Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD"

Transkript

1 Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d

2 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 4 5 Gebyrer 5 6 Klage m.v. 5 7 Overtrædelse og straf 5 8 Bemyndigelse 6 9 Ikrafttrædelse 6 10a Ordning for dagrenovationslignende affald Kommunal indsamlingsordning 6 10b Ordning for dagrenovationslignende affald Anvisningsordning Ordning for genbrugspladser Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald Ordning for klinisk risikoaffald Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald Ordning for forbrændingsegnet affald Ordning for deponeringsegnet affald Ordning for tømning af olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang Ordning for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald 34 Bilag 1: Retningslinjerfor adgangsforhold og standplads 37

3 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Roskilde Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (Deponeringsbekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Herudover anvender Roskilde Kommune følgende definitioner: 1.Beholdere: Indsamlingsmateriel, som fx sækkestativ, containere, minicontainere, kuber m.v. Side 1

4 2.Grundejer: Den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. 3.Forvaltningen: Teknik- og Miljø i Roskilde Kommune. Nedenfor er definitionerne fra affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 224 af den 7. marts 2011 om affald) anført. 1) Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 2) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata. 3) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 4) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 5) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 6) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode. 7) Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af lastbil, jernbane, fly eller skib. 8) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. 9) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 10) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. 11) Bioaffald: Bionedbrydeligt have-park-affald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder. 12) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder. 13) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. 14) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. Side 2

5 15) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 16) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 17) Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. 18) Emballage: Emballage som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 19) Emballageaffald: Emballageaffald som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 20) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 21) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4. 22) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam. 23) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere. 24) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling. 25) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter bl.a. dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, men ikke: a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde. b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering. c) PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning, og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer. 26) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 27) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. 28) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr ) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. 30) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Side 3

6 Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 31) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed. 32) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. 33) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller en bringeordning. 34) Indsamlingsvirksomhed: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet, og som kan indberette oplysninger om alle former for affald, herunder genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald, som virksomheden indsamler eller transporterer. En indsamlingsvirksomhed kan være et anlæg, som forbehandler genanvendeligt affald. 35) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændingsog deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 36) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser tilsammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget. 37) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 38) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B indeholder en ikke-udtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. 39) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger. 40) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer. 4 Registrering af udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. Side 4

7 5 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Roskilde Kommunes hjemmeside, jf. affaldsbekendtgørelsen. 6 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 3. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens 91, stk. 1. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 7 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2. Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Side 5

8 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget forvaltningen til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknik og Miljøudvalget til at bestemme, at visse affaldsfraktioner skal afleveres særskilt fra det øvrige affald som forsøgsordning. Såfremt der i medfør af en sådan ordning opstilles særligt beholdermateriel, skal de berørte husstande benytte dette. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. De berørte husstande kan opkræves særskilt affaldsgebyr i forbindelse med forsøg. Affaldsgebyret skal fremgå af Roskilde Kommunes gebyrblad. 9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den Samtidigt med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune af 17. februar Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune den Borgmester Joy Mogensen Kommunaldirektør Henrik Kolind 10a Ordning for dagrenovationslignende affald Kommunal indsamlingsordning 10a.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i 3, nr. 15 i affaldsbekendtgørelsen. Side 6

9 Dagrenovationslignende affald svarer i sammensætning til dagrenovation fra private husholdninger. Ordningen omfatter: affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald, herunder bleer, bind m.v., samt mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v. Ordningen omfatter ikke: affald, der er omfattet af andre ordninger, herunder fx. madaffald, der er frasorteret til genanvendelse. 10a.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Roskilde Kommune herunder kommunale institutioner. 10a.3 Beskrivelse af ordningen Ordning for dagrenovation er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Indsamlingen foretages af en renovatør, som Roskilde Kommune har indgået aftale med. Virksomheder kan efter ønske deltage i den kommunale indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald. Hvis virksomheden ikke deltager i ordningen, er virksomheden omfattet af ordningen beskrevet i dette regulativs 10b. Ordningen for dagrenovationslignende affald er den samme som anvendes ved afhentning af dagrenovation fra husholdninger. Beholderen tømmes normalt en gang om ugen. Hvis særlige grunde taler herfor, fx begrænset plads på standpladsen eller andet, kan virksomheden ansøge om tømning flere gange om ugen. Skriftlig ansøgning herom sendes til forvaltningen, og grunden til ønsket om flere ugentlige Side 7

10 tømninger skal være anført i ansøgningen. Virksomheden anbringer affaldet enten i sække eller containere. Sækkene afhentes af renovatøren, og der leveres ved afhentningen en ny sæk, der anbringes i sækkestativet. Containerne tømmes og bringes efter tømning tilbage til standpladsen. Såfremt der ekstraordinært er behov for en ekstra tømning, kan denne bestilles ved skriftlig henvendelse til forvaltningen. Dagrenovationslignende affald må ikke bortskaffes via ordningen for forbrændingsegnet affald, se dette regulativs 15. Hvis de krav, der gælder for ordningen ikke opfyldes, kan forvaltningen bestemme, at virksomheden ikke kan deltage i ordningen. 10a.4 Beholdere Virksomheden kan frit vælge mellem følgende størrelser: 110 liter sæk i sækkestativ 140 liter beholder 180 liter beholder 240 liter beholder 400 liter beholder 500 liter beholder 600 liter beholder 660 liter beholder 770 liter beholder 800 liter beholder Godkendte sækkestativer og beholdere til dagrenovation fremgår af Roskilde Kommunes hjemmeside Side 8

11 Transporten af affaldet fra virksomheden skal varetages af renovatøren. Hvis kommunen konstaterer, at sække / beholdere gentagne gange overfyldes, kan forvaltningen kræve, at der tilmeldes et større volumen. Virksomheden anskaffer og vedligeholder selv beholdere efter anvisning fra forvaltningen. 10a.5 Kapacitet for beholdere Virksomheden skal have en beholderkapacitet, der dækker virksomhedens behov, således at beholdere ikke overfyldes. Forvaltningen kan på baggrund af affaldsmængde, pladsforhold og adgangsforhold beslutte, hvilket opsamlingsmateriel og hvilken kapacitet, der skal være til rådighed for hvert enkelt tømningssted. Det påhviler virksomheden at sørge for, at der altid er tilmeldt tilstrækkelig kapacitet til opsamling af det dagrenovationslignende affald, så der med den fastsatte tømningshyppighed ikke sker overfyldning. Forvaltningen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan forvaltningen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan forvaltningen efter forudgående skriftligt varsel ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. Lejlighedsvist behov for større beholderkapacitet Hvis renovationsmængden enkelte gange overstiger kapaciteten, kan virksomheden købe sække til ekstra affald. Sækkene er påtrykt EKSTRA. Sækkene kan købes i Borgerservice og hos renovatøren. Side 9

12 Prisen for sække til ekstra affald fastsættes af forvaltningen og inkluderer bortkørsel og behandlingsafgift. Fyldte sække til ekstra affald skal stilles ved stativet / containeren / afhentningsstedet senest kl på afhentningsdagen eller aftenen før, så renovatøren kan tage dem med ved den normale afhentning. Ubrugte dagrenovationssække må ikke benyttes som sække til ekstra affald. Fra den 14. april 2012 erstattes sækkene påtrykt EKSTRA AFFALD af mærkater. Mærkaterne påsættes en sæk, som virksomheden selv har anskaffet. Sækken skal være af en kvalitet og styrke, der gør den egnet til anvendelse som dagrenovationssæk. Der kan både anvendes papirog plastsække. Fra den 14. april 2012 vil det fremgå af hvor mærkaterne købes, hvad de koster og regler for påsætning m.v. Prisen for mærkaterne fastsættes af Byrådet og inkluderer bortkørsel og behandlingsafgift. Fyldte sække til ekstra affald påsat mærkat skal stilles ved stativet / containeren / afhentningsstedet senest kl på afhentningsdagen eller aftenen før, så renovatøren kan tage dem med ved den normale afhentning. 10a.6 Anbringelse af beholdere Adgangsvejen til beholderens standplads skal opfylde kravene i bilag 1. Beholderen hentes af renovatøren på standpladsen og stilles tilbage efter tømning. Der må højst være 40 meter gangafstand fra, hvor renovationsbilen kan køre til, og til standpladsen. Ved større gangafstand vil der blive opkrævet et ekstragebyr, se Roskilde Kommunes gebyrblad på Ved betaling af ekstragebyr må gangafstanden højst være på 80 meter. Side 10

13 Renovatøren kan undlade at afhente affaldet, hvis adgangsvejen ikke opfylder kravene i bilag 1. Hvis adgangsvejen ikke opfylder kravene i bilag 1, kan virksomheden anbringe beholderen ved skel på tømningsdagen. Virksomheden har ansvaret for affaldets opbevaring, således at eventuelt spild fra iturevne eller dårligt lukkede sække, der er anbragt ved skel, skal fjernes fra fortov og vej af virksomheden. I områder, hvor renovatøren har svært ved at komme til fx på grund af parkerede biler, belægning, sne og is m.m., kan forvaltningen pålægge virksomheden at bringe dagrenovationsbeholderen til en nærmere angivet opsamlingsplads. Renovatøren tømmer herfra beholderen og stiller den tilbage til opsamlingspladsen, hvorfra virksomheden skal bringe den tilbage inden klokken Virksomheden vil i givet fald blive kontaktet af forvaltningen. Hvis beholderen ikke umiddelbart forud for afhentning af affaldet er placeret ved skel eller på en måde, så adgangsvejen opfylder reglerne i bilag 1, afhentes affaldet alene, hvis dette giver anledning til uhygiejniske forhold eller forurening af luft, vand eller jord. Ved afhentning skal to-hjulede beholderes håndgreb vende frem mod renovatøren, og der skal være plads til at kunne dreje opsamlingsmateriellet og køre væk. Se i øvrigt bilag 1 om retningslinjer for adgangsveje. 10a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere, herunder affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret i tætte plastposer inden anbringelse i beholderen. Støvsugerposer og støv fra støvsugere, skal være emballeret i tætte plastposer inden anbringelse i beholderen. Side 11

14 Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande, samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen eller opstå uhygiejniske forhold. Sække må ikke veje mere end 24 kg. Overfyldte sække / beholdere tømmes ikke. Det samme gælder, hvis skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande, samt støvende, vådt og uhygiejnisk ikke er indpakket inden anbringelse i beholderen eller sækken. Virksomheden skal købe en sæk til det ekstra affald og selv fylde affaldet, korrekt indpakket, i denne. Sækken kan købes i Borgerservice og hos renovatøren. Sækken afhentes ved næste ordinære tømning. Hvis en sæk er itureven eller våd, så den ikke kan bæres ud uden risiko for spild, tages sækken ikke med. Renovatøren udleverer en ny sæk til erstatning for den beskadigede sæk. Virksomheden skal selv fylde affaldet fra den beskadigede sæk over i den nye. Sækken afhentes ved næste ordinære tømning. Beholdere, der ikke kan transporteres uden risiko for, at der sker spild, eller har defekter, der forhindrer normal, forsvarlig håndtering og transport, vil ikke blive tømt af renovatøren. 10a.8 Renholdelse af beholdere Virksomheden er forpligtet til at rengøre og vedligeholde stativet/beholderen, så der ikke opstår hverken arbejdsmiljømæssige problemer med afhentningen eller uhygiejniske forhold. Forvaltningen afgør om stativet/beholderen er rent. 10a.9 Afhentning af dagrenovationslignende affald Afhentning i perioden 1. januar april 2012 Afhentning af dagrenovation finder sted på hverdage, mandag til fredag fra kl til kl , bortset fra i områder, hvor renovatøren af trafikale årsager har fået tilladelse til at starte kl Side 12

15 Tømningen sker normalt en gang om ugen på en fast ugedag, men der kan dog forekomme undtagelser fx i forbindelse med helligdage. Afhentning efter den 14. april 2012 Fra den 14. april 2012 finder afhentning sted som beskrevet nedenfor: Afhentning af dagrenovation finder i sommerperioden fra den 1. april til den 31. oktober sted på hverdage, mandag til fredag fra kl til kl , bortset fra i områder, hvor renovatøren af trafikale eller andre årsager har fået tilladelse til at starte kl I vinterperioden finder afhentning sted mandag til fredag mellem kl og kl Tømningen sker normalt på en fast ugedag, men der kan dog forekomme undtagelser - fx i forbindelse med helligdage. Der kan undtagelsesvist ske ændringer af tømningsdagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Indtil affaldet afhentes, skal virksomheden opbevare affaldet på egen grund, medmindre forvaltningen giver anden anvisning. 10a.10 Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages ved henvendelse til forvaltningen. Tilmelding/afmelding har virkning senest 14 dage efter henvendelse til forvaltningen. 10b Ordning for dagrenovationslignende affald Anvisningsordning 10b.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i 3, nr. 15 i affaldsbekendtgørelsen. Side 13

16 Ordningen omfatter: Dagrenovationslignende affald er affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. Eksempler på dagrenovationslignende affald er: Hygiejneaffald Køkkenaffald Restaffald f.eks. kartoner til mælk og juice Aftørringspapir Hvis virksomheden på egen foranledning frasorterer madaffald fra virksomhedskøkkener til genanvendelse, er dette affald ikke omfattet af ordningen. Ordningen omfatter ikke: affald, der skal frasorteres til genanvendelse, faligt affald m.m. 10b.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Roskilde Kommune, der frembringer dagrenovationslignende affald og som ikke er tilmeldt Ordning for dagrenovationslignende affald - Kommunal indsamlingsordning, se 10a. 10b.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning. Dagrenovationslignende affald skal afleveres til behandling på I/S KARA/NOVERENS forbrændingsanlæg i Roskilde, med mindre Roskilde Kommune anviser anden behandling. Dagrenovation skal afhentes hver 14. dag eller oftere. Side 14

17 11 Ordning for genbrugspladser Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Roskilde Kommune, herunder kommunale institutioner. Endvidere gælder ordningen for grundejere, borgere, boliger, sommerhuse, kolonihaver i Roskilde Kommune. Ligeledes gælder ordningen for ubebyggede grunde, hvor der frembringes affald, som modtages på genbrugspladserne. Genbrugspladserne er forbeholdt grundejere, borgere, boliger, sommerhuse, kolonihaver, virksomheder og institutioner i de kommuner, som er med i I/S KARA/NOVEREN's genbrugspladskoncept. På genbrugspladserne kan virksomheden aflevere kildesorteret affald fra egen virksomhed. Der kan ikke afleveres dagrenovationslignende affald på genbrugspladserne. Se om dagrenovationslignende affald i dette regulativs 10a og 10 b Adgang til genbrugspladser Dokumentation Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal virksomheden, hvis personalet på pladsen anmoder om det, dokumentere, at denne er beliggende i Roskilde Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af udskrift fra CVR-register el.lign. Gebyrer For at virksomheden kan benytte genbrugspladserne, er det en forudsætning, at virksomheden betaler erhvervsaffaldsgebyr. Såfremt en virksomhed er fritaget for at betale gebyr, jf. affaldsbekendtgørelsens regler herom, skal virksomheden dog betale gebyr til Roskilde Kommune, såfremt virksomheden benytter genbrugspladsen. Se dette regulativs 5 samt Side 15

18 gebyrbladet, som findes på Kvittering for aflevering af affald Farligt affald Personalet på pladserne udsteder kvittering for det modtagne farlige affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 5. Virksomhederne kan selv hente en kvitteringsblanket hos KARA/NOVEREN, eller de kan få den udleveret på genbrugspladserne. Virksomhederne skal selv udfylde kvitteringsblanketten og kan herefter få blanketten underskrevet af pladspersonalet. Andet affald Virksomhederne kan selv hente en kvitteringsblanket på Virksomhederne skal selv udfylde kvitteringsblanketten og kan herefter få blanketten underskrevet af pladspersonalet. Virksomhederne kan, når de henter blanketten på Internettet, selv tilføje de affaldstyper, de ønsker kvittering for. Køretøjers maksimalvægt Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal virksomheden, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er beliggende i Roskilde Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af udskrift fra CVR-register el.lign. Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugsplads(-en eller erne), jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk Sortering på genbrugspladser På genbrugspladserne kan virksomheder aflevere sorteret affald og genanvendelige materialer, dog ikke dagrenovation og andet letfordærveligt affald. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 3. Side 16

19 Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges Vægtbegrænsning Den enkelte virksomhed må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen(- erne), jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 4. Dette gælder dog ikke for farligt affald omfattet af reglerne om producentansvar. Kommunalbestyrelsen udsteder kvittering for det modtagne farlige affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, som er omfattet af definitionen i affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 21, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald. Ordningen gælder ikke for farligt affald fra olie- og benzinudskillere, se. 17, klinisk risikoaffald, se 13, kreosotbehandlet træ, se 15, spildolie, samt eksplosivt affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Roskilde Kommune, herunder kommunale institutioner, som frembringer farligt affald Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning. Ikke genanvendeligt farligt affald anvises til modtageanlæg, der har en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, og som er godkendt til at modtage den pågældende type ikke-genanvendeligt farligt affald bestemt ved EAK-kode. Emballering Side 17

20 Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer: Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde. Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. Flydende affald Opbevaring af flydende, uemballeret affald kan ske på følgende måder: Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås. Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk. Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de være placeret på en konstruktion, hævet over underlaget således at inspektion af bunden kan finde sted. Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm. Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden forvaltningens tilladelse. Opbevaring skal følge retningslinjerne i Roskilde Kommunes Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier. Forskriften findes på Anmeldelse af farligt affald Farligt affald skal, jf. affaldsbekendtgørelsens 52 stk. 1 og 2, anmeldes til forvaltningen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Anmeldelsen skal foretages uanset mængde. Side 18

21 Anmeldelsen skal ske på Roskilde Kommunes anmeldeskema, der findes på Anmeldeskema kan også rekvireres ved henvendelse til forvaltningen. Registrering Virksomheder, der erhvervsmæssigt transporterer farligt affald, samt forhandlere og mæglere af farligt affald, som ikke skal indberette til Affaldsdatasystemet, skal, jf. affaldsbekendtgørelsens 53 stk. 1 og 2 føre register over transporteret mængde og type af farligt affald (EAK-kode), det farlige affalds producent og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 3 år. Endvidere skal der efter anmodning fra Miljøstyrelsen eller forvaltningen afgives oplysninger fra registeret og dokumentation for disse oplysninger. Kvittering Hvis der afleveres farligt affald på genbrugspladserne, skal virksomheden sørge for at få udstedt kvittering for det afleverede affald. Se i øvrigt dette regulativs 11. Øvrige bestemmelser Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på genbrugspladserne. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Eksplosivt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager, jf. affaldsbekendtgørelsens 54. Virksomheden skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 55. Virksomheden skal sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret, jf. affaldsbekendtgørelsens 56. Virksomheden skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag 2 og 4 i affaldsbekendtgørelsen, jf. miljø-beskyttelseslovens 72, stk Ordning for klinisk risikoaffald Side 19

22 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald Ved klinisk risikoaffald forstås affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko ved håndtering. Ordningen omfatter bl.a.: -Kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle og andet, der kan gennemtrænge hud. -Reagensglas, laboratorieglasvarer, skår og lignende, der indeholder blod, pus eller vævsvæsker. -Affald i øvrigt, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr, eksempelvis: opetriskåle, der indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer, drænflasker og lignende med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan udtømmes før bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret. omeget vådt engangsmateriale, hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, fx. forbindinger, afdækninger, operationsservietter, bleer og hygiejnebind. ovævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer. -Rester af ikke-dræbt vaccine. Desuden kan affald fra patienter, der er isolerede pga. smittefare, også være klinisk risikoaffald. Øvrigt affald, der kan være klinisk risikoaffald/farligt affald Vævsaffald Vævsaffald samt legemsdele, der ikke indeholder klinisk risikoaffald, er i princippet ikke farligt affald. Sådant affald bør dog generelt håndteres som klinisk risikoaffald. Af æstetiske grunde skal vævsaffald behandles, så det efter behandlingen er ugenkendeligt. Øvrigt farligt affald Foruden ovenstående affaldstyper fremkommer der fra sundhedssektoren også ofte affald af kemikalier, desinfektionsmidler og batterier, som kan være farligt affald. Hvis dette affald ikke er inficeret med smittebærende materiale, er det ikke klinisk risikoaffald og skal håndteres og bortskaffes som farligt affald eller anden type affald. Elektroniske produkter, fx. pacemakere, der har været implanteret eller på anden måde kan være blevet inficerede, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald og ikke som affald af elektriske og elektroniske produkter. Det samme gælder fx. for kirurgiske søm og lignende, der ligeledes skal bortskaffes som klinisk risikoaffald og ikke som metalaffald. Side 20

23 Virksomheden er ansvarlig for, at genanvendeligt affald afleveres til genanvendelse. Farligt affald, der ikke kan genanvendes, er omfattet enten af ordningen for klinisk risikoaffald eller af ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald, se dette regulativs 12. Ved behandling af affald, der skal klassificeres som farligt affald både på grund af smittefare og på grund af affaldets øvrige egenskaber, skal affaldet behandles på en måde, så alle egenskaber, der gør affaldet farligt, uskadeliggøres ved behandlingen. Ordningen omfatter ikke: -Radioaktivt affald Radioaktivt affald er ikke omfattet af dette regulativ. Bortskaffelse af radioaktivt affald fra åbne kilder fra sygehuse m.v. reguleres af Bekendtgørelse nr. 954 af 23/10/2000 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Roskilde Kommune herunder kommunale institutioner, der frembringer klinisk risikoaffald. Ordningen er først og fremmest rettet mod affaldsproducenter i den primære og den sekundære sundhedssektor i Roskilde Kommune. Den primære sundhedssektor omfatter små og mellemstore affaldsproducenter fx. praktiserende læger og tandlæger, praktiserende jordemødre, hjemmeplejeordninger mv. Den sekundære sundhedssektor omfatter mellemstore og store affaldsproducenter fx. sygehuse og hospitaler, klinikker og laboratorier, behandlingsinstitutioner, plejehjem, sanatorier mv. Desuden omfatter ordningen også dyrlæger, dyreklinikker og laboratorier samt tatovører m.v., der frembringer klinisk risikoaffald. Side 21

24 13.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning. Klinisk risikoaffald anvises til modtageanlæg, der har en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, og som er godkendt til at modtage den pågældende type klinisk risiko-affald bestemt ved EAK-kode. Anmeldelse Virksomheder, der frembringer klinisk risikoaffald, skal anmelde dette til kommunen jf. affaldsbekendtgørelsens 52. Anmeldelsen skal omfatte oplysning om affaldstype (EAK-kode), affaldsmængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Skema til anmeldelse fås ved henvendelse til forvaltningen. Skemaet kan desuden hentes på Sortering og emballering Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden (produktionsstedet) og opsamle det i egnede emballager. Sorteringen skal ske efter følgende retningslinjer: Smitteførende affald opsamles på produktionsstedet i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt og lufttæt, før affaldet forlader produktionsstedet. Skærende og stikkende genstande, fx. kanyler, lægges straks efter brugen i egnede og brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og må ikke indeholde fx. desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Vævsaffald, som med henblik på en tilstrækkelig forbrænding, skal indsamles særskilt og opsamles i plastposer, plastspande eller lignende. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet forlader produktionsstedet. Vævsaffald skal behandles som klinisk risikoaffald, selvom det ikke i alle tilfælde skal klassificeres som sådant. Ved tvivl om, hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor. Virksomheden skal emballere klinisk risikoaffald i den endelige emballage. Side 22

25 Affaldet føres herefter til egnet opbevaringssted før afhentning til behandling. Klinisk risikoaffald må ikke stå tilgængeligt for offentligheden. Klinisk risikoaffald må ikke trykkes eller sammenpresses i emballagen, så der opstår risiko for perforering. Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes uden sammenpresning af affaldet. I tilfælde, hvor en emballage er blevet gennemvædet eller på anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, at der sker omemballering af det kliniske risikoaffald. Omemballeringen skal ske ved anvendelse af en større beholder af samme eller bedre kvalitet, så den uegnede/beskadigede emballage ikke åbnes, men blot emballeres i en større, egnet emballage. Flergangsemballager skal holdes rene og hygiejniske. Ved anvendelse af flergangsemballager skal renholdelsen tilrettelægges, så der ikke opstår risiko for smitteoverførsel og uhygiejniske forhold. Mærkning af transportemballagen Transportemballagen skal være mærket i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Den yderste emballage skal være gul eller forsynet med gule markeringer, og være mærket Klinisk risikoaffald. Desuden skal der være tydelig angivelse af dato, navn og telefonnummer på den pågældende affaldsproducent. Yderligere skal navnet på den person, der er ansvarlig for transportemballeringen, være angivet. Emballage, der indeholder vævsaffald, skal, foruden at være mærket Klinisk risikoaffald, også være mærket med Vævsaffald. Emballage, der indeholder knogleholdigt vævsaffald, skal foruden at være mærket Klinisk risikoaffald, også være mærket med Knogleholdigt vævsaffald. Side 23

26 Opbevaring, afhentning, deklaration og transport Affaldet skal i alle led opbevares, så det er utilgængeligt for uvedkommende, og på en måde, så emballagen ikke kan blive beskadiget. Affaldet skal opbevares tørt, og således at dyr, herunder rotter, ikke kan komme i berøring med affaldet. Affaldet skal være placeret, så det ved lækage eller uheld, ikke kan blive tilledt kloak. Klinisk risikoaffald og vævsaffald må ikke sammenblandes med andet affald. Affaldsproducenter, der har løbende produktion af klinisk risikoaffald eller vævsaffald, skal indgå skriftlig aftale om regelmæssig afhentning af affaldet med en registreret transportør eller indsamlingsvirksomhed, så der ikke opstår uhygiejniske forhold i forbindelse med opbevaringen. Affaldsproducenten skal deklarere affaldet i overensstemmelse med de krav, der stilles af transportør, indsamlingsvirksomhed m.v. Virksomheden skal på anmodning fra Roskilde Kommune dokumentere, at der findes en aftale om indsamling og transport af affaldet. Vejtransport Ved transport af klinisk risikoaffald ad vej gælder den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Uheld Ved uheld med spild af klinisk risikoaffald, skal transportøren eller indsamlingsvirksomheden straks sørge for oprydning og uskadeliggørelse af affaldet. Hvis transportøren eller indsamlingsvirksomheden ikke er i stand til selv at rydde op på fuldt forsvarlig vis umiddelbart efter spild og uheld, skal transportøren eller indsamlingsvirksomheden straks ringe 112 for assistance til oprydningen. Kommunen skal underrettes om spild og uheld så hurtigt som muligt. Manglende kildesortering Transportøren og indsamlingsvirksomheden har pligt til at kontrollere emballager og mærkning før afhentning. Side 24

27 Såfremt affaldet ikke er kildesorteret og mærket og emballeret efter regulativets bestemmelser, skal transportøren eller indsamlingsvirksomheden afvise at afhente det pågældende affald. Hvis transportøren eller indsamlingsvirksomheden afviser at afhente affald, skal transportøren eller indsamlingsvirksomheden straks underrette Roskilde Kommune herom. Aflevering på genbrugsplads Virksomheder fra sundhedssektoren kan ved egen foranstaltning aflevere klinisk risikoaffald på genbrugspladserne - dog højst 25 kg om året. 14 Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald PVC-affald er kasserede produkter af PVC (Polyvinylklorid). PVC findes i to hovedgrupper, hård PVC og blød PVC. Hård PVC kan genanvendes, mens blød PVC bortskaffes ved deponering. Ordningen omfatter: Eksempler på ikke-genanvendelig blød PVC er: -Vinylgulve -Vinylvægbeklædninger -Vandslanger, trykluftslanger -Kraftige presenninger -Tagfolier -Ventilationsslanger -PVC-gummistøvler -Bassiner Ordningen omfatter ikke: Eksempler på genanvendelig hård PVC er: -Kloakrør og ventilationsrør -Tagrender -Døre og vinduer -Tagplader, herunder trapezplader -Elektrikerrør Side 25

28 -Kabelbakker Genanvendeligt PVC er ikke omfattet af ordningen, men skal på virksomhedens initiativ indsamles separat til genanvendelse jf. affaldsbekendtgørelsens Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Roskilde Kommune, herunder kommunale institutioner, der frembringer ikke-genanvendeligt PVC-affald Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning. Større mængder ikke genanvendeligt PVC-affald anvises til I/S KARA/NOVERENS anlæg i Audebo. Se modtageregler på Virksomheden skal træffe aftale med en transportør eller indsamlingsvirksomhed om indsamling af det ikke-genanvendelige PVC-affald fra virksomheden. Transportøren eller indsamlingsvirksomheden skal være registreret i Affaldsregistret jf. affaldsbekendtgørelsen. Virksomheden skal på anmodning fra forvaltningen dokumentere, at der findes en aftale om indsamling og transport af affaldet. Virksomheden har pligt til at frasortere det ikke-genanvendelige PVC-affald fra øvrigt affald. 15 Ordning for forbrændingsegnet affald 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald Forbrændingsegnet affald er affald omfattet af definitionen, jf. 3, nr. 25 i affaldsbekendtgørelsen. Ordningen omfatter: Side 26

29 fx -Ikke-genanvendeligt pap og papir, fx. voks- eller asfaltbehandlet papir, plast-coatede pap- og papirtyper samt tilsmudset pap og papir. -Kompositmaterialer mellem plast og andre materialer, hvor genanvendelse ikke er mulig. -Inventar, fx. møbler og tæpper -Linoleum. -Cementspånplader -Udhærdet lim, maling og lak. Ordningen omfatter ikke: -Olieforurenet jord. -PVC-affald, fx. kloakrør, vinduer og gulvbelægning. -Tungmetalbelastet affald, fx. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger (afskærmningsudstyr- og materialer). -Imprægneret træ bortset fra neddelt kreosotbehandlet træ Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i Roskilde Kommune, herunder kommunale institutioner, der frembringer forbrændingsegnet affald Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning. Forbrændingsegnet affald modtages som småt brændbart affald og stort brændbart affald i følgende størrelser: Småt brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 100 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 100 x 50 cm x 50 cm. Stort brændbart affald er forbrændingsegnet affald, hvor enkeltdelene har en maksimal længde på 300 cm, og hvor ingen kompakte dele er større end 300 x 125 x 20 cm og en vægt på maks. 80 kg. Hvis en virksomheds forbrændingsegnede affald i mængde og karakter ikke opfylder kravene til småt eller stort brændbart affald eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, skal virksomheden ved egen foranstaltning foranledige, at affaldet opfylder betingelserne for forbrændingsegnet affald. Side 27

30 Alternativt forpligtes virksomheden til at aflevere forbrændingsegnet affald til forudgående behandling, herunder neddeling eller lignende på anlæg, der er godkendt hertil. Roskilde Kommune anviser stort og småt forbrændingsegnet affald til I/S KARA/NOVERENS forbrændingsanlæg. Se modtageregler på Kreosotbehandlet træ Kreosotbehandlet træ skal forbrændes og må ikke bringes til deponering. Det kreosotbehandlede træ skal om nødvendigt neddeles, inden det bringes til forbrændingsanlægget. Det kreosotbehandlede træ må ikke blandes med andet brændbart affald. Roskilde Kommune anviser neddelt kreosotbehandlet træ til forbrænding på I/S KARA/NOVERENS forbrændingsanlæg. Neddeling af kreosotbehandlet træ skal foretages på en virksomhed, der har miljøgodkendelse til at neddele denne affaldstype. Afbrænding - naturplejeaktiviteter Det er tilladt at afbrænde have- park affaldslignende affald fra naturplejeaktiviteter m.v. Forvaltningen definerer hvad der er naturpleje. 16 Ordning for deponeringsegnet affald 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen i 3, nr. 17 i affaldsbekendtgørelsen. Ordningen omfatter: Fx. -Eternitplader. -Asbestholdigt affald. -Skiferplader. -Glaserede emner, fx. fliser, tegl, keramik, -Farvet sanitet Side 28

31 -Imprægneret træ, der ikke er omfattet af bestemmelser om genanvendelse eller forbrænding(se 15) -Mineraluld der er uegnet til genanvendelse. -Ikke genanvendeligt PVC-affald (blød PVC), se dette regulativs 14. -Aske. -Affald, der på grund af indhold af tungmetaller, ikke er egnet til forbrænding. Ordningen omfatter ikke: -Flydende affald -Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. bilag 4 i affaldsbekendtgørelsen -Klinisk risikoaffald, jf. bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen -Dæk, bortset fra cykeldæk og dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter -Ituskårne dæk -Affald der ikke har været underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af forvaltningen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. Forbehandling kan f.eks. være sortering, neddeling, homogenisering m.m. for at opnå mindre volumen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for virksomheder i Roskilde Kommune, herunder kommunale institutioner, der frembringer deponeringsegnet affald Beskrivelse af ordningen Ordningen er en anvisningsordning. Virksomheden skal træffe aftale med en transportør eller indsamlingsvirksomhed om indsamling af det deponeringsegnede affald fra virksomheden. Transportøren eller indsamlingsvirksomheden skal være registreret i Affaldsregistret jf. affaldsbekendtgørelsen. Virksomheden skal på anmodning fra forvaltningen dokumentere, at der findes en aftale om indsamling og transport af affaldet. Side 29

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 1 INDHOLD 1 Formål m.v...4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Registrering af udenlandske virksomheder...4 5 Gebyrer...4 6 Klage m.v...5 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato 23.08.2012. 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Forslag til standardregulativ for erhvervsaffald Dato 31. august 2010 Sags id: 2862039 dok. id.: 2917996 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 19-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald

Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald Forslag 23. september 2010 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bek. nr. 48 af 13. januar 2010 Generel del... 3 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 14-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. xx Endnu ikke gældende 1 1 Formål m.v. side 3 2 Lovgrundlag side 3 3 Definitioner side 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder side 4

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for erhvervsaffald

Bornholms Regionskommunes. Regulativ for erhvervsaffald Bornholms Regionskommunes Regulativ for erhvervsaffald Indhold: I. Generel del... 2 1 Formål m.v... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Ordninger... 5 5 Pligter og rettigheder... 5 6 Tilsyn... 6

Læs mere

Bilag 2. København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Bilag 2. København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Bilag 2 København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Udkast af 31. oktober 2011 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 Gebyrer 6 Klage m.v. 7 Overtrædelse

Læs mere

Bilag 3 Udkast til regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune

Bilag 3 Udkast til regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune Bilag 3 Udkast til regulativ for erhvervsaffald i Københavns Kommune København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 1 Formål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-04-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Solrød Kommune april 2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Dato xx.xx.xxxx

Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Dato xx.xx.xxxx Forslag REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Dato xx.xx.xxxx Sort tekst = uændret tekst i forhold til nuværende regulativ. Rød tekst = ændret standardtekst jf. affaldsbekendtgørelsen (kan kommunen

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 04-05-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 11

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Greve Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Greve Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 5 5 Gebyrer 5 6 Klage m.v. 5 7

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE

KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE KLINISK RISIKOAFFALD ORDNING FOR INDSAMLING I RANDERS KOMMUNE INDHOLD HVORFOR SKAL KLINISK RISKOAFFALD INDSAMLES?... 3 HVEM ER OMFATTET?... 4 ANMELDELSE TIL KOMMUNEN... 4 HVAD ER KLINISK RISIKOAFFALD?...

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald. Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for Erhvervsaffald. Vesthimmerlands Kommune Regulativ for Erhvervsaffald Vesthimmerlands Kommune Januar 2013 Indhold 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 6 5 Gebyrer... 6 6 Klage

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 13-10-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Lejre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Lejre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Lejre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 11 9

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

224 af 07/03 2011 Status: Gældende

224 af 07/03 2011 Status: Gældende Bek. om affald 224 af / 21 Status: Gældende Nr. 224 af 7. marts 21 Miljøministeriet Bekendtgørelse om affald Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 14-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Svendborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet

BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet BEK nr 1309 af 18/12/2012 Gældende (Affaldsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2012 Miljøministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 1415 af 12/12/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 54 Offentligt Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2,

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Holbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 14-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage

Læs mere

Tårnby Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Tårnby Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Tårnby Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål m.v......................................................................

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i. Frederikssund Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i. Frederikssund Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Frederikssund Kommune Januar 2012 Indhold 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Ordninger 5 Pligter og rettigheder 6 Tilsyn 7 Gebyrer 8 Klage m.v. 9 Overtrædelse og straf

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere