pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent"

Transkript

1 Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved- og nøgletal Ledelsesberetningen Resultatopgørelse i. januar 31. december for koncernen Balance 31. december for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til årsrapporten for koncernen Regnskabspraksis for koncernen Moderfondens resultatopgørelse 1. januar december Moderfondens balance 31. december Egenkapitalopgørelse Noter til årsrapporten Regnskabspraksis for moderselskabet

3 Selskabsoplysninger Selskabet Bestyrelse Spar Vest Fonden Adelgade 2, 2. sal 78 Skive Telefon Telefax: Hjemsted: CVRnr Skive Alex Hougaard Nielsen, formand Fritz Dahl Pedersen, næstformand John Szygenda Bent Sørensen Lasse Buhl Jørgensen Ove Kloch Anna Marie Dahl Anders Kristian Pugdahl Pedersen Direktion Revision Grete Lis Pedersen Karl Otto Jessen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 211 for Spar Vest r Fonden. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for 211. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skive, den 26. april 212 Direktion Grete Lis Pedersen Karl Otto Jessen Bestyrelsen Alex Hougaard Nielsen formand Fritz Dahl Pedersen næstformand John Szygenda Bent Sørensen Lasse Buhl Jørgensen Ove Kloch Anna Marie Dahl Anders Kristian Pugdahl Pedersen 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Spar Vest Fonden Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Spar Vest Fonden for regnskabsåret i januar december 211. Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet og koncernregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen, der ikke er omfattet af revisionen, aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede 1 overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig feflinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en le-' delsesberetmng, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabslo- Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik pa at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og koncernregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlmformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger der er anført 1 årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlas for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31 december 2111 overensstemmelse med årsregnskabsloven. 3

6 Den uafhængige revisors påtegning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. Skive, den 26. april 212 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter H. Christensen statsautoriseret revisor 4

7 Hoved- og nøgletalsoversigt Set over en 3-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved-og nøgletal: Beløb i MioDKK Hovedtal Resultat Netto renter og udbytter Netto gebyr-og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Indtægter i alt Om kostninger Resultat før nedskrivninger Resultat af kapitalandele Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Skat Årets resultat Minoritetsinteresser Resultat efter minoritetsinteresser Balance Indlån inkl. puljeordninger Udlån Garantier Egenkapital Balancesum Pengestrømme Pengestrømme fra: -driftsaktivitet - investeringsaktivitet -finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital ,6% 6,% 5,% 16,2% 1,2% - Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Nøgletallene indeholder sammenligningstal fra 29 og frem som følge af koncernregnskabet er udarbejdet første gang i 21. 5

8 Ledelsesberetningen Hovedaktiviteter Koncernens primære aktiviteter består i at drive bankvirksomhed via Sparbank. Bankvirksomheden ejes via Spar Vest Fonden, og den betragtes i 211 som en dattervirksomhed, hvorfor der er udarbejdet koncernregnskab, der omfatter banken, fonden og de øvrige dattervirksomheder. Moderfondens formål er at videreføre Skive Sparekasses virksomhed i Sparbank A/S og udøve anden virksomhed gennem investering i aktier o.l. i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art. Moderfonden har investeret i en række ejendomme med henblik på løbende afkast og fortieneste J ved salg. Koncernen som helhed Koncernen som helhed realiserede i 211 et underskud på TDKK mod et overskud på 1DKK Balancen viser en egenkapital på TDKK Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende. Moderfondens dattervirksomheder udover Sparbank A/S består af nedenstående. Moderfondens resultat eksklusive resultatet i Sparbank A/S anses for tilfredsstillende. Hovedaktiviteterne i de 1% ejede dattervirksomheder er følgende: SVF Ejendomsservice A/S Spar Vest Grønland A/S Spar Vest Tyskland A/S Sparvest Finans A/S Køb, salg samt udlejning af fast ejendom Røb, salg samt udlejning af fast ejendom Investering i kapitalandele Køb, salg samt udlejning af fast ejendom samt investering i kapitalandele Året der gik i dattervirksomhederne SVF Ejendomsservice A/S Selskabet opnåede i regnskabsåret 211 et positivt resultat på TDKK 374. Sparvest Grønland A/S Selskabet opnåede i regnskabsåret 211 et positivt resultat på TDKK 544. Spar Vest Tyskland A/S Selskabet opnåede i regnskabsåret 211 et positivt resultat på TDKK Sparvest Finans A/S Selskabet opnåede i regnskabsåret 211 et underskud på TDKK 214. Koncernens hovedaktivitet består som omtalt af drift af bankvirksomhed via Sparbank A/S Nedenfor er derfor angivet uddrag af ledelsesberetningen fra Sparbank A/S. 6

9 Ledelsesberetningen "211 i hovedtræk I efteråret 21 kunne man skimte en spirende vækst og fremgang både nationalt og globalt Forventningerne til 211 var derfor også, at samfundsøkonomierne igen var på rette vej og dette ville have en positiv afsmitning på landets virksomheder og beskæftigelse. Sandheden blev en anden. I løbet af 211 har Danmark kortvarigt været tilbage i recession, med stigende arbejdsløshed og et boligmarked i knæ. Dette er blandt andet en konsekvens af at hele er ertsemet 161 * a I V O r H g e P r b l e m e r h e n V e r ' h v o r s p e c i e l t d e sydeuropæiske økonomi- De globale og nationale udfordringer har en afsmittende effekt på de vilkår, som vi driver pengeinstitut pa Lavere aktivitetsniveau i samfundet, giver færre bankforretninger og begrænser indtjeningsmulighederne, ligesom kreditrisikoen naturligt stiger. Regnskabet for 211 er ikke tilfredsstillende. Regnskabet for SPARBANK er bestemt ikke tilfredsstillende. Årets resultat er præget af få væsentlige enkeltstående forhold, i form af store nedskrivninger, tabte retssager og betydelige negative kursreguleringer. Der er allerede ultimo 211 strammet op på kreditpolitikker og ændret risikoprofil for værdipapiromradet, således disse forhold ikke gentager sig i fremtiden. Selv korrigeret for disse torhold, fremstar årets resultat fortsat utilfredsstillende. En række elementer i regnskabet vidner om vigtige skridt i den rigtige retning. Det giver begrundet tro pa, at der er bedre tider på vej. Bankens strategiændringer i 21 begynder at slå positivt igennem og vi er komfortable omkring vigtige forhold som solvens, likviditet og Finanstilsynets tilsynsdiamant. J De overordnede konklusioner for året 211 beskrives nedenfor. I øvrigt henviser vi til den økonomiske beretning senere i denne ledelsesberetning. Strategi på rette spor I. 2, 1. ^ S ] u t t e d e b a n k e n a t d e t ' forretningsmæssige fokus i fremtiden skal være på tre stærke omrader 1 Midt- og Vestjylland, Aarhus og København. Det er SPARBANKs strategi, at udvikle forretningsomfanget og indtjeningen i disse områder, med uændrede ressourcer. Tiltag og beslutninger i løbet af 211 har underbygget denne strategi. Med etableringen af en filial centralt placeret på Frederiksberg, styrker SPARBANK markedsdækningen 1 København og udnytter de muligheder, som banklukninger og sammenlægninger de seneste ar har givet 1 området. SPARBANKS stærke position i Midt- og Vestjylland er i 211 også styrket yderligere. Vi har etableret en ny filial 1 Nykøbing Mors, og vi har overtaget fire filialer med 7. kunder fra det tidligere Fjordbank Mors. Banken er dermed stærkt repræsenteret i hele Skive, Salling og Mors 7

10 Ledelsesberetningen 211 i hovedtræk (fortsat) Disse tiltag er investeringer i den fremtidige indtjening, og effekten vil først ses i 2x2 og fremover De nye afdelinger på Frederiksberg og i Nykøbing Mors har fået en meget mfnåæwjrieå^ vore 7. nye kunder i Salling og Fur er nu alle konverteret over i SPARBANK Endvidere er filialerne i City Vest og Højbjerg blevet sammenlagt i 211, ligesom vi løbende reducerer åbningstid 1 kassefunktioner, efterhånden som vores kunder bliver mere og mere s ^ å S Herudover er aktiviteten generelt stigende på mange områder i banken. Der afholdes langt flere møder med vores kunder end tidligere. Dette betyder en endnu mere kompetent råogivnmgsrf. Den basale bankdrift Bundlinjen i et pengeinstitut er væsentligt påvirket af poster som nedskrivninger og kursreeulerinstlgtnsa^?næ ' " b a S i s i n d t j e n i n g e n før nedskrivninger og kursreguleringer har været Dette er blandt andet en konsekvens af højt aktivitetsniveau og nye kunder. Men også løbende justeringer af gebyrer og rentesatser forbedrer indtjeningen. Prisen for bankydelser er et billede af den tilhørende risiko. Så i en tid med lavkonjunktur, hvor både private og virksomheder har det svært er det helt naturligt at priserne i et pengeinstitut stiger, for risikoen stiger jo tilsvarende Det er med andre ord dyrere at drive bank i krisetider. På omkostningssiden har udviklingen også været tilfredsstillende. Til trods for der er etableret «nye job pa Frederiksberg, Nykøbing Mors og i Salling, er det lykkes samlet set at nedbringe antjlet af ansatte og samlet realisere en omkostningsbesparelse på 5,3%. Dette er konsekvensen af konstant omkostnmgsfokus og nødvendige gennemførelser af personaletilpasninger i både og senest to gange De seneste personaletilpasninger i august 211, vil først have fuld effekt i 212 regnskabet, grundet lange opsigelsesvarsler. Forretningsomfang»t^SSSSw ^ l a v k n j r k t u r bankmarked med faldende aktivitet, er det tilfredsstillende at SPARBANK 1211 har kunnet holde uændret udlånsbalance. Det vidner om, at vores medarbejdere har ageret proaktivt og målrettet på at lave forretninger med kunderne. SPARBANK låner fortsat gerne penge ud til alle vores gode kunder og sunde projekter. Indlånsbalancen har været svagt faldende. Konkurrencen på indlån er hård. SPARBANK har en stærk likviditet, derfor har vi ikke behov for at tilbyde kunderne rentesatser, som udhuler indtjeningen Desuden har vi, 211 udfaset bankens puljeprodukter, som tidligere var medregnet i indlansmidlerne. Disse midler er 1 dag hovedsageligt placeret i andre værdipapirer 8

11 Ledelsesberetningen Basis- og beholdningsindtjening Basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån mv. udgør DKK 175 mio. mod DKK 138 mio. i 21. Dermed indfrier SPARBANK de udmeldte forventninger til aou pr. 27. oktober i forbindelse med kvartalsrapporten for kvartal 211. Basisindtjeningen er defineret som den samlede indtjening eksklusive beholdningsindtjeningen SStoa^kSe? 6 B e r e d 8 k a b g Indsk > rder garantifonden samt regnskabsposter af eks- Beholdningsindtjeningen udgør afkastet af beholdningen af obligationer, aktier, valuta ekskl. kundemdtjemng samt finansielle instrumenter. Afkastet af finansielle anlægsaktiver indgår ikke i beholdningsindtjeningen. Resultatet er opgjort efter fradrag af funding og omkostninger. Resultatopgørelsen Nettorenteindtægter Renteindtægter falder med DKK 72,8 mio. ( 1, 4 %) og udgør DKK 63,4 mio. Renteindtægter på udlån og andre tilgodehavender falder med DKK 3,8 mio. Heraf kan en del henføres til, at banken Snf I? 8 ' 61 "?n^ f f l i a l e r ' S m b k V S l g t 1 f 6 b r U a r 2 i a Renteindtægter på obligationsbeholdningen falder med DKK 39,4 mio., som kan henføres til de faldende markedsrenter samt faldende obligationsbeholdning. Renteudgifter stiger med DKK 11, mio. (4,%). Renteudgifter på udstedte obligationer samt efterstillede kapitalmdskud stiger med DKK 36,9 mio., hvoraf DKK 28 mio. kan henføres til at banken fra 1. oktober 2 1 betaler,95 % i garantiprovision til staten på obligationslånene med statsgaran- Netto gebyr- og provisionsindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter stiger med DKK 1,2 mio. (9,3%) og udgør DKK 12,2 mio Fremgangen er opnået gennem stigning i værdipapirhandel og øvrige gebyrer og provisioner, herunder formidling af realkreditlån. Der er en marginal nedgang i lånesagsgebyrer trods den lave aktivitet pa ejendomsmarkedet. Kursreguleringer De finansielle markeder viste en negativ udvikling i 211, og bankens kursreguleringer udviser derfor et negativt resultat pa DKK 8,3 mio. mod en gevinst på DKK 36,1 mio. i 21. Bankens risikoprofil er ultimo 211 justeret, hvorfor aktiebeholdningen af børsnoterede aktier er på et relativt lavt niveau. Derudover er obligationsbeholdninger omlagt til kortere løbetid for at mindske kursrisikoen. 9

12 Ledelsesberetningen Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter falder fra DKK 362,7 mio. i 21 til DKK 33,4 mio. i 211. Faldet skyldes hovedsageligt, at der i 21 er medtaget en fortjeneste på DKK 356,3 mio. i forbindelse med salg af filialer. Indtægter investeringsejendomme stiger fra DKK 2,4 mio. til DKK 11,1 mio. som følge af køb af to investeringsejendomme i datterselskabet Skive Erhvervsinvest A/S. Stigningen i leasingindtægter fra DKK 2,2 mio. til DKK 2,7 mio. sker med baggrund i en regnskabsmæssig omklassifikation af leasingaftaler fra finansiel leasing til operationel leasing. Bankens nettobidrag til Indskydergarantifonden blev en indtægt på DKK 1,4 mio. mod en udgift på DKK 18,7 mio. i 21. Som følge af justering af dividendeprocenten i Amagerbanken har banken indtægtsført DKK 11,7 mio. i 211, hvor SPARBANK i regnskabsåret 21 udgiftsførte sin forventede andel af Amagerbankens konkurs med DKK 18,7 mio. I forbindelse med konkurserne i Capinordic, Max Bank og Fjordbank Mors er der udgiftsført henholdsvis DKK 1,4 mio., DKK 3,6 mio. og DKK 5,2 mio. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale falder med DKK 19,7 mio. (8,2%) og udgør DKK 219, mio. Dette er en konsekvens af konstant omkostningsfokus og gennemførte personaletilpasninger to gange i 211. De seneste personaletilpasninger i august 211, vil først have fuld effekt i 212 regnskabet, grundet lange opsigelsesvarsler. Det gennemsnitlige antal ansatte falder fra 391,7 til 352,4 til trods for, at der er etableret 35 nye job på Frederiksberg, Nykøbing Mors og Salling. På trods af konstant omkostningsfokus er nedgangen i administrationsudgifter kun DKK 2,5 mio. (1,4%). Det skyldes, at banken som følge af en tabt sag om lønsumsafgift har udgiftsført DKK 24 mio. fra tidligere år. Sagen er anket. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter falder fra DKK 85,4 mio. til DKK 3,2 mio. Nedgangen skyldes bl.a. at garantiprovision til Det Private Beredskab ophørte pr. 3. september 21 i forbindelse med udløbet af Bankpakke I. Desuden blev der udgiftsført DKK 18,7 mio. til Indskydergarantifonden i forbindelse med Amagerbankens konkurs i 21. Reguleringen af Amagerbankens dividendeprocent i 211 er indtægtsført under andre driftsindtægter. Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån mv. udgør DKK 311,4 mio. mod DKK 395,7 mio. i 21. Årets nedskrivningsprocent er på 2,8% mod 3,2% i 21. Nedskrivningsniveauet er faldende, men er stadig utilfredsstillende. De foretagne nedskrivninger relaterer sig primært til erhvervsengagementer, som en konsekvens af den nuværende lavkonjunktur. 1

13 Ledelsesberetningen Nedskrivninger på udlån (fortsat) Med de foretagne nedskrivninger samt et fortsat fokus på identificering af og løbende opfølgning på nsikoengagementer er det SPARBANKs forventning, at nedskrivningsbehovet fortsat vil være faldende i 212. Skive Erhvervsinvest A/S SPARBANK har i december 29 stiftet det 1% ejede datterselskab Skive Erhvervsinvest A/S Selskabets aktivitet består i ejendomsinvestering, og har i 211 investeret i to ejendomme med en samlet anskaffelsessum på DKK 139,5 mio. Resultatet efter skat udgør DKK 5,1 mio. i 211 mod DKK, mio. i 21. Egenkapitalen udgør ultimo 211 DKK 25,1 mio. og balancesummen DKK 26,4 mio. Selskabet var uden aktivitet i 21. Balancen Forretningsomfang - (herunder udlån og garantier, Indlån) Forretningsomfanget er faldet marginalt med 2,2%. Nedgangen i indlånet på DKK 362 mio skyldes, at der 121 var medtaget DKK 396 mio. omkring indlån i puljeordninger. Puljeordningerne er afviklet i 211. Den 18. juli 211 købte banken fire filialer af Finansiel Stabilitet A/S med skæringsdato den 1 juli 211 jf. note 38. Forretningsomfanget ved købet udgjorde DKK 583 mio. fordelt på udlån med DKK 261 mio., indlån med DKK 574 mio. og garantier med DKK 19 mio. Kapital- og likviditetsberedskab Likviditet SPARBANKs likviditet er tilfredsstillende. Banken har fastlagte politikker, der skal sikre, at banken - også 1 penoder med uro på de finansielle markeder - har en betryggende likviditetssituation. Banken har en solid likviditetsoverdækning i forhold til lovgivningens minimumskrav (FIL 152) Overdækningen var pr. 31. december ,4%, hvilket svarer til DKK 2,9 mia. 121 var overdækningen 271,8%, svarende til DKK 4,1 mia. Bankens stærke likviditet skal ses i sammenhæng med, at likviditeten i 21 blev styrket med ca DKK 3 mia. gennem udstedelse af obligationer med individuel statsgaranti. Det er bankens målsætning til enhver tid at have en likviditetsreserve der gør, at banken har en overdækning på minimum 5% svarende til målet i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Af forsigtighedshensyn budgetteres med en overdækning på 95%. For at kunne opnå 95% overdækning skal banken i henhold til vores handlingsplan forøge indlån med ca. DKK 37 mio. og gøre brug af Nationalbankens belåningsmulighed med ca. DKK 7 mio. Bankens ledelse vurderer, at planen er realistisk og at kreditboniteten i låneporteføljen med betydelig margin vil kunne danne grundlag for den nødvendige belåning i Nationalbanken. 11

14 Ledelsesberetningen Solvens SPARBANKs solvensprocent pr. 3i.december 211 er opgjort til 14,6% mod 16,6% i 21. Kernekapitalprocenten er i 211 på 1,4% mod 14,2% i 21. Bankens og koncernens individuelle solvensbehov er opgjort til 11,4%, hvilket giver en solvensoverdækning på 3,2% point. Med baggrund i det beregnede kapitalkrav (solvensbehov) kan der umiddelbart opgøres en overdækning på DKK 355,9 mio., som udgør forskellen mellem det nuværende kapitalkrav (solvensbehov) og den faktiske basiskapital. Solvensbehovet er beregnet med udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov samt på kapitaldækningsbekendtgørelsens bestemmelser. Banken vurderer løbende sin metode til at opgøre det individuelle solvensbehov. En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor, er beskrevet i særskilt redegørelse, der kan findes på bankens hjemmeside Det er ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der er forbundet med bankens aktiviteter. I bankens basiskapital indgår efterstillede kapitalindskud med DKK 888,3 mio. fordelt på hybrid kapitalindskud med DKK 68,3 mio. og ansvarlig lånekapital med DKK 257,5 mio., hvoraf DKK 28, mio. kan medtages i basiskapitalen. Det hybride kapitalindskud har uendelig løbetid. Ansvarlig lånekapital kan ikke medtages fuldt ud i basiskapitalen i de tre sidste år inden forfald (nedtrappes med 25% pr. år). Et lån på DKK 2 mio. - jf. note 3 - har forfald den 25. november 214 og kan derfor kun medtages med 75% ultimo 211 svarende til DKK 15 mio. I årsrapporterne for 212 og 213 bliver beløbet henholdsvis DKK 1 mio. og DKK 5 mio. Banken er ved at vurdere virkningen af de kommende Basel III regler, og ledelsen evaluerer løbende på forhold af betydning for den kommende implementering af Basel III i SPARBANK. Tilsynsdiamant Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge indenfor fra ultimo 212. Grænseværdierne er fastsat, så de på den ene side skal modvirke overdreven risikopåtagning, og på den anden side skal gøre det muligt for sunde pengeinstitutter at drive profitabel bankvirksomhed og yde den nødvendige kredit til virksomheder og husholdninger. SPARBANK ligger komfortabelt indenfor alle grænseværdierne i tilsynsdiamanten. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentlige usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, hensættelser på garantier, værdiansættelse af finansielle instrumenter samt midlertidige overtagne aktiver. Ledelsen vurderer, at usikkerheden ved regnskabsaflæggelsen for 211 er på et niveau, der er forsvarligt. For nedskrivninger på udlån gælder, at bankens regnskabspraksis baserer sig på de gældende intentionsbaserede regler. Hvis praksis for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier ændres, kan det medføre øgede nedskrivninger og hensættelser. 12

15 Ledelsesberetningen Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen, herunder revisionsudvalget, og direktionen har det overordnede ansvar for SPABANKs kontrol- og risikostyring ved regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering ved regnskabsaflæggelsen. Bankens kontrol- og risikostyringssystemer ved regnskabsprocessen kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler ved regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen, herunder revisionsudvalget, og direktionen vurderer løbende risici og interne kontroller ved bankens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Kontrolmiljø Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder ved regnskabsaflæggelsesprocessen. Overholdelse indskærpes løbende, og der foretages løbende overvågning og kontrol af overholdelsen med stikprøver. Direktionen vurderer løbende bankens organisationsstruktur og bemanding på alle væsentlige områder, herunder indenfor området relateret til regnskabsaflæggelsesprocessen. Endvidere overvåger direktionen kontinuerligt overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser ved regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Bankens revisionsudvalg overvåger herudover de væsentligste og mest risikofyldte områder ved regnskabsaflæggelsen. Intern revision Bestyrelsen har i overensstemmelse med lovgivningens krav etableret en intern revision, der refererer til bestyrelsen, og som i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt revisionsplan på stikprøvebasis reviderer forretningsgange og interne kontroller på væsentlige og risikofyldte områder ved regnskabsaflæggelsen. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, der forrykker ledelsens vurdering af årsrapporten. Bestyrelsens forslag til udbytte Der udbetales ikke udbytte for regnskabsåret 211 med baggrund i det utilfredsstillende resultat. Som følge af bankens deltagelse i Bankpakke II, må banken efter den 1. oktober 21 kun udbetale udbytte i det omfang, udbyttet kan finansieres af bankens nettooverskud efter skat, der udgør frie reserver, og som er oparbejdet i perioden efter den 1. oktober

16 Ledelsesberetningen Forventninger til 212 For det kommende år forventer vi fortsat at samfundsøkonomien er presset i Danmark. Væksten forventes at forblive på et lavt niveau, hvilket har afsmittende virkning på både virksomheder, beskæftigelsen, boligmarkedet og dermed også privatøkonomierne. Markedsforholdene for at drive bank vil derfor fortsat give udfordringer. Til trods for vanskelige markedsforhold, forventer ledelsen i SPARBANK en positiv udvikling i 212, set i forhold til de seneste år under den finansielle krise. Bankens strategiske tiltag i 211 med filialkøb og filialetableringer vil have positiv effekt i 212, ligesom gennemførte stramninger på kreditområdet og ændret risikoprofil på fondsområdet, forventes at forbedre bankens resultater. Banken forventer en indtjening før nedskrivning, kursregulering og skat i niveauet DKK mio. i 212. Særlige risici SPARBANKs bestyrelse fastsætter de overordnede politikker og rammer for væsentlige typer risici og tager stilling til de generelle principper for styring og overvågning af risici i banken. Med afsæt i de af bestyrelsen fastlagte overordnede politikker udarbejder vi strategier på alle væsentlige forretningsområder. Dette danner grundlag for udarbejdelse af forretningsgange, systemudvikling samt afstemnings- og kontrolprocedurer. Den daglige styring og overvågning af risici er primært forankret 1 de interne funktioner Risikostyring og Back Office, Økonomi og Analyse samt Kreditområdet. Derudover har enkelte forretningsområder en række beføjelser, som modsvarer deres ansvarsområder. SPARBANK vurderer løbende, om forretningsgange mv. er optimale eller kan forbedres for at sikre optimal styring af SPARBANKs forretningsmæssige risici. Endvidere er der udpeget en risikoansvarlig, som løbende overvåger bankens risikoforhold og foretager den nødvendige rapportering, samt etableret en compliancefunktion. Der medvirker til, at banken til enhver tid lever op til lovgivningen og bankens interne politikker. Ved driften af SPARBANK er vi eksponeret over for forskellige risikotyper. De består af kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operationelle risiko: Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af, at en eller flere modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser Markedsrisikoen er en samlet betegnelse for risikoen for tab på grund af ændringer i kurser, valuta og priser på finansielle instrumenter. Likviditetsrisiko er risikoen for, at SPARBANKs finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt, og at SPARBANK ikke kan fremskaffe tilstrækkelig likviditet til den daglige drift. Operationel risiko er risikoen for tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl samt eksterne påvirkninger. 14

17 Ledelsesberetningen Kreditrisiko Kreditrisiko defineres som risikoen for tab, hvis debitorer helt eller delvist misligholder aftalte forpligtelser overfor SPARBANK. Den samlede kreditrisiko i SPARBANK styres med udgangspunkt i SPARBANKs kreditpolitik, som fastlægges af bestyrelsen, og som hvert år bliver revurderet af bestyrelsen. Kreditpolitikken underbygges af en lang række forretningsgange, som indeholder bestemmelser som bevirker, at kreditpolitikken efterleves. Det centrale mål i kreditpolitikken er, at al kreditgivning skal ske, så indtjeningsmuligheden i den enkelte forretning står mål med risikoen, samtidig med at al risikotagning altid er forud kalkuleret. SPARBANK har løbende strammet op på kreditpolitikken. De væsentligste opstramninger er, at SPARBANK kun vil indgå erhvervsengagementer med små og mellemstore virksomheder, at kunderne skal være bosiddende i Danmark, samt at der som hovedregel kun finansieres aktiver og aktiviteter i Danmark. Kreditstyring og -overvågning Den daglige kreditstyring foretages af kunderådgiverne i samarbejde med filiallederen, mens den overordnede kreditstyring foretages af kreditkontoret. Alle etablerede engagementer på over DKK 25 mio. skal som udgangspunkt bevilges af bestyrelsen, dog skal nye engagementer over DKK 15 mio. ligeledes bevilges af bestyrelsen. Alle erhvervskreditter bliver genforhandlet årligt på grundlag af analyseret årsrapport og budgetmateriale. Ved genforhandling af engagementerne er der fokus på at sikre engagementerne bedst muligt, ligesom rentesatsen bliver vurderet. Der gennemføres månedlig rapportering til afdelingerne, der sikrer overtræksopfølgning og engagementsovervågning, som danner grundlag for lokalisering af svage engagementer og engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Udover nedskrevne engagementer er der særlig bevågenhed på engagementer, der udviser svaghedstegn fe på grund af dårlig indtjening, spinkle kapitalforhold eller en stram likviditet. På disse engagementer udarbejdes handlingsplaner, som opfølges og ajourføres hvert kvartal, så banken så minimerer sine risici på disse engagementer. Endvidere følges alle engagementer på over DKK 2 mio. tæt i form af, at der ligeledes udarbejdes handlingsplaner, som opfølges og ajourføres hvert kvartal. Som en del af kreditovervågningen modtager direktionen og bestyrelsen hvert kvartal rapportering på følgende: Bankens største engagementer Udviklingen i summen af store engagementer Udlån med forhøjede eller særlige risici Udlån med overtræk og ydelsesrestancer fordelt på filialer Udlån og garantier med objektiv indikation for værdiforringelse Udlån og garantier fordelt på størrelse, brancher, kundetype og risikogrupper Ansvaret for bankens overvågning af, om kreditpolitikken efterleves, er placeret hos Risikostyring og BackOffice. Risikostyring og BackOffice udfører løbende kontrol af at kreditpolitikken og de underliggende forretningsgange efterleves. 15

18 Ledelsesberetningen Kreditstyring og -overvågning (fortsat) ejendomsbranchen Ind ebærer, at SPARBANK ikke ønsker at udvide sin eksponering i k1el& gen ogrisikoen på Z e t ^ ^ ^ P * ^ e n ^ «r for at minimere eksponerinnanstilsynets principper Ved fast Stewlft X, 1"' ""^stemmelse med Fikrav til forrenlint be SnS?/f??I T ' " h e n S y n t U m e v e n t u e l ^tors ligheder sa m t g e 1dfe CÆ" domme og 7-9 % for erhvervsejendomme kastkrav pa 5-7 % for bohgudlejmngsejen- ^^^J^^^^T 1 S r m e»»g solvensresertangig J^^^S'^S^ÆS engagementer foretages der f f. 16

19 Ledelsesberetningen Kreditstyring og -overvågning (fortsat) SPARBANKs udlån til privatsegmentet ligger over gennemsnittet for pengeinstitutsektoren, som e på 34,3 % En stor del af udlån til private er geografisk placeret i Midt- og Vestjylland, hvor der i den tidligere højkonjunktur har været forholdsvis begrænsede prisstigninger på boligejendomme, og det har medført, at der ved lavkonjunkturens indtræden heller ikke har været store prisfald. En stor del af SPARBANKs privatkundeportefølje bærer således ikke i udpræget grad præg af overbelånte ejendomme og deraf følgende tekniske insolvens, og på baggrund heraf kan privatkundeporteføljen betegnes som værende sund. Nedskrivninger SPARBANKs nedskrivninger på udlån mv. udgør DKK 311,4 mio. i 211 mod DKK 395,7 mio. i 21. Årets nedskrivningsprocent er på 2,8 % mod 3,2 % i 21. Nedskrivningsniveauet er utilfredsstillende. På baggrund af indhentede erfaringer fra Finanstilsynets seneste inspektioner i pengeinstitutter er Finanstilsynets fremgangsmåde og de principper, herunder principperne for opgørelse af værdien af sikkerhederne for det pågældende engagement, anvendt ved beregning af nedskrivningsbehovet på de pågældende engagementer. De foretagne nedskrivninger relaterer sig primært til erhvervsengagementer, som en konsekvens af den nuværende lavkonjunktur. Derudover relaterer nedskrivningerne sig til enkeltstående engagementer, herunder to retssager som SPARBANK har tabt, hvilket har betydet nedskrivninger på i alt DKK 6 mio. Det skal bemærkes, at nedskrivninger på ejendomsrelaterede engagementer og landbrugserhvervet er faldet i 211 i forhold til 21, og for landbrugserhvervet er der forsat tale om et relativt lavt nedskrivningsniveau. Med de foretagne nedskrivninger samt en fortsat fokus på identificering af og løbende opfølgning på risikoengagementer er det SPARBANKs forventning, at nedskrivningsbehovet fortsat vil være faldende i 212. Ledelsen har med baggrund i tilgængelig viden om fremtidig lovregulering samt ændring af principper fra myndighederne side, stresstestet den nuværende låneportefølje, og vurderer med baggrund heri ikke, at der er behov væsentlig yderligere kapitalbelastning. Markedsrisiko SPARBANKs grundlæggende politik omkring markedsrisici er, at banken ønsker at holde disse risici på et lavt niveau. Til afdækning og styring af markedsrisiko bruger SPARBANK afledte finansielle instrumenter for at reducere omfanget af de markedsrisici, som banken har påtaget sig. SPARBANKs markedsrisiko styres med udgangspunkt i et instrukshierarki på tre niveauer. Bestyrelsen har indenfor rammerne af politikken fastsat grænser for en række risikomål og hvilke risici banken ønsker at acceptere på aktier, obligationer, valuta, rente m.v. Inden for rammerne af direktionsinstruksen har direktionen bemyndiget bankens specialister i markedsrisiko til at tage positioner på udvalgte forretningsområder. SPARBANK opdeler sin markedsrisiko i tre hovedgrupper: renterisiko, valutarisiko og aktierisiko. 17

20 Ledelsesberetningen Renterisiko Renterisikoen er et mål for, hvordan ændringer i det aktuelle renteniveau kan påvirke dagsværdien af SPARBANKs fastforrentede aktiver. Renterisikoen opstår primært omkring SPARBANKs obligationsbeholdning og fastforrentede ind- og udlån, og er en væsentlig del af SPARBANKs samlede markedsrisiko. Ved udgangen af 211 var dette beløb DKK 5,6 mio. SPARBANK har en lav risiko ved afslutningen af regnskabsåret, som er i overensstemmelse med bankens politik for denne risikotype. Ultimo 211 var 9 % af obligationsbeholdningen placeret i realkreditobligationer og 3 % i statsobligationer. Øvrige obligationer udgjorde 7 %. SPARBANKs renterisiko overvåges og styres dagligt af Marketsafdelingen, mens Risikostyring og Back Office kontrollerer overholdelsen af grænser for påtageiser af renterisiko samt rapporterer til SPARBANKs direktion og bestyrelse. Valutarisiko Valutarisiko er et tal for, hvordan ændringer i valutakurser kan påvirke dagsværdien af SPAR BANKs valutapositioner. Valutarisici opstår ved den daglige disponering af valuta, herunder afdækninger af SPARBANKs mellemværende med kunderne. Det er SPARBANKs politik, at valutarisikoen skal være lav, og SPARBANK reducerer løbende valutarisikoen via afdækningsforretninger. Risikoen beregnes overordnet som den største sum af hhv. positioner i valutaer, hvor SPARBANK har et nettotilgodehavende, og sum af positioner i valutaer, hvor SPARBANK har et nettogæld. Det betegnes som valutaindikator 1, som udgjorde DKK 37,4 mio. pr. 31. december 211. Valutaindikator 2 giver et billede af valutarisikoen og udtrykker, at hvis SPARBANK ikke ændrer valutapositioner de efterfølgende ti dage, er der 1 pet. sandsynlighed for, at SPARBANK får et tab, der er større end indikatorens værdi. Valutaindikator 2 udgør pr. 31. december 211 DKK 1,1 mio. SPARBANKs valutapositioner styres dagligt af Markets afdelingen, mens Risikostyring og Back Office overvåger overholdelsen af grænser samt rapporterer til SPARBANKs direktion og bestyrelse. Aktierisiko Aktierisiko er et mål for, hvordan ændringer i aktiekursen kan påvirke dagsværdien af bankens aktier. Aktierisikoen er en følge af sammensætningen af bankens eksponering i aktier. I lighed med andre pengeinstitutter er SPARBANK medejer af en række sektorselskaber som f.eks. DLR Kredit A/S, SDC A/S, Letpension A/S, PRAS A/S, Nets Holding A/S, Multidata Holding A/S, Værdipapircentralen A/S, Sparinvest Holding A/S m.fl. Ejerandele i sektoraktier anses for en begrænset aktierisiko. SPARBANKs beholdning af aktier opgjort til dagsværdi udgjorde pr. 31. december 211 DKK 312 mio. mod DKK 468 mio. i 21. Beholdningen af sektoraktier udgjorde pr. 31. december 211 DKK 296 mio. mod DKK 266 mio. ultimo 21. En yderligere opdeling af bankens aktiebeholdning fremgår af note

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere