Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning"

Transkript

1 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

2 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet 2 3

3 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 7 Baggrund... 9 Lugt Hvad er lugt? Lugtopfattelse Lugtintensitet Arbejdssikkerhed omkring gyllelageret Gyllegas, svovlbrinte, H 2 S Fald og nedstyrtning Grænseværdier for gasser i gylle Typiske gasser i gylle Svovlbrinte Ammoniak Sikkerhedsskilte Påbudte advarselsskilte og opslag ved gylleanlæg Gode råd ved arbejde i gyllebeholdere Arbejdssikkerhed i forbindelse med udbringning Klargøring og tilkobling af gyllevogn Tilkobling af spredeudstyr slangebom/nedfælder Tilstoppede slanger/fordeler Omrøring med traktordreven propel/placering i forhold til vindretning Fyldning af vogn Fyldeplads Bakkamera Færdsel Bredde Vægt Overbelastning af veje Vægtoverføring til traktorens styrende hjul Tilsvining af vej Afmærkning Transport fra marken Bremser og lys Rengøring af vej Låsning af bogie Andre forholdsregler Gode råd Gylleudslip

4 Sammendrag Lugt dannes ved den anaerobe gæring, der foregår under lagringen af gylle. Følsomheden varierer fra person til person, men de fleste lugtstoffer fra gylle er kendetegnet ved at have en meget lav lugttærskel. Gylle, der er lagret i en beholder, vil danne svovlbrinte, der frigives, når gyllen igen sættes i bevægelse. Derfor skal gylle altid betragtes som et farligt materiale, der kan frigive giftige gasser. Problemet med svovlbrinte er, at det i ret små doser lammer lugtesansen, så man ikke kan lugte, at der er fare på færde. Det er især ved arbejde i lukkede beholdere eller tankåbninger, at man kan blive udsat for dødelige doser af svovlbrinte. I de tilfælde, hvor man går ned i beholderen for at kontrollere den eller for at skrabe slam sammen ved hjælp af en skovl eller en skraber, skal følgende sikkerhedsregler altid anvendes: Personen i beholderen skal bruge luftforsynet åndedrætsværn og have redningssele på med redningsline til vagtmanden ovenfor beholderen. Der skal være mindst en vagtmand ovenfor beholderen. Vagtmanden skal have hejseudstyr, så han kan hejse en bevidstløs person op ved hjælp af redningslinen. Arbejdssikkerhed i forbindelse med udbringning starter med at klargøre materiellet i god tid, før gyllesæsonen går i gang. De fleste ulykker i forbindelse med traktorer sker ved sammenkobling af traktor og maskine. Det er især farligt, hvis der opholder sig en hjælper mellem traktor og maskine, derfor er det vigtigt præcist at aftale, hvem gør hvad og hvornår. Spredeudstyret på vognene er ofte ret uhåndterbart, derfor er vigtigt at dette ved tilkobling er forsynet med støtteben og hjælpeudstyr, som hindrer at dette vælter efter frakobling. For at sikre en effektiv tømning af beholderen og ensartet næringsindhold skal gyllen homogeniseres inden udbringning. Ved denne omrøring frigives mange lugtstoffer og store mængder giftige og ildelugtende gasser. Undlad derfor omrøring, når vinden bærer henimod tættere bebyggelser. Ved fyldning af vogn er det vigtigt, at der ikke er åbne dæksler eller andre huller, som traktorføreren eller andre kan falde i. Gyllekørsel sker ikke blot i de lyse timer, så god belysning på pumpestedet vil være en sikkerhedsmæssig fordel. Alle pumpesystemer skal være forsynet med nødstop, så udstyret kan bringes til standsning ved enhver uforudset situation. Mange almindelige gyllevogne har ikke et tæt dæksel over påfyldningshullet, hvorved gyllen kan skulpe over og efterlade spildt gylle på vejene. Transporteres gyllen derimod på lastvogne, er der langt bedre muligheder for en ren transport og dermed for at undgå tilsvining af veje med våd jord og måske med gylle. 6 7

5 Det er traktorførerens pligt, at sørge for, at vejene gøres rene ved arbejdstids ophør. Hvis han ikke selv gør det, skal han sikre sig, at andre gør det. Hvis der af en eller anden grund skulle ske et uheld med udslip af gylle eller lignende, ville det være en god ide, hvis virksomheden havde en gennemarbejdet beredskabsplan, så alle vidste, hvad man skulle i sådanne situationer. Det vil give både tryghed og sikkerhed for, at redning og begrænsning af ulykkens omfang ikke bliver baseret på rene tilfældigheder. Baggrund I Danmark produceres der årligt ca. 30 millioner tons gylle. Hovedparten af denne gylle udbringes i perioden marts-april, når markerne kan bære belastningen fra gyllevognene. Et stort problem er, at gylle lugter. Den lugt vil de fleste opfatte som ubehagelig. Det er derfor også vigtigt, at der under transport og spredning udvises stor påpasselighed med ikke at spilde gylle på vejen. Det er også en fordel, at gyllevognen ikke er overskyllet med gylle, da lugten fra vognen derved er størst muligt. Det er også vigtigt, at der tænkes på udkørselstidspunktet i forhold til andre arrangementer i området. Da udbringningsperioden er kort, vil der dagligt arbejdes i mange timer. Det medfører risiko for, at traktorføreren kan blive træt og uopmærksom. Det er velkendt, at træthed øger risikoen for, at der tages chancer både hvad arbejdsmiljø og færdsel angår. Herved øges risikoen for ulykker markant. 8 9

6 Lugt Hvad er lugt? Ved den anaerobe gæring, der foregår under lagringen af gylle, dannes der en lang række flygtige forbindelser, hvoraf mange er potente lugtstoffer. Det vil sige lugtstoffer med en meget lav lugttærskel. Lugtopfattelse Følsomheden varierer fra person til person. Nogle mennesker er i stand til at lugte meget små koncentrationer, mens andre skal udsættes for væsentlig højere koncentrationer, før lugten kan registreres. Koncentrationen af lugtstoffer angives oftest i ppm (antal stofdele pr. million dele luft). Nogle stoffer har en meget lav lugttærskel. For eksempel svovlbrinte (0,01-0,7 ppm), mens andre først kan registreres ved højere koncentrationer. Lugtintensitet Når koncentrationen af stoffer er flere gange højere end lugttærsklen, opfattes det ikke altid som værende flere gange kraftigere lugt. Figur 1 viser sammenhængen mellem lugttærskel og koncentration. Den forklarer også, hvorfor en nedsættelse af lugtafgivelsen til omkring det halve, for eksempel fra 90 til 45 lugtenheder, ikke nødvendigvis vil ændre lugtopfattelsen hos de mennesker, der bor langs en vej, hvor der køres gylle. Kurven er i dette interval nærmest flad, hvorfor intensiteten stadig kan være meget høj. Ekstremt stærk 6 Meget stærk 5 Stærk 4 Tydelig 3 Svag 2 Meget svag 1 Ingen lugt Lugtkoncentration, LE/m 3 Lugtintensitet ved stigende lugtkoncentration (LE=lugtenheder). Data fra Misselbrook et al., Arbejdssikkerhed omkring gyllelageret Gyllegas, svovlbrinte, H 2 S Gylle, der er lagret i en beholder vil danne svovlbrinte. Mængden, og hvor hurtigt den dannes, afhænger af gylletypen og temperaturen. Der er set eksempler på, at der i løbet af et døgn har kunnet dannes dødelige koncentrationer af svovlbrinte, som er frigivet i forbindelse med bagskylning i en stald. Derfor skal gylle altid betragtes som et farligt materiale, der kan frigive giftig gas. Det er især ved arbejde nede i lukkede beholdere eller ved at kigge ned i påfyldningshullet på en gyllevogn eller en anden beholder, at man kan blive udsat for dødelige doser af svovlbrinte. Et af problemerne ved svovlbrinte er, at det i ret små doser lammer lugtesansen, så man ikke kan lugte, at der kan være fare på færde. Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at arbejde nede i en gyllebeholder eller anden beholder med gylle, skal man altid regne med, at der er svovlbrinte i så store mængder, at de er dødelige. I nedenstående anvisning, som kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside, er der gode anvisninger på, hvorledes man skal forholde sig, hvis man skal arbejde med gylleanlæg. Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere) At-anvisning nr August Fald og nedstyrtning Hvis man arbejder med åbne gylleanlæg, er der også risiko for at falde eller styrte ned i en beholder. Her skal man være opmærksom på, at meget små mængder gyllegas, kan lamme en person, så han ikke kan holde sig oprejst. Grænseværdier for gasser i gylle Arbejdstilsynets har fastsat grænseværdier for hvor store mængder dampe, støv, røg og fibre der højst må være i arbejdsluften på baggrund af sundhedsmæssige kriterier. Definitionen er, at hvis grænseværdierne ikke overskrides, så kan en normal og sund person arbejde i omgivelserne i 8 timer om dagen igennem et helt arbejdsliv uden at tage skade. Praksis er dog, at mennesker reagerer forskelligt på kemiske stoffer og materialer og nogle kan derfor få gener ved koncentrationer på eller under grænseværdien eller endog pådrage sig en arbejdsbetinget lidelse. 10

7 For gasser, der vil være til stede ved håndtering af gylle, angives grænseværdierne i ppm (parts per million = dele pr million) og det er en god ide at undersøge om der er problemer med dampe ved håndtering af gylle. Typiske gasser i gylle Ved håndtering af gylle vil der især være to gasser at have fokus på, nemlig ammoniak (NH 3 ) og svovlbrinte (H 2 S). Såvel ammoniak som svovlbrinte stammer fra gødningen og frigives under ikke-iltfrie forhold. Gasserne bevæger sig op igennem gyllen og under omrøring kan der ske en voldsom frigivelse af gasserne. Methan (CH 4 ) er også en gødningsgas denne er ugiftig, men eksplosionsfarlig. Methan produceres også under forhold uden ilt og kan fortrænge luft og give iltmangel med deraf følgende kvælningsfare. Problemet er størst i forhold til methan ved overdækkede fortanke eller gylletanke, hvor gassen kan samles og eksplodere hvis der springer en gnist. Svovlbrinte Svovlbrinte er en usynlig og uhyre giftig gas med en stank som rådne æg. Mange mennesker og husdyr er i tidens løb omkommet af svovlbrinteforgiftning. Det er ikke muligt at afgøre ved hjælp af lugtesansen om en lokalitet er farlig på grund af en forekomst af svovlbrinte, idet svovlbrinte lammer lugtesansen ved høj koncentration af gassen. Den menneskelige reaktion på forskellige koncentrationer af svovlbrinte Svovlbrintens akutte giftighed beror på lokale angreb på væv, først og fremmest øjne og lunger og på en hæmning af blodets evne til at transportere ilt. I alle gylle- og ajlebeholdere, fortanke, gødningskældre, gyllekanaler og rør, gulvudsugningskanaler, slambeholdere og ensilagebeholdere skal man regne med at der er store svovlbrinte koncentrationer. Ved omrøring af gylle er der i vindsiden målt koncentrationer på 700 ppm. Ved gyllepumpens udløb er der målt helt op til 3000 ppm! Personlige værnemidler og førstehjælpsforanstaltninger bør være beskrevet i sikkerhedsdatabladet i den udarbejdede APB (arbejdspladsbrugsanvisning). Den menneskelige reaktion på forskellige koncentrationer af svovlbrinte: Koncentration Menneskelig reaktion 0,025-0,1 ppm Lugtgrænse 1 ppm Svag lugt 3-5 ppm Lugten føles ubehagelig som rådne æg. 10 ppm Grænseværdi for en arbejdsdag 30 ppm Stærk ubehagelig lugt, let øjenirritation ppm Lugtesansen lammes, der kommer trykken for brystet, åndenød, hovedpine, kvalme og svimmelhed. Fra ca. 500 og derover Efter 1-2 indåndinger mister man øjeblikkelig bevidstheden, åndedrættet lammes, hvorefter man dør. I tilfælde af at det er nødvendigt med konsultation af en læge, da medbring det aktuelle sikkerhedsdatablad. Svovlbrinte kan kontrolleres ved målinger med drägerrør eller kitagawa rør og tilhørende håndpumpe. Ammoniak Ammoniak i højere koncentrationer genkendes som en stærk, stikkende, sviende og skarp lugt, der ligesom river i næsen. Ammoniak virker ætsende på hud og slimhinder samt påvirker de øvre luftveje. Den menneskelige reaktion på forskellige koncentrationer af ammoniak: Personlige værnemidler og førstehjælpsforanstaltninger bør være beskrevet i sikkerhedsdatabladet i den udarbejdede APB (arbejdspladsbrugsanvisning). I tilfælde af at det er nødvendigt med konsultation af en læge, da medbring det aktuelle sikkerhedsdatablad. Ammoniak kan kontrolleres ved målinger med drägerrør eller kitagawa rør og tilhørende håndpumpe. Koncentration Menneskelig reaktion 20 ppm Grænseværdi 100 ppm Efter få minutter irritation af øjne og næse 700 ppm Irritation og kvælningsfornemmelse ppm Lungeødem, eventuelt vejrtrækningsstop ppm Dødeligt 12 13

8 Sikkerhedsskilte I forbindelse med gylleanlæg skal findes følgende skilte: Påbudte advarselsskilte og opslag ved gylleanlæg Ved alle nedstigningsåbninger til gyllebeholdere og pumpebrønde mv. skal være opsat advarselsskilte om forgiftningsfare. Ved nedstigningsåbninger til gyllebeholdere, pumpebrønde mv. skal der på iøjnefalden steder være opslag om forgiftningsfaren og om førstehjælp i forgiftningstilfælde. Ved pumpesteder skal være opsat advarselsskilte om brandfare. På gylletankvogne skal der være skilte, som advarer mod forgiftningsfaren fra gyllegassen og forbyder ophold på tanken under fyldningen. Skiltene skal anbringes på gylletankvognens forreste endebund eller ved en eventuel lejder og på et sted, hvor skiltene ikke forurenes af gylle. Skiltene skal være tydelige og af vejrfaste materialer. ADVARSEL - GYLLEANLÆG I denne stald findes et gylleanlæg Under gæring i gyllen dannes der forskellige sundheds-, brand- og eksplosionsfarlige gasser, blandt disse den dødsensfarlige svovlbrinte, som frigøres, når gyllen bevæges ved omrøring eller pumpning. Svovlbrinte er en meget farlig gift for mennesker og dyr Ved omrøring og pumpning i gyllen kan der i løbet af 1-2 minutter frigøres dødbringende mængder af svovlbrinte. I disse store koncentrationer kan svovlbrinte lamme lugtesansen fuldstændig, så man ikke bliver opmærksom på faren, før det er for sent. Bevidstløshed kan indtræde pludseligt. Risikoen for frigørelse af gødningsgasser er størst i staldanlæg, hvor store gødningsmængder opbevares i længere tid. Ved langtidsopbevaring er eneste sikre metode til at undgå dødsfald at tømme stalden for mennesker og dyr, såfremt omrøring eller pumpning gennemføres. Er der dyr i stalden, og sker der forgiftning, skal pumpning og omrøring stoppes øjeblikkeligt og dørene åbnes udefra. Man må ikke selv gå ind i stalden, men skal tilkalde særligt trænet mandskab med luftforsynet åndedrætsværn af typen trykluft- eller kredsløbsapparat. Behandling af forgiftning De forgiftede skal anbringes i frisk luft og ambulance skal tilkaldes. Genoplivning skal straks påbegyndes. Indånding af ren ilt skal iværksættes hurtigst muligt. Bevidstløse personer må ikke få vand eller andre drikke. Selv om en bevidstløs vågner op og hævder, at han har det godt, skal der tilkaldes en ambulance. Ved alarmering skal der gøres opmærksom på, at det gælder en ulykke ved et gylleanlæg. FØRSTEHJÆLP VED FORGIFTNING AF GYLLEGAS DET FØRSTE DU SKAL GØRE: Bær den forgiftede ud i frisk luft og tilkald ambulance Dernæst: 1 UNDERSØG OM DEN FORGIFTEDE ER BEVIDSTLØS - tal til ham - rusk i ham - hvis han er vågen, så hold ham vågen til ambulancen kommer HVIS DEN BEVIDSTLØSE IKKE TRÆKKER VEJRET Skab fri luftvej ved at bøje hans hoved stærkt bagover. Rens eventuelt næse og mund. 2 HVIS DEN FORGIFTEDE ER BEVIDSTLØS Undersøg da ved at lytte ved hans næse og mund om han trækker vejret HVIS HAN STADIG IKKE TRÆKKER VEJRET - SÅ GIV KUNSTIGT ÅNDEDRÆT KUNSTIGT ÅNDEDRÆT VED MUND - TIL - NÆSEMETODEN Den forgiftedes hoved holdes stækrt bagoverbøjet. Knæl på begge knæ ned ud for hans hoved. Blæs med vidtåben mund gennem hans næse, se efter at brystkassen hæver sig. Slip hans ansigt og ånd ind, se efter at hans brystkasse sænker sig. Hold stadig hans hoved stærkt bagoverbøjet. Blæs igen. De første 10 indblæsninger skal følge hurtigt efter hinanden, derefter fortsættes i normalt åndedrætstempo, til ambulancen kommer eller han selv trækker vejret. HVIS DEN BEVIDSTLØSE TRÆKKER VEJRET Skab fri luftvej, læg ham i aflåst sideleje, og afvent ambulancen. NÅR DEN BEVIDSTLØSE IGEN TRÆKKER VEJRET NORMALT Læg ham i aflåst sideleje, bliv hos ham og afvent ambulance Sikkerhedsskilte kan downloades fra :

9 Gode råd ved arbejde i gyllebeholdere Det er livsfarligt at gå ned i gylletanken, når der stadig er gylle eller bundslam tilbage i beholderen hvis man ikke planlægger og udfører arbejdet med alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. I de tilfælde, hvor man går ned i beholderen for at kontrollere den eller for at skrabe slam sammen ved hjælp af en skovl eller en skraber, skal følgende sikkerhedsregler altid anvendes: Personen i beholderen skal bruge luftforsynet åndedrætsværn og have redningssele på med redningsline til vagtmanden ovenfor beholderen. Der skal være mindst en vagtmand ovenfor beholderen. Vagtmanden skal have hejseudstyr, så han kan hejse en bevidstløs person op ved hjælp af redningslinen. Arbejdssikkerhed i forbindelse med udbringning Klargøring og tilkobling af gyllevogn Gyllesæsonen starter med at klargøre materiellet. Det vil sige, at gyllevognen og traktoren sammenkobles og smøres. Hvis der er slanger eller andet, som ikke blev repareret i løbet af vinteren, skal disse også repareres eller udskiftes. En god klargøring er den vigtigste forudsætning for at undgå tekniske nedbrud midt i arbejdet. For at undgå stress, er det derfor en god idé at starte dette arbejde i god tid, før sæsonen starter. Hvis man vil bruge en bobcat i beholderen, skal følgende sikkehedsforanstaltninger altid anvendes: Føreren skal anvende luftforsynet åndedrætsværn og have redningssele på. Der skal være to vagtmænd til stede ovenfor beholderen under hele arbejdet. Den ene vagtmand skal have luftforsynet åndedrætsværn og redningssele med line, så han kan nå ned og redde føreren af bob-cat en. Den anden vagtmand skal have hejseudstyr, så han kan hejse en bevidstløs person op. Bob-cat en skal kunne standses ved hjælp af en trådløs sender. Så derfor Planlæg arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Sikre sig med luftforsynet åndedrætsværn. Benyt sikkerhedssele med line med optrækningsspil. Sørg for vagtmænd ved sikkerhedslinen, som kan trække én op. Smøring af en gyllevogn medfører ubekvemme arbejdsstillinger. Foto: Jens J. Høy, AgroTech

10 De fleste ulykker i forbindelse med traktorer sker ved sammenkobling af traktor og maskine. Det er derfor vigtigt, at gyllevognens støtteben er af en så god kvalitet, at der ikke er risiko for sammenbrud, selv om traktoren skulle komme til at ramme vognens trækstang. Det er især farligt, hvis der er en hjælper, der opholder sig mellem traktor og maskine. Moderne traktorer med elektronisk kobling og gearskift kræver særlig stor påpasselighed og øvelse for at undgå rykvis bevægelse af traktoren. Tilkobling af spredeudstyr slangebom/nedfælder Mange gyllevogne er forsynet med et trepunktsophæng, så de kan bruges sammen med både slangebom og nedfælder. Disse redskaber er ofte uhåndterlige at arbejde med. Det er derfor vigtigt, at de er forsynet med sikre støtteben, som hindrer, at en frakoblet bom vælter, når den ikke længere sidder på gyllevognen. Den bedste form for kobling mellem traktor og maskine er en såkaldt kuglekobling, hvor traktoren er monteret med en kugle og vognen med en tilsvarende skål, som placeres over kuglen. Fordelen ved dette sammenlignet med en almindelig trækstang, der placeres i traktorens trækgaffel, er, at der ikke er slør i trækket. Da kuglen kan smøres er sliddet væsentligt mindre end på andre former for koblinger. Den næstbedste form for kobling er brug af hitchkrog, hvor der heller ikke er slør, men vognens øje og traktorens krog er udsat for slid. Derfor skal der holdes øje med, at sliddet ikke bliver for stort, før koblingsdelene fornyes. Det vil ofte være nødvendigt at bevæge sig ind mellem vogn og redskab for at til- og frakoble hydraulik- og elforbindelser. Foto: Jens J. Høy, AgroTech

11 Til- og frakobling af hydraulikslanger og elektrisk udstyr kan kræve, at en person kravler ind mellem vogn og slangebom. Dette er ofte et meget ubekvemt og beskidt arbejde, da det er svært at undgå, at der er gylle på vogn og redskab. Da traktorføreren ikke kan se, hvad der sker bag ved gyllevognen, er det en stor fordel, at der er en hjælper, som i sikker afstand dirigerer vognen hen til redskabet. En anden mulighed er montering af et TV-kamera, som viser billederne på en skærm inde i førerhuset. En god rengøring før skift af redskab gør det både sikrere og mere bekvemt at skifte redskab. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Skærmen til venstre viser, hvad der sker bag ved gyllevognen

12 Forholdsregler Undlad omrøring, når vinden bærer hen mod tættere bebyggelser. Hvis der er tale om et kunstigt flydelag, som gerne skal bevares til senere brug, bør omrøringen kun opblande bundfaldet. Derfor skal omrøreren sænkes ned til bunden og blive der. Tilstoppede slanger/fordeler Udbringning af gylle med store mængder strøelse eller andre fremmedlegemer kan medføre blokeringer i fordelersystemet. Disse blokeringer skal fjernes, da det ellers påvirker fordelingen af gyllen i marken. Især rengøring af fordeleren kan være farligt. For det første vil det ofte være nødvendigt at kravle op på vognen eller medbringe en stige. Hvis fordelerens rotor er gået fast, skal man passe på med at stikke hånden eller fingre ind et sted, hvor der pludselig kan ske en bevægelse. Der er set eksempler på, at spændinger i hydraulikken til rotoren har fået denne til at bevæge sig, når blokeringen er fjernet. Da rotoren er forsynet med knive, skal man derfor ikke anvende hånden i direkte kontakt med de bevægelige dele. Man bør under alle omstændigheder sætte betjeningshåndtaget i flydestilling og standse traktorens motor, før dækslet på fordeleren åbnes. Omrøring med traktordreven propel/placering i forhold til vindretning For at sikre en fuldstændig tømning af gyllebeholderen og et ensartet næringsstof- og mineralstofindhold skal gyllen homogeniseres før udbringning. Ved denne omrøring frigives mange lugtstoffer. Det gælder blandt andet svovlbrinte, som bindes i stillestående væske, men frigives under omrøring. Der vil også ske en frigivelse af ammoniak og andre ildelugtende luftarter. Lugtspredning i forbindelse med omrøring af åbne beholdere vil være vanskelig at undgå. Fra overdækkede beholdere vil der også frigives lugtstoffer, da dæksler og andre åbninger skal være åbne af hensyn til arbejdssikkerheden. Det er ikke muligt at sige, hvor meget lugtspredningen reduceres ved overdækkede beholdere i forbindelse med håndteringen. Fjernelse af en blokering i fordeleren gør det nødvendigt at komme i nærkontakt med både gyllevogn og redskab. Foto: Jens J. Ved omrøring frigives store mængder giftige og ildelugtende gasser. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Høy, AgroTech

13 Fyldning af vogn Fyldeplads Hvis gyllevognen skal fyldes med særskilt pumpe, kan det være nødvendigt at forlade traktoren for at starte og stoppe pumpen. Det gælder derfor om, at arealet omkring pumpen er ryddeligt og ikke er glat. Det er også vigtigt, at der ikke er åbne dæksler eller andre huller, som traktorføreren eller andre kan falde i. Her er der set flere tilfælde af for dårlige eller manglende afdækning af fortanke og pumpebrønde. Da gyllekørsel ikke blot sker i de lyse timer, kan en god belysning af pumpestedet være en stor sikkerhedsmæssig fordel. Ved fyldning af gyllevogn med særskilt pumpe vil der frigives store mængder af de samme stoffer som ved omrøring. Ved påfyldning har gyllen tendens til at skumme så meget, at skummet flyder over og ned ad gyllevognens sider. Pumperne kan styres med radiokontakt mellem gyllevogn og pumpe. Pumpen bør da forsynes med timer og dødmandsknap, så den ikke starter ved fejlsignal fra en anden kilde. Ved etablering af gyllebeholdere er det vigtigt, at der er gode tilkørselsforhold, så der ikke spildes unødig tid på at kante sig ind til pumpestedet. Pumpestedet bør være vandret, så traktor og gyllevogn ikke nødvendigvis skal bremses for at blive stående under pumpen. Bakkamera Ved tilkørsel til pumpested og ved tilkobling af redskaber kan et bakkamera være en stor hjælp. Det består af et kamera og en monitor, som kan vise, hvad der sker bag ved vognen. Ved fyldning af vognen med særskilt pumpe, er det vanskeligt at undgå overskumning. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Forholdsregler Ved at tilsætte lidt rapsolie før fyldning, kan dannelse af skum dæmpes så meget, at overfyldning kan undgås. Hvis det alligevel sker, bør vognen skylles af med rent vand, før der køres ud på offentlig vej

14 Færdsel Mange almindelige gyllevogne har ikke et tæt dæksel over påfyldningshullet. Ved kørsel især på ujævne veje og ved opbremsning kan gyllen skvulpe ud over tanken og derved efterlade en sø på vejbanen. Pumpekran i form af en hydraulisk dreven pumpe på gyllevognen er en stor lettelse og en miljømæssig fordel, da gyllevognen ikke overfyldes. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Mange nyere vogne er forsynet med egen fyldepumpe, hvor et overløbsrør sender skummet tilbage til gyllebeholderen. Det muliggør, at vognen kan fyldes helt, hvorved der spares på antal kørsler. Disse vogne vil som regel være så tætte, at de ikke søles til i gylle. Tømmes og skylles pumpen hver gang før udkørsel, vil vognens overflade være fri for gylle. Dermed vil man undgå unødig spild på transportvejene. Spildt gylle kan være til stor gene ikke mindst på offentlige veje, hvor gyllen vil afgive lugtstoffer over et længere tidsrum. Der er også risiko for, at biler og andre trafikanter bliver oversprøjtet med gylle. I forbindelse med fyldning af vognen, er det en god idé at montere en form for dødmandsknap eller timer, som automatisk standser pumpen, når vognen er fyldt. Det er især en fordel, hvis der anvendes trådløs fjernbetjening af separat fyldepumpe. Spild af gylle er ikke den bedste måde til at opretholde et godt naboskab. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Når marken ligger mere end 10 km fra gylletanken, skal gylle transporteres med lastvogne. Denne form giver gode muligheder for en ren transport, og ved en god tilpasning af logistikken vil denne form for transport ofte medføre lavere omkostninger end den traditionelle gylletransport med traktor og gyllevogn

15 Transport af gylle med lastvogn kan være en både økonomisk og miljømæssig fordel. Foto: Søren Ulrik Sørensen Gylletransport kan også ske ved pumpning gennem slanger og rør. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. En tredje mulighed er rørtransport direkte fra gylletanken til marken. Systemet anvendes i dag på flere større ejendomme og af visse maskinstationer, som har specialiseret sig i denne udbringningsmetode. Opstillingen til hver enkelt mark er tidsrøvende, og derfor er metoden mest praktisk ved udbringning på større arealer inden for begrænsede afstande

16 Bredde Vægt Overbelastning af veje Gyllevogne er meget tunge og meget brede, hvilket skyldes de brede dæk, som er nødvendige, for at vognene kan køre i marken med lavt dæktryk. På de mindre veje vil hjulene derfor ofte køre lige på kanten af asfalten eller ude i rabatten, som derved trykkes ned. Det er et problem for mange kommuner at holde vejene i god stand, hvor der køres meget gylle. Det er også et krav, at akselbelastningen ikke overstiger 10 tons på en enkeltakslet gyllevogn og 18 tons på toakslet bogie. Hvis der er tre- eller fireakslet bogie, må belastningen være op til 24 tons. Det vi i praksis sige, at en vogn med treakslet bogie ikke må køre med mere end ca. 20 tons gylle af gangen. Vægtoverføring til traktorens styrende hjul Mange gyllevogne er forsynet med en hydraulisk topstang mellem traktor og gyllevogn. Denne topstang er affjedret med en trykakkumulator. AgroTech har udført målinger, som har vist, at der kan flyttes ca kg fra traktorens bagaksel over på traktorens foraksel. Det bliver herved lettere at opfylde kravet om, at 20 % af traktorens totalvægt skal ligge på styrende hjul. Store gyllevogne fylder godt på de små veje. Foto Torkild Birkmose, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Den generelle bredde for transportkøretøjer er maks. 2,55 m. For påhængsredskaber som gyllevogne er den tilladte bredde op til 3,3 m. Denne bredde må kun overskrides, hvis der køres mellem avlsgård og mark eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Det er dog således, at der altid skal vises hensyn til den øvrige trafik. Det kan være et problem på mange mindre veje, at gyllevognene er så brede, at de kan være vanskelige at passere. Derfor skal traktorføreren være opmærksom på både bagfra kommende og forfra kommende trafikanter og vise fornødent hensyn

17 Såfremt der tabes eller spildes noget på vejen, der kan være til fare eller ulempe for færdslen, skal dette fjernes straks. Kan dette ikke ske, skal andre, indtil faren eller ulempen er fjernet, ved afmærkning eller på anden lignende måde gøres opmærksom på forholdet. Kilde: Færdselsloven 87 stk. 2 Tilsvining af vej Når en traktor med gyllevogn kører ud fra en våd mark, vil der hænge jord og måske gylle fast på hjulene. Når hastigheden sættes op, vil centrifugalkraften slynge skidtet væk fra hjulene og ned på vejen. Det sker hver gang, der køres ud på vejen. Det er et problem, der skal tages alvorligt. Afmærkning Som nævnt i Færdselsloven kan det tillades, at der ligger jord på vejen, så længe arbejdet foregår, men det er et krav, at andre trafikanter advares, så de ikke uforvarende kommer kørende ind på et område, hvor vejen er meget glat. Det er især et problem, hvis der før forureningen er et uoverskueligt sving, så bilisten eller motorcyklisten ikke har en chance for at se forureningen i god tid. Hvis vejen forurenes skal andre trafikanter advares med advarselstavle. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Forurening af vej er vanskeligt at undgå, men der skal senest ryddes op ved arbejdstids ophør. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Det er traktorførerens ansvar, at der bliver gjort opmærksom på, at der er fare på færde. Hvis han ikke gør det, kan han risikere at få en betinget frakendelse af kørekortet

18 Forholdsregler Undgå kørsel på områder af marken, hvor der lige er spredt gylle, før der køres ud på vejen. Spild af gylle på vejene kan reduceres kraftigt ved at anskaffe slanger, hvor enderne kan vippes op, når der køres på vej. Tilsvarende for nedfældere anvendes der slangeklemmer, som forhindrer, at den sidste gylle afleveres på vejen. Transport fra marken Der er også risiko for spredning af lugtstoffer fra de tømte gyllevogne på vej tilbage efter nyt læs. Det kan især komme fra nedfælder- og udlæggerudstyret, som har tilbøjelighed til at dryppe længe efter, at vognen er tømt. Dryp fra slangebomme kan undgås ved at anvende en slangebom, hvor det yderste af slangerne vippes op i lodret stilling, når bommen foldes sammen i transportstilling. Bremser og lys Alle gyllevogne skal som udgangspunkt være forsynet med bremser. Hvis der er tale om meget små gyllevogne, kan traktorens bremser måske opfylde kravet om, at mindst 50 % af den samlede vægt skal ligge på bremsende hjul. For at traktorens bremsekraft kan overføres til gyllevognens bremser, skal traktorens bremsepedaler være koblet sammen. Hvis dette glemmes, kan det få katastrofale følger, idet traktoren derved kun bremser på et hjul. En test af flere gyllevognes bremseevne har vist, at de kan nedbremses fra 30 km/h til standsning på 12 m. Det betyder, at de overholder de krav, som myndighederne stiller til bremser på traktorvogntog. Hvis hastigheden øges til 40 km/h øges standselængden til over 21 m. Det er derfor meget vigtigt, at hastigheden altid afpasses efter forholdene. Traktorer skal køre med mindst nærlys. Det er også vigtigt, at gyllevognen er forsynet med blinklys. Især ved venstresving skal traktorføreren være meget opmærksom på både modkørende og medkørende trafik. Det kræver tillige gode og korrekt indstillede spejle. Der er set mange eksempler på, at en traktorfører har svinget til venstre i samme øjeblik, en bil er ved at overhale. Det er traktorførerens ansvar, at venstresving kan foretages uden fare eller ulempe for den øvrige trafik. Man må altså ikke stole på, at de bagfra kommende kan se vognens blinklys. De kan være snavsede eller skjult bag hængende slanger. Hvis gyllevognen er mindst 15 cm bredere end traktoren, skal der også anvendes gul afmærkningslygte (rotorblink). Rengøring af vej Det er traktorførerens pligt at sørge for, at vejen gøres ren ved arbejdstids ophør. Hvis han ikke selv gør det, skal han sikre sig, at andre gør det. Rengøring kan ske med et dozerblad på en traktor eller med en frontlæsser med skovl. Når jorden er skrabet væk, bør vejen spules med vand. Her kan en marksprøjte med rengøringsudstyr være en mulighed. Hvis der stadig er et fedtet lag på vejen, skal man lade advarselsskiltene stå, indtil vejen igen er normal. Dryp fra slangerne kan undgås ved at vippe de yderste ender op i lodret stilling. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Låsning af bogie De største gyllevogne er som regel udstyret med drejebar bogie. Det gør dem lettere at trække rundt på marken, men kan være en ulempe ved kørsel på smalle veje, hvor det kan blive nødvendigt at trække ud i rabatten. Hvis denne er blød, eller der er grøfter, kan en ulåst bogie trække bagenden af bogien længere ud mod grøften. Der er set mange eksempler på væltede gyllevogne som følge af, at vogne af sig selv er trukket ud i grøften. Derfor bør bogien låses i ligeud stilling, når der køres på vej. Dæk på traktor og vogn vil også kunne bringe gylle med ud på vejen. Det er især galt, hvis der køres tilbage i det spor, hvor der lige er spredt gylle. Det kan tilrådes, at arealet nærmest vejen tildeles gylle til allersidst. Traktorer med tvillinghjul kan bringe mere jord med ud på vejen end traktorer med enkeltmonterede brede hjul. Især våd lerjord kan i store mængder kile sig op mellem tvillinghjulene

SIKKERHEDSSKILTE KATALOG

SIKKERHEDSSKILTE KATALOG SIKKERHEDSSKILTE KATALOG SIKKERHEDSKILTE TIL SKIBE, HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRIEN Brandmateriel Skridsikkert fodtøj påbudt Nødstop Ingen adgang for fodgængere Ætsende stoffer I henhold til ISO standard 7010

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

ARBEJDE I TANK & LASTRUM

ARBEJDE I TANK & LASTRUM HUSK Rengøring af lastrum H-Sele - 2 stk. Mekanisk ventilation Udstyr til bjærgning Gasmålere Luftforsynet åndedrætsværn At-meddelelse nr.4.04.12 ARBEJDE I TANK & LASTRUM Der skal være rent, det er renlighed

Læs mere

ARBEJDE I TANK & LASTRUM

ARBEJDE I TANK & LASTRUM ARBEJDE I TANK & LASTRUM FARE GIFTIGE OG KVÆLENDE LUFTARTER DET ER FORBUDT AT GÅ NED, FØR MÅLINGER ER FORETAGET SIKKERHEDSSELE OG LIVLINE SKAL BENYTTES DER SKAL VÆRE VAGT VED LUGEN Indledning Vi ønsker

Læs mere

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS MANUAL ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Indholdsfortegnelse Hvad er Active NS? Anvendelse: Gylletanke, gyllelaguner, svinestalde, kvægstalde Forsøgsresultater:

Læs mere

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER Forord Traktorer med frontredskaber kan udgøre en farlig kombination i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at traktorføreren gør sig klart, hvorledes man

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

FarmTest Alternativer til gyllevogne

FarmTest Alternativer til gyllevogne FarmTest Alternativer til gyllevogne Maskiner og planteavl 117 vfl.dk farmtest.dk Titel: Alternativer til gyllevogne Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech Review: Maskinkonsulent Kim Brodersen,

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk

Gyllevogne. Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke. www.ap-gyllevogne.dk Gyllevogne Gyllevogne Slangebomme Nedfældere Gylletrailere Buffertanke www.ap-gyllevogne.dk Effekt og driftssikkerhed Mange års erfaring AP Gyllevogne AS har mere end 20 års erfaring i udvikling af gyllevogne

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 3 Farer ved spildevandet 3 Smittefare og mikroorganismer 3 Kemiske farer 3 Forholdsregler

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

SIKKERHEDSSKILTE KATALOG

SIKKERHEDSSKILTE KATALOG SIKKERHEDSSKILTE KATALOG SIKKERHEDSKILTE TIL SKIBE, HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRIEN Brandmateriel Skridsikkert fodtøj påbudt Ingen adgang for fodgængere 1 I henhold til ISO standard 7010 Sikkerhedsskilte katalog

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L

Rustfri gyllevogn 20.000-24.000 L 20.000-24.000 L 1 Kimadans nye rustfri gyllevogn har et rumindhold på 20-24 m 3 og to eller tre aksler. Vognen er udstyret med en rustfri ståltank, som giver vognen større styrke, mindre vægt og dermed

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Udenomsfaciliteter Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 103.05-05 Forbeholder, pumpebrønd Udgivet Marts 2000 Revideret 23.09.2004 Ringkanalanlæg i kvægstalde anlægs- og driftsvejledning

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Husk de 5 baderåd. 1. Lær at svømme. 4. Lær stranden at kende. 2. Gå aldrig alene i vandet. 5. Slip ikke børnene af syne. 3. Læs vinden og vandet

Husk de 5 baderåd. 1. Lær at svømme. 4. Lær stranden at kende. 2. Gå aldrig alene i vandet. 5. Slip ikke børnene af syne. 3. Læs vinden og vandet Husk de 5 baderåd Havet er en voldsom naturkraft, som kræver, at vi omgås det med fornuft og respekt. Derfor har TrygFonden og Dansk Svømmeunion udviklet 5 baderåd, der samler og forenkler de mange badeslogans

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: TURBO OIL PRF 290 PR-nr.: 777435 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Udenomsfaciliteter Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 103.04-26 Gyllebeholder, ajlebeholder, laguner Udgivet Marts 1990 Revideret 15.10.2002 Vejledning for drift og vedligehold af gødningsbeholdere

Læs mere

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter

Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Flydelag eller låg på gyllen! Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Landskontoret for Planteavl Flydelag eller låg på gyllen! Det er der penge i! Udgivet af: Landbrugets

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden

Agrometer a/s. Ensartet dosering i hele bredden Gyllekørsel uden stop Hvis du har store mængder gylle, som du ønsker udbragt på kort tid - så skal du vælge en SDS gylleudlægger. Agrometers selvkørende udlægger er udviklet over mere end 15 år, og er

Læs mere

Sikkerhedsskilte Katalog 2017

Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Farlig elektrisk spænding Høreværn Øjenværn Trykflasker fjernes ved brand Pas på kørende trafik Rygning forbudt www.combeeworx.com SIKKERHEDSSKILTE Regler om sikkerhedsskiltning

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks:

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks: Situationsøvelser SITUATIONSØVELSE 1 På en trafikeret vej får cyklisten foran dig halstørklædet ind i baghjulet. Han vælter og ligger på vejen, tilsyneladende livløs. Du ligger bevidstløs på vejen med

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato:

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktkode: 2026 Produktregisternummer: - Dato: SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: REN DUFT WC Produktkode: 2026 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 26.07.2007 Kontaktdata: Minatol ApS

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Årets tilsynstema 2010 og 2011 Gylleuheld

Årets tilsynstema 2010 og 2011 Gylleuheld Årets tilsynstema 2010 og 2011 Gylleuheld Årets tema 2010 og 2011 - Gylleuheld Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommunernes indberetninger... 4 I hvilken forbindelse skete uheldene?... 4 Udbringning...

Læs mere

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen Automatisk ekstern defibrillator Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

God sommer! Respekt for vand!

God sommer! Respekt for vand! Sikker strandtur God sommer! Danmark er omgivet af vand, og hver sommer lokker mere end 7.000 km kyst små og store vandhunde ud under åben himmel. Livet på stranden er sjovt, men vand kan være vildt, og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg Jerlev Kro 14.03.2017 Sydjysk Kødkvæg Svend O;o Pedersen Poli>assistent Tungvognscenter Syd Sydøstjyllands Poli> Tlf. 7258 3532 Mail: sop001@poli>.dk Emner Transport af dyr Traktortyper bruges >l Sammenkoblinger

Læs mere

Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug?

Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug? Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug? Gylle og livet i åerne Lars Brinch Thygesen, Miljøkonsulent, Danmarks Sportsfiskerforbund Hvordan påvirker gyllen dyrelivet

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2

Hjælpeinstruktør Kapitel 9.2 Tips til at komme godt i gang Det er ekstra vigtigt at starte rigtigt med begyndere i kano, fordi det er sværere for dem at se fremskridt, i forhold til kajak. Så for at de ikke mister modet, men derimod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

Forslag til emner, som bør indgå i VVMundersøgelsen. skifergasprøveboring, fase 1.

Forslag til emner, som bør indgå i VVMundersøgelsen. skifergasprøveboring, fase 1. Frederikshavn Kommune Dato 15.05.2013 Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn Forslag til emner, som bør indgå i VVMundersøgelsen vedr. Totals skifergasprøveboring, fase 1. Den 27. februar 2013 besluttede byrådet

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Hjælperytternes håndbog i kørsel på landevej

Hjælperytternes håndbog i kørsel på landevej Hjælperytternes håndbog i kørsel på landevej Håndbogen er en hjælp til alle Hjælperyttere, og sætter en fælles ramme for kørsel på landevej, hvad enten det er under træning, ved deltagelse i cykelløb eller

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E KOMPRESSOROLIE Smøremiddel Internt vare-nr. Betegnelse 0234, 5258 SCAN-TEX KO1 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere