IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 3M ESPE Adper Scotchbond 1XT Enhedsdosis Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 1.00 Revisionsdato: 06/11/2012 Erstatter Dato: Første udgave Transport versions nummer: 5.00 (13/08/2014) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 3M ESPE Adper Scotchbond 1XT Enhedsdosis Produkt identifikations numre Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Dental produkt 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: 1.4 Nødtelefon Giftlinien Dette produkt er et kit eller et produkt med flere dele, som består af flere, uafhængigt pakkede bestanddele. Et MSDS for hvert af disse bestanddele er inkluderet. Adskil ikke individuelle bestanddeles MSDS'er fra denne kit forside. Dette MSDS's dokument numre for bestanddele i dette kit er: , TRANSPORTOPLYSNINGER , Komponent 1 ADR/RID: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES, CLASS 3, II, (--). IMDG-KODE UN1133, ADHESIVES, 3, II, IMDG-Code segregation code: NONE, Dangerous Goods in excepted Quantities, EMS: FE,SD. ICAO/IATA: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES OF CLASS 3,UN1133, II. Side: 1 af 2

2 3M ESPE Adper Scotchbond 1XT Enhedsdosis Komponent 2 ADR/RID: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES, CLASS 8, (--). IMDG-KODE UN1805, PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8., IMDG-Code segregation code: NONE, Dangerous Goods in excepted Quantities, EMS: FA,SB. ICAO/IATA: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES OF CLASS 8,UN1805. KIT ETIKET 2.2 Etiketelementer Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Meget brandfarlig Ætsende Indeholder: Se relevante del af kit MSDS for information om indholdsstoffer på fareetiket.. Risikosætninger: R11 R34 R43 Meget brandfarlig. Ætsningsfare. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Sikkerhedssætninger: S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S23A Undgå indånding af dampe. S36/37/39B Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S28C Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand i mindst 15 minutter. S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Noter vedrørende etikettering: Dette produkt er undtaget fra faremærkning i henhold til Direktiv 1999/45/EU, da produktet er defineret som en medicinsk anordning i henhold til Direktiv 93/42/EØF og er invasiv eller kommer i kontakt med menneskekroppen. Revisions information: Ingen revisionsinformation til rådighed Side: 2 af 2

3 Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på forhånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: Revisionsdato: 04/09/2013 Erstatter Dato: 19/07/2013 Transport versions nummer: 3.00 (16/12/2013) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 3M(TM) ESPE(TM) ADPER(TM) Scotchbond 1 XT Produkt identifikations numre Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Dental produkt Dental klæbemiddel 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: 1.4 Nødtelefon Giftlinien Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.): Produkt registreringsnummer: (100kg) Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Dette materiale er fritaget fra fare ifølge Regulation (EC) Nr. 1272/2008, som ændret, på klassifikation, labelling, og emballering af stoffer og blandinger. Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Fareidentifikation: Meget brandfarlig; F; R11 Side: 1 af 18

4 Lokalirriterende; Xi; R36/38 Sensibiliserende; R43 For fuld tekst af R-sætninger, se sektion Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Indeholder 32% af komponenter for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes. Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Ingen. Indeholder: Ingen indholdsstoffer er tilknyttet etiketten. Risikosætninger: Ingen. Sikkerhedssætninger: Ingen. Noter vedrørende etikettering: Dette produkt er undtaget fra faremærkning i henhold til Direktiv 1999/45/EU, da produktet er defineret som en medicinsk anordning i henhold til Direktiv 93/42/EØF og er invasiv eller kommer i kontakt med menneskekroppen. 2.3 Andre farer Ingen kendte Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer HEMA EINECS Copolymer af Acryl- og Itaconsyre Hydroxy-1,3-Dimethacryloxypropan EINECS Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation Ethanol EINECS F:R11 (EU) Flam. Liq. 2, H225 (CLP) Silanbehandlet silika (nanofyldstof) Ingen Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat EINECS R43 (Selv-klassificeret) (Methacrylsyreestere) Skin Sens. 1B, H317 (Selvklassificeret) 5-15 Xi:R36-38; R43 - Nota D (EU) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Hud Sens. 1, H317 - Nota D (CLP) 5-10 Xi:R ; R43; R52 (Selvklassificeret) 2-Propenoisksyre, 2-methyl-, 7,7,9(eller EINECS Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Hud Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 (Selv-klassificeret) Side: 2 af 18

5 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa ,12-diazahexadecane-1,16-diyl ester Vand EINECS ETHYL 4-DIMETHYL EINECS 233- AMINOBENZOAT (EDMAB) < 5 < 0,5 Xn:R22; N:R51/53 (Selvklassificeret) DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE EINECS Acute Tox. 4, H302; Aquatic Chronic 2, H411 (Selvklassificeret) < 0,5 T:R25; R52 (Selv-klassificeret) Acute Tox. 2, H300 (Selvklassificeret) Se punkt 16 for den fulde ordlyd af enhver R- og H-sætning, der refereres til i denne sektion. Der henvises til punkt 15, for relevante Noter, som omfatter ovenstående indholdsstoffer. For information om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger eller PBT eller vpbt, se punkt 8 og 12 i dette Sikkerhedsdatablad Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp. Hudkontakt: Skyl straks med sæbe og vand. Tilsmudset tøj tages straks af og vaskes før det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstår - søg lægehjælp. Øjenkontakt: Skyl med store mængder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsæt med skylle. Hvis symptomer fortsætter - søg lægehjælp. Ved Indtagelse: Skyl og rens munden. Hvis du føler dig utilpas - søg lægehjælp. 4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og forsinkede se punkt 11.1 for information om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp eller special behandling Ikke anvendeligt 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Ved brand: Anvend brandbekæmpelsesmiddel passende for brandbare væsker og tørstoffer, såsom tørkemikalier eller kuldioxid til brandslukning. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan sprænges. Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter Stof Forhold Side: 3 af 18

6 Kulilte Kuldioxid Ved Forbrænding Ved Forbrænding 5.3 Råd til brandslukningspersonale Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at afkøle beholdere og overflader, som er udsat for varmen og derved forhindre sprængning. 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld 6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Ventiler området. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr. 6.2 Miljømæssige forholdsregler Undgå udledning til miljøet. 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning Husk at tilsætning af absoberende materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds- eller miljøfare. Skal opsamles med værktøj som ikke danner gnister. Opbevares i metalbeholder. Ventilér området med frisk luft. Læs og følg sikkerhedsforanstaltningerne på Leverandørbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Henvis til punkt 8 og 13 for supplerende information 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Acrylater kan gennemtrænge de almindeligt benyttede handsker. Hvis primeren kommer i berøring med handsken, tag handsken af og smid den ud, vask straks hænder med vand og sæbe og tag derefter nye handsker på. Brug som tillæg til handskerne en arbejdsmetode hvor berøring er unødvendig. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Undgå udledning til miljøet. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) 7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevar køligt. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra syrer. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se information under punkt 7.1 og 7.2 for håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. Opbevares på et velventileret sted og efter Justitsministeriets regler. Brandfareklasse: I 1 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler 8.1 Kontrol parametre Erhvervsmæssige grænseværdier Side: 4 af 18

7 Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ myndighed Ethanol Danmark Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time-Weighted-Average STEL: Short Term Exposure Limit ppm: parts per million mg/m3: milligram per m3 CEIL: Loftsværdi 8.2 Eksponeringskontrol 8.3 maskinmæssig kontrol Forventes ikke at være relevant ved normal brug. 8.4 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse OEL'er: Begrænsningstype TWA(8 timer):1900 mg/m3(1000 ppm) Supplerende kommentarer Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Følgende typer øjenværn anbefales: Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne. Hud/hånd beskyttelse Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker og/eller beskyttelsesudstyr for at undgå hudkontakt. Konsulter leverandør af handsker og/eller beskyttelsesudstyr for egnede alternativer. Beskyttelse af åndedrætsorganer Ved normal brug forventes luftbårne udsættelser ikke at nå en størrelsesorden, som kræver åndedrætsværn. 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Væske Specifik Fysisk Form: Væske Udseende/Lugt Let lugt af akrylat, hvid til klar Lugttærskel ph Kogepunkt/kogepunktsinterval 78 ºC Smeltepunkt Ikke Anvendelig Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke Anvendelig Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt 18,5 ºC [Testmetode:Lukket kop (CC)] Selcantændelig temperatur 410 ºC Brandfarlige Begrænsninger (LEL) Brandfarlige Begrænsninger (UEL) Damptryk Relativ Densitet 1,075 [Ref Std:Vand=1] Vandopløselighed Ikke vandopløselig Ubetydelig Side: 5 af 18

8 Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Fordampningshastighed Dampmassefylde Dekomponeringstemperatur Viskositet Densitet 9.2 Anden information Procent flygtig Ikke Anvendelig 1,075 g/ml 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette materiale betragtes som værende ikke-reaktiv under normale brugsforhold Kemisk stabilitet Stabil Sandsynlighed for farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke forekomme Forhold, der skal undgås Varme Gløder og/eller ild 10.5 Uforenelige materialer Ingen kendte 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Stof Ingen kendte. Forhold Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbrænding. 11: Toksikologiske oplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stof under punkt 2, hvis den specifikke stof er overdraget til den kompetente myndighed. Derudover bør Toksikologisk data på stoffer ikke være reflekteret i materialet og/eller tegn eller symptomer på eksponering, fordi et indholdsstof kan være tilstede under grænseværdien for etikettering, der er måske ikke mulighed for at blive eksponeret for stoffet eller data er måske ikke relevant for materialet som en helhed Information om Toksikologiske egenskaber Tegn og Symptomer på Eksponering Baseret på testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer: Indånding: Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen. Kan ved indånding medføre effekter på målorganer. Side: 6 af 18

9 Hudkontakt: Mild hudirritation: Tegn/symptomer kan være lokal rødme, hævelse, kløe og tør hud. Allergisk hudreaktion med symptomer som rødme, hævelser, blister og kløe. Øjenkontakt: Moderat irritation af øjnene med symptomer som rødme, hævelser, smerter, tårer og sløret syn. Indtagelse: Kan være farlig ved indtagelse. Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Kan ved indtagelse medføre effekter på målorganer. Effekter på Mål-Organ(er): Kortvarig udsættelse kan medføre: Påvirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, sløvhed, ukoordinerede bevægelser, kvalme, nedsat reaktionstid, sløret tale, ugidelighed og bevidstløshed. Supplerende information: Dette produkt indeholder Ethanol. Alkoholiske drikkevarer og Ethanol i alkoholiske drikkevarer er blevet klassificeret af IARC (the International Agency for Research on Cancer) som værende kræftfremkaldende for mennesker. Der er desuden data som forbinder menneskets indtagelse af alkoholiske drikkevarer med udviklingsmæssig toksicitet og lever toksicitet. Udsættelse for Ethanol under forventet brug af dette produkt forventes ikke at kunne medføre kræft, udviklings toksicitet eller lever toksicitet. Toksikologisk Data Akut Toksicitet Navn Rute Arter / Typer Værdi Overordnede produkt Indtagelse Data ikke tilgængelig eller tilstrækkelig til ; beregnet ATE mg/kg Ethanol Dermal Kanin LD50 > mg/kg Ethanol Indånding-Dampe (4 Rotte LC50 124,7 mg/l timer) Ethanol Indtagelse Rotte LD mg/kg Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat (Methacrylsyreestere) Indtagelse LD50 estimeret til at være mg/kg HEMA Dermal Kanin LD50 > mg/kg HEMA Indtagelse Rotte LD mg/kg 2-Hydroxy-1,3- Dimethacryloxypropan Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Copolymer af Acryl- og Itaconsyre Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for 2-Propenoisksyre, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)-trimethyl-4,13- Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for dioxo-3,14-dioxa-5,12- diazahexadecane-1,16-diyl ester DIPHENYLIODONIUM Indtagelse Rotte LD50 32 mg/kg HEXAFLUOROPHOSPHATE ETHYL 4-DIMETHYL AMINOBENZOAT (EDMAB) ATE = Akut Toksicitets Estimat Indtagelse LD50 estimeret til at være mg/kg Ætsningsfare på huden/irritation Navn Arter / Typer Værdi Ethanol Kanin Ingen særlig irritation Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat Ikke til rådighed Minimal irritation. Side: 7 af 18

10 (Methacrylsyreestere) HEMA Kanin Minimal irritation. 2-Hydroxy-1,3-Dimethacryloxypropan Copolymer af Acryl- og Itaconsyre 2-Propenoisksyre, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)- trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12- diazahexadecane-1,16-diyl ester DIPHENYLIODONIUM Kanin Ingen særlig irritation HEXAFLUOROPHOSPHATE ETHYL 4-DIMETHYL AMINOBENZOAT (EDMAB) Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Ethanol Kanin Moderat irriterende Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat Ikke til rådighed Moderat irriterende (Methacrylsyreestere) HEMA Kanin Moderat irriterende 2-Hydroxy-1,3-Dimethacryloxypropan Copolymer af Acryl- og Itaconsyre 2-Propenoisksyre, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)- trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12- diazahexadecane-1,16-diyl ester DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE ETHYL 4-DIMETHYL AMINOBENZOAT (EDMAB) Kanin Mildt irriterende Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Værdi Ethanol Menneske Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat Guinea pig Sensibiliserende (Methacrylsyreestere) HEMA Mennesker og dyr Sensibiliserende 2-Hydroxy-1,3-Dimethacryloxypropan Copolymer af Acryl- og Itaconsyre 2-Propenoisksyre, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)- trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12- diazahexadecane-1,16-diyl ester DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE ETHYL 4-DIMETHYL AMINOBENZOAT (EDMAB) Sensibilisering af åndedrætsorganerne Navn Arter / Typer Værdi Ethanol Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat (Methacrylsyreestere) HEMA 2-Hydroxy-1,3-Dimethacryloxypropan Side: 8 af 18

11 Copolymer af Acryl- og Itaconsyre 2-Propenoisksyre, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)- trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12- diazahexadecane-1,16-diyl ester DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE ETHYL 4-DIMETHYL AMINOBENZOAT (EDMAB) Kimcelle Mutagenicitet Navn Rute Værdi Ethanol In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Ethanol In Vivo Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat (Methacrylsyreestere) In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en HEMA In Vivo Ikke mutagent HEMA In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en 2-Hydroxy-1,3-Dimethacryloxypropan Copolymer af Acryl- og Itaconsyre In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en 2-Propenoisksyre, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)- trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12- diazahexadecane-1,16-diyl ester DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE ETHYL 4-DIMETHYL AMINOBENZOAT (EDMAB) kræftfremkaldende Navn Rute Arter / Typer Værdi Ethanol Indtagelse Mange dyrearter Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat (Methacrylsyreestere) Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for HEMA Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for 2-Hydroxy-1,3- Dimethacryloxypropan Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Copolymer af Acryl- og Itaconsyre Data ikke tilgængelig eller 2-Propenoisksyre, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)-trimethyl-4,13- dioxo-3,14-dioxa-5,12- diazahexadecane-1,16-diyl ester DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE ETHYL 4-DIMETHYL AMINOBENZOAT (EDMAB) Reproduktionstoksicitet utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Reproduktions- og/eller Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Eksponeringsvarigh Side: 9 af 18

12 Ethanol Indånding Ikke udviklingsskadelig. Ethanol Indtagelse Der eksisterer nogle positive udviklingsdata, men data er ikke tilstrækkelig til. Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat (Methacrylsyreestere) Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat (Methacrylsyreestere) Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat (Methacrylsyreestere) Indtagelse Indtagelse Indtagelse Ikke reproduktionsskadelig for kvinder. Ikke reproduktionsskadelig for mænd. Ikke udviklingsskadelig. HEMA Indtagelse Ikke reproduktionsskadelig for kvinder. HEMA Indtagelse Ikke reproduktionsskadelig for mænd. HEMA Indtagelse Ikke udviklingsskadelig. 2-Hydroxy-1,3- Dimethacryloxypropa n Copolymer af Acrylog Itaconsyre 2-Propenoisksyre, 2- methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)-trimethyl-4,13- dioxo-3,14-dioxa- 5,12- diazahexadecane- 1,16-diyl ester DIPHENYLIODONI UM HEXAFLUOROPHO SPHATE ETHYL 4- DIMETHYL AMINOBENZOAT (EDMAB) Mål-Organ(er) Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Resultat Rotte NOAEL 38 mg/l Rotte NOAEL Mus NOAEL 0,8 Mus NOAEL 0,8 Mus NOAEL 0,8 Rotte Rotte Rotte NOAEL NOAEL NOAEL ed under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden før og under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden før og under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden før og under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden før og under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden før og under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden 49 dage før og under drægtighedsperioden / svangerskabsperioden Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Side: 10 af 18

13 Ethanol Indånding Påvirkning af centranervesyst emet Ethanol Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Ethanol Indtagelse Påvirkning af centranervesyst emet Ethanol Indtagelse Nyre og/eller Blære Bisphenol A Diglycidyleth er Dimethacrylat (Methacrylsyr eestere) HEMA 2-Hydroxy- 1,3- Dimethacrylo xypropan Copolymer af Acryl- og Itaconsyre 2- Propenoisksyr e, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)- trimethyl- 4,13-dioxo- 3,14-dioxa- 5,12- diazahexadec ane-1,16-diyl ester DIPHENYLI ODONIUM HEXAFLUO ROPHOSPH ATE ETHYL 4- DIMETHYL AMINOBEN ZOAT (EDMAB) Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Kan medføre sløvhed eller svimmelhed. Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Menneske LOAEL 2,6 mg/l 30 minutter Menneske LOAEL 9,4 mg/l Ingen data. Mange dyrearter NOAEL Ingen data. Hund NOAEL mg/kg Ikke til rådighed Irritation. Tvivlsom Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Side: 11 af 18

14 Ethanol Indånding Lever Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Ethanol Indånding hæmatopoietisk system Immum system Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Ethanol Indtagelse Lever Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Ethanol Indtagelse Nyre og/eller Blære Bisphenol A Diglycidyleth er Dimethacrylat (Methacrylsyr eestere) HEMA 2-Hydroxy- 1,3- Dimethacrylo xypropan Copolymer af Acryl- og Itaconsyre 2- Propenoisksyr e, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)- trimethyl- 4,13-dioxo- 3,14-dioxa- 5,12- diazahexadec ane-1,16-diyl ester DIPHENYLI ODONIUM HEXAFLUO ROPHOSPH ATE ETHYL 4- DIMETHYL AMINOBEN ZOAT (EDMAB) Indtagelse Hormonsystem Lever nervesystemet Nyre og/eller Blære Der eksisterer noget positivt data, men data er utilstrækkeligt til en Alle data er negative Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Kanin LOAEL 124 mg/l 365 dage Rotte NOAEL 25 mg/l 14 dage Rotte LOAEL Hund NOAEL Mus NOAEL 0,8 4 måneder 7 dage før og under drægtighedsperio den / svangerskabsperi oden Side: 12 af 18

15 Værdi Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Venligst kontakt adresse, eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, for yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele. 12: Miljøoplysninger Informationen nedenfor er muligvis ikke i overensstemmelse med stof under punkt 2, hvis den specifikke stof er overdraget til den kompetente myndighed. Supplerende information, som fører til materiale under punkt 2 kan evt. udleveres ved henvendelse. Derudover bør data på effekter og miljøet på stoffer ikke være reflekteret i dette afsnit, da et indholdsstof er tilstede under grænsen for krav om etikettering, der forventes ikke at være mulighed eksponering af stoffet eller data betragtes ikke som værende relevant for materialet som en helhed Økotoksicitet Ingen produkt testdata til rådighed Udsugningsfare Navn Ethanol Bisphenol A Diglycidylether Dimethacrylat (Methacrylsyreestere) HEMA 2-Hydroxy-1,3-Dimethacryloxypropan Copolymer af Acryl- og Itaconsyre 2-Propenoisksyre, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14- dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl ester DIPHENYLIODONIUM HEXAFLUOROPHOSPHATE ETHYL 4-DIMETHYL AMINOBENZOAT (EDMAB) Materiale Cas # Organisme Type Eksponering Test Slutpunkt 2-Hydroxy Guppy eksperimentel 96 timer Dødelig 1,3- Dimethacrylox 50% (LC50) ypropan 2- Propenoisksyre, 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)- trimethyl-4,13- dioxo-3,14- dioxa-5,12- diazahexadeca ne-1,16-diyl ester Fathead Minnow Estimeret 96 timer Dødelig 50% (LC50) Ethanol Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt 50% Ethanol Regnbueørred eksperimentel 96 timer Dødelig 50% (LC50) Ethanol Grøn alge eksperimentel 96 timer Effekt 50% HEMA Fathead Minnow eksperimentel 96 timer Dødelig 50% (LC50) Test Resultat 43,2 mg/l 1,4 mg/l mg/l 42 mg/l mg/l 227 mg/l Side: 13 af 18

16 HEMA Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt 50% Ethanol Grøn alge eksperimentel 96 timer No obs Effekt Konc. Ethanol Vandloppe eksperimentel 11 dage No obs Effekt Konc. HEMA Grøn alge eksperimentel 72 timer No obs Effekt Konc. HEMA Vandloppe eksperimentel 21 dage No obs Effekt Copolymer af Acryl- og Itaconsyre Bisphenol A Diglycidylethe r Dimethacrylat (Methacrylsyre estere) DIPHENYLIO DONIUM HEXAFLUOR OPHOSPHAT E ETHYL 4- DIMETHYL AMINOBENZ OAT (EDMAB) Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Fathead Minnow Konc. Estimeret 96 timer Dødelig 50% (LC50) Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt 50% Fathead Minnow Estimeret 96 timer Dødelig 50% (LC50) 380 mg/l <500 mg/l =9,6 mg/l 160 mg/l 24,1 mg/l 1,1 mg/l 9,5 mg/l 8,8 mg/l 12.2 Persistens og nedbrydelighed Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Copolymer af Acryl- og Itaconsyre Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for N/A N/A N/A N/A HEMA Estimeret Fotolyse HEMA eksperimentel Hydrolyse HEMA eksperimentel Bionedbrydnin g 2- Propenoisksyre, 2-methyl-, Estimeret Bionedbrydnin g Fotolyse halverings-liv (i luft) Hydrolytisk halveringstid 14 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 28 dage Biological Oxygen Demand 1.3 Dage (t 1/2) Andre metoder 10.9 Dage (t Andre metoder 1/2) 95 vægt % OECD 301C - MITI (I) 52 vægt % OECD 301C - MITI (I) Side: 14 af 18

17 7,7,9(eller 7,9,9)- trimethyl-4,13- dioxo-3,14- dioxa-5,12- diazahexadeca ne-1,16-diyl ester 2-Hydroxy- 1,3- Dimethacrylox ypropan 2-Hydroxy- 1,3- Dimethacrylox ypropan ETHYL 4- DIMETHYL AMINOBENZ OAT (EDMAB) Bisphenol A Diglycidylethe r Dimethacrylat (Methacrylsyre estere) DIPHENYLIO DONIUM HEXAFLUOR OPHOSPHAT E Estimeret Fotolyse eksperimentel Bionedbrydnin g Estimeret Bionedbrydnin g Estimeret Bionedbrydnin g Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Ethanol eksperimentel Fotolyse Ethanol eksperimentel Bionedbrydnin g (BOD) Fotolyse halverings-liv (i luft) 28 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 28 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 28 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 7.65 Timer (t 1/2) Andre metoder 84 vægt % OECD 301F - Manometric Respiro 29 vægt % OECD 301C - MITI (I) 33 vægt % OECD 301C - MITI (I) N/A N/A N/A N/A Fotolyse halverings-liv (i luft) 14 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 9.41 Dage (t 1/2) Andre metoder 89 vægt % OECD 301C - MITI (I) 12.3 Bioakkumulationspotentiale Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Copolymer af Acryl- og Itaconsyre Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for N/A N/A N/A N/A HEMA eksperimentel Biokoncentrati on 2- Propenoisksyre Estimeret BCF - Andre Log of Octanol/H2O part. coeff Bioakkumuleri ngs Faktor 0.47 Andre metoder 5 Est: Biokoncentrationsfakto Side: 15 af 18

18 , 2-methyl-, 7,7,9(eller 7,9,9)- trimethyl-4,13- dioxo-3,14- dioxa-5,12- diazahexadeca ne-1,16-diyl ester 2-Hydroxy- 1,3- Dimethacrylox ypropan ETHYL 4- DIMETHYL AMINOBENZ OAT (EDMAB) Bisphenol A Diglycidylethe r Dimethacrylat (Methacrylsyre estere) DIPHENYLIO DONIUM HEXAFLUOR OPHOSPHAT E Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Estimeret Biokoncentrati on Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Data ikke tilgængelig eller utilstrækkelig for Ethanol Modelleret BCF - Andre Ethanol eksperimentel Biokoncentrati on N/A N/A N/A N/A Bioakkumuleri ngs Faktor r 19 Est: Biokoncentrationsfakto r N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 28 dage Bioakkumuleri ngs Faktor Log of Octanol/H2O part. coeff 3.16 Est: Biokoncentrationsfakto r Andre metoder 12.4 Mobilitet i jord Kontakt producent for yderligere information Resultater af PBT-vurdering Ingen tilgængelig information på nuværende tidspunkt. Kontakt producent for yderligere information Andre negative virkninger Ingen information til rådighed 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder for affaldsbehandling Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemelse med lokal/regional/national/international lovgivning Bortskaf i en godkendt affaldshåndteringsanlæg. Tomme tromler/tønder/beholdere anvendt til transport og håndtering af Side: 16 af 18

19 farlige kemikalier (Kemiske stoffer/blandinger/præperater klassificeret som farlige ifølge gældende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares, behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet er specificeret i gældende lovgivning på affaldsområdet. Konsulter den respektive regulerende myndighed for at fastsætte muligheder for affaldsbehandling og bortskaffelses faciliteteter. Koden for affaldsstrømmen er baseret på forbrugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC /532/EC og tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges. EU affaldskode (produkt som solgt) * Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer Kemikalieaffaldsgruppe / kode: Affaldsgruppe; Z : Transportoplysninger ADR/RID: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES, CLASS 3, II, (--). IMDG-KODE UN1133, ADHESIVES, 3, II, Dangerous Goods in excepted Quantities, EMS: FE,SD. ICAO/IATA: DANGEROUS GOODS IN EXCEPTED QUANTITIES OF CLASS 3,UN1133, II. 15: Oplysninger om regulering Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen Global inventory status Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde, der kan tillade anvendelse under særlige omstændigheder Kemikaliesikkerhedsvurdering Ikke anvendelig 16: Andre oplysninger Liste af relevante H Sætninger H225 H300 H302 H315 H317 H319 H335 H411 Meget brandfarlig væske og dampe. Dødeligt hvis sluges Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Liste over relevante R-sætninger R11 Meget brandfarlig. R22 Farlig ved indtagelse. Side: 17 af 18

20 R25 Giftig ved indtagelse. R36 Irriterer øjnene. R37 Irriterer åndedrætsorganerne. R38 Irriterer huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet. R52 Skadelig for organismer, der lever i vand Revisions information: Revisions Ændringer: Punkt 16: Liste over relevante informationer om R-sætninger - Information blev ændret. Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer - Information blev ændret. Punkt 12: Information om komponents økøtoksicitet - Information blev ændret. Punkt 12: Information om persistens og Nedbrydelighed - Information blev ændret. Punkt 12: Information om potentiale for bioakkumulering - Information blev ændret. Tabel Indåndingsfare - Information blev ændret. Punkt 11: Akut Toxicity tabel - Information blev ændret. Tabel Carcinogen fare - Information blev ændret. Tabel Alvorlig øjenskade/irritation - Information blev ændret. Tabel Kimcelle Mutagen fare - Information blev ændret. Tabel: Sensibilisering af åndedrætsorganerne - Information blev ændret. Tabel: Hud sensibiliserende - Information blev ændret. Tabel Reproduktionsfare - Information blev ændret. Tabel Ætsende/Irritation - Information blev ændret. Målorganer - Tabel Gentagende - Information blev ændret. Målorganer - enkel tabel - Information blev ændret. Punkt 11: Sundhedsmæssige egenskaber - information om hudkontakt. - Information blev ændret. Punkt 11: Sundhedsmæssige egenskaber - information om indtagelse. - Information blev ændret. Punkt 5: Brand - Information om slukningsmidler. - Information blev ændret. To-kolonne tabel, som viser den unikke liste af H koder og sætninger (std sætninger for alle komponenter i det givne materiale. - Information blev ændret. Etiket: CLP ukendt procent - Information blev tilføjet. Punkt 8: Personlig beskyttelse - information om øjne - Information blev tilføjet. Sektion 10: Farlig dekompositionsprodukter under forbrænding tekst - Information blev tilføjet. DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte, indirekte, generelle eller specifikke, hændelige eller tilfældige tab eller skader eller følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab eller påvirkning af indtægter, avance eller omsætning ) relateret til eller som følge af oplysninger i dette dokument herunder som følge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Informationen gælder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov for viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. 3M Danmark SDS'er er tilgængelige på Side: 18 af 18

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ETHANOL. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer 4352156 CAS nummer 64-17-5 Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation Kemisk formel SIKKERHEDSDATABLAD Væske. C2-H6-O PUNKT

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SALTSYRE 30% / DK 23 KG

SALTSYRE 30% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALTSYRE 30% / DK 23 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere