Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:"

Transkript

1 N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der i en periode har været varetaget af en ekstern leverandør. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk. April 2011 Side 1/6 1. Indledning Lige så vel som den offentlige ordregiver kan beslutte at konkurrenceudsætte og efterfølgende udlicitere en opgavevaretagelse til en ekstern leverandør, kan den offentlige ordregiver ved kontraktens ophør beslutte, at opgaven fremover skal varetages i eget regi. I forbindelse med tilbagetagelsen af opgaven skal det vurderes, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: 1. Loven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, der ligger inden for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab finder anvendelse. Stk. 2. Denne lov finder anvendelse på offentlige og private virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje. En administrativ eller ved lov foretaget omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller en overførsel af administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder er ikke en overførsel i denne lovs forstand. 2. Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde Der stilles tre betingelser for, at loven finder anvendelse; at der sker et arbejdsgiverskifte, at overførslen sker ved aftale, og at overførslen vedrører en virksomhed eller en del heraf, som udøver økonomisk aktivitet.

2 For at loven finder anvendelse, skal der være tale om overførsel af en selvstændig økonomisk enhed, der bevarer sin identitet. Det følger af retspraksis, at der heri ligger, at der skal ske overførsel af en helhed af midler personer og aktiver - der på en stabil måde er organiseret med henblik på udøvelse af økonomisk virksomhed med selvstændigt formål. Der er ikke krav om, at virksomheden udøves med gevinst for øje. I vurderingen af om der bliver overført en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet kan indgå følgende elementer: 1. Hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om 2. Hvorvidt der er sket en overførelse af materielle aktiver som fx bygninger og løsøre og hvorvidt der overføres immaterielle aktiver 3. Hvorvidt den nye arbejdsgiver har overtaget en betydelig del af de hidtidige medarbejdere kvantitativt (antal) eller kvalitativt (kvalifikationer) 4. Om kundekredsen overføres 5. I hvor høj grad aktiviteterne før og efter overførelsen er de samme 6. Om aktiviteterne har været indstillet og i givet fald hvor længe Disse forhold kan dog kun indgå som enkelte elementer i den samlede bedømmelse, der skal foretages, og de kan derfor ikke være udslagsgivende isoleret set. Notat Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse indeholder en nærmere analyse af de elementer, der indgår i vurderingen af, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Der henvises således til dette notat. 3. Særligt vedrørende tilbagetagelse Der er ikke i retspraksis tvivl om, at tilbageførsel af en opgave kan være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det er endvidere fastslået, at tilbagetagelsesmåden ikke er afgørende. Der kan fx være tale om kontraktudløb, aftale om tilbagetagelse, misligholdelse eller tilbagetagelse ved fogedrettens hjælp. EU-domstolen har fastslået 1, at direktivet der ligger bag den danske virksomhedsoverdragelseslov fandt anvendelse på tilbagetagelse af en bortforpagtet virksomhed efter forpagterens misligholdelse. Domstolen udtalte sig helt generelt om tilbagetagelse uden forbehold om tilbagetagelsesmåden. EU-domstolen har endvidere i en sag 2 om tilbageførsel af en virksomhed som følge af en retslig ophævelse af en leasingkontakt udtalt: 1 Ny Mølle dom af 17. december 1987 C-287/86. 2 Berg dom af 5. maj 1988 C-144 og 145/87. 2

3 Lignende betragtninger gør sig gældende i det tilfælde, hvor den således overførte virksomhed tilbageføres til den tidligere indehaver, fordi leasingkontrakten ophæves, idet det herved er uden betydning, om kontrakten ophæves ifølge aftale mellem de kontraherende parter, ensidigt af en af parterne eller ifølge en retsafgørelse. I alle disse tilfælde er overførslen af virksomheden af aftaleretlig karakter. Der sker således en ny virksomhedsoverdragelse ved tilbageførsel af virksomheden til den oprindelige overdrager, når virksomheden faktisk tilbageleveres til ordregiver. Det er ikke afgørende, hvornår der fx afgives hævemeddelelse, fremsendes opsigelse, eller hvilket skæringstidspunkt parterne har valgt for deres refusionsopgørelse mv. men derimod tidspunktet for den faktiske tilbagetagelse. Det er dog en betingelse, at der består en virksomhed i lovens forstand på det tidspunkt, hvor den faktiske tilbagelevering finder sted. Der skal således foretages en vurdering af organiseringen af opgaveløsning hos den eksterne leverandør i forhold til de ovenfor under punkt 2 nævnte kriterier. I modsætning til overdragelsessituationen fra ordregiver til en privat leverandør har ordregiver ved tilbagetagelse ikke den viden om organiseringen af opgaveløsningen, som umiddelbart sætter ordregiver i stand til at foretage en vurdering af, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Ordregiver må derfor indhente oplysninger herom hos leverandøren. Som ordregiver bør man derfor allerede, når man indgår kontrakten med leverandøren sikre sig, at leverandøren ved kontraktophør er forpligtet til at afgive de fornødne oplysninger med henblik på vurdering af, om loven finder anvendelse samt i givet fald da at afgive oplysninger om medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. 4. Ordregivers handlemuligheder 4.1 Ordregivers frasigelse af kollektive overenskomster Offentlige ordregivere på det danske arbejdsmarked har indgået kollektive overenskomster med relevante faglige organisationer. Når den offentlige ordregiver tilbagetager en opgave, der i en periode har været løst af en ekstern leverandør skal den offentlige ordregiver frasige sig de private kollektive overenskomster i forhold til de medarbejdere, ordregiver overtager i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen for at undgå en konfliktende dobbeltoverenskomstsituation, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 4a. 3

4 Når erhverver (her den offentlige ordregiver) frasiger sig overdragers kollektive overenskomst, overdrages medarbejderne med de individuelle lønog arbejdsvilkår, der følger af den kollektive overenskomst og aftale, samt individuelle aftaler om løn- og arbejdsforhold, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 2. Når den private kollektive overenskomst som sådan ikke fortsætter, vil det arbejdsretlige udgangspunkt være, at de kollektive bestemmelser i erhververs her den offentlige ordregivers - kollektive overenskomst i øvrigt regulerer ansættelsesvilkårene for alle ansatte, hvis det pågældende arbejde er omfattet af overenskomstens dækningsområde og altså også de medarbejdere, ordregiver overtager ved tilbagetagelsen. Medarbejderne vil således kunne påberåbe sig de rettigheder, som virksomhedsoverdragelsesloven sikrer, og samtidig under henvisning til reglen om overenskomstens udelelighed kunne påberåbe sig de kollektive overenskomstmæssige rettigheder erhververs overenskomst giver, fx bestemmelser om mægling, voldgift, TR mv. Ligesom medarbejderne skal overholde de pligter, der følger af overenskomsten, fx fredspligten. Det må endvidere antages, at de overtagne medarbejdere ud fra et kollektiv arbejdsretligt synspunkt vil have ret til i det hele at vælge sig over på ordregivers kollektive overenskomst, såfremt de måtte finde dette mere fordelagtigt end at beholde deres individuelle vilkår samt kollektive bestemmelser i erhververs overenskomst. Medarbejderne kan derimod ikke plukke det bedste fra overdragers og erhververs overenskomster. Der henvises i øvrigt til notat Frasigelse af kollektive overenskomster. 4.2 Tilpasningsforhandling Den offentlige ordregiver kan ofte have et ønske om i det hele at overføre medarbejderne til sin egen kollektive overenskomst allerede fra overtagelsesdagen. Ordregiver undgår dermed at skulle administrere efter et ekstra og ukendt regelsæt i perioden indtil den private kollektive overenskomst udløber. Der er ikke noget til hinder for at gennemføre en sådan tilpasningsforhandling med de forhandlingsberettigede organisationer. De aftalte vilkår må imidlertid ikke medføre, at medarbejderne stilles ringere, end de vilkår de ville have efter virksomhedsoverdragelsesloven. 4

5 Da den enkelte medarbejder kan støtte direkte ret på virksomhedsoverdragelsesloven, bør ordregiver i forbindelse med en sådan forhandling sikre sig enten, at den forhandlingsberettigede organisation kan indgå aftale på vegne af medarbejderne, eller at den enkelte medarbejder efterfølgende tiltræder forhandlingsresultatet, fx i form af at underskrive et nyt ansættelsesbrev. Godkendelse af vilkår Aftales der vilkår for overdragelsen, som ikke kan rummes inden for ordregivers kollektive overenskomst skal vilkårene godkendes af de for ordregiver kompetente organer/tilsyn Information og forhandling Det følger af virksomhedsoverdragelseslovens 5, stk. 2, jf. stk. 1, at erhverver skal informere de berørte lønmodtagere på dennes virksomhed om overtagelsen. De berørte lønmodtagere skal underrettes om 1) datoen eller den foreslåede dato for overdragelsen 2) årsagen til overdragelsen, 3) overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne og 4) eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne Såfremt overtagelsen af opgaven medfører iværksættelse af foranstaltninger overfor erhververs medarbejdere, skal der i rimelig tid inden overtagelsen indledes forhandlinger med lønmodtagernes repræsentanter eller, såfremt sådanne ikke er valgt, de berørte lønmodtagere med henblik på at nå frem til en aftale, jf. lovens 6, stk. 2, jf. stk. 1. Hertil kommer, at der for den offentlige ordregiver er en forpligtelse i kollektive aftaler om SU/MED 4 om at informere og inddrage medarbejderne i forbindelse med større omstillinger, udbud og udlicitering. Herunder også ved tilbagetagelse af opgaver og overtagelse af medarbejdere i forbindelse hermed. 3 Fx på det kommunale område Kommunernes Lønningsnævn og på det regionale område Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 4 På det kommunale område gælder: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO, Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg indgået mellem KL og KTO samt Protokollat om medarbejderes inddragelse og medvirken ved omstillinger, udbud og udlicitering. 5

6 Med hensyn til information og inddragelse af medarbejdere henvises for uddybende redegørelse til notat Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne. 5.1 Nye ansættelsesbreve Den offentlige ordregiver skal som erhverver udstede nye ansættelsesbreve til medarbejderne senest en måned efter overtagelsen Forholdet mellem overdrager og erhverver Ordregiver bør allerede i kontrakten med den eksterne leverandør om dennes overtagelse af opgaveudførelsen og medarbejderne regulere vilkårene i forbindelse med kontraktophør. Den eksterne leverandør bør i forbindelse med kontraktophør og ordregivers tilbagetagelse af opgaven forpligtes til at afgive oplysninger med henblik på vurdering af, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse, samt i givet fald at afgive oplysninger om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Hertil kommer, at leverandøren skal forpligtes til at medvirke til udarbejdelse af en refusionsopgørelse med henblik på afregning af ferie, afspadsering mv. Endelig skal den offentlige ordregiver allerede ved kontraktindgåelsen med leverandøren tage stilling til, om leverandøren skal afgive sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti for eventuelle økonomiske forpligtelser i forhold til medarbejderne. 5 jf. Aftale mellem KL og KTO om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, samt på statens område LBK 240 af arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforho l- det. 6

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere