Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling"

Transkript

1 Bekendtgørelser Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde kodenummererede produkter 7.1. Bilagets område a. Påføring af maling og lak på emner på faste arbejdspladser, ved processer som fx sprøjtepåføring, valsepåføring, dypning, tæppepåføring (tæppelakering). Overfladebehandling i anlæg som sprøjtekabiner herunder kombikabiner, sprøjtebokse og lukkede anlæg. Arbejde produkter på skibe, skibselementer, store konstruktioner og dele dertil, der udføres på værfter hører under bilag 3 (skibe m.v.). Arbejde produkter på emner, som på grund af vægt, form eller størrelse ikke kan placeres i sprøjteboks, sprøjtekabine eller lukkede anlæg hører under bilag 4 (konstruktioner). b. Arbejdsoperationer og processer i forbindelse arbejde omfattet af 7.1.a., hvor dampe og støv afgives til luften, fx klargøring af emner, for- og af emner, rengøring af udstyr, blanding af farver m.v., håndtering af emner til tørring eller afkøling, tørring eller afdunstning af overfladebehandlede emner Definitioner Lukket anlæg Et anlæg, hvor operatøren er placeret udenfor anlægget og ved selve påføringen ikke kommer i kontakt produktet og afdampninger fra produktet (fx fuldautomatiske anlæg) Sprøjteboks Skab udført åben forside og vægge, loft (og eventuelt bund) af ubrændbare materialer, og hvori der foretages sprøjtemaling.

2 Sprøjtekabine Lukket rum udført vægge, loft (og eventuelt bund) af ubrændbare materialer, og hvori der foretages sprøjtemaling eller lakering Sikkerhedsforanstaltninger Ventilation Overfladebehandling omfattet af 7.1.a. skal ske i lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine. Nye sprøjtebokse til manuel vådmaling og nye sprøjtekabiner til manuel vådmaling skal opfylde kravene nævnt i skema VII.1.a. og skema VII.2.a. Eksisterende sprøjtebokse til manuel vådmaling og eksisterende sprøjtekabiner til manuel vådmaling skal opfylde kravene nævnt i skema VII.1.b. og skema VII.2.b. Overfladebehandlingen må ikke kunne foregå, uden at ventilationen er i drift. Afdampning og tørring af overfladebehandlede emner skal ske i lukket anlæg, sprøjteboks, sprøjtekabine eller i særligt indrettede rum udstyret mekanisk ventilation, se også skema VII.7. Ved blandebord og lignende skal der være effektiv mekanisk udsugning. For- og samt klargøring af emner, der fører luftforurening eller risiko for sundhedsfarlige arbejdsoperationer, skal ske i lukket anlæg, sprøjteboks, sprøjtekabine eller i rum udstyret tilstrækkelig mekanisk ventilation Alarm Ventilationsanlæg skal være forsynet en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion. Ventilationsanlæg skal være forsynet alarmanordning, der reagerer et lys- eller lydsignal ved nedsat effektivitet, fejlagtig funktion og driftsstop Vedligeholdelse af ventilationsanlæg Ventilationsanlæg skal holdes i funktionsdygtig stand, herunder holdes forsvarligt rene og jævnligt kontrolleres Brugsanvisning for ventilationsanlæg Der skal forefindes brugsanvisning for ventilationsanlæg omfattet af dette bilag. Anlæggets brugsanvisning skal være tilgængelig for operatøren. Brugsanvisningen skal være skrevet på dansk og, hvis sikkerhedshensyn gør det nødvendigt også på et andet sprog.

3 7.3.2 Personlige værnemidler m.v. Skema VII.3, VII.4, VII.5, VII.6 og VII.7 angiver, hvilke personlige værnemidler der skal anvendes ved det enkelte arbejde. De personlige værnemidler sammensættes af de værnemidler, der er angivet både for tallet før bindestregen og tallet efter bindestregen i kodenummeret. Vedrørende principperne for sammensætning af de personlige værnemidler henvises til bilag 2, afsnit 2.3.1,»Personlige værnemidler m.v.«. Skema VII.1. - Sprøjteboks til manuel vådmaling (Operatør udenfor) a. Krav til ny sprøjteboks 1. Der skal tilføres mindst lige så meget forvarmet erstatningsluft, som der suges ud. Det kan være nødvendigt at tilføre erstatningsluften en overtemperatur tilpasset lufthastigheden, for at den ikke virker som træk. 2. For at tilbageholde aerosoler, dampe og tilbagekast skal der over hele boksåbningen (mellem emne og operatør) være en lufthastighed på mindst 0,5 m/s i retning mod boksens udsugningsside. 3. Turbulens (utilsigtede luftbevægelser) skal minimeres. 4. Lufthastigheden i operatørens åndedrætszone skal være minimum 0,2 m/s væk fra operatøren. 5. Emnet skal placeres mellem operatøren og udsugningen/bagvæggen. 6. Operatøren skal befinde sig udenfor sprøjteboksen, eller i et forhus foran dette, og må altså ikke under sprøjteprocessen bevæge sig rundt om emnet. 7. Arbejdet skal udføres, så der altid sprøjtes ind i boksen og mod dennes udsugningsside. 8. Der må ikke være forureningskilder mellem lufttilførslen og operatørens åndedrætszone. 9. Emnet skal være inde i boksen og placeret på en sådan måde, at sprøjteflader mindst skal være 30 cm fra boksåbningen. Emnet skal placeres,så der sikres en effektiv ventilation omkring hele emnet, uden at der opstår tilbageslag. Emnet skal normalt placeres mindst 60 cm fra bagvæg, vægge, loft og bund. 10. Emnets frontareal må maksimalt være 30% af boksåbningen. b. Krav til eksisterende sprøjteboks 1. Der skal tilføres mindst lige så meget forvarmet erstatningsluft, som der suges ud. 2. For at tilbageholde aerosoler, dampe og tilbagekast skal der over hele boksåbningen (mellem emne og operatør) være en lufthastighed på mindst 0,5 m/s i retning mod boksens udsugningsside. 3. Lufthastigheden i operatørens åndedrætszone skal være minimum 0,2 m/s væk fra operatøren. 4. Emnet skal placeres mellem operatøren og udsugningen/bagvæggen. 5. Arbejdet skal udføres, så der altid sprøjtes ind i boksen og mod dennes udsugningsside. 6. Der må ikke være forureningskilder mellem lufttilførslen og operatørens åndedrætszone. Skema VII.2. - Sprøjtekabine til manuel vådmaling (Operatør indenfor) a. Krav til ny sprøjtekabine 1. Kabinen skal have indblæsning af luft i hele loftets areal samt udsugning i gulvet i nærheden af sprøjtestedet. Der bør ikke være afskårne hjørner i loftet. 2. Den indblæste luft skal kunne forvarmes i fornødent omfang. 3. Kabinen skal være forsynet både indblæsningsventilator og udsugningsventilator. 4. Mængden af udsuget og indblæst luft, skal være af en sådan størrelsesorden, at den lodrette lufthastighed er jævnt fordelt over hele kabinen og mindst 0,2 m/s, når der er placeret et emne i kabinen. 5. Turbulens (utilsigtede luftbevægelser) skal minimeres. 6. Der skal altid være mindst 1 m mellem emnet og kabinens loft og vægge. b. Krav til eksisterende sprøjtekabine 1. Kabinen skal være forsynet både udsugningsventilator og indblæsningsventilator. 2. Mængden af udsuget og indblæst luft skal være af en sådan størrelsesorden, at der opnås en lufthastighed på mindst 0,2 m/s, når der er placeret et emne i kabinen. 3. Den indblæste luft skal kunne forvarmes i fornødent omfang. 4. Luftstrømmen skal føres den kortest mulige vej fra sprøjtestedet til udsugningsåbningen, så den forurenede luft ikke passerer operatørens åndedrætszone.

4 Skema VII.3. - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for arbejde i lukket anlæg og sprøjtebokse, hvor operatøren er udenfor sprøjtezonen - For- og uden for anlæg, se skema VII.5. - Klargøringsarbejde, se skema VII.6. - Håndtering af emner til tørring og afdampning, se skema VII.7. Kodenr. Tallet før/efter stregen Drift, for- og i lukket anlæg Spartel, pensel, rulle o.l. i sprøjteboks forog (undtagen sprøjtning) Sprøjte i nye + sprøjtebokse (incl. for- og Sprøjte i eksisterende sprøjtebokse* samt evt. opstart (incl. for- og ) Helmaske Handsker C) Handsker H) ærmebeskyttere C), H) Gasfilter-maske A) C), Handsker -2 Handsker C) Handsker H) ærmebeskyttere -3 Handsker, F) Handsker H) ærmebeskyttere, forklæde D) Ved driftsstop, rensning og reparation samt evt. opstart af anlæg, hvor der er risiko for kontakt våd maling eller organiske opløsningsmidler -4 G) -5 G) -6 G) H) Handsker H) Handsker H) Handsker, H) D),, C), Handsker G) G) G) G) + Nye sprøjtebokse er sprøjtebokse, der opfylder kravene til nye sprøjtebokse, se skema VII.1.a. * Eksisterende sprøjtebokse, der ikke opfylder kravene til nye sprøjtebokse efter denne bekendtgørelse, men som minimum overholder kravene nævnt i skema VII.1.b.

5 Skema VII.4. - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for arbejde i kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse, hvor operatøren er i sprøjtezonen - For- og uden for anlæg, se skema VII.5. - Klargøringsarbejde, se skema VII.6. - Håndtering af emner til tørring og afdampning, se skema VII.7. Kodenr. Nye anlæg + Eksisterende anlæg* Ved driftsstop Tallet før/efter stregen Sprøjte aerosoldannelse 00- Helmaske 0- Helmaske kombifilter -2 øjenværn, halvmaske B) Pistol uden aerosoldannelse Handsker H) Handsker H) Spartel, pensel, rulle o.l. for- og (undtagen sprøjtning) Sprøjtepistol aerosoldannelse Helmaske Helmaske kombifilter øjenværn, halvmaske B) Pistol uden aerosoldannelse Fx reparation af anlæg, hvor der er risiko for kontakt våd maling eller organiske opløsningsmidler Gasfiltermaske A), I) Handsker H) Handsker H) Spartel, pensel, rulle o.l. for- og (undta-gen sprøjtning) Gasfiltermaske A) Luftfor-synet øjenværn Gasfiltermaske A) -3 Handsker Handsker Handsker

6 -4, -5, -6, H) K) K) K) K) K) K),, H) K) K) K) G) G) + Nye anlæg er kabiner der opfylder kravene til nye sprøjtekabiner se skema VII.2.a. * Eksisterende anlæg, der ikke opfylder kravene til nye sprøjtebokse eller nye sprøjtekabiner efter denne bekendtgørelse, men som minimum overholder kravene nævnt i skema VII.1.b. eller skema VII.2.b. Skema VII.5. - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for for- og udenfor lukket anlæg, sprøjteboks og sprøjtekabine Kodenr. Tallet før/efter stregen Spartel, pensel, rulle o.l. Sprøjte A) L) 00- Helmaske kombifilter A) L) 0- Helmaske kombifilter 1- L) B) L) øjenværn 2- Gasfiltermaske A) L) B) L) øjenværn 3- B) L) øjenværn 4- B) L) øjenværn L) L) 5- L) L) -1 Handsker C) F) Helmaske kombifilter, handsker, G) -2 Handsker C) F) øjenværn, handsker, B) G) -3 Handsker F), handsker, -4 G) F), handsker, -5 G) F), handsker, -6 G) F), handsker,

7 Skema VII.6. - Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøringsarbejde mod støv og afbrændingsprodukter Klargøringsmetoder Skrabning Børstning håndstålbørste Børstning roterende stålbørste/ vinkelsliber Slibning og afstøvning Håndslibning på jern Støvende håndslibning på malet overflade Håndslibning på malet overflade, vandslibning Håndslibning på spartelmasse Maskinslibning på alle overflader Sikkerhedsforanstaltninger Øjenværn, arbejdshandsker Øjenværn, arbejdshandsker Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker. Ved særligt støvende arbejde Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker Støvfiltermaske Handsker Støvfiltermaske - effektiv udsugning Øjenværn, arbejdshandsker - uden effektiv udsugning Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker Fjernelse af malinglag/belægninger Anvendelse af varmluftblæser Afbrænding flamme Gasfiltermaske 1), arbejdshandsker - små flader Helmaske gasfilter, arbejdshandsker - store flader, arbejdshandsker Blæsning på alle overflader Blæsning, tør lukket tilbagesugning Højtryksspuling rent vand Højtryksspuling sandtilsætning/ slagge-tilsætning Sandblæsning, tør fristråle Sandblæsning, våd fristråle Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker, hætte Øjenværn, arbejdshandsker, vandtæt dragt, arbejdshandsker, vandtæt dragt, arbejdshandsker, vandtæt dragt, arbejdshandsker, vandtæt dragt (1) Ved arbejde indendørs i store lokaler tilstrækkelig mekanisk ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn. Skema VII.7. - Håndtering af emner til tørring og afdampning Emner til tørring/tørreovne midlertidigt placeret på anbringelsessteder som fx i en reolvogn, skal være forsynet mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer de beskæftigedes indåndingszone. Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj: Noter til personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for industriel overfladebehandling A) halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes produkter, som indeholder lavtkogende væsker. B) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes i stedet for halvmaske. C) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker. D) Hvis der er tilbageslag ved sprøjtning, skal der anvendes åndedrætsværn. Forklæde (i visse tilfælde vil / være nødvendigt) skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt produktet.

8 F) Ansigtsskærm skal anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenværn falder i så fald bort. G) Ved ringe tilsmudsning kan der benyttes forklæde og eventuelt ærmebeskyttere i stedet for /. H) Hvis der er tilbageslag ved sprøjtning, skal der anvendes ærmebeskyttere/forklæde//. I) I nicher og lignende skal anvendes åndedrætsværn. K) Hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden. L) Arbejdet skal foregå i rum udstyret tilstrækkelig mekanisk ventilation.

Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter

Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Indusriel ovfladebehandling Bilag il Arbejdsilsynes bekendgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde kodenume produk 7.1. Bilages område a. Påføring af maling og lak på emn på fase arbejdsplads

Læs mere

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling Sikkerhed & Miljø Sikkerhed og miljø Malinger med organiske opløsningsmidler, benævnt konventionelle malinger, indeholder en lang række af stoffer og væsker,

Læs mere

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Overfladebehandling. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Overfladebehandling Gode råd og værktøjer, som kan anvendes når man arbejder med manuel sprøjtelakering Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Bona Naturale 2-Comp. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Bona Naturale 2-Comp. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger. Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD Identificering af præparat og virksomhed Produktnavn og/eller nummer Producent Distributør E-mail

Læs mere

Databladet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark

Databladet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Databladet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD Jotun Træ- og Murrens 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller,

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/5/EC - Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD INFERNO PLUS Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør Identifikation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Overholder 91/155/EØF - 2001/5/EF - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD NR SPEED STRIPPER 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Penguin Polish SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD Penguin Benar Marine 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering rbejdspladsvurdering For utolakering Hvordan bruges PV skemaerne En PV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autolakeringsværksted som minimum benytte følgende kortlægningsskemaer:

Læs mere

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Penguin Rubbing SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Databladet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Penguin Rubbing 1. SIKKERHEDSDATABLAD Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Læs mere

Robust Boliglak. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Robust Boliglak. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger. Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD Identificering af præparat og virksomhed Produktnavn og/eller nummer Producent Distributør E-mail

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Exonuclease I, 2500 units E70073Z.

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Exonuclease I, 2500 units E70073Z. GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sanitetsglans

SIKKERHEDSDATABLAD Sanitetsglans 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Anvendelsesområde Fjerner rester af badeolie, sæbe, fedt, sulfo og mindre kalkbelægninger

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Databladet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Tyri Tretjære 1. SIKKERHEDSDATABLAD Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Indicating FTA Elute Micro Card, 100 pack WB120411

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Indicating FTA Elute Micro Card, 100 pack WB120411 GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Autolakering BRANCHEVEJLEDNING OG TJEkLIsTE

Autolakering BRANCHEVEJLEDNING OG TJEkLIsTE Autolakering BRANCHEVEJLEDNING OG Tjekliste A u t o l a k e r i n g Formål Et vigtigt skridt mod færre miljøproblemer Et forebyggende arbejdsmiljøarbejde er et vigtigt skridt på vejen mod færre miljøproblemer

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

»Få styr på kemikalierne

»Få styr på kemikalierne »Få styr på kemikalierne Gode råd og Best Practice I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde, 21. oktober 2015. Gitte Lindhard, Alectia. »Program Få styr på kemikalierne Hvorfor? Kemikalier i industrien. De farlige kemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Skimmelspray

SIKKERHEDSDATABLAD Skimmelspray 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Anvendelsesområde Identifikation af virksomheden Producent HG International b.v.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Keramisk kogeplade intensivrens

SIKKERHEDSDATABLAD Keramisk kogeplade intensivrens 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Anvendelsesområde Til fjernelse af hårdnakket snavs og pletter på keramiske kogeplader.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Bona Naturale Base. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Bona Naturale Base. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger. Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD Identificering af præparat og virksomhed Produktnavn og/eller nummer Producent Distributør E-mail

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Belægninger: Løsemiddelbasert. Antifouling.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Belægninger: Løsemiddelbasert. Antifouling. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 684 Belægninger: Løsemiddelbasert.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 684 Belægninger: Løsemiddelbasert. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

»Sådan får I styr på kemikalierne

»Sådan får I styr på kemikalierne »Sådan får I styr på kemikalierne regler og best practice ved håndtering af stoffer og materialer i industrien I-BAR Inspirationsmøde, 25. august 2015. Seniorkonsulent Gitte Lindhard, Alectia. »Program

Læs mere

Stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare i henhold til direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer CAS nummer

Stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare i henhold til direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer CAS nummer Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark Trebitt Terrassebeis 1. SIKKERHEDSDATABLAD Identificering af præparat og virksomhed Produktnavn og/eller nummer Leverandør/

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Limex

SIKKERHEDSDATABLAD Limex 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Anvendelsesområde Intensiv opløser af cement og udblomstringer på fliser, flader,

Læs mere

SikaFirestop 02.02.2010 2/6

SikaFirestop 02.02.2010 2/6 Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 561 Belægninger: Løsemiddelbasert.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 561 Belægninger: Løsemiddelbasert. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 549 Belægninger: Løsemiddelbasert.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 549 Belægninger: Løsemiddelbasert. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Remover

SIKKERHEDSDATABLAD Remover 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Anvendelsesområde Intensivt rensemiddel fjerner polish, voks og hårdnakket snavs

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Overholder 91/155/EØF - 2001/58/EF - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD DURABRITE 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Stål polish

SIKKERHEDSDATABLAD Stål polish 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Anvendelsesområde Rengør, polerer og, beskytter Identifikation af virksomheden Producent

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet

Læs mere

Oversigt over sikkerhedsinstruktioner

Oversigt over sikkerhedsinstruktioner Maler Sikkerhedsinstruktioner Oversigt over sikkerhedsinstruktioner Instruktion: Alder: side: Generel instruktion i brug af el-håndværktøj 0011 Grundrengøring 15 år 0059 Slibearbejde 15 år 0060 Malerprodukter

Læs mere

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF - Danmark Penguin Drev Spray SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stof

Læs mere

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Hovedmenu: FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN MED TURBOENHED LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN BESKYTTELSESDRAGTER HANDSKER SIKKERHEDSSKO ØJENVÆRN

Læs mere

: Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

: Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD Drygolin Vindus- og Dørmaling 1. Identificering af præparat og virksomhed Produktnavn og/eller nummer

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc.

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. DUA-møde 10. juni 2010 Procesventilation il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. 1 Hvilke krav stiller myndigheder

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark Sika Concrete Primer Comp.B PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn BAYFERROX

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer. Stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare i henhold til direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer

Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer. Stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare i henhold til direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE 1. Identificering af præparat og virksomhed Produktnavn og/eller nummer Leverandør/

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER

ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER ANMELDELSES- OG TILSYNSSKEMA VEDR. AUTOVÆRKSTEDER (I henhold til bek. nr. 699 af 24/06 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.) Dato for anmeldelse / tilsyn: Sag.nr.:

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Visir Oljegrunning Pigmentert

Visir Oljegrunning Pigmentert Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD Visir Oljegrunning Pigmentert 1. Identificering af præparat og virksomhed Produktnavn og/eller nummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark Sikafloor 305 W A Comp. PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Brilliant hurtig kalkfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD Brilliant hurtig kalkfjerner 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller præparatet Produktnavn Anvendelsesområde En afkalkningsvæske, som er specielt udviklet til at fjerne kedelsten

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. 2 M Imidazole; part of 'HisTrap FF crude Kit'

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. 2 M Imidazole; part of 'HisTrap FF crude Kit' GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Vejledning: ventilationsanlæg på indendørs skydebaner

Vejledning: ventilationsanlæg på indendørs skydebaner Vejledning: ventilationsanlæg på indendørs skydebaner Februar 2013 Udført for: De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Jørn Bødker Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation 11.

Læs mere

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri

Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri Tilsyn i branchen: Træ- og møbelindustri At-intern instruks IN-17-2 Arbejdsmiljøemne: Flere arbejdsmiljøemner Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. juni 2007 Senest revideret: 1. januar 2012

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 9190 Dette er en nano-teknologi baseret voks.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 9190 Dette er en nano-teknologi baseret voks. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Produkttype Andre former for identifikation

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. : Koncentreret glasrengøring

IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. : Koncentreret glasrengøring Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stof

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark Sika Tinspartel, Hærder PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SikaTack -Plus PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Timberex Gold IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. Timberex Gold IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn og/eller nummer Producent

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Identifikation af stoffet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse Andre

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Timberex BIO-C / BIO-C White IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. Timberex BIO-C / BIO-C White IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn og/eller nummer Producent

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 453/2010 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 453/2010 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 453/2010 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 2015/830 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst.

II. Rettelser Nedenfor er rettelser til redegørelsen ændringsmarkeret. Slettet tekst markeret med gennemstregning og ny tekst med rød tekst. 1. juni 2016 Rettelsesblad til redegørelse af 23. maj 2016 om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater I. Baggrund Arbejdstilsynet

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark. CW2500 CircuitWorks(R) Epoxy Overcoat Part A

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark. CW2500 CircuitWorks(R) Epoxy Overcoat Part A Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1. SIKKERHEDSDATABLAD CW2500 CircuitWorks(R) Epoxy Overcoat Part A IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Meget brandfarlig, Lokalirriterende

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Meget brandfarlig, Lokalirriterende GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden skulle oprette eller tilslutte virksomheden til bedriftssundhedstjeneste.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt, at virksomheden skulle oprette eller tilslutte virksomheden til bedriftssundhedstjeneste. Nævnets praksis i forbindelse med udfasning af bedriftssundhedstjeneste I forbindelse med udfasning af bedriftssundhedstjenesten har Arbejdsmiljøklagenævnet modtaget klager fra virksomheder, som Arbejdstilsynet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 99 Produktbeskrivelse Belægninger er en mat, vejrbestandig,

Læs mere