10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S"

Transkript

1 Vejdirektoratet Rapport , rev KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012

2 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 Revision M Dato , rev Udarbejdet af AMW Kontrolleret af JKTJ Godkendt af AMW Ref M10_B Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Formål Affaldshåndteringsplanen 2 3. Adresseliste Bygherrens tilsyn Entreprenør Miljøvagt og kommunal miljømyndighed Transportører af affald Modtagere af affald Adresseændringer 3 4. Affaldshåndtering Anmeldelse af affald Greve Kommune Anmeldelse af affald Solrød Kommune Generelt vedrørende anmeldelse af affald Affaldshåndtering på pladsen Affaldsbortskaffelse Transport af affald 5 5. Tilsynsopgaver vedrørende affaldshåndtering Bygherrens tilsyn Entreprenøren Beredskabsplan 6 BILAG Bilag 1 Greve Kommune: Anmeldeskema for asbestaffald Bilag 2 Greve Kommune: Anmeldeskema for farligt affald Bilag 3 Greve Kommune: Anmeldeskema for anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald Bilag 4 Greve Kommune: Regulativ for Erhvervsaffald Bilag 5 Solrød Kommune: Anmeldeskema for asbestholdigt affald Bilag 6 Solrød Kommune: Anmeldeskema for farligt affald Bilag 7 Solrød Kommune: Regulativ for Erhvervsaffald 11427M10

4 INDLEDNING Vejdirektoratet er bygherre for udvidelse af Køge Bugt Motorvejen M10, Greve S Solrød S. Projektet omfatter en udvidelse af motorvejen fra 6 til 8 spor. Udover udvidelsen af motorvejen omfatter projektet ramper og tilslutningsanlæg samt udskiftning, nyanlæg, ombygning eller nedlæggelse af broer og bygværker for skærende veje og stianlæg samt opgradering af vejens afvandingssystem. Nærværende affaldshåndteringsplan er baseret på Greve og Solrød Kommuners erhvervsaffaldsregulativer, kommunernes miljømål samt andre forudsætninger, der har til formål at sikre, at affaldshåndteringen i forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen sker på en hensigtsmæssig måde. Affaldshåndteringsplanen omfatter ikke en beskrivelse af jordhåndteringen, da denne vil blive beskrevet særskilt M10

5 FORMÅL 2.1 Affaldshåndteringsplanen Affaldshåndteringsplanens formål er at: Beskrive de almindelige og særlige retningslinjer for affaldshåndtering i projektet, som er aftalt for at sikre miljøinteresser. Affaldet sorteres og behandles i henhold til Greve og Solrød kommuners respektive erhvervsaffaldsregulativer. Beskrive kommunikationen i projektet i relation til genanvendelse af affald i projektet samt bortskaffelse af affald M10

6 ADRESSELISTE 3.1 Bygherrens tilsyn Adresse på VD-afdelingen, der står for projektet. Herunder et navn på tilsynsførende, samt dennes adresse og mobiltelefon 3.2 Entreprenør Navn på entrepriseleder samt dennes og mobiltelefon 3.3 Miljøvagt og kommunal miljømyndighed Greve Kommune Miljøvagt inden for kommunens åbningstid: Natur og Miljø Telefon: Rådhusholmen Greve Myndighedsforhold Miljøvagt uden for kommunens åbningstid: Kontaktperson: Karen Knudsen Telefon: Alarmcentralen kontakter herefter Telefon: kommunens beredskabschef. Solrød Kommune Miljøvagt inden for kommunens åbningstid: Teknik og Miljø Telefon: Solrød Center Solrød Myndighedsforhold Miljøvagt uden for kommunens åbningstid: Kontaktperson: Anne-Mette Jansen Telefon: 112 Alarmcentralen kontakter herefter Telefon: kommunens beredskabschef. 3.4 Transportører af affald En liste over registrerede transportører fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside: n_virksomhed/. 3.5 Modtagere af affald En liste over modtageanlæg i oplandet fremgår af Kara/Noverens hjemmeside 3.6 Adresseændringer Eventuelle ændringer i kontaktpersoner, adresser, telefonnumre m.v. meddeles til Vejdirektoratets tilsynsførende M10

7 AFFALDSHÅNDTERING 4.1 Anmeldelse af affald Greve Kommune Af nedenstående fremgår, hvilke affaldstyper, der skal anmeldes til Greve Kommune. Endvidere fremgår det, hvornår anmeldelsen senest skal fremsendes til kommunen. Asbestaffald: Skal anmeldes til kommunen. Skema til anmeldelse af asbestaffald er vedlagt i bilag 1. Affaldet anmeldes, når det opstår. Farligt affald: Skal anmeldes til kommunen. Skema til anmeldelse er vedlagt i bilag 2. Affaldet skal anmeldes, når det opstår. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer skal anmeldes til kommunen to uger før (jf. BEK 1662 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald). Anmeldeskema er vedlagt som bilag Anmeldelse af affald Solrød Kommune Af nedenstående fremgår, hvilke affaldstyper, der skal anmeldes til Solrød Kommune. Endvidere fremgår det, hvornår anmeldelsen senest skal fremsendes til kommunen. Asbestaffald: Skal anmeldes til kommunen. Skema til anmeldelse af asbestaffald er vedlagt i bilag 5. Affaldet skal anmeldes, når det opstår. Farligt affald: Skal anmeldes til kommunen. Skema til anmeldelse af farligt affald er vedlagt i bilag 6. Affaldet skal anmeldes, når det opstår. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer skal anmeldes til kommunen to uger før (jf. BEK 1662 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald). Der foreligger ikke noget skema. 4.3 Generelt vedrørende anmeldelse af affald Hvis der i projektet skal anvendes restprodukter i kategori 1, 2 eller 3, eller jord i kategori 2 og 3 (som defineret i BEK 1662 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald), skal der senest 4 uger før indgives en anmeldelse til kommunen. Entreprenøren har pligt til straks at underrette kommunen, hvortil affaldet er anmeldt, om væsentlige ændringer i mængden, sammensætningen eller egenskaberne for så vidt angår ikke genanvendeligt affald. Greve og Solrød Kommuners regler på området er i øvrigt beskrevet i hhv. Greve og Solrød Kommuners Regulativ for erhvervsaffald (vedlagt som bilag 4 og 7). 4.4 Affaldshåndtering på pladsen Entreprenøren skal indrette faciliteter til opsamling og opbevaring af alle affaldsfraktioner, der fremkommer under entreprisen. Der skal være opstillet det fornødne antal beholdere/containere til de genererede affaldsmængder. Det skal tydeligt fremgå ved skiltning eller mærkning, hvilken affaldsfraktion der opsamles i de opstillede beholdere/containere. Entreprenøren har pligt til at foretage kildesortering af affaldet i henhold til BEK 1415 om affald, således at mest muligt affald genanvendes. Entreprenøren skal sikre, at genanvendeligt erhvervsaffald (herunder genanvendeligt PVC, papir, pap samt emballageaffald af glas, plast, metal og træ) bliver genanvendt. Ligeledes skal det sikres, at imprægneret træ genanvendes eller nyttiggøres M10

8 0-5 Hvis den samlede affaldsmængde fra en bygge- og anlægsaktivitet udgør mere end 1 ton, er entreprenøren derudover forpligtet til på stedet at kildesortere genanvendelige fraktioner af bygge- og anlægsaffaldet, som minimum i fraktionerne angivet i Affaldsbekendtgørelsen. For opbevaring af farligt affald gælder reglerne beskrevet i kommunernes Regulativer for Erhvervsaffald (bilag 4 og 7). Reglerne er beskrevet i 12. Entreprenøren skal sikre, at PCB-holdige materialer frasorteres og håndteres særskilt. Ifølge PCBguiden, som kan findes på Greve Kommunes hjemmeside, betragtes PCB-holdige materialer med et PCB total indhold (defineret som PCB 7 *5) på mere end 50 mg/kg som farligt affald og skal håndteres som sådant og destrueres på et godkendt forbrændingsanlæg. Solrød Kommune har oplyst, at affald med et PCB-indhold over 50 mg PCB/kg vil blive anvist til Kommunekemi, og at affald med et PCB-indhold over 0,1 mg PCB/kg, men under 50 mg PCB/kg vil blive anvist til enten Roskilde Forbrændingsanlæg eller Audebo Deponi, mens affald med et PCB-indhold mindre end 0,1 mg PCB/kg vil blive betragtet som genanvendeligt affald. Entreprenøren skal sørge for, at pladsen til enhver tid fremstår i ryddelig stand. Affald må ikke give anledning til forurening, uhygiejniske forhold, øget risiko for brand, tiltrækning af skadedyr eller spredning med vinden. Affaldscontainere skal placeres således, at til- og frakørsel er muligt. Ved projektafslutning genetableres pladsen og der foretages en totaloprydning og rengøring. 4.5 Affaldsbortskaffelse Entreprenøren skal sikre, at affald til forbrænding og deponering bliver bortskaffet til anvist modtageanlæg. Greve og Solrød Kommuner anviser forbrændingsegnet affald til Roskilde Forbrændingsanlæg og deponeringsegnet affald til KaraNoverens anlæg i Audebo. Entreprenøren skal desuden sikre, at kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald afleveres til et modtageanlæg, der har en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33 og som er godkendt til at modtaget den pågældende affaldstype. En vejledende liste over anlæg findes på Kara/Noverens hjemmeside (www.karanoveren.dk). Virksomheder med adresse i Greve eller Solrød har adgang til at aflevere affald på Greve/Solrød Kommunes genbrugsplads (Miljøcenter Greve). Derudover kræves det, at virksomheden er tilmeldt ordningen for genbrugspladsen. Der er adgang for køretøjer, der vejer op til kg. Køretøjet må være monteret med en trailer. Kommunen fastsætter et gebyr for virksomhedens adgang til at aflevere affald på genbrugspladsen. Greve kommune har en anvisningsordning for dagrenovation. Dagrenovationslignende affald kan håndteres via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald. Ved sammenblanding skal affaldet klassificeres som dagrenovationslignende affald. Greve Kommune anviser dagrenovationslignende affald til Roskilde Forbrændingsanlæg. Der skal benyttes registrerede indsamlere, der fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside (http://www.mst.dk/virksomhed_og_myndighed/affald/affaldsregistretaffaldssekretariatet/find_ en_virksomhed/. I Solrød Kommune gælder for mindre virksomheder, at dagrenovation aftentes efter tilmelding hos kommunen. Der kan afhentes op til 5 sække ved en ugentlig tømning. For større virksomheder har Solrød Kommune en anvisningsordning. Virksomhederne må IKKE håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald. Dagrenovationslignende affald skal frasorteres og afleveres på godkendt modtageanlæg. Solrød Kommune anviser dagrenovationslignende affald til Roskilde Forbrændingsanlæg. 4.6 Transport af affald En vejledende liste over godkendte transportører findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. n_virksomhed/ M10

9 TILSYNSOPGAVER VEDRØRENDE AFFALDSHÅNDTERING 5.1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn har det overordnede ansvar for, at anlægsprojektet udføres og dokumenteres i henhold til det udarbejdede detailprojekt. Tilsynet inddrager miljøteknisk ekspertise, hvis der træffes uventede forekomster af farligt affald, i forbindelse med genanvendelse af affald i projektet eller hvis andre særlige miljøforhold optræder. Tilsynet står i kontakt med kommunen, hvis der træffes uventede forekomster af farligt affald eller ved genanvendelse af affald i projektet. Kommunikationen til myndigheder går gennem byggeledelsen (dvs. byggelederen eller projektkoordinatoren). Bygherrens tilsyn træffer beslutning om håndtering af miljøsager i samråd med kommunens tilsyn. 5.2 Entreprenøren Entreprenøren er ansvarlig for at anmelde affaldet til den kommunale myndighed jf. afsnit 4.1 og 4.2. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for at affaldet sorteres, transporteres og bortskaffes i henhold til retningslinjer fra Greve og Solrød kommuner. Entreprenøren kontakter tilsynet, hvis der træffes uventede forekomster af farligt affald, ved ønsker om genanvendelse af affald i projektet, eller hvis andre særlige miljøforhold optræder. 5.3 Beredskabsplan "Særlige Arbejdsbeskrivelser" Styring og Samarbejde (SAB ) definerer, hvad beredskabsplanen skal indeholde. Beredskabsplanen skal beskrive entreprenørens beredskab og handlemåde i tilfælde af uforudsete forhold, herunder uforudsete forekomster af farligt affald M10

10 BILAG 1 Greve Kommune Anmeldelse af asbestaffald

11 Greve Kommune Sendes til: eller Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen Greve Anmeldelse af asbestaffald Center for Teknik & Miljø E-post : Telefon Journal nr G01 Enhver borger, virksomhed og offentlig eller privat institution, der frembringer asbestaffald, skal anmelde asbestaffaldet til kommunen, jf. bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Kommunen skal anvise, hvor asbestaffaldet skal afleveres. Du kan anmelde dit asbestaffald på dette skema. Det meddeles, at der på nedenstående ejendom fremkommer asbestholdigt affald Adresse på ejendommen Matr.nr. Ejers navn og adresse Ejers telefonnummer Navn og postadresse på virksomheden, som nedtager asbest Kontaktperson Telefonnummer Asbesttype Sæt kryds Affaldets art Mængde Opbevaring og emballering Asbeststøv, stærkt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende Asbestholdigt affald, der kan støve Ikke støvende asbestholdigt affald Kort redegørelse for anden forsvarlig bortskaffelse af asbestaffald, samt navn og adresse på transportør og modtageanlæg. Underskrift Dato Underskrift Udfyldes af kommunen: Anvisning af asbestholdigt affald Underskrift Dato Underskrift

12 Anvisnings- og leveringsregler for asbestholdigt affald A. Stærkt støvende asbestholdigt affald og asbeststøv EAK kodenr.: (Isolationsmateriale indeholdende asbest) EAK kodenr.: (støvende asbestbaserede byggematerialer) Eksempler: Isolationsmateriale Opfej Støvsugerposer Beskyttelsesdragter Andet støvende affald, som fremkommer under arbejdet Slam fra højtryksrensning af asbestholdige tage Dette affald er klassificeret som farligt affald. Du skal derfor bortskaffe affaldet til en godkendt modtager af farligt affald, som fremgår af affaldsbogen på KARA/NOVEREN s hjemmeside Søg på farligt affald. Oplysninger om gældende regler for emballage og afhentning af dette affald, fås hos modtageren. Slam fra højtryksrensning af asbestholdige tage kan bortskaffes til I/S REFA, Hasselø Nor Deponeringsanlæg, Gedservej 22, 4800 Nykøbing F. Affaldet afleveres fugtigt og emballeret, så det ikke kan støve. Eventuelle spørgsmål til levering kan rettes til Hasselø Nor Deponeringsanlæg på tlf B. Asbestholdigt affald, som kan støve EAK kodenr.: (støvende asbestbaserede byggematerialer) EAK kodenr.: (Isolationsmateriale indeholdende asbest) Eksempler: Loftplader bløde Vægplader bløde Isoleringsmateriale Hårde asbestholdige materialer med brud Denne affaldstype er klassificeret som farligt affald. Affaldet skal afleveres emballeret i tætte dobbelte plastposer i mindst kvalitet 70my eller på lignende støvtæt måde. Dette affald skal afleveres til Audebo Deponi, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge. Eventuelle spørgsmål til leveringen rettes til Audebo Deponi på tlf Deponiet skal kontaktes inden affaldet køres dertil. C. Ikke støvende asbestholdigt affald EAK kodenr.: (Asbestbaserede byggematerialer) Eksempler: Eternittagplader hårde uden brud Vægplader hårde Altankasser Lignende udendørs eternitplader hårde Denne type affald anvises til Audebo Affaldsdeponi, Hagesholmvej 7, 4532 Gislinge, tlf Deponiet skal kontaktes inden affaldet køres dertil. Generelle regler For alle tre kategorier af asbestholdigt affald gælder det, at affaldet ikke må blandes med andet affald. Lovgrundlag Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest Miljø- og energiministeriets Bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald

13 BILAG 2 Greve Kommune Anmeldelse af farligt affald

14 Greve Kommune Sendes til: eller Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen Greve Anmeldelse af farligt affald Center for Teknik & Miljø E-post : Telefon Journal nr G01 Enhver virksomhed og offentlig eller privat institution, der frembringer farligt affald (bortset fra eksplosivt affald), skal anmelde affaldet til kommunen, jf. bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 om affald. Du kan anmelde dit farlige affald på dette skema. Virksomheden Navn og postadresse Telefonnummer CVR-nr Kontaktperson Farligt affald EAK-koder* Affaldets art Mængde pr. år Opbevaring Genanvendeligt farligt affald ja/nej? Modtagealæg/ genanvendelsesanlæg Bemærkninger * Europæiske affaldskoder (EAK-koder) findes i bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen eller find dem på Greve Kommune anviser ikke-genanvendeligt farligt affald til godkendte modtageanlæg, der er optaget i KaraNoverens affaldsbog. Se Der skal benyttes registrerede transportører/indsamlere, der fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside Greve Kommune henviser jf. 84 i affaldsbekendtgørelsen virksomheder med genanvendeligt farligt affald til affaldsregisteret på Miljøstyrelsens hjemmeside. Se Virksomheder har mulighed for at aflevere op til 200 kg farligt affald på MiljøCenter Greve se Greve Kommunes regulativ for erhvervsaffald på Ansøgning om fritagelse for benyttelsespligten for ikke-genanvendeligt farligt affald jf. 44 i affaldsbekendtgørelsen Kort redegørelse for forsvarlig bortskaffelse af ikke genanvendeligt farligt affald, såfremt virksomheden bortskaffer ikke genanvendeligt farligt affald til andre virksomheder end MiljøCenter Greve eller en virksomhed, der ikke er optaget i KaraNoverens affaldsbog. Se www. Karanoveren.dk. Husk at angive CVR. nr. samt navn og adresse på transportør og modtageanlæg. Underskrift Dato Underskrift

15 BILAG 3 Greve Kommune Anmeldelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald

16 Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Anmeldelse af anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald Vejledning om anmeldelse af anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af natursten (f.eks. granit og flint), uglaseret tegl (mur- og tagsten), beton og blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton må uden tilladelse og efter forarbejdning anvendes, som erstatning for primære råstoffer. Anmeldelse skal indgives til kommunen senest 2 uger før anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer. 1. Adresse hvor bygge- og anlægsaffaldet agtes anvendt Adresse: Postnr.: Bygherre: Tlf.nr.: By: Kontaktperson: 2. Dato for projektets påbegyndelse Dato: 3. Affaldets oprindelse Genanvendt på matrikel Registreret genanvendelsesanlæg 4. Affaldstyper og mængder Natursten, f.eks. granit og flint Uglaseret tegl (mur- og tagsten) Beton Blandinger af materialer fra natursten, Mængde (ton): Mængde (ton): Mængde (ton): Mængde (ton): uglaseret tegl og beton Dato: Underskrift: Det udfyldte skema sendes til: Greve Kommune, Natur & Miljøsektionen, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller pr. mail til

17 BILAG 4 Greve Kommune Regulativ for erhvervsaffald

18 Greve Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d

19 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 5 Gebyrer 5 6 Klage m.v. 5 7 Overtrædelse og straf 6 8 Bemyndigelse 6 9 Ikrafttrædelse 7 10 Ordning for dagrenovationslignende affald 7 11 Ordning for genbrugspladsen MiljøCenter Greve 9 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald Ordning for klinisk risikoaffald Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald Ordning for forbrændingsegnet affald Ordning for deponeringsegnet affald Ordning for tømning af olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang Ordning for fedtudskillere 20

20 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Greve Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. 1) Affald egnet til materialenyttiggørelse: Affald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Side 1

21 2) Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 3) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata. 4) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 5) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 6) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller en hver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 7) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen, og som er beskrevet med en EAK-kode. 8) Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af køretøjer, jernbane, fly eller skib. 9) Anden endelig materialenyttiggørelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer, hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes eller forbehandles. 10) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. 11) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 12) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. 13) Bioaffald: Bionedbrydeligt have-park-affald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder. 14) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder. 15) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A i affaldsbekendtgørelsen indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. 16) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 17) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 18) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 19) Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. Side 2

22 20) Emballage: Emballage som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 21) Emballageaffald: Emballageaffald som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 22) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 23) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4 i affaldsbekendtgørelsen. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4 i affaldsbekendtgørelsen. 24) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam. 25) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere. 26) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling. 27) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter bl.a. dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, men ikke: a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde. b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering. c) PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning, og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer. 28) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 29) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. 30) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr ) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. 32) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 33) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres Side 3

23 virksomhed. 34) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. 35) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning. 36) Indsamlingsvirksomhed: En virksomhed, som er godkendt til at indsamle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Indsamlingsvirksomheden kan enten udelukkende indsamle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, eller kan indsamle eller transportere flere former for affald, udover at indsamle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, eller kan udelukkende indsamle eller transportere andet affald end kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. En indsamlingsvirksomhed, som indsamler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, overtager ansvaret for affaldets forberedelse til genbrug, genanvendelse eller for anden endelig materialenyttiggørelse af affaldet og skal indberette oplysninger om affaldet til Affaldsdatasystemet. En indsamlingsvirksomhed, som indsamler eller transporterer andet affald end kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, kan indberette oplysninger om denne form for affald til Affaldsdatasystemet for affaldsproducenten. En indsamlingsvirksomhed, som forbehandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, kan registreres som indsamlingsvirksomhed med eller uden forbehandlingsanlæg. En indsamlingsvirksomheds indsamling kan være organiseret som en hente- eller bringeordning. 37) Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse: Kildesorteret erhvervsaffald, som kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. 38) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændingsog deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 39) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser tilsammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget. 40) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 41) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B i affaldsbekendtgørelsen indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. 42) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger. 43) Udenlandsk virksomhed: En udenlandsk virksomhed, som nævnt i affaldsbekendtgørelsens 73, stk. 3, og 87, stk. 8, er en virksomhed beliggende i udlandet, og som derfor ikke er Side 4

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere