Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning"

Transkript

1 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

2 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet 2 3

3 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 7 Baggrund... 9 Lugt Hvad er lugt? Lugtopfattelse Lugtintensitet Arbejdssikkerhed omkring gyllelageret Gyllegas, svovlbrinte, H 2 S Fald og nedstyrtning Grænseværdier for gasser i gylle Typiske gasser i gylle Svovlbrinte Ammoniak Sikkerhedsskilte Påbudte advarselsskilte og opslag ved gylleanlæg Gode råd ved arbejde i gyllebeholdere Arbejdssikkerhed i forbindelse med udbringning Klargøring og tilkobling af gyllevogn Tilkobling af spredeudstyr slangebom/nedfælder Tilstoppede slanger/fordeler Omrøring med traktordreven propel/placering i forhold til vindretning Fyldning af vogn Fyldeplads Bakkamera Færdsel Bredde Vægt Overbelastning af veje Vægtoverføring til traktorens styrende hjul Tilsvining af vej Afmærkning Transport fra marken Bremser og lys Rengøring af vej Låsning af bogie Andre forholdsregler Gode råd Gylleudslip

4 Sammendrag Lugt dannes ved den anaerobe gæring, der foregår under lagringen af gylle. Følsomheden varierer fra person til person, men de fleste lugtstoffer fra gylle er kendetegnet ved at have en meget lav lugttærskel. Gylle, der er lagret i en beholder, vil danne svovlbrinte, der frigives, når gyllen igen sættes i bevægelse. Derfor skal gylle altid betragtes som et farligt materiale, der kan frigive giftige gasser. Problemet med svovlbrinte er, at det i ret små doser lammer lugtesansen, så man ikke kan lugte, at der er fare på færde. Det er især ved arbejde i lukkede beholdere eller tankåbninger, at man kan blive udsat for dødelige doser af svovlbrinte. I de tilfælde, hvor man går ned i beholderen for at kontrollere den eller for at skrabe slam sammen ved hjælp af en skovl eller en skraber, skal følgende sikkerhedsregler altid anvendes: Personen i beholderen skal bruge luftforsynet åndedrætsværn og have redningssele på med redningsline til vagtmanden ovenfor beholderen. Der skal være mindst en vagtmand ovenfor beholderen. Vagtmanden skal have hejseudstyr, så han kan hejse en bevidstløs person op ved hjælp af redningslinen. Arbejdssikkerhed i forbindelse med udbringning starter med at klargøre materiellet i god tid, før gyllesæsonen går i gang. De fleste ulykker i forbindelse med traktorer sker ved sammenkobling af traktor og maskine. Det er især farligt, hvis der opholder sig en hjælper mellem traktor og maskine, derfor er det vigtigt præcist at aftale, hvem gør hvad og hvornår. Spredeudstyret på vognene er ofte ret uhåndterbart, derfor er vigtigt at dette ved tilkobling er forsynet med støtteben og hjælpeudstyr, som hindrer at dette vælter efter frakobling. For at sikre en effektiv tømning af beholderen og ensartet næringsindhold skal gyllen homogeniseres inden udbringning. Ved denne omrøring frigives mange lugtstoffer og store mængder giftige og ildelugtende gasser. Undlad derfor omrøring, når vinden bærer henimod tættere bebyggelser. Ved fyldning af vogn er det vigtigt, at der ikke er åbne dæksler eller andre huller, som traktorføreren eller andre kan falde i. Gyllekørsel sker ikke blot i de lyse timer, så god belysning på pumpestedet vil være en sikkerhedsmæssig fordel. Alle pumpesystemer skal være forsynet med nødstop, så udstyret kan bringes til standsning ved enhver uforudset situation. Mange almindelige gyllevogne har ikke et tæt dæksel over påfyldningshullet, hvorved gyllen kan skulpe over og efterlade spildt gylle på vejene. Transporteres gyllen derimod på lastvogne, er der langt bedre muligheder for en ren transport og dermed for at undgå tilsvining af veje med våd jord og måske med gylle. 6 7

5 Det er traktorførerens pligt, at sørge for, at vejene gøres rene ved arbejdstids ophør. Hvis han ikke selv gør det, skal han sikre sig, at andre gør det. Hvis der af en eller anden grund skulle ske et uheld med udslip af gylle eller lignende, ville det være en god ide, hvis virksomheden havde en gennemarbejdet beredskabsplan, så alle vidste, hvad man skulle i sådanne situationer. Det vil give både tryghed og sikkerhed for, at redning og begrænsning af ulykkens omfang ikke bliver baseret på rene tilfældigheder. Baggrund I Danmark produceres der årligt ca. 30 millioner tons gylle. Hovedparten af denne gylle udbringes i perioden marts-april, når markerne kan bære belastningen fra gyllevognene. Et stort problem er, at gylle lugter. Den lugt vil de fleste opfatte som ubehagelig. Det er derfor også vigtigt, at der under transport og spredning udvises stor påpasselighed med ikke at spilde gylle på vejen. Det er også en fordel, at gyllevognen ikke er overskyllet med gylle, da lugten fra vognen derved er størst muligt. Det er også vigtigt, at der tænkes på udkørselstidspunktet i forhold til andre arrangementer i området. Da udbringningsperioden er kort, vil der dagligt arbejdes i mange timer. Det medfører risiko for, at traktorføreren kan blive træt og uopmærksom. Det er velkendt, at træthed øger risikoen for, at der tages chancer både hvad arbejdsmiljø og færdsel angår. Herved øges risikoen for ulykker markant. 8 9

6 Lugt Hvad er lugt? Ved den anaerobe gæring, der foregår under lagringen af gylle, dannes der en lang række flygtige forbindelser, hvoraf mange er potente lugtstoffer. Det vil sige lugtstoffer med en meget lav lugttærskel. Lugtopfattelse Følsomheden varierer fra person til person. Nogle mennesker er i stand til at lugte meget små koncentrationer, mens andre skal udsættes for væsentlig højere koncentrationer, før lugten kan registreres. Koncentrationen af lugtstoffer angives oftest i ppm (antal stofdele pr. million dele luft). Nogle stoffer har en meget lav lugttærskel. For eksempel svovlbrinte (0,01-0,7 ppm), mens andre først kan registreres ved højere koncentrationer. Lugtintensitet Når koncentrationen af stoffer er flere gange højere end lugttærsklen, opfattes det ikke altid som værende flere gange kraftigere lugt. Figur 1 viser sammenhængen mellem lugttærskel og koncentration. Den forklarer også, hvorfor en nedsættelse af lugtafgivelsen til omkring det halve, for eksempel fra 90 til 45 lugtenheder, ikke nødvendigvis vil ændre lugtopfattelsen hos de mennesker, der bor langs en vej, hvor der køres gylle. Kurven er i dette interval nærmest flad, hvorfor intensiteten stadig kan være meget høj. Ekstremt stærk 6 Meget stærk 5 Stærk 4 Tydelig 3 Svag 2 Meget svag 1 Ingen lugt Lugtkoncentration, LE/m 3 Lugtintensitet ved stigende lugtkoncentration (LE=lugtenheder). Data fra Misselbrook et al., Arbejdssikkerhed omkring gyllelageret Gyllegas, svovlbrinte, H 2 S Gylle, der er lagret i en beholder vil danne svovlbrinte. Mængden, og hvor hurtigt den dannes, afhænger af gylletypen og temperaturen. Der er set eksempler på, at der i løbet af et døgn har kunnet dannes dødelige koncentrationer af svovlbrinte, som er frigivet i forbindelse med bagskylning i en stald. Derfor skal gylle altid betragtes som et farligt materiale, der kan frigive giftig gas. Det er især ved arbejde nede i lukkede beholdere eller ved at kigge ned i påfyldningshullet på en gyllevogn eller en anden beholder, at man kan blive udsat for dødelige doser af svovlbrinte. Et af problemerne ved svovlbrinte er, at det i ret små doser lammer lugtesansen, så man ikke kan lugte, at der kan være fare på færde. Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at arbejde nede i en gyllebeholder eller anden beholder med gylle, skal man altid regne med, at der er svovlbrinte i så store mængder, at de er dødelige. I nedenstående anvisning, som kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside, er der gode anvisninger på, hvorledes man skal forholde sig, hvis man skal arbejde med gylleanlæg. Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere) At-anvisning nr August Fald og nedstyrtning Hvis man arbejder med åbne gylleanlæg, er der også risiko for at falde eller styrte ned i en beholder. Her skal man være opmærksom på, at meget små mængder gyllegas, kan lamme en person, så han ikke kan holde sig oprejst. Grænseværdier for gasser i gylle Arbejdstilsynets har fastsat grænseværdier for hvor store mængder dampe, støv, røg og fibre der højst må være i arbejdsluften på baggrund af sundhedsmæssige kriterier. Definitionen er, at hvis grænseværdierne ikke overskrides, så kan en normal og sund person arbejde i omgivelserne i 8 timer om dagen igennem et helt arbejdsliv uden at tage skade. Praksis er dog, at mennesker reagerer forskelligt på kemiske stoffer og materialer og nogle kan derfor få gener ved koncentrationer på eller under grænseværdien eller endog pådrage sig en arbejdsbetinget lidelse. 10

7 For gasser, der vil være til stede ved håndtering af gylle, angives grænseværdierne i ppm (parts per million = dele pr million) og det er en god ide at undersøge om der er problemer med dampe ved håndtering af gylle. Typiske gasser i gylle Ved håndtering af gylle vil der især være to gasser at have fokus på, nemlig ammoniak (NH 3 ) og svovlbrinte (H 2 S). Såvel ammoniak som svovlbrinte stammer fra gødningen og frigives under ikke-iltfrie forhold. Gasserne bevæger sig op igennem gyllen og under omrøring kan der ske en voldsom frigivelse af gasserne. Methan (CH 4 ) er også en gødningsgas denne er ugiftig, men eksplosionsfarlig. Methan produceres også under forhold uden ilt og kan fortrænge luft og give iltmangel med deraf følgende kvælningsfare. Problemet er størst i forhold til methan ved overdækkede fortanke eller gylletanke, hvor gassen kan samles og eksplodere hvis der springer en gnist. Svovlbrinte Svovlbrinte er en usynlig og uhyre giftig gas med en stank som rådne æg. Mange mennesker og husdyr er i tidens løb omkommet af svovlbrinteforgiftning. Det er ikke muligt at afgøre ved hjælp af lugtesansen om en lokalitet er farlig på grund af en forekomst af svovlbrinte, idet svovlbrinte lammer lugtesansen ved høj koncentration af gassen. Den menneskelige reaktion på forskellige koncentrationer af svovlbrinte Svovlbrintens akutte giftighed beror på lokale angreb på væv, først og fremmest øjne og lunger og på en hæmning af blodets evne til at transportere ilt. I alle gylle- og ajlebeholdere, fortanke, gødningskældre, gyllekanaler og rør, gulvudsugningskanaler, slambeholdere og ensilagebeholdere skal man regne med at der er store svovlbrinte koncentrationer. Ved omrøring af gylle er der i vindsiden målt koncentrationer på 700 ppm. Ved gyllepumpens udløb er der målt helt op til 3000 ppm! Personlige værnemidler og førstehjælpsforanstaltninger bør være beskrevet i sikkerhedsdatabladet i den udarbejdede APB (arbejdspladsbrugsanvisning). Den menneskelige reaktion på forskellige koncentrationer af svovlbrinte: Koncentration Menneskelig reaktion 0,025-0,1 ppm Lugtgrænse 1 ppm Svag lugt 3-5 ppm Lugten føles ubehagelig som rådne æg. 10 ppm Grænseværdi for en arbejdsdag 30 ppm Stærk ubehagelig lugt, let øjenirritation ppm Lugtesansen lammes, der kommer trykken for brystet, åndenød, hovedpine, kvalme og svimmelhed. Fra ca. 500 og derover Efter 1-2 indåndinger mister man øjeblikkelig bevidstheden, åndedrættet lammes, hvorefter man dør. I tilfælde af at det er nødvendigt med konsultation af en læge, da medbring det aktuelle sikkerhedsdatablad. Svovlbrinte kan kontrolleres ved målinger med drägerrør eller kitagawa rør og tilhørende håndpumpe. Ammoniak Ammoniak i højere koncentrationer genkendes som en stærk, stikkende, sviende og skarp lugt, der ligesom river i næsen. Ammoniak virker ætsende på hud og slimhinder samt påvirker de øvre luftveje. Den menneskelige reaktion på forskellige koncentrationer af ammoniak: Personlige værnemidler og førstehjælpsforanstaltninger bør være beskrevet i sikkerhedsdatabladet i den udarbejdede APB (arbejdspladsbrugsanvisning). I tilfælde af at det er nødvendigt med konsultation af en læge, da medbring det aktuelle sikkerhedsdatablad. Ammoniak kan kontrolleres ved målinger med drägerrør eller kitagawa rør og tilhørende håndpumpe. Koncentration Menneskelig reaktion 20 ppm Grænseværdi 100 ppm Efter få minutter irritation af øjne og næse 700 ppm Irritation og kvælningsfornemmelse ppm Lungeødem, eventuelt vejrtrækningsstop ppm Dødeligt 12 13

8 Sikkerhedsskilte I forbindelse med gylleanlæg skal findes følgende skilte: Påbudte advarselsskilte og opslag ved gylleanlæg Ved alle nedstigningsåbninger til gyllebeholdere og pumpebrønde mv. skal være opsat advarselsskilte om forgiftningsfare. Ved nedstigningsåbninger til gyllebeholdere, pumpebrønde mv. skal der på iøjnefalden steder være opslag om forgiftningsfaren og om førstehjælp i forgiftningstilfælde. Ved pumpesteder skal være opsat advarselsskilte om brandfare. På gylletankvogne skal der være skilte, som advarer mod forgiftningsfaren fra gyllegassen og forbyder ophold på tanken under fyldningen. Skiltene skal anbringes på gylletankvognens forreste endebund eller ved en eventuel lejder og på et sted, hvor skiltene ikke forurenes af gylle. Skiltene skal være tydelige og af vejrfaste materialer. ADVARSEL - GYLLEANLÆG I denne stald findes et gylleanlæg Under gæring i gyllen dannes der forskellige sundheds-, brand- og eksplosionsfarlige gasser, blandt disse den dødsensfarlige svovlbrinte, som frigøres, når gyllen bevæges ved omrøring eller pumpning. Svovlbrinte er en meget farlig gift for mennesker og dyr Ved omrøring og pumpning i gyllen kan der i løbet af 1-2 minutter frigøres dødbringende mængder af svovlbrinte. I disse store koncentrationer kan svovlbrinte lamme lugtesansen fuldstændig, så man ikke bliver opmærksom på faren, før det er for sent. Bevidstløshed kan indtræde pludseligt. Risikoen for frigørelse af gødningsgasser er størst i staldanlæg, hvor store gødningsmængder opbevares i længere tid. Ved langtidsopbevaring er eneste sikre metode til at undgå dødsfald at tømme stalden for mennesker og dyr, såfremt omrøring eller pumpning gennemføres. Er der dyr i stalden, og sker der forgiftning, skal pumpning og omrøring stoppes øjeblikkeligt og dørene åbnes udefra. Man må ikke selv gå ind i stalden, men skal tilkalde særligt trænet mandskab med luftforsynet åndedrætsværn af typen trykluft- eller kredsløbsapparat. Behandling af forgiftning De forgiftede skal anbringes i frisk luft og ambulance skal tilkaldes. Genoplivning skal straks påbegyndes. Indånding af ren ilt skal iværksættes hurtigst muligt. Bevidstløse personer må ikke få vand eller andre drikke. Selv om en bevidstløs vågner op og hævder, at han har det godt, skal der tilkaldes en ambulance. Ved alarmering skal der gøres opmærksom på, at det gælder en ulykke ved et gylleanlæg. FØRSTEHJÆLP VED FORGIFTNING AF GYLLEGAS DET FØRSTE DU SKAL GØRE: Bær den forgiftede ud i frisk luft og tilkald ambulance Dernæst: 1 UNDERSØG OM DEN FORGIFTEDE ER BEVIDSTLØS - tal til ham - rusk i ham - hvis han er vågen, så hold ham vågen til ambulancen kommer HVIS DEN BEVIDSTLØSE IKKE TRÆKKER VEJRET Skab fri luftvej ved at bøje hans hoved stærkt bagover. Rens eventuelt næse og mund. 2 HVIS DEN FORGIFTEDE ER BEVIDSTLØS Undersøg da ved at lytte ved hans næse og mund om han trækker vejret HVIS HAN STADIG IKKE TRÆKKER VEJRET - SÅ GIV KUNSTIGT ÅNDEDRÆT KUNSTIGT ÅNDEDRÆT VED MUND - TIL - NÆSEMETODEN Den forgiftedes hoved holdes stækrt bagoverbøjet. Knæl på begge knæ ned ud for hans hoved. Blæs med vidtåben mund gennem hans næse, se efter at brystkassen hæver sig. Slip hans ansigt og ånd ind, se efter at hans brystkasse sænker sig. Hold stadig hans hoved stærkt bagoverbøjet. Blæs igen. De første 10 indblæsninger skal følge hurtigt efter hinanden, derefter fortsættes i normalt åndedrætstempo, til ambulancen kommer eller han selv trækker vejret. HVIS DEN BEVIDSTLØSE TRÆKKER VEJRET Skab fri luftvej, læg ham i aflåst sideleje, og afvent ambulancen. NÅR DEN BEVIDSTLØSE IGEN TRÆKKER VEJRET NORMALT Læg ham i aflåst sideleje, bliv hos ham og afvent ambulance Sikkerhedsskilte kan downloades fra :

9 Gode råd ved arbejde i gyllebeholdere Det er livsfarligt at gå ned i gylletanken, når der stadig er gylle eller bundslam tilbage i beholderen hvis man ikke planlægger og udfører arbejdet med alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. I de tilfælde, hvor man går ned i beholderen for at kontrollere den eller for at skrabe slam sammen ved hjælp af en skovl eller en skraber, skal følgende sikkerhedsregler altid anvendes: Personen i beholderen skal bruge luftforsynet åndedrætsværn og have redningssele på med redningsline til vagtmanden ovenfor beholderen. Der skal være mindst en vagtmand ovenfor beholderen. Vagtmanden skal have hejseudstyr, så han kan hejse en bevidstløs person op ved hjælp af redningslinen. Arbejdssikkerhed i forbindelse med udbringning Klargøring og tilkobling af gyllevogn Gyllesæsonen starter med at klargøre materiellet. Det vil sige, at gyllevognen og traktoren sammenkobles og smøres. Hvis der er slanger eller andet, som ikke blev repareret i løbet af vinteren, skal disse også repareres eller udskiftes. En god klargøring er den vigtigste forudsætning for at undgå tekniske nedbrud midt i arbejdet. For at undgå stress, er det derfor en god idé at starte dette arbejde i god tid, før sæsonen starter. Hvis man vil bruge en bobcat i beholderen, skal følgende sikkehedsforanstaltninger altid anvendes: Føreren skal anvende luftforsynet åndedrætsværn og have redningssele på. Der skal være to vagtmænd til stede ovenfor beholderen under hele arbejdet. Den ene vagtmand skal have luftforsynet åndedrætsværn og redningssele med line, så han kan nå ned og redde føreren af bob-cat en. Den anden vagtmand skal have hejseudstyr, så han kan hejse en bevidstløs person op. Bob-cat en skal kunne standses ved hjælp af en trådløs sender. Så derfor Planlæg arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Sikre sig med luftforsynet åndedrætsværn. Benyt sikkerhedssele med line med optrækningsspil. Sørg for vagtmænd ved sikkerhedslinen, som kan trække én op. Smøring af en gyllevogn medfører ubekvemme arbejdsstillinger. Foto: Jens J. Høy, AgroTech

10 De fleste ulykker i forbindelse med traktorer sker ved sammenkobling af traktor og maskine. Det er derfor vigtigt, at gyllevognens støtteben er af en så god kvalitet, at der ikke er risiko for sammenbrud, selv om traktoren skulle komme til at ramme vognens trækstang. Det er især farligt, hvis der er en hjælper, der opholder sig mellem traktor og maskine. Moderne traktorer med elektronisk kobling og gearskift kræver særlig stor påpasselighed og øvelse for at undgå rykvis bevægelse af traktoren. Tilkobling af spredeudstyr slangebom/nedfælder Mange gyllevogne er forsynet med et trepunktsophæng, så de kan bruges sammen med både slangebom og nedfælder. Disse redskaber er ofte uhåndterlige at arbejde med. Det er derfor vigtigt, at de er forsynet med sikre støtteben, som hindrer, at en frakoblet bom vælter, når den ikke længere sidder på gyllevognen. Den bedste form for kobling mellem traktor og maskine er en såkaldt kuglekobling, hvor traktoren er monteret med en kugle og vognen med en tilsvarende skål, som placeres over kuglen. Fordelen ved dette sammenlignet med en almindelig trækstang, der placeres i traktorens trækgaffel, er, at der ikke er slør i trækket. Da kuglen kan smøres er sliddet væsentligt mindre end på andre former for koblinger. Den næstbedste form for kobling er brug af hitchkrog, hvor der heller ikke er slør, men vognens øje og traktorens krog er udsat for slid. Derfor skal der holdes øje med, at sliddet ikke bliver for stort, før koblingsdelene fornyes. Det vil ofte være nødvendigt at bevæge sig ind mellem vogn og redskab for at til- og frakoble hydraulik- og elforbindelser. Foto: Jens J. Høy, AgroTech

11 Til- og frakobling af hydraulikslanger og elektrisk udstyr kan kræve, at en person kravler ind mellem vogn og slangebom. Dette er ofte et meget ubekvemt og beskidt arbejde, da det er svært at undgå, at der er gylle på vogn og redskab. Da traktorføreren ikke kan se, hvad der sker bag ved gyllevognen, er det en stor fordel, at der er en hjælper, som i sikker afstand dirigerer vognen hen til redskabet. En anden mulighed er montering af et TV-kamera, som viser billederne på en skærm inde i førerhuset. En god rengøring før skift af redskab gør det både sikrere og mere bekvemt at skifte redskab. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Skærmen til venstre viser, hvad der sker bag ved gyllevognen

12 Forholdsregler Undlad omrøring, når vinden bærer hen mod tættere bebyggelser. Hvis der er tale om et kunstigt flydelag, som gerne skal bevares til senere brug, bør omrøringen kun opblande bundfaldet. Derfor skal omrøreren sænkes ned til bunden og blive der. Tilstoppede slanger/fordeler Udbringning af gylle med store mængder strøelse eller andre fremmedlegemer kan medføre blokeringer i fordelersystemet. Disse blokeringer skal fjernes, da det ellers påvirker fordelingen af gyllen i marken. Især rengøring af fordeleren kan være farligt. For det første vil det ofte være nødvendigt at kravle op på vognen eller medbringe en stige. Hvis fordelerens rotor er gået fast, skal man passe på med at stikke hånden eller fingre ind et sted, hvor der pludselig kan ske en bevægelse. Der er set eksempler på, at spændinger i hydraulikken til rotoren har fået denne til at bevæge sig, når blokeringen er fjernet. Da rotoren er forsynet med knive, skal man derfor ikke anvende hånden i direkte kontakt med de bevægelige dele. Man bør under alle omstændigheder sætte betjeningshåndtaget i flydestilling og standse traktorens motor, før dækslet på fordeleren åbnes. Omrøring med traktordreven propel/placering i forhold til vindretning For at sikre en fuldstændig tømning af gyllebeholderen og et ensartet næringsstof- og mineralstofindhold skal gyllen homogeniseres før udbringning. Ved denne omrøring frigives mange lugtstoffer. Det gælder blandt andet svovlbrinte, som bindes i stillestående væske, men frigives under omrøring. Der vil også ske en frigivelse af ammoniak og andre ildelugtende luftarter. Lugtspredning i forbindelse med omrøring af åbne beholdere vil være vanskelig at undgå. Fra overdækkede beholdere vil der også frigives lugtstoffer, da dæksler og andre åbninger skal være åbne af hensyn til arbejdssikkerheden. Det er ikke muligt at sige, hvor meget lugtspredningen reduceres ved overdækkede beholdere i forbindelse med håndteringen. Fjernelse af en blokering i fordeleren gør det nødvendigt at komme i nærkontakt med både gyllevogn og redskab. Foto: Jens J. Ved omrøring frigives store mængder giftige og ildelugtende gasser. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Høy, AgroTech

13 Fyldning af vogn Fyldeplads Hvis gyllevognen skal fyldes med særskilt pumpe, kan det være nødvendigt at forlade traktoren for at starte og stoppe pumpen. Det gælder derfor om, at arealet omkring pumpen er ryddeligt og ikke er glat. Det er også vigtigt, at der ikke er åbne dæksler eller andre huller, som traktorføreren eller andre kan falde i. Her er der set flere tilfælde af for dårlige eller manglende afdækning af fortanke og pumpebrønde. Da gyllekørsel ikke blot sker i de lyse timer, kan en god belysning af pumpestedet være en stor sikkerhedsmæssig fordel. Ved fyldning af gyllevogn med særskilt pumpe vil der frigives store mængder af de samme stoffer som ved omrøring. Ved påfyldning har gyllen tendens til at skumme så meget, at skummet flyder over og ned ad gyllevognens sider. Pumperne kan styres med radiokontakt mellem gyllevogn og pumpe. Pumpen bør da forsynes med timer og dødmandsknap, så den ikke starter ved fejlsignal fra en anden kilde. Ved etablering af gyllebeholdere er det vigtigt, at der er gode tilkørselsforhold, så der ikke spildes unødig tid på at kante sig ind til pumpestedet. Pumpestedet bør være vandret, så traktor og gyllevogn ikke nødvendigvis skal bremses for at blive stående under pumpen. Bakkamera Ved tilkørsel til pumpested og ved tilkobling af redskaber kan et bakkamera være en stor hjælp. Det består af et kamera og en monitor, som kan vise, hvad der sker bag ved vognen. Ved fyldning af vognen med særskilt pumpe, er det vanskeligt at undgå overskumning. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Forholdsregler Ved at tilsætte lidt rapsolie før fyldning, kan dannelse af skum dæmpes så meget, at overfyldning kan undgås. Hvis det alligevel sker, bør vognen skylles af med rent vand, før der køres ud på offentlig vej

14 Færdsel Mange almindelige gyllevogne har ikke et tæt dæksel over påfyldningshullet. Ved kørsel især på ujævne veje og ved opbremsning kan gyllen skvulpe ud over tanken og derved efterlade en sø på vejbanen. Pumpekran i form af en hydraulisk dreven pumpe på gyllevognen er en stor lettelse og en miljømæssig fordel, da gyllevognen ikke overfyldes. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Mange nyere vogne er forsynet med egen fyldepumpe, hvor et overløbsrør sender skummet tilbage til gyllebeholderen. Det muliggør, at vognen kan fyldes helt, hvorved der spares på antal kørsler. Disse vogne vil som regel være så tætte, at de ikke søles til i gylle. Tømmes og skylles pumpen hver gang før udkørsel, vil vognens overflade være fri for gylle. Dermed vil man undgå unødig spild på transportvejene. Spildt gylle kan være til stor gene ikke mindst på offentlige veje, hvor gyllen vil afgive lugtstoffer over et længere tidsrum. Der er også risiko for, at biler og andre trafikanter bliver oversprøjtet med gylle. I forbindelse med fyldning af vognen, er det en god idé at montere en form for dødmandsknap eller timer, som automatisk standser pumpen, når vognen er fyldt. Det er især en fordel, hvis der anvendes trådløs fjernbetjening af separat fyldepumpe. Spild af gylle er ikke den bedste måde til at opretholde et godt naboskab. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Når marken ligger mere end 10 km fra gylletanken, skal gylle transporteres med lastvogne. Denne form giver gode muligheder for en ren transport, og ved en god tilpasning af logistikken vil denne form for transport ofte medføre lavere omkostninger end den traditionelle gylletransport med traktor og gyllevogn

15 Transport af gylle med lastvogn kan være en både økonomisk og miljømæssig fordel. Foto: Søren Ulrik Sørensen Gylletransport kan også ske ved pumpning gennem slanger og rør. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. En tredje mulighed er rørtransport direkte fra gylletanken til marken. Systemet anvendes i dag på flere større ejendomme og af visse maskinstationer, som har specialiseret sig i denne udbringningsmetode. Opstillingen til hver enkelt mark er tidsrøvende, og derfor er metoden mest praktisk ved udbringning på større arealer inden for begrænsede afstande

16 Bredde Vægt Overbelastning af veje Gyllevogne er meget tunge og meget brede, hvilket skyldes de brede dæk, som er nødvendige, for at vognene kan køre i marken med lavt dæktryk. På de mindre veje vil hjulene derfor ofte køre lige på kanten af asfalten eller ude i rabatten, som derved trykkes ned. Det er et problem for mange kommuner at holde vejene i god stand, hvor der køres meget gylle. Det er også et krav, at akselbelastningen ikke overstiger 10 tons på en enkeltakslet gyllevogn og 18 tons på toakslet bogie. Hvis der er tre- eller fireakslet bogie, må belastningen være op til 24 tons. Det vi i praksis sige, at en vogn med treakslet bogie ikke må køre med mere end ca. 20 tons gylle af gangen. Vægtoverføring til traktorens styrende hjul Mange gyllevogne er forsynet med en hydraulisk topstang mellem traktor og gyllevogn. Denne topstang er affjedret med en trykakkumulator. AgroTech har udført målinger, som har vist, at der kan flyttes ca kg fra traktorens bagaksel over på traktorens foraksel. Det bliver herved lettere at opfylde kravet om, at 20 % af traktorens totalvægt skal ligge på styrende hjul. Store gyllevogne fylder godt på de små veje. Foto Torkild Birkmose, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Den generelle bredde for transportkøretøjer er maks. 2,55 m. For påhængsredskaber som gyllevogne er den tilladte bredde op til 3,3 m. Denne bredde må kun overskrides, hvis der køres mellem avlsgård og mark eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Det er dog således, at der altid skal vises hensyn til den øvrige trafik. Det kan være et problem på mange mindre veje, at gyllevognene er så brede, at de kan være vanskelige at passere. Derfor skal traktorføreren være opmærksom på både bagfra kommende og forfra kommende trafikanter og vise fornødent hensyn

17 Såfremt der tabes eller spildes noget på vejen, der kan være til fare eller ulempe for færdslen, skal dette fjernes straks. Kan dette ikke ske, skal andre, indtil faren eller ulempen er fjernet, ved afmærkning eller på anden lignende måde gøres opmærksom på forholdet. Kilde: Færdselsloven 87 stk. 2 Tilsvining af vej Når en traktor med gyllevogn kører ud fra en våd mark, vil der hænge jord og måske gylle fast på hjulene. Når hastigheden sættes op, vil centrifugalkraften slynge skidtet væk fra hjulene og ned på vejen. Det sker hver gang, der køres ud på vejen. Det er et problem, der skal tages alvorligt. Afmærkning Som nævnt i Færdselsloven kan det tillades, at der ligger jord på vejen, så længe arbejdet foregår, men det er et krav, at andre trafikanter advares, så de ikke uforvarende kommer kørende ind på et område, hvor vejen er meget glat. Det er især et problem, hvis der før forureningen er et uoverskueligt sving, så bilisten eller motorcyklisten ikke har en chance for at se forureningen i god tid. Hvis vejen forurenes skal andre trafikanter advares med advarselstavle. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Forurening af vej er vanskeligt at undgå, men der skal senest ryddes op ved arbejdstids ophør. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Det er traktorførerens ansvar, at der bliver gjort opmærksom på, at der er fare på færde. Hvis han ikke gør det, kan han risikere at få en betinget frakendelse af kørekortet

18 Forholdsregler Undgå kørsel på områder af marken, hvor der lige er spredt gylle, før der køres ud på vejen. Spild af gylle på vejene kan reduceres kraftigt ved at anskaffe slanger, hvor enderne kan vippes op, når der køres på vej. Tilsvarende for nedfældere anvendes der slangeklemmer, som forhindrer, at den sidste gylle afleveres på vejen. Transport fra marken Der er også risiko for spredning af lugtstoffer fra de tømte gyllevogne på vej tilbage efter nyt læs. Det kan især komme fra nedfælder- og udlæggerudstyret, som har tilbøjelighed til at dryppe længe efter, at vognen er tømt. Dryp fra slangebomme kan undgås ved at anvende en slangebom, hvor det yderste af slangerne vippes op i lodret stilling, når bommen foldes sammen i transportstilling. Bremser og lys Alle gyllevogne skal som udgangspunkt være forsynet med bremser. Hvis der er tale om meget små gyllevogne, kan traktorens bremser måske opfylde kravet om, at mindst 50 % af den samlede vægt skal ligge på bremsende hjul. For at traktorens bremsekraft kan overføres til gyllevognens bremser, skal traktorens bremsepedaler være koblet sammen. Hvis dette glemmes, kan det få katastrofale følger, idet traktoren derved kun bremser på et hjul. En test af flere gyllevognes bremseevne har vist, at de kan nedbremses fra 30 km/h til standsning på 12 m. Det betyder, at de overholder de krav, som myndighederne stiller til bremser på traktorvogntog. Hvis hastigheden øges til 40 km/h øges standselængden til over 21 m. Det er derfor meget vigtigt, at hastigheden altid afpasses efter forholdene. Traktorer skal køre med mindst nærlys. Det er også vigtigt, at gyllevognen er forsynet med blinklys. Især ved venstresving skal traktorføreren være meget opmærksom på både modkørende og medkørende trafik. Det kræver tillige gode og korrekt indstillede spejle. Der er set mange eksempler på, at en traktorfører har svinget til venstre i samme øjeblik, en bil er ved at overhale. Det er traktorførerens ansvar, at venstresving kan foretages uden fare eller ulempe for den øvrige trafik. Man må altså ikke stole på, at de bagfra kommende kan se vognens blinklys. De kan være snavsede eller skjult bag hængende slanger. Hvis gyllevognen er mindst 15 cm bredere end traktoren, skal der også anvendes gul afmærkningslygte (rotorblink). Rengøring af vej Det er traktorførerens pligt at sørge for, at vejen gøres ren ved arbejdstids ophør. Hvis han ikke selv gør det, skal han sikre sig, at andre gør det. Rengøring kan ske med et dozerblad på en traktor eller med en frontlæsser med skovl. Når jorden er skrabet væk, bør vejen spules med vand. Her kan en marksprøjte med rengøringsudstyr være en mulighed. Hvis der stadig er et fedtet lag på vejen, skal man lade advarselsskiltene stå, indtil vejen igen er normal. Dryp fra slangerne kan undgås ved at vippe de yderste ender op i lodret stilling. Foto: Jens J. Høy, AgroTech. Låsning af bogie De største gyllevogne er som regel udstyret med drejebar bogie. Det gør dem lettere at trække rundt på marken, men kan være en ulempe ved kørsel på smalle veje, hvor det kan blive nødvendigt at trække ud i rabatten. Hvis denne er blød, eller der er grøfter, kan en ulåst bogie trække bagenden af bogien længere ud mod grøften. Der er set mange eksempler på væltede gyllevogne som følge af, at vogne af sig selv er trukket ud i grøften. Derfor bør bogien låses i ligeud stilling, når der køres på vej. Dæk på traktor og vogn vil også kunne bringe gylle med ud på vejen. Det er især galt, hvis der køres tilbage i det spor, hvor der lige er spredt gylle. Det kan tilrådes, at arealet nærmest vejen tildeles gylle til allersidst. Traktorer med tvillinghjul kan bringe mere jord med ud på vejen end traktorer med enkeltmonterede brede hjul. Især våd lerjord kan i store mængder kile sig op mellem tvillinghjulene

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 1-2001. Overdækning af gyllebeholdere

FarmTest - Bygninger nr. 1-2001. Overdækning af gyllebeholdere FarmTest - Bygninger nr. 1-2001 Overdækning af gyllebeholdere Overdækning af gyllebeholdere Udarbejdet af: Tina Degn Rasmussen Lili Hedemand Jørgen Hviid Jens Johnsen Høy Landskontoret for Bygninger og

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof ACTIVE NS Perfekte løsninger giver perfekte resultater Din gylle er guld værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle Active NS gør din gylle mere

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion

Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion Sådan cykler vi i Korinth Cykel Motion 1 I KCM cykler vi i grupperne M, T og R. (mountain, tur og race). Grupperne er opdelt efter gennemsnitshastighed og køretid. Vi sætter sikkerheden i højsædet. Af

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt som bundfældningstanke).

Læs mere