Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S"

Transkript

1 Global Transport and Logistics U D KA ST

2 Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive transport- og logistikvirksomhed samt tilsvarende aktiviteter i Danmark og i udlandet samt at finansiere datterselskabers tilsvarende aktiviteter via garantier eller direkte pengeudlån. Selskabets virksomhed kan udøves både direkte og gennem anbringelse af kapital i andre selskaber. Selskabets aktiekapital er ,00 kr. Aktier 4 4a1 4a2 4a3 4b 4c 4d Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S i stk. på 1 kr. i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom fastsatte regler. Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 21. marts 2017 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. aktier. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Aktierne skal udstedes til markedskurs og tegningen skal ske uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af én eller flere angivne investorer, ved en kreditors konvertering af gæld, eller som helt eller delvist vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jfr. 5. Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse. Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 21. marts 2017 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. aktier. Forhøjelsen kan ske ved kontant kontant indbetaling. Tegningen skal ske med fortegningsret for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter tegningskursen. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets nuværende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jfr. 5. Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse. Den nominelle kapitalforhøjelse, bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af 4a1 og 4a2, kan samlet ikke overstige kr. aktier. På ordinær generalforsamling den 14. marts 2014 har generalforsamlingen besluttet at vedtage nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af medarbejdere i DSV A/S. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside (www.dsv.com). Selskabet kan ved bestyrelsens beslutning i en periode på 5 år efter den ordinære generalforsamling den 12. marts 2015 erhverve egne aktier op til nominelt kr. af aktiekapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige fra den på købstidspunktet senest noterede børskurs på aktierne med mere end 5%. Selskabet har på ordinær generalforsamling den 12. marts 2015 bemyndiget selskabets bestyrelse til at træffe beslutning om optagelse af lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve (konvertible lån) og/eller til at udstede warrants (tegningsoptioner) samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen er gældende frem til den 12. marts 2020 og omfatter et

3 samlet beløb på op til nominelt 25 millioner kr. Ovennævnte bemyndigelse kan udnyttes ad én eller flere gange. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse - det være sig i forbindelse med udstedelse af warrants eller konvertible gældsbreve eller i forbindelse med udnyttelsen af warrants eller konvertering af gældsbrevene - og de konvertible gældsbreve eller warrants udstedes til en tegnings-, konverterings- eller udnyttelseskurs, som mindst svarer til markedskursen på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. De nærmere vilkår for udstedelse af konvertible gældsbreve og warrants fastsættes af bestyrelsen herunder regler om udnyttelsesvilkår for warrants, lånevilkår og konvertering af gældsbrevene, samt om modtagerens retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af nye warrants, udstedelse af nye konvertible gældsbreve samt selskabets opløsning, fusion eller spaltning inden udnyttelses- eller konverteringstidspunktet. 5 5a 6 Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede konvertible gældsbreve eller warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af ovennævnte bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants eller konverteringsret. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for indenfor samme bemyndigelse at genudstede nye warrants eller nye konvertible gældsbreve, hvis de allerede udstedte er bortfaldet. Bestyrelsen kan søge de konvertible gældsbreve optaget til notering og handel på et eller flere regulerede markeder i Danmark og i udlandet. Bestyrelsen er i perioden indtil den 12. marts 2020 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 25 millioner kr. i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen til at udstede warrants eller de konvertible gældsbreve. De nye aktier, der udstedes som følge af denne bestemmelse skal være omsætningspapirer, og skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, jfr. 5. Bestyrelsen træffer selv nærmere bestemmelse om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførelse, herunder om tidspunktet for rettighedernes indtræden for de nye aktier. Bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants eller optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de dertil hørende fornødne vedtægtsændringer. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Selskabets aktier skal udstedes på navn og noteres i selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Selskabets ejerbog skal på selskabets vegne føres af en af bestyrelsen udpeget ejerbogsfører: Computershare A/S CVR. nr CR Udbytte, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

4 Generalforsamlinger 7 Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post ( ), som nærmere angivet nedenfor, i sin kommunikation med aktionærerne. Indkaldelse af aktionærerne til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, delårsrapporter, selskabsmeddelelser, tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketter og generalforsamlingsprotokollater samt øvrige selskabsretlige dokumenter i forbindelse med generalforsamlinger og øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne, kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via . Disse dokumenter vil, i det omfang det er foreskrevet i selskabsloven eller det i øvrigt findes hensigtsmæssigt, tillige blive offentliggjort på selskabets hjemmeside. Selskabet er forpligtet til at bede navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes, og det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved brug af elektronisk kommunikation. 8 9 Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune (som registreret i Erhvervsstyrelsens it-system) eller i Storkøbenhavn. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, via Erhvervsstyrelsens it-system samt skriftligt eller eventuelt via til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom. Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1 til vedtægterne. Senest 3 uger før hver generalforsamling (inklusiv dagen for dennes afholdelse), skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside: (1) Indkaldelsen med de oplysninger, der fremgår af bilag 1 til vedtægterne. (2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. (3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport med revisionspåtegning og eventuelt koncernregnskab. (4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag. (5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: (1) Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

5 (2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. (3) Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår. (4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. (5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. (6) Valg af revisor. (7) Eventuelle forslag til behandling fra bestyrelse eller aktionærer. (8?M98X*') Eventuelt. Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være skriftligt fremsat til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager bestyrelsen et forslag senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet alligevel kan optages på dagsordenen Møderet og stemmeret 12 Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for aktionærerne, jfr. ovenfor. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandling, derunder forhandlingerne, stemmeafgivning og resultat heraf. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne gøres tilgængelig for selskabets aktionærer. Enhver aktionær, der på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes 14, besidder aktier i selskabet, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor. På generalforsamlingen har enhver aktionær stemmeret i henhold til nedenstående regler. Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, jfr. 13, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, jfr. 14. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den generalforsamling, denne dato knytter sig til, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på 1 kr. 1 stemme.

6 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, med mindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger. 13 Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre begrænsninger for afgivne fuldmagter. En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren. Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet således at brevstemmen er selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. 14 Bestyrelse Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

7 Direktion 17 Til varetagelse af den daglige drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af indtil 5 medlemmer. Tegningsret 18 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. Revision 19 Generalforsamlingen vælger én eller to statsautoriserede revisorer. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Regnskab Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporter og delårsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk i overensstemmelse med den til hver en tid gældende lovgivning samt de for selskabet og datterselskaber gældende internationale regnskabsstandarder. Bestyrelsen kan beslutte, at selskabets årsrapporter og tillige delårsrapporter suppleres af en dansk oversættelse eller en sammenfatning heraf på dansk. Som dirigent Steen E. Christensen Således vedtaget senest på ordinær generalforsamling den 12. marts 2015.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet')

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) (Selskabet') VEDTÆGTER for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet') Marts 2014 10 ~lavn 1.1 5elskabefs navn er COW1 Holding ØS. 2. F~~r~~9 2.1 Selsk~befis formål er at drive holding-virl~somhed ; herunder

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S

VEDTÆGT for Metroselskabet I/S Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 10. september 2010 Opdateret: maj 2014 J.nr.: 89-11759 SOF/HED/ADJ Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@poulschmith.dk www.poulschmith.dk VEDTÆGT

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere