THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE MARTS 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014"

Transkript

1 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG BIBLIOTEK s. 5 UNDERSØGELSER OG FORSKNING s. 6 SAMLINGERNES KONSERVERING OG BEVARING s. 8 SÆRUDSTILLINGER OG PRÆSENTATION AF SAMLINGERNE s. 9 FORMIDLING s. 10 SKOLETJENESTEN s. 13 BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER s. 16 MUSEETS PERSONALE s. 18 MUSEETS ØKONOMI s. 25 BESØGSTAL s. 25 Forsidefoto: Foto brugt i markedsføringen af konferencen THORVALDSEN. DERFOR! marts

4 TAK Følgende fonde og offentlige instanser har støttet Thorvaldsens Museums arbejde med ydelser eller tilskud i De takkes alle herfor. 15. Juni Fonden A. P. Mortensen og Hustrus Legat A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Augustinus Fonden Foreningen Kulturnatten Gieses Legat Kulturstyrelsen Ny Carlsbergfondet Realdania Syllogé Nummorum Graecorum 2

5 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL Oprettelse Bertel Thorvaldsen ( ) skænkede i henhold til testamente og gavebrev sine egne værker og sine kunstsamlinger til København, hvis første og hidtil eneste æresborger han blev den 21. november Thorvaldsens Museum blev opført fra 1839 til 1848 til at rumme Thorvaldsens værker og samlinger. Michael Gottlieb Bindesbøll ( ) var museets arkitekt, og Thorvaldsens Museum åbnede den 18. september 1848 som Danmarks første museumsbygning. Midlerne blev tilvejebragt fra Frederik VI, Christian VIII, Københavns Kommune, Thorvaldsen selv samt ved en indsamling blandt det danske folk. Ejerforhold Thorvaldsens Museum ejes og drives af Københavns Kommune. Endvidere modtager museet statstilskud efter 15 i museumsloven. Formål Museets opgave er at tage vare på den gave, Bertel Thorvaldsen skænkede København, bestående af hans egne værker og hans kunstsamlinger og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden. Gennem forskning og formidling skal museet udbrede kendskabet til Thorvaldsens kunst, samlinger og samtidshistorie samt virke som internationalt center for studiet af Thorvaldsens kunst med dens samtidige og nutidige relationer. Tillige påhviler det museet at vedligeholde den fredede museumsbygning. Ifølge Thorvaldsens gavebrev skal hans egne værker og samlinger udgøre et eneste og særskilt Museum, der skal bære hans navn, saaledes at det aldrig skal kunne blandes med hvilke som helst andre Samlinger, og følgeligen heller ikke formindskes, deles eller forandres under noget som helst Paaskud eller af nogen som helst Aarsag. VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION Vedtægter Som fundats gælder Conferensraad Bertel Thorvaldsens Gavebrev til Staden København og Testament af 5. December 1838 med tillægsbestemmelser af 25. januar 1843 samt ændringer af 12. januar 1916 og tillæg af 27. februar På baggrund heraf er udarbejdet vedtægter for museet, der senest er revideret i december 2001, hvorefter vedtægterne er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget og i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Bestyrelse Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum består af borgmesteren for Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune samt seks andre medlemmer, der vælges på følgende måde: Akademiet for de Skønne Kunster vælger ved Akademiraadet tre medlemmer, hvoraf to skal være medlemmer af Akademiet. Københavns Borgerrepræsentation vælger to medlemmer. Højesteret vælger blandt de retskyndige dommere ved én af de kollegiale domstole i København ét medlem. 3

6 I 2014 var bestyrelsens medlemmer: Borgmester Carl Christian Ebbensen (formand), arkitekt Anna Maria Indrio (næstformand), billedkunstner Erik Hagens, højesteretspræsident Børge Dahl (sidste møde 26. maj 2014), højesteretspræsident Poul Søgaard (første møde 22. september 2014), billedhugger Bjørn Nørgaard, MB Ninna Hedeager Olsen og MB Rune Dybvad. Ifølge museets fundats henlægges under bestyrelsens myndighedsområde alle sager vedrørende museet, dets bygning og samlinger samt dets kapitaler, indtægter og drift. Museumsdirektør Stig Miss er sekretær for bestyrelsen. Kontorfunktionær Helena Madsen er referent ved bestyrelsens møder. Kommunikationschef Bettina Weiland var personalets observatør i bestyrelsen. Der har i 2014 været afholdt bestyrelsesmøder den 10. marts, 26. maj, 22. september og 16. december. Planlægning Som arbejdsredskab i museets daglige arbejde blev der i januar 2013 udarbejdet en detaljeret strategi- og arbejdsplan for perioden : TTT Thorvaldsens Museum til tiden. Denne plan har dannet grundlag for museets arbejde i 2014 samtidig med, at den løbende er blevet opdateret og redigeret. For at planlægge og koordinere arbejdet på museet, har der som hovedregel været afholdt koordinationsmøder en gang ugentligt med deltagelse af direktøren, det videnskabelige personale, kommunikationschefen og lederen af Skoletjenesten på museet. Derudover har der hver anden uge været afholdt møde mellem direktøren og mellemlederne (museumsforvalteren, vagtmesteren samt museumsinspektøren med ansvar for museumsbetjentenes arbejde) og lejlighedsvise møder med museumsbetjente og butikspersonale. Der har desuden været afholdt seks fællesmøder for alle medarbejdergrupper. Den 20. januar blev der afholdt en personaledag for hele personalet med henblik på at informere om året, der gik og året, der kommer. Fremmøde på personaledagen er obligatorisk for det faste personale og en god mulighed for at møde alle kolleger på én gang. Alle arbejdede i grupper med formidlingen til og serviceringen af det udenlandske publikum. Efter frokosten på museet gik turen til billedhugger og bestyrelsesmedlem Bjørn Nørgaards atelier i Frederiksholms Kanal. Medlemskab af foreninger og organisationer Fælleskonserveringen International Committee of Museums (ICOM) MIK (Museer i København og omegn) Museernes Fællesforsikring Museumstjenesten Organisationen Danske Museer Arbejde og konsulentbistand for andre institutioner Thorvaldsen-Samlingen på Nysø Thorvaldsens Museum yder konserveringsmæssig, museumsfaglig og kunstfaglig bistand til Thorvaldsen-Samlingen på Nysø. De sidste seks år af sit liv boede Thorvaldsen ofte på herresædet Nysø på Sydsjælland, og her udførte han en række af sine sidste værker. Flere af dem kan i dag ses på Nysø, hvor der i 1926 åbnede et lille museum med nogle af de værker af Thorvaldsen, der 4

7 blev til i Nysø-tiden. Thorvaldsen-Samlingen på Nysø drives af Museerne i Vordingborg på vegne af bestyrelsen for Thorvaldsen- Samlingen på Nysø. Samlingen er stadig en selvejende institution, der har Ny Vordingborg Kommune som tilskudsgiver. Dertil kommer indtægter fra entré, gruppebesøg og salg af publikationer. Samlingen er åben i perioden 1. maj til 31. august. Thorvaldsens Museums bestyrelse udpeger ét medlem til bestyrelsen for samlingen, og det er p.t. museumsinspektør Margrethe Floryan. SAMLINGER OG BIBLIOTEK Grundstammen i Thorvaldsens Museums samlinger består af Thorvaldsens gave af egne værker og af hans omfattende samlinger af antikke og samtidige kunstværker samt hans bogsamling. En del værker af Thorvaldsen udført i marmor er endvidere erhvervet efter museets åbning tillige med en del malerier og tegninger samt thorvaldseniana. Ordning og registrering Dele af samlingerne blev i registreret af museets første leder, Ludvig Müller, i fem bind med i alt katalognumre. Senere er samlingen inventariseret under bogstav A-N for de forskellige afdelinger med en nummerering, der for hvert bogstav begynder med 1. Museet har i 2014 fortsat arbejdet med den systematiske digitale gennemfotografering af samlingerne. Samlingsrevision Der har været foretaget samlingsrevision den 24. oktober, hvor eksterne faglige og økonomiske revisorer har foretaget stikprøvekontrol af samlingernes tilstedeværelse og deres registrering i museet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Udlån 2014 Til udstillingen Black and Blue, a Mediterranean Dream i MuCEM Marseille - Réunion des Musées Nationaux, Frankrig, 29. maj januar 2014 udlåntes følgende værk: A 875: Bertel Thorvaldsen: Hebe, Til udstillingen Som det blå. Arbejder af landskabsarkitekten Torben Schønherr på Fuglsang Kunstmuseum, Toreby Lolland, 20. september januar 2014, udlåntes følgende værk: Torben Schønherrs model af Bertel Thorvaldsens Plads. Til udstillingen Adam Oehlenschläger og Søndermarken på Bakkehusmuseet, Frederiksberg, 26. september januar 2014, udlåntes følgende værk: B243: A. Küchler: Correggios død, Til udstillingen Sne på Nivaagaards Malerisamling, 15. december marts 2014, udlåntes følgende værk: B 194: Thomas Fearnley: Helsingør med Kronborg på en stille vinterdag, Til udstillingen You Consume Me, i Kunstforeningen Gammel Strand, 22. februar maj 2014 udlåntes følgende værk: I 805: Herakles og den nemiske løve, Hellenistisk-romersk ringsten, 1. århundrede. 5

8 Til udstillingen Emilius Bærentzen. En portrætkunstner i Guldalderens Danmark, i Teatermuseet i Hofteateret, 23. januar september 2014 udlåntes følgende værk: B 205: Em. Bærentzen, Portræt af skuespillerinden Johanne Luise Heiberg, Til udstillingen 1814 Spillet om Danmark og Norge på Norsk Folkemuseum, Oslo, 14. januar august 2014, udlåntes følgende værker: A 246: Bertel Thorvaldsen: Alexander 1., A 252: Bertel Thorvaldsen: Napoleon Bonaparte, ca Til udstillingen Spillet om Danmark og Norge på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hillerød, 18. september december 2014 udlåntes følgende værker: A 867: Bertel Thorvaldsen: Napoleon Bonaparte. A 883: Bertel Thorvaldsen: Alexander 1.. Til udstillingen Klassisk Christiania Norge 1814 på Nasjonalmuseet - Arkitektur, Oslo, 17. januar maj udlåntes følgende værker: D 868: C. F. F. Stanley, Teater i romersk stil, D 865: C. F. F. Stanley, Astronomisk observatorium i romersk stil, snit, Til udstillingen Design og mote Norge 1814 på Nasjonalmuseet - Kunstindustrimuseet, Oslo, 2. februar august 2014 udlåntes følgende værker: D 858: C.F. F. Stanley, Mausoleum, D859: C.F.F. Stanley, Mausoleum, Til udstillingen Martinus Rørbye det nære & det fjerne på Nivaagaards Malerisamling 7. september januar 2015 udlåntes følgende værk: B286: Martinus Rørbye, Udsigt over Athen fra sydvest, Bibliotek I 2014 har biblioteket accessioneret 74 bøger. Derudover er der indgået en del småtryk, tidsskrifter og bestandskataloger. For at tydeliggøre bøgernes placering og ikke mindst for at skaffe plads til tilgangen fortsættes arbejdet med at revidere gruppernes opstilling og inddrage evt. frigiven reolplads i rummene XXXIV og XLII samt på loftet. UNDERSØGELSER OG FORSKNING Arkivet: Det fire-årige forskningsprojekt Kilderne til Bertel Thorvaldsens værk forløber planmæssigt. Resultaterne publiceres løbende på adressen i form af kommentararbejde og artikler. Formålet med projektet er at foretage en kritisk genlæsning af samtidige skriftlige kilder til Thorvaldsens værkproduktion og bearbejde den indhentede viden og de ubesvarede spørgsmål i forskningsartikler. Der arbejdes således på to niveauer: 1. De enkelte kilder breve, invitationer, artikler, regnskaber etc. nærlæses og kommenteres. Herved fastlægges og revideres kildegrundlaget for vores viden om Thorvaldsen og hans værker. 2. På et andet niveau dvs. i et bredere, tværgående perspektiv skrives der artikler om emner, der optræder i eller er relevante for flere kilder. Artiklerne skal demonstrere, hvordan et emne på én kildes detailniveau kan bredes ud og sættes ind i en større kontekst. Arbejdets vekselvirkning højner kvaliteten på begge niveauer. 6

9 Forskningsprojektet blev igangsat i 2013 og løber indtil Det er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden, mens Thorvaldsens Museums egenfinansiering ligger på ca. 25 %. Udstilling med værker af Jørgen Haugen Sørensen Forberedelse af udstilling i marts 2014 med skitser og forarbejder til Jørgen Haugen Sørensens udsmykning af Råd- og Domhuset i København (William Gelius og Stig Miss). Udstillingen PÅ GRÆSK! Billedhuggerne og antikken Forberedelse af udstilling fra september 2014 om den del af den danske billedhuggerkunst i det 20. århundrede, der blev inspireret af den antikke, arkaiske kunst (Kristine Bøggild Johannsen og Stig Miss). Relics of a Friendship. Objects from Georg Zoëga s Estate in Thorvaldsens Museum, Copenhagen Undersøgelse og kortlægning af de genstande, som Thorvaldsen overtog fra sin mentor Zoëgas bog. Antallet af genstande har vist sig langt højere end hidtil antaget og som måske kan bidrage til at kaste lys over Thorvaldsens interesse for oldtidens Egypten. Resultaterne præsenteres i en peer reviewet artikel, der publiceres i D. Picchi, K. Ascani & P. Busi, The Forgotten Scholar: Georg Zoëga ( ), Brill: Leiden & New York (Kristine Bøggild Johannsen). Etablering af Møntbase Der udvikles i samarbejde med firmaet Oncotype en databasestruktur til registrering og online publicering af Thorvaldsens Museums omfattende møntsamling. Projektet har modtaget udviklingsmidler fra den danske Syllogé Nummorum Komité. Arbejdet blev påbegyndt i 2014 og forventes afsluttet i 2015 (Kristine Bøggild Johannsen). Studier i Thorvaldsens kirkeværker mhp. tværfaglig, herunder teologisk og erfaringsæstetisk analyse af samme. Orlov med bevilling fra Kulturstyrelsen 1. juni marts 2014 til projektet Skulptur, mening, eksistens, aspekter (Margrethe Floryan). Studier i Thorvaldsens danske monumenter og opgaver for det danske kongehus med henblik på udstillingen Thorvaldsen & Kongehuset, der åbner 17.april 2015 (Margrethe Floryan). Fotoarkiv Udbygningen af Thorvaldsens Museums interne, digitale fotoarkiv er fortsat i Med tiden vil fotoarkivet indeholde fotos af alle Thorvaldsens skulpturer, tegninger og øvrige samlinger samt begivenheder og arrangementer på Thorvaldsens Museum m.m. Fotos fra fotoarkivet genererer fotos til Samlingerne på museets hjemmeside, til Arkivet og til Kunstindeks Danmark (KID). Lyssætning i museet I løbet af 2014 fandt museet frem til en løsning til forbedring af belysningen i hovedetagens tværkorridor det første man ser, når man træder ind på museet. Der er tale om en LED-løsning fra Louis Poulsen med spots, der oplyser alle tværkorridorens kunstværker uden undtagelse samt de opstillede butiksborde. Dette lys er naturligvis direkte, men det er håbet, at de flere lamper vil have den indirekte effekt, at lysniveauet i rummet som helhed også bliver højere (William Gelius). 7

10 Montren med thorvaldseniana Genstandene i montren med thorvaldseniana i museets underetage blev udskiftet og fik nyt fokus (Lejla Mrgan og William Gelius). Ny, permanent udstillingsmontre Planlægning og forberedelse af ny udstillingsmontre til permanent visning af Thorvaldsen-tegninger. I samarbejde med arkitekterne Henrik Ingemann og Alexander Damsbo (Margrethe Floryan). Den nationale brugerundersøgelse I 2014 gennemførte Kulturstyrelsen og landets statslige og statsanerkendte museer for sjette år i træk en landsdækkende og sammenlignende undersøgelse af publikums adfærd på museerne. Undersøgelsen skal kortlægge, hvem brugerne er, undersøge besøgsmønstre og besøgsfrekvens samt sætte fokus på brugernes tilfredshed med oplevelserne på museerne. Brugerundersøgelsen begyndte i 2009 og løb frem til Én gang om ugen på forskellige ugedage uddeldte museumsbetjentene spørgeskemaer til publikum. Hvert år udfærdigede TNS Gallup en samlet rapport samt en rapport til de enkelte museer, baseret på det pågældende års spørgeskemaer. På Thorvaldsens Museum blev spørgeskemaerne i 2014 uddelt til hver 6. besøgende fra 14 år og opefter dog ikke til skoleklasser. Museumsbetjentene har indtastet antallet af uddelte og besvarede spørgeskemaer på TNS Gallups hjemmeside efter hver spørgedag, og de udfyldte skemaer er løbende blevet returneret til TNS Gallup. Der blev i 2014 uddelt 576 skemaer (2013: 568 skemaer). Der er nu et så stort statistisk materiale dækkende flere år, at museet aktivt kan bruge oplysningerne fra brugerundersøgelsen i forhold til arbejdet med publikum, intern og ekstern kommunikation m.m. (Museumsbetjentene og Bettina Weiland). SAMLINGERNES KONSERVERING OG BEVARING Thorvaldsens Museum er andelshaver i Kunstmuseernes Fælleskonservering og får løbende udført konserveringsarbejde på skulpturer, på værker på papir og på malerier af Fælleskonserveringens medarbejdere. Forskning i rensning af gips Museet blev i perioden september besøgt af den spanske konservator Roberto Moscardò, der foretog en række forsøg på nogle få udvalgte værker mhp. afprøvning og beskrivelse af nyere metoder til rensning af gips. Thorvaldsens Museum følger tæt de undersøgelser, der pågår p.t. i udlandet mhp. at finde på metoder og materialer, der uden at skade gipsskulpturernes overflader kan rense dem. Istandsættelse og nyindretning af skulpturmagasin Vægge, gulvet og reoler i det såkaldte Magasin 3 er blevet istandsat med henblik på at skabe plads til hjemtagning af skulptur fra fjernmagasin. Der er samtidig udarbejdet nye podier til større skulpturer, som fremover vil lette interne flytninger. Projektet forventes afsluttet primo

11 SÆRUDSTILLINGER OG PRÆSENTATION AF SAMLINGERNE JUSTITIO OG VIDNERNE en udstilling om Jørgen Haugen Sørensens udsmykning i Københavns Råd- og Domhus Fra 15. marts til 3. august 2014 Udstillingen præsenterede billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensens forarbejder til en omfattende udsmykning af et retslokale i Råd- og Domhuset på Nytorv i København. Udsmykningen i retslokale 60 består af fem store relieffer på en langvæg og i hver sin niche. På endevæggene af lokalet er friskulpturerne Justitio og Vidnerne placeret heraf udstillingens titel. Værkerne spiller sammen med retssalen og dens funktion, men har også deres helt egen dagsorden. Thorvaldsens Museum viste skitserne til den store udsmykning i Råd- og Domhuset samt en række værker af Jørgen Haugen Sørensen fra de senere år med den samme voldsomme tematik, som værkerne fra retslokalet. Skitser af ler og på papir samt dagbogsnotater viste billedhuggerens lange række af skulpturelle udkast, før værkerne fik deres endelige form samt de tankerækker, der lå til grund for indhold og udtryk. Når Thorvaldsens Museum viste denne udstilling, var det dels fordi Jørgen Haugen Sørensen er én af Danmarks betydeligste billedhuggere. Og museet ønskede, som museum for Danmarks gennem tiderne bedst kendte billedhugger Bertel Thorvaldsen, også at sætte spot på betydningsfuld nutidig billedhuggerkunst. Men derudover fik Thorvaldsen også selv af Råd- og Domhusets arkitekt C. F. Hansen i 1806 til opgave at udføre skulpturer og relieffer til bygningen. Thorvaldsen udførte flere skitser til relieffer, som var tiltænkt Råd- og Domhusets facade, men udsmykningen blev dog aldrig gennemført. Den ambitiøse billedhugger Thorvaldsen var godt på vej til at blive verdensberømt i Rom, og opgaven i København var knap så attraktiv, fordi C. F. Hansen af økonomiske grunde kun ønskede skitser og udkast fra Thorvaldsens hånd. Andre skulle så i København udforme den endelige udsmykning til bygningen efter Thorvaldsens skitser. Den dag i dag er facaden uden udsmykning. Udstillingen var tilrettelagt af museumsdirektør Stig Miss og museumsinspektør William Gelius. PÅ GRÆSK! Billedhuggerne og antikken Fra 11. september 2014 til 14. december Forlænget til 4. januar 2015 Udstilling drejede sig om den danske skulptur i første halvdel af 1900-tallet og forbindelsen til antik, arkaisk skulptur samt anden før-klassisk kunst. Kunsthistorikeren Mikael Wivel har i sit mangeårige arbejde med dansk kunsthistorie iagttaget, hvordan inspirationen fra den arkaiske græske kunst (ca f.kr.) og det skelsættende nybrud i dansk skulptur i 1890erne, som indvarslede den danske modernisme, er uløseligt kædet sammen. Iagttagelserne blev samlet i udstillingen På Græsk! Billedhuggerne og antikken Mens Bertel Thorvaldsen fortrinsvis tog sit kunstneriske afsæt i den klassiske græske kunst og de romerske kopier heraf, var det nu den tidligere og mere primitive arkaiske kunst, der kom i fokus. Niels Skovgaard var den første kunstner, som blev ramt af et forklarelsens lys ved synet af arkaisk skulptur. Skovgaard så de arkaiske skulpturer som individualiserede modsat de klassiske, der var idealiserede. Erkendelsen af dette naturtro træk i den arkaiske kunst blev herefter retningsgivende for hans kunst, begyndende med skulpturen Magnusstenen fra Her indledte han en helt ny stil i dansk kunst, og den arkaiske inspiration kom hurtigt til at udgøre et af de frodigste spor i dansk modernisme. Det fortsatte med billedhuggere som Anne Marie Carl-Nielsen, Niels Larsen Stevns og Svend Rathsack, og det blev for alvor slået fast i 1920erne, hvor kunstnere som Astrid Noack, Adam Fischer og Henrik Starcke gik i dialog med det arkaiske. Siden kom Axel Salto og Svend Wiig Hansen til. 9

12 Flere af de billedhuggere, som var repræsenteret på udstillingen, er i dag ikke så kendte. Det gjaldt f.eks. Adam Fischer og Henrik Starcke, men deres værker fortjener fornyet opmærksomhed både fra et kunstnerisk og kunsthistorisk perspektiv. Andre, som Astrid Noack, har udført nogle af de mest ikoniske værker i dansk kunst. Spændvidden i det kunstneriske udtryk fra Niels Skovgaard til Svend Wiig Hansen er stor, men det er helt tydeligt, at inspirationen fra den antikke, arkaiske kunst binder dem sammen. Udstillingen var bygget dialogisk op, således at de moderne værker blev vist sammen med de antikke værker, der var udlånt fra Den Kongelige Afstøbningssamling. Herved opstod der indlysende, men også overraskende sammenhænge og betydninger, som ikke i sin helhed har været præsenteret før på en udstilling. Udstillingen var tilrettelagt af kunsthistoriker, dr. phil. Mikael Wivel i samarbejde med museumsdirektør Stig Miss og museumsinspektør Kristine Bøggild Johannsen. Udstillingen vises efterfølgende på Bornholms Kunstmuseum i perioden 18. januar til 6. april Udstillingen har modtaget støtte fra 15. Juni Fonden, A.P. Mortensen og Hustrus Legat, Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet. FORMIDLING Skriftlige og mundtlige forespørgsler Der har været 129 (2013: 83) skriftlige kunsthistoriske og arkæologiske forespørgsler til museets samlinger. Dertil kommer et stort antal mundtlige forespørgsler. Museet har modtaget 63 (2013: 72) fotobestillinger af værker i museet (foruden dem, der indgår i andre sager for eksempel i forbindelse med udlån, presse- og markedsføringsbrug). Omvisninger og gruppebesøg I alt har museet været besøgt af 521 grupper af besøgende, både fra Skoletjenesten og private grupper (2013: 528). I mange tilfælde har grupperne medbragt deres egen guide. Der har været afholdt 45 omvisninger bestilt og betalt af private grupper af besøgende. Der har derudover været afholdt 18 gratis omvisninger i forbindelse med de italienske markedsdage på de tre sidste lørdage i august. Årligt tilbagevendende arrangementer samt særarrangementer Tegneundervisning Der har igen i 2014 i foråret og efteråret været afholdt fire tegnekurser i alt under ledelse af grafikeren, tegneren og maleren Henrik Leach Hansen. Hvert forløb har bestået af 12 undervisningsdage á 3 timer. Museets tegnekurser er både for dem, der har lyst til at blive bedre til at tegne, og for dem, der har tænkt på at søge uddannelse inden for de æstetiske fag såsom design, arkitektur og billedkunst. På tegnekurset introduceres deltagerne bl.a. til anatomi, komposition og proportioner, og de lærer nogle grundlæggende tegnetekniske metoder. Undervisningen tager naturligvis udgangspunkt i Thorvaldsens skulpturer og museets rum, som deltagerne dermed får et indgående kendskab til. Italienske markedsdage De sidste tre lørdage i august blev der for 13. år i træk afholdt et italiensk inspireret marked på Bertel Thorvaldsens Plads med boder, der bugnede af italienske varer. På alle tre markedsdage var 10

13 der ekstraordinært gratis adgang til museet og gratis omvisninger dagen igennem ved museets inspektører og omviserkorps. I alt blev der afholdt 18 gratis, offentlige omvisninger på de tre markedsdage. Museet blev på markedsdagene i alt besøgt af gæster (2013: 8.918). Kulturnatten Thorvaldsens Museum blev en totaloplevelse i sig selv: Farverne, formerne, mønstre, lys og lyd. Én af Danmarks mest berømte komponister, Pelle Gudmundsen-Holmgreen (f. 1932), blev bedt om at udvælge egne værker, der blev spillet både inde på museet og ud over pladsen under hele Kulturnatten. Og derudover skabte vi et samarbejde mellem den ældre komponist og den helt unge lyddesigner, Rasmus Kreiner, så de to lydskabere udfordrede hinanden og i fællesskab skabte et samlet lydbillede, der ikke lignede noget tidligere set eller hørt. Udover musikken og lydene i de mange rum var der spotlys på Thorvaldsens skulpturer. Museet blev besøgt af gæster (2013: 5.216). Efterårsferie Fra d oktober inviterede Thorvaldsens Museum børn og deres voksne til at deltage i kreative værksteder, hvor de kunne tegne, modellere, afstøbe hænder og få tips under aktiviteterne af museets ansatte kunstnere. Værkstedsaktiviteterne var alle samlet i museets forhal, og det gav god stemning og aktivitet i forhallen hele ugen. Der blev også arrangeret feriefortællinger, hvor museets fortællere berettede om mytologiens guder og helte og deres farefulde eventyr på det høje bjerg Olympen og på jorden. Vielser på Thorvaldsens Museum I løbet af året har Københavns Kommunes Borgerservice flere gange viet brudepar i træk på museet og i gården, primært i forbindelse med afholdelse af modeugen på Rådhuset i januar og august men også ved andre lejligheder. Det har været nogle festlige og utraditionelle dage for både brudepar og Borgerservice, museets øvrige gæster og medarbejdere. THORVALDSEN. DERFOR! Konference på Kunstakademiet i København marts 2014 Thorvaldsens Museum inviterede alle interesserede til konference om Bertel Thorvaldsens nutidighed og betydning. Der var gratis adgang og konferencen var åben for alle. Deltagerne kunne høre en lang række kunsthistorikere, arkitekter, forfattere og billedkunstnere give deres bud på, hvorfor Thorvaldsens kunst og Thorvaldsens Museum er relevant i dag. Programmet begyndte hver dag kl. 9.30, og det var både muligt at komme til enkelte foredrag eller at følge hele forløbet fra start til slut. Med konferencen THORVALDSEN. DERFOR! tog Thorvaldsens Museum et dristigt skridt: På hvilken måde og hvorfor er Thorvaldsens kunst og Thorvaldsens Museum vedkommende og aktuelle i dag? Og hvordan har interessen været for Thorvaldsens værker fra hans egen tid til i dag? Det fortalte en lang række fagfolk og kulturpersonligheder om på konferencen. Den fandt sted på Kunstakademiet, hvor Thorvaldsen blev uddannet fra , og hvor han blev udnævnt til professor allerede i 1805, skønt han stadig og mange år endnu var bosiddende i Rom. Da han kom tilbage til Danmark i september 1838, indtrådte han som aktiv professor på akademiet og havde bolig på Charlottenborg. Blandt oplægsholderne var Kunstakademiets (daværende) rektor Mikkel Bogh, forfatteren Maria Helleberg, arkitekturhistorikeren Peter Thule Kristensen, kunsthistorikerne Mikael Wivel og Charlotte Christensen, billedkunstneren Bjørn Nørgaard, arkitekten Bente Lange, Ny Carlsberg Glyptoteks direktør Flemming Friborg og forfatteren Morten Søndergaard, museumsdirektør Stig Miss samt en række af Thorvaldsens Museums øvrige medarbejdere. 11

14 31. marts: Heldagsseminar om enkeltmandsmuseer på museet Der findes en række museer i Danmark, der primært har en enkelt kunstners værk og virke som arbejdsfelt. Det gælder naturligvis Thorvaldsens Museum men også Heerup Museet, Tegner Museet, J.F. Willumsens Museum m.fl. Dertil kommer en række museer, der har en enkelt forfatter eller kulturpersonlighed som centrum i museets arbejde. En arbejdsgruppe har etableret et netværk af leder og medarbejdere fra en række af de nævnte museer, og det første møde i dette netværk blev holdt som et heldagsseminar på Thorvaldsens Museum med oplæg bl.a. museumsdirektør Stig Miss. 1. juni: Sommerkoncert med det islandske kor Staka i museets forhal En sommersøndag i juni indtog Staka Thorvaldsens Museum. Koret sang islandske folkesange, der med rødder i det karakteristiske landskab på vulkanøen hyldede forårets komme og sommerens flygtige pragt. De islandske folkesange spændte fra karske nordiske klange til blid naturpoesi og vemod over den lyse årstids flygtighed. Bertel Thorvaldsens far, Gotskalk Thorvaldsen, var født i Island i Han tilhørte en gammel, anset islandsk slægt, og efter sin konfirmation i 1757 blev han samme år sendt til København for at uddanne sig til billedskærer. Vi satte Thorvaldsens islandske forbindelse i spil, da Staka sang a cappella på museet. 4. oktober: Thorvaldsen en verdensstjerne i sin samtid, en inspirationskilde i vor tid En eftermiddag med byvandring, rundvisning og foredrag arrangeret af Romselskabet S.P.Q.R. i samarbejde med Thorvaldsens Museum. Publikationer og andre udgivelser Thorvaldsen s Roman Lamps. A Catalogue of the Ancient Roman Terracotta Lamps in Thorvaldsens Museum Af Torben Melander. Red.: Torben Melander, Julie Lejsgaard Christensen & Kristine Bøggild Johannsen 2014, 136 p., ill. Bog udgivet af Thorvaldsens Museum. Med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Bergiafonden, Beckett-Fonden og Landsdommer V. Gieses Legat. ISBN: kr. På Græsk! Billedhuggerne og antikken Red.: Mikael Wivel, Lars Kærulf Møller, Stig Miss og Kristine Bøggild Johannsen 2014, 112 p., ill. Katalog til udstillingen af samme navn i perioden 11. september til 14. december 2014 (forlænget til 4. januar 2015). ISBN: kr. Diverse kommunikation med publikum Sæsonprogram Museets sæsonprogram med beskrivelser af museets publikumsaktiviteter udkom flere gange i Sæsonprogrammet opdateres løbende måned for måned og uddeles gratis til publikum. Nyhedsbrev Det elektroniske nyhedsbrev, der udsendes pr. mail, blev i 2014 sendt ud 9 gange til 1972 abonnenter (2013: 7 gange til 1931 abonnenter), der har tilmeldt sig nyhedsbrevet på museets hjemmeside eller ved besøg på museet. 12

15 Sociale Medier Brugen af sociale medier giver i høj grad mulighed for at indgå i dialog og knytte relationer til (potentielle) gæster. Derfor blev frt for alvor sat ind for at udnytte de nye mediers muligheder i 2013, og i 2014 er dette arbejde fortsat primært på Facebook, Instagram og TripAdvisor. I 2014 har museet således arbejdet målrettet med at bruge disse medier til at knytte bestemte associationer til vores brand samt formidle viden om Thorvaldsen, museet og samlingerne. De sociale medier giver os en ganske særlig mulighed for at nå målgrupper, vi ellers ikke ville have nået både i Danmark og internationalt. Udover brugen af ovennævnte platforme har vi fortsat gjort krav på navnet Thorvaldsens Museum på Twitter, LinkedIn, Google+ og FourSquare. På den måde minimerer vi risikoen for plagiat. Der ligger fortsat et arbejde i at overvåge eventuelle tendenser i brugen af sociale medier og ud fra dette vurdere, om der skal foretages til- eller fravalg, hvad angår vores tilstedeværelse på diverse platforme. I 2014 modtog Thorvaldsens Museum Tripadvisors Travellers Choice Award og kom med i Top 10 over de mest populære museer i Danmark. Museumsbutik Museumsbutikkens varesortiment består af bøger, plakater, postkort, smykker, afstøbninger, dvd er m.m. I 2014 blev butikkens sortiment bl.a. udvidet med Little Sun-lampe af Olafur Eliasson, historiske notesbøger, postkort med nye motiver fra museet taget af Ulla Diedrichsen, genoptryk af Elmgreen & Dragsets 3 udstillingsplakater fra 2012 samt diverse kulturspil. Publikum kan desuden købe kaffe, te, juice og chokolade. Lokaleudlejning Museets forhal og gård har uden for museets åbningstid været udlejet et antal gange til forskellige business to business formål som middagsselskaber og receptioner. SKOLETJENESTEN Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum tilbyder undervisningsaktiviteter, der udfordrer både intellekt, sanser og kreativitet. Vi arbejder dialogbaseret og vægter en flerstrenget formidlingsform, hvor der er plads til både klassiske og eksperimenterende discipliner. Undervisningsprojekter Museer og medborgerskab tværmusealt forsknings- og udviklingsprojekt I juni 2013 afsluttedes den formaliserede del af det tværmuseale forsknings- og udviklingsprojekt Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab, hvor de ti deltagende institutioner igennem projektets to faser har undersøgt, hvordan der kan arbejdes med og bidrages til kulturelt medborgerskab i deres udstillinger, undervisning og øvrige formidling samt organisation. I forlængelse af medborgerskabsprojektet afholdtes d maj 2014 i samarbejde med Kulturstyrelsen seminaret MUSEER. Viden, demokrati, forandring. På seminaret bidrog medborgerskabsprojektets deltagere med afholdelse af en række workshops baseret på projektets målsætninger og cases. Julie Lejsgaard Christensen afholdt sammen med Lisbeth Lund (Willumsens Museum) otte workshops om brugerinddragelse i udstillingsmediet. I forbindelse med seminaret udkom også antologien Rum for medborgerskab med artikler fra de deltagende kulturinstitutioner. Line Esbjørn bidrog sammen med Jane Bendix (Skoletjenesten/ARKEN) med artiklen Kompetenceudvikling gennem deltagelse i praksisfællesskaber?. 13

16 Thorvaldsen tur/retur fortsættelse af skole- og fritidstilbud for unge fra Korsager Skole I 2013 blev der søgt og bevilget midler fra Huskunstnerordningen til at fortsætte et længerevarende samarbejde med Korsager Skoles 9.klasses årgang om projektet Thorvaldsen tur/retur. Den første del af projektet har været afholdt i efteråret og vinteren 2014, og har inkluderet et tre-dages undervisningsforløb, som er foregået på museet, samt et efterfølgende fritidstegneforløb for interesserede elever, hvor museets underviser tog ud og hentede og afleverede elever på Korsager Skole i Husum. Simon Grimm og Nanna Lund stod for undervisningen. Thorvaldsen tur/retur fortsættes i 2015 i en lidt ændret form med Simon Grimm som underviser. Velkomstpakker til sprogskoler samarbejde og ny undervisningspraksis Sammen med Statens Museum for Kunst har Thorvaldsens Museum fået to bevillinger fra Kulturstyrelsens formidlingspuljer til et udviklingsprojekt, hvor vi udvikler velkomstpakker til sprogskoler. Velkomstpakkerne vil bestå af et undervisningsforløb målrettet sprogskolekursister, materiale til opfølgning og videre arbejde på sprogskolen efter forløbet samt syv små formidlingsfilm, hvor kursister fortæller om udvalgte værker på henholdsvis Thorvaldsens Museum og Statens Museum for Kunst og om det at lære dansk på et museum. I anden halvdel af 2013 udviklede vi, i tæt samarbejde med Københavns Sprogcenter og billedkunstner Lise Harlev, et forløb målrettet sprogskolekursister på Danskuddannelse Modul 3 samt et skriftligt materiale, som supplerer forløbet. Efter en række prøveforløb i vinteren og foråret 2014, overgik forløbet til drift ved starten af skoleåret 2014/15, og blev dermed en fast del af museets udbudte betalingsforløb. Som en del af projektet ansatte vi fire kursister med henholdsvis engelsk, syrisk, italiensk og kinesisk baggrund. Kursisterne var med til at forberede og producere en række af små formidlingsfilm, som skal indgå i velkomstpakken. I filmene fortæller kursisterne om deres yndlingssted på Thorvaldsens Museum, de fremlægger deres personlige fortolkning af fire af museets værker, og de fortæller om deres oplevelse af det at lære dansk på et museum. Filmene blev, sammen med tre tilsvarende film optaget på Statens Museum for Kunst, vist ved et premierearrangement på Statens Museum for Kunst d. 10. juni De er nu tilgængelige via begge museers hjemmeside. De fire sprogskolekursister er stadig ansat på timebasis i museets skoletjeneste, og inddrages nu i andre relevante projekter, som går ud over sprogskoleprojektet. Arbejdet med sprogskoleprojektet fortsættes i 2015, hvor der vil blive fokuseret på udvikling af tilbud til Danskuddannelse Modul 1 og Modul 2. Foruden samarbejdet med Statens Museum for Kunst vidensdeler vi også med Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst i Roskilde og J.F. Willumsens Museum om arbejdet med tilbud til sprogskolerne. Sasja Brovall Villumsen og Kamilla Louise Hansen var projektmedarbejdere. Nyt forløb om guldalderen I skoletjenesten oplever vi stor efterspørgsel på forløb om guldalderen. Vi har derfor i 2014 arbejdet med udvikling af et nyt basisforløb til udskolingen. Forløbet, Hjemme Ude Hjem. Guldalderen og det fremmede, har fokus på guldalderen og de internationale perspektiver, der viser sig i Thorvaldsens malerisamling. I august og september afholdtes der testforløb, hvorefter forløbet overgik til et fast, gratis tilbud. Vera Østrup og Nanna Lund udviklede forløbet, og museumsinspektør William Gelius har været inddraget undervejs. 14

17 Faste tilbud til skole og fritid Udover ovenstående projekter, er der også gennemført faste undervisningstilbud inden for en række fag. Der findes gratis undervisningstilbud til alle undervisningsniveauer og desuden en række længerevarende betalingstilbud. Derudover er der tilrettelagt og gennemført fritidsaktiviteter for børn, unge og familier i ferier og weekender. Undervisningsmaterialer Genoptryk af Figurkik. Udvikling af et skriftligt og visuelt materiale i relation til undervisningsforløbet OrdVærkSted (jf. ovenfor). Tilbygningen som Dansk Designikon I 2014 fik Thorvaldsens Museums undervisningssite status af dansk designikon, da sitet kom med i bogen 101 danske designikoner. Bogen er skrevet af 32 af Danmarks bedste designforskere og -formidlere, og den henvender sig til alle, der interesserer sig for dansk design. Tilbygningen er kommet med pga. den nytænkende informationsarkitektoniske logik, og fordi sitet, med elevernes egne fortolkninger af kunsten på museet, får Tilbygningen til hele tiden at udvikle sig. Hele idéen med sitet har været at bruge internettets muligheder til at skabe visuelle og interaktive sider, der åbner op for nye fortolkninger. I Korridorerne trækkes brugeren fx ind i et filmunivers omkring museet, og i Projektrummet fortolker og formidler unge Thorvaldsens kunst og samlinger til andre unge. Øvrige samarbejder og aktiviteter Samarbejde med integrationsprojektet I Tråd med Verden I foråret 2014 indgik museets skoletjeneste et samarbejde med integrationsprojektet I Tråd med Verden (ITMV), som arbejder for at forbedre vilkårene og fremme beskæftigelsen blandt udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder gennem deltagelse i et håndarbejdsfællesskab, hvor der fremstilles forskellige håndarbejdsprodukter til salg. Til Thorvaldsens Museum producerede ITMV en kollektion af såkaldte hovedpuder puder med broderede motiver inspireret af hoveder og buster i museet. Puderne skal bruges som siddepuder i vores børnehaveforløb Toppen af kroppen, som netop handler om hoveder og buster. I marts afholdt vi en workshop på museet, hvor kvinderne indhentede inspiration fra museets farver og kunst, samt fulgt et Toppen af kroppen-forløb sammen med en gruppe børnehavebørn. De færdige puder blev overleveret til museet af ITMVs deltagere ved en reception på museet d. 28. oktober, hvor også en gruppe børnehavebørn var inviteret og ved samme lejlighed indviede puderne til et Toppen af kroppen-forløb. Velkomstarrangement for nye københavnere Søndag den 16. marts afholdt Thorvaldsens Museum et internationalt velkomstarrangement for nye københavnere, arrangeret af museets skoletjeneste. Arrangementet blev afholdt på engelsk. Der var mulighed for at deltage i tegneworkshops for familier, og storyteller Kay Taylor fortolkede myter for både de voksne og de mindste. OrdVærkSted for frie kursister Siden lanceringen af workshoppen OrdVærkSted til sprogskolerne har skoletjenesten oplevet efterspørgsel fra nytilkomne borgere, som ønskede at deltage privat i forløbet, f.eks. fordi de ikke er indskrevet på sprogskole. Derfor afholdt vi d. 7. maj og d. 18. september, på forsøgsbasis, to OrdVærkSted-workshops for disse såkaldte frie kursister. 7. maj foregik workshoppen både på dansk og engelsk, 18. september på dansk. I 2015 vil vi fortsat udbyde OrdVærkSted til de frie kursister på ca. halvårlig basis. 15

18 Kobber, Tryk & Thorvaldsen. To dages grafisk workshop på Thorvaldsens Museum og Kunstakademiet I september afholdt skoletjenesten i samarbejde med Det Kongelige Danske Kunstakademi to dages grafisk workshop for de unge voksne. Workshoppens første dag foregik på Thorvaldsens Museum. Her fik deltagerne en omvisning på museet og så bl.a. udvalgte kobberstik fra Thorvaldsens egen samling. Derefter arbejdede de med museet og samlingerne som inspirationskilder med skitsetegninger og tegning på kobberplader. Workshoppens anden dag foregik på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Her blev deltagerne introduceret til den grafiske disciplin, og trykte deres kobberplader. Undervisere på workshoppen var Johanne Sigvardsen (Thorvaldsens Museum/ Kunstakademiet) og Sofia Seitz-Rasmussen (Kunstakademiet). Efterårsferien Skoletjenestens medarbejdere deltog i udviklingen og gennemførelsen af et efterårsferiearrangement. I museets forhal var der åbent lerværksted, tegneværksted og mulighed for at børnene kunne få en afstøbning af deres egen hånd. Både ler- og tegneværksted var i et bestemt tidsrum hver dag bemandet med en af museets ansatte kunstnere, som vejledte gæsterne i henholdsvis modellering og tegning. Samarbejde med Gyldendal Undervisning I 2014 fortsattes samarbejdet med Gyldendal om en undervisningsportal til faget oldtidskundskab i gymnasiet. Portalen vil dække læreplanen til oldtidskundskab på C-niveau og vil indeholde alle de relevante klassiske kilder og skriftlige værker, perspektiverende tekster samt relevante monumenter og genstande, heriblandt genstande fra de store antiksamlinger i Danmark. Projektet bliver til i samarbejde mellem Gyldendal, Thorvaldsens Museum, Nationalmuseet, Glyptoteket, Statens Museum for Kunst og Antikmuseet i Aarhus. Portalen forventes udgivet i en betaversion i løbet af første halvdel af Arbejdsgruppe i International House Copenhagen I forlængelse af projektet Velkomstpakker til sprogskoler har skoletjenesten i 2014 samarbejdet med International House Copenhagen, som tilbyder hjælp og vejledning til nye danskere i forbindelse med bosættelse, jobsøgning og etablering af netværk. Skoletjenesten har bl.a. haft en repræsentant i International House s Internationale Team, og har deltaget i International House s tilbagevendende arrangement Expat Fair på Københavns Rådhus, hvor kultur- og fritidsinstitutioner præsenterer relevante tilbud til nye københavnere. Sasja Brovall Villumsen stod for samarbejdet. Besøgstal for skoletjenestens undervisningsaktiviteter i elever (2013: 7.523) fordelt på 330 klasser (2013: 350) har gjort brug af Skoletjenestens undervisningstilbud. Dertil kommer elever (2013: 1.507) fordelt på 107 klasser (2013: 68), som ikke har brugt museets undervisningstilbud, men som er blevet vejledt pr. telefon eller inden deres besøg på museet. Det samlede antal besøgende elever er (2013: 9.030). Dertil kommer de klasser, der kommer uanmeldt, og de børn og unge, som kommer til arrangementer i ferier og weekender. BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER Restaurering af museets lofter A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bevilgede i millioner kr. som tilskud til rensning og restaurering af de udsmykkede lofter på Thorvaldsens Museum. Restaureringen strakte sig over 4 år og blev påbegyndt i januar Københavns Kommune har som ekstrabevilling ydet 3,5 millioner kr. fordelt over årene 2012 og 2013 til samme 16

19 formål, og Thorvaldsens Museum betaler af eget budget 1 million kr. I foråret 2014 blev projektet afsluttet med arbejdet med restaurering af Kristussalens loft. Lofternes udsmykning er det største pompejansk inspirerede udsmykningsprogram i Nordeuropa og omfatter næsten 4000 m2. Udsmykningen blev udført samtidig med museets opførelse fra 1839 til 1848, og den strækker sig over alle lofter i museets hovedetage og 1. sal i alt 42 rum samt korridorer og trapperum. Thorvaldsens Museum har været åbent og tilgængeligt for publikum i museets åbningstid i hele perioden. Løbende har der i perioden været 4-5 konservatorer i gang med arbejdet. Restaureringsprocessen er udført af firmaet Bo Kierkegaard Aps., og Thorvaldsens Museums husarkitekt, Charlotte Felding, har styret og koordineret processen. Nyindretning: Mødestedet nyt undervisningslokale I foråret 2014 blev skoletjenestens nye undervisningsrum, Mødestedet på museets 1.sal, for alvor taget i brug, og det hidtidige undervisningsrum, Det digitale værksted, i museets underetage blev lukket. Mødestedet er et multifunktionelt rum, der dels kan bruges som undervisnings- foredragsog møderum, men også står åbent til fri afbenyttelse af museets gæster, når det ikke er optaget af museets aktiviteter. Rummet er tænkt som en opfordring til fordybelse og inspiration og er udstyret med tegnematerialer, bladreeksemplarer af museets publikationer og andet relevant materiale om museets tilbud. I rummet er desuden indrettet tre udstillingsskabe (kaldet blå skabe ), med plads til små formidlingsudstillinger lavet af diverse bruger- og medarbejdergrupper. Intentionen er, at der her kan formidles visioner, processer og resultater fra de mange udviklingsprojekter, som foregår på museet. Vi ønsker dermed at give museets gæster indblik i nogle af de processer, som ikke umiddelbart er synlige i museets permanente samlinger, og at inspirere til nye måder at bruge museet på. Arbejdet med rummet og den videre udnyttelse af dets potentiale som et åbent rum for fordybelse og inspiration fortsættes i 2015, hvor det planlægges at der i de blå skabe kan vises udstillinger fra flere af de her nævnte samarbejdsprojekter (Julie Lejsgaard Christensen). Nyindretning: Ny frokoststue og garderobe til skoleklasser og grupper Hen imod slutningen af 2014 påbegyndtes et samarbejde med scenograferne Inge-Golf Schmidt og Annemarie Fiig om indretningen af det tidligere digitale værksted i underetagen til garderobe og frokoststue for skoleklasser. Det aflange rum med tøndehvælvet kan give associationer til en flyvemaskine, og opgaven lød på at udnytte denne fly-association til at give børnene, der benytter garderoben eller spiser deres medbragte mad, lejlighed til at overveje rejsens immanens mere bestemt lege med tanken om forskellen på Italiensrejsen på Thorvaldsens tid og vore dages, med tanken om forskellige transportmidlers indflydelse på rejseoplevelsen, med tanken om gamle dages vidtløftige drømme om at flyve versus vore dages lufttrafik og lege med den tidsrejse, som et besøg på Thorvaldsens Museum jo også er (William Gelius og Julie Lejsgaard Christensen). Hug og Hak Der har været afholdt en såkaldt Hug og Hak -gennemgang af museets lokaler med henblik på at konstatere og beskrive evt. skader på vægge, sokler, gulve m.v. Efterfølgende er skaderne blevet udbedret (Stig Miss, Johannes Bjerrum og Charlotte Felding). 17

20 Dialog med Metroselskabet Der føres en konstant dialog med Metroselskabet, da museets bestyrelse og ledelse har ønsket sikkerhed for, at der ikke sker skader på museet i forbindelse med anlæggelsen af den kommende metrostation på Gammel Strand. Samarbejde med Københavns Ejendomme Vedligeholdelsen af Thorvaldsens Museum foregår i et samarbejde med enheden Københavns Ejendomme, der som hovedregel varetager den udvendige vedligeholdelse af museet, samt de basale installationer, mens museet selv ved dets tilsynsførende arkitekt Charlotte Felding og museets forvalter varetager den indre vedligeholdelse. På jævnlige møder med museets direktør samt Københavns Ejendomme foretages koordinering af arbejdet inde og ude. MUSEETS PERSONALE Generelle forhold Der er blevet afholdt MED-møder d. 19. marts, 13. maj, 25. september og 11. december. Der er i november og december 2014 afholdt medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle medarbejdere. Museets interne nyhedsbrev, Bertels Bulletin, udkom seks gange i Den 26. maj deltog både personalet og medlemmer af bestyrelsen i museets årlige sommerudflugt. Udflugten gik i år til lokalområdet, hvor vi så kunsten i Københavns Råd- og Domhus herunder billedhuggeren Jørgen Haugens Sørensens udsmykning af et retslokale. Senere gik udflugten til Vor Frue Kirke, hvor især Thorvaldsens skulpturer blev set. Og sommerudflugten blev afsluttet med en middag på en italiensk restaurant helt i Thorvaldsens ånd. Tillidshverv, bestyrelsesposter, netværk m.v. Museets medarbejdere har haft følgende tillidshverv, bestyrelsesposter m.v. i 2014: Ernst Jonas Bencard Formand for censorformandskabet og censorkorpset for kunsthistorie ved Aarhus og Københavns Universiteter Medlem af bestyrelsen for Ragnvald og Ida Blix Fond for unge danske og norske billedkunstnere Formand for bestyrelsen for Foreningen Afstøbningssamlingens Venner Johannes Bjerrum Medlem af forvalternetværket på danske museer Miljørevisor i Kultur- og Fritidsforvaltningen Karen Benedicte Busk-Jepsen Medlem af censorkorpset for kunsthistorie ved Aarhus og Københavns Universiteter Medlem af redaktionen for tidsskriftet Periskop Medlem af styregruppen for kunstner Kenneth A. Balfelts projekt i Prison Civile d Agadez, Niger Julie Lejsgaard Christensen Medlem af Museernes Sprogskolenetværk Medlem af netværksgruppe for internationale borgere og familier under International House Copenhagen 18

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk.

ARKEN ÅRSRAPPORT 2006. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk. SKOVVEJ 100 DK-2635 ISHØJ TLF. +45 43 54 02 22 FAX +45 43 54 05 22 E-MAIL reception@arken.dk www.arken.dk Årsrapport 2006 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKEN ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 Ophængt. Den

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012

bulletin Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik NKF- dk generalforsamling 2012 bulletin # 87 /2012 Nordisk Konservator Forbund Danmark Referat NKF- dk generalforsamling 2012 Jubilæum 40 års konservering i Skive Bent Hacke en Replik Portrætinterview Ole Høeg Post 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Aktivitetsberetning 2014

Aktivitetsberetning 2014 Aktivitetsberetning 2014 AKTIVITETSBERETNING 2014 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle aktiviteter Indhold AKTIVITETSBERETNING 2014... 5 PUBLIC

Læs mere

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn Indhold 02 04 06 08 09 14 16 18 24 27 30 Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG

KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere

MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere

MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere kalender nr. 1 februar 2013 MUSEUM JORN Museet orienterer Årsberetning Udstillingssamarbejder Nye medarbejdere AKTIVITETER Vinterferieværksted Omvisninger Børnenes kulturdag Kunst jeg tænder på UDSTILLINGER

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2007

ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2007 ROSENBORG - AMALIENBORG DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING ÅRSBERETNING 2007 Indhold Forord 3 Rosenborg 4 Amalienborg 8 Bevaring 10 Besøgstal og omvisninger 12 Museumsbutikkerne 14 Økonomi og arbejdsplaner

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere