Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf."

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: 20. december Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 1. februar Sagens omstændigheder: Klageren ankom med fly til Kastrup Lufthavn den 18. december 2011 og skulle videre hjem til Frederikshavn med tog, hvorfor hun henvendte sig i DSB Billetsalg for at købe en togbillet. Klageren blev solgt en billet med afgang kl. 19:39 men blev ved køb af billetten ikke oplyst, at der på denne afgang var en ventetid i Ålborg på 5 timer mellem togets ankomst kl. ca. 01 og afgangen til Frederikshavn kl. ca. 06 næste morgen. Dette fandt klageren ud af i toget, hvor hun fik udleveret den nye køreplan af personalet. Ifølge klageren besluttede hun sig for at vente i ventesalen i Ålborg, men den var lukket for natten. Efter ca. 45 minutter lykkedes det klageren at standse en taxa, hvorefter hun kørte til bopælen. Taxaregningen blev på 783 kr., hvilket beløb klageren i brev af 20. december 2011 anmodede DSB om at godtgøre tillige med udgiften til togbilletten på 302 kr., samt erstatning for tort, svie, brug af hendes ressourcer og frimærke, mv. I brev af 9. januar 2012 beklagede DSB, at rejsen ikke var forløbet som ventet grundet fejlinformation, men afviste klagerens krav med den begrundelse, at de i særlige tilfælde ydede erstatning til alternativ befordring, men kun til den DSB-station, man havde billet til, og kun hvis man ikke kunne opnå forbindelse til dagens sidste tog, eller der var mere end en times ventetid mellem togankomst og næste togforbindelse, og kun ved forhåndstilsagn fra DSBs personale.

2 Den 1. februar 2012 indgav klageren klage til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro og opgjorde sit samlede krav til kr. fordelt således: Togbillet 302 kr. Taxaregning 783 kr. Klagegebyr 160 kr. Bankoverførsel 27 kr. Udgifter til kuverter, frimærker, tlf. 50 kr. Tort og svie kr. Under sagens skriftveksling i ankenævnets sekretariat imødekom DSB den 12. marts 2012 klagerens krav om betaling af taxaregningen, fordi klageren oplyste, at hun havde været indstillet på at tage afgangen kl. 00:05 fra København, som ikke havde ventetid i Ålborg, og som hun tidligere havde benyttet. DSB afviste de øvrige krav. I brev af 13. marts 2012 skrev ankenævnets sekretariat følgende til klageren: Du bedes inden 10 arbejdsdage fra datoen på dette brev sende os dine bemærkninger hertil herunder om du frafalder den resterende del af klagen, som ikke vedrører taxaregningen. I bekræftende fald tilbagebetales klagegebyret på de 160 kr. og sagen lukkes. Sekretariatet kan oplyse, at der ikke er praksis for at godtgøre andre omkostninger ved at klage end klagegebyret. Der er endvidere ikke grundlag for at tildele erstatning for tort eller svie og smerte. Godtgørelse for tort er en særlig form for godtgørelse, der kun ydes, hvis man har været udsat for frihedsberøvelse, voldtægt, incest, blufærdighedskrænkelse eller anden kønsfrihedsforbrydelse, hvorved ens ære eller selvfølelse er blevet krænket. Hvis man har været syg som følge af en tilskadekomst, kan man få godtgørelse for svie og smerte. Man kan få godtgørelse fra tidspunktet for tilskadekomsten, og så længe man er sygemeldt som følge af tilskadekomsten. Godtgørelsen ydes med en fast takst pr. sygedag. Man anses for syg, hvis man er sygemeldt og under en vis form for behandling. Sygdom skal kunne dokumenteres ved lægeerklæring eller lignende. Reglerne om godtgørelse for svie og smerte findes i erstatningsansvarslovens 3. Klageren meddelte i brev af 21. marts 2012, at det er ok for mig, hvis sagen afsluttes med følgende beløb til mig: Taxaregning 19/12 kr. 783 Togbillet 18/12 kr. 302 Klagegebyr 160,- + 27,- for overførsel kr. 187 Udgifter til korrespondance, tlf. kr. 70 i alt kr DSB fastholdt, at de kun ville godtgøre udgifterne til taxaregningen. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER:

3 Klagerens krav: kr. i godtgørelse. Til støtte herfor har hun gjort gældende, at hun er dybt skuffet og krænket over DSB over hele sagsforløbet, og at hun føler sig udsat for ligegyldighed, dovenskab og respektløshed. Klageren har beskrevet forløbet således:

4 Indklagede: Fastholder at de kun ville godtgøre taxaregningen. Inden DSB traf den beslutning gjorde de til støtte for den samlede afvisning af kravene gældende, at klageren ankom den 20. december 2011 til Københavns Lufthavn og skulle rejse videre med tog til Frederikshavn. Efter klagerens oplysning bad klageren i billetsalget i lufthaven om en billet til Frederikshavn og spurgte om, hvornår toget gik. Det blev oplyst at der var afgang 19,39. Efter afgangen fra Københavns lufthavn Kastrup henvendte klageren sig til togopersonalet og spurgte til opholdstiden i Aalborg. Klageren fik oplyst at næste tog ville gå klokken 5,21 og at opholdstiden således ville være godt 4 timer. Ved ankomsten til Aalborg tog klageren en taxa til Frederikshavn efter at have konstateret, at der ikke var nogen muligheder for indendørs ophold på stationen på dette tidspunkt. Klageren mener at været blevet oplyst om, at toget med afgang fra Københavns lufthavn 19,38 ville gå helt til Frederikshavn og har derfor i brev af 22. december 2011 krævet at få en taxaregning mellem Aalborg og Frederikshavn refunderet, at få et tilsvarende beløb for tort og svie med mere, at få togbilletten refunderet og endelig at de relevante personer får en reprimande. DSB har afvist disse krav med brev af 9. januar. Klageren oplyser, at hun i billetsalget afgav sin billetbestilling og spurgte om afgangstid. Det er 19,39 blev der svaret. På spørgsmålet om det var direkte svarede medarbejderen efter klagerens oplysning, Ja, du skal bare skifte i Aalborg. Den pågældende medarbejder i billetsalget i Københavns lufthavn er rutineret og vel bekendt med de forskellige rejsemuligheder og køreplansforhold. Sidste tog til Frederikshavn uden længerevarende ophold i Aalborg har i en del år været afgangen fra Københavns lufthavn klokken 18,38 og toget med afgang klokken 19,38 går kun til Aalborg. Det har ligeledes været gældende i en række år. Medarbejderen har ikke nogen erindring om netop denne ekspeditionen, der heller ikke på nogen har adskilt sig de mange ekspeditioner, den enkelte medarbejder foretager i løbet af en arbejdsdag. Under de omstændigheder anser DSB det for usandsynligt, at eksplicit skulle have oplyst, at toget havde direkte forbindelse til Frederikshavn, med eller uden skift, som påstået af klageren. Klageren referer også blot, at klageren spurgte om afgangstid og fik svaret 19,38. Det var på tidspunktet for ekspeditionen korrekt første tog var toget med afgang på dette tidspunkt. Klageren citerer også medarbejderen for at svare, at der skal skiftes i Aalborg. Det er også korrekt. Der er blevet gennemført en helt ordinær billetekspedition med salg af en billet og afgivelse af enkelte trafikinformationer uden nævneværdig dialog om forbindelse, ankomsttider, opholdstider eller lignende, måske fordi klageren var optaget af at nå sit tog. Klagerens billet er udstedt 19,31, så der var ikke lang tid til at nå ned på perronen med klagerens store bagage., da billetekspeditionen var afsluttet. Klageren oplyser også at have spurgt togføreren i toget efter afgangen fra Københavns lufthavn Kastrup om, hvor lang opholdstid, der var i Aalborg. Klageren var altså klar over, at der ville være ventetid i Aalborg men spurgte øjensynligt først i toget om, hvor lang opholdstiden var. Set med salgsmedarbejderens øjne var den eneste mulighed for at komme med toget til Frederikshavn at tage toget klokken 19,38 med de ulemper, det indebar. Derfor var det også helt naturligt at sælge billetten til helt Frederikshavn det er ikke en unaturlig ekspedition i billetsalget i Københavns lufthavn. Og en billet helt til Frederikshavn koster kun ca. 10 kr. mere end en billet til

5 Aalborg, så det var også en billig forsikring, hvis klageren undervejs mod Aalborg f.eks. kunne få en aftale om afhentning i Aalborg og derfor ikke ønskede at benytte den sidste del af billetten. DSB finder det beklageligt, at klageren åbenbart har haft den opfattelse, at der skulle være forbindelse uden nævneværdigt ophold i Aalborg til Frederikshavn, men DSB mener ikke at have givet vildledende eller fejlagtig information. DSB finder derfor ikke, at det har handlet ansvarspådragende, og kan derfor ikke imødekomme klagerens krav om dækning af taxaudgifter. DSB kan heller ikke imødekomme nogen af klagerens øvrige krav. BILAG TIL SAGEN: Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Indledningsvist bemærker ankenævnet, at nærværende sag alene omhandler klagerens krav om godtgørelse af togbillettens pris, klagegebyr inklusiv overførselsgebyr samt udgifter til korrespondance og telefon, svarende til kr., idet DSB har imødekommet klagerens krav om betaling af taxaregningen, og idet klageren har frafaldet kravet om erstatning for tort og svie. Klageren købte i København en togbillet med destination Frederikshavn til 302 kr. Klageren rejste på denne billet til Ålborg, hvorefter hun tog en taxa til bopælen. Udgiften til taxaen er efterfølgende blevet tilbudt godtgjort klageren af DSB. Da klageren således er kommet til sin bopæl i Frederikshavn for det beløb, som togbilletten kostede til banegården i Frederikshavn, er der ikke grundlag for at statuere, at klageren har lidt et økonomisk tab, hvilket er en forudsætning for at kunne gøre erstatningskravet gældende. Herefter har klageren ikke krav på at få godtgjort billettens pris. Ifølge ankenævnets vedtægter 26, stk. 4, tilbagebetales klagegebyret på 160 kr., hvis klageren har fået helt eller delvist medhold i klagen, eller hvis den indklagede frafalder sagen. Klageren valgte efter sekretariatets brev af 13. marts 2012 at opretholde klagen over manglende godtgørelse for udgifterne til togbilletten samt de udokumenterede udgifter til korrespondance, selv om sekretariatet oplyste, at hvis klageren frafaldt de resterende klagepunkter ud over taxaregningen, ville klagegebyret blive tilbagebetalt, idet DSB havde imødekommet kravet om betaling af taxaregningen. Herefter må det konstateres, at klageren ikke har fået medhold i de krav, som er til behandling under nærværende sag, og som følge heraf tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4 modsætningsvist. Gebyret på 27 kr. for at bankoverføre klagegebyret må afholdes af klageren selv. Det bemærkes, at klagegebyret kan indbetales kontant i en Nordea Bank uden gebyr. Klagerens øvrige omkostninger ved at klage herunder omkostninger til frimærker og telefon må afholdes af klageren selv, idet der ikke ses grundlag for at kræve, at DSB godtgør disse.

6 Ankenævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: DSB er berettiget til at afvise klagerens erstatningskrav. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. 26, stk. 4, modsætningsvist. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 25. juni Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0411 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere