HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104"

Transkript

1 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt lejerne i bebyggelsen. Dette husordensreglement er fastsat for at beskytte både lejerne og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for lejerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre vejleder deres børn og foregår med et godt eksempel. Det er lejerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også det der ødelægges. Forslag til ændring eller tilføjelser til reglerne kan fremføres skriftligt for afdelingsbestyrelsen. Side 1 af 8

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Alment 2. Affald 3. Altaner 4. Antenne & Parabol 5. Bad & toilet 6. Barnevogne & legeredskaber 7. Boldspil 8. Boremaskine 9. Cykler & Knallerter 10. Døre 11. Dørkikkerter 12. Erhvervsvirksomhed 13. Elværktøj 14. Flag 15. Forsikring 16. Glas 17. Grønne områder 18. Husdyr 19. Hårde-hvidevarer 20. Installationer 21. Maskiner 22. Nærhaver 23. Nøgler 24. Parkeringsarealerne 25. Sanitet 26. Trappevask 27. Tørregård 28. Vaskerierne Side 2 af 8

3 1. ALMENT Der må ikke udvises støjende eller truende adfærd, der kan genere mede. Musikinstrumenter, radio og tv skal benyttes med omtanke og for lukkede døre og vinduer. Det er selvsagt forbudt at tegne og male på træværk og murværk eller på anden måde beskadige eller tilsvine afdelingens ejendomme. Lejeren skal sørge for, at givne regler også overholdes af de øvrige husstandsmedlemmer samt af besøgende. Er en lejer, dennes husstand eller besøgende skyld i forurening af trapper, gange eller murværk, skal lejeren straks og uopfordret drage omsorg for nødvendig rengøring. Beskadigelse skal anmeldes til ejendomsfunktionæren. Lejeren, dennes husstand og besøgende er pligtige at efterkomme henstillinger, opslag m.v., der på boligorganisationens vegne meddeles af afdelingsbestyrelse og funktionærer. Overtrædelse af bestemmelserne i lejekontrakten og husordens reglementet kan medføre ophævelse af lejemålet. 2. AFFALD Husholdningsaffaldet samles i poser og kastes i skakten. Posen skal være lukket. Aviser og blade anbringes i papircontainerne, der er placeret forskellige steder i bebyggelsen. Alt anden form for affald Skal bringes ned til affaldssorteringshuset, der er placeret på parkeringspladsen mellem AlmenBo og Ringgaarden. Der er opsat plancher der fortæller hvor tingene skal placeres. Der må under ingen omstændigheder stilles affald andre steder i bebyggelsen, hvis dette skulle forekomme vil der blive tilsendt regning for fjernelse af affaldet. 3. ALTANER Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade. Altaner må vaskes, men ikke spules. Rystning af tæpper, duge, klæder o.l. samt udhængning af genstande fra altaner og vinduer er ikke tilladt. Opsætning af foderbræt på altaner eller ved vinduer er ikke tilladt. Altaner må males på alle indvendige væg- og loftflader med plasticfacademaling i lyse farver iflg. afdelingens råderetsregler. Gulvfladen må males med betonmaling. Lejeren har vedligeholdelsespligten for malede altaner som for lejligheden i øvrigt. Side 3 af 8

4 Markiser og solspejl af godkendt type må opsættes efter afdelingsbestyrelsens og/eller administrationens anvisninger. Fastgørelsesbeslag o.l. skal være rustbeskyttet og holdes i god vedligeholdt stand. Altankasser må gerne opsættes, men kun på den indvendige side af altanen. Løse kasser og potter må ikke stilles på altankanten. 4. ANTENNE & PARABOL Der må kun tilsluttes de af boligorganisationen godkendte ledninger til antennestikket. Som forlængerledning til radio- og tv-modtager skal anvendes speciel afskærmet ledning. Nærmere oplysning herom kan fås hos gårdmanden. Ved anvendelse af anden ledning end nævnte pådrages ansvar efter lov om radio- og tv modtagning. Opsætning af enhver form for udvendig antenne/parabol tillades kun hvor ønske om adgang til yderligere radio- og tv kanaler ikke kan tilgodeses via det i afdelingen installerede kabelanlæg. Opsætningen må derefter kun ske på et af administrationen anvist sted, og efter forud indhentet tilladelse ved boligorganisationens administration. Jf. Lov om leje af almene boliger er det fastsat, at etablerer lejeren en antenne/parabol på ejendommen, kan boligorganisationen forlange et rimeligt depositum som sikkerhed for skader som opstår som følge af antennen/parabolen. Alle udgifter ved opsætning og installation m.m. betales af lejeren. 5. BAD & TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Engangsbleer, vat, klude, avispapir, husholdningsolier o.l. må aldrig udskylles gennem toiletkummen. Eventuelle utætheder o.l. i installationerne skal straks meddeles ejendomsfunktionæren. Udenfor dennes åbningstid kontaktes afdelingsbestyrelsen. 6. BARNEVOGNE & LEGEREDSKABER Må ikke henstilles i opgange og indgangspartier, men skal hensættes i barnevognsrum og udelegetøjsrum. Defekte legeredskaber der ikke længere anvendes må ikke optage plads i rummene. 7. BOLDSPIL Må ikke finde sted opad bygninger. 8. BOREMASKINE Gårdmanden udlejer afdelingens slagboremaskine mod depositum. Side 4 af 8

5 9. CYKLER & KNALLERTER Kørsel på gangstier og fortove er ikke tilladt. Cykler og knallerter må ikke henstilles i opgange og indgangspartier, men skal anbringes i cykelrummene og udendørs cykelstativer. Nøgle udleveres ved henvendelse til ejendomsfunktionæren. Defekte cykler, knallerter o.l. eller dele heraf, som ikke længere anvendes, må ikke optage plads i rummene og skal fjernes. Cykel- og knallertreparation samt maling af cykler og knallerter må ikke finde sted i postkasserum eller foran indgangspartier, men henvises til værksted i nr. 62. Nøgle kan lånes hos afdelingsbestyrelsen. 10. DØRE Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Alle aflåselige døre skal låses efter brugen. Branddøre må aldrig blokeres. Pulterrumsdøre skal altid holdes aflåsede. Pulterrum, der ikke holdes forsvarligt aflåsede, inddrages. 11. DØRKIKKERTER Montering af dørkikkert må kun ske efter godkendelse fra ejendomsfunktionæren. 12. ERHVERVSVIRKSOMHED Uden foreningens skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejemålet. 13. ELVÆRKTØJ Da brugen af elværktøj i bygningsdele er til stærk gene for naboer, må elværktøj kun anvendes man - fre kl og Indflyttere må i begrænset omfang dog benytte elværktøj den første weekend efter indflytning i tiden fra kl og FLAG Afdelingen har et flag Dannebrog, som kan udlånes til lejerne til flagning på flagstangen i gården ud for nr. 60. og 84 Henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Side 5 af 8

6 15. FORSIKRING Afdelingen har tegnet brandforsikring samt hus- og grundejerforsikring for ejendommene. Der gøres opmærksom på, at skader på indbo - uanset årsag - ikke er dækket af afdelingens forsikringer. 16. GLAS Afdelingen har tegnet en forsikring der dækker glas og glaskeramiske kogeplader. Skader skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren. 17. GRØNNE OMRÅDER Der må kun beplantes eller fjernes bestående beplantning i fællesområderne efter godkendelse fra afdelingsbestyrelsen. Al brug af sprøjtegift i afdelingen er forbudt. 18. HUSDYR Husdyrhold er ikke tilladt. Bestemmelsen gælder såvel fast husdyrhold som plejeophold. Som husdyr henregnes bl.a. hunde, katte, kaniner, aber, høns samt krybdyr af enhver art. Det er dog tilladt at holde en indekat pr. lejemål, når følgende retningslinjer overholdes. Af hensyn til afdelingsbestyrelsens tilsynspligt med overholdelse af husordensreglementet skal lejere, der ønsker at holde kat henvende sig til afdelingsbestyrelsen for registrering af kattehold. Kommende tilflyttere, der i forvejen har kat, skal henvende sig til afdelingsbestyrelsen i forbindelse med indflytningen. Alle katte skal neutraliseres d.v.s. steriliseres eller kastreres før de bliver kønsmodne, for at forhindre uro og store skader på ejendommen. Katten skal være øremærket d.v.s. tatoveret eller have chip i øret, og skal være registreret ved Kattens Værn. Ligeledes skal katten være vaccineret. Katten må ikke være til gene for de øvrige e, herunder kommer også rengøring af kattebakken, så dette ikke giver lugtgener. Tvistigheder angående kattehold afgøres alene af afdelingsbestyrelsen og denne kan inddrage tilladelsen til kattehold for e der ikke efter skriftlig påtale af overtrædelser retter sig efter påtalen. e der holder kat har det fulde ansvar for at overholde ovennævnte regler og hæfter for eventuelle skader på lejemål og ejendommen, som katten måtte forvolde. Afdelingsbestyrelsen forbeholder sig ret til at kontrollerer, at ovennævnte regler overholdes. Side 6 af 8

7 19. HÅRDE HVIDEVARER Tilladelse til installation af opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler kan gives, såfremt man opfylder de til enhver tid stillede krav og betingelser vedrørende installation og brug. Opstillede maskiner må kun anvendes i tidsrummet Tilladelse søges ved skriftligt henvendelse til boligorganisationens inspektør. 20. INSTALLATIONER Lejerne må ikke foretage indgreb i ejendommens installationer til el, vand og varme. Fejl i installationer skal straks meddeles ejendomsfunktionæren. 21. MASKINER Støjende maskiner må ikke anvendes efter kl NÆRHAVER Afdelingens egne haver mellem nr. 86 og 104 udlejes ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen. 23. NØGLER Afdelingen har ikke ekstra nøgler til lejlighederne. Ved tab af nøgle, må man for egen regning bestille en låsesmed. Ekstra nøgler kan efter forudbestilling købes hos gårdmanden. 24. PARKERINGS AREALERNE Parkering er forbudt på brandveje og boligveje. På parkeringspladser skal parkeres hensynsfuldt og således der ikke blokeres for køretøjers ind- og udkørsel. Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg., traktorer, busser og entreprenørmateriel er ikke tilladt. Campingvogne må kun parkeres i afdelingen hvis der er specielt indrettede pladser hertil, dog må campingvogne i forbindelse med klargøring henstilles i max 48 timer. Køretøjer parkeret til ulempe for andre eller uretmæssigt parkerede køretøjer, herunder køretøjer uden nummerplader, fjernes uden varsel for ejerens regning. 25. SANITET Afdelingen har tegnet en sanitetsforsikring. Skader skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren. 26. TRAPPEVASK Afdelingen sørger for regelmæssig renholdelse af trapperne. Man skal selv holde afsatserne ryddelige, så trapperne er lette at gøre rene. en skal selv omgående fjerne hvad en selv, ens børn eller gæster spilder på trappen. 27. TØRREGÅRD Der er tørreplads til fri afbenyttelse i gården mellem nr. 70 og nr. 98. Side 7 af 8

8 28. VASKERIER Afdelingens fællesvaskeri skal benyttes og rengøres efter de i afdelingen fastsatte regler. Reglerne er slået op i vaskeriet. Maskinerne og inventar skal afleveres rengjort og aftørret efter brugen. Fejl ved maskinerne skal straks meddeles til ejendomsfunktionæren, der ligeledes kan vejlede i brugen af maskinerne. Ved fejl på maskiner og automat udenfor gårdmandens arbejdstid kontaktes afdelingsbestyrelsen. Børn under 16 år må ikke betjene maskinerne og må kun opholde sig i vaskerierne, når dette sker under behørig opsigt. Dørene skal være aflåst udenfor gårdmandens arbejdstid. Husordensreglementet er godkendt på afdelingsmøde den 15. september Tilføjelsen til pkt. 18 er vedtaget på afdelingsmødet den 10. september Ændring til pkt. 2 er vedtaget på afdelingsmødet september Side 8 af 8

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere