Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2010. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk"

Transkript

1 Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2010 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR

2

3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Revisionspåtegning... 4 Syvende Dags Adventistkirken... 6 Bestyrelsespåtegning... 7 Årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter... 15

4 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Syvende Dags Adventistkirken Vi har revideret årsregnskabet for Syvende Dags Adventistkirken for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten og ledelsesberetningen aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kirkens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der giver en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Syvende Dags Adventistkirkens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af kirkens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med god regnskabsskik samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med god regnskabsskik.

5 Den natinengige revisors pfitegning Erldwring om udfort forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte omrader er taget skyldige okonomiske hensyn ved forvaltningen af Syvende Dags Adventistkirken og at oplysningerne i arsberetningen om opnaede resultater er dokumenterede og dldcende for kirkens virksomhed i Ledelsens ansvar Syvende Dags Adventistkirkens ledelse har ansvaret for at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige okonomiske hensyn ved kirkens forvaltning, og at oplysningerne i arsberetningen om mal og opnaede resultater er dokumenterede og dxlckende for kirkens virksomhed i Revisors ansvar og den udforte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsomrader undersagt, om kirken har etableret forretningsgange, der sikrer okonomisk hensigtsmwssig forvaltning. Vi har endvidere stikprovevis gennemgaet oplysningerne i arsberetningen om mal og opnaede resultater. Vores arbej de er udfort med henblik pa at opna begrwnset sikkerhed for, at forvaltningen pa de udvalgte omrader varetages ph en okonomisk hensigtsmwssig made, og at oplysningerne i rapporteringen am opfyldelse af resultatmal er dokumenterede og dwkkende for kirkens virksomhed i Konklusion Ved den udforte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konldudere, at forvaltningen i 2010 pa de omeader, vi har undersagt, ikke er varetaget pa en okonomisk hensigtsmcessig made, eller at oplysningerne i arsberetningen om mai og opnaede resultater ikke er dokumenterede og dwkkende for kirkens virksomhed i Roskilde, den 25. marts 2011 RIR REVISION statsautor. crude revisorer I/S Be Jalving statsautorisere revisor

6 6 Syvende Dags Adventistkirken, Danmark Syvende Dags Adventistkirken Danmark blev dannet 1. juli 1992 efter en fusion af Adventistsamfundet Vestdanmark og Adventistsamfundet Østdanmark. Trossamfundet, som ved årets afslutning havde døbte medlemmer, er en del af en verdensomspændende frikirke med over 16 mio. medlemmer. Syvende Dags Adventistkirken Danmark er en selvstændig juridisk enhed med ordinær generalforsamling hvert tredje år (næste gang i 2013). Trossamfundet har hjemsted i Rudersdal kommune og er tilknyttet Adventistkirkens verdensorganisation, General Conference of Seventh-day Adventists. Danmark hører under den Trans-Europæiske Division (region) med hovedsæde i St. Albans, England. Trossamfundets formål er at forkynde Guds bud og vor Herre og Frelser Jesu Kristi evige evangelium, som det er symboliseret ved de tre engle i Johannes Åbenbaring 14. De associerede virksomheder, hvis regnskaber indgår som afdelingsregnskaber i trossamfundets samlede regnskab, er Adventisternes Hjælpearbejde (AHA), Historisk Arkiv for Syvende Dags Adventisterne i Danmark (HASDA), og Dansk Bogforlag (se yderligere under anvendt regnskabspraksis). Ud over Adventistkirkens engagement i de associerede virksomheder har kirken investeret i bygninger, der benyttes af seks friskoler, en grund- og efterskole og gymnasium samt to plejehjem. Endvidere samarbejdes med Adventistspejderne i Danmark samt ADRA Danmark. Disse selvejende organisationer aflægger selvstændigt regnskab. RIR Revision, Roskilde (Statsautoriserede revisorer), reviderer trossamfundets regnskaber.

7 7 Bestyrelsespåtegning Årsrapporten for Syvende Dags Adventistkirken, Danmark, herunder regnskaberne for Dansk Bogforlag, HASDA og Adventisternes Hjælpearbejde, er godkendt af bestyrelsen: Daugård, den 3. april 2011 Bj n Ottesen Birthe Bayer Daniel Birch,, Berit Elkjær Caroline LUndquist Cecilie Kuhr Mikkelsen,1)) Thomas MbIler, Pia Lindquist Nielsen /John Pedersen / Thomas Rasmussen Ivan Rechter,_ ))&) Per Arild Struksnes Lise Westing Carsten Wærn

8 8 Årsberetning for 2010 Adventistkirken har ikke som mål at skulle give økonomisk overskud. Derimod ønsker vi at maksimere vores indtægter med henblik på at forvalte og anvende de indkomne midler best muligt efter kirkens formålsparagraf, nemlig at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til mennesker i Danmark. Adventistkirkens formål er, som nævnt, at forkynde det kristne evangelium i Danmark. Dette sker i høj grad gennem de lokale menigheder, som er fordelt ud over landet og på Færøerne. Hertil kommer landsdækkende aktiviteter, som organiseres fra hovedkontoret og understøtter det lokale arbejde, bl.a. ungdoms-, spejder- og velfærdsarbejde. Adventistkirken er organiseret således, at de ansatte præster, som betjener landets menigheder, aflønnes af kirkens landsorganisation. Kirken har herudover udgifter til fælles administration af regnskab og finansielle opgaver samt administration af kirkens bygninger. En del materiale til brug i menighederne udarbejdes centralt og stilles til rådighed. Bestyrelsen har i 2010 haft fokus på formulering af målbare mål som værktøj til opfyldelse af den strategiske plan, som er vedtaget af generalforsamlingen. Økonomisk arbejdes med 5- årsbudgetter, som medvirker til at give overblik over den forventede udvikling i kirkens økonomi på længere sigt end blot indeværende år. Begivenheder i 2010 I foråret 2010 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Adventistkirken. Ved denne anledning blev formand, næstformand og økonomichef genvalgt for yderligere 3 år, ligesom der var genvalg til en række afdelingsledere. Dette giver mulighed for en kontinuitet i arbejdet, som er til gavn for kirken. En række nye personer blev indvalgt i betyrelsen, og den nye bestyrelse har hurtigt fundet en god arbejdsrytme. Det var også i 2010, at to nye menigheder (Cafékirken og Faceout) blev optaget i fællesskabet, hvilket er en milepæl i en mangeårig proces. Det er glædeligt, at de to nye og formmæssigt anderledes menigheder blev anerkendt af et bredt flertal på generalforsamlingen. De to andre københavnske menigheder blev omstruktureret, således at der nu er en dansktalende og en engelsktalende menighed. To menigheder blev opløst, efter at de resterende medlemmer havde besluttet at flytte til andre menigheder. Ultimo 2010 består Adventistkirken i Danmark således af 45 menigheder. Aktivitetsniveauet, både i landsorganisationen og i de lokale menigheder er højt. Det er også glædeligt, at dåbstallet i 2010 har været højt (30) og at den negative medlemsudvikling, som vi har set i mange år, er bremset markant. Forventningerne til 2011 er ligeledes positive. Økonomiske nøgletal Indtægter Hovedindtægtskilden, som er indbetalinger af tiende fra vore medlemmer, faldt i 2010 med 2,4% i forhold til 2009 ( tkr. til tkr.). Gaver fra medlemmer fortsatte stabilt (763 tkr. i 2010 mod 703 tkr. i 2009). Sammenholdt med det meget store omfang af gaver til mission samt lokale formål (2.415 tkr. i 2010) må vi konstatere, at den generelle givervilje blandt kirkens medlemmer fortsat er stor.

9 9 Nettoarveindtægterne har været store i 2010 på grund af adskillige store sager. Indtægterne udgjorde tkr. mod 585 tkr. året før. Vi har modtaget offentlige tilskud for tkr., hvilket er et fald på tkr. i forhold til Faldet skyldes i alt væsentligt, at vi i 2009 modtog en høj momskompensation pga. kirkebyggeriet i Silkeborg. Vi modtager en række bevillinger fra Divisionen, både til evangelisk arbejde generelt og til specifikke projekter. Endvidere har vi i 2010 efter ansøgning modtaget en ekstraordinær bevilling på 800 tkr. til dækning af ekstraordinære udgifter ifm. pensionsomlægningen. Udgifter I 2010 var der i Adventistkirken ansat 37,4 personer (omregnet til fuld tid). Personaleomkostninger faldt med tkr., hvilket primært skyldes reduktion i antallet af stillinger (projektmedarbejdere). Vi har i 2010 færdiggjort 3 byggeprojekter, nemlig den nye kirke i Silkeborg, indretning af den nye kirke i Esbjerg (købt i 2008) samt udbygning af kirken i Lille Nørlund. Disse projekter er gennemført med stor økonomisk støtte fra de lokale menigheder. Adventistkirkens andel af udgifterne udgiftsføres ekstraordinært for at opretholde princippet om, at kirkebygningerne er nedskrevet til nulværdi. Dette påvirker således driften negativt med i alt 345 tkr. Der er foretaget en del renoveringsarbejde vedrørende både kirker, kontorer og tjenesteboliger. De kommende år må der fortsat påregnes ganske store vedligeholdsudgifter. Alternativt kan man vælge at afhænde nogle ejendomme, hvis de vil være for dyre at sætte i stand eller ikke længere opfylder sit formål. Øvrige forhold Arbejdet med afklaring af Adventistkirkens pensionsforpligtelse til tidligere medarbejdere den såkaldte sustentation-ordning er afsluttet i Forpligtelsen er pr. 1. april 2010 afdækket gennem Nordea Liv & Pension gennem indbetaling af en éngangssum på 87 mio. kr. Adventistkirken havde et indestående på ca. 13 mio. kr. i Divisionen til pensionsforpligtelserne. Adventistkirken i Norge og Sverige har afregnet forholdsmæssigt deres andel af pensionssummen. Endelig har vi anvendt ca. 3 millioner af vores egen likviditet. Et beløb på 60 mio. kr. er finansieret gennem lån i Handelsbanken. Adventistkirkens samlede bankengagement er i forbindelse hermed flyttet fra Danske Bank til Handelsbanken. Der er stillet sikkerhed i en række ejendomme i forbindelse med låneforpligtelserne i Handelsbanken. Et resterende beløb på ca. 7 mio. kr. er lånt fra Adventistsamfunnet i Norge. Divisionen kautionerer for denne forpligtelse. I årsregnskabet for 2009 blev de forventede udgifter vedrørende pensionsforpligtelsen bogført. Det har vist sig lidt billigere end ventet at afslutte sagen. Det overskydende beløb på tkr. er indtil videre reserveret til uforudsete udgifter til ordningen.

10 10 På driften ses konsekvensen af omlægningen, idet vi fremover ikke har udgifter til pensionsudbetalinger (dog undtaget de udenlandske pensionister, som ikke er omfattet af Nordea-ordningen). I 2009 udgjorde disse udgifter tkr. I 2010 udbetalte vi pensioner i 1. kvartal, hvortil kommer de opkrævninger, vi har modtaget for pension udbetalt i udlandet. Den samlede udgift hertil udgjorde tkr. Fremover forventes årlige udgifter for ca. 200 tkr. Associerede virksomheder De associerede virksomheder aflægger selvstændige delregnskaber, som samtidig indgår i Adventistkirkens konsoliderede regnskab. Adventistkirken dækker underskuddet ved aktiviteterne, enten gennem kontante bevillinger eller ved underskudsgaranti. Adventisternes Hjælpearbejde (AHA) modtager, sorterer og klargør tøj og udstyr. I samarbejde med ADRA Danmark sendes dette til nødlidende forskellige steder i verden. Støtte til AHAs arbejde modtages fra Adventistkirken, fra Økonomistyrelsen og fra diverse fonde. Historisk Arkiv for Syvende Dags Adventisterne i Danmark (HASDA) samler, organiserer og opbevarer primært skriftlige arkivalier, som er af historisk værdi for Adventistkirken. Økonomisk støtte modtages fra Adventistkirken og i begrænset omfang fra Økonomistyrelsen. HASDAs aktiviteter er centreret på Vejlefjordskolen. Endvidere haves et fjernlager i Adventkirken i Århus. Dansk Bogforlag er primært et serviceorgan for Adventistkirken og dets associerede virksomheder i forbindelse med fremstilling og salg af bøger, blade og anden form for litteratur og tryksager. Dansk Bogforlag er momsregistreret og aflægger selvstændigt regnskab, som er en del af Adventistkirkens konsoliderede regnskab. Adventistspejderne er ikke en associeret virksomhed, men en selvstændig forening, som formelt er uafhængig af Adventistkirken. Adventistspejderne har tabt sin egenkapital og baserer pt. sin likviditet på en løbende mellemregning med Adventistkirken på ca. 500 tkr. Vi har tilkendegivet, at vi ønsker at støtte Adventistspejderne praktisk såvel som økonomisk. Sammen med spejderchefen har vi sat fokus på økonomistyringen med henblik på en forbedring af Adventistspejdernes økonomi. På sigt kan det blive nødvendigt at øge driftsbevillingen til spejderne for at indhente det tabte. Sammenfatning Resultat af ordinær drift i 2010 er et overskud på tkr. I 2009 var underskuddet tkr. Korrigeret for ekstraordinære poster og øremærkede midler bliver årets overskud tkr. mod tkr. i Vi ønsker at takke alle, som har bidraget til Adventistkirkens arbejde i Indtægterne fra kirkens medlemmer udgør 71% af de samlede indtægter og er således altafgørende for kirkens økonomi, både nu og fremover.

11 11 Anvendt regnskabspraksis Der er i 2007 ændret i regnskabsopstillingen, således at vi anser, at det giver et mere retvisende billede. Fra 2010 er Dansk Bogforlags balance indarbejdet i det samlede regnskab, se mere herom nedenfor. Herunder beskrives den anvendte regnskabspraksis. Indtægter Indtægter og løbende bidrag medtages i den periode, de vedrører. Arvebeløb indgår, når der foreligger endelig boopgørelse. Ekstraordinære poster Væsentlige indtægter eller udgifter, der klart adskiller sig fra den ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster. Betroede midler Disse midler er gaver mv., der modtages og videresendes til særlige formål uden for Adventistkirken i Danmark, herunder også associerede virksomheder og samarbejdspartnere. Øremærkede midler Gaver, som modtages øremærket til bestemte formål, hensættes som gæld i regnskabet. Hensættelsen tilbageføres, når beløbet anvendes efter sit formål. Beløb, som ikke er øremærket af giver, men reserveret af bestyrelsen til bestemte formål, betragtes som fri egenkapital. Skat Adventistkirken er ikke skattepligtig. Adventistkirken er godkendt til at modtage fradragsberettigede ydelser/gaver under Ligningslovens 8A og 12, stk. 3, og er fritaget for at svare boafgift i forbindelse med arv. Materielle anlægsaktiver Grunde afskrives ikke. Bygninger afskrives lineært over 75 år med 1,33% p.a., dog undtaget kirkebygninger, som straksafskrives, jf. nedenstående. Der er pr sket en værdiregulering af kirkens ejendomme, som herefter er værdiansat som følger: Ejendomme, som er omfattet af den offentlige vurdering, dvs. institutioner og boliger, er optaget til denne værdi (oktober 2006), med fradrag af afskrivninger. Kirkebygninger er ikke omfattet af den offentlige vurdering. Her er grundene værdisat ud fra kvadratmeterprisen på naboejendomme, mens bygningerne ikke er værdiansat. Det er vores vurdering, at ejendommene i 2007 blev opført til en passende lav vurdering, som kan holde i forbindelse med evt. salg. Fornyede vurderinger i 2010 efter samme principper betyder, at vi stadig anser, at ejendommenes værdiansættelse ligger inden for, hvad de kan indbringe ved salg.

12 12 I forbindelse med lånefinansiering i Handelsbanken har Nybolig i 2009 foretaget belåningsvurderinger af en række ejendomme. Disse vurderinger ligger pånær enkelte undtagelser og samlet set over den regnskabsmæssige værdiansættelse. Institutioner opført efter 2007 er optaget til anskaffelsesværdi. Nye kirker er derimod nedskrevet i lighed med øvrige kirkebygninger, således at bygningsværdien er sat til 0, mens grundværdien følger den offentlige vurdering. Det medfører en ekstraordinær udgiftspost i 2010 på 345 tkr., fordelt på følgende måde: Kirkebyggeri Silkeborg Indretning af ny kirke Esbjerg Opførelse af tilbygning Ll. Nørlund I alt kr kr kr kr. Som følge heraf sker der i 2010 ingen regulær afskrivning af kirkebygninger. Inventar optages til kostpris med fradrag af afskrivninger over forventet levetid: Edb-udstyr... 3 år Kontorinventar år Udstyr til udlån... op til pr. år Lån i udenlandsk valuta Der er optaget lån hos Adventistsamfunnet i Norge. Restgælden anføres til aktuel værdi i danske kroner på baggrund af Nationalbankens officiele kurs pr Eventuelle kurstab eller kursgevinster føres som finansielle udgifter hhv. indtægter i året. Pensionsforpligtelser Kirken har indtil 2010 hæftet for pension til tidligere og nuværende ansatte under den såkaldte sustentation-ordning. Beløbene er udbetalt af Adventistkirken til pensionsmodtagere i Danmark. Herudover betaler vi til andre enheder i Adventistkirken, som på vores vegne udbetaler pension til personer bosat i disse geografiske områder. Pensionsforpligtelsen er pr. 1. april 2010 overtaget af Nordea Liv & Pension, som varetager alle fremtidige pensionsudbetalinger. Undtaget herfra er enkelte pensionsmodtagere bosat i udlandet, hvor andre enheder inden for Adventistkirken varetager pensionsudbetaling og fakturerer os for en del heraf. Associerede virksomheder En del af de associerede virksomheder blev opløst i 2007 og fremgår nu som afdelinger i Adventistkirkens regnskab. Herefter resterer kun AHA, HASDA og Dansk Bogforlag som associerede virksomheder. Fra 2010 er Dansk Bogforlags balanceposter indarbejdet i den konsoliderede balance for Adventistkirken. Det betyder samtidig, at de hidtidige saldi på "egenkapital i Dansk Bogforlag" samt "mellemregning med Dansk Bogforlag" er udgået.

13 13 Syvende Dags Adventistkirken, Danmark RESULTATOPGØRELSE Note 2010 i kr i kr. Indtægter fra medlemmer Andre indtægter Bruttoresultat Personaleomkostninger Administration Evangelisk arbejde og afdelingsarbejde Ejendommes driftsudgifter Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Associerede virksomheders resultat Resultat af ordinær drift Ekstraordinære poster Resultat af ejendomssalg Resultat før øremærkede Hensat til gæld vedr. øremærkede gaver Tilbageført hens., anvendt øremærkede gaver Afskrivninger dækket af tidl. opskrivning Årets resultat netto

14 14 Syvende Dags Adventistkirken, Danmark BALANCE PR. 31. DECEMBER Aktiver Note 2010 i kr i kr. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Egenkapital associerede virksomheder Depositum i lejemål Pensionsfond TED Langfristede udlån Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Kortfristede udlån (personale) Debitorer Periodeafgrænsningsposter Varebeholdning (Dansk Bogforlag) Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Fri kapital (incl.associerede virksomheder) Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Negativ egenkapital associerede virks Hensættelser af øremærkede gaver Langfristede hensættelser Prioritetsgæld Deposita Langfristede gældsforpligtelser i alt Pensionsforpligtelser, kortfristet Driftskredit Handelsbanken Kreditorer Betroede midler Øvrige hensættelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

15 15 NOTER Note 1. Indtægter fra medlemmer Tiende Gaver Arv Gaver videreført til menigheder Øremærket arv videreført Af indkommet tiende og gaver, inkl. justeringer fra forrige år, udgør ifølge forpligtelseserklæringer under ligningslovens 12, stk. 3: Der er vedr. gaver under ligningslovens 8A udstedt kvitteringer på: Note 2. Andre indtægter Bevillinger fra TED/GC Lejeindtægter ejendomme Offentlige tilskud Afdelingers indtægter Diverse indtægter Note 3. Personaleomkostninger Antal fuldtidsansatte i gennemsnit 37,4 39,7 Løn Pension Medarbejderudgifter Pension til tidligere medarbejdere

16 16 Note 4. Ejendommes driftsudgifter Faste udgifter Lejeudgifter Vedligehold Opdelt pr. art, resultat 2010 Kirker Institutioner Boliger og kontorer Faste udgifter Lejeudgifter Vedligehold Note 5. Afskrivninger Bygninger (kirker) Bygninger (institutioner) Bygninger (boliger og kontorer) Bygninger (kirker) opskrivninger Bygninger (institutioner) opskrivninger Bygninger (boliger og kontorer) opskrivninger Udstyr og inventar heraf tidligere hensat Avance v/salg driftsmidler Note 6. Associerede virksomheders resultat Adventisternes Hjælpearbejde (AHA) Dansk Bogforlag Historisk Arkiv (HASDA) Note 7. Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter

17 17 Note 8. Grunde og bygninger Kirker Institutioner Kontorer/boliger Opdelt pr. art, balance 2010 Kirker Institutioner Kontorer/boliger Grunde: Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Opskrivninger primo Årets regulering af opskrivninger Tilbageførsel afhændet Opskrivninger ultimo Bogført værdi af grunde ultimo Bygninger: Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Akk.afskr.primo Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskr. afhændet Akk.afskr.ultimo Bogført værdi af bygninger (anskaffelse) Op- og nedskrivninger primo Årets regulering af op- og nedskrivninger Tilbageførsel afhændet Op- og nedskrivninger ultimo Akk. afskrivninger primo på opskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskr. afhændet Akk.afskr.ultimo på opskrivninger Bogført værdi af bygninger ultimo (total) Ejendomme i alt ultimo

18 18 Note 9. Inventar og udstyr Ultimo 2010 Inventar i Kontorinventar Udstyr Dansk Bogforlag og udstyr til udlån Kostpris primo Årets tilgang Årets afgang Kostpris ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskrivninger afhændet Akkumulerede afskrivninger ultimo Bogført værdi Note 10. Associerede virksomheders egenkapital Adventisternes Hjælpearbejde (AHA) Dansk Bogforlag Historisk Arkiv (HASDA) Note 11. Egenkapital Fri egenkapital primo Disponeret af årets resultat Regulering af ejendomsværdi Regulering af egenkapital Dansk Bogforlag Fri egenkapital ultimo Note 12. Prioritetsgæld Realkredit Danmark (Børnehave Vejlefjordskolen) Handelsbanken Adventistsamfunnet Norge Afdrag næste år Restgæld efter 5 år Realkredit Danmark (Børnehave Vejlefjordskolen) Handelsbanken Adventistsamfunnet Norge 0 0

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Årsrapport for 2011/2012

Årsrapport for 2011/2012 Årsrapport for 2011/2012 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615 ÅRSREGNSKAB for Birkerød Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 7447 CVR-nr. 62875615 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2010 (16. regnskabsår)

Årsrapport 2010 (16. regnskabsår) M. P. Bruunsgade 36, 2. th., 8 Århus C CVR-nr. 27 16 1 22 Årsrapport 21 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger.......... 3 Ledelsens årsberetning....... 4 Ledelsens regnskabspåtegning.......

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere