Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk"

Transkript

1 Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR

2

3 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Revisionspåtegning... 4 Syvende Dags Adventistkirken... 6 Bestyrelsespåtegning... 7 Årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter... 16

4 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 4 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Syvende Dags Adventistkirken Vi har revideret årsregnskabet for Syvende Dags Adventistkirken for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik samt i bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kirkens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

5 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 5

6 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 6 Syvende Dags Adventistkirken, Danmark 2014 Syvende Dags Adventistkirken Danmark blev dannet 1. juli 1992 efter en fusion af Adventistsamfundet Vestdanmark og Adventistsamfundet Østdanmark. Trossamfundet, som ved afslutning af året 2014 havde 2478 medlemmer, er en del af en verdensomspændende frikirke, hvis medlemstal passerede lidt mere end 18,1 mio. i oktober Syvende Dags Adventistkirken Danmark er en selvstændig juridisk enhed med ordinær generalforsamling hvert tredje år (næste gang i 2016). Trossamfundet har hjemsted i Rudersdal kommune og er tilknyttet Adventistkirkens verdensorganisation, General Conference of Seventh-day Adventists (GC). Danmark hører under den Trans-Europæiske Division (region benævnes herefter TED) med hovedsæde i St. Albans, England. Trossamfundets formål er at forkynde Guds bud og vor Herre og Frelser Jesu Kristi evige evangelium, som det er symboliseret ved de tre engle i Johannes Åbenbaring kapitel 14. De associerede virksomheder, hvis regnskaber indgår som afdelingsregnskaber i trossamfundets samlede regnskab, er Adventisternes Hjælpearbejde (AHA), Historisk Arkiv for Syvende Dags Adventisterne i Danmark (HASDA) og Dansk Bogforlag (se yderligere under anvendt regnskabspraksis). Ud over Adventistkirkens engagement i de associerede virksomheder har kirken investeret i bygninger, der benyttes af seks friskoler, en grund- og efterskole samt gymnasium og to plejehjem. Endvidere samarbejdes med Adventistspejderne i Danmark, HappyHand Adventistkirkens genbrug og ADRA Danmark. Disse selvejende organisationer aflægger selvstændigt regnskab. RIR Revision (Statsautoriserede revisorer) reviderer trossamfundets regnskaber.

7 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 7

8 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 8 Ledelsens årsberetning 2014 Syvende Dags Adventistkirken Danmark (Adventistkirken) har i året 2014 haft en svagt dalende medlemstilgang og tiendeindtægterne er gået ned. Til trods for dette, ser ledelsen på driftsresultatet som tilfredsstillende. I årets løb arbejdede ledelsen sammen med unionsbestyrelsen omkring linjerne for missionsarbejdet og struktur af kirken. I lys af ændringer af indtægter i kommende år, hvor GC bevilling bortfalder, måtte unionsbestyrelsen træffe nogle svære beslutninger omkring bemandning og andre økonomiske tiltag af aktiviteter. Pr var der 2478 medlemmer i Adventistkirken, og på det overordnede plan er indtægter og udgifter stabile, på trods af dette må forvaltning de kommende år være opprioriteret på Adventistkirkens dagsorden. Fondsmidler fra udlandet I 2012 modtog Adventistkirken 5 mio. kr fordelt over tre år til specifikke projekter. Disse er tidligere beskrevet og er godt i gang. Denne økonomiske støtte slutter i 2014, hvilket får konsekvenser for budgettet for Året 2014 har budt på stabilisering af initiativer, men kræver naturligvis stadigvæk mange frivillige timers indsats for at få det til at fungere, men har samtidig skabt optimisme og glæde. Genbrugsbutikkerne bidrager især meget positivt til kirkens arbejde. De udenlandske midler Adventistkirken fik til opstartsudgifter af den første butik, blev videregivet til opstart af den anden butik. Allerede i 2014 lykkedes det for den anden butik i Aalborg at indtjene hele opstartsudgiften. Kirken er velsignet med en trofast medlemsskare, der på enestående vis støtter op om kirkens arbejde. Gennem genbrugsbutikkerne ser vi også andre frivillige både indenfor og udenfor medlemskredsen, som ønsker at være med og bidrage til at gøre en forskel det glæder vi os naturligvis over, da kirkens formål netop er at gøre en forskel i denne verden. Lånesituation I 2010 optog Adventistkirken lån for omkring 67 mio. kr. for at afdække sin pensionsforpligtelse i et dansk pensionsselskab. Vi har stadigvæk en andel af vores lån som en kassekredit, men størstedelen af lånet er nu på en ti års afdragsperiode med væsentligt lavere rente end i første omgang. Vi er taknemmelige for at kunne overholde lånevilkårene. Disse låneposter er ved årets afslutning på 43,6 mio.kr Udfordringer Adventistkirken har i årenes løb været medvirkende til oprettelsen af syv privatskoler, der i dag er selvejende institutioner med egen bestyrelse. I takt med regeringens nedskæringer til privatskoler, bliver driften flere steder anstrengt, hvis ikke det lykkes at skaffe flere elever. Flere af disse privatskoler har oplevet tilbagegang i elevtallet, som bl.a. kan forklares ved faldende børnetal. I midten af året er Friskúlin vid Hoyvikstjørn i Torshavn lukket. Associerede virksomheder De associerede virksomheder (AHA, HASDA, DB, se nærmere herunder) aflægger selvstændige

9 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 9 delregnskaber, som samtidig indgår i Adventistkirkens konsoliderede regnskab. Adventistkirken dækker underskuddet ved aktiviteterne, enten gennem kontante bevillinger eller ved underskudsgaranti. Adventisternes Hjælpearbejde (AHA) modtager, sorterer og klargør tøj og udstyr, der udsendes til nødlidende i Østeuropa. Historisk Arkiv for Syvende Dags Adventisterne i Danmark (HASDA) samler, organiserer og opbevarer primært skriftlige arkivalier, som er af historisk værdi for Adventistkirken. Aktiviteterne i AHA og HASDA har været uændret i forhold til tidligere år. Dansk Bogforlag (DB) er primært et serviceorgan for Adventistkirken og dets associerede virksomheder i forbindelse med fremstilling og salg af bøger, blade og anden form for litteratur og tryksager. DB er momsregistreret og aflægger selvstændigt regnskab, som er en del af Adventistkirkens konsoliderede regnskab. Bogforlaget har et stort lager, hvoraf en del af lageret er af ældre dato. Vi rydder jævnligt op i lageret og har skilt os af med ældre udgivelser. Fra tidligere år er der hensat 700 tkr til ekstraordinær lagerafskrivning. Vi regner med, at denne reservation er tilstrækkelig. Årsresultatet slutter på kr. Selvom forlaget primært er et serviceorgan, der leverer ressourcer til Adventistkirkens arbejde, må aktiviteten løbende vurderes og eventuelle nye strukturer iværksættes, så underskuddet kan minimeres. I 2014 har der været skifte i personale og forretningen har ikke været prioriteret højt. Adventistspejderne er ikke en associeret virksomhed, men en selvstændig forening, som formelt er uafhængig af Adventistkirken. Det er lykkes Adventistspejderne at genetablere sin egenkapital primært på grund af et større tilskud fra DUF på baggrund af medlemsøgningen i korpset. Korpsets årsresultat er på kr. og ultimo fri kapital på kr. En del af underskuddet forventes dækket af tilskud i Den ekstraordinære indsats for at organisere de lokale troppe og sætte mere styr på kontingentindtægterne / medlemsregistreringen bærer tydelig frugt. Men da DUFs midler først er til udbetaling i slutningen af året, vil det forsat være nødvendigt for Adventistkirken at stille likviditet til rådighed i årets løb for at sikre den daglige drift i Himmerlandsgården er Adventistkirkens kursussted ved Hadsund, som betjener Adventistkirkens mange afdelinger i løbet af året og giver husly for stævner og lejre samt Adventistkirkens store årsmøde i Kristi Himmelfartsferien. Her bliver der løbende renoveret i bygningsmassen, og der er efterhånden opbygget en god tradition for to årlige arbejdslejre, hvor frivillige hjælper til med at holde stedet vedlige. I efteråret 2014 begyndte renoveringen af badeværelser i Annexet. Dette arbejde fortsætter i 2015 og skal afsluttes inden årets første udlejning. Der er arbejdet med markedsføringen, og stedet har nu næsten nået fuld booking. Bygningsmasse Adventistkirken råder over mange bygninger og den løbende vedligeholdelse er til stadighed en udfordring.

10 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 10 Der er flere kirkebygninger, der trænger til renovering, og tjenesteboliger, der skal vedligeholdes. Bestyrelsen overvejer løbende, om antallet af bygninger står mål med aktivitetsniveauet og de ressourcer, vi har tilgængelig. To tjenesteboliger er solgt i 2014 til stor gavn for Adventistkirkens likviditet. Nøgletal Størstedelen af Adventistkirkens indtægter kommer fra medlemmer og disse har sammenlagt givet kr. Der er en reduktion på 4,70 % af tiendeindtægten, gaver er reduceret fra kr. i 2013 til kr. i Arveindtægterne i 2014 var på kr., hvilket er lidt mindre end gennemsnittet fra de seneste år. Deraf er videreført arv på kr. Vi er taknemmelige for testamentariske gaver store som små. Ledelsen vil i de kommende år indlede en oplysningskampagne, der skal få flere til at betænke Adventistkirkens arbejde i deres testamente. Af andre indtægter blev der modtaget bevillinger fra Adventistkirkens internationale netværk, og dette beløb på kr. er marginalt højere end før på grund af en særlig tre års bevilling ( ) fra TED/GC. Til gengæld stiger de offentlige tilskud lidt igen til kr. Det skal dog bemærkes at momskompensationsordningen er nu omlagt, så det ikke er muligt at forudse beløbets størrelse. Når det gælder driftsudgifter i 2014, ligger de for det meste i niveau med sidste år, undtagen personaleomkostningerne som falder med tkr. Driftsresultatet på kr. er kr. lavere end Adventistkirken har i 2013 afsluttet sit lån i NOK og vil derfor ikke igen opleve en tilbageførelse af urealiseret kurstab. Derfor stiger finansielle omkostninger noget, trods genforhandling af lån i Til gengæld så længe Adventistkirken fastholder sine låneafdrag, vil denne post efterhånden falde. Resultatet af den ordinære drift slutter således positivt med kr. Sammenlignet med budget Sammenholdes driftstallene med budgettet for 2014, er indtægterne 1,4 mio. kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser på udgiftsiden er, at personaleudgifter er 1,6 mio. kr. lavere end budgetteret, evangelisk- og afdelingsarbejde er 770 tkr. lavere end budgetteret, men derimod ejendomsdriftsudgifter 1,1 mio. kr. højere end budgetteret. Resultat af ordinær drift er 28 tkr. lavere end budgetteret, resultat før øremærkede poster 795 tkr. højere end budgetteret og til sidst årets resultat 444 tkr. højere end budgetteret. Der er solgt to ejendomme med et resultat på 823 tkr. Opnåede resultater Når ledelsen og bestyrelsen ser tilbage på 2014 er det vores opfattelse, at årets resultat er tilfredsstillende. Vi noterer med glæde, at Adventistkirken har opnået en positiv drift efter et par svære år i 2011 og Årets aktiviteter har bragt nyt liv i vores menigheder, og vi ser det som en investering i fremtiden til fastholdelse og øgning af medlemstallet. Bestyrelsen må dog fremadrettet fortsat arbejde på at øge indtægterne.

11 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 11 Afslutning Adventistkirken har i 2014 oplevet en stor opbakning fra medlemmer, der trofast returnerer tiende og gaver til Gud. Vi er taknemmelige for Herrens ledelse, og oplever at han har velsignet Adventistkirkens evangeliske arbejde. Tak til alle som trofast bakker op om Herrens arbejde.

12 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 12 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Adventistkirken i 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser som angår årsregnskabslovens kriterier for indregning, måling samt årsregnskabslovens regler om periodisering og til dels præsentation. Regnskabsskemaerne i bilagene til årsregnskabsloven er dog fraveget af hensyn til organisationens og årsregnskabets formål. Der er i 2007 ændret i regnskabsopstillingen, således som vi anser, at det giver et mere retvisende billede. Fra 2010 er Dansk Bogforlags balance indarbejdet i det samlede regnskab, se mere herom nedenfor. Fra 2011 er egenkapitalen opdelt i frie reserver samt reserver for opskrivninger på ejendomme. Sammenligningstal er tilpasset. Herudover er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år. Herunder beskrives den anvendte regnskabspraksis Indtægter Indtægter og løbende bidrag medtages i den periode, de vedrører. Arvebeløb indgår, når der foreligger endelig boopgørelse. Ekstraordinære poster Væsentlige indtægter eller udgifter, der klart adskiller sig fra den ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster. Betroede midler Disse midler er gaver mv., der modtages og videresendes til særlige formål uden for Adventistkirken i Danmark, herunder også associerede virksomheder og samarbejdspartnere. Øremærkede midler Gaver, som modtages øremærket til bestemte formål, hensættes som gæld i regnskabet. Hensættelsen tilbageføres, når beløbet anvendes efter sit formål. Beløb, som ikke er øremærket af giver, men reserveret af bestyrelsen til bestemte formål, betragtes som fri egenkapital. Skat Adventistkirken er ikke skattepligtig. Adventistkirken er godkendt til at modtage fradragsberettigede ydelser/gaver under Ligningslovens 8A og 12, stk. 3, og er fritaget for at svare boafgift i forbindelse med arv. Materielle anlægsaktiver Grunde afskrives ikke. Bygninger afskrives lineært over 75 år med 1,33% p.a., dog undtaget kirkebygninger, som straks afskrives, jf. nedenstående. Der er pr sket en værdiregulering af kirkens ejendomme, som herefter er værdiansat som følger: Ejendomme, som er omfattet af den offentlige vurdering, dvs. institutioner og boliger, er optaget til denne værdi (oktober 2006), med fradrag af afskrivninger.

13 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 13 Kirkebygninger er ikke omfattet af den offentlige vurdering. Her er grundene værdisat ud fra kvadratmeterprisen på naboejendomme, mens bygningerne ikke er værdiansat. Det er vores vurdering, at ejendommene i 2007 blev opført til en passende lav vurdering, som kan holde i forbindelse med evt. salg. Fornyede vurderinger i 2010 efter samme principper betyder, at vi stadig anser, at ejendommenes værdiansættelse ligger inden for, hvad de kan indbringe ved salg. I forbindelse med lånefinansiering i Handelsbanken har Nybolig i 2009 foretaget belåningsvurderinger af en række ejendomme. Disse vurderinger ligger pånær enkelte undtagelser og samlet set over den regnskabsmæssige værdiansættelse. Institutioner, samt ombygninger og forbedringer på institutioner opført efter 2007 er optaget til anskaffelsesværdi. Nye kirker er derimod nedskrevet i lighed med øvrige kirkebygninger, således at bygningsværdien er sat til 0, mens grundværdien følger den offentlige vurdering. Inventar optages til kostpris med fradrag af afskrivninger over forventet levetid: Edb-udstyr... 3 år Kontorinventar år Udstyr til udlån... op til pr. år Egenkapital Under organisationens egenkapital indgår de frie reserver samt de associerede virksomheders kapital. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af Adventistkirkens ejendomme til dagsværdi ( Reserve for opskrivning af ejendomme ). Lån i udenlandsk valuta Adventistkirken har ingen lån i udenlandske valuta efter indfrielsen i Pensionsforpligtelser Adventistkirkens ældre pensionsforpligtelse (tidligere nævnt sustentation ordning) er pr. 1. april 2010 overtaget af Nordea Liv & Pension, som varetager alle fremtidige pensionsudbetalinger. Undtaget herfra er enkelte pensionsmodtagere bosat i udlandet, hvor andre enheder inden for Adventistkirken varetager pensionsudbetaling og fakturerer os for en del heraf. Pension af nuværende personale er, efter gældende EU regler, løbende afregnet til selvstændige pensionsfonde. Associerede virksomheder En del af de associerede virksomheder blev opløst i 2007 og fremgår nu som afdelinger i Adventistkirkens regnskab. Herefter resterer kun AHA, HASDA og Dansk Bogforlag som associerede virksomheder. Fra 2010 er Dansk Bogforlags balanceposter indarbejdet i den konsoliderede balance for Adventistkirken. Det betyder samtidig, at de hidtidige saldi på "egenkapital i Dansk Bogforlag" samt "mellemregning med Dansk Bogforlag" er udgået.

14 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 14 Syvende Dags Adventistkirken, Danmark RESULTATOPGØRELSE Ej revideret Note 2014 i kr. Budget 2014 i kr i kr. Indtægter fra medlemmer Andre indtægter Bruttoresultat Personaleomkostninger Administration Evang.arbejde, afd.arbejde og bevill Ejendommes driftsudgifter Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Associerede virksomheders resultat Resultat af ordinær drift Resultat af ejendomssalg Resultat før øremærkede Hensat til gæld vedr. øremærkede gaver Tilbageført hens., anvendt øremærkede gaver Årets resultat netto

15 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 15 Syvende Dags Adventistkirken, Danmark BALANCE PR. 31. DECEMBER Aktiver Note 2014 i kr i kr. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Egenkapital associerede virksomheder Depositum i lejemål Langfristede udlån Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Kortfristede udlån (personale) Debitorer Periodeafgrænsningsposter Varebeholdning (Dansk Bogforlag) Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Fri Egenkapital (incl.assoc. virksomheder) Reserve for opskrivning af ejendomme Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Hensættelser af øremærkede gaver Langfristede hensættelser Prioritetsgæld Samlede lån fra medlemmer Deposita Langfristede gældsforpligtelser i alt Pensionsforpligtelser, kortfristet Driftskredit Handelsbanken Kreditorer Betroede midler Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Sikkerhedsstillelser 13 Eventualforpligtelser 14

16 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 16 NOTER Note 1. Indtægter fra medlemmer Tiende Gaver Arv Gaver videreført til menigheder Øremærket arv videreført Af indkommet tiende og gaver, inkl. justeringer fra forrige år, udgør ifølge forpligtelseserklæringer under ligningslovens 12, stk. 3: Der er vedr. gaver under ligningslovens 8A udstedt kvitteringer på: Note 2. Andre indtægter Bevillinger fra TED/GC Lejeindtægter ejendomme Offentlige tilskud Afdelingers indtægter Diverse indtægter Note 3. Personaleomkostninger Antal fuldtidsansatte i gennemsnit 32,7 32,1 Løn Pension Medarbejderudgifter Pension til tidligere medarbejdere Note 4. Ejendommes driftsudgifter Faste udgifter Lejeudgifter Forbrugsafgifter og vedligeholdelse Opdelt pr. art, resultat 2014 Kirker Institutioner Boliger og kontorer Faste udgifter Lejeudgifter Forbrugsafgifter og vedligeholdelse Note 5. Afskrivninger Bygninger (kirker) Bygninger (institutioner) Bygninger (boliger og kontorer) Bygninger (kirker) opskrivninger Bygninger (institutioner) opskrivninger Bygninger (boliger og kontorer) opskrivninger Udstyr og inventar

17 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 17 Note 6. Associerede virksomheders resultat Adventisternes Hjælpearbejde (AHA) Dansk Bogforlag Historisk Arkiv (HASDA) Note 7. Grunde og bygninger Kirker Institutioner Kontorer/boliger Opdelt pr. art, balance 2014 Kirker Institutioner Kontorer/boliger Grunde: Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Opskrivninger primo Årets regulering af opskrivninger Tilbageførsel afhændet Opskrivninger ultimo Bogført værdi af grunde ultimo Bygninger: Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Akk.afskr.primo Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskr. afhændet Akk.afskr.ultimo Bogført værdi af bygninger (anskaffelse) Op- og nedskrivninger primo Årets regulering af op- og nedskrivninger Tilbageførsel afhændet Op- og nedskrivninger ultimo Akk. afskrivninger primo på opskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskr. afhændet Akk.afskr.ultimo på opskrivninger Bogført værdi af bygninger ultimo (total) Ejendomme i alt ultimo

18 SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 18 Note 8. Inventar og udstyr Ultimo 2014 Inventar i Kontorinventar Udstyr Dansk Bogforlag og udstyr til udlån Kostpris primo Årets tilgang Årets afgang Kostpris ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskrivninger afhændet Akkumulerede afskrivninger ultimo Bogført værdi Note 9. Associerede virksomheders egenkapital Adventisternes Hjælpearbejde (AHA) Historisk Arkiv (HASDA) Note 10. Egenkapital Fri egenkapital primo Disponeret af årets resultat Regulering af ejendomsværdi 0 0 Opskrivninger på solgte ejendomme Regulering af egenkapital Dansk Bogforlag, øremærket Regulering indskud i Søndervang ifm. Strukturændring 0 0 Fri egenkapital ultimo Reserve for opskrivning af ejendomme primo Årets opskrivninger 0 0 Tilbageførte opskrivninger på solgte ejendomme Reserve for opskrivning af ejendomme ultimo Egenkapital i alt Note 11. Prioritetsgæld Realkredit Danmark (Børnehave Vejlefjordskolen) Handelsbanken Adventistsamfundet Norge Afdrag næste år Restgæld efter 5 år Realkredit Danmark (Børnehave Vejlefjordskolen) Handelsbanken Note 12. Samlede lån fra medlemmer I alt Afdrag næste år Restgæld efter 5 år Samlede lån fra medlemmer Note 13. Sikkerhedsstillelser Der er udstedt ejerpantebreve på i alt DKK 66 mill. til sikkerhed for bankgæld. Note 14: Eventualforpligtelser Dansk Bogforlag har indgået leasingforpligtelse vedrørende kopimaskine. Den kvartalsvise ydelse i 12 kvartaler er kr. Samlet forpligtelse er kr.

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere