Delårsrapport Q1 / 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport Q1 / 2012"

Transkript

1 Delårsrapport Q1 /

2 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i Finanskalender Ledelsens regnskabspåtegning Delårsregnskab 14 Resultatopgørelse 15 Totalindkomstopgørelse 16 Balance, aktiver 17 Balance, passiver 18 Pengestrømsopgørelse 19 Egenkapitalopgørelse 21 Noter 26 Bilag til hoved- og nøgletal Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktionen Skagensgade 66 Box Taastrup CVR Tel Fax Dir Delårsrapporten fra Dalhoff Larsen & Horneman A/S, CVR-nr , blev offentliggjort på dansk og engelsk den 15. maj 2012 via NASDAQ OMX Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende. Design og grafisk produktion meyer & bukdahl as 2

3 Vanskelige markedsforhold i Europa medfører lavere omsætning i DLH I 1. kvartal 2012 oplevede vi en fortsættelse af de vanskelige markedsvilkår, som har præget byggesektoren og vores hovedmarkeder siden 3. kvartal Udviklingen påvirker DLH s omsætning og bruttoavancer negativt. Set i det lys har det ikke været muligt i 1. kvartal 2012 at opretholde samme lønsomhed som i 1. kvartal Vi fortsætter med at reducere vores omkostninger, og beslutningen om at sælge den amerikanske hårdttræsforretning gør, at vi kan sætte alle kræfter ind på at styrke den europæiske forretning og Global Sales, siger adm. direktør Kent Arentoft. Omsætningen i første kvartal blev DKK 657 mio. mod DKK 715 mio. i samme periode sidste år. Den lavere omsætning påvirker kvartalets lønsomhed: o EBITDA blev DKK 7 mio. mod DKK 20 mio. sidste år. o EBIT blev DKK 2 mio. mod DKK 14 mio. sidste år. o EBIT-marginen er faldet fra 1,9 % til 0,3 %. Tiltagene med udflytning af administrationsfunktioner til Hongkong fortsætter, hvilket vil sænke kapacitetsomkostningerne i andet halvår Forventninger DLH offentliggjorde den 8. marts 2012, at koncernen forventede en omsætning og EBIT-margin på niveau med det, der blev opnået i 2011, svarende til en omsætning på knap DKK 2,8 mia. og et EBIT på DKK 54 mio., efter at den lagerbaserede amerikanske virksomhed, Inter-Continental Hardwoods Inc., er blevet klassificeret som ophørende aktivitet. DLH har i 1. kvartal opretholdt sin omsætning på sine Global Sales markeder, mens de europæiske markeder fortsat er under pres. Der er stor økonomisk usikkerhed på DLH s europæiske nøglemarkeder, og det forventes ikke, at forholdene forbedres i andet halvår. DLH forventer at nå en omsætning på DKK 2,6-2,7 mia. for hele året. Det forventes, at Global Sales vil øge sin andel af koncernens samlede omsætning. Dette, kombineret med et stærkt konkurrencepræget europæisk marked med pressede priser, indebærer, at den gennemsnitlige bruttoavance vil være lavere end sidste år. Koncernen forventer at kunne realisere en EBIT-margin omkring nul procent for hele året. Eventuelle resultateffekter som følge af frasalg af aktiver bestemt for salg er ikke indeholdt i ovennævnte resultatforventning. Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts Kontakt: Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Kent Arentoft på telefon nr

4 Hoved- og nøgletal Året (mio. DKK) Resultatopgørelse: Nettoomsætning Bruttoavance Omkostninger ekskl. afskrivninger og amortisering (78) (82) (335) Primært resultat før afskrivninger og amortisering (EBITDA) Indtjening før renter, skat og amortisering (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (9) (10) (47) Resultat for fortsættende aktiviteter før skat (EBT) (7) 4 7 Resultat for fortsættende aktiviteter (10) 2 9 Resultat for ophørende aktiviteter - (6) (7) Resultat (10) (4) 2 Balanceposter: Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Samlede aktiver Egenkapital Gennemsnitligt investeret kapital inkl. goodwill Rentebærende gæld, netto Investeringer: Bruttoinvesteringer ekskl. tilkøb Heraf investeringer i materielle aktiver Bruttoinvesteringer inkl. tilkøb Nettoinvesteringer (bogført værdi) ekskl. tilkøb (4) 3 19 Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) (74) (78) (84) Pengestrømme fra investeringsaktivitet 5 (2) (20) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 57 (127) (108) Regnskabsmæssige nøgletal: Bruttomargin 13,0% 14,2% 14,8% Overskudsgrad (EBIT-margin) 0,3% 1,9% 1,9% NWC/omsætning 36,0% 35,3% 34,0% Egenkapitalforrentning (ROE) (5,1%) (3,0%) 0,2% Soliditet 45,7% 30,0% 45,9% Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill) 1,4% 5,3% 5,1% Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal 1) : Indre værdi pr. udvandet aktie a DKK 5 / 10 (BVPS-D) ultimo Aktiekurs pr. ultimo (P), DKK 6,85 14,00 6,40 Udvandet kurs / indre værdi (P/BV-D) 0,47 0,47 0,39 Gennemsnitligt antal udvandede aktier udstedt (i stk.) Pengestrøm pr. udvandet aktie a DKK 5 / 10 (CFPS-D) (1,38) (4,39) (1,77) Udvandet Price Earning (P/E-D) (37,1) 131,6 33,7 Resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie (EPS) a DKK 5 / 10 (0,18) 0,11 0,19 1) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 Indregning pr. aktie. Øvrige nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal ) Stykstørrelsen på aktier er ændret til DKK 5 i forbindelse med kapitalforhøjelsen i april

5 beretning Salgs- og resultatudvikling DLH har oplevet en vanskelig start på det nye regnskabsår. En markant afmatning på koncernens europæiske hovedmarkeder indebærer, at første kvartals omsætning på DKK 657 mio. ligger 8 % under samme periode sidste år. Det er særligt koncernens tre store markeder Danmark, Sverige og Frankrig, der oplever vigende omsætning. Mens Europa generelt ligger under sidste års niveau, har satsningen på de oversøiske markeder gennem Global Sales båret frugt. Her har koncernen opretholdt samme omsætning som sidste år trods det, at første kvartal sidste år stadig var begunstiget af salg af træprodukter fra egne skovkoncessioner. Stort set alle markeder oplever et prispres i samtlige produktkategorier som konsekvens af de svage markedsforhold og som konsekvens af stort udbud. Dette kombineret med den relativt større andel af omsætning fra Global Sales, der er back to back-transaktioner med typisk lavere marginaler, indebærer, at koncernens bruttoavance falder. Bruttoavancen blev på 13,0 % mod 14,2 % sidste år. Kapacitetsomkostningerne er reduceret med ca. DKK 3 mio. sammenlignet med første kvartal sidste år, men det kan ikke opveje det vigende salg. EBIT (resultat af primær drift før renter og skat) blev DKK 2 mio. for første kvartal 2012 mod DKK 14 mio. i samme periode sidste år. På årets første tre måneder opnår selskabet en EBIT-margin på 0,3 % mod 1,9 % sidste år. Finansielle omkostninger er faldet fra DKK 10 mio. til DKK 9 mio. som følge af den mindre gældsbyrde. Sidste års finansielle omkostninger var endvidere positivt påvirket af kursgevinster på DKK 10 mio. Koncernens resultat efter skat (fortsættende aktiviteter) udgjorde i første kvartal et underskud på DKK 10 mio. mod et overskud på DKK 2 mio. i det tilsvarende kvartal i Det er besluttet, at den del af den amerikanske forretning, der via selskabet Inter-Continental Hardwoods Inc. baserer sig på lagersalg, søges afhændet og er Omsætning, fordelt på kvartaler DKK mio Omsætning, andel for koncernen Norden Vesteuropa Centraleuropa & Rusland Global Sales Q1 Q2 Q3 Q4 29% 34% 14% % derfor overført til ophørende aktiviteter. I første kvartal havde denne forretning en omsætning på DKK 37 mio. mod sidste års DKK 43 mio. og et EBIT på DKK 1 mio. mod sidste års DKK 3 mio. Første kvartal var dog præget af en række engangsomkostninger, idet der er foretaget en række organisatoriske tilpasninger, og der er afviklet et mindre forretningsområde inden for amerikansk hårdttræ. Samlet blev periodens resultat på minus DKK 10 mio. mod minus DKK 4 mio. sidste år. EBIT, fordelt på kvartaler DKK mio Produktmiks, andel for koncernen Savet træ Kævler Høvlet træ Plader Andet Q1 Q2 Q3 Q4 35% 16% % 23% 11% 5

6 Pengestrømme og balance Pengestrømme fra primær drift for første kvartal 2012 blev på minus DKK 64 mio., mens pengestrømme fra driftsaktivitet efter betalte renter og skat blev på minus DKK 74 mio. (minus DKK 78 mio. i 1. kvartal 2011), primært som følge af stigning i tilgodehavender og fald i leverandørgæld. Pengestrøm fra investeringsaktivitet var positiv med DKK 5 mio. efter salg af ejendom i Polen. Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. Q Q Omsætning Bruttomargin 13,0% 14,2% EBIT 2 14 EBIT-margin 0,3% 1,9% Organisk vækst (8,2%) 4,5% NWC/omsætning 36,0% 35,3% NOA ROIC inkl. goodwill 1,4% 5,3% Koncernbalancen ultimo marts 2012 var DKK mio. mod DKK mio. ultimo marts Som allerede anført i årsregnskabet for 2011 var koncernens lagerpositioner ultimo 2011 højere end ønsket. Dette er fortsat tilfældet, da det er de lagerførende enheder i Europa, hvor indkøbsdispositionerne træffes i efteråret, der har haft det svageste salg i første kvartal. Koncernens egenkapital var ved udgangen af første kvartal 2012 DKK 776 mio. i lighed med egenkapitalen ved udgangen af Soliditeten udgjorde ved udgangen af første kvartal ,7 % mod 30,0 % ved udgangen af første kvartal Koncernen har aktiver bestemt for salg for DKK 211 mio. på balancen. Det drejer sig bl.a. om en større grund i Brasilien, hvor koncernen fortsat afventer myndighedernes endelige godkendelse og frigivelse af skøde. Herudover består posten af nogle europæiske grunde og bygninger samt aktiver fra koncernens norske og finske enheder primært varelagre. Posten er øget siden årsregnskabet, idet der er overført aktiver for i alt ca. DKK 80 mio. fra koncernens amerikanske lagerbaserede enhed. 6

7 Forretningsområder Efter beslutningen om frasalg af koncernens amerikanske lagerbaserede virksomhed og organiseringen af Rusland sammen med region Centraleuropa er koncernen nu organiseret i fire forretningsområder. I tre af forretningsområderne; Norden, Vesteuropa og Centraleuropa & Rusland servicerer koncernen fra egne varelagre kunder inden for industri, byggemarkeder og i mindre grad detailhandel. Hovedparten af omsætningen ligger i Europa. Det fjerde forretningsområde, Global Sales, opererer globalt med back to back -handel med hårdttræ og plader. Norden Det nordiske marked var i første kvartal præget af væsentlig afmatning i både Danmark og Sverige, og regionen ligger 14 % under omsætningen i 1. kvartal 2011 og er faldet fra DKK 260 mio. til DKK 222 mio. I Danmark er der tale om tilbagegang i både omsætning til distributionssegmentet og til industrisegmentet. Salget i regionen har også været påvirket af en brand hos en større leverandør, hvilket har indebåret svigtende leverancer samt mindre bruttoavance, idet der måtte indkøbes kompenserende og dyrere varer. I Danmark er andelen af direkte leverancer af pladeprodukter (back-to-back) blevet øget, hvilket sænker bruttoavancen. Den lavere omsætning kombineret med den pressede bruttoavance har kun i mindre omfang kunnet kompenseres ved lavere kapacitetsomkostninger. Initiativet med salg af udvalgte produkter til de større byggemarkedskæder viser fremgang. Koncernen afhændede en af sine svenske lagerejendomme for DKK 10 mio., hvor endelig overdragelse fandt sted den 3. april Dette har ingen påvirkning på første kvartals resultater. Der arbejdes fortsat på at sælge yderligere to lagerejendomme i Sverige. DLH's faciliteter i Norden ultimo marts 2012 Helsinki Oslo Stockholm København Salg Varelager Administration Hoved- og nøgletal for Norden DKK mio. Q Q Omsætning Bruttomargin 14,2% 16,1% EBIT 1 8 EBIT-margin 0,6% 3,0% Organisk vækst (14,4%) 17,9% NWC/omsætning 26,3% 27,7% NOA ROIC 4,1% 10,1% Omsætning, andel for regionen Produktmiks, andel for regionen Omsætning, fordelt på kvartaler Sverige Danmark Norge Finland 8% 2% 43% Savet træ Kævler Høvlet træ Plader Andet 6% 11% 1% 2% DKK mio % % 0 Q1 Q2 Q3 Q4 7

8 Vesteuropa Vesteuropa, der omfatter landene Fran krig, Holland og Belgien, havde en blandet start på året. Det franske og hollandske marked viste svaghedstegn, mens der blev opnået vækst i Belgien. Alle markederne har oplevet generelt prispres i første kvartal. DLH's faciliteter i Vesteuropa ultimo marts 2012 Paris Antwerpen Frankrig, der er regionens største marked, oplevede afdæmpet efterspørgsel fra byggeindustrien, mens der var marginal vækst i distributionssegmentet. Generelt har stemningen på det franske marked været præget af politisk usikkerhed omkring præsidentvalget og af en række nabolande med svære økonomiske udfordringer. Samlet set faldt omsætningen på det franske marked ca. 20 %, primært drevet af fald inden for handel med kævler fra Afrika, hvor koncernen sidste år stadig havde sine egne skovkoncessioner, og inden for eksport af fransk hårdttræ. Introduktionen af pladeprodukter i 2011 har bidraget med vækst og udgør i dag 5 % af den samlede omsætning i regionen. Samlet set nåede regionen en omsætning på DKK 150 mio. mod 169 mio. sidste år, svarende til en negativ organisk vækst på 11 %, og med cirka samme bruttoavance og samme niveau af omkostninger endte EBIT på DKK 9 mio. Salg Varelager Administration Da alle tre markeder er klassiske lagersalgsmarkeder, hvor lagerdispositionerne træffes i efteråret, er kapitalbindingen højere end ønsket, og dermed opnåede regionen et lavere afkast af den investerede kapital end i samme periode sidste år. Hoved- og nøgletal for Vesteuropa DKK mio. Q Q Omsætning Bruttomargin 15,4% 15,8% EBIT 9 14 EBIT-margin 6,0% 8,0% Organisk vækst (11,1%) 10,2% NWC/omsætning 56,2% 49,0% NOA ROIC 11,2% 17,5% Omsætning, andel for regionen Produktmiks, andel for regionen Omsætning, fordelt på kvartaler Frankrig Belgien Holland 22% 15% Savet træ Kævler Høvlet træ Plader Andet 5% 11% 34% DKK mio % 42% 8% 40 0 Q1 Q2 Q3 Q4 8

9 Centraleuropa & Rusland Første kvartal bar præg af et par kolde vintermåneder med traditionelt lav aktivitet. Omsætningen på DKK 91 mio. lå 6 % under sidste år jævnt fordelt på alle regionens markeder. Bruttoavancen var marginalt under sidste års niveau primært drevet af intens priskonkurrence på pladeprodukter. Takket være lidt lavere kapacitetsomkostninger lykkedes det at fastholde indtjeningen sammenlignet med samme periode sidste år. DLH's faciliteter i Centraleuropa & Rusland ultimo marts 2012 Skt. Petersborg Moskva Warszawa Kiev Prag Bratislava Novosibirsk Rusland er organisatorisk blevet tilknyttet denne region med det formål at gøre produktporteføljen bredere. Den nuværende produktportefølje sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at DLH får andel i den russiske vækstøkonomi. Ca. 70 % af den russiske omsætning er baseret på finerprodukter til industrien. Salg Varelager Administration Hoved- og nøgletal for Centraleuropa & Rusland DKK mio. Q Q Omsætning Bruttomargin 17,9% 18,3% EBIT 1 1 EBIT-margin 1,0% 0,8% Organisk vækst (6,7%) 6,2% NWC/omsætning 43,4% 40,8% NOA ROIC 2,1% 1,7% Omsætning, andel for regionen Produktmiks, andel for regionen Omsætning, fordelt på kvartaler Polen Rusland Slovakiet Tjekkiet Ukraine 34% 3% 2% 4% 57% Savet træ Høvlet træ Plader Andet 47% 22% 22% 9% DKK mio Q1 Q2 Q3 Q

10 Kort fortalt / Hoved- og nøgletal / beretning / Begivenheder efter periodens udløb Global Sales DLH's faciliteter i Global Sales ultimo marts 2012 I Global Sales opnåede koncernen samme omsætningsniveau som i 1. kvartal Der er dog sket en markant ændring af både produkt- og markedsmiks. Hvor 1. kvartal i 2011 var præget af salg af træ og kævler fra de daværende afrikanske skovkoncessioner, primært rettet mod Sydeuropa og Asien, er 1. kvartal i 2012 baseret på salg af andre produkttyper og til andre markeder. Samlet blev omsætningen på DKK 192 mio. mod DKK 188 mio. sidste år. Kina og Vietnam tegnede sig for en omsætningsfremgang i niveauet ca. 25 %. Ligeledes lykkedes det også at opnå vækst i alle de nye satsningsområder, nemlig Indien, Sydamerika og handel med plader i USA. De sydeuropæiske markeder, med hovedvægten på Spanien og Portugal, ligger med et fald på ca. 40 %, hvilket er tæt knyttet til udviklingen i de regionale økonomier og kundernes manglende adgang til finansiering. For at tilpasse kapaciteten og sænke omkostningerne besluttede DLH i februar at lukke det danskbaserede salgskontor, der betjente de sydeuropæiske markeder. Disse markeder vil fremover blive serviceret direkte fra koncernens oversøiske indkøbsenheder. Ud over Sydeuropa havde kun Mellemøsten tilbagegang i omsætningen. Det nye produkt- og markedsmiks kombineret med et stort prispres har imidlertid påvirket bruttoavancen negativt med et fald Omsætning, andel for regionen 8% Europa Mellemøsten Indien Kina Vietnam 19% USA Sydamerika Ho Chi Minh Belém Salg Varelager Administration fra 9,3 % til 7,8 %. Organisationen i Global Sales gennemgår i øjeblikket en større transformation, hvor en række logistik og administrative funktioner flyttes fra Danmark til Hongkong. Hertil kommer den videre etablering af nye kontorer i Dubai og USA. Alt dette indebærer en række initialomkostninger i niveauet DKK 3,5 mio. ved opsætning af de nye kontorer, fratrædelsesgodtgørelser og dobbelt bemanding gennem det meste af 1. halvår. Besparelserne fra disse tiltag vil først slå igennem i 2. halvår. Kombineret med den lavere bruttoavance er lønsomheden væsentligt lavere i 1. kvartal 2012 end i samme periode sidste år. Gevinsten ved reorganiseringen 8% Hoved- og nøgletal for Global Sales DKK mio. Q Q Omsætning Bruttomargin 7,8% 9,3% EBIT 0 EBIT-margin 0,2% 3,9% Organisk vækst 2,1% (13,6%) NWC/omsætning 24,3% NOA 186 ROIC 33% 129 og de nye markedssatsninger ventes at slå positivt igennem i 2. halvår % % 29% 10 17,8% 0,7% 21,8% DKK mio. Savet træ 14% Kævler Høvlet træ Plader Andet 7 Omsætning, fordelt på kvartaler 12% 10% Hongkong New Delhi Produktmiks, andel for regionen 17% 9% Shanghai Dubai 0 Q1 Q2 Q3 Q4 2011

11 Forventninger DLH offentliggjorde den 8. marts 2012, at koncernen forventede en omsætning og EBIT-margin på niveau med det, der blev opnået i 2011, svarende til en omsætning på knap DKK 2,8 mia. og et EBIT på DKK 54 mio., efter at den lagerbaserede amerikanske virksomhed, Inter- Continental Hardwoods Inc., er blevet klassificeret som ophørende aktivitet. DLH har i 1. kvartal opretholdt sin omsætning på sine Global Sales markeder, mens de europæiske markeder fortsat er under pres. Der er stor økonomisk usikkerhed på DLH s europæiske nøglemarkeder, og det forventes ikke, at forholdene forbedres i andet halvår. DLH forventer at nå en omsætning på DKK 2,6-2,7 mia. for hele året. Det forventes, at Global Sales vil øge sin andel af koncernens samlede omsætning. Dette, kombineret med et stærkt konkurrencepræget europæisk marked med pressede priser, indebærer, at den gennemsnitlige bruttoavance vil være lavere end sidste år. Koncernen forventer at kunne realisere en EBIT-margin omkring nul procent for hele året. Eventuelle resultateffekter som følge af frasalg af aktiver bestemt for salg er ikke indeholdt i ovennævnte resultatforventning. BEGIVENHEDER EFTER PERIODENS UDLØB Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb. VÆSENTLIGE SELSKabs meddelelser UDSENDT I marts 2012 Årsrapport 2011: Et skælsættende år for DLH 12. april 2012 generalforsamling 15. maj 2012 Delårsrapport 3 måneder 2012 FINANSKALENDER august 2012 Delårsrapport 6 måneder november 2012 Delårsrapport 9 måneder

12 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2012 for Dalhoff Larsen & Horneman A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Høje Taastrup, den 15. maj 2012 Direktion: Kent Arentoft (adm. direktør) Bestyrelse: Kurt Anker Nielsen Kristian Kolding Jesper Birkefeldt (formand) (næstformand) Lars Green Ann Høy-Thomsen Aksel Lauesgaard Nissen Agnete Raaschou-Nielsen John Stær Johannes Borglykke Sørensen 12

13 DELÅRSREGNSKAB 13

14 RESULTATOPGØRELSE Hele (mio. DKK) Nettoomsætning 656,6 715, ,1 Vareforbrug (571,3) (613,2) (2.369,1) Bruttoavance 85,3 101,8 412,0 Andre eksterne omkostninger (36,7) (38,5) (160,9) Omkostninger vedrørende personaleydelser (43,7) (43,6) (178,8) Andre driftsindtægter 2,4 1,1 10,3 Andre driftsomkostninger (0,7) (0,8) (5,7) Primært resultat før afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) 6,6 20,0 76,9 Afskrivninger (4,9) (6,2) (23,0) Resultat af primær drift (EBIT) 1,7 13,8 53,9 Finansielle poster: Finansielle indtægter 1,1 11,2 4,3 Finansielle omkostninger (9,9) (21,4) (51,3) Resultat for fortsættende aktiviteter før skat (EBT) (7,1) 3,6 6,9 Skat af periodens resultat for fortsættende aktiviteter (2,8) (1,7) 2,1 Periodens resultat for fortsættende aktiviteter (9,9) 1,9 9,0 Periodens resultat for ophørende aktiviteter - (5,9) (7,3) Periodens resultat (9,9) (4,0) 1,7 Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (EPS) (0,18) (0,22) 0,04 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (0,18) (0,22) 0,04 Resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie (0,18) 0,11 0,19 Udvandet resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie (0,18) 0,11 0,19 14

15 totalindkomstopgørelse Hele (mio. DKK) Periodens resultat (9,9) (4,0) 1,7 Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder 6,3 (1,7) (0,5) Kursgevinst/(-tab) på sikringsinstrumenter indgået til afdækning af kapitalinteresser i udenlandske enheder - (1,9) (1,9) Valutakursreguleringer overført til periodens resultat for ophørende aktiviteter - 5,7 3,0 Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering - (2,3) (4,6) Værdiregulering overført til finansielle poster 3,2 3,2 3,2 Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger - - (4,3) Skat af anden totalindkomst - - 0,5 Anden totalindkomst efter skat 9,5 3,0 (4,6) Totalindkomst i alt (0,4) (1,0) (2,9) Heraf udgør: Periodens totalindkomst, fortsættende aktiviteter (0,7) 8,4 (7,6) Periodens totalindkomst, ophørende aktiviteter 0,3 (9,4) 4,7 15

16 balance Aktiver Koncernen Koncernen (mio. DKK) Langfristede aktiver: Immaterielle aktiver: Goodwill 144,0 143,9 144,1 Andre immaterielle aktiver 74,3 80,8 74,9 218,3 224,7 219,0 Materielle aktiver 75,5 138,0 106,1 Andre langfristede aktiver: Andre kapitalandele og værdipapirer 3,8 3,8 3,8 Udskudt skat 43,3 40,2 49,7 47,1 44,0 53,5 Langfristede aktiver i alt 340,9 406,7 378,6 Kortfristede aktiver: Varebeholdninger: Handelsvarer og forarbejdede varer 644,0 710,5 712,0 Forudbetalinger for varer 32,3 35,2 27,7 676,3 745,7 739,7 Tilgodehavender: Tilgodehavender fra salg 387,8 418,9 349,7 Andre tilgodehavender 39,0 59,2 55,9 426,8 478,1 405,6 Likvide beholdninger 43,6 39,2 45,5 Aktiver bestemt for salg 210,9 90,8 119,3 Kortfristede aktiver i alt 1.357, , ,1 Aktiver i alt 1.698, , ,7 16

17 balance Passiver Koncernen Koncernen (mio. DKK) Egenkapital: Aktiekapital 267,8 178,6 267,8 Reserve for sikringstransaktioner (1,4) (2,3) (4,6) Reserve for valutakursregulering (34,7) (39,5) (41,0) Overført resultat 544,1 391,6 553,7 Egenkapital i alt 775,8 528,4 775,9 Langfristede forpligtelser: Pensioner og lignende forpligtelser 13,2 11,7 13,1 Udskudt skat 20,4 33,2 20,5 Hensatte forpligtelser 14,0 13,8 17,4 Ansvarlig lånekapital 18,6 55,9 37,2 Kreditinstitutter 607,1 291,6 534,5 Leasingforpligtelse 0,7 0,9 0,7 674,0 407,1 623,4 Kortfristede forpligtelser: Kreditinstitutter 14,3 401,7 - Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 193,3 228,9 222,2 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser - 106,2 18,8 Selskabsskat 4,8 1,3 12,8 Hensatte forpligtelser 7,7 17,1 9,5 Periodeafgrænsningsposter - 4,8 0,7 220,1 760,0 264,0 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 28,6 65,0 25,4 Forpligtelser i alt 922, ,1 912,8 Passiver i alt 1.698, , ,7 17

18 pengestrømsopgørelse Hele Note (mio. DKK) Resultat før skat for fortsættende aktiviteter (7,1) 3,6 6,9 8 Regulering for ikke-likvide driftsposter mv. (1,3) (4,8) (30,2) Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital (8,4) (1,2) (23,3) 9 Ændring i driftskapital (55,7) (47,0) 31,4 Pengestrøm fra primær drift (64,1) (48,2) 8,1 Finansielle indtægter, modtaget 0,2 11,2 4,3 Finansielle omkostninger, betalt (9,6) (35,7) (70,5) Betalt/refunderet selskabsskat (0,6) (5,7) (25,6) Pengestrøm fra driftsaktivitet (74,1) (78,4) (83,7) Køb af immaterielle aktiver (1,2) (1,4) (4,8) Køb af materielle aktiver (1,1) (1,4) (15,0) Salg af immaterielle og materielle aktiver 7,3 0,1 1,4 Realiseret kursgevinst vedr. afdækning af nettoinvesteringer i fremmed valuta - 0,4 (1,9) Pengestrøm til investeringsaktivitet 5,0 (2,3) (20,3) Pengestrøm fra driften og efter investeringer (69,1) (80,7) (104,0) Tilbagebetaling af leasingforpligtelser (0,1) (0,1) (0,5) Tilbagebetaling af ansvarligt lån - - (106,0) Afdrag på ansvarligt lån (18,6) - - Kapitalforhøjelse ,0 Salg af egne aktier - 1,9 1,9 Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter 75,4 (128,5) (252,5) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 56,7 (126,7) (108,1) 6 Pengestrøm fra ophørende aktiviteter 3,7 170,3 195,9 Årets pengestrøm (8,7) (37,1) (16,2) Likvide beholdninger pr ,4 68,3 68,3 Valutakursregulering af likvider 0,4 (0,2) (0,7) 7 Likvide beholdninger pr / ,1 31,0 51,4 18

19 egenkapitalopgørelse Reserve Reserve for for sikrings- valuta- Aktie- trans- kurs- Overført Foreslået (mio. DKK) kapital aktioner regulering resultat udbytte I alt Egenkapital pr ,6 (3,2) (41,6) 393,7-527,5 Totalindkomst i 2011: Periodens resultat (4,0) - (4,0) Anden totalindkomst: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder - - (1,7) - - (1,7) Kursgevinst/(-tab) på sikringsinstrumenter indgået til afdækning af kapitalinteresser i udenlandske enheder - - (1,9) - - (1,9) Valutakursreguleringer overført til årets resultat for ophørende aktiviteter - - 5, ,7 Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Periodens værdiregulering - (2,3) (2,3) Værdireguleringer overført til finansielle poster - 3, ,2 Anden totalindkomst i alt - 0,9 2, ,0 Totalindkomst i alt for perioden - 0,9 2,1 (4,0) - (1,0) Transaktioner med ejere: Salg af tegningsretter på beholdning af egne aktier ,9-1,9 Transaktioner med ejere i alt ,9-1,9 Egenkapital pr ,6 (2,3) (39,5) 391,6-528,4 19

20 egenkapitalopgørelse Reserve Reserve for for sikrings- valuta- Aktie- trans- kurs- Overført Foreslået (mio. DKK) kapital aktioner regulering resultat udbytte I alt Egenkapital pr ,8 (4,6) (41,0) 553,7-775,9 Totalindkomst for perioden: Periodens resultat (9,9) - (9,9) Anden totalindkomst: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder - - 6, ,3 Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Værdireguleringer overført til finansielle poster - 3, ,2 Anden totalindkomst i alt - 3,2 6, ,5 Totalindkomst i alt for perioden - 3,2 6,3 (9,9) - (0,4) Transaktioner med ejere: Aktiebaseret aflønning ,3-0,3 Transaktioner med ejere i alt ,3-0,3 Egenkapital pr ,8 (1,4) (34,7) 544,1-775,8 20

21 noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er, bortset fra nedenstående, uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for 2011, hvortil der henvises. Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2011 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis: DLH har med virkning fra 1. januar 2012 implementeret Amendments to IFRS 7, IFRS 1 og IAS 12. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Note 2 regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet pr. 31. december De væsentligste skønsmæssige usikkerheder knytter sig til posterne: goodwill, varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, hensættelser samt udskudt skat. Note 3 Risikostyringspolitik Finansielle risici og risikostyringspolitikker er i al væsentlighed uændrede i forhold til det seneste koncernregnskab og årsregnskab, hvortil der henvises. 21

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport Q2 / 2011

Delårsrapport Q2 / 2011 Delårsrapport Q2 / 2011 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2011 11 Finanskalender 2011 12

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 13 Aalborg, den 26. august 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 150 30. november 2012

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere