedopgaver: 1. Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger om samfundet, evt. i samarbejde med andre statistikproducenter. Herudover udarbejder Danmarks Statistik statistiske analyser og prognoser. 2. Danmarks Statistik bidrager til det internationale statistiksamarbejde. Som medlem af EU indgår Danmark i et lovmæssigt forpligtende statistiksamarbejde. Danmarks Statistik har i den forbindelse ansvaret for at koordinere alle danske bidrag til europæiske statistikker. Herudover er Danmarks Statistik aktivt involveret i statistiksamarbejdet i FN, OECD, IMF og Norden mv. 3. Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed. For at imødekomme denne efterspørgsel udvikler og vedligeholder Danmarks Statistik en række særlige serviceregistre og systemer, som er grundlaget for disse ydelser. 3

6 Resultatmålene for 2014 og frem udarbejdes ud fra et målhierarki, som er fremstillet i nedenstående figur 1. Figur 1 Målhierarki 1.1. Brugerne i centrum Mål 1: Brugertilfredshedsundersøgelser 1. Strategi 1.2. Handlingsplan for statistikproduktion Mål 2:Operativ handlingsplan Mål 3: Aktualitet Resultatmål 2. Kerneopgaver 2.1. Ambitiøs statistikproduktion 2.2. Udvikling af nye statistikker, digitalisering og kommunikaton Mål 4: Pålidelige statistikker Mål 5: Nationalregnskab Mål 6: Nye statistikker Mål 7: Digital indberetning Mål 8: Kommunikation og formidling 3.1. Effektivitet/produktivitet Mål 9: Effektivisering 3. Økonomi 3.2. Budgettering Mål 10: Transparens og budgetoverholdelse 4

7 1. Strategiske mål Danmarks Statistik har udarbejdet en strategi frem til 2015, Strategi 2015, som blev godkendt af Styrelsen for Danmarks Statistik i Strategien er målsætningen for, hvordan Danmarks Statistik vil udvikle sig fra 2010 til Strategien fastlægger hovedprioriteringerne i Danmarks Statistiks arbejde. I Strategi 2015 er opstillet følgende strategiske pejlemærker: - Danmarks Statistik skal levere den bedst mulige officielle statistik om samfundet og samfundsudviklingen. - Brugerne og dataleverandørerne skal i centrum for arbejdet. Brugernes behov for statistik og serviceydelser og dataleverandørernes behov for lettere indberetning er derfor et gennemgående tema i strategien. - Officiel statistik har både en national og en international vinkel. Danmarks Statistik satser derfor på, at udviklingen i Danmark så vidt muligt skal kunne sammenlignes med udviklingen i andre lande. Det er derfor målet at være en af Europas mest brugervenlige og dataleverandørvenlige statistikinstitutioner. Med afsæt i de strategiske pejlemærker har Danmarks Statistik formuleret mål for en undersøgelse af brugernes tilfredshed med Danmarks Statistik samt udarbejdelse af en handlingsplan for officiel statistik i Danmark. I 2014 gennemføres en generel strategiproces med henblik på udarbejdelse af en ny strategi, Strategi Strategiprocessen vil rette fokus på formidling af statistik, styrkelse af det faglige miljø i Danmarks Statistik, øget kontakt og orientering mod brugerne, herunder interaktion med storbrugere, samt mulighederne for at finde finansiering til nye opgaver, herunder analyser mv. Nærværende resultatkontrakt er 1-årig og gældende for Det bemærkes dog, at visse af målene i kontrakten har et flerårigt sigte med henblik på at angive en retning for en kontinuert forbedring af opfyldelsen af målsætningen. Hvis et mål videreføres til det kommende år, bliver målets ambitionsniveau revurderet inden det næste år. Der er således tale om en dynamisk og årlig vurdering af de enkelte mål vedrørende deres fortsættelse og ambitionsniveau. Mål 1 Brugerne i centrum Det er visionen, at Danmarks Statistik skal være en af Europas mest brugervenlige statistikinstitutioner. Brugerne af statistik inddrages derfor i Danmarks Statistiks arbejde. Danmarks Statistik gennemfører løbende forskellige brugertilfredshedsundersøgelser, herunder kundetilfredshedsundersøgelser, brugertilfredshedsundersøgelser vedrørende Statistikbanken og hjemmesiden, borgerundersøgelser og usability test. I 2014 udarbejdes yderligere mindst to brugertilfredshedsundersøgelser, hvor der vil blive lagt vægt på en differentieret tilgang på tværs af brugergrupper og aktiviteter. Der vil blive gennemført en kvalitativ brugertilfredshedsundersøgelse, som baseres på fokusgruppeinterview med særlige brugergrupper. Derudover vil der blive gennemført et Peer Review, hvor et internationalt eksperthold skal vurdere graden af efterlevelse i Danmark af principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker, og i sammenhæng hermed gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse. 5

8 Tabel 1 Brugertilfredshed Danmarks Statistik gennemfører i 2014 mindst to yderligere brugertilfredshedsundersøgelser, som tager udgangspunkt i de enkelte målgruppers behov: I 2014 gennemføres en kvalitativ brugertilfredshedsundersøgelse baseret på fokusgruppeinterview med særlige brugergrupper. I sammenhæng med Peer Review gennemføres en generel brugertilfredshedsundersøgelse i Mål 2 Handlingsplan for statistikproduktion i Danmark Udviklingen de senere år viser, at flere statslige institutioner planlægger eller opbygger egne datamiljøer og iværksætter egen statistikproduktion. I 2014 vil Danmarks Statistik udarbejde en handlingsplan for statistikproduktionen i Danmark, der forholder sig til denne udvikling. Handlingsplanen skal afgrænse, hvad der er officiel statistik. Derudover skal handlingsplanen inddrage en række relevante aspekter, herunder mulighederne for sikring og overvågning af statistikkens kvalitet og efficiens samt sikring af et konsistent datagrundlag. Herudover skal handlingsplanen omfatte en beskrivelse af de større officielle databaser og statistikker, der oprettes og planlægges oprettet af staten, regionerne og kommunerne. Handlingsplanen skal beskrive forskellige scenarier for statistikproduktionen i Danmark. Tabel 2 Handlingsplan for officiel statistikproduktion i Danmark I 2014 udarbejder Danmarks Statistik en handlingsplan for statistikproduktionen i Danmark efter høring af relevante parter. På baggrund af handlingsplanen tages stilling til den videre proces. 6

9 2. Kernefaglige mål Ambitiøs statistikproduktion Danmarks Statistik skal være en effektiv og innovativ institution, hvor opgaverne løses digitalt. Det indebærer udvikling af nye produkter og nye arbejdsprocesser herunder, at data skal modtages digitalt. Brugerne er i centrum for arbejdet i Danmarks Statistik, hvilket indebærer, at der er fokus på brugernes behov for statistik og andre ydelser. Mål 3 Aktualitet i statistikproduktionen Statistikken skal være aktuel for at være brugervenlig. Danmarks Statistiks udgivelsestider er derfor fastlagt med henblik på størst mulig aktualitet. Der opstilles årligt resultatmål for udgivelser, der overholder de maksimale udgivelsestider. Månedsstatistikker skal udkomme senest to måneder efter månedens afslutning (op til 62 dage), kvartalsstatistikker skal udkomme senest et kvartal efter kvartalets afslutning (92 dage), mens årsstatistikker skal udkomme senest et år efter årets afslutning. Tabel 3 Aktualitet i statistikproduktionen Mindst 96,0 pct. af Danmarks Statistiks NYT-udgivelser skal overholde de maksimale udgivelsestider. R pct. Mål 95,5 96,0 96,1 96,2 Resultat Mål 4 Pålidelige statistikker Der skal fortsat være fokus på kvaliteten og en lav fejlrate i Danmarks Statistiks publikationer. Målsætningen udarbejdes, så Danmarks Statistik løbende forbedrer sig. Alle statistikker gennemgår derfor en grundig kvalitetssikring, men det kan ikke udelukkes, at fejl kan forekomme. Når det sker, vil Danmarks Statistik hurtigt og tydeligt offentliggøre rettede tal. Tabel 4 Andel af udgivelser med alvorlige fejl i NYT-udgiveler, som medfører offentliggørelse af rettede tal. Andel af NYT-udgivelser med alvorlige fejl, som medfører offentliggørelse af rettede tal, må højst være 1,1 pct. R pct. Mål 1,1 1,1 1,1 1,0 Resultat

10 Mål 5 Nationalregnskab Det kvartalsvise nationalregnskab er baseret på de fleste konjunkturstatistikker, så pålideligheden af dette giver indirekte et generelt billede af konjunkturstatistikkernes pålidelighed. Pålideligheden måles ved sammenligning mellem første offentliggørelse og de reviderede tal et år senere. Niveauet for acceptabel bias er fastsat ud fra erfaringer fra andre OECD-lande. Forordningen om det europæiske nationalregnskabssystem, ESA2010, blev vedtaget i juni 2013, og de nye principper og indberetningskrav træder i kraft i september Betalingsbalancen bliver ligeledes revideret for at følge principperne i den nye betalingsbalanceforordning, der er konsistent med ESA2010 forordningen. Tabel 5a Bias på det kvartalsvise nationalregnskab Bias på den første offentliggørelse af den sæsonkorrigerede kvartalvise vækstrate i real BNP sammenlignet med situationen et år senere. R pct. Mål 0,2 0,2 0,2 0,2 Resultat Note: Bias måles over en løbende treårsperiode (12 kvartaler). Den sidste måling for målet i 2014 vedrører 3. kvt Tabel 5b Offentliggørelse af det hovedreviderede nationalregnskab Det hovedreviderede nationalregnskab offentliggøres senest i september Udvikling af nye statistikker, digitalisering og kommunikation Mål 6 Nye statistikker Danmarks Statistik arbejder løbende på at udvikle nye produkter og løsninger til brugerne. I 2014 vil ny statistik blive udviklet. Nedenstående aktiviteter afspejler Danmarks Statistiks vision om at være en innovativ institution. Tabel 6 Nye statistiker I 2014 gennemfører Danmarks Statistik følgende aktiviteter: I 2014 udvikles et forslag til måling af befolkningens livskvalitet i Danmark, som drøftes i de relevante brugerudvalg ultimo året. 8

11 Mål 7 Digital indberetning Det er Danmarks Statistiks vision at være en effektiv og innovativ institution, der løser opgaverne digitalt. Der arbejdes frem mod, at al virksomhedsindberetning til Danmarks Statistik kan ske digitalt fra Tabel 7 Digital indberetning Digitaliseringsgraden for lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik er mindst 90 pct. i 2014 og 97 pct. i R pct. Mål [>83] Resultat Note: Målet omfatter ikke de virksomheder, som får dispensation for krav om digital indberetning. Pr. 1. december 2014 anvendes digital post ved mindst 75 pct. af førstegangsudsendelser (forhåndsorientering mv.). Mål 8 Kommunikation og formidling Danmarks Statistik vil løbende sikre, at kommunikationen til omverdenen er tydelig, og at brugerne nemt kan tilgå relevant information. Nyt fra Danmarks Statistik vil blive moderniseret med nye muligheder for etablering af automatiske opdateringer af data fra statistikbanken samt mulighed for kopiering af tabeller til egne programmer. Derudover vil der blive mulighed for i Nyt at indsætte direkte links til andre publiceringer samt mulighed for brug af fx dynamiske grafer. Tabel 8 Kommunikation og formidling I 2014 gennemfører Danmarks Statistik nedenstående initiativer: I 2014 omlægges Nyt fra Danmarks Statistik til HTML-format, så brugerne vil opleve en nemmere tilgængelighed, ligesom det vil blive lettere at dele og videreformidle indholdet. I 2014 vil Danmarks Statistik idriftsætte en Twitterprofil til brug for formidling af ny statistik og implementere deleknapper relevante steder på 9

12 3. Økonomiske mål Mål 9 Effektivisering Gennem digitalisering, omlægning af arbejdsgange samt standardisering, effektiviserer Danmarks Statistik løbende statistikproduktionen. Formålet er at forbedre statistikkernes aktualitet, rettidighed og kvalitet inden for institutionens økonomiske rammer, ligesom Danmarks Statistik vil skabe mulighed for implementering og finansiering af nye brugertilfredshedsundersøgelser, idriftsætte en Twitterprofil samt omlægge NYT, så brugerne vil opleve en bedre og mere fleksibel anvendelse. Arbejdsprocesser skal tilrettelægges så de løbende forbedrer produktiviteten. Til dette formål beregner Danmarks Statistik sin arbejdsproduktivitet. Den beregnede ændring i arbejdsproduktiviteten i to på hinanden følgende år omfatter de statistikker, der har været i normal drift i de to år og baseres på udviklingen i årsværksforbruget til den enkelte statistik under den antagelse, at kvalitetsændringer, som formelt skulle inddrages i en sådan beregning som en mængdeændring, ikke forekommer. Tabel 9 Produktivitet Arbejdsproduktiviteten i statistikproduktionen stiger med mindst 3,0 pct. i gennemsnit for 2012, 2013 og R Mål pct. Resultat Mål 10 Transparens og budgetoverholdelse Det fælles statslige regelsæt om God økonomistyring indebærer nye regler for budgettering og regnskabsopfølgning, som skal understøtte Budgetloven. Danmarks Statistik fortsætter arbejdet med udvikling af den lokale økonomistyring, hvor bl.a. integrationen mellem egne processer og de centralt fastsatte rapporteringer forbedres. Tabel 10a God økonomistyring Danmarks Statistiks regnskab for 2014 balancerer eller giver et mindre overskud. Departementet kan i grundbudget eller udgiftsopfølgninger godkende et andet økonomisk mål. Tabel 10b Transparens i budget og forbrug Danmarks Statistik udarbejder en kvartalsvis opgørelse af budget og forbrug for henholdsvis bevillings-, tilskuds- og indtægtsdækket virksomhed efter aftalte tidsfrister. 10

13 4. Påtegning Kontrakten træder i kraft d. 1. januar 2014 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning. Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatkontrakten til departementet, efter nærmere angivet skabelon. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål for hele regnskabsåret Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. København den 2013 Departementschef Sophus Garfiel Økonomi- og Indenrigsministeriet Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov 11

14 5. Vægtning og beregning af målopfyldelse For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på kontrakten, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet eller vurderet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatmål, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelse. Vægtningen af de enkelte resultatmål er hver især 10 pct. For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 pct. I forbindelse med afgivelse af årsrapporten for 2014 udarbejder Danmarks Statistiks ledelse en redegørelse for årets resultater, herunder målene i resultatkontrakten og en vurdering af målopfyldelsesgraden. Redegørelsen drøftes i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriets departement inden årsrapporten lægges til endelig underskrift. Tabel 11 Vægtning og beregning af målopfyldelse Mål Opfyldelsesgrad i pct. Vægt Beregning (eksempel) Beregnet resultat (eksempel) Strategiske mål Mål 1 Brugerne i centrum 0, 50, Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * Mål 2 Handlingsplan for statistikproduktion 0, Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * Kernefaglige mål Mål 3 Aktualitet 0, Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * Mål 4 Pålidelige statistikker 0, Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * Mål 5 Nationalregnskab 0, 50, Målet vurderes opfyldt til 50 pct.: 0,5 * 10 5 Mål 6 Nye statistikker 0, Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * Mål 7 Digital indberetning 0, 50, Målet vurderes opfyldt til 0 pct.: 0,0 * 10 0 Mål 8 Kommunikation og formidling 0, 50, Målet vurderes opfyldt til 50 pct.: 0,5 * 10 5 Økonomiske mål Mål 9 Effektivisering 0, Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * Mål 10 Transparens og budgetoverholdelse 0, 50, Målet vurderes opfyldt til 100 pct.: 1,0 * Total 100,0 80,0 12

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Danmarks Statistik 2015 Resultatplan 2015 Resultatplan 2015 Udgivet af Danmarks Statistik December 2014 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Netudgave: ISBN 978-87-501-2163-3 ISSN 2246-7432 Findes også på www.dst.dk/publ/resultatplan

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen

Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen Mål- og resultatplan mellem Indenrigs- og Socialministeriet og CPRadministrationen 2016 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Udgivet af Danmarks Statistik 4. Februar 2013 Oplag: 150 Printet i Danmarks Statistik Trykt udgave: ISBN 978-87-501-2051-3 ISSN 1602-9275

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Resultatkontrakt 2010

Resultatkontrakt 2010 Danmarks Statistik Sejrøgade DK-200 København Ø Tlf. 39 7 39 7 www.dst.dk dst@dst.dk Resultatkontrakt 200 Resultatkontrakt 200 Resultatkontrakt 200 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 200 Oplag: 50 Printet

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

3. Resultatkontrakt 2006

3. Resultatkontrakt 2006 Hvert år indgår Danmarks Statistik en resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement. Målene heri tager sit udgangspunkt i Strategi 2010 samt institutionens aktuelle situation og udfordringer.

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Socialstyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Socialstyrelsen 2016 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det social serviceområde

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016

Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 Resultatplan for Statsforvaltningen 2016 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2016 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016

Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Mål- og resultatplan mellem Socialog Indenrigsministeriets departement og Kofoeds Skole 2016 Resultatmål Kofoeds Skole er en selvejende institution, hvis overordnede mål er social integration gennem hjælp

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Resultatplan Socialstyrelsen 2017

Resultatplan Socialstyrelsen 2017 Resultatplan Socialstyrelsen 2017 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar for at bidrage væsentligt

Læs mere

Investering i og implementering af mere effektive processer

Investering i og implementering af mere effektive processer Resultatplan Ankestyrelsen - 2017 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2006 Oplag: 250 Danmarks Statistiks trykkeri Trykt udgave: ISBN87-501-1517-0 ISSN 1602-9275 Netudgave: ISBN 87-501-1518-9

Læs mere

Det langsigtede mål er at øge borgernes tryghed ved og tillid til Ankestyrelsen som øverste administrative klageinstans.

Det langsigtede mål er at øge borgernes tryghed ved og tillid til Ankestyrelsen som øverste administrative klageinstans. Resultatplan Ankestyrelsen - 2018 Indledning Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, hvilket i de seneste år har givet et behov for at konsolidere styrelsens organisation. Som det næste

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

2. Lovgrundlag og fundament

2. Lovgrundlag og fundament 2. Lovgrundlag og fundament 2.1 Hovedopgaver Hovedopgaver Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Danmarks Statistiks hovedopgaver fremgår af lov om Danmarks Statistik 1, lov

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Resultatplan Statsforvaltningen 2017

Resultatplan Statsforvaltningen 2017 Resultatplan Statsforvaltningen 2017 INDLEDNING Resultatplanen indeholder Statsforvaltningens strategiske, kernefaglige og økonomiske mål. Resultatplanen for 2017 har fokus på mål, som skal understøtte

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

STRATEGI Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik

STRATEGI Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik STRATEGI 2015 Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmark Statistik STRATEGI 2015 Målsætninger og rammer for udviklingen af Danmarks Statistik Udgivet september 2009 Oplag 1100 Trykt hos: rosendahls

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 5 Mål 1.1 Fokus på borgertilfredshed...

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Forord. Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab.

Forord. Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab. Forord Danmarks Statistik aflægger hermed sit andet virksomhedsregnskab. I 1997 har Danmarks Statistik leveret positive resultater på centrale områder. Til glæde for brugerne er statistikkernes udgivelsestider

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Resultatkontrakt 2003

Resultatkontrakt 2003 Resultatkontrakt 2003 Resultatkontrakt 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 2003 Oplag: 200 Danmarks Statistiks trykkeri Trykt udgave: ISBN 87-501-1339-9 ISSN 1602-9275 Netudgave: ISBN 87-501-1340-2

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og Statsforvaltningen for 3. og 4. kvartal 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002 Fra Strategi 2006 til konkrete mål Strategi 2006 beskriver den udvikling Danmarks Statistik ønsker at gennemføre i perioden 2000-2006. Inden for de udvalgte strategiområder, som er statistik, formidling,

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

Vejviser. i statistikken Guide to the statistics

Vejviser. i statistikken Guide to the statistics Vejviser i statistikken 2001 Guide to the statistics Vejviser i statistikken 2001 Udgivet af Danmarks Statistik November 2001 ISBN 87-501-1224-4 ISSN 0109-8314 ISBN 87-501-1225-2 (Internet udgaven) ISSN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Bilag 2 Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til resultat- og direktørkontrakter... 3 2 Proces for indgåelse af resultat- og direktørkontrakter...

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker. Sammenligning af hurtighed

International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker. Sammenligning af hurtighed International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker Sammenligning af hurtighed International Benchmarking af økonomiske korttidsstatistikker Sammenligning af hurtighed Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Årsrapport 2003 Udgivet af Danmarks Statistik April 2004 Oplag: 500 Danmarks Statistiks trykkeri, København

Årsrapport 2003 Udgivet af Danmarks Statistik April 2004 Oplag: 500 Danmarks Statistiks trykkeri, København ÅRSRAPPORT Årsrapport Udgivet af Danmarks Statistik April 2004 Oplag: 500 Danmarks Statistiks trykkeri, København Trykt udgave: ISBN 87-501-1389-5 ISSN 1603-0796 Netudgave: ISBN 87-501-1390-9 ISSN 1603-0689

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

INDHOLD FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN

INDHOLD FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN INDHOLD 03 05 11 15 FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN FORORD Regeringen ønsker en offentlig sektor, hvor der er åbenhed

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne 4. Interessenterne 4.1 Brugerne Forskellige brugere Brugerne er årsagen til, at Danmarks Statistik eksisterer. De mange forskellige brugere har imidlertid et meget forskelligt statistikbehov. Nogle statistikker

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Retningslinjer for europæisk statistik

Retningslinjer for europæisk statistik 10. februar 2016 Retningslinjer for europæisk statistik Den reviderede EU-forordning om europæiske statistikker (2015/759) fastsætter, at rigsstatistikeren udarbejder nationale retningslinjer for at sikre

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere