10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S"

Transkript

1 Vejdirektoratet Rapport , rev KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012

2 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 Revision M Dato , rev Udarbejdet af AMW Kontrolleret af JKTJ Godkendt af AMW Ref M10_B Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Formål Affaldshåndteringsplanen 2 3. Adresseliste Bygherrens tilsyn Entreprenør Miljøvagt og kommunal miljømyndighed Transportører af affald Modtagere af affald Adresseændringer 3 4. Affaldshåndtering Anmeldelse af affald Greve Kommune Anmeldelse af affald Solrød Kommune Generelt vedrørende anmeldelse af affald Affaldshåndtering på pladsen Affaldsbortskaffelse Transport af affald 5 5. Tilsynsopgaver vedrørende affaldshåndtering Bygherrens tilsyn Entreprenøren Beredskabsplan 6 BILAG Bilag 1 Greve Kommune: Anmeldeskema for asbestaffald Bilag 2 Greve Kommune: Anmeldeskema for farligt affald Bilag 3 Greve Kommune: Anmeldeskema for anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald Bilag 4 Greve Kommune: Regulativ for Erhvervsaffald Bilag 5 Solrød Kommune: Anmeldeskema for asbestholdigt affald Bilag 6 Solrød Kommune: Anmeldeskema for farligt affald Bilag 7 Solrød Kommune: Regulativ for Erhvervsaffald 11427M10

4 INDLEDNING Vejdirektoratet er bygherre for udvidelse af Køge Bugt Motorvejen M10, Greve S Solrød S. Projektet omfatter en udvidelse af motorvejen fra 6 til 8 spor. Udover udvidelsen af motorvejen omfatter projektet ramper og tilslutningsanlæg samt udskiftning, nyanlæg, ombygning eller nedlæggelse af broer og bygværker for skærende veje og stianlæg samt opgradering af vejens afvandingssystem. Nærværende affaldshåndteringsplan er baseret på Greve og Solrød Kommuners erhvervsaffaldsregulativer, kommunernes miljømål samt andre forudsætninger, der har til formål at sikre, at affaldshåndteringen i forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen sker på en hensigtsmæssig måde. Affaldshåndteringsplanen omfatter ikke en beskrivelse af jordhåndteringen, da denne vil blive beskrevet særskilt M10

5 FORMÅL 2.1 Affaldshåndteringsplanen Affaldshåndteringsplanens formål er at: Beskrive de almindelige og særlige retningslinjer for affaldshåndtering i projektet, som er aftalt for at sikre miljøinteresser. Affaldet sorteres og behandles i henhold til Greve og Solrød kommuners respektive erhvervsaffaldsregulativer. Beskrive kommunikationen i projektet i relation til genanvendelse af affald i projektet samt bortskaffelse af affald M10

6 ADRESSELISTE 3.1 Bygherrens tilsyn Adresse på VD-afdelingen, der står for projektet. Herunder et navn på tilsynsførende, samt dennes adresse og mobiltelefon 3.2 Entreprenør Navn på entrepriseleder samt dennes og mobiltelefon 3.3 Miljøvagt og kommunal miljømyndighed Greve Kommune Miljøvagt inden for kommunens åbningstid: Natur og Miljø Telefon: Rådhusholmen Greve Myndighedsforhold Miljøvagt uden for kommunens åbningstid: Kontaktperson: Karen Knudsen Telefon: Alarmcentralen kontakter herefter Telefon: kommunens beredskabschef. Solrød Kommune Miljøvagt inden for kommunens åbningstid: Teknik og Miljø Telefon: Solrød Center Solrød Myndighedsforhold Miljøvagt uden for kommunens åbningstid: Kontaktperson: Anne-Mette Jansen Telefon: 112 Alarmcentralen kontakter herefter Telefon: kommunens beredskabschef. 3.4 Transportører af affald En liste over registrerede transportører fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: n_virksomhed/. 3.5 Modtagere af affald En liste over modtageanlæg i oplandet fremgår af Kara/Noverens hjemmeside 3.6 Adresseændringer Eventuelle ændringer i kontaktpersoner, adresser, telefonnumre m.v. meddeles til Vejdirektoratets tilsynsførende M10

7 AFFALDSHÅNDTERING 4.1 Anmeldelse af affald Greve Kommune Af nedenstående fremgår, hvilke affaldstyper, der skal anmeldes til Greve Kommune. Endvidere fremgår det, hvornår anmeldelsen senest skal fremsendes til kommunen. Asbestaffald: Skal anmeldes til kommunen. Skema til anmeldelse af asbestaffald er vedlagt i bilag 1. Affaldet anmeldes, når det opstår. Farligt affald: Skal anmeldes til kommunen. Skema til anmeldelse er vedlagt i bilag 2. Affaldet skal anmeldes, når det opstår. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer skal anmeldes til kommunen to uger før (jf. BEK 1662 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald). Anmeldeskema er vedlagt som bilag Anmeldelse af affald Solrød Kommune Af nedenstående fremgår, hvilke affaldstyper, der skal anmeldes til Solrød Kommune. Endvidere fremgår det, hvornår anmeldelsen senest skal fremsendes til kommunen. Asbestaffald: Skal anmeldes til kommunen. Skema til anmeldelse af asbestaffald er vedlagt i bilag 5. Affaldet skal anmeldes, når det opstår. Farligt affald: Skal anmeldes til kommunen. Skema til anmeldelse af farligt affald er vedlagt i bilag 6. Affaldet skal anmeldes, når det opstår. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer skal anmeldes til kommunen to uger før (jf. BEK 1662 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald). Der foreligger ikke noget skema. 4.3 Generelt vedrørende anmeldelse af affald Hvis der i projektet skal anvendes restprodukter i kategori 1, 2 eller 3, eller jord i kategori 2 og 3 (som defineret i BEK 1662 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald), skal der senest 4 uger før indgives en anmeldelse til kommunen. Entreprenøren har pligt til straks at underrette kommunen, hvortil affaldet er anmeldt, om væsentlige ændringer i mængden, sammensætningen eller egenskaberne for så vidt angår ikke genanvendeligt affald. Greve og Solrød Kommuners regler på området er i øvrigt beskrevet i hhv. Greve og Solrød Kommuners Regulativ for erhvervsaffald (vedlagt som bilag 4 og 7). 4.4 Affaldshåndtering på pladsen Entreprenøren skal indrette faciliteter til opsamling og opbevaring af alle affaldsfraktioner, der fremkommer under entreprisen. Der skal være opstillet det fornødne antal beholdere/containere til de genererede affaldsmængder. Det skal tydeligt fremgå ved skiltning eller mærkning, hvilken affaldsfraktion der opsamles i de opstillede beholdere/containere. Entreprenøren har pligt til at foretage kildesortering af affaldet i henhold til BEK 1415 om affald, således at mest muligt affald genanvendes. Entreprenøren skal sikre, at genanvendeligt erhvervsaffald (herunder genanvendeligt PVC, papir, pap samt emballageaffald af glas, plast, metal og træ) bliver genanvendt. Ligeledes skal det sikres, at imprægneret træ genanvendes eller nyttiggøres M10

8 0-5 Hvis den samlede affaldsmængde fra en bygge- og anlægsaktivitet udgør mere end 1 ton, er entreprenøren derudover forpligtet til på stedet at kildesortere genanvendelige fraktioner af bygge- og anlægsaffaldet, som minimum i fraktionerne angivet i Affaldsbekendtgørelsen. For opbevaring af farligt affald gælder reglerne beskrevet i kommunernes Regulativer for Erhvervsaffald (bilag 4 og 7). Reglerne er beskrevet i 12. Entreprenøren skal sikre, at PCB-holdige materialer frasorteres og håndteres særskilt. Ifølge PCBguiden, som kan findes på Greve Kommunes hjemmeside, betragtes PCB-holdige materialer med et PCB total indhold (defineret som PCB 7 *5) på mere end 50 mg/kg som farligt affald og skal håndteres som sådant og destrueres på et godkendt forbrændingsanlæg. Solrød Kommune har oplyst, at affald med et PCB-indhold over 50 mg PCB/kg vil blive anvist til Kommunekemi, og at affald med et PCB-indhold over 0,1 mg PCB/kg, men under 50 mg PCB/kg vil blive anvist til enten Roskilde Forbrændingsanlæg eller Audebo Deponi, mens affald med et PCB-indhold mindre end 0,1 mg PCB/kg vil blive betragtet som genanvendeligt affald. Entreprenøren skal sørge for, at pladsen til enhver tid fremstår i ryddelig stand. Affald må ikke give anledning til forurening, uhygiejniske forhold, øget risiko for brand, tiltrækning af skadedyr eller spredning med vinden. Affaldscontainere skal placeres således, at til- og frakørsel er muligt. Ved projektafslutning genetableres pladsen og der foretages en totaloprydning og rengøring. 4.5 Affaldsbortskaffelse Entreprenøren skal sikre, at affald til forbrænding og deponering bliver bortskaffet til anvist modtageanlæg. Greve og Solrød Kommuner anviser forbrændingsegnet affald til Roskilde Forbrændingsanlæg og deponeringsegnet affald til KaraNoverens anlæg i Audebo. Entreprenøren skal desuden sikre, at kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald afleveres til et modtageanlæg, der har en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33 og som er godkendt til at modtaget den pågældende affaldstype. En vejledende liste over anlæg findes på Kara/Noverens hjemmeside (www.karanoveren.dk). Virksomheder med adresse i Greve eller Solrød har adgang til at aflevere affald på Greve/Solrød Kommunes genbrugsplads (Miljøcenter Greve). Derudover kræves det, at virksomheden er tilmeldt ordningen for genbrugspladsen. Der er adgang for køretøjer, der vejer op til kg. Køretøjet må være monteret med en trailer. Kommunen fastsætter et gebyr for virksomhedens adgang til at aflevere affald på genbrugspladsen. Greve kommune har en anvisningsordning for dagrenovation. Dagrenovationslignende affald kan håndteres via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres som dagrenovationslignende affald. Greve Kommune anviser dagrenovationslignende affald til Roskilde Forbrændingsanlæg. Der skal benyttes registrerede indsamlere, der fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside (http://www.mst.dk/virksomhed_og_myndighed/affald/affaldsregistretaffaldssekretariatet/find_ en_virksomhed/. I Solrød Kommune gælder for mindre virksomheder, at dagrenovation aftentes efter tilmelding hos kommunen. Der kan afhentes op til 5 sække ved en ugentlig tømning. For større virksomheder har Solrød Kommune en anvisningsordning. Virksomhederne må IKKE håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald. Dagrenovationslignende affald skal frasorteres og afleveres på godkendt modtageanlæg. Solrød Kommune anviser dagrenovationslignende affald til Roskilde Forbrændingsanlæg. 4.6 Transport af affald En vejledende liste over godkendte transportører findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. n_virksomhed/ M10

9 TILSYNSOPGAVER VEDRØRENDE AFFALDSHÅNDTERING 5.1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn har det overordnede ansvar for, at anlægsprojektet udføres og dokumenteres i henhold til det udarbejdede detailprojekt. Tilsynet inddrager miljøteknisk ekspertise, hvis der træffes uventede forekomster af farligt affald, i forbindelse med genanvendelse af affald i projektet eller hvis andre særlige miljøforhold optræder. Tilsynet står i kontakt med kommunen, hvis der træffes uventede forekomster af farligt affald eller ved genanvendelse af affald i projektet. Kommunikationen til myndigheder går gennem byggeledelsen (dvs. byggelederen eller projektkoordinatoren). Bygherrens tilsyn træffer beslutning om håndtering af miljøsager i samråd med kommunens tilsyn. 5.2 Entreprenøren Entreprenøren er ansvarlig for at anmelde affaldet til den kommunale myndighed jf. afsnit 4.1 og 4.2. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for at affaldet sorteres, transporteres og bortskaffes i henhold til retningslinjer fra Greve og Solrød kommuner. Entreprenøren kontakter tilsynet, hvis der træffes uventede forekomster af farligt affald, ved ønsker om genanvendelse af affald i projektet, eller hvis andre særlige miljøforhold optræder. 5.3 Beredskabsplan "Særlige Arbejdsbeskrivelser" Styring og Samarbejde (SAB ) definerer, hvad beredskabsplanen skal indeholde. Beredskabsplanen skal beskrive entreprenørens beredskab og handlemåde i tilfælde af uforudsete forhold, herunder uforudsete forekomster af farligt affald M10

10 BILAG 1 Greve Kommune Anmeldelse af asbestaffald

11 Greve Kommune Sendes til: eller Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen Greve Anmeldelse af asbestaffald Center for Teknik & Miljø E-post : Telefon Journal nr G01 Enhver borger, virksomhed og offentlig eller privat institution, der frembringer asbestaffald, skal anmelde asbestaffaldet til kommunen, jf. bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Kommunen skal anvise, hvor asbestaffaldet skal afleveres. Du kan anmelde dit asbestaffald på dette skema. Det meddeles, at der på nedenstående ejendom fremkommer asbestholdigt affald Adresse på ejendommen Matr.nr. Ejers navn og adresse Ejers telefonnummer Navn og postadresse på virksomheden, som nedtager asbest Kontaktperson Telefonnummer Asbesttype Sæt kryds Affaldets art Mængde Opbevaring og emballering Asbeststøv, stærkt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende Asbestholdigt affald, der kan støve Ikke støvende asbestholdigt affald Kort redegørelse for anden forsvarlig bortskaffelse af asbestaffald, samt navn og adresse på transportør og modtageanlæg. Underskrift Dato Underskrift Udfyldes af kommunen: Anvisning af asbestholdigt affald Underskrift Dato Underskrift

12 Anvisnings- og leveringsregler for asbestholdigt affald A. Stærkt støvende asbestholdigt affald og asbeststøv EAK kodenr.: (Isolationsmateriale indeholdende asbest) EAK kodenr.: (støvende asbestbaserede byggematerialer) Eksempler: Isolationsmateriale Opfej Støvsugerposer Beskyttelsesdragter Andet støvende affald, som fremkommer under arbejdet Slam fra højtryksrensning af asbestholdige tage Dette affald er klassificeret som farligt affald. Du skal derfor bortskaffe affaldet til en godkendt modtager af farligt affald, som fremgår af affaldsbogen på KARA/NOVEREN s hjemmeside Søg på farligt affald. Oplysninger om gældende regler for emballage og afhentning af dette affald, fås hos modtageren. Slam fra højtryksrensning af asbestholdige tage kan bortskaffes til I/S REFA, Hasselø Nor Deponeringsanlæg, Gedservej 22, 4800 Nykøbing F. Affaldet afleveres fugtigt og emballeret, så det ikke kan støve. Eventuelle spørgsmål til levering kan rettes til Hasselø Nor Deponeringsanlæg på tlf B. Asbestholdigt affald, som kan støve EAK kodenr.: (støvende asbestbaserede byggematerialer) EAK kodenr.: (Isolationsmateriale indeholdende asbest) Eksempler: Loftplader bløde Vægplader bløde Isoleringsmateriale Hårde asbestholdige materialer med brud Denne affaldstype er klassificeret som farligt affald. Affaldet skal afleveres emballeret i tætte dobbelte plastposer i mindst kvalitet 70my eller på lignende støvtæt måde. Dette affald skal afleveres til Audebo Deponi, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge. Eventuelle spørgsmål til leveringen rettes til Audebo Deponi på tlf Deponiet skal kontaktes inden affaldet køres dertil. C. Ikke støvende asbestholdigt affald EAK kodenr.: (Asbestbaserede byggematerialer) Eksempler: Eternittagplader hårde uden brud Vægplader hårde Altankasser Lignende udendørs eternitplader hårde Denne type affald anvises til Audebo Affaldsdeponi, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge, tlf Deponiet skal kontaktes inden affaldet køres dertil. Generelle regler For alle tre kategorier af asbestholdigt affald gælder det, at affaldet ikke må blandes med andet affald. Lovgrundlag Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest Miljø- og energiministeriets Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald

13 BILAG 2 Greve Kommune Anmeldelse af farligt affald

14 Greve Kommune Sendes til: eller Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen Greve Anmeldelse af farligt affald Center for Teknik & Miljø E-post : Telefon Journal nr G01 Enhver virksomhed og offentlig eller privat institution, der frembringer farligt affald (bortset fra eksplosivt affald), skal anmelde affaldet til kommunen, jf. bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Du kan anmelde dit farlige affald på dette skema. Virksomheden Navn og postadresse Telefonnummer CVR-nr Kontaktperson Farligt affald EAK-koder* Affaldets art Mængde pr. år Opbevaring Genanvendeligt farligt affald ja/nej? Modtagealæg/ genanvendelsesanlæg Bemærkninger * Europæiske affaldskoder (EAK-koder) findes i bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen eller find dem på Greve Kommune anviser ikke-genanvendeligt farligt affald til godkendte modtageanlæg, der er optaget i KaraNoverens affaldsbog. Se Der skal benyttes registrerede transportører/indsamlere, der fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside Greve Kommune henviser jf. 84 i affaldsbekendtgørelsen virksomheder med genanvendeligt farligt affald til affaldsregisteret på Miljøstyrelsens hjemmeside. Se Virksomheder har mulighed for at aflevere op til 200 kg farligt affald på MiljøCenter Greve se Greve Kommunes regulativ for erhvervsaffald på Ansøgning om fritagelse for benyttelsespligten for ikke-genanvendeligt farligt affald jf. 44 i affaldsbekendtgørelsen Kort redegørelse for forsvarlig bortskaffelse af ikke genanvendeligt farligt affald, såfremt virksomheden bortskaffer ikke genanvendeligt farligt affald til andre virksomheder end MiljøCenter Greve eller en virksomhed, der ikke er optaget i KaraNoverens affaldsbog. Se www. Karanoveren.dk. Husk at angive CVR. nr. samt navn og adresse på transportør og modtageanlæg. Underskrift Dato Underskrift

15 BILAG 3 Greve Kommune Anmeldelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald

16 Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Anmeldelse af anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald Vejledning om anmeldelse af anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af natursten (f.eks. granit og flint), uglaseret tegl (mur- og tagsten), beton og blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton må uden tilladelse og efter forarbejdning anvendes, som erstatning for primære råstoffer. Anmeldelse skal indgives til kommunen senest 2 uger før anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer. 1. Adresse hvor bygge- og anlægsaffaldet agtes anvendt Adresse: Postnr.: Bygherre: Tlf.nr.: By: Kontaktperson: 2. Dato for projektets påbegyndelse Dato: 3. Affaldets oprindelse Genanvendt på matrikel Registreret genanvendelsesanlæg 4. Affaldstyper og mængder Natursten, f.eks. granit og flint Uglaseret tegl (mur- og tagsten) Beton Blandinger af materialer fra natursten, Mængde (ton): Mængde (ton): Mængde (ton): Mængde (ton): uglaseret tegl og beton Dato: Underskrift: Det udfyldte skema sendes til: Greve Kommune, Natur & Miljøsektionen, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller pr. mail til

17 BILAG 4 Greve Kommune Regulativ for erhvervsaffald

18 Greve Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d

19 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 5 Gebyrer 5 6 Klage m.v. 5 7 Overtrædelse og straf 6 8 Bemyndigelse 6 9 Ikrafttrædelse 7 10 Ordning for dagrenovationslignende affald 7 11 Ordning for genbrugspladsen MiljøCenter Greve 9 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald Ordning for klinisk risikoaffald Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald Ordning for forbrændingsegnet affald Ordning for deponeringsegnet affald Ordning for tømning af olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang Ordning for fedtudskillere 20

20 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Greve Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 1) Affald egnet til materialenyttiggørelse: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Side 1

21 2) Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 3) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata. 4) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 5) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 6) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller en hver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 7) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen, og som er beskrevet med en EAK-kode. 8) Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af køretøjer, jernbane, fly eller skib. 9) Anden endelig materialenyttiggørelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer, hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes eller forbehandles. 10) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. 11) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 12) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. 13) Bioaffald: Bionedbrydeligt have-park-affald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder. 14) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder. 15) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A i affaldsbekendtgørelsen indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. 16) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 17) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 18) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 19) Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. Side 2

22 20) Emballage: Emballage som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 21) Emballageaffald: Emballageaffald som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 22) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 23) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4 i affaldsbekendtgørelsen. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4 i affaldsbekendtgørelsen. 24) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam. 25) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere. 26) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling. 27) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter bl.a. dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, men ikke: a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde. b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering. c) PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning, og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer. 28) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 29) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. 30) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr ) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. 32) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 33) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres Side 3

23 virksomhed. 34) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. 35) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning. 36) Indsamlingsvirksomhed: En virksomhed, som er godkendt til at indsamle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Indsamlingsvirksomheden kan enten udelukkende indsamle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, eller kan indsamle eller transportere flere former for affald, udover at indsamle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, eller kan udelukkende indsamle eller transportere andet affald end kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. En indsamlingsvirksomhed, som indsamler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, overtager ansvaret for affaldets forberedelse til genbrug, genanvendelse eller for anden endelig materialenyttiggørelse af affaldet og skal indberette oplysninger om affaldet til Affaldsdatasystemet. En indsamlingsvirksomhed, som indsamler eller transporterer andet affald end kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, kan indberette oplysninger om denne form for affald til Affaldsdatasystemet for affaldsproducenten. En indsamlingsvirksomhed, som forbehandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, kan registreres som indsamlingsvirksomhed med eller uden forbehandlingsanlæg. En indsamlingsvirksomheds indsamling kan være organiseret som en hente- eller bringeordning. 37) Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse: Kildesorteret erhvervsaffald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. 38) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændingsog deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 39) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser tilsammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget. 40) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 41) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B i affaldsbekendtgørelsen indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. 42) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger. 43) Udenlandsk virksomhed: En udenlandsk virksomhed, som nævnt i affaldsbekendtgørelsens 73, stk. 3, og 87, stk. 8, er en virksomhed beliggende i udlandet, og som derfor ikke er Side 4

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 14-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål m.v......................................................................

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune TMU.møde den 10. januar 2007 Bilag til pkt. 3 U D K A S T Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune December 2006 Udgivelsesdato : 13. december 2006 Regulativ Hvidovre 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Gældende fra d. 13-11-2013 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gældende fra d. 13-11-2013 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 13-11-2013 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 4 5 Gebyrer 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse og straf

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Vesthimmerlands Kommune November 2010 Regulativ for husholdningsaffald Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Standardregulativ for husholdningsaffald... 5 I. Generel del...

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del... 5 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Ordninger... 9 5 Pligter og rettigheder...

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Udvidelse af Holbækmotorvejen M11

Udvidelse af Holbækmotorvejen M11 Udvidelse af Holbækmotorvejen M11 Affaldshåndteringsplan: Roskilde Kommune Anlægsområdet, December 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 Notat

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Godkendt den Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v....4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Gebyrer...7 5 Klage m.v....7 6 Overtrædelse og straf...7 7 Bemyndigelse...7

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 27-03-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere