pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent"

Transkript

1 Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved- og nøgletal Ledelsesberetningen Resultatopgørelse i. januar 31. december for koncernen Balance 31. december for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til årsrapporten for koncernen Regnskabspraksis for koncernen Moderfondens resultatopgørelse 1. januar december Moderfondens balance 31. december Egenkapitalopgørelse Noter til årsrapporten Regnskabspraksis for moderselskabet

3 Selskabsoplysninger Selskabet Bestyrelse Spar Vest Fonden Adelgade 2, 2. sal 78 Skive Telefon Telefax: Hjemsted: CVRnr Skive Alex Hougaard Nielsen, formand Fritz Dahl Pedersen, næstformand John Szygenda Bent Sørensen Lasse Buhl Jørgensen Ove Kloch Anna Marie Dahl Anders Kristian Pugdahl Pedersen Direktion Revision Grete Lis Pedersen Karl Otto Jessen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 211 for Spar Vest r Fonden. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for 211. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skive, den 26. april 212 Direktion Grete Lis Pedersen Karl Otto Jessen Bestyrelsen Alex Hougaard Nielsen formand Fritz Dahl Pedersen næstformand John Szygenda Bent Sørensen Lasse Buhl Jørgensen Ove Kloch Anna Marie Dahl Anders Kristian Pugdahl Pedersen 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen i Spar Vest Fonden Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Spar Vest Fonden for regnskabsåret i januar december 211. Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet og koncernregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen, der ikke er omfattet af revisionen, aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede 1 overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig feflinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en le-' delsesberetmng, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabslo- Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik pa at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og koncernregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlmformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger der er anført 1 årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlas for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31 december 2111 overensstemmelse med årsregnskabsloven. 3

6 Den uafhængige revisors påtegning Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. Skive, den 26. april 212 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter H. Christensen statsautoriseret revisor 4

7 Hoved- og nøgletalsoversigt Set over en 3-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved-og nøgletal: Beløb i MioDKK Hovedtal Resultat Netto renter og udbytter Netto gebyr-og provisionsindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Indtægter i alt Om kostninger Resultat før nedskrivninger Resultat af kapitalandele Nedskrivninger på udlån Resultat før skat Skat Årets resultat Minoritetsinteresser Resultat efter minoritetsinteresser Balance Indlån inkl. puljeordninger Udlån Garantier Egenkapital Balancesum Pengestrømme Pengestrømme fra: -driftsaktivitet - investeringsaktivitet -finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital ,6% 6,% 5,% 16,2% 1,2% - Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. Nøgletallene indeholder sammenligningstal fra 29 og frem som følge af koncernregnskabet er udarbejdet første gang i 21. 5

8 Ledelsesberetningen Hovedaktiviteter Koncernens primære aktiviteter består i at drive bankvirksomhed via Sparbank. Bankvirksomheden ejes via Spar Vest Fonden, og den betragtes i 211 som en dattervirksomhed, hvorfor der er udarbejdet koncernregnskab, der omfatter banken, fonden og de øvrige dattervirksomheder. Moderfondens formål er at videreføre Skive Sparekasses virksomhed i Sparbank A/S og udøve anden virksomhed gennem investering i aktier o.l. i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art. Moderfonden har investeret i en række ejendomme med henblik på løbende afkast og fortieneste J ved salg. Koncernen som helhed Koncernen som helhed realiserede i 211 et underskud på TDKK mod et overskud på 1DKK Balancen viser en egenkapital på TDKK Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende. Moderfondens dattervirksomheder udover Sparbank A/S består af nedenstående. Moderfondens resultat eksklusive resultatet i Sparbank A/S anses for tilfredsstillende. Hovedaktiviteterne i de 1% ejede dattervirksomheder er følgende: SVF Ejendomsservice A/S Spar Vest Grønland A/S Spar Vest Tyskland A/S Sparvest Finans A/S Køb, salg samt udlejning af fast ejendom Røb, salg samt udlejning af fast ejendom Investering i kapitalandele Køb, salg samt udlejning af fast ejendom samt investering i kapitalandele Året der gik i dattervirksomhederne SVF Ejendomsservice A/S Selskabet opnåede i regnskabsåret 211 et positivt resultat på TDKK 374. Sparvest Grønland A/S Selskabet opnåede i regnskabsåret 211 et positivt resultat på TDKK 544. Spar Vest Tyskland A/S Selskabet opnåede i regnskabsåret 211 et positivt resultat på TDKK Sparvest Finans A/S Selskabet opnåede i regnskabsåret 211 et underskud på TDKK 214. Koncernens hovedaktivitet består som omtalt af drift af bankvirksomhed via Sparbank A/S Nedenfor er derfor angivet uddrag af ledelsesberetningen fra Sparbank A/S. 6

9 Ledelsesberetningen "211 i hovedtræk I efteråret 21 kunne man skimte en spirende vækst og fremgang både nationalt og globalt Forventningerne til 211 var derfor også, at samfundsøkonomierne igen var på rette vej og dette ville have en positiv afsmitning på landets virksomheder og beskæftigelse. Sandheden blev en anden. I løbet af 211 har Danmark kortvarigt været tilbage i recession, med stigende arbejdsløshed og et boligmarked i knæ. Dette er blandt andet en konsekvens af at hele er ertsemet 161 * a I V O r H g e P r b l e m e r h e n V e r ' h v o r s p e c i e l t d e sydeuropæiske økonomi- De globale og nationale udfordringer har en afsmittende effekt på de vilkår, som vi driver pengeinstitut pa Lavere aktivitetsniveau i samfundet, giver færre bankforretninger og begrænser indtjeningsmulighederne, ligesom kreditrisikoen naturligt stiger. Regnskabet for 211 er ikke tilfredsstillende. Regnskabet for SPARBANK er bestemt ikke tilfredsstillende. Årets resultat er præget af få væsentlige enkeltstående forhold, i form af store nedskrivninger, tabte retssager og betydelige negative kursreguleringer. Der er allerede ultimo 211 strammet op på kreditpolitikker og ændret risikoprofil for værdipapiromradet, således disse forhold ikke gentager sig i fremtiden. Selv korrigeret for disse torhold, fremstar årets resultat fortsat utilfredsstillende. En række elementer i regnskabet vidner om vigtige skridt i den rigtige retning. Det giver begrundet tro pa, at der er bedre tider på vej. Bankens strategiændringer i 21 begynder at slå positivt igennem og vi er komfortable omkring vigtige forhold som solvens, likviditet og Finanstilsynets tilsynsdiamant. J De overordnede konklusioner for året 211 beskrives nedenfor. I øvrigt henviser vi til den økonomiske beretning senere i denne ledelsesberetning. Strategi på rette spor I. 2, 1. ^ S ] u t t e d e b a n k e n a t d e t ' forretningsmæssige fokus i fremtiden skal være på tre stærke omrader 1 Midt- og Vestjylland, Aarhus og København. Det er SPARBANKs strategi, at udvikle forretningsomfanget og indtjeningen i disse områder, med uændrede ressourcer. Tiltag og beslutninger i løbet af 211 har underbygget denne strategi. Med etableringen af en filial centralt placeret på Frederiksberg, styrker SPARBANK markedsdækningen 1 København og udnytter de muligheder, som banklukninger og sammenlægninger de seneste ar har givet 1 området. SPARBANKS stærke position i Midt- og Vestjylland er i 211 også styrket yderligere. Vi har etableret en ny filial 1 Nykøbing Mors, og vi har overtaget fire filialer med 7. kunder fra det tidligere Fjordbank Mors. Banken er dermed stærkt repræsenteret i hele Skive, Salling og Mors 7

10 Ledelsesberetningen 211 i hovedtræk (fortsat) Disse tiltag er investeringer i den fremtidige indtjening, og effekten vil først ses i 2x2 og fremover De nye afdelinger på Frederiksberg og i Nykøbing Mors har fået en meget mfnåæwjrieå^ vore 7. nye kunder i Salling og Fur er nu alle konverteret over i SPARBANK Endvidere er filialerne i City Vest og Højbjerg blevet sammenlagt i 211, ligesom vi løbende reducerer åbningstid 1 kassefunktioner, efterhånden som vores kunder bliver mere og mere s ^ å S Herudover er aktiviteten generelt stigende på mange områder i banken. Der afholdes langt flere møder med vores kunder end tidligere. Dette betyder en endnu mere kompetent råogivnmgsrf. Den basale bankdrift Bundlinjen i et pengeinstitut er væsentligt påvirket af poster som nedskrivninger og kursreeulerinstlgtnsa^?næ ' " b a S i s i n d t j e n i n g e n før nedskrivninger og kursreguleringer har været Dette er blandt andet en konsekvens af højt aktivitetsniveau og nye kunder. Men også løbende justeringer af gebyrer og rentesatser forbedrer indtjeningen. Prisen for bankydelser er et billede af den tilhørende risiko. Så i en tid med lavkonjunktur, hvor både private og virksomheder har det svært er det helt naturligt at priserne i et pengeinstitut stiger, for risikoen stiger jo tilsvarende Det er med andre ord dyrere at drive bank i krisetider. På omkostningssiden har udviklingen også været tilfredsstillende. Til trods for der er etableret «nye job pa Frederiksberg, Nykøbing Mors og i Salling, er det lykkes samlet set at nedbringe antjlet af ansatte og samlet realisere en omkostningsbesparelse på 5,3%. Dette er konsekvensen af konstant omkostnmgsfokus og nødvendige gennemførelser af personaletilpasninger i både og senest to gange De seneste personaletilpasninger i august 211, vil først have fuld effekt i 212 regnskabet, grundet lange opsigelsesvarsler. Forretningsomfang»t^SSSSw ^ l a v k n j r k t u r bankmarked med faldende aktivitet, er det tilfredsstillende at SPARBANK 1211 har kunnet holde uændret udlånsbalance. Det vidner om, at vores medarbejdere har ageret proaktivt og målrettet på at lave forretninger med kunderne. SPARBANK låner fortsat gerne penge ud til alle vores gode kunder og sunde projekter. Indlånsbalancen har været svagt faldende. Konkurrencen på indlån er hård. SPARBANK har en stærk likviditet, derfor har vi ikke behov for at tilbyde kunderne rentesatser, som udhuler indtjeningen Desuden har vi, 211 udfaset bankens puljeprodukter, som tidligere var medregnet i indlansmidlerne. Disse midler er 1 dag hovedsageligt placeret i andre værdipapirer 8

11 Ledelsesberetningen Basis- og beholdningsindtjening Basisindtjeningen før nedskrivninger på udlån mv. udgør DKK 175 mio. mod DKK 138 mio. i 21. Dermed indfrier SPARBANK de udmeldte forventninger til aou pr. 27. oktober i forbindelse med kvartalsrapporten for kvartal 211. Basisindtjeningen er defineret som den samlede indtjening eksklusive beholdningsindtjeningen SStoa^kSe? 6 B e r e d 8 k a b g Indsk > rder garantifonden samt regnskabsposter af eks- Beholdningsindtjeningen udgør afkastet af beholdningen af obligationer, aktier, valuta ekskl. kundemdtjemng samt finansielle instrumenter. Afkastet af finansielle anlægsaktiver indgår ikke i beholdningsindtjeningen. Resultatet er opgjort efter fradrag af funding og omkostninger. Resultatopgørelsen Nettorenteindtægter Renteindtægter falder med DKK 72,8 mio. ( 1, 4 %) og udgør DKK 63,4 mio. Renteindtægter på udlån og andre tilgodehavender falder med DKK 3,8 mio. Heraf kan en del henføres til, at banken Snf I? 8 ' 61 "?n^ f f l i a l e r ' S m b k V S l g t 1 f 6 b r U a r 2 i a Renteindtægter på obligationsbeholdningen falder med DKK 39,4 mio., som kan henføres til de faldende markedsrenter samt faldende obligationsbeholdning. Renteudgifter stiger med DKK 11, mio. (4,%). Renteudgifter på udstedte obligationer samt efterstillede kapitalmdskud stiger med DKK 36,9 mio., hvoraf DKK 28 mio. kan henføres til at banken fra 1. oktober 2 1 betaler,95 % i garantiprovision til staten på obligationslånene med statsgaran- Netto gebyr- og provisionsindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter stiger med DKK 1,2 mio. (9,3%) og udgør DKK 12,2 mio Fremgangen er opnået gennem stigning i værdipapirhandel og øvrige gebyrer og provisioner, herunder formidling af realkreditlån. Der er en marginal nedgang i lånesagsgebyrer trods den lave aktivitet pa ejendomsmarkedet. Kursreguleringer De finansielle markeder viste en negativ udvikling i 211, og bankens kursreguleringer udviser derfor et negativt resultat pa DKK 8,3 mio. mod en gevinst på DKK 36,1 mio. i 21. Bankens risikoprofil er ultimo 211 justeret, hvorfor aktiebeholdningen af børsnoterede aktier er på et relativt lavt niveau. Derudover er obligationsbeholdninger omlagt til kortere løbetid for at mindske kursrisikoen. 9

12 Ledelsesberetningen Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter falder fra DKK 362,7 mio. i 21 til DKK 33,4 mio. i 211. Faldet skyldes hovedsageligt, at der i 21 er medtaget en fortjeneste på DKK 356,3 mio. i forbindelse med salg af filialer. Indtægter investeringsejendomme stiger fra DKK 2,4 mio. til DKK 11,1 mio. som følge af køb af to investeringsejendomme i datterselskabet Skive Erhvervsinvest A/S. Stigningen i leasingindtægter fra DKK 2,2 mio. til DKK 2,7 mio. sker med baggrund i en regnskabsmæssig omklassifikation af leasingaftaler fra finansiel leasing til operationel leasing. Bankens nettobidrag til Indskydergarantifonden blev en indtægt på DKK 1,4 mio. mod en udgift på DKK 18,7 mio. i 21. Som følge af justering af dividendeprocenten i Amagerbanken har banken indtægtsført DKK 11,7 mio. i 211, hvor SPARBANK i regnskabsåret 21 udgiftsførte sin forventede andel af Amagerbankens konkurs med DKK 18,7 mio. I forbindelse med konkurserne i Capinordic, Max Bank og Fjordbank Mors er der udgiftsført henholdsvis DKK 1,4 mio., DKK 3,6 mio. og DKK 5,2 mio. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale falder med DKK 19,7 mio. (8,2%) og udgør DKK 219, mio. Dette er en konsekvens af konstant omkostningsfokus og gennemførte personaletilpasninger to gange i 211. De seneste personaletilpasninger i august 211, vil først have fuld effekt i 212 regnskabet, grundet lange opsigelsesvarsler. Det gennemsnitlige antal ansatte falder fra 391,7 til 352,4 til trods for, at der er etableret 35 nye job på Frederiksberg, Nykøbing Mors og Salling. På trods af konstant omkostningsfokus er nedgangen i administrationsudgifter kun DKK 2,5 mio. (1,4%). Det skyldes, at banken som følge af en tabt sag om lønsumsafgift har udgiftsført DKK 24 mio. fra tidligere år. Sagen er anket. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter falder fra DKK 85,4 mio. til DKK 3,2 mio. Nedgangen skyldes bl.a. at garantiprovision til Det Private Beredskab ophørte pr. 3. september 21 i forbindelse med udløbet af Bankpakke I. Desuden blev der udgiftsført DKK 18,7 mio. til Indskydergarantifonden i forbindelse med Amagerbankens konkurs i 21. Reguleringen af Amagerbankens dividendeprocent i 211 er indtægtsført under andre driftsindtægter. Nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån mv. udgør DKK 311,4 mio. mod DKK 395,7 mio. i 21. Årets nedskrivningsprocent er på 2,8% mod 3,2% i 21. Nedskrivningsniveauet er faldende, men er stadig utilfredsstillende. De foretagne nedskrivninger relaterer sig primært til erhvervsengagementer, som en konsekvens af den nuværende lavkonjunktur. 1

13 Ledelsesberetningen Nedskrivninger på udlån (fortsat) Med de foretagne nedskrivninger samt et fortsat fokus på identificering af og løbende opfølgning på nsikoengagementer er det SPARBANKs forventning, at nedskrivningsbehovet fortsat vil være faldende i 212. Skive Erhvervsinvest A/S SPARBANK har i december 29 stiftet det 1% ejede datterselskab Skive Erhvervsinvest A/S Selskabets aktivitet består i ejendomsinvestering, og har i 211 investeret i to ejendomme med en samlet anskaffelsessum på DKK 139,5 mio. Resultatet efter skat udgør DKK 5,1 mio. i 211 mod DKK, mio. i 21. Egenkapitalen udgør ultimo 211 DKK 25,1 mio. og balancesummen DKK 26,4 mio. Selskabet var uden aktivitet i 21. Balancen Forretningsomfang - (herunder udlån og garantier, Indlån) Forretningsomfanget er faldet marginalt med 2,2%. Nedgangen i indlånet på DKK 362 mio skyldes, at der 121 var medtaget DKK 396 mio. omkring indlån i puljeordninger. Puljeordningerne er afviklet i 211. Den 18. juli 211 købte banken fire filialer af Finansiel Stabilitet A/S med skæringsdato den 1 juli 211 jf. note 38. Forretningsomfanget ved købet udgjorde DKK 583 mio. fordelt på udlån med DKK 261 mio., indlån med DKK 574 mio. og garantier med DKK 19 mio. Kapital- og likviditetsberedskab Likviditet SPARBANKs likviditet er tilfredsstillende. Banken har fastlagte politikker, der skal sikre, at banken - også 1 penoder med uro på de finansielle markeder - har en betryggende likviditetssituation. Banken har en solid likviditetsoverdækning i forhold til lovgivningens minimumskrav (FIL 152) Overdækningen var pr. 31. december ,4%, hvilket svarer til DKK 2,9 mia. 121 var overdækningen 271,8%, svarende til DKK 4,1 mia. Bankens stærke likviditet skal ses i sammenhæng med, at likviditeten i 21 blev styrket med ca DKK 3 mia. gennem udstedelse af obligationer med individuel statsgaranti. Det er bankens målsætning til enhver tid at have en likviditetsreserve der gør, at banken har en overdækning på minimum 5% svarende til målet i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Af forsigtighedshensyn budgetteres med en overdækning på 95%. For at kunne opnå 95% overdækning skal banken i henhold til vores handlingsplan forøge indlån med ca. DKK 37 mio. og gøre brug af Nationalbankens belåningsmulighed med ca. DKK 7 mio. Bankens ledelse vurderer, at planen er realistisk og at kreditboniteten i låneporteføljen med betydelig margin vil kunne danne grundlag for den nødvendige belåning i Nationalbanken. 11

14 Ledelsesberetningen Solvens SPARBANKs solvensprocent pr. 3i.december 211 er opgjort til 14,6% mod 16,6% i 21. Kernekapitalprocenten er i 211 på 1,4% mod 14,2% i 21. Bankens og koncernens individuelle solvensbehov er opgjort til 11,4%, hvilket giver en solvensoverdækning på 3,2% point. Med baggrund i det beregnede kapitalkrav (solvensbehov) kan der umiddelbart opgøres en overdækning på DKK 355,9 mio., som udgør forskellen mellem det nuværende kapitalkrav (solvensbehov) og den faktiske basiskapital. Solvensbehovet er beregnet med udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov samt på kapitaldækningsbekendtgørelsens bestemmelser. Banken vurderer løbende sin metode til at opgøre det individuelle solvensbehov. En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor, er beskrevet i særskilt redegørelse, der kan findes på bankens hjemmeside Det er ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der er forbundet med bankens aktiviteter. I bankens basiskapital indgår efterstillede kapitalindskud med DKK 888,3 mio. fordelt på hybrid kapitalindskud med DKK 68,3 mio. og ansvarlig lånekapital med DKK 257,5 mio., hvoraf DKK 28, mio. kan medtages i basiskapitalen. Det hybride kapitalindskud har uendelig løbetid. Ansvarlig lånekapital kan ikke medtages fuldt ud i basiskapitalen i de tre sidste år inden forfald (nedtrappes med 25% pr. år). Et lån på DKK 2 mio. - jf. note 3 - har forfald den 25. november 214 og kan derfor kun medtages med 75% ultimo 211 svarende til DKK 15 mio. I årsrapporterne for 212 og 213 bliver beløbet henholdsvis DKK 1 mio. og DKK 5 mio. Banken er ved at vurdere virkningen af de kommende Basel III regler, og ledelsen evaluerer løbende på forhold af betydning for den kommende implementering af Basel III i SPARBANK. Tilsynsdiamant Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge indenfor fra ultimo 212. Grænseværdierne er fastsat, så de på den ene side skal modvirke overdreven risikopåtagning, og på den anden side skal gøre det muligt for sunde pengeinstitutter at drive profitabel bankvirksomhed og yde den nødvendige kredit til virksomheder og husholdninger. SPARBANK ligger komfortabelt indenfor alle grænseværdierne i tilsynsdiamanten. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentlige usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, hensættelser på garantier, værdiansættelse af finansielle instrumenter samt midlertidige overtagne aktiver. Ledelsen vurderer, at usikkerheden ved regnskabsaflæggelsen for 211 er på et niveau, der er forsvarligt. For nedskrivninger på udlån gælder, at bankens regnskabspraksis baserer sig på de gældende intentionsbaserede regler. Hvis praksis for nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier ændres, kan det medføre øgede nedskrivninger og hensættelser. 12

15 Ledelsesberetningen Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen, herunder revisionsudvalget, og direktionen har det overordnede ansvar for SPABANKs kontrol- og risikostyring ved regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering ved regnskabsaflæggelsen. Bankens kontrol- og risikostyringssystemer ved regnskabsprocessen kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler ved regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen, herunder revisionsudvalget, og direktionen vurderer løbende risici og interne kontroller ved bankens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Kontrolmiljø Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder ved regnskabsaflæggelsesprocessen. Overholdelse indskærpes løbende, og der foretages løbende overvågning og kontrol af overholdelsen med stikprøver. Direktionen vurderer løbende bankens organisationsstruktur og bemanding på alle væsentlige områder, herunder indenfor området relateret til regnskabsaflæggelsesprocessen. Endvidere overvåger direktionen kontinuerligt overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser ved regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Bankens revisionsudvalg overvåger herudover de væsentligste og mest risikofyldte områder ved regnskabsaflæggelsen. Intern revision Bestyrelsen har i overensstemmelse med lovgivningens krav etableret en intern revision, der refererer til bestyrelsen, og som i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt revisionsplan på stikprøvebasis reviderer forretningsgange og interne kontroller på væsentlige og risikofyldte områder ved regnskabsaflæggelsen. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, der forrykker ledelsens vurdering af årsrapporten. Bestyrelsens forslag til udbytte Der udbetales ikke udbytte for regnskabsåret 211 med baggrund i det utilfredsstillende resultat. Som følge af bankens deltagelse i Bankpakke II, må banken efter den 1. oktober 21 kun udbetale udbytte i det omfang, udbyttet kan finansieres af bankens nettooverskud efter skat, der udgør frie reserver, og som er oparbejdet i perioden efter den 1. oktober

16 Ledelsesberetningen Forventninger til 212 For det kommende år forventer vi fortsat at samfundsøkonomien er presset i Danmark. Væksten forventes at forblive på et lavt niveau, hvilket har afsmittende virkning på både virksomheder, beskæftigelsen, boligmarkedet og dermed også privatøkonomierne. Markedsforholdene for at drive bank vil derfor fortsat give udfordringer. Til trods for vanskelige markedsforhold, forventer ledelsen i SPARBANK en positiv udvikling i 212, set i forhold til de seneste år under den finansielle krise. Bankens strategiske tiltag i 211 med filialkøb og filialetableringer vil have positiv effekt i 212, ligesom gennemførte stramninger på kreditområdet og ændret risikoprofil på fondsområdet, forventes at forbedre bankens resultater. Banken forventer en indtjening før nedskrivning, kursregulering og skat i niveauet DKK mio. i 212. Særlige risici SPARBANKs bestyrelse fastsætter de overordnede politikker og rammer for væsentlige typer risici og tager stilling til de generelle principper for styring og overvågning af risici i banken. Med afsæt i de af bestyrelsen fastlagte overordnede politikker udarbejder vi strategier på alle væsentlige forretningsområder. Dette danner grundlag for udarbejdelse af forretningsgange, systemudvikling samt afstemnings- og kontrolprocedurer. Den daglige styring og overvågning af risici er primært forankret 1 de interne funktioner Risikostyring og Back Office, Økonomi og Analyse samt Kreditområdet. Derudover har enkelte forretningsområder en række beføjelser, som modsvarer deres ansvarsområder. SPARBANK vurderer løbende, om forretningsgange mv. er optimale eller kan forbedres for at sikre optimal styring af SPARBANKs forretningsmæssige risici. Endvidere er der udpeget en risikoansvarlig, som løbende overvåger bankens risikoforhold og foretager den nødvendige rapportering, samt etableret en compliancefunktion. Der medvirker til, at banken til enhver tid lever op til lovgivningen og bankens interne politikker. Ved driften af SPARBANK er vi eksponeret over for forskellige risikotyper. De består af kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operationelle risiko: Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af, at en eller flere modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser Markedsrisikoen er en samlet betegnelse for risikoen for tab på grund af ændringer i kurser, valuta og priser på finansielle instrumenter. Likviditetsrisiko er risikoen for, at SPARBANKs finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt, og at SPARBANK ikke kan fremskaffe tilstrækkelig likviditet til den daglige drift. Operationel risiko er risikoen for tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl samt eksterne påvirkninger. 14

17 Ledelsesberetningen Kreditrisiko Kreditrisiko defineres som risikoen for tab, hvis debitorer helt eller delvist misligholder aftalte forpligtelser overfor SPARBANK. Den samlede kreditrisiko i SPARBANK styres med udgangspunkt i SPARBANKs kreditpolitik, som fastlægges af bestyrelsen, og som hvert år bliver revurderet af bestyrelsen. Kreditpolitikken underbygges af en lang række forretningsgange, som indeholder bestemmelser som bevirker, at kreditpolitikken efterleves. Det centrale mål i kreditpolitikken er, at al kreditgivning skal ske, så indtjeningsmuligheden i den enkelte forretning står mål med risikoen, samtidig med at al risikotagning altid er forud kalkuleret. SPARBANK har løbende strammet op på kreditpolitikken. De væsentligste opstramninger er, at SPARBANK kun vil indgå erhvervsengagementer med små og mellemstore virksomheder, at kunderne skal være bosiddende i Danmark, samt at der som hovedregel kun finansieres aktiver og aktiviteter i Danmark. Kreditstyring og -overvågning Den daglige kreditstyring foretages af kunderådgiverne i samarbejde med filiallederen, mens den overordnede kreditstyring foretages af kreditkontoret. Alle etablerede engagementer på over DKK 25 mio. skal som udgangspunkt bevilges af bestyrelsen, dog skal nye engagementer over DKK 15 mio. ligeledes bevilges af bestyrelsen. Alle erhvervskreditter bliver genforhandlet årligt på grundlag af analyseret årsrapport og budgetmateriale. Ved genforhandling af engagementerne er der fokus på at sikre engagementerne bedst muligt, ligesom rentesatsen bliver vurderet. Der gennemføres månedlig rapportering til afdelingerne, der sikrer overtræksopfølgning og engagementsovervågning, som danner grundlag for lokalisering af svage engagementer og engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Udover nedskrevne engagementer er der særlig bevågenhed på engagementer, der udviser svaghedstegn fe på grund af dårlig indtjening, spinkle kapitalforhold eller en stram likviditet. På disse engagementer udarbejdes handlingsplaner, som opfølges og ajourføres hvert kvartal, så banken så minimerer sine risici på disse engagementer. Endvidere følges alle engagementer på over DKK 2 mio. tæt i form af, at der ligeledes udarbejdes handlingsplaner, som opfølges og ajourføres hvert kvartal. Som en del af kreditovervågningen modtager direktionen og bestyrelsen hvert kvartal rapportering på følgende: Bankens største engagementer Udviklingen i summen af store engagementer Udlån med forhøjede eller særlige risici Udlån med overtræk og ydelsesrestancer fordelt på filialer Udlån og garantier med objektiv indikation for værdiforringelse Udlån og garantier fordelt på størrelse, brancher, kundetype og risikogrupper Ansvaret for bankens overvågning af, om kreditpolitikken efterleves, er placeret hos Risikostyring og BackOffice. Risikostyring og BackOffice udfører løbende kontrol af at kreditpolitikken og de underliggende forretningsgange efterleves. 15

18 Ledelsesberetningen Kreditstyring og -overvågning (fortsat) ejendomsbranchen Ind ebærer, at SPARBANK ikke ønsker at udvide sin eksponering i k1el& gen ogrisikoen på Z e t ^ ^ ^ P * ^ e n ^ «r for at minimere eksponerinnanstilsynets principper Ved fast Stewlft X, 1"' ""^stemmelse med Fikrav til forrenlint be SnS?/f??I T ' " h e n S y n t U m e v e n t u e l ^tors ligheder sa m t g e 1dfe CÆ" domme og 7-9 % for erhvervsejendomme kastkrav pa 5-7 % for bohgudlejmngsejen- ^^^J^^^^T 1 S r m e»»g solvensresertangig J^^^S'^S^ÆS engagementer foretages der f f. 16

19 Ledelsesberetningen Kreditstyring og -overvågning (fortsat) SPARBANKs udlån til privatsegmentet ligger over gennemsnittet for pengeinstitutsektoren, som e på 34,3 % En stor del af udlån til private er geografisk placeret i Midt- og Vestjylland, hvor der i den tidligere højkonjunktur har været forholdsvis begrænsede prisstigninger på boligejendomme, og det har medført, at der ved lavkonjunkturens indtræden heller ikke har været store prisfald. En stor del af SPARBANKs privatkundeportefølje bærer således ikke i udpræget grad præg af overbelånte ejendomme og deraf følgende tekniske insolvens, og på baggrund heraf kan privatkundeporteføljen betegnes som værende sund. Nedskrivninger SPARBANKs nedskrivninger på udlån mv. udgør DKK 311,4 mio. i 211 mod DKK 395,7 mio. i 21. Årets nedskrivningsprocent er på 2,8 % mod 3,2 % i 21. Nedskrivningsniveauet er utilfredsstillende. På baggrund af indhentede erfaringer fra Finanstilsynets seneste inspektioner i pengeinstitutter er Finanstilsynets fremgangsmåde og de principper, herunder principperne for opgørelse af værdien af sikkerhederne for det pågældende engagement, anvendt ved beregning af nedskrivningsbehovet på de pågældende engagementer. De foretagne nedskrivninger relaterer sig primært til erhvervsengagementer, som en konsekvens af den nuværende lavkonjunktur. Derudover relaterer nedskrivningerne sig til enkeltstående engagementer, herunder to retssager som SPARBANK har tabt, hvilket har betydet nedskrivninger på i alt DKK 6 mio. Det skal bemærkes, at nedskrivninger på ejendomsrelaterede engagementer og landbrugserhvervet er faldet i 211 i forhold til 21, og for landbrugserhvervet er der forsat tale om et relativt lavt nedskrivningsniveau. Med de foretagne nedskrivninger samt en fortsat fokus på identificering af og løbende opfølgning på risikoengagementer er det SPARBANKs forventning, at nedskrivningsbehovet fortsat vil være faldende i 212. Ledelsen har med baggrund i tilgængelig viden om fremtidig lovregulering samt ændring af principper fra myndighederne side, stresstestet den nuværende låneportefølje, og vurderer med baggrund heri ikke, at der er behov væsentlig yderligere kapitalbelastning. Markedsrisiko SPARBANKs grundlæggende politik omkring markedsrisici er, at banken ønsker at holde disse risici på et lavt niveau. Til afdækning og styring af markedsrisiko bruger SPARBANK afledte finansielle instrumenter for at reducere omfanget af de markedsrisici, som banken har påtaget sig. SPARBANKs markedsrisiko styres med udgangspunkt i et instrukshierarki på tre niveauer. Bestyrelsen har indenfor rammerne af politikken fastsat grænser for en række risikomål og hvilke risici banken ønsker at acceptere på aktier, obligationer, valuta, rente m.v. Inden for rammerne af direktionsinstruksen har direktionen bemyndiget bankens specialister i markedsrisiko til at tage positioner på udvalgte forretningsområder. SPARBANK opdeler sin markedsrisiko i tre hovedgrupper: renterisiko, valutarisiko og aktierisiko. 17

20 Ledelsesberetningen Renterisiko Renterisikoen er et mål for, hvordan ændringer i det aktuelle renteniveau kan påvirke dagsværdien af SPARBANKs fastforrentede aktiver. Renterisikoen opstår primært omkring SPARBANKs obligationsbeholdning og fastforrentede ind- og udlån, og er en væsentlig del af SPARBANKs samlede markedsrisiko. Ved udgangen af 211 var dette beløb DKK 5,6 mio. SPARBANK har en lav risiko ved afslutningen af regnskabsåret, som er i overensstemmelse med bankens politik for denne risikotype. Ultimo 211 var 9 % af obligationsbeholdningen placeret i realkreditobligationer og 3 % i statsobligationer. Øvrige obligationer udgjorde 7 %. SPARBANKs renterisiko overvåges og styres dagligt af Marketsafdelingen, mens Risikostyring og Back Office kontrollerer overholdelsen af grænser for påtageiser af renterisiko samt rapporterer til SPARBANKs direktion og bestyrelse. Valutarisiko Valutarisiko er et tal for, hvordan ændringer i valutakurser kan påvirke dagsværdien af SPAR BANKs valutapositioner. Valutarisici opstår ved den daglige disponering af valuta, herunder afdækninger af SPARBANKs mellemværende med kunderne. Det er SPARBANKs politik, at valutarisikoen skal være lav, og SPARBANK reducerer løbende valutarisikoen via afdækningsforretninger. Risikoen beregnes overordnet som den største sum af hhv. positioner i valutaer, hvor SPARBANK har et nettotilgodehavende, og sum af positioner i valutaer, hvor SPARBANK har et nettogæld. Det betegnes som valutaindikator 1, som udgjorde DKK 37,4 mio. pr. 31. december 211. Valutaindikator 2 giver et billede af valutarisikoen og udtrykker, at hvis SPARBANK ikke ændrer valutapositioner de efterfølgende ti dage, er der 1 pet. sandsynlighed for, at SPARBANK får et tab, der er større end indikatorens værdi. Valutaindikator 2 udgør pr. 31. december 211 DKK 1,1 mio. SPARBANKs valutapositioner styres dagligt af Markets afdelingen, mens Risikostyring og Back Office overvåger overholdelsen af grænser samt rapporterer til SPARBANKs direktion og bestyrelse. Aktierisiko Aktierisiko er et mål for, hvordan ændringer i aktiekursen kan påvirke dagsværdien af bankens aktier. Aktierisikoen er en følge af sammensætningen af bankens eksponering i aktier. I lighed med andre pengeinstitutter er SPARBANK medejer af en række sektorselskaber som f.eks. DLR Kredit A/S, SDC A/S, Letpension A/S, PRAS A/S, Nets Holding A/S, Multidata Holding A/S, Værdipapircentralen A/S, Sparinvest Holding A/S m.fl. Ejerandele i sektoraktier anses for en begrænset aktierisiko. SPARBANKs beholdning af aktier opgjort til dagsværdi udgjorde pr. 31. december 211 DKK 312 mio. mod DKK 468 mio. i 21. Beholdningen af sektoraktier udgjorde pr. 31. december 211 DKK 296 mio. mod DKK 266 mio. ultimo 21. En yderligere opdeling af bankens aktiebeholdning fremgår af note

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere