Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST"

Transkript

1 Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1

2 INDHOLD 1 Formål m.v Lovgrundlag Definitioner Registrering af udenlandske virksomheder Gebyrer Klage m.v Overtrædelse og straf Bemyndigelse Ikrafttrædelse Ordning for dagrenovationslignende affald Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Beholdere Godkendte beholdere Anskaffelse og vedligeholdelse Depoter til fyldte sække Ekstra sæk Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af dagrenovationslignende affald Tilmelding/afmelding Ordning for genbrugspladser Hvem gælder ordningen for Adgang til genbrugspladser Sortering på genbrugspladser Vægtbegrænsning Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

3 12.2 Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for klinisk risikoaffald Hvad er klinisk risikoaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for forbrændingsegnet affald Hvad er forbrændingsegnet affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for deponeringsegnet affald Hvad er deponeringsegnet affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for kontrol med og tømning af olie- og benzinudskillere Hvad er ordning for kontrol med og tømning af olie- og benzinudskillere Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for bygge- og anlægsaffald, der er forurenet eller indeholder miljømæssigt problematiske stoffer Hvad er bygge- og anlægsaffald, der er forurenet eller indeholder miljømæssigt problematiske stoffer Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere Bilag 2, Godkendte beholdere og stativer 3

4 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf. miljøbeskyttelseslovens 45, stk. 4, med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes. 2 Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet med hjemmel i: Bekendtgørelse nr. 224 af 07/03/2011 om affald. Regler for håndtering af affald er i øvrigt blandt andet indeholdt i: Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 252 af 31/03/2009 om deponeringsanlæg Bekendtgørelse nr. 362 af 06/04/2010 om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr med senere ændringer Bekendtgørelse nr af 07/12/2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Desuden gælder det, at: Hvidovre Kommunes institutioner og kommunens virksomheder er de institutioner og virksomheder i Hvidovre Kommune, som ejes og drives af Hvidovre Kommune. Nedenfor er definitionerne fra affaldsbekendtgørelsen anført. 1) Affaldsbehandlingsanlæg: Anlæg, som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg, som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 2) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata. 3) Affaldsfraktion: Underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse, herunder asfalt, papir, pap, dæk, affald i form af metal og elektriske og elektroniske produkter, affald i form af batterier og akkumulatorer, PVC, plast, glas, shredderaffald, jord og træ. 4) Affaldsindehaver: Producenten af affaldet eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. 5) Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. 6) Affaldstype: Affald, som er opført på listen over affald, jf. bilag 2, og som er beskrevet med en EAK-kode. 4

5 7) Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af lastbil, jernbane, fly eller skib. 8) Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. 9) Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. 10) Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at a) anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller b) følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. 11) Bioaffald: Bionedbrydeligt have-park-affald, mad- og køkkenaffald fra husholdninger, restauranter, cateringfirmaer og detailforretninger samt lignende affald fra fødevareforarbejdningsvirksomheder. 12) Blandet affald fra erhverv: Blandinger af forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller genanvendeligt affald, som ikke er kildesorteret, fra virksomheder. 13) Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesoperationer. 14) Dagrenovation: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger. 15) Dagrenovationslignende affald: Affald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til dagrenovation fra private husholdninger. 16) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 17) Deponeringsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse eller til forbrænding. 18) Emballage: Emballage som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 19) Emballageaffald: Emballageaffald som defineret i bekendtgørelse om visse krav til emballager. 20) Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 21) Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2, og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 4. 22) Flydende affald: Affald i flydende form, dog ikke slam. 23) Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse, og forud for nyttiggørelse endvidere demontering, ompakning, blending eller blanding, hvorved affaldets egenskaber ændres med det formål at mindske dets omfang eller farlighed eller på anden måde gøre den videre håndtering lettere. 24) Forberedelse med henblik på genbrug: Enhver nyttiggørelsesoperation i form af kontrol, rengøring eller reparation, hvor produkter eller produktkomponenter, der er blevet til affald, forberedes, således at de kan genbruges uden anden forbehandling. 5

6 25) Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter bl.a. dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder, men ikke: a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde. b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering. c) PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning, og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgenafdelinger samt affald, der på lignende måde ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer. 26) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 27) Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. 28) Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr ) Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. 30) Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. 31) Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed. 32) Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. 33) Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en henteeller en bringeordning. 34) Indsamlingsvirksomhed: En godkendt og registreret virksomhed, som indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, og som overtager ansvaret for aflevering af affaldet på et registreret genanvendelsesanlæg og for indberetning af data om affaldet til affaldsdatasystemet, og som kan indberette oplysninger om alle former for affald, herunder genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald, som virksomheden indsamler eller transporterer. En indsamlingsvirksomhed kan være et anlæg, som forbehandler genanvendeligt affald. 35) Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform. 36) Kommunale behandlingsanlæg: Kommunale anlæg, som behandler genanvendeligt affald, og hvor en eller flere kommunalbestyrelser tilsammen ejer en væsentlig andel af anlægget eller direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen i det selskab eller lignende, der ejer anlægget. 37) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse. 6

7 38) Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Bilag 6 B indeholder en ikkeudtømmende liste over nyttiggørelsesoperationer. 39) Olieaffald: Enhver form for industriolie eller smøreolie af mineralsk eller syntetisk oprindelse, der er blevet uegnet til det formål, som den oprindeligt var bestemt til, såsom olie fra forbrændingsmotorer og transmissionssystemer samt olie til maskiner, turbiner og hydrauliske anordninger. 40) Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR), og som derved har et CVR-nummer. 4 Registrering af udenlandske virksomheder Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v. 5 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 48 samt affaldsbekendtgørelsens kapitel 11. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på jf. affaldsbekendtgørelsen. 6 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 101. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 3. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens 91, stk. 1. Efter 47, stk. 1, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 a i den kommunale styrelseslov. 7 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 1, nr. 2. Efter affaldsbekendtgørelsens 102, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7

8 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. affaldsbekendtgørelsens 102, stk Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser efter dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget forvaltningen til, inden for lovgivningens rammer, at meddele dispensation fra regulativets bestemmelser. 9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den 1. januar Samtidigt med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: - Regulativ for erhvervsaffald vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. december 2010 og trådt i kraft den 1. januar Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune den [Ikrafttrædelsesdato indsættes automatisk]. Borgmester Kommunaldirektør 8

9 10 Ordning for dagrenovationslignende affald 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, der er omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i 3, nr. 15 i affaldsbekendtgørelsen. Affaldet svarer i sammensætning til dagrenovation fra private husholdninger. Dagrenovationslignende affald består hovedsageligt af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, herunder affald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, snavset pap og snavset plast m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i kommunen, herunder Hvidovre Kommunes institutioner og kommunens virksomheder beliggende i Hvidovre Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en kommunal indsamlingsordning og er obligatorisk for virksomheder, der frembringer dagrenovationslignende affald. Ved ordningen hentes affaldet hos dem, der er omfattet af ordningen. Ordningen er den samme, som anvendes ved afhentning af dagrenovation fra husholdninger. Ved den kommunale indsamlingsordning anbringer virksomheden affaldet enten i sække eller i containere. Sækkene afhentes, og der leveres ved afhentningen en ny sæk, der anbringes i sækkestativet. Containerne tømmes og bringes efter tømning tilbage til standpladsen. Virksomheder kan, i stedet for at aflevere vegetabilsk affald til ordningen, kompostere den vegetabilske del af det dagrenovationslignende affald på den matrikel, hvor virksomheden er beliggende, eller vælge at sende den organiske del af det dagrenovationslignende affald til behandling på miljøgodkendt, eksternt komposteringsanlæg, på biogasanlæg eller andet miljøgodkendt genanvendelsesanlæg. Virksomheder, der komposterer eget vegetabilsk affald eller sender det organiske affald til behandling på miljøgodkendt genanvendelsesanlæg, er ikke forpligtet til at anvende den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation for så vidt angår den del af affaldet, der komposteres eller sendes til behandling. Der skal ved komposteringen anvendes lukkede beholdere for at holde skadedyr borte. Hvis der komposteres vegetabilsk affald fra flere end 50 ansatte, skal der ansøges herom hos Hvidovre Kommune, der vil foretage en miljømæssig vurdering, før komposteringen kan tillades. Flere virksomheder kan gennemføre fælleskompostering. Her gælder det ligeledes, at der skal ansøges om tilladelse hos Hvidovre Kommune, såfremt der komposteres fra flere end 50 ansatte. Dagrenovationslignende affald må ikke bortskaffes via ordningen for forbrændingsegnet affald, se dette regulativs 15. Fællesordninger Virksomheder, der er beliggende i ejendomme, hvor der også er boliger, kan benytte indsamlingsmateriel, der er opstillet til brug for boliger og virksomheder i fællesskab. Boligerne og virksomhederne betaler for anskaffelse og vedligeholdelse af indsamlingsmateriel og for afhentning af affald i forhold til de affaldsmængder, parterne frembringer. 9

10 Gebyr for benyttelse af fællesordninger opkræves direkte af Hvidovre Kommune hos virksomhederne. Boliger og virksomheder hæfter som udgangspunkt for eventuelle omkostninger i forbindelse med fejlsorteringer, hvis det ikke er muligt at identificere kilden til fejlsorteringerne. Ved fællesordninger, både ved anvendelse af containere m.v. og underjordiske affaldsbeholdere, hvor en eller flere af parterne ophører med at deltage i fællesordningen, hæfter den eller de øvrige parter for hele materiellet både med hensyn til vedligeholdelse og betaling for tømning m.v. Hvor fællesordninger medfører en større investering i materiel, f.eks. ved underjordiske affaldsbeholdere, vil det være en fordel, om de deltagende parter indgår en aftale om fællesordningen, herunder om opsigelse af deltagelse i ordningen, således at de, der forbliver i fællesordningen, ikke belastes uforholdsmæssigt økonomisk, hvis en eller flere parter trækker sig ud af ordningen. Hvidovre Kommune afgør, hvor stor kapacitet virksomheder har behov for. Forsøgsordninger Hvidovre Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for dagrenovationslignende affald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af affaldet. Det kan f.eks. besluttes, at visse dele af affaldet, som led i et forsøg, skal opsamles adskilt fra det øvrige affald. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal virksomhederne benytte dette, ligesom virksomhederne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler virksomheder i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyrer Ordningen for dagrenovationslignende affald er gebyrfinansieret, se Hvidovre Kommunes gebyrblad på og dette regulativs 5. Gebyret for Ordningen for dagrenovationslignende affald er obligatorisk for alle virksomheder i Hvidovre Kommune. Dispensation Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde, og på baggrund af en ansøgning herom, inden for lovgivningens rammer meddele dispensation fra regulativets bestemmelser Beholdere Det påhviler virksomheden at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Ved beholdere forstås ved denne ordning alt materiel til opsamling af dagrenovation, herunder sække, minicontainere, vippecontainere, ophalercontainere, komprimatorcontainere og underjordiske affaldsbeholdere samt eventuelt andet opsamlingsudstyr, som anvendes som led i et forsøg Godkendte beholdere Beholdere til opsamling af dagrenovation skal være godkendte af Hvidovre Kommune, så beholderne passer til det anvendte indsamlingsmateriel, således at håndteringen og tømningen kan foregå ubesværet. Der må anvendes sække og sækkestativer med en kapacitet på 110 liter samt tohjulede minicontainere på 140 liter, 190 liter og 240 liter samt firehjulede minicontainere på op til 800 liter. 10

11 Virksomheden kan i stedet for sække og minicontainere anvende vippecontainere i størrelser fra 6 til 16 m 3, ophalercontainere i størrelser fra 12 til 24 m 3, komprimatorcontainere på 20 m 3 og underjordiske affaldsbeholdere på 3 til 5 m 3. Godkendte beholdere til affald i Hvidovre Kommune fremgår af Bilag 2. Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra anvendelsen af de angivne beholdere og tillade brug af andre typer og størrelser. Anmodning om dispensation skal sendes til Hvidovre Kommune, og anmodningen skal være begrundet. Underjordiske affaldsbeholdere Virksomheder kan anvende underjordiske affaldsbeholdere til dagrenovation. Virksomheden anskaffer selv beholdere og står for etableringen og herunder samtlige udgifter både til indkøb, etablering og drift m.v. Hvis der er flere virksomheder, der ejer beholderen, skal der udarbejdes en skriftlig aftale om fordeling af tømningsudgifter, rengøring, vedligeholdelse m.v. Aftalen skal tinglyses. Hvidovre Kommune skal godkende beholdere og placeringen. For underjordiske affaldsbeholdere til dagrenovation henvises i øvrigt til Guide til etablering af underjordiske affaldsbeholdere i Hvidovre Kommune Anskaffelse og vedligeholdelse Virksomheden anskaffer selv beholdere efter anvisning fra kommunalbestyrelsen. Beholdere vedligeholdes af virksomheden. Såfremt Hvidovre Kommune påbyder at forny eller reparere stativer eller containere, skal sådant påbud straks efterkommes. Sække skal være påstemplet Hvidovre Kommune. Andre sække kan undtagelsesvist bruges, såfremt en ny sæk fejlagtigt ikke er blevet leveret, der er bestilt afhentning af ekstra sæk eller i forbindelse med eventuelle arbejdsnedlæggelser eller andet Depoter til fyldte sække Det er muligt at opstille et færre antal sækkestativer end antallet af tilmeldte sække på betingelse af, at fyldte sække er lukket med strips, snor el. lign., og henstilles i depoter, der er indrettet i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser. Sækkene skal opbevares på hygiejnisk vis uden adgang for skadedyr. Sække må ikke stables. Der gælder samme regler om adgangsforhold til depoter med fyldte sække som til de øvrige opsamlingssteder. Se dette regulativs 10.6, Anbringelse af beholdere, samt Bilag Ekstra sæk Alle virksomheder, der er tilmeldt ordningen, kan uden beregning få hentet en ekstra sæk med dagrenovationslignende affald to gange årligt. Den ekstra sæk skal virksomheden selv købe. Sækken skal være stærk nok til at kunne bæres med indhold. De ekstra sække afhentes kun mod forudgående bestilling af afhentning på Kapacitet for beholdere Hvidovre Kommune kan på baggrund af affaldsmængde, pladsforhold og adgangsforhold fastsætte, hvilket opsamlingsmateriel og hvilken kapacitet, der skal være til rådighed for hvert enkelt tømningssted. Det påhviler virksomheden at sørge for, at der altid er tilstrækkelig kapacitet til opsamling af dagrenovationen, så der med den fastsatte tømningshyppighed ikke sker overfyldning. Renovatøren kan undlade at hente og tømme sække og containere, hvis disse er overfyldte Anbringelse af beholdere 11

12 Beholdernes placering ved virksomheden skal være i overensstemmelse med Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere. Såfremt der er flere beholdere, skal disse normalt være placeret umiddelbart ved siden af hinanden, så renovatøren kun skal afhente dagrenovationen fra et sted på virksomheden. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel, såfremt forholdene taler for mere end én placering. Aftale herom skal træffes med Hvidovre Kommune. Tohjulede minicontainere skal på afhentningsdagen være placeret, så hjulene vender udad, så renovatøren umiddelbart kan betjene containeren ved at tippe den på hjulsættet. Hvis beholderen er placeret på en måde, så placering og adgangsvej ikke opfylder reglerne i Bilag 1, vil beholderen ikke blive afhentet, medmindre manglende afhentning vil give akut risiko for uhygiejniske forhold eller forurening af luft, vand eller jord. Virksomheden har ansvaret for affaldets opbevaring, således at eventuelt spild fra iturevne eller dårligt lukkede sække, der er anbragt ved skel eller uden for skel, skal fjernes fra fortov og vej af virksomheden Anvendelse og fyldning af beholdere Sortering og emballering Der må kun anbringes dagrenovation i de beholdere, der er beregnet hertil, jf. dette regulativs Såfremt renovatøren vurderer, at affaldet ikke er sorteret efter regulativets bestemmelser, kan Hvidovre Kommune bestemme, at affaldet skal indsamles særskilt efter anvisning fra kommunen. Sod og aske, herunder aske m.v. fra grill og askebægre, skal være fuldstændig afkølet for at undgå risiko for brand, samt emballeret inden anbringelse i beholdere, så der ikke er risiko for, at der spredes støv fra affaldet under håndteringen. Støv fra støvsugere skal være emballeret forsvarligt, så der ikke spredes støv ved håndteringen. Det samme gælder øvrigt støvende affald. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt vådt og uhygiejnisk affald, skal være forsvarligt emballeret i tæt emballage inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholdere eller opstå uhygiejniske forhold. Renovatøren vil undlade at afhente sække eller tømme beholdere eller containere, hvis vådt og støvende affald ikke er indpakket forsvarligt. Låg på beholdere skal være tæt tillukket. Låget på beholdere med dobbeltlåg skal være låst på afhentningsdagen inden kl Fyldning af beholdere Containere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i containeren. Sække må kun fyldes til den markerede påfyldningsstreg. Såfremt beholdere er overfyldte, bliver de ikke tømt af renovatøren. Gentagne tilfælde af overfyldning kan medføre, at Hvidovre Kommune påbyder virksomheden at tilmelde større eller yderligere enheder, og opkræver gebyr for den ekstra renovationskapacitet. Se dette regulativs 5 og

13 Defekt materiel Hvis en sæk er iturevet eller på anden måde beskadiget, så den ikke kan transporteres til renovationsvognen uden risiko for, at der sker spild, vil sækken ikke blive afhentet af renovatøren. Renovatøren vil i sådanne tilfælde levere en erstatningssæk samt en ny sæk. Virksomheden skal selv sørge for, at affaldet fra den defekte sæk fyldes over i erstatningssækken. Sækken vil blive afhentet ved næste ordinære afhentning sammen med den nye sæk. Defekte beholdere, der ikke kan transporteres uden risiko for, at der sker spild, eller har defekter, der forhindrer normal, forsvarlig håndtering og transport, vil ikke blive tømt af renovatøren Renholdelse af beholdere Virksomheden er forpligtet til at holde beholdere rene, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller andre problemer ved afhentningen. Hvidovre Kommune afgør, om beholdere er rene. Såfremt Hvidovre Kommune påbyder at rengøre beholdere, skal sådant påbud straks efterkommes Afhentning af dagrenovationslignende affald Afhentning af beholdere fra virksomheder foretages normalt en gang om ugen på en fast ugedag. Hvor specielle forhold taler for det, kan kommunen godkende, at der afhentes to eller flere gange om ugen. Ved underjordiske affaldsbeholdere kan Hvidovre Kommune give dispensation til tømning hver anden uge. Afhentning og tømning af beholdere sker under normale forhold mellem klokken 6.00 og mandag til fredag. Såfremt renovatøren konstaterer, at der ved afhentningen ikke er affald i en renovationssæk, kan renovatøren undlade at levere en ny sæk. Ændringer ved afhentning Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømmedagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på Ved problemer ved specifikke virksomheder vil der, i det omfang det er muligt, blive lagt en seddel i virksomhedens postkasse. Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømmedage. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affaldet afhentes, skal virksomheden opbevare affaldet på egen grund, medmindre Hvidovre Kommune giver anden anvisning Tilmelding/afmelding Virksomheden kan foretage til- og afmelding og ændringer i antal og størrelse af beholdere ved henvendelse til Hvidovre Kommune. Ændringer skal meddeles til kommunen senest den 15. i en måned for at få virkning fra den første i den følgende måned. Henvendelsen skal ske skriftligt eller via 13

14 11 Ordning for genbrugspladser Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i kommunen, herunder Hvidovre Kommunes institutioner og kommunens virksomheder beliggende i Hvidovre Kommune Adgang til genbrugspladser Virksomhederne har med visse begrænsninger - se dette regulativs 11.4 om vægtbegrænsning - adgang til genbrugspladserne. Genbrugspladserne er forbeholdt virksomheder, der er beliggende i Hvidovre Kommune eller en anden kommune, hvor genbrugspladserne drives af I/S Amagerforbrænding. Virksomheder i Hvidovre Kommune har også adgang til I/S Amagerforbrændings genbrugspladser i andre kommuner. Af I/S Amagerforbrændings hjemmeside (www.amfor.dk) fremgår pladsernes beliggenhed, åbningstider, sorteringsregler og ordensreglement m.m. På genbrugspladserne kan virksomheden eller en repræsentant for virksomheden aflevere kildesorteret affald fra egen virksomhed. Der kan ikke afleveres dagrenovationslignende affald på genbrugspladserne. Se om dagrenovationslignende affald i dette regulativs 10. Gebyrer For at virksomheden kan benytte genbrugspladserne, er det en forudsætning, at virksomheden betaler erhvervsaffaldsgebyr. Såfremt en virksomhed er fritaget for at betale gebyr, jf. affaldsbekendtgørelsens regler herom, skal virksomheden dog betale gebyr til Hvidovre Kommune, såfremt virksomheden benytter genbrugspladsen. Se dette regulativs 5 samt gebyrbladet, som findes på Dokumentation Hvis personalet på genbrugspladserne anmoder om det, skal virksomhederne forud for benyttelse af pladserne - kunne dokumentere, at deres adresse er i Hvidovre Kommune eller i en anden kommune, hvor genbrugspladserne drives af I/S Amagerforbrænding. Dokumentation kan eksempelvis være personlig legitimation sammen med udskrift fra CVRregister el.lign. Kvittering for aflevering af affald Farligt affald Personalet på pladserne udsteder kvittering for det modtagne farlige affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 5. Virksomhederne kan selv hente en kvitteringsblanket på eller hos I/S Amagerforbrænding, eller de kan få den udleveret på genbrugspladserne. Virksomhederne skal selv udfylde kvitteringsblanketten og kan herefter få blanketten underskrevet af pladspersonalet. Andet affald Virksomhederne kan selv hente en kvitteringsblanket på eller hos I/S Amagerforbrænding, eller de kan få den udleveret på genbrugspladserne. Virksomhederne skal selv udfylde kvitteringsblanketten og kan herefter få blanketten underskrevet af pladspersonalet. Virksomhederne kan, når de henter blanketten på Internettet, selv tilføje de affaldstyper, de ønsker kvittering for. 14

15 Køretøjers maksimalvægt Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk Sortering på genbrugspladser Kildesorteret affald Der kan kun afleveres kildesorteret affald på genbrugspladserne. Sorteringen skal foretages svarende til pladsens affaldsfraktioner, og affaldet skal placeres i de anviste containere og båse. Emballering af affald i klare sække Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal anvendes klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 3. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. Reglementet findes på I/S Amagerforbrændings hjemmeside, Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Det fremgår af I/S Amagerforbrændings hjemmeside, hvordan affaldet skal være sorteret på de enkelte pladser Vægtbegrænsning Den enkelte virksomhed må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne, jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 4. Denne begrænsning gælder dog ikke for farligt affald omfattet af reglerne om producentansvar. Kommunalbestyrelsen udsteder kvittering for det modtagne farlige affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 39, stk. 5. Der må højst afleveres 25 liter eller 25 kg farligt affald pr. dag. Vægtbegrænsningen på 200 kg farligt affald om året gælder som nævnt ikke affald omfattet af producentansvar, idet der må afleveres større mængder heraf. Med hensyn til vægtbegrænsninger i øvrigt, henvises der til I/S Amagerforbrændings sorteringsvejledning, se Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen og skal altid afleveres direkte til personalet. 15

16 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, som er omfattet af definitionen i affaldsbekendtgørelsens 3, nr. 21, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald. Ordningen omfatter bl.a.: - Malingsrester - Terpentin - Smøreolie - Kølervæske - Sprinklervæske - Medicin - Kviksølvtermometre - Batterier - Spraydåser (med farligt indhold.) - Visse typer kosmetik - Lysstofrør og el-sparepærer - Trykflasker - PCB-holdigt affald m.m. Ordningen for farligt affald omfatter ikke: - Eksplosive stoffer og ammunition bortset fra lovligt fyrværkeri - Klinisk risikoaffald - Restprodukter fra røggasrensning - Affald fra olie- og benzinudskillere - Radioaktive stoffer Ammunition samt ulovligt fyrværkeri skal afleveres til politiet. Eksplosivt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en miljøgodkendt affaldsmodtager, jf. affaldsbekendtgørelsens 54. Klinisk risikoaffald håndteres som beskrevet i dette regulativs 13. Restprodukter fra røggasrensning på kraftværker baseret på fossile brændsler er ikke omfattet af affaldsbekendtgørelsen, jf. affaldsbekendtgørelse 1 stk. 2. Affald fra olie- og benzinudskillere er omfattet af dette regulativs 17. Radioaktivt affald skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Sundhedsstyrelsen. Se i øvrigt dette regulativs Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle virksomheder i kommunen, herunder Hvidovre Kommunes institutioner og kommunens virksomheder beliggende i Hvidovre Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald er en anvisningsordning. Hvidovre Kommune anviser til Storkøbenhavns Modtagestation for olie- og kemikalieaffald, SMOKA, Prøvestenen, Uvej 7, 2300 S. Sortering Virksomheden har pligt til at frasortere ikke-genanvendeligt farligt affald fra andet affald fra virksomheden. Klassificering Virksomheden skal efter anmodning fra Hvidovre Kommune tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald, herunder ikke-genanvendeligt farligt affald, er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag 4 i affaldsbekendtgørelsen. 16

17 Anmeldelse Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal anmelde dette til Hvidovre Kommune. Anmeldelsen skal omfatte oplysning om affaldstype (EAK-kode), affaldsmængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Skema til anmeldelse fås ved henvendelse til Hvidovre Kommune. Skemaet kan desuden hentes på Opbevaring Opbevaringen af ikke-genanvendeligt farligt affald skal være i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes til enhver tid gældende Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier. Forskriften kan fås hos Hvidovre Kommune og findes på Emballering For emballagen gælder der følgende: - Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. - Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. - Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde. - Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. - Emballagen skal være tydeligt mærket med angivelse af mængde, indhold og EAKkode samt affaldsproducentens navn og adresse. - Der skal være adgang til tilstrækkelige mængder velegnet tom emballage, således at affaldet til enhver tid kan emballeres korrekt og forsvarligt. Der henvises i øvrigt - for såvel emballeret som uemballeret affald - til Hvidovre Kommunes til enhver tid gældende Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier, Fritagelse fra benyttelsespligten Virksomheder kan søge om fritagelse fra benyttelsespligten til denne ordning efter affaldsbekendtgørelsens 44 stk.1, såfremt virksomheden godtgør, at det ikkegenanvendelige farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Virksomheden skal overfor kommunen ved kopi af aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype, dokumentere, at affaldet sendes til dette anlæg eller dokumentere, at virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype. En fritagelse er gældende, så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består, eller virksomheden selv råder over et anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype. Virksomheden har pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om ændringer i forholdene, der ligger til grund for fritagelsen med henblik på, at virksomheden kan omfattes af den kommunale ordning for farligt affald. Ansøgning om fritagelse skal sendes til Hvidovre Kommune. Virksomheder, der har fået fritagelse fra benyttelsespligten til denne ordning, er ikke omfattet af den del af ordningen, der vedrører afhentningen og behandlingen af affaldet. Virksomheder, der er fritaget for benyttelsespligten, er dog stadig omfattet af de øvrige regler for ikke-genanvendeligt farligt affald. Afregning Afregning for håndtering og bortskaffelse af farligt affald foregår mellem affaldsproducent, transportør eller indsamlingsvirksomhed og affaldsmodtager. 17

18 Øvrige bestemmelser Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres på genbrugspladserne. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Se i øvrigt dette regulativs 11. Virksomheden skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsens 55. Dispensation Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde, og på baggrund af en ansøgning herom, inden for lovgivningens rammer meddele dispensation fra regulativets bestemmelser. 18

19 13 Ordning for klinisk risikoaffald 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald er affald omfattet af EAK koderne i affaldsbekendtgørelsens bilag 2. Ordningen omfatter bl.a.: - Kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter, suturnåle og andet, der kan gennemtrænge hud. - Reagensglas, laboratorieglasvarer, skår og lignende, der indeholder blod, pus eller vævsvæsker. - Affald i øvrigt, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og fra forsøgsdyr, eksempelvis: - Petriskåle, der indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer, drænflasker og lignende med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan udtømmes før bortskaffelse, og som ikke er effektivt inaktiveret. - Meget vådt engangsmateriale, hvor væden udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter, f.eks. forbindinger, afdækninger, operationsservietter, bleer og hygiejnebind. - Vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder humanpatogene mikroorganismer. - Rester af ikke-dræbt vaccine. Desuden kan affald fra patienter, der er isolerede pga. smittefare, også være klinisk risikoaffald. Øvrigt affald, der kan være klinisk risikoaffald/farligt affald Vævsaffald Vævsaffald samt legemsdele, der ikke indeholder klinisk risikoaffald, er i princippet ikke farligt affald. Sådant affald bør dog generelt håndteres som klinisk risikoaffald. Af æstetiske grunde skal vævsaffald behandles, så det efter behandlingen er ugenkendeligt. Øvrigt farligt affald Foruden ovenstående affaldstyper fremkommer der fra sundhedssektoren også ofte affald af kemikalier, desinfektionsmidler og batterier, som kan være farligt affald. Hvis dette affald ikke er inficeret med smittebærende materiale, er det ikke klinisk risikoaffald og skal håndteres og bortskaffes som farligt affald eller anden type affald. Elektroniske produkter, f.eks. pacemakere, der har været implanteret eller på anden måde kan være blevet inficerede, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald og ikke som affald af elektriske og elektroniske produkter. Det samme gælder f.eks. kirurgiske søm og lignende, der ligeledes skal bortskaffes som klinisk risikoaffald og ikke som metalaffald. Virksomheden er ansvarlig for, at genanvendeligt affald afleveres til genanvendelse. Farligt affald, der ikke kan genanvendes, er omfattet enten af ordningen for klinisk risikoaffald eller af ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald, se dette regulativs 12. Ved behandling af affald, der skal klassificeres som farligt affald både på grund af smittefare og på grund af affaldets øvrige egenskaber, skal affaldet behandles på en måde, så alle egenskaber, der gør affaldet farligt, uskadeliggøres ved behandlingen. Ordningen omfatter ikke: Radioaktivt affald Radioaktivt affald er ikke omfattet af dette regulativ. Bortskaffelse af radioaktivt affald fra åbne kilder fra sygehuse m.v. reguleres af Bekendtgørelse nr. 954 af 23/10/2000 om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen omfatter alle virksomheder herunder Hvidovre Kommunes institutioner og kommunens virksomheder, der frembringer klinisk risikoaffald i kommunen, f.eks. sygehuse, 19

20 laboratorier, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, dyrlæger og dyreklinikker og andre, der håndterer eller frembringer denne type affald Beskrivelse af ordningen Ordningen for klinisk risikoaffald er en anvisningsordning. Virksomheden skal træffe aftale med en transportør eller indsamlingsvirksomhed om indsamling af det kliniske risikoaffald fra virksomheden. Affaldstransportøren eller indsamlingsvirksomheden skal aflevere det indsamlede affald til I/S Amagerforbrænding. Transportøren eller indsamlingsvirksomheden skal være registreret i Affaldsregistret jf. affaldsbekendtgørelsens 84. På findes et link til Affaldsregistret. Anmeldelse Virksomheder, der frembringer klinisk risikoaffald, skal anmelde dette til kommunen jf. affaldsbekendtgørelsens 52. Anmeldelsen skal omfatte oplysning om affaldstype (EAKkode), affaldsmængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Skema til anmeldelse fås ved henvendelse til Hvidovre Kommune. Skemaet kan desuden hentes på Sortering, emballering og mærkning af klinisk risikoaffald Sortering ved kilden Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden. Affaldet skal opsamles i emballager beregnet for dette affald. Hvis der er tvivl om, hvorvidt noget affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne herfor. Fejlsorteret affald må af hensyn til infektionsfaren aldrig omsorteres, men det fejlsorterede affald skal betragtes som klinisk risikoaffald, og håndteres som sådant i alle led. Smitteførende affald Skarpe og spidse genstande skal umiddelbart efter brug anbringes i en til formålet indrettet brudsikker beholder. Beholderen må ikke indeholde væske, herunder desinfektionsvæske. Beholderen skal være lukket forsvarligt, inden den bringes til bortskaffelse, og beholderen skal være ren og tør på ydersiden. Andet smitteførende affald skal opsamles på det sted, hvor det opstår (f.eks. operationsstue) i egnede, tætte plastposer, plastspande eller lignende tæt emballage, der kan lukkes tæt efter fyldning. Opsamlingsmateriellet skal være forsvarligt lukket, inden det fjernes fra stedet, hvor det er opstået. Vævsaffald Vævsaffald skal opsamles i tætte emballager af plast, f.eks. plastposer eller spande, og emballagen skal lukkes forsvarligt, inden affaldet fjernes fra det sted, hvor det er opstået. Omhældning af affald Affaldet må ikke omhældes, men skal forblive i den emballage, det først er blevet anbragt i. Det emballerede affald må gerne lægges i en ekstra emballage, der omslutter den oprindelige emballage. Generelle bestemmelser om emballager Emballager må ikke fyldes mere, end at de kan lukkes, uden at det er nødvendigt at presse affaldet sammen, ligesom det skal undgås at håndtere affaldet på en måde, så det sammentrykkes. 20

21 Beskadiget emballage Hvis en emballage beskadiges eller bliver gennemvædet, skal affaldet omemballeres ved anvendelse af en større emballage af mindst samme kvalitet, der lægges uden om den oprindelige emballage, så den beskadigede emballage ikke åbnes, og herved kan udsætte personalet for smittefare. Transportemballage Transportemballagen skal være typegodkendt i henhold den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Ikke PVC-emballage Emballage til klinisk risikoaffald må ikke være fremstillet af PVC, idet emballage og affald bortskaffes ved forbrænding, og PVC er uegnet til forbrænding. Mærkning af transportemballagen Transportemballagen skal være mærket i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Den yderste emballage skal være gul eller forsynet med gule markeringer, og være mærket Klinisk risikoaffald. Desuden skal der være tydelig angivelse af dato, navn og telefonnummer på den pågældende affaldsproducent. Yderligere skal navnet på den person, der er ansvarlig for transportemballeringen, være angivet. Emballage, der indeholder vævsaffald, skal, foruden at være mærket Klinisk risikoaffald, også være mærket med Vævsaffald. Emballage, der indeholder knogleholdigt vævsaffald, skal foruden at være mærket Klinisk risikoaffald, også være mærket med Knogleholdigt vævsaffald. Opbevaring, afhentning og transport Affaldet skal i alle led opbevares, så det er utilgængeligt for uvedkommende, og på en måde, så emballagen ikke kan blive beskadiget. Affaldet skal opbevares tørt, og således at dyr, herunder rotter, ikke kan komme i berøring med affaldet. Affaldet skal være placeret, så det ved lækage eller uheld, ikke kan blive tilledt kloak. Klinisk risikoaffald og vævsaffald må ikke sammenblandes med andet affald. Affaldsproducenter, der har løbende produktion af klinisk risikoaffald eller vævsaffald, skal indgå skriftlig aftale om regelmæssig afhentning af affaldet med en registreret transportør eller indsamlingsvirksomhed, så der ikke opstår uhygiejniske forhold i forbindelse med opbevaringen. Virksomheden skal på anmodning fra Hvidovre Kommune dokumentere, at der findes en aftale om indsamling og transport af affaldet. Vejtransport Ved transport af klinisk risikoaffald ad vej gælder den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Uheld Ved uheld med spild af klinisk risikoaffald, skal transportøren eller indsamlingsvirksomheden straks sørge for oprydning og uskadeliggørelse af affaldet. Hvis transportøren eller indsamlingsvirksomheden ikke er i stand til selv at rydde op på fuldt forsvarlig vis umiddelbart efter spild og uheld, skal transportøren eller indsamlingsvirksomheden straks ringe 112 for assistance til oprydningen. Kommunen skal underrettes om spild og uheld så hurtigt som muligt. Manglende kildesortering Transportøren og indsamlingsvirksomheden har pligt til at kontrollere emballager og mærkning før afhentning. 21

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden

klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden klinisk risikoaffald Indsamlingsordning for norddjurs og syddjurs kommuner adresser og telefonnumre - se bagsiden 2 hvorfor skal klinisk risikoaffald indsamles? 3 Hvem er omfattet? 4 Hvad er klinisk risikoaffald?

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. marts 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 7. marts 2011. Nr. 224. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. marts 2011 7. marts 2011. Nr. 224. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune

Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune TMU.møde den 10. januar 2007 Bilag til pkt. 3 U D K A S T Regulativ for håndtering af affald fra virksomheder i Hvidovre Kommune December 2006 Udgivelsesdato : 13. december 2006 Regulativ Hvidovre 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 19. januar 2010 13. januar 2010. Nr. 48. Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b,

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Regulativ for erhvervsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål m.v......................................................................

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Vesthimmerlands Kommune November 2010 Regulativ for husholdningsaffald Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Standardregulativ for husholdningsaffald... 5 I. Generel del...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 14-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del... 5 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Ordninger... 9 5 Pligter og rettigheder...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLD 1 Formål...5 2 Lovgrundlag...5 3 Definitioner...5 4 Gebyrer...5 5 Klage m.v...6 6 Overtrædelse og straf...6 7 Bemyndigelse...6 8 Ikrafttrædelse...6

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Gældende fra d. 13-11-2013 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Gældende fra d. 13-11-2013 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 13-11-2013 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 4 5 Gebyrer 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse og straf

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune

Regulativ for erhvervsaffald. i Haderslev Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgrundlag 3 4. Regulativets gyldigheds- og anvendelsesområde 3 5. Definitioner 4 6. Affaldsproducenters

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Godkendt den Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v....4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Gebyrer...7 5 Klage m.v....7 6 Overtrædelse og straf...7 7 Bemyndigelse...7

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

REGULATIV FOR EE-AFFALD

REGULATIV FOR EE-AFFALD REGULATIV FOR EE-AFFALD (AFFALD FRA ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER) MORSØ KOMMUNE JUNI 1999 REGULATIV FOR EE-AFFALD (Affald fra elektriske og elektroniske produkter) side 1 1. FORMÅL: Dette regulativ

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 27-03-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere