V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure A/S), ABI A/S (Land & Leisure A/S), Golden Holding A/S (Land & Leisure A/S) og First Holiday A/S (Land & Leisure A/S). 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. Formål Selskabets formål er erhvervelse, drift og udlejning af ferieboliger og anden fast ejendom, managementopgaver og projektudvikling indenfor ferie- og fritidsområdet, besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, handels-, finansierings- og investeringsvirksomhed og anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. Selskabskapital Selskabets kapital er kr fordelt på kr i A-kapitalandele og kr i B-kapitalandele. Såvel A- som B-kapitalandele har en nominel værdi på kr. 3,00 pr. stk. 3.2 Kapitalandelene, som er noteret på Københavns Fondsbørs, udstedes gennem VP Securities A/S, CVR nr Kapitalandelene udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog med angivelse af kapitalejerens postadresse. Ejerbogen føres af VP Investor Services (VP Services A/S), CVR nr Kapitalandelene er omsætningspapirer. 3.5 Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed. 3.6 Til selskabets A-kapitalandele kan der hverken direkte eller indirekte være knyttet brugsrettigheder, rabatter eller lignende. 3.7 Der tilkommer kapitalejerne en klassevis fortegningsret, hvorefter A-kapitalandele har fortegningsret til at tegne nye A-kapitalandele, og B-kapitalandele har fortegningsret til at tegne nye B-kapitalandele.

2 4. Mortifikation 4.1 Selskabets kapitalandele, interimsbeviser, tegningsretsbeviser, delbeviser og taloner kan mortificeres uden dom efter de herom til enhver tid gældende lovregler, og nye kapitalandele, interimsbeviser, tegningsretsbeviser, delbeviser eller taloner udstedes, når ejeren på lovlig måde har erhvervet mortifikation. Mortifikation sker for ejerens regning. 4.2 Med hensyn til konvertible obligationer og øvrige gældsbreve kan mortifikation kun ske ved dom, jævnfør mortifikationsloven. Udbytte m.v Udbytte og anden udlodning fra selskabet udbetales til kapitalejerne i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. 5.2 Udbytte, der ikke er hævet inden fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets reservefond. Generalforsamling Selskabets generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn. 6.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabets afslutning. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside og ved almindeligt brev til alle noterede kapitalejere - som har fremsat skriftlig begæring herom - under den i ejerbogen nævnte adresse. 6.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. 6.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller selskabets revisor, når de skønner det påkrævet. Endvidere er bestyrelsen pligtig inden 14 dage at indkalde en ekstraordinær generalforsamling på skriftlig begæring af kapitalejerne, der repræsenterer mindst 5% af selskabskapitalen. Indkaldelsen skal angive de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 6.5 Senest 3 uger før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport forsynet med revisionspåtegning og årsberetning. Dette materiale fremsendes samtidig til de noterede kapitalejere, som har fremsat begæring herom. 7. Forslag fra kapitalejerne 7.1 Selvstændige forslag, som kapitalejerne måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Endvidere finder reglerne i selskabslovens 90 anvendelse. Adgangskort 8.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort. 8. 2

3 8.2 Adgangskort til kapitalejerne, hvilke adgangskort tillige skal udvise det antal stemmer, der tilkommer den pågældende kapitalejer, udleveres mod forevisning af udskrift fra VP Securities A/S, CVR nr eller erklæring fra kapitalejerens kontoførende institut, udvisende at vedkommende er kapitalejer, hvilken udskrift/erklæring ikke må være ældre end en måned, eller mod anden af bestyrelsen godkendt dokumentation og mod skriftlig erklæring fra kapitalejeren om, at kapitalandelene ikke er overdraget til andre inden generalforsamlingen. 8.3 Anmodning om udlevering af adgangskort med tilhørende dokumentation skal være selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. 8.4 Selskabets generalforsamlinger er åben for pressen. Dagsorden På den ordinære generalforsamling skal foretages: Stemmeret 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer og suppleant. 6. Eventuelt Enhver kapitalejer har på generalforsamlingen én stemme for hver kapitalandel på kr. 3, Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til 3.mand, der ikke behøver at være kapitalejer Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver kapitalejer, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen og tilbyder kapitalejerne mindst én metode til underretning af selskabet om udpegning af fuldmægtig ad elektronisk vej Kapitalejeren har mulighed for at brevstemme, det vil sige for at stemme skriftligt, inden generalforsamlingens afholdelse. Dirigent Bestyrelsen vælger i eller uden for kapitalejernes kreds en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning. Stemmeret og vedtægtsændringer 12.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflerhed Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer eller selskabets opløsning kræves dog, at et flertal på 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital erklærer sig for forslaget. 3

4 13. Protokol 13.1 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. Selskabets bestyrelse Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt kapitalejerne eller uden for disses kreds valgt bestyrelse på 3-9 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Selskabets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bemyndigelser Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange, at udvide selskabskapitalen med yderligere indtil kr ,- kapitalandele ved nytegning med eller uden fortegningsret for selskabets hidtidige kapitalejere, således at selskabets samlede selskabskapital inklusive samtlige kapitalklasser kan udgøre op til i alt kr ,-. Bestyrelsen kan frit vælge, hvorledes bemyndigelsen benyttes på A- og/eller B-kapitalandele Såfremt bemyndigelsen i overensstemmelse med ovenstående anvendes af bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret for selskabets nuværende kapitalejere, kan de nye kapitalandele indbetales på en anden måde end ved kontant betaling, herunder ved selskabets overtagelse af en bestående virksomhed, fusion, ved konvertering af gæld eller som vederlag for overdragelse af formueværdier m.m De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, og ingen kapitalejer skal være pligtig til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist For nye kapitalandele skal der i øvrigt i det hele taget gælde tilsvarende regler som for de nuværende kapitalandele, herunder at A-kapitalandele ved fremtidige kapitalforhøjelser med fortegningsret har fortegningsret til at tegne nye A-kapitalandele, og at B-kapitalandele ved fremtidige kapitalforhøjelser med fortegningsret har fortegningsret til at tegne nye B-kapitalandele. 4

5 16.6 Bemyndigelsen er gældende indtil 31. december De nærmere vilkår for kapitaltegning i henhold til nærværende bemyndigelse, herunder tidspunktet fra hvilket de nye kapitalandele giver fuldt udbytte og andre rettigheder i selskabet, fastsættes af bestyrelsen Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af selskabets udnyttelse af de i vedtægterne indeholdte bemyndigelser Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange med eller uden fortegningsret, at udstede konvertible obligationer op til højst 50 % af selskabskapitalen på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes Bestyrelsen bemyndiges til at fastlægge de nærmere lånevilkår og regler for ombytningen Bemyndigelsen til bestyrelsen til at udstede konvertible obligationer er gældende indtil 31. december De konvertible obligationer kan indbetales på en anden måde end ved kontant betaling, herunder ved selskabets overtagelse af en bestående virksomhed, fusion, ved konvertering af anden gæld eller som vederlag for overdragelse af formueværdier Som følge af udstedelse af de konvertible obligationer bemyndiges bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med det beløb og i de kapitalklasser, som ombytningen forudsætter De konvertible obligationer udstedes som negotiable ihændehaverpapirer og kan noteres på navn Kapitalandele hidrørende fra en forhøjelse jævnfør 17 skal med hensyn til rettigheder, til om kapitalejerne skal være forpligtet til at lade sig indløse helt eller delvist, til om de er omsætningspapirer eller ej, til om de kan lyde på ihændehaver eller skal lyde på navn, til deres fortegningsret ved senere kapitalforhøjelse, og til om der skal gælde indskrænkninger i deres omsættelighed i enhver henseende, svare til selskabets hidtidige kapitalandele og skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt bestyrelsen bestemmer. Rettighederne indtræder dog senest et år efter registreringen. Dog skal der for de konverterede nye kapitalandele gælde følgende fortegningsret til fremtidige kapitalforhøjelser med fortegningsret: A-kapitalandele skal have fortegningsret til at tegne nye A-kapitalandele, og B- kapitalandele skal have fortegningsret til at tegne nye B-kapitalandele Som følge af udstedelse af de konvertible obligationer bemyndiges bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med det beløb, som ombytningen forudsætter De konvertible obligationer udstedes som negotiable ihændehaverpapirer og kan noteres på navn. Kapitalandelene hvortil der konverteres, skal bære fuldt udbytte fra det regnskabsår, hvori konverteringen finder sted Bestyrelsen kan beslutte at søge de konvertible obligationer optaget til notering på Københavns Fondsbørs Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte selskabets kapitalandele afkaster, eller af årets overskud Bestyrelsen kan vælge eventuelt at optage sådanne lån i datterselskaber Bemyndigelsen til bestyrelsen gælder frem til 31. december Bestyrelsen kan beslutte at lade sådanne obligationer eller andre gældsbreve notere på Københavns Fondsbørs. 5

6 18. Selskabets daglige ledelse 18.1 Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en eller flere direktører Den samlede bestyrelse kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt Selskabet har udarbejdet retningslinier til incitamentsaflønning for selskabets direktion. Retningslinierne er forelagt og vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 20. januar Retningslinierne kan findes på selskabets hjemmeside: Tegningsregel Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand. Revision Revision af selskabets årsrapporter foretages af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Desuden vælges en suppleant, der skal være statsautoriseret revisor. Regnskabsår Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. Årsrapport Selskabets årsrapport og koncernregnskab aflægges i overensstemmelse med den til enhver til gældende årsregnskabslovgivning samt de internationale regnskabsstandarder i henhold til IFRS-forordningen o Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 20. januar Dirigent: Sign. Skjalm von Bülow 6

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere